بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 13, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
     SAHIFE15 -
     SAHIFE16 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

ملت عراق بپاخيزيد و از اسلام و حيثيت خودتان دفاع كنيد
مـلت عـراق هـم بـا ايـنـكه من سابقا اين معنا را به نظرم بود كه اين عشايرى كه در عراقهـستند مسلمند و ملت عراق هم يك ملت زنده اى است ، حالا هم همين طور است لكن نمى دانم چه ،چه شده است الان كه آنطورى كه بايد حركت كنند و نهضت بكنند، آنطور نيست . من مى دانمكـه هـمـه دل خـون دارند از اين حكومت و هيچ مسلمى نمى تواند مؤ افق باشد با او لكن حالاكـه سـرگرم جنگ با ايران هستند و قبل از اينكه ما آنها را اعدام كنيم ، از بين ببريم ، ملتقـيـام كـنـد و نـهـضت كند مثل قيامى كه ملت ايران كرد ملت ايران قيام كرد و يك قدرت صدچـنـدانـى قـدرت صـدام حـسـيـن را از بـيـن بـرد، شـمـاهـا هـم قـيـام كـنـيـد. الان ايـن آدممـشـغـول اسـت بـه ايـران ، شـمـا از پـشـت خـنـجـر بـه او بـزنيد، قيام كنيد، اعتصاب كنيد،راهـپـيـمـائى كـنـيـد بـر خـلافـش ، مـگـر مـى تـوانـد قتل عام بكند وقتى همه شهرهاى عراقراهپيمائى كردند بر ضد او و منطقشان هم اين بود كه تو دارى بااسلام مخالفت مى كنى .بـراى خدا، براى اسلام راهپيمائى كنيد اقتصادش را فلج كنيد، ندهيد ماليات به او، حراماسـت دادن مـاليـات بـه اين ، از گناهان كبيره است براى اينكه اعانت بر يك كسى است كهبـر خـلاف اسلام است . و پول آب و برق را ندهيد، چيزهاى ديگر را كه مى خواهند، ندهيد،زير بار نرويد و تظاهرات بكنيد و راهپيمائى بكنيد، محكوم كنيد او را،
نمى تواند با يك ملت طرف بشود او. حالا هى در راديوشان گويند كه ملت عراق چطور،مـلت عـراق چـطور. اين را شما مى دانيد ملت عراق مى دانند كه اين با ملت عراق دارد چه مىكـنـد و چـه كـرده اسـت تـا حالا و اگر اين دستش برسد، اگر اين خبيث دستش برسد، تمامآثـار اسـلام را در عـراق از بـيـن خواهد برد، تمام مساجدتان را از بين خواهد برد. الان اينفرصت نيست برايش اگر فرصت پيدا بشود برايش تمام آثار اسلام را به آنطورى كهراى ايـنـهـا ايـنطور است ، مسلك اينطور است ، تمام آثار اسلام را اينها خواهند از بين برد.قـبـل از ايـنـكـه ايـنـهـا فـارغ بـشـونـد از جـنـگ بـا ايـران ، شـمـا از پـشـتمـشـغـول بـشـويـد، راهـپـيـمـائى كـنـيـد، مـنـفـجـر كـنـيـد جـاهـائى را كـهمـال دولت اسـت ، آنـطـورى كـه در ايـران عـمـل مـى كـردنـد و حـالا هـمعـمـل مـى كـنند. پس شما بايد در مقابل جمعيتى كه بر ضد اسلام است ، قيام كرده است برضد اسلام بايد دفاع از اسلام بكنيد. دفاع از اسلام يك چيز واجبى است ، چيز لازمى است ،بـعـلاوه ايـن دفاع از حيثيت خودتان است . اين آدم با تشبثات مختلف كه همه اش دروغ است ،تـشـبـث بـه ايـنـكه ما عربى هستيم ، دروغ مى گويد، خير شما امريكائى هستيد، شما عربنيستيد، عرب مسلم است ، شما عرب نيستيد، شما امريكائى هستيد، آمدى و حالا در اينجا ادعاىاسـلام كـنيد. اين مطلب را بايد ملت عراق بدانند كه امروز جنگ بين اسلام و كفر است و برهـمـه مـسـلمـيـن واجـب اسـت كـه دفـاع كـنـنـد از اسـلام . اگـر ايـن آدم بـه فـرضمحال غلبه پيدا كند بر ايران و جمهورى اسلامى را از بين ببرد، اين عكس العملش در همهكـشـورهـاى اسـلامـى مـى شـود. ايـنـهـا مايلند كه اصلا كشور اسلامى نباشد، اينها تابعمـيـشـل عـفـلق هـسـتـنـد. مـيـشـل عـفـلق بـه اسـلام كـار دارد؟!مـيـشـل عفلق اسلام را منافى با مقاصد خودش داند. اين حزب بعث ، اسلام را منافى مى دانندبـا مـقـاصدى كه دارند. ملت عراق بايد بيدار بشوند، بايد قيام كنند، بايد نهضت كنند،بايد انقلاب كنند. انقلاب كنيد تا اين را از بين ببريد و بدانيد اين را كه اگر براى خداانـقـلاب كـنـيـد، شـما پيروز خواهيد بود چنانچه ما براى خدا، ملت ما براى خدا قيام كرد وپـيروز شد حالا هم پيروز خواهد شد و انشاء الله اين مرد را از بين هم شما و ما با هم دستبـه هـم بـدهـيـم و ايـن حـزب را مـنـحلش كنيم و اشخاص حزبى كه بر نگردند به اسلاماعـدامـشـان بـكـنـيـم تـا ايـنـكـه ايـن مـمـلكـت از شـر ايـنـهـا و از شـرمـيـشل عفلق و صدام حسين ها و سادات ها، از شر اينها فارغ بشود و ديانت خودشان را پيادهكـنـند و بشود يك مملكت اسلامى . همه جا حكومت خودش ‍ سر جاى خودش ، حكومت اسلامى سرجـاى خـودش ، ايـران حكومت خاص دارد، عراق حكومت خاص دارد، مصر حكومت خاص دارد، اينهاسـر جـاى خـودشـان لكـن هـمه باهم اسلام ، در تحت لواى اسلام و همه با هم در تحت لواىاسلام باشيد و انشاء الله اينها را از بين ببريم .
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 8/7/59
پاسخ اما خمينى به تلگرام تبريك آيت الله العظمى مرعشى نجفى
بسمه تعالى
حضرت آيت الله آقاى حاج سيد شهاب الدين مرعشى دامت بركاته ـ قم
تلگراف شريف در مورد پشتيبانى مبارزات قهرمانانه نيروهاى مسلح عزيز و مردم مبارز وتبريك پيروزى هاى ارزشمند آنان واصل گرديد اين پيروزى ها در گرو ايمان به خداىتعالى و فداكارى هاى بى دريغ آنان و پشتيبانى هاى صميمانه تمام اقشار محترم ملت ازايـن رزمـنـدگـان جـان بـر كـف مـى بـاشـد و امـيـد اسـت تـا پـيـروزىكـامـل بر همه ابر قدرت هاى اشغالگر جهان و دشمنان اسلام ادامه داشته واين همبستگى ووحدت همچنان استمرار يابد. از خداى تعالى سلامت و تؤ فيق جنابعالى را مسئلت دارم .
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 8/7/59
بيانات امام خمينى در جمع مردم مرزنشين كشورمان
در جنگ ، واقعيت فعال و متحرك انسان بروز مى كند
بسم الله الرحمن الرحيم
بعضى قضاياست كه انسان گمان مى كند كه اين شر است ، لكن به حسب واقع خير است .در ايـن قـضـاياى اخير كه دولت جابر عراق تحميل كرد بر ايران بايد بگويم (الخيرفـى مـا وقع براى اينكه چند مطلب را ثابت كرد. يكى اينكه ضد انقلاب در ايران شايعمـى كـردنـد كـه ارتـش ايـران ارتـشـى اسـت كـه از بين رفته است و ديگر نمى تواند درمـقـابـل دشـمـن هـا مـقـاومت كند و شايعه افكنى مى كردند بلكه ابتدائا مى گفتند كه اصلاارتش لازم نيست ، ارتش بايد به هم بخورد و بعد از سر يك مسائلى شروع بشود. در اينجـنـگ تحميلى ثابت شد كه ارتش نيرومند است و ارتش با ساير قواى مسلحه با هم هستند،تـفاهم دارند، با هم مى جنگند و همه كسانى كه در ارتش هستند، در راءس ارتش هستند، وفادارند و اين خود يك خيرى بود كه جلوى اين شايعات را گرفت . و يك جهت ديگر اينكه ايناشـخـاصـى كـه ادعـا مـى كنند و ادعا مى كردند كه ما طرفدار مظلومين هستيم ، طرفدار خلقهستيم ، فدائى خلق هستيم مجاهده براى مردم مى كنيم ، ثابت شد به اينكه همه اين حرف هاصـحـبـت هـاى خلاف واقع بوده است و الان كه كشور ايران با حزب بعث منحط در جنگ هستندالان از آنها هيچ خبرى نيست و آنها باز به فسادهائى كه انديشه مى كردند ادامه دارند مىدهـنـد، لكن بر آنها هم ثابت شد كه اگر يك روزى دولت ايران بخواهد شر آنها را بكندبـا يك يورش همه آنها را از بين مى برد. اين هم يكى از خيراتى بود كه براى ما در اينجنگ ، در اين جنگ تحميلى حاصل شد
يـكـى ديـگـر ايـنـكـه مـنـتـشـر مـى كـردنـد و دائمـا مـى گـفـتـنـد كـه انـقـلاب دراول يـك چـيـزى داشت مردم با هم بودند و حالا ديگر نيستند با هم ، با هم مختلف هستند. و ازايـن حـرف هـاى نـامربوط كه هى دائما مى گفتند. باز در اين جنگ ثابت شد كه سرتاسركشور با هم هستند و مردم به همان روح انقلابى باز باقى هستند و الان از همه جاهائى كهجـوان هـاى مـا هستند، از همه اقطار كشور پيشنهاد مى كنند كه به جنگ بروند، لكن احتياجىنـيـسـت الان به جنگ آنها و اگر خداى نخواسته يك وقت احتياج شد آنوقت معلوم مى شود كهچـه خـواهـد شـد. ايـنـهـا از امـورى بـود كـه خـيـر بـود بـراى مـا، و عـلاوهاصـل جـنـگ كـه واقع مى شود و لو تحميلى است اين جنگ ، لكن جنگ وقتى كه واقع مى شودانسان از آن خستگى و از آن چيزهائى كه سست مى كند انسان را، از آن سستى ها و خستگى هابيرون مى آيد و فعاليت مى كند و
جوهره انسان كه بايد هميشه متحرك و فعال باشد بروز مى كند و در استراحت و در راحت ودر ايـن امـور انـسان هميشه كسل مى شود، هميشه خمود مى شود، قواى انسان خمود مى شود وخـصـوصـا آنـهـائى كه به عياشى عادت دارند يا به رفاه عادت دارند آنها ديگر بدترخـواهـنـد شـد لكـن وقـتى كه جنگى در كار مى آيد و حماسه وجود پيدا مى كند و تاريك مىشـود شـب و روشـن مـى شـود روز و تـوپ انـداخـتـه مـى شـود و ايـنـهـا، انـسـان را از آنحـال خـمـودى و از آن حـال سـسـتـى بـيـرون مـى كـنـد و انـسـان آن واقـع خـودش را كـهفـعـال اسـت و مـتـحـرك آن واقع را بروز مى دهد. و يكى از امور كه با زخير بود براى ماايـنـكه دولت عراق فهميد كه با كى طرف است . اينها دائما هى پيش خودشان گفتند كه مااگـر هـمـچـو خـيـالات مـى بـافـتـنـد كـه اگـر مـا حـمـله بـه ايـران بـكـنـيـم ، در همان حملهاول ديـگـر كار تمام است و ما مى رويم براى مركز ايران و همه جا. حالا فهميدند كه نه ،مـسـاءله ايـنطور نيست . در عين حالى كه ما باز به مردم اجازه نداديم و آن بسيج عمومى رااجازه نداديم ، الان معذلك فهميدند اينها كه خير، كارى از آنها بر نمى آيد و اگر چنانچهدولت ايـران بـخـواهـد، آنـها را انشاء الله بزودى از بين مى برد. عمده حرف اين است كهفـرق اسـت مـا بـيـن قـواى مـسـلح ايران با قواى مسلح عراق ، فرق است ما بين فرماندهانقـواى مـسلح ايران با فرماندهان قواى مسلح عراق ، و آن اين است كه اينها به اسلام فكرمـى كـنـنـد و روى قواعد اسلام مى خواهند عمل بكنند و لهذا به شهرهائى كه دفاع ندارند،بـه مـردم بـازار و به مردم و فقراى جاهاى ديگر كارى ندارند و فقط اگر چنانچه الزامپيدا كردند كه يك مثلا توپى بيندازند، يك بمبى بيندازند، به همان مراكزى كه مراكزقـدرت شـيـطانى است اينها هجوم مى كنند، لكن فرماندهان عراق از خدا بى خبرند، اعتقادىبه اين مسائل ندارند و لهذا توى شهرها مى اندازند بمب هايشان را، در خرمشهر، در اهواز،در ايـن جـاهـا شـهرها را چيز قرار مى دادند هدف قرار مى دهند و ما دستمان بسته است از اينجـهـت كـه نـمـى خواهيم مردم عادى و مردم بى گناه تلف بشوند و آنها دستشان باز است ازبـاب ايـنكه اعتقاد به آن چيزهائى كه در اسلام مطرح است ، آن چيزهائى كه انسان (بماانـه انـسـان مـى فـهـمـد، آن چـيـزهـائى كـه شـرف انـسـان اقـتـضـا مـى كـنـد، آنـهـا ايـنمـسـائل پـيـش شـان مـطـرح نـيست ، آنها همان پيش بردن و رفتن و زدن و اينطور چيزها لكنايـنـطور نيست كه مملكت ايران نتواند اينها را از بين ببرد لكن مى خواهد قدم به قدم پيشبـرود كـه مـبـادا بـى گـنـاه هـا خـداى نـاخواسته زير پا بروند. پس ما بايد روى قواعداسـلامـى عـمـل بـكـنـيـم . قـدم قـدم پـيـش رفـتـيـم ، تـكـه تـكـه جـلو رفـتـيـم و آنـهـاخـيـال كـردند قدرتى در كار نيست ، حالا فهميدند آنها كه نه ، قدرت هست لكن قدرتمندانايـنـجـا روى يـك قـواعـد عـمـل مـى كـنـنـد و قـدرتـمـنـدان اشـرار روى يـك قـواعـد ديـگـرعـمـل مـى كـنـنـد و لهذا آنها مراكز جمعيت را هر جا پر جمعيت است آنها به توپ مى بندند يانـارنـجـك مـى اندازند، اينها مى خواهند همان هدف هائى كه مربوط به قواى مسلحه آنهاستچيز بكند. بنابراين در اين جنگ يك ، خيلى از امور، كه بعضى ديگرش هم هست البته خيلىاز امـور مـعـلوم شـد و بـاز خـوب شـد كـه صـدام حسين را به ظواهر اسلام كشاندند، براىايـنـكـه اين روزها گويند نماز هم مى خواند، توى مسجد هم مى رود. اين همان كارهائى بودكه محمد رضا مى كرد، عينا همان اينها از يك آخور ارتزاق مى كنند. آن هم يك وقتى كه پيشمى آمد
بـدتـرين فحش ها را به علماى اسلام مى داد و به اسلام هيچ كار نداشت ، ضربه مى زد،يـك وقـت كه ضعيف و بيچاره مى شد مى رفت نماز خواند و در حرم حضرت رضا مى رفت ونـمـاز مـى خـوانـد و از اين بساط در آورد. حالا ايشان هم كه همه ملت عراق مى شناسند او راكـى هـسـت ، نمى دانند كه ايشان كه حالا هم مى خواهد نماز بخواند و در مسجد برود كى راخـواهـد بازى بدهد، ملت عراق را مى خواهد بازى بدهد كه ملت عراق ايشان را ماهيتش را مىشناسد، ماها را هم مى خواهد بازى بدهد، ماها هم ماهيتش را مى شناسيم . كسانى كه آن طرفدنـيـا هـسـتند، در آمريكا و اروپا هستند، اگر بعضى اشخاص پيدا بشوند نشناسند اين را،ممكن است اما آنجاهائى كه ايشان هستند مثل بغداد و عرض بكنم كه عراق ، مردم ايشان را مىشـنـاسـنـد. مـردم سـال هـاى دراز با اين حزب بعث زندگى كردند و از اين حزب بعث اينهاصـدمـه هـا ديـدنـد. ايـن آدمـى كـه حـالا دارد مـى گـويـد مـن مـسـلمـان هـسـتـم و مـا درمـقـابـل كـفـار داريـم جـنـگ مـى كنيم ، اين آدم همان آدمى است كه براى اربعين وقتى كه زوارحـضـرت سـيـدالشـهـدا حركت كردند، آنها را به توپ و تفنگ بستند و آنقدر جنايت كردند.ديـگـر مـلت عـراق بـا ايـنكه اين جنايات را از شما ديده باور مى كند كه شما يك آدم دينىبـاشـيـد؟ در هر صورت جنگ خيلى خوب است از يك جهت و آن اين است كه انسان را، شجاعتىكـه در بـاطـن انـسـان اسـت بـروز مـى دهـد و تـحـرك بـراى انـسـانحـاصـل مى شود، انسان از آن خمودى بيرون مى آيد و ملت ايران بايد توجه داشته باشدكـه بـراى اسلام دارند خدمت مى كنند. فرق ما بين ما و آنها اين است كه ما انگيزه مان اسلاماست و ما اشخاصى كه در اسلام خدمت كردند و جنگ كردند و فداكارى كردند از صدر اسلامتـا حـالا تـاريـخـشـان مـحفوظ است . پيغمبر اكرم از همه اين گرفتارى هائى كه ما داشتيمبـيـشـتـر گـرفـتـارى داشت ، چندين ماه يا چند سال در حبس بود ايشان ، در شعب ابوطالبمـحصور بود و معذلك مقاومت كرد و بايد مقاومت كند و ملت ايران مقاومت مى كند و بايد مقاومتكـنـد و ارتـش ايـران و پـاسـدارها و ساير قواى مسلحه بايد قدرتمندى خودشان را نشانبـدهـنـد و بـايـد ايـنـهـا سـركـوب كـنـنـد ايـن قـدرت پـوشـالىامـثـال صـدام حسين و اينها. و باز معلوم شد به اينكه اين عروسك چه عروسكى است كه هرجـورى كـه خواهند حركتش مى دهند، هر روزى حركتش مى دهند، به يك جور حركت دهند، اين همبـاز مـعـلوم شـد و بـسـيـارى از چـيـزهـاى ديـگر در اين جنگ معلوم شد. حالا آنچه من به ملتخـودمـان مـى خواهم بگويم اين است كه ملت ما بايد متوجه باشد كه اسلام است و قضاياىاسـلام در كـار اسـت و ما تبع اسلام داريم جنگ مى كنيم ، دفاع مى كنيم و به واسطه اسلامداريـم دفـاع مـى كـنـيـم . مـلت مـا بايد مجهز باشند، جوان هاى ما بايد تدريب كنند، مجهزبـاشند، براى اينكه ما ممكن است در آتيه يك جنگ هاى طولانى ترى داشته باشيم و براىاسـلام بـايد جنگ بكنيم ، براى اسلام بايد فداكارى بكنيم . ما باز هم در اين مواردى كهكـشـتـه داديـم بـه قـدرى كـه در صـدر اسـلام كـشـتـه دادند ما باز كشته نداديم . ما بايدفـداكـارى بـكـنـيـم ، مـا بـايد همه عزيزانمان را فداى اسلام بكنيم و بايد اين كار انجامبـگـيـرد و بـلااشـكـال بايد همه افرادى كه قدرتمند هستند، چه آنهائى كه در سر حداتهـسـتـنـد، آنـهـائى كـه در مـثـل خرمشهر و مثل اهواز و مثل آبادان و اينها هستند پافشارى كنند،نگذارند از شهر خودشان بيرون بروند. اين ضعف است ، اسلام گفته است شما
بايد پايدارى بكنيد. در هر صورت من به آنها هم سفارش مى كنم كه با قدرتمندى و باشـجـاعـت و بـا عـزت نـفـس داشته باشند پايدارى كنند و هيچ گاه از مسائلى كه گفته مىشـود و آن ضـد انـقـلابى ها منتشر مى كنند، نترسند. ما پيروز هستيم . صدام حسين دستش رادراز كـرده بـراى ايـنـكـه بـا مـا مـصالحه كند، ما با او مصالحه نداريم . يك آدمى است كهكافر است ، يك آدمى است كه فاسد است ، مفسد است و مفسد را ما نمى توانيم با او مصالحهكـنـيـم ، مـا تا آخر با آنها جنگ خواهيم كرد و انشاء الله تعالى پيروز خواهيم شد و هر يكازدول هـم كـه بـا او هـمـراهـى بـكـنـد، ما هيچ ابدا اعتنائى نداريم به اين ، براى اينكه ماهـدفمان اين است كه تكليف مان را عمل بكنيم ، تكليف ما اين است كه از اسلام صيانت كنيم وحـفـظ كـنـيـم اسـلام را. كـشـتـه بـشـويـم تـكـليـف را عـمـل كـرديـم ، بـكـشـيـم هـم تـكليف راعـمـل كرديم . اين همان منطقى است كه در اول هم كه با اين رژيم فاسد پهلوى مخالفت مىكـرديـم مـنـطـق مـا هـمـين بود منطق اين نبود كه ما حتما بايد پيش ببريم ، منطق اين بود كهبـراى اسـلام مـشكلات پيدا شده است ، احكام اسلام دارد از بين مى رود، مظاهر اسلام دارد ازبين مى رود و ما مكلفيم كه به واسطه قدرتى كه هر چه قدرت داريم مكلفيم كه با آنهامـقابله كنيم ، كشته هم بشويم اهميتى ندارد، بكشيم هم كه انشاء الله موفق خواهيم شد بهجـنـت و بـه بـهـشـت انشاء الله . شما هيچ وقت از هيچ چيز هراس نداشته باشيد. شما براىحـفـظ اسـلام داريـد جـنـگ مـى كـنـيـد و او بـراى نـابـودى اسـلام . الان اسـلام به تمامه درمـقـابـل كـفر واقع شده است و شما بايد از اسلام پايدارى كنيد و حمايت كنيد و دفاع كنيد.دفاع يك امر واجبى است بر همه كس ، بر هر كس كه هر مقدار قدرت دارد بايد دفاع بكنداز اسـلام ، و الان اينها هجوم كردند بر اسلام و ما بايد دفاع بكنيم و ابدا قضيه صلح وقـضـيـه سـازش در كار نيست و ما اصلا مذاكرات كنيم با اينها، اينها براى اينكه فاسد ومـفـسـد هستند و ما با اين اشخاص مذاكره نمى كنيم . بله اگر اينها بروند كنار و از همه جابـرونـد و بيرون بروند از همه جا و تسليم بشوند، ما آنوقت ممكن است به واسطه اينكهبين مسلمين خيلى چيز نشود ما هم يك سكوتى بكنيم والا و مادامى كه اينها دست شان ، اسلحهدسـت شـان اسـت مـا هـم اسـلحـه مان ايمان است سلاحمان اسلام است و ما با آن سلاح ايمان واسـلام پـيـش مـى بـريـم و خـواهـيـم پـيـش برد و همه اينها را سركوب خواهيم كرد چنانچهتـاكـنون ما با همان اسلحه ابرقدرت ها را از بين برديم و دست شان را از اين مملكت قطعكـرديـم و حـالا آنـهـا مـى خـواهـند باز با اينطور مسائل دست باز يك دست درازى به كشوراسـلامـى بـكـنـنـد و مـا مكلفيم كه جلوى آنها را بگيريم . چه پيروز بشويم و چه نشويمدفاع بايد بكنيم و بايد حتما دفاع بكنيم و همه ملت در وقتى كه اجازه داده شد، همه بايدبـرونـد و دفـاع بـكـنـنـد. انـشـاء الله امـيـدوارم كـه بـا آنـجـاهـا نـرسـد ومسائل آنقدر ريشه دار نباشد و اينها بفهمند كه با چه مملكتى و با چه ملتى طرف هستند ودست از شيطنت و فضولى هاى خود بردارند.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 12/7/59
پيام امام خمينى به ملت و ارتش عراق
بسم الله الرحمن الرحيم
سـلام بـر مـلت مـظلوم و شريف عراق كه سال هاى طولانى در تحت سلطه رژيم سفاك بعثمـتـحمل انواع خيانت ها و جنايت هاى اين حزب كافر فاجر بوده و هستيد و شاهد ستمگرى ها وفـشـارهـاى جـانـفرسا نسبت به بزرگان و مراجع و مجاهدين كشورتان بوده ايد. شما و ماشـاهـد بوديم كه اين حزب فاسد با مرحوم آيت الله حكيم و آفازاده هاى معظم ايشان چه هاكـردنـد و آن سـيـد بـزرگـوار مـظـلوم در آخـر عـمـر بـا چـه خـوندل بـه اجـداد بزرگوارش ملحق شد و شاهد حبس و زجر و فشار به فرزندان محترم ايشانبـوديـد و شـمـا و ما شاهد بوديم كه با سيد مجاهد بزرگوار آقاى صدر و خواهر مظلومشچه كردند و با چه شكنجه ها آنان را به شهادت رساندند و شما و ما شاهد بوديم كه باحوزه علميه نجف و ساير مشاهد مشرفه چه ستم ها و چه وحشيگرى ها كردند و گروه گروهعلما و طلاب را به حبس و شكنجه كشيدند و شما و ما شاهد بوديم كه اين سفاكان جنايتكارچه اهانت ها به بقاع مطهر ائمه اسلام نمودند و ديديد و ديديم كه دژخيمان رژيم در صحنمـطـهـر مـولا امـيـر المـومـنـيـن عليه الصلوه و السلام ريخته و مردم مظلوم را با چه وضعىمضروب نمودند و بقعه شريفه را به مسلسل بستند و شما و ما شاهد بوديم كه در اربعينحـسـيـنى چه جنايت ها نسبت به زوار عزيز آن مظلوم كردند و شما و ما شاهد بوديم كه مردممـظـلوم بى گناه را گروه گروه از وطن خودشان آواره كردند، كه اكنون اين آوارگان ، دركشور اسلامى ايران با سلامت و عزت بسر برند.
اى مـلت شـريف ! واى ارتش گرفتار تحت سلطه كفر! اكنون بيش از ده روز است كه رژيمبـعـث و فـاسـد بـه امـر قدرت هاى كافر، به كشور اسلام و همسايه شما هجوم و حشيانهنـمـوده و شهرهاى بى پناه و برادران مسلمان مظلوم شما را مورد تجاوز و ستم قرار داده ومـنـازل و پـنـاهـگـاه هـاى آنـان و احـزاب و اطـفـال و زنـان مـظـلوم راقـتـل عام نموده اند كه جرم آنان هيچ نيست جز آنكه مى خواهند در كشورشان جمهورى اسلامىبـاشـد و احـكـام قـرآن مـجـيـد جـارى شـود و مـى خـواهـنـدمستقل و آزاد باشند و زير سلطه و ستم ابرقدرتان نباشند و مخازن كشورشان از خودشانو مـستمندان ميهن شان باشد، و چه جرمى در نظر چپاولگران و نوكران و جيره خوران آنانبالاتر از اين جرم ها.
برادران ارتش عراق ! تا كى مى خواهيد اسير كفار باشيد و به امر آنان با كشور برادرو همسايه و اسلامى خود در جنگ باشيد؟ تا كى مى خواهيد به نفع كفار، به اسلام و قرآنمجيد و كشور اسلامى
هـجـوم نـمـوده و بـرادران خـود را شـهـيـد كنيد؟ بپاخيزيد و دست اين جنايتكاران را از كشوراسـلامى خود قطع كنيد. تا كى خواهيد خود و عزيزان خود را براى خدمت به كفر به هلاكتكـشـيـد؟ شـمـا دانـيـد كـه ايـن جـنـگ بـه كـشـور ايـرانتـحـمـيـل شـده و مـا از كـشـور خـود دفـاع مى كنيم ، دفاعى كه عقلا و شرعا واجب است و باكـمـال تـاءسـف و تـاءثر مشاهده كنيم كه كفار و نوكران خبيث آنان دو طايفه از مسلمانان رابه جان هم ريخته و خودشان در كنارى نشسته و مى خواهند از اين موضوع استفاده كنند. اىافسران و درجه داران و سربازان عراق آيا مى دانيد چه مى كنيد و خود را براى چه انگيزهاى به هلاكت مى كشيد؟ آيا مى دانيد كه براى استفاده ديگران خود را با چه ارتش و با چهنـيـروى عـظـيـم انـسـانى و با چه ملت مشتاق جهاد در راه خدا طرف نموده و به كام مرگ مىكشانيد؟ آيا مى دانيد خداوند متعال و پيامبر اسلام از كسانى كه به روى برادران اسلامىخـود اسـلحـه بـكـشـنـد بـيـزار است و عاقبت اين امر، جهنم و غضب خداى جبار مى باشد؟ دستبـرداريـد از ايـن بـرادركـشـى و به كشور اسلامى ايران با سلاح خود پناه آوريد كه ماشـمـا را بـا آغـوش بـاز پذيرا هستيم . و اى عشاير غيور دجله و فرات ! و اى رزمندگان وسـلحـشـوران ! بپاخيزيد و از اسلام دفاع كنيد و قرآن و احكام آن را حفظ كنيد كه بر تماممـسلمين چه زن و چه مرد، دفاع از اسلام و قران كريم واجب است . واى ملت عراق كه جناياتايـن مـزدوران را چـشـيـده و چشيد! همچون ملت رزمنده ايران بپا خيزيد و انقلاب كنيد و از اينحـزب كافر هراسى نكنيد و بدانيد اگر به اينان مهلت دهيد و فرصت پيدا كنند اسلام رامحو و آثار آن را از بين مى برند. اينان با اسلام دشمن هستند. آمريكا و بستگان و نوكرانآن از اسلام سيلى خورده و با اسلام به دشمنى برخاسته اند. شما از عفلق ها و صدام ها وسـادات هـا تـوقـع نـداشـته باشيد كه دست از دشمنى با اسلام بردارند. و هان اى علماىاعـلام و مـشـايخ اهل سنت و خطاب عظام و روشنفكران مسلمان عراق مردم را بيدار كنيد و براىاسـلام و حـفـظ كشورهاى اسلامى قيام كنيد كه خداوند معين شماست . شما و ما ديديد كه ملترزمـنـده ايـران ، بـا ايـمـان به خدا و وحدت كلمه بر قدرت شيطانى عظيم كه همه قدرتپشتيبان آن بودند غالب شد و دست همه ابرقدرت ها را از كشور خود قطع كرد. و شما اىملت عزيز و ارتش عراق ! بدانيد كه قواى مسلح ما، ارتشيان دلاور و پاسداران قدرتمند وشهربانى و ژاندارمرى شجاع و پيشمرگان فداكار همراه با قشرهاى رزمنده ملت و سپاه ،بـسـيـج سـلحـشـور، قـدرت عـظـيـمـى اسـت ، مـنـسـجـم و چـون سـد آهـنـيـن درمـقـابـل هـمـه قـدرتـمـنـدان ايـسـتـاده اسـت و چـون خـداىمـتـعـال و اسـلام و قـرآن كـريـم انـگـيـزه نـبـردشـان و شـهـادتوصـول بـه حـق آرمـانـشـان اسـت ، پـيـروزى بـا آنـان اسـت و مـلت شـريـف مـا در عـيـنحـال كـه بـر اسـاس تـعـليمات اسلام ، صلح جو و عدالتخواه است با اسراى خود آنچنانمـردانـه و اسـلامـى رفـتار كند كه با جوانان ملت خود، ولى با مخالفان اسلام و مهاجمانبـه كـشـور اسـلامـى خـود كـوبـنـده و شديد القوا و افتخار آفرين مى باشد. و ما و شماديـديـم كـه در ايـن جـنـگ تـحـمـيـلى كـه مـخالف با ميل آنان بود چطور به خصم خيره سرفـهـمـانـدنـد كه در ميدان نبرد، رزمندگان شيردلى هستند كه بر نيروهاى شيطانى . آنانچـون عـقـاب حـمـله آوردنـد و جـوانـان آنـان از هيچ قدرتى هراس ندارند و آنچنان بر دشمنضـربـه زدند كه هر چه داشت گذاشت و فرار را اختيار كرد. و نيايد روزى كه محتاج بهبسيج
عـمـومـى شـويم ، كه دنيا خواهد ديد قدرت اسلام چيست و نيروى ايمان بر همه قوا پيروزاسـت . و شـمـا و ما ديديم كه صدام پس از آنهمه شرارت و خونريزى و حمله به شهرهاىبـى پـنـاه و مـسـلمـيـن بـى گـنـاه ، اكـنـون تقاضاى آتش بس كرده . البته هر جنايتكار وغـارتـگـر، پـس از جـنـايـت مـايـل اسـت حـريف ساكت باشد تا او با كمك گيرى از اشرار وديگران همچنان خود و تجديد قوا، به شرارت و خونريزى خود ادامه دهد. لكن ملت و قواىمـسـلح ما تا پيروزى نهائى و انتقام جنايت حزب خونخوار بعث از پاى نخواهد نشست و بهنـبـرد خـود دلاورانـه ادامـه خـواهـند داد و به بازيگرى هاى دزدان بين المللى اعتنا نخواهندكرد.
شـمـا شـنـيـده و مـا هـم شـنـيـده ايـم كـه بـعـضى شيخ ‌نشين هاى خليج و بعضى دولت هاىكـشـورهـاى اسـلامـى در جـنـگ بـيـن اسـلام و كـفـر، طـرف كـفر را اختيار و كمك هاى نظامى وتـبـليغاتى از دولت غاصب بعث و جنايتكار مى كنند و جاى تاءسف و شگفت است كه كسانىخود را مسلمان بدانند و حكام كشورهاى اسلامى ، و بر ضد اسلام و قرآن كريم قيام كنند وآتـش بـه روى مسلمانان بى گناه گشايند. اينان 0 بايد بدانند اگر ثابت شود كه برخلاف مصالح اسلام عملى انجام داده اند و برائت خود را ثابت نكنند، دولت و ملت اسلام باآنـان بـه وظـيفه شرعيه عمل مى نمايند. اينجانب آنان را موعظه مى كنم كه دست از مخالفتبـا اسـلام و طـرفـدارى از كـفـر بـردارنـد و بـه وظـيـفـه انـسـانـى و اسـلامـى خـودعمل كنند و با سرنوشت خود بازى نكنند اينجانب در حالى كه به حسب اخبار موثق مى دانممـلت و قـواى مـسـلح ما با آوارگان به طور اسلامى و انسانى رفتار مى كنند، از همه آنانمـى خـواهم كه با اسرا، خصوصا مجروحين و مصدومين آنان هر چه بيشتر محبت و خدمت كنند واز نيروى مسلح مى خواهم كه چون گذشته مواضع دشمن را بمباران نمايند، گر چه قواىدشـمـن حـتـى بـيـمـارسـتـان هـا را مـورد حـمـله قـرار داده انـد و هـمـيـن فـرق بـيـن حـق وبـاطـل اسـت . و شـما و ما مى دانيم كه دستگاه هاى تبليغاتى غرب و گروه هاى خبرى آنانبـا پـخش اكاذيب ، به دشمن اسلامى ايران كمك هاى فراوان مى كنند و مع الاسف در دستگاههـاى تـبـليـغـاتـى بـعـضـى كـشـورهاى اسلامى نيز اين معنا ديده شده است . به كشورهاىاسـلامـى اخـطـار مـى كـنم كه جلو اين تبليغات باطل را بگيرند و با اسلام عزيز مخالفتنكنند. و اخيرا از جميع ملت ها و دولت اسلامى و غير اسلامى و جميع گروه هاى مسلمان و غيرمـسـلمـان كـه جـنـايـات ابـر قدرت ها و نوكرهاى چشم بسته آنان را محكوم و به كشورهاىاسـلامـى و جمهورى اسلامى ايران كمك مى كنند تشكر فراوان مى كنم و به آنان دعاى خيرمـى نـمـايـم ، چنانچه از گروه هاى دانشجو و غير دانشجو كه در كشورهاى اروپائى و غيراروپـائى ، صـدام جنايتكار و اربابانش را محكوم نموده و مى نمايند جدا متشكرم و سلامت وسـعـادت هـمگان را از خداوند متعال خواستارم . و از ملت شريف مبارز ايران و قواى مسلحه ونـظـامـى و انـتـظامى و برادران پاسدار و پيشمرگان اسلام و سپاه ، بسيج و روحانيون وغـيـر روحـانـيـون عـزيـزى كـه در جـبـهه نبرد رفته و فداكارى مى كنند شكر گزارم و ازعزيزانى كه در سطح كشور با كمك هاى شايان ، تقدير مادى و معنوى به برادران مجاهدخـود مـى نـمـايـنـد تـقـديـر و تـشـكر مى كنم و از خداوند تعالى نصرت اسلام و مسلمين راخواستارم و انتظار نصرت و فرج نهائى را دارم .
انه على نصرت لقدير سلام و درود فراوان بر ملت شريف عراق كه قلبشان با ماست واميدوارم در بقاع متبركه ، پيروزى اسلام و قلع و قمع كفار را بخواهند.
والسلام عليكم وعبادالله الصالحين و رحمه الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينــى
تاريخ : 14/7/59
تلگراف تسليت امام خمينى به حجت الاسلام اشتيانى
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاى حاج ميرزا محمد باقر آشتيانى دامت بركاته
خـبـر ضـايعه تاءسف انگيز رحلت مرحوم آيت الله آقاى حاج ميرزا محمود آشتيانى رضوانالله عـليـه ، مـوجـب تـاءسـف و تـاءثر گرديد. زحمات آن مرحوم در خدمت به فقه اسلام وتـاءليـفـات ارزنـده معظم له خدمتى بزرگ و جاودانى به حوزه هاى علميه است . از خداوندتـعـالى رحـمـت بـراى آن بـزرگـوار عـظـيـم الشـان و صـبـر و شـكـيـبـائى بـراىفاميل معظم و خصوص جنابعالى خواستار است .
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 16/7/59
بيانات امام خمينى در ديدار با گروهى از جوانات مبارز عراقى
بسم الله الرحمن الرحيم
و قاتلوا المشركين كافه
انـشـاء الله خـداونـد تـبـارك و تـعـالى به شما قدرت بدهد و اين شخص كثيف را از مملكتخـودتـان دور كـنيد. خداوند با شماست و شما پيروز هستيد و اين حكومت رفتنى است ، انشاءالله .
سؤ ال : شما راجع به جنگ چه فكر مى كنيد و نظرتان درباره اين جنگ و آينده آن چيست ؟
جـواب : بـسـم الله الرحـمـن الرحـيـم ـ اولا مـا بـه تـبـع اسـلام بـا جـنـگ هميشه مخالفيم ومـيـل داريـم كـه بـيـن هـمـه كـشـورهـا آرامـش و صـلح بـاشـد لكـن اگـر جـنـگ را بـر مـاتـحـمـيـل كـنـنـد، مـا تـمـام مـلتمان جنگجو است و با تمام قوا مقابله مى كنيم ولو اينكه همهابـرقدرت ها هم دنبال او باشد، براى اينكه ما شهادت را يك فوز عظيم مى دانيم و ملت ماهـم شـهـادت را بـه جـان و دل قـبـول مـى كند و از جنگ نخواهيم هراسيد و مرد جنگ هستيم لكنمـايـل نـيـسـتـيـم بـه ايـنـكـه جـنـگ واقع بشود. الان دولت دست نشانده و جنايتكار عراق بهشـهـرهـاى مـا و مـردم عـادى حـمـله كـرده و ديـشـب نـيـز دردزفـول حـمـله كـردنـد و بـا مـوشـك هـاى خودشان بسيارى از مردم را كشتند ولى ما مواضعنـظـامـى آنـهـا را خـواهـيم زد و آتيه جنگ با ماست . براى اينكه ما تمام ملت همراهمان است وصـدام مـلت خـودش بـر ضـد خـودش اسـت و حـتـى ارتـش خـودش هـممتزلزل است و خواهند در اين جنگ باخت و بعثى ها انشاءالله از عراق خواهند رفت و يك دولتاسـلامـى در آنجا خواهد آمد و ما با كمال قدرت دفاع از خودمان خواهيم كرد و كشور عراق رانـجات خواهيم داد از دست اين جنايتكارانى كه نوكر ابرقدرت ها هستند و ما باكى از اينكهابر قدرت ها به آنها پشتيبانى مى كنند نداريم و اميدواريم كه همانطور كه شاه مخلوع رابا دست خالى از بين برديم و دست ابرقدرت ها را از كشورمان قطع كرديم اين شخص همكـه جنايتكارتر از شاه معدوم است از بين ببريم ، كشور و ملت عراق را كه برادر ما هستندآزاد كنيم تا خود كشور عراق و ملت بر سرنوشت خودش حكومت كند و حكومت را خودش تعيينكـنـد. و مـا بـرنـده جـنـگ هـسـتـيم و هيچ ترديدى در اين نيست و به فرض اينكه ما هم كشتهبـشـويـم و مـلت مـا در حـال جـنـگ هـسـتـنـد و شـهـادت را بـادل و جـان مـى پـذيـرند و من اميدوارم كه با خداى تبارك و تعالى باشيم و خداى تبارك وتعالى با ماست انشاء الله .
امـام تـاءكـيـد فـرمودند: اخبار را همانطور كه هست به ممالك و كشورهاى خودتان گزارشبـدهـيـد. مـا نـمـى خـواهـيـم هـيچ طرف ما باشيد، همين طور كه الان مملكت را مى بينيد آنطورگزارش ‍ بدهيد.
تاريخ : 20/7/59
فرمان امام خمينى در مورد هماهنگى نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى
بسم الله الرحمن الرحيم
نظر به موقعيت استثنائى دفاع از كشور اسلامى و حساسيت فوق العاده آن ، تا موقعى كهجنگ افروزان به كار تجاوزگرانه خود ادامه مى دهند، مراتب زير اخطار و مقرر مى شود :
1ـ كـليـه امـور مربوط به جنگ ، در تحت نظر شوراى عالى دفاع به اضافه يك نفر ازنمايندگان از قبل مجلس شوراى اسلامى بايد اداره شود و اين شورا مؤ ظف است تمام قواىمـسلح را هماهنگ نمايد و هيچ گروه يا شخصى ، تخلف از او امر شوراى مذكور نبايد بكندو در غياب آقاى خامنه اى و آقاى چمران ، دو نفر از نمايندگان كه يكى از آنها رئيس مجلسشوراى اسلامى است ، بايد در شورا شركت نمايند.
2ـ در اداره مـنـاطـق جنگى كليه نيروها بايد از شوراى مذكور تبعيت نمايند و تصميمات دراين باره با شوراى مذكور است .
3ـ تـبـليـغـات مـطـلقا چه به وسيله راديو و تلويزيون يا مطبوعات در تحت نظر شوراىمـذكـور بايد اجرا شود و رسانه هاى گروهى و مطبوعات ، حق پخش مصاحبات يا نطق ها ونوشته ها را بدون مراجعه و دستور از شوراى مذكور ندارند.
4ـ سـياست خارجى مربوط به دفاع ، با شوراى مذكور است و كسان ديگر بدون اجازه حقدخالت ندارند.
5ـ كـليه بيانيه ها و نوشته ها و تبليغات و پخش اعلاميه ها بدون اجازه مستقيم از شوراىمذكور جدا ممنوع است .
6ـ دولت مـاءمـور جـلب مـتـخـلفـيـن و تـحويل به دادگاه هاى انقلاب است . 7ـ دادگاه ها بهجرائم ، حسب وضع دفاعى و انقلابى مى كنند.
8ـ شـورا مـؤ ظـف اسـت در مناطق جنگى نمايندگانى تعيين نمايد كه بوسيله آنها امور انجامگيرد و موجب تاءخير نشود.
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 21/7/59
بيانات امام خمينى در جمع گروهى از طلاب و روحانيون مبارز عراق
بسم الله الرحمن الرحيم
اين مسائل كه براى اسلام و مسلمين پيش مى آيد و آمده است ، اينها سابقه دار است ، اينطورنيست كه حالا براى ما پيش آمده باشد. شما دانيد كه تاريخ اسلام مشحون بوده است از اينمـجـاهـدت و شـهـادت هـا، از ايـن خـون دادن هـا و از اين خرابكارى ها به دست فجار. ائمه ماعـليـهم السلام هم مبتلا بودند به همين طور ليكن استقامت و خوددارى و صبر بايد كرد كهخدا با صابران است و ما با دست خالى بر اين قدرت فوق العاده شيطانى كه همه قدرتهـا دنـبـال او بـودنـد، غلبه كرديم و اين نبود جز اينكه ملت ما همراه باهم بودند و صبوربـودنـد و بـر مـشـكـلات صـبـر مـى كـردنـد و مـشـكـلات را بـا صـبـر و بـااتـكـال بـه خـداى تـبـارك و تـعـالى حـل كـردنـد. ايـن مـشـكـلى كـه حـالا هـسـتمـشـكـل خـيـلى مـهـمـى نـيـسـت و ايـن حـل مـى شـود انـشـاء الله ، چـنـانـچـهمـشـكـل عـراق هـم حل مى شود. همان نمونه هائى كه در زمان محمدرضا در ايران بود الان درعراق است و همان كارهائى كه مبداء شد از براى اينكه اين حيثيت خودش را از دست داد و تاجو تـخـت غـصـبـى را از دسـت بـدهـد، همين معنا الان در عراق است . اينها گمان مى كنند كه باسـرنـيـزه مـى شود حكومت كرد و اين يك اشتباهى است كه از براى اين قلدرها سرنيزه نمىتـوانـد يـك مـلتى را خاضع كند، مى تواند يك مدتى باشد، ليكن نمى تواند هميشه بريـك مـلتـى حـكـومت كند. ملت ها وقتى با هم شدند، هيچ حكومتى و هيچ قدرتى بر آنها نمىتواند غلبه كند و الان بحمدالله هم ملت ايران و هم ملت عراق قيام كرده اند و نهضت كردهاند. اميدوارم انشاء الله موفق و مؤ يد باشيد.
تاريخ : 24/7/59
پيام امام خمينى به ملت شريف و قواى مسلح عراق
بسم الله الرحمن الرحيم
ايـنـجـانـب بـر حـسـب وظـيـفه شرعيه و عقليه ناچارم مطالبى را به قواى مسلح و به ملتشريف و مظلوم و مسلم عراق تذكر دهم ، شايد خداوند تبارك و تعالى آنان را متذكر نمايدو ملت اسلام و قرآن كريم را از شر دشمنان شهرت طلب و اربابان سود جوى آنان نجاتدهـد. (انه على كل شى ء قدير. شما اى قواى مسلح عراق ! بهتر مى دانيد كه اين جنگ كهبـه ايران به وسيله قدرت هاى بزرگ تحميل شده است ، تاكنون چه خسارت هاى جانى ومـالى و حـيـثـيـتـى بـه شـما وارد نموده است . من بسيار متاءسفم كه براى شهوت و شهرتطـلبـى ، يـك يـا چـنـد نـفـر از خـدا بـى خـبـر جـوانـان بـرومـنـد عـراق را بـااغـفـال و اكـراه و جـبربه ميدان نبرد با برادران مسلم خود فرستاده اند و تاكنون چند هزارنـفـر از جـوانـانـى كـه بـايـد در خدمت اسلام ، با كفار به جنگ برخيزند، در خدمت دشمناناسلام به هلاكت كشانده و فداى اغراض شيطانى خود نموده اند. شما اى ارتش عراق ! از مابهتر مى دانيد كه چه جوانانى را كه پشتوانه ملت شما بوده از دست داده ايد و در پيشگاهخـداونـد قـادر عـظـيـم و مـلت هـاى مـسـلمان جهان و ملت شريف خودتان هيچ عذرى نداريد. آياتـاكـنـون از خود پرسيده ايد كه با چه انگيزه ، دوستان و عزيزانتان را از دست مى دهيد؟آيـا مـى دانـيد با خودتان و كشور اسلامى خودتان چه مى كنيد؟ و شما از ما بهتر مى دانيدكه در اين جنگ خانمانسوز چه خسارت هاى عظيم مالى به كشورتان وارد شده است . آيا مىدانـيـد كـه مـيـليـاردهـا ديـنار خسارت به مخازن و ساز و برگ جنگى شما وارد شده است واينهمه به نفع ابرقدرت ها و ضرر ملت شماست ؟ آيا مى دانيد براى جبران ساز و برگجـنگى ميلياردها دينار ملت ستمديده شما و كشورتان بايد به ابر قدرت ها بپردازند؟ وآيـا مـى دانـيـد كه آبرو و حيثيت شما در جهان و حتى نزد ملت خودتان ريخته وبه باد فناداده شـده اسـت ؟ و مـى دانيد كه انگيزه اين خسارات چه بوده ؟ اگر نمى دانيد ما مى دانيم ،قدرت هاى بزرگ كه دستشان از مخازن بزرگ ايران كوتاه شده و سلطه و قدرتشان باهـمـت مـلت ايران و قواى مسلح آن قطع گرديده ، اكنون به دست و پا افتاده اند تا با جنگافـروزى بـيـن بـرادران ، سـلطـه خود را اعـاده دهند و چپاولگرى خود را از سر گيرند. وشـمـا اى ارتـش عـراق ! آلت دست نوكران سرسپرده ابرقدرتها و دشمنان ملت هاى ضعيفشـده ايـد و شـما از ما بهتر اين حزب كافر بعث را مى شناسيد، صدام را از نزديك ديده وجـنـايـات او را مـشـاهده كرده ايد و مى دانيد كه شماها نيز از شر اين شخص در امان نيستيد.شما ديده ايد كه اين شخص با شبهه و احتمال ، حتى
دوسـتـان نـزديـك خـود را بـا بـدتـريـن وجـه اعـدام نـمـوده . تـا كـى اسـارت و نـنـگ راتـحـمـل مـى كـنـيـد؟ تـا كى شاهد كشته شدن جوانانتان و به باد رفتن مخازنتان و از دسترفـتـن حـيـثـيـت تـان هـستيد؟ برخيزيد اى غيرتمندان و اين حزب جنايتكار را در هم كوبيد وصـدام و رفـقـاى فـاجـر او را به جهنم فرستيد و حكومتى اسلامى انسانى با همراهى ملتبه دست آوريد و تا دير نشده است فرصت را از دست ندهيد كه اگر براى خداوند تعالىقيام كنيد خدا با شماست ، همانطور كه ديديد خداوند قادر با ملت ايران كه براى رضاىاو نهضت كردند بود و اكنون نيز پشتيبان آنان است . و شمااى ملت شريف و مظلوم عراق كههر روز شاهد جنايت هاى اين حزب و سران آن بوده و هستيد! بدانيد كه اين اشخاص شهرتطـلب و سـر سـپـرده بـه اجانب اگر فرصت يابند، ديرى نخواهد گذشت كه اسلام و همهمـظـاهـر آن را از بـيـن خـواهـنـد بـرد و كشور اسلامى شما را به سوى كفر خواهند كشاند ومخازن شما را به اربابان خود هديه خواهند كرد و اگر فرصت به اين حزب كافر دهيد،ديـرى نـپـايـد كـه قـبور ائمه اسلام و مشايخ و امامان تشيع و تسنن را از بين خواهند برد.دشـمـن اصـلى ايـنـان اسلام و قرآن است . اينان اسلام را مخالف مرام و هواهاى نفسانى خوددانـنـد. عـفـلق و اتباع او به هيچ دينى و مذهبى عقيده ندارند. بهوش باشيد و از سالوس وفريبكارى صدام بازى نخوريد كه نماز او در حرم سيدالشهدا عليه السلام همچون نمازمـحـمـدرضـا در حرم حضرت رضا عليه السلام است اين جنگ به شما ملت غيور فرصت مىدهـد كه سكوت را شكسته و با فرياد الله اكبر بپاخيزيد و دشمنان اسلام و قرآن را بهسزاى خودشان برسانيد. اين جوانان دانشگاهى ! اى دانشجويان عزيز! به فرياد كشورو اسـلام و مـلت خـودتـان برسيد و قهرمانانه قيام كنيد كه فرج شما نزديك است و حزبخـدا بـر حـزب شـيطان غلبه مى كند. و اى عشاير دلير دجله و فرات ! فرصت را از دستنـدهـيـد و دشـمـن اسـلام و مـيهن عزيز خودتان را با قيام قهرمانانه از پاى در آوريد و دينخودتان به اسلام و قرآن مجيد را ادا كنيد كه با از دست دادن فرصت بدبختى ها به شماروى خـواهـد آورد. و بـايـد هـمـه قـشـرهـاى مـلت از قـواى مـسـلح و دسـتـگاه هاى دولتى تادانشگاهيان و كارگران و كارمندان و بازاريان و كشاورزان بدانند كه اعانت و كمك به ايندولت غير قانونى غاصب كافر از گناهان كبيره و مخالفت با خداى تبارك و تعالى استو كارشكنى و مخالفت عملى و قولى ، در حد امكان ، از واجبات الهيه است . به خداى تعالىاتـكـال كـنيد و با وحدت كلمه نهضت كنيد كه خدا با شماست . و من به همه دولت هائى كهدر اين جنگ تحميلى و يورش غير انسانى به ايران ، با دولت كافر بعث همكارى مى كنند،چـه هـمـكـارى تـبليغاتى و چه نظامى به هر نحود كه باشد، جدا اخطار مى كنم كه علاوهبـر خـذلان الهـى و نـنگ ابدى ، از جزاى عاجل به دست ملت هاى خود و ارتش نيرومند كشوراسلامى ما غافل نباشيد و خود را به هلاكت نكشيد، كه هنگام عقوبت الهى و انتقام منتقم حقيقى، هـيـچ يـك از ابـر قـدرت هـا بـه فـريـاد شـمـا نـخـواهـنـد رسـيـد. تـا عـذاب الهـىنازل نشده و راه برگشت به اسلام باز است ، به خود آييد و از مخالفت با اسلام عزيز وقـرآن مجيد دست برداريد. از خداوند تبارك و تعالى عظمت اسلام و مسلمين جهان را خواستارو قطع ايادى دشمنان بشريت را از سر ملت مستضعف جهان خواستار است
والسلام على من التبع الهدى
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 27/7/59
پيام امام خمينى به مناسبت عيد اضحى (قربان )
بسم الله الرحمن الرحيم
مبارك بايد عيد سعيد قربان بر جميع مسلمانان جهان و بر امت پيامبر عظيم الشاءن . مباركبـاد ايـن عـيـد بـزرگ اسـلامـى بـر مـسـتـضـعـفـيـن جـهـان كـه درمـقـابـل مـستكبرين و اولياء طاغوت قيام نمودند. مبارك باد بر ملت عظيم اسلامى ايران كهصـادقـانـه و دلاورانـه در مـقـابـل اوليـاء شـيطان بپا خاستند و مبارك باد بر قواى مسلحجمهورى اسلامى و بر دليران رزمنده غرب و جنوب كه با تعهد اسلامى و فداكارى در راهخـداونـد تـعـالى بـه جـهـاد مـقـدس و دفاع از كشور اسلامى چون سدى آهنين ايستاده و خونآشامان حزب كثيف بعث عراق و سر سپردگان به دشمنان اسلام و بشريت را از كشور خودرانده و خواهند راند.
آن روز مـبـارك اسـت بـراى اسـلام و مـلت هـاى اسـلامـى كه دست ستمگران و خون آشامان ازكشورهاى اسلامى كوتاه شود و آن روز مبارك است براى ملت شريف ما كه جمهورى اسلامىبه تمام معنا در كشور اسلامى پياده شود و احكام مترقى اسلام به جاى احكام ضد انسانىبـرقـرار گـردد. اكـنـون ، شـمـا ايـن مـلت اسلامى ايران ! بر سر دوراهى مى باشيد، راهسـعـادت و افتخار ابدى در سايه پر افتخار جهاد براى خدا و دفاع از كشور اسلام و راهذلت و ننگ ابدى ، اگر خداى نخواسته در اين جهاد مقدس سستى و سردى از خود نشان دهيدو مـن امـيـد واثـق دارم كـه ملت ما تن به ننگ نداده و نخواهند داد و تا سقوط رژيم منحط بعثعراق از پاى ننشينند و تا ملت شريف عراق را از اختناق و جناياتى كه بر آن سايه شومافـكـنـده نـجات ندهند، دست از جهاد مقدس بر ندارند. و شما اى جوانان برومند خوزستان ومـنـطـقـه غـرب و ديگر جبهه ها! در اين ميدان شرف پايدار باشيد و از وطن اسلامى خود باتـمـام كـوشـش و فـداكـارى دفـاع كـنـيـد و بـه خـواسـت خـداونـدمـتـعـال پـيروز خواهيد شد و جنود ابليس را با فضاحت تمام به عقب خواهيد راند. و شما اىقـواى مـسـلح كـه در خـوزسـتـان و مـرزهـاى جـنـگـزده درمـقـابـل كـفـار ايـسـتـاده ايـد! بـهـوش باشيد و هماهنگ باشيد و به دستورات شوراى دفاععـمـل كـنـيـد و از اخـتـلاف و تـفرقه بر حذر باشيد كه نصرت خدا را انشاء الله در آغوشگـرفـته و سر بلند و مفتخر از ميدان بيرون آييد. و اينجانب اولا به ملت ايران هشدار مىدهـم كـه خـود را مـهـيـا كـنـنـد و اسـلحـه هـاى خـود را آمـاده كـنـنـد و بـهحال آماده باش باشند كه اگر خداى نخواسته محتاج بسيج عمومى شد و امر به جهاد مقدسعـمـومى داده شد، فورا به ميدان رفته و از دين خدا و كشور اسلامى دفاع نمايند. و ثانيابه قواى نظامى
اخـطار مى كنم كه با كمال جديت و بدون فوت وقت ، ساز و برگ جنگى را كه بحمداللهدر حـد كـافـى در اخـتـيـار داريـد در اخـتـيار رزمندگان ، چه قواى مسلح و چه ساير جوانانفداكار گذاشته و كوچكترين مسامحه را جايز ندانيد. و از شوراى دفاع خواهم كه هر روزايـنـجـانب را از وضع جبهه ها مستحضر كنند و چنانچه احتياج به نيرو دارند تذكر دهند كهجـوانـان پر شور در سطح كشور آماده جهاد هستند و بايد فرماندهان نظامى داوطلبانى راكه در جبهه مى توانند بى درنگ مجهز كنند به جبهه بفرستند و نيروى زمينى را با اقسامسـلاح هـا و آتـشـبـارها و توپ ها تقويت كنند و بدانند كه مسامحه در اين امر نزد خداوند وملت گناهى نابخشودنى است و از عواقب آن بر حذر باشند
مـن از خـداوند تعالى رحمت براى شهداى عزيز در اين جنگ تحميلى خواستارم . اينان براىاسـلام فـدا شـدنـد و در نـزد خـداى تـعـالى و در جوار رحمت واسعه او به سعادت ابدى وافـتـخـار دائمـى رسـيـدنـد و بـه بـازماندگان آنان تبريك و تسليت عرض مى كنم . شمامـسـلمـانـان مـتـعـهـد ديـن خـود را بـه اسـلام بـزرگ و خـداونـدمـتعال اداء كرديد و راه وفادارى و فداكارى را به ما آموختيد. خداوند تعالى ما را به شماملحق كند و از اين فيض عظيم محروم نفرمايد و اخيرا تاءكيد مى كنم كه پايدارى در اين امرحياتى و شدت عمل موجب افتخار جوانان ماست .
از خداوند تعالى عظمت اسلام و مسلمين و پيروزى مجاهدين در راه خدا را خواستار است .
والسلام على من التبع الهدى
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 28/7/59
بيانات امام خمينى در جمع سفراى كشورهاى اسلامى
اسلام يك دين عبادى سياسى است
بسم الله الرحمن الرحيم
مـا در روزى مـجـتـمـع هستيم در اين محل حقير كه انبوه مسلمين از سراسر كشورهاى اسلامى درمـكـه معظمه مجتمع هستند اين اجتماع دينى سياسى . اسلام يك دين عبادى سياسى است كه درامـور سـيـاسـى اش ‍ عبادت منضم است و در امور عبادى اش سياست . اين مجتمعاتى كه اسلامبـراى مـسـلمـيـن بـه طـور سـهـولت تـهـيـه فـرمـوده اسـت ، درسـال يـك دفـعـه فـريـضـه فرموده است بر كسانى كه استطاعت دارند كه مجتمع بشونددرمكه معظمه و در مواقف شريفه و براى همه مسلمين مستحب است كه مستطيع هم كه نباشند اينعـبـادت الهى را بجا بياورند و نكته مهم اين اجتماعات اين است كه مسلمين با هم در يك محيطدور از تشريفات ، يك محيطى كه همه آن جهات شخصيات ها را ريخته و با يك كفن و با دوثوبه مختصر در اين مواقف حاضر شوند و مهم اين است كه آن چيزهائى كه در بلاد مسلميندر طول سال گذشته است به اطلاع هم برسانند و براى رفع اشكالات مسلمين فكر بكنندو اجتماع بزرگ ميليونى اسلامى در حجاز براى همين نكته است در عين حالى كه عبادت است. و مـع الاسـف مـا مسلمان ها كه از اسلام دور افتاده ايم و از حقايق اسلامى منزوى شده ايم دراين فكر ابدا نيستيم كه اولا كسانى كه مى توانند بروند، بروند مشرف شوند در خانهخـدا و كـسـانى كه اصحاب تفكر هستند، نويسنده هستند، روشنفكر هستند و عالم هستند، در آنمـحيط مجتمع بشوند و مشكلات مسلمين را در تمام جهان بررسى كنند و آنچه كه مى توانندحل كنند. ما الان از تشرف مكه و حج بيت الله جز اينكه يك دسته اشخاص عامى مردم ، عامهمـردم در آنـجـا مـجتمع بشوند و اشخاص مؤ ثرى كه مى توانند، از حكومت ها، از بزرگانقـوم در آنـجـا مـى تـوانـنـد مـجـتـمـع بـشـونـد و مـسـائل اسـلام را ومـسـائل مـسـلمـيـن را و مـسـائل سـيـاسـى و اجـتـماعى مسلمين را بررسى كنند، مع الاسف اين امرمـغـفـول عـنـه اسـت و در عـيـن حـال كـه بايد در آنجا بررسى مشكلات را بكنند بر مشكلاتافـزوده مـى شـود. مـشـكـلات مـسـلمـيـن زيـاد اسـت ، لكـنمـشـكـل بـزرگ مسلمين اين است كه قرآن كريم را كنار گذاشته اند و تحت لواى ديگران درآمـده انـد. قـرآن كـريـم كـه مـى فـرمـايـد كـه واعـتـصـمـوابـحـبـل الله جـمـيـعـا و لا تـفـرقـوا مـا اگـر هـمـيـن يـك آيـه را، مـسـلمين اگر همين يك آيه راعـمـل به آن بكنند تمام اشكالات اجتماعى و سياسى و اقتصادى و همه چيزشان بدون تشبثبه غير رفع مى شود. اسلام براى مردم در هر ناحيه يك امور سياسى عبادى قرار داده
اسـت . ايـن اجـتـمـاعـات در تـمـام كـشورهاى مسلمين و در هر شهر و ده و روستا، اينها يك اموراجتماعى ـ سياسى است كه اهل بلد در مساجد مجتمع بشوند و مشكلات خودشان را نسبت به آنبـلد حـل بـكنند و نماز جمعه يك عبادت سياسى و اجتماعى است كه در هر هفته مردم اجتماعاتزيـاد بـكـنـنـد و مسائلشان را حل بكنند در آنجا و اجتماع كعبه بزرگترين اجتماعى است كههـيچ دولتى نمى تواند خودش اين اجتماع را ايجاد كند و خداى تبارك و تعالى همچو كردهاسـت كـه مـسـلمـيـن بـدون يـك مـزاحـمـت ها و زحمت هائى و بدون يك خرج هائى كه بر دولتباشد، مجتمع مى شوند در آنجا و مع الاسف استفاده از آن نمى شود.
بردولت هاى اسلامى واجب است كه با دولت عراق مقاتله كنند
ما الان در يك روزى مجتمع هستيم كه دولت صدام ، دولت غاصب صدام بدون يك عذر موجهىدر بـيـن تـمـام دول عـالم ، بـدون اطلاع و بدون سابقه با دريا و هوا وزمين هجوم كرد برايـران و بـه خـيـال خـودش ‍ خواست كه كشورگيرى كند و خلافت مسلمين را يك آدمى كه بهاسـلام اعـتـقاد ندارد، رياست مسلمين را به دست بگيرد. و مع الاسف در عين حالى كه در قرآنكـريـم اسـت كـه اگـر دو طـايفه اى از مسلمين با هم اختلاف كردند شما مصالحه بدهيد بينآنـهـا را و اگـر چـنـانـچـه يـكـى از آنـهـا بـاغـى بـاشـنـد و طـاغـى بـاشـنـد، بـا اوقتال كنيد تا اينكه سر نهد به احكام خدا. كدام يك از كشورهاى اسلامى بررسى كردند درايـنكه طاغى و باغى كيست و آن كسى كه هجوم كرده است كيست تا اينكه همه به امر خدا بااو مقاتله كنند؟ بر كدام مملكت اسلامى پوشيده است اين معنا كه صدام به مابغى كرده استو طـغيان كرده است و ظلم كرده است و هجوم كرده است چرا ممالك اسلامى به آيه شريفه اىكـه مـى فـرمـايـد كـه فـفـاتـلوا التـى تـبـغـى حـتـى تـفـى الى امـر الله چـراعـمـل نمى كنند؟ مع الاسف بعضى ازممالك اسلامى يعنى ممالكى كه دولت هايشان به اسماسلام بر آنها حكومت مى كنند در عين حالى كه مى بينند كه او طغيان كرده است و هجوم كردهاسـت بـر يـك مـمـلكـت اسـلامـى بـدون جـهـت ، بدون يك حجت ، با او اعلام موافقت مى كنند يابـعـضـى پـشـتـيـبـانى مى كنند. ما بايد مشكلات اسلامى را در كدام نقطه عالم طرح كنيم وحـل كـنـيـم ؟ مـسـلمـيـن عـالم بـايـد مـشـكـلاتـشـان را در چـه مـحـفـلىحل بكنند؟ در محافل بين المللى كه دستاورد دولت هاى بزرگ است ؟ در آن محافلى كه بهاسـم اسـلام اسـت لكـن اثرى از اسلام در آن نيست ؟ بايد مملكت ايران شكواى خودش را بهچه مقامى عرضه كند؟ ملتى كه مورد هجوم واقع شده است بدون جهت ، بدون عذر، بايد باكى طرح كند اين مطالب را؟ با كدام يك از دولت ها اين مساءله را طرح كند؟ بر همه دولتاسلامى به نص قرآن واجب است كه مقابله كنند با دولت عراق تا بر گردد به ذكر خدا وامر خدا.

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation