بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صحیفه نور جلد 13, امام خمینی (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     SAHIFE01 -
     SAHIFE02 -
     SAHIFE03 -
     SAHIFE04 -
     SAHIFE05 -
     SAHIFE06 -
     SAHIFE07 -
     SAHIFE08 -
     SAHIFE09 -
     SAHIFE10 -
     SAHIFE11 -
     SAHIFE12 -
     SAHIFE13 -
     SAHIFE14 -
     SAHIFE15 -
     SAHIFE16 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

تشبث به اسلام بزرگ و توحيد بين جميع مسلمين جهان ، به يكى از مهره هاى خبيث امريكا واز دوسـتـان شـاه مـخـلوع مـعـدوم ، دسـتـور دهـنـد تـا از فـقـهـا و مـفـتـيـاناهـل سـنـت ، فـتـوا بـر كـفـر ايـرانـيـان عـزيـز بـگـيـرد و بعضى از اين مهره ها گفته اند:(اسـلامـى كـه ايـرانيان مى گويند، غير از اسلامى است كه ما مى گوئيم ). آرى اسلامايران غير از اسلام آنان است كه از مهره هاى امريكا چون سادات و بگين پشتيبانى مى كنندو در مـقـابـل فـرمان خداى متعال با دشمنان اسلام دست دوستى مى دهند و براى تفرقه بينمسلمين ، از هيچ افترا و كوششى دريغ نمى كنند.
مسلمانان جهان بايد اين تفرقه افكن ها را بشناسند و توطئه پليد آنان را خنثى كنند.
2ـ در آسـتـانـه هـجـوم ابـرقـدرت هـا بـه كـشـورهـاى اسلامى ، همچون افعانستان و كشتاربيرحمانه و وحشيانه مسلمانان افغانى (كه نمى خواهند اجنبى در مقدرات آنان دخالت كند ويـا امـريـكـا كـه در هـر فـسـادى دسـت دارد) و هـمـزمـان بـا هـجـوم هـمـه جـانـبـهاسـرائيـل جـانـى بـه مـسـلمـيـن در فـلسطين و لبنان عزيز، و همزمان با طرح جنايتكارانهاسـرائيـل بـراى انـتـقال پايتخت خود به بيت المقدس و گسترش جنايات و كشتار وحشيانهمـسـلمـانـان آواره از وطـن خـويش و در وقتى كه مسلمانان بيشتر از هر زمان احتياج به وحدتكلمه دارند، سادات ، اين نوكر خيانتكار امريكا و دوست و برادر بگين و شاه مخلوع معدوم ،و صـدام ، آن خـادم سـرسـپـرده امـريـكـا، دسـت بـه تـفرقه افكنى مسلمانان زده اند، از هيچجنايتى در اين راه كه ارباب جنايتكارشان امر نموده است ، فروگذار نمى كنند. امريكا باحـمـله هـاى پـياپى به ايران و فرستادن جاسوسان براى شكست دادن انقلاب اسلامى ما وتـوطـئه بـا سـادات بـراى ايـجـاد اخـتـلاف و تـبـليـغـات سوء و پخش اكاذيب و افترا بهمـتـصـديـان حكومت اسلامى از طريق عراق ، از آن قماش است . مسلمين بايد به خيانت اين سرسپردگان امريكا به اسلام و مسلمين توجه داشته باشند.
3ـ از مـسـائلى كـه طـراحـان بـراى ايـجـاد اخـتـلاف بـيـن مـسـلمـيـن طـرح وعـمـال اسـتـعـمـارگـران در تـبـليـغ آن بـپـا خـاسـته اند، قوميت و مليت است كه دولت عراقسال هاست بدان دامن مى زند و بعضى از طوايف هم همان راه را پيش گرفته اند و مسلمانانرا در مـقـابـل هـم قـرار داده انـد و حـتـى بـه دشـمـنـى كـشـيـده انـد،غافل از آنكه حب وطن ، حب اهل وطن و حفظ و حدود كشور مساءله اى است كه در آن حرفى نيستو مـلى گرائى در مقابل ملت هاى مسلمان ديگر، مساءله ديگرى است كه اسلام و قرآن كريمو دسـتـور نبى اكرم (ص ) بر خلاف آن است و آن ملى گرائى كه به دشمنى بين مسلمين وشـكـاف در صـفوف مومنين منجر مى شود بر خلاف اسلام و مصلحت مسلمين و از حيله هاى اجانباست كه از اسلام و گسترش آن رنج مى برند.
4ـ از مـلى گـرايـى خـطـرنـاكـتـر و غـم انـگـيـز تـر، ايـجـاد خـلاف بـيـناهـل سـنـت و جماعت باشيعيان است و القاء تبليغات فتنه انگيز و دشمنى ساز بين برادراناسـلامى است و بحمد الله تعالى در انقلاب اسلامى ايران هيچ اختلافى بين اين دو طايفهوجـود نـدارد و هـمـه بـا دوسـتـى و اخـوت در كـنـار هـم زنـدگـى مـى كـنـنـد واهـل سـنـت كـه در ايران جمعيتش بيشمارند و در اطراف و اكناف كشور زيست مى كنند و داراىعـلمـا و مـشـايـخ بسيار هستند، با ما برادر و ما با آنها برادر و برابريم و آنان با نغمههاى نفاق افكنانه اى كه بعضى
جـنـايـتـكـاران و وابـسـتـگـان بـه صـهـيونيسم و امريكا، ساز نموده اند مخالفند. برادراناهل سنت در كشورهاى اسلامى بدانند كه عمال وابسته به قدرت هاى شيطانى بزرگ ، خيرخـواه مـسـلمـيـن و اسـلام نـيـسـتـنـد و لازم است مسلمانان از آن تبرى كنند و به تبليغات نفاقافـكـنانه آنان گوش فرا ندهند. من دست برادرى به تمام مسلمانان متعهد جهان مى دهم و ازآنـان مـى خـواهـم كـه به شيعيان با چشم برادرى عزيز نگاه كنند و با اين عملشان همانندهميشه نقشه هاى اجانب را خنثى كنند.
5ـ از تـبـليغات دامنه دار كه به ظاهر ضدايران و در حقيقت بر ضد اسلام است آن است كهانـقـلاب ايـران نـمـى تـوانـد كـشـور مـا را اداره كـنـد و يـا دولت ايـران درحـال سـقـوط اسـت چون نه اقتصاد سالم و نه فرهنگ صحيح و نه ارتش منسجم و نه قواىمـسـلح آماده دارد و اين تبليغات از همه رسانه گروهى آمريكا و وابستگان به آن پخش مىشـود و مايه دلخوشى دشمنان ايران و اسلام است و در حقيقت اين تبليغات عليه اسلام استو مى خواهند وانمود كنند كه اسلام در اين زمان قدرت اداره كشورها را ندارد. اكنون مسلمانانبـايد با دقت مسائل را بررسى كنند و انقلابات غير اسلامى را به انقلاب اسلامى ايرانمـقـايـسـه كـنـنـد. انـقـلاب اسـلامـى ، در عـين حال كه وارث يك كشور صد در صد وابسته ومـخـروبـه و عـقب رانده شده در تمام جهات بود و رژيم دست نشانده پهلوى در مدت بيش ازپـنـجاه سال اين كشور را از هر جهت به سقوط كشانده بود و ذخائر سرشار آن را به جيباجـانـب خـصـوصـا انـگـليـس و امـريكا ريخته و باقيمانده آن را به نفع خود و وابستگان وسرسپردگان خود برداشت كرده و ما را با مشكلات بسيار روبرو كرده بود، ما به بركتاسـلام و مـلت مسلمان در ظرف كمتر از 2 سال تمام آنچه را كه مد خليت در اداره كشور داشتتـصـويـب و اجـرا كـرديم و با همه مشكلاتى كه امريكا و اقمار او از جهت حصر اقتصادى ودخـالت نـظـامى و تهيه وسيع كودتا فراهم آورده بود، ملت رزمنده ما ارزاق را نزديك بهخـود كـفـائى رسـانـده انـد و ساير ما يحتاج كشور نيز تهيه شده است و به زودى فرهنگاسـتـعـمـار زمـان رژيـم سـابـق را بـه فـرهـنـگ مـسـتـقـل اسـلامـىتبديل مى كنيم و قواى مسلح ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمرى و شهربانى آماده براىدفـاع و نـظـم و هـمـه در راه اسـلام جـان بـر كـف مـهـيـاى جهادند. علاوه بر اين ارتش بيستمـيليونى و بسيج عمومى كه با سازماندهى خود ملت مجهز مى شوند، آماده فداكارى در راهاسـلام و كـشـور اسـت و دشـمـنـان مـا بـايـد بـدانند كه هيچ انقلابى در جهان همانند انقلاباسـلامـى مـا، باضايعه اى كم و ره آوردى عظيم ، همراه نبوده است و اين نيست جز به بركتاسـلام . ايـن بـدخـواهـان چـه مـى گـويند؟ اسلامى كه چندين قرن بر نيمى از معموره دنياحكومت كرده بود و كمتر از نيم قرن بر حكومت هاى كفر ستم چيره شد، اكنون چطور از ادارهكـشـورهـا عـاجـز است ؟ امروز ملت ما در كمك به اداره كشور و سازماندهى آن مهيا و فعالند.دشـمـنـان اسـلام از قـدرت اسـلام در هـدم اسـاس ظـلم و بر پا داشتن اساس اداره كشور برعدالت غافلند و يا تغافل مى كنند. دشمنان اسلام و بلكه بسيارى از دوستان اسلام هم ازقـدرت اداره و احـكـام سـيـاسـى و اجـتـمـاعـى اسـلام بـى اطـلاعـنـد. در حـقـيـقـت اسـلام درطول تاريخ پس از صدر اسلام مهجور و محجوب بوده
اسـت و اكـنـون بـايـد بـا كمك همه مسلمانان و دانشمندان و متفكران و اسلام شناسان معرفىشود تا چهره تابناك آن چون خورشيد جهانتاب جلوه كند.
اى مسلمانان جهان كه به حقيقت اسلام ايمان داريد! بپا خيزيد و در زير پرچم توحيد و درسـايـه تعليمات اسلام ، مجتمع شويد و دست خيانت ابر قدرتان را از ممالك خود و خزائنسـرشـار آن كـوتـاه كـنـيـد و مـجـد اسلام را اعاده كنيد و دست از اختلافات و هواهاى نفسانىبـرداريـد كـه شـمـا داراى هـمـه چـيـز هـسـتـيـد. بـر فـرهـنگ اسلام تكيه زنيد و با غرب وغـربـزدگـى مـبـارزه نـمـائيـد و روى پـاى خـودتـان بايستيد و بر روشنفكران غربزده وشرقزده بتازيد و هويت خويش را دريابيد كه روشنفكران اجير شده بلائى بر سر ملت ومـمـلكتشان آورده اند كه تا متحد نشويد و دقيقا به اسلام راستين تكيه ننمائيد، برشما آنخـواهـد گـذشـت كـه تـاكـنـون گـذشـتـه اسـت . امـروز زمـانـى اسـت كـه مـلت هـا چـراغ راهروشـنـفـكـرانـشـان شـونـد و آن را از خـود بـاخـتـگـى و زبـونـى درمـقـابـل شـرق و غرب نجات دهند كه امروز روز حركت ملت هاست و آنان هادى هدايت كنندگانتاكنونند. بدانيد كه قدرت معنوى شما بر همه قدرت چيره و قريب يك ميليارد جمعيت شمابـا خـزائن بـى پـايـان مـى تـوانـد تـمام قدرت ها را در هم شكند. نصرت كنيد خدا را تانـصـرت دهد شما را اقيانوس ‍ بزرگ مسلمانان ! خروش بر آوريد و دشمنان انسانيت را درهـم شـكـنـيـد كـه اگـر به خداى بزرگ رو آورديد و تعليمات آسمانى را وجهه خود قراردهيد، خداى تعالى و جنود عظيم او با شماست .
6ـ مـهـمـتـريـن و درد آورتـرين مساءله اى كه ملت هاى اسلامى و غير اسلامى كشورهاى تحتسـلطـه بـا آن مـواجـه اسـت مـوضـوع امـريـكـاسـت . دولت امريكا به عنوان قدرتمندترينكـشـورهـاى جـهان براى بيشتر بلعيدن ذخاير مادى كشورهاى تحت سلطه ، از هيچ كوششىفروگذار نمى كند.
امـريـكـا دشـمـن شماره يك مردم محروم و مستضعف جهان است . امريكا براى سيطره سياسى واقـتـصـادى و فـرهنگى و نظامى خويش بر جهان زير سلطه ، از هيج جنايتى خوددارى نمىنـمـايـد. او مـردم مـظـلوم جـهـان را بـا تـبـليـغـات وسـيـعـش كـه بـه وسيله صهيونيسم بينالملل سازماندهى مى گردد، استثمار مى نمايد. او با ايادى مرموز و خيانتكارش ، چنان خونمـردم بـى پـنـاه را مـى مـكـد كـه گوئى در جهان هيچ كس جز او و اقمارش حق حيات ندارند.ايـران كه خواسته است از هر جهت با اين شيطان بزرگ قطع رابطه كند، امروز گرفتارايـن جـنـگ هائى تحميلى است . امريكا عراق را وادار نموده است خون جوانان ما را بريزد. اوسـايـر كـشـورهـاى تـحـت نفوذش را وادار نموده است تا ما را با حصر اقتصادى از پاى درآورد، مـع الاسـف اكـثر كشورهاى آسيائى هم با ما سر ستيز برداشته ملت هاى مسلمان بايدبـدانـنـد كـه ايـران كـشـورى اسـت كه رسما با امريكا مى جنگد و شهداى ما، اين جوانان ودلاوران ارتـش و سـپـاه از ايـران و اسـلام عـزيـز درمـقـابـل امريكا دفاع مى كنند. پس ذكر اين مساءله ضرورى است كه درگيرهاى غرب كشورعزيز ما درگيرى هائى است از جانب امريكا كه گروه هاى از خدا بى خبر وابسته ، هر روزمـا را بـا آن مـواجـه كـرده انـد و ايـن به محتواى انقلاب اسلامى ما مربوط مى شود كه برپـايـه اسـتـقلال واقعى بنا گشته است . چه اگر ما با آمريكا و يا ساير ابر قدرت ها وقدرت ها كنار آمده
بـوديـم ، گـرفتار اين مصائب نبوديم ، ولى مردم ما ديگر به هيچ وجه حاضر نيستند تنبـه خـوارى و ذلت دهند و مرگ سرخ را به زندگى ننگين ترجيح مى دهند. ما براى كشتهشـدن حـاضـريـم و بـا خداى خويش عهد نموده ايم كه دنباله روى امام خود سيدالشهدا (ع )بـاشـيـم . اى مـسـلمـانـانـى كـه در كـنـار خـانـه خدا به دعا نشسته ايد! به ايستادگان درمـقـابل آمريكا و ساير ابر قدرت ها دعا كنيد و بدانيد كه ما با عراق جنگى نداريم و مردمعراق پشتيبان انقلاب اسلامى ما هستند، ما با آمريكا در ستيزيم و امروز دست آمريكا از آستيندولت عـراق بـيـرون آمـده اسـت و بـه امـيـد خـدا ايـن سـتـيـز تـااسـتقلال واقعى ادامه دارد كه بارها گفته ام ما مرد جنگيم و تسليم براى مسلمان معنا ندارد.ايـن كـشـورهـاى بى طرف ! شما را به شهادت طلبيم كه امريكا قصد نابودى ما را دارد،كـمـى بـه خـود آئيـد و ما در هدفمان كمك كنيد، ما به شرق و غرب و به شوروى و امريكاپـشـت كـرده ايم تا خود، كشور خود را اداره كنيم ، آيا حق است تا اينچنين مورد هجوم شرق وغـرب واقـع شـويـم ؟ با اوضاع فعلى جهان اين يك استثناى تاريخى است كه با مرگ وشـهـادت و شـكـسـت مـا، مـطـمئنا هدف ما شكست نمى خورد. بارها گفته ام كه گروگانگيرىتـوسـط دانـشـجـويـان مـسـلمـان و مـبـارز و مـتـعـهـد مـا عـكـسالعـمـل طبيعى صدماتى است كه ملت ما از آمريكا خورده است و اينان فعلا با باز پس دادناموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهاى آمريكا عليه ايران و ضمانت به عدم دخالت سياسى ونظامى آمريكا در ايران و آزاد گذاشتن تمامى سرمايه هاى ما آزاد مى گردند كه البته اينامـر را مـحـول بـه مـجـلس اسـلامـى نـمـوده ام تـا آنـان بـه هـر نـحـو كـه صـلاح مى دانندعـمـل نـمـايند. با اينان در ايران به بهترين وجه رفتار شده است ولى تبليغات آمريكا واقمارش از هيچ دروغ و افترا و تهمتى دراين مورد فروگذار نكردند، در حالى كه آمريكا وانـگـليس به فرزندان عزيز ما بدترين اهانت ها و شكنجه هاى روحى و جسمى را نمودند وهـيـچ مـقـام رسـمـى اى در مـجـامـع بين المللى از اين دوستان عزيز ما دفاع ننمود و هيچ كسآمـريـكـا و انـگـليـس را در مـقـابـل ايـن رفـتـار وحـشـيـانـه ، مـحـكـوم نـكـرد. از خـداونـدمتعال آزادى و استقلال و جمهورى اسلامى را براى تمام ملت هاى در بند آرزومندم .
والسلام على عباد الله الصالحيــن
روح الله الموسوى الخمينـى
تاريخ : 22/6/59
پاسخ امام خمينى به تلگرام آيت الله العظمى گلپايگانى
حضرت آيت الله آقاى گلپايگانى دامت بركاته ـ قم
بسم الله الرحمن الرحيم
تـلگـرام شـريـف مـبـنـى بـر نگرانى اوضاع واصل گرديد. انشاء الله تعالى ارشاداتحـضـرتـعـالى و سـايـر مـراجـع و عـلمـاء اعـلام مـوجـب آرامـش وعـمـل بـه مـوازين اخوت اسلامى گردد. معلوم است اختلافات ريشه دارى در كار نيست و همهبـحـمـدالله تـعـالى وفادار به جمهورى اسلامى و پيرو احكام آن هستند و گله هاى لفظىانـشـاء الله تـعالى حل و موجب تفاهم خواهد شد. آقايان متذكر هستند كه با مشكلات فراوانكشور و خطرهاى متوقع براى اسلام و مسلمين ، اين برخوردها كه به نقع دشمنان است ، باموازين عقلى و شرعى وفق نمى دهد. از خداوند تعالى اصلاح امور و عظمت اسلام و مسلمين راخواستارم . سلامت و سعادت جنابعالى را از خداوند تعالى خواهانم
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينـى
تاريخ : 22/6/59
پاسخ امام خمينى به تلگرام آيت الله العظمى مرعشى نجفى
حضرت آيت الله آقاى نجفى مرعشى دامت بركاته ـ قم
بـه دنـبال مذاكرات و مصاحبات چند روزه كه اظهار تاءسف و ناراحتى كرده بوديد و وسيلهمـخـابـره تـلگـرام اعـلام آن را نـموده بوديد، بايد عرض كنم گرچه قشرهاى مختلف نيزنـاراحـت شـده اند ليكن آقايان متوجه هستند كه در اين وضع فعلى بايد به اين اختلافاتجـزئى پـايـان دهـنـد و مـلت را از نگرانى در آورند. اميد است به دعاى جنابعالى و سايرآقايان ، مسائل به خوبى حل شود.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 22/6/59
پاسخ امام خمينى به تلگرام آيت الله العظمى شيرازى
حضرت آيت الله آقاى شيرازى دامت بركاته ـ مشهد مقدس
بسم الله الرحمن الرحيم
تـلگـرام شـريـف پـيـرو بـعـضـى مـصـاحـبـات و بـرخـوردهـاى لفظى بين متصديان امورواصـل ، امـيـد اسـت بـا خـواسـت خـداونـد تـعـالى و ارشاد علماء اعلام مسائلى كه پايه هاىاسـاسـى نـدارد، حـل شود و واضح است كه اين نحو برخوردها گر چه كوچك و بى ريشهاست ، مخالف مصالح اسلام و كشور اسلامى است . از جنابعالى اميد دعاى خير دارم .
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينـى
تاريخ : 25/6/59
پـــاســـخ امـــام خـــمـــيـــنــى بـه نـامـه حـجت الاسلام مولائى سرپرست آستانه مقدسهحضرتمعصومه (ع )
بسمه تعالى
آسـتـانـه مـقـدسـه قم و موقوفات مربوط به آن از اوقاف جداست و مستقلا تحت نظر فقيهبايد اداره شود.
روح الله الموسوى الخمينى
فرمان امام خمينى به جناب آقاى محمد على رجائى
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاى رجائى نخست وزير ايده الله تعالى
چـون وضـع بـنـيـاد مـسـتـضـعـفـيـن مـوجـب نـگـرانـى ايـنـجـانـب اسـت ومـسـائل آن پـيـچـيـده اسـت ، لازم اسـت جـنابعالى امور بنياد را در دست گرفته و تحت نظراشـخـاصـى مـتـديـن متعهد كاردان ، آن را به نفع مستضعفين اداره نمائيد. اطلاعات لازم را مىتـوانـيـد از هياتى كه اينجانب معين نمودم به دست آوريد. انشاء الله تعالى موفق در خدمتبه اسلام و مسلمين و خصوص مستضعفين باشيد.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 31/6/59
بيانات امام خمينى به مناسبت آغاز تحصيلى جديد
اگر چنانچه عراق تجاوز را تكرار كند ما دستور مى دهيم ملت ما بسيج بشوند
بسم الله الرحمن الرحيم
در ايـن مـوقـع كـه مـدارس ايـران بـايـد بـاز بـشـود و امـيـدوارم كـه جـوانـان مـا واطـفـال مـا بـا تـعـهـد بـه اسـلام و جمهورى اسلامى ، به مدارس بروند و كار خودشان راشـروع كـنـنـد، بـايد به اين جمعيت هايى كه مى خواهند نگذارند مدرسه هاى ما باز بشود،توجه داد كه شما در يك همچو موقعى كه ايران در اين وضع واقع است و عراق رسما اعلامجـنـگ كـرده اسـت بـه ايـران ، اگر راست مى گوئيد كه شما با ملت هستيد و نسبت به خلقوفـادار هستيد، بايد شما خودتان در اين امر با دولت ايران همراهى كنيد. و اگر ما ديديمكه شما در مدارس ايجاد يك اغتشاش كرديد، ماهيت شما با اينكه مقداريش معلوم است ، بيشترمـعـلوم مـى شـود پـيـش ‍ مـلت ايـران . در يـك هـمـچـو وقـتـى كـه ايـران درحـال جـنـگ اسـت بـا آمـريـكـا و اين آلت دست آمريكا تجاوز كرده است به ايران ، شما اگرچنانچه براى باز شدن مدارس اغتشاش بپا كنيد يا شايعه سازى كنيد، معلوم مى شود كهشـمـا عـمـال آمريكا و همدست صدام حسين خبيث هستيد. بنابراين ملت ما بايد با آگاهى و باخونسردى به اين مسائل توجه كند.
بـعـض نـكـات بـايـد گـفته بشود. يكى اينكه گمان نكند ملت ما كه دولت ايران و ارتشايـران عـاجز از اين است كه جواب به اينها بدهد. هر وقتى كه مقتضى بشود من پيامى بهمـلت خـواهـم داد و بـه صـدام حـسـيـن و امـثال او خواهم ثابت كرد كه اينها، اين اذناب آمريكاقـابـل ذكـر نـيـسـتند و ما هميشه بنا داريم كه دراين برخوردها طورى برخورد بشود كه ،جواب برخورد آنها داده بشود كه به ملت عراق خداى نخواسته صدمه اى وارد نشود، لكنمـا عـازم بـر ايـن هـسـتـيم ، مصمم بر اين هستيم كه اگر چنانچه عراق حد خودش را نداند وتـجـاوز را تـكـرار بكند ما دستور بدهيم و ملت ما بسيج بشوند و آن وقت براى ملت عراقمـعـلوم بـاشـد كـه مـا بـا آنـهـا هـيچ كار نداريم بلكه اين صدام حسين است كه به واسطهتـحـريـك آمـريـكا به ما تجاوز كرده است و ما اگر جوابى به او بدهيم ، هرگز به ملتعـراق كـه بـرادر مـا هـسـتـنـد مـربوط نيست . امروز من صداى منحوس اين آدم را شنيدم ، يعينبـيـانـيـه اش را شـنـيـدم ، ايـشان معلوم مى شود كه تازه مسلمان شده است براى اينكه بهحضرت امير، على بن ابيطالب و امام حسين سلام الله عليه و اينها تشبث كرده و مردم را مىخـواهـد گول بزند. ايشان نمى داند كه مردم عراق ايشان را مى شناسند و از اولى كه اينحكومت اشتراكى روى كار آمد و مرحوم آقاى حكيم تحريم كرد و آنها را تكفير كرد،
مـردم عـراق ايـنها را شناخته اند و بعد هم از اعمالى كه انجام داده اند اينها شناسايى شدهانـد. ايـنـهـا عـلمـاى بـزرگ عـراق را اعـدام كـردنـد، ايـنـكـه الان بـه شـعـب عـراقمـتـوسـل مـى شـود ايـنـهـا شـعـب عـراق را سـركـوب كـرده انـد. ايـن صـدام حـسـيـن مـن ازاول وقـتـى كـه روى كار آمد تنبه دادم كه اين ديوانه است ، اين عقلش درست كار كند و لهذابا ديوانگى دارد عمل مى كند و خودش را به هلاكت رساند.
سفارش به ملت ايران در حفظ خونسردى و جلوگيرى از شايعه سازان
مـن از مـلت ايـران يـك صـحـبت دارم براى ملت ايران و براى ملت عراق و ارتش عراق هم يكصحبت . براى ملت ايران اين صحبت را دارم كه گمان نكند ملت ايران كه ارتش ايران نمىتـواند جلوى اينها را بگيرد. خير، ارتش ايران و قواى مسلح ما، پاسدارهاى عزيز ما قادربـر ايـن مـعـنـا هـسـتـنـد، لكـن تـا مـسـاءله جـدى نـشـود آنـهـا جـداعـمـل نـمـى كـنـنـد. آن روزى كـه مـسـاءله جـدى شـد تـمـام ايـنـها به طور جدامر مى كنم كهعـمـل بـكـنـنـد و عـراق را سـر جـاى خـودشـان بـنـشـانـنـد. مـلت ايـران نـبـايـدخـيـال بـكـنـنـد كه جنگى شروع شده است و حالا فرض كنيد كه دست و پاى خودمان را گمكـنـيـم . نـه ايـن حـرف هـا نيست يك چيزى آوردند و يك بمبى اينجا انداختند و فرار كردند،رفـتند، الان هم دولت ايران جواب آنها را مشغولند كه جواب آنها را بدهند و مى دهند جوابآنـهـا را. قـواى بحريه شان بكلى از بين رفته است و قواى بريه شان هم از بين خواهدرفـت . شـمـا خـيـال نـكـنـيـد كه يك چيزى است . ما اين جنگ هاى متعددى كه واقع شده است يكمـقدارش هم نصيب ايران شده است كه من هر دو جنگ را يادم هست . هيچ ، ابدا مساءله اى نيست وشـايـعـات يـا چـيـزهـائى را كه اگر دشمن هاى ما، اين احزاب مختلفه اى كه الان در ايرانهـسـتـنـد، ايـن گروه ها و گروهك هايى كه در ايران هستند، حالا اگر فرصت مى خواهند بهدسـت بـياورند و شايعه سازى كنند و هى تلفن كنند به اين طرف و آن طرف كه چه شدهاسـت ، چـه شـده كودتا شده ـ نمى دانم اين حرف ها در كار نيست . اين يك دزدى آمده است يكسنگى انداخته و فرار كرده ، رفته است سر جايش ، ديگر قدرت اينكه تكرار بكند انشاءالله نـدارد. مـن بـه مـلت ايـران سـفـارش مى كنم كه چند جهت را ملاحظه كنند. يك جهت اينكهخـونـسردى خودشان را حفظ كنند و ابدا توجه به اين معنا كه يك قضيه اى واقع شده است(و واقـعـا واقع نشده قضيه اى ) توجه نكنند به اين معنا، يك وقت اغتشاشى از اين راه بارنـيـايـد. يـك جـهت هم اينكه ممكن است كه اين اشخاصى كه با اسلام مخالفند و با جمهورىاسـلامـى از اول مـخـالف بـودنـد حـالا شـايـع كـنـند كه خود لشكر ايران و ارتش ايران وژانـدارمـرى ايـران دارنـد خـرابكارى مى كنند تا شما را وادار كنند كه با آنها مقابله كنيد.خـيـر، اينطور نيست . ارتش ايران ، ژاندارمرى ايران وفا دارند به ما و مشغولند آنها بهكـوبـيـدن عـراق . شـمـا گمان نكنيد كه يك وقت بيايند به شما بگويند كه تحريك كنندشـمـاها را به اينكه برويد سراغ مثلا پادگان ها. يك همچو كارى جايز نيست و از معاصىبـزرگ اسلام است و مخالف رضاى خداست و ابدا به اينها اعتنا نكنيد و اگر از اين افرادكـسـى پـيـدا شـد كـه يـك هـمـچـو تـحـريـكـى كـرد، بـگـيـريـد او راتـحـويل بدهيد به كميته هايى كه هستند، به آنها تحويلشان بدهيد تا آنها را به جزاىخودشان برسانند. اين حرفى است
كـه مـا بـا مـلت ايران داريم كه اينها با آرامش ، بدون اينكه اصلا خوفى از چيزى داشتهباشند، خوفى در كار نيست اصلا، چيزى نيست اينكه خوف داشته باشد. يك حرف با ملتايـران اسـت كـه هـم خـونـسردى خودشان را حفظ كنند و هم اين شايعه سازها را جلويشان رابـگيرند و هيچ اعتنا به شايعه ها نكنند. من خودم تماس دارم و همه مطالب پيش من مى آيد ومن امروز هم آقاى رئيس جمهور و آقاى نخست وزير آمدند اينجا و گزارش دادند اينجا و من هرروزى كـه محتاج به اين بشود كه بسيجى بكنم خواهم كرد و انشاء الله نيايد آن روز كهيك همچو امرى واقع بشود.
ارتش عراق بداند كه اين جنگ هوادارى از كفر و برخلاف رضاى خداست
و يـك حـرفـى كه با ارتش عراق دارم اين است كه ارتش عراق با كى جنگ مى خواهد بكند؟طرفدار كى هست و مخالف كى ؟ طرفدار صدام است كه اشتراكى است و كافر است ؟! برضد كى ؟ بر ضد اسلام ؟! ارتش عراق بايد بدانند كه اين آدم كه حالا آمده است اسم علىبـن ابـيطالب سلام الله عليه را مى آورد و اسم حسين بن على سلام الله عليه را مى آوردايـن دشـمـن ايـنـهاست ، اين شخص با اينها دشمن است با اسلام اصلا دشمن است اين ، ارتشعـراق بـايـد بـدانـد كه اين جنگ جنگ با اسلام است به هوادارى كفر. و يك همچو جنگى برخـلاف رضـاى خـداسـت و خـداى تبارك و تعالى نخواهد بخشيد بر آن كسانى كه بر ضداسلام قيام كنند بر ضد اسلام به واسطه همراهى با كفر، كه هم خود صدام حسين به حسبحـكـم شـرعـى كـافـر است و هم اين طرفدار كفار است ، طرفدار كارتر است و به واسطهطـرفـدارى از كـارتـر و گـرفـتـن قـوا از او، دارد بـه ايـران حـمـله مـى كند و كارتر ايننـوكـرهـاى خـودش را مـثـل صـدام حـسـيـن و مـثـل سـادات وامـثـال ايـنـها را وادار كرده است كه به ايران حمله بكنند يا به ايران صدمه بزنند و ملتعـراق و ملت مصر بايد بدانند اين معنا را كه اگر خداى نخواسته با ايران طرف بشوندو ارتـش عراق با ايران طرف بشود، صرف شدن با اسلام است و ضرر زدن به اسلام وضـرر زدن بـه پـيغمبر اسلام است به طرفدارى از كفر، به طرفدارى از صدام ، بهطـرفـدارى از كـارتـر. مـلت عـراق بـا تـمـام قـوا كـوشـش كند كه صدام فاسد را از بينببرد
و مـلت عـراق بـايـد بـدانـنـد كـه ايـن جـرثـومـه فـسـاد هـمـانـطـورى كـه دارد بـا شـمـاعـمـل مى كند كه محمد رضا با ايران عمل مى كرد و ما محمدرضا را بيرون كرديم و شما همبايد اين شخص را بيرون بكنيد از عراق . تا قيام نكنيد و تا مقابله نكنيد با اين جرثومهفـسـاد، ايـن مـى خـواهـد اسـلام را از بـيـن بـبـرد و مـى خـواهـد عـربـيـت را بـهخيال خودش آن هم نه اينكه واقعا عقيده دارد به او ـ مى خواهد او را جانشين كند و همچو خيالىهـم نـدارد. مـى خـواهد امريكا را دستش را باز كند در اين ممالك اسلامى و ما جرممان اين استكـه بـا آمريكا مخالف هستيم . اين جرمى كه پيش صدام حسين بخشودنى نيست ، اين است كهمـا بـرخـلاف آمـريـكـا هـستيم و لهذا ما را هر چه مى خواهد مى گويد، ما را مجوس مى گويدهـسـتند ما كه داريم در مملكتمان قرآن را ترويج مى كنيم ، در مملكتمان احكام اسلام را داريمترويج
مى كنيم و پياده مى كنيم به جاى آن احكامى كه در سابق بوده است ، اين آقا ما را مجوس مىدانـد و خـودشـان كـه بـر ضـد اسـلام و بـر ضد مسلمين هستند خودشان را طرفدار على بنابـيـطالب سلام الله عليه و اصحاب رسول الله مى دانند. بايد ملت عراق بداند كه اينآدم ، آدم خطرناكى است براى ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زياد است والا به ملت ما اوكـه نـمى تواند صدمه اى بزند، او او به ملت عراق خطرناك است . و ملت عراق بايد باتـمـام قـوا كـوشـش كنند كه اين شخص فاسد را از بين ببرند و اين جمعيتى كه برخلافاسـلام و بـر خـلاف مـصـالح اسـلام و قـرآن دارنـدعـمـل مـى كـنـنـد، آنـهـا را از بين ببرند. و سربازهاى ارتش عراق و صاحب منصب هاى ارتشعـراق بـايـد بـدانـنـد كـه جـنـگ بـا ايـران جنگ با اسلام است ، جنگ با قرآن است ، جنگ بارسـول الله اسـت و ايـن از اعظم محرماتى است كه خداى تبارك و تعالى نمى گذرد از او.شـما هم همان كار را بكنيد كه ارتش ايران نسبت به شاه سابق كردند. همانطورى كه آنهارهـا كـردنـد او را و مـتـصـل شـدنـد بـه مـلت و سـربـازهـا فـرار كـردنـد از پـادگان ها ومتصل شدند به ملت شما هم فرار كنيد و قواى خودتان را صرف اين كنيد كه اين جرثومهفساد را از بين ببريد. خدا به شما تاءييد مى كند اگر چنانچه قيام كنيد و اين شخص رااز بـيـن بـبريد و يكى را خودتان به جاى او بگذاريد. ما هم كمك شما هستيم در اينكه خودشـمـا، از مـلت شـمـا يـك نـفـر اداره كـنـد حـكـومـت عـراق را. و اين آدمى كه برخلاف اسلام وبـرخـلاف مـصـالح اسـلام مشغول مفسده شده است اين فاسد را از بين ببريد، با ملت همراهبشويد. ملت عراق هرگز با صدام حسين مؤ افق نيست ، يك روز هم موافقت ندارد، ملت عراقبـا اسـلام مـؤ افق است ، كسى كه كتاب او قرآن است ، كسى كه كعبه قبله اوست نمى شودبـا يـك آدم كـافـرى كـه در پـنـاه كـفـار دارد زنـدگـى مـى كـنـد و در پـنـاه كـارتـر وامثال كارتر دارد به حيات خودش ادامه مى دهد، نمى شود با اين همراهى بكنيد. من به آنهاسفارش مى كنم ، به ارتش عراق كه اگر مى توانند قيام كنند بر ضد اين آدم و اين آدم رااز بـيـن بـبـرنـد و خودشان جانشين او بشوند ما هم تاءييدتان مى كنيم و اگر چنانچه اينبرايشان ميسور نيست فرار كنند و جنگ با اسلام نكنند و با ملت عراق هم عرض مى كنم كهبـا هـمـه قـوا قـيـام كنيد بر ضد اين آدمى كه الان قيام بر ضد اسلام كرده است . قيام ايننـسبت به ايران ، قيام كافر بر مسلم است و قيام لشكر كفر بر لشكر اسلام است . بايدبا همه قوا با اين شخص مقابله كنيد و مقاتله كنيد و من ، اگر چنانچه خداى نخواسته دامنهپـيـدا كـرد ايـن كـارهـاى صـدام حسين و ارباب هاى صدام حسين ، تكليف ملت ايران را تعيينخواهم كرد و اميدوارم به آنجا نرسد و اگر برسد ديگر بغدادى باقى نخواهد ماند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
تاريخ : 1/7/59
پيام امام خمينى به ملت ايران
بسم الله الرحمن الرحيم
مطالب زير ابلاغ مى گردد :
1ـ بـايـد اطـاعـت از شـوراى فـرماندهى بدون كوچكترين تخلف انجام گيرد و متخلفين باسرعت و قاطعيت بايد تعيين و مجازات شوند.
2ـ بايد اشخاص و مقامات غير مسؤ ول از دخالت در امر فرماندهى خوددارى كنند و فرماندهكـل قـوا بـه نـمـايـنـدگـى ايـنـجـانـب و شـوراى فـرمـانـدهـى ، مـسـؤول امور جنگى هستند.
3ـ در شـرايـط فعلى اقدام دادگاه هاى ارتش در امورى كه شوراى فرماندهى صلاح نمىداند، بدون اطلاع اينجانب ممنوع اعلام مى گردد.
4ـ راديو و تلويزيون موظفند اخبارى را نقل كنند كه صد در صد صحت آن ثابت مى باشدو بـراى عـدم اضـطـراب و تـشـويـش اذهـان ، اخـبـار را از غـيـر مـوثـقنقل ننمايند.
5ـ نـيروهاى انتظامى مؤ ظف هستند كسانى را كه دست به شايعه سازى مى زنند از هر قشرو گروهى كه باشند، فورا دستگير و به دادگاه هاى انقلاب تسليم و دادگاه هاى مذكورآنان را در حد ضد انقلابيون مجازات نمايند. مردم مبارز ايران مؤ ظف هستند شايعه سازان رابه دادگاه هاى انقلاب معرفى و با نيروهاى انتظامى همكارى نمايند.
6ـ روزنامه ها در وضع فعلى مؤ ظفند از نشر مقالات و اخبارى كه قواى مسلح راتضعيف مىنـمـايـد جـدا خـوددارى نـمـايـند كه امروز تضعيف اين قوا عقلا و شرعا حرام و كمك به ضدانـقلاب است . من كرارا از نيروهاى مسلح عزيز پشتيبانى نموده ام و امروز كه آنان در جبههجـنـگ بـا صـدام كـافـر هـستند، تشكر مى كنم و از زحمات آنان قدردانى نمايم و از خداوندمتعال تؤ فيق و پيروزى براى آنان طلب نمايم .
7ـ اكيدا همه قشرهاى ملت و ارگان هاى دولتى مؤ ظف شرعى هستند كه دست از مخالفت هاىجزئى كه دارند، بردارند و با مخالفت خود كمك به دشمنان اسلام ننمايند.
والسلام
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 2/7/59
پيام امام خمينى به ارتش و اقشار مختلف مردم عراق
بسم الله الرحمن الرحيم
مـلت شـريـف و مـبـارز و مـسلمان عراق ! ارتشيان رزمنده ! افسران ، درجه داران و سربازانمـسـلمـان عـراق ! كـارگران و كارمندان مسلمان عراق شما همه از نزديك جنايت ها و خيانت هاىحـزب كـافـر بعث راديده و مى بينيد، شما تلخى حكومت كافر بعثى را چشيده ايد، شما مىدانـيـد كـه صـدام حـسـيـن و رفـقـاى كـافـر او تـابـعمـيـشـل عـفـلق ملحد و نوكر چشم بسته صهيونيسم و امپرياليسم به امر اربابان جهانخوارخـود بـه ايـران و ملت ايران كه با الله اكبر و پشتوانه اسلام عزيز كفار را از ميهن خودرانـدنـد، حـمـله نـمـوده و بـيـرحـمـانـه بـرادران ايـمـانـى شـمـا را بـهقـتـل مـى رسانند. شما مى دانيد كه اين جنگ بين ايران و بعثى هاى عراق ، جنگ بين اسلام وكفر و قرآن كريم و الحاد است ، از اين جهت بر همه شما و ما و مسلمانان جهان است از اسلامعـزيـز و قـرآن كـريـم دفـاع كـنـيـم و اين خيانتكاران را به جهنم بفرستيم . اكنون تكليفشـرعـى ، الهـى انـسـانـى شـمـاست كه در هر محلى هستيد به ضديت و كارشكنى بر آئيد.ارتـش عـراق بـه ارتـش ايـران مـلحـق شـود و امـروز نـزديـك بـه صد نفر از درجه داران وافـسـران و رزمـنـدگـان عـراق بـه ايـران آمده و در آغوش اسلام قرار گرفته اند و بايدارتش عراق بداند كه ايران با آغوش باز برادران ايمانى ارتش عراق خود را پذيرائىو پـشـتـيـبـانـى مـى كـنـد. بـايـد بـه حـسب تكليف شرعى كارگران از هر طبقه كه هستند وكارمندان در هر اداره كه مى باشند با اعتصاب ها و مخالفت ها خدمت خود را به اسلام عزيزو قـرآن كـريـم نـشـان دهـنـد. مـلت عـراق از دادن مـاليـات وپول آب و برق به دولت خوددارى كند، كه كمك به دولت غير قانونى كافر است ، كمكبـه مـخـالفين اسلام است كه در حال جنگ با اسلام مى باشند و با راهپيمائى هاى ميليونىعـمـل جـنـايـتـكاران عراقى را محكوم نمايند. شما برادران عراقى بايد بدانيد كه برادرانايـرانـى شـمـا اكـنـون در حـال آمـاده بـاش هـستند و هر وقت كه لازم باشد با بسيج عمومىمـخـالفـيـن با اسلام را سركوب مى كنند. شما برادران ارتشى و غير ارتشى و همه قواىمـسـلح از عـمـل مـلت ايـران كه با دست خالى قدرت شيطانى ابرقدرت ها را در هم شكست ،عبرت بگيريد و از شيطان هاى بزرگ كوچك نهراسيد و براى دفاع از اسلام و كشورهاىاسلامى بپا خيزيد، خداوند با شماست . (ان تنصرواالله ينصركم و يثبت اقدامكم .
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 3/7/59
پيام امام خمينى در رابطه با مانور هوائى جمهورى اسلامى
بسم الله الرحمن الرحيم
در دو سـه ساعت قبل يك صدائى در بالاى آسمان پيدا شد و از جاهاى مختلف از قرارى كهگـفـتـنـد اظـهار نگرانى كردند. در صورتى كه مساءله نبود كه نگرانى داشته باشد ماقـوى هـسـتـيـم و قدرتمند هستيم و ما بر آنها غلبه خواهيم كرد. ملت ايران بايد از اينطورمـسـائل هيچ نترسد، در صورتى كه مساءله اى نبوده است و فقط آنطورى كه به ما اطلاعدادنـد يـك مـانـور هوائى بوده است براى امتحان و هيچ خوفى نيست در كار و همه ما سالم وسـلامـت هـستيم و در اينجا هم هيچ قضيه اى واقع نشده و من از ملت بزرگ ايران خواهانم كهدر هـر مـساءله اى كه پيش مى آيد قواى باشند، قدرتمند باشند، متكى به خداى تبارك وتعالى باشند و از هيچ چيز باكى نداشته باشند. ما از آن قدرت هاى بزرگ نترسيديم ،ايـن كـه قدرتى ندارد، عراق كه چيزى نيست . در صورتى كه در خود عراق و در بغداد ازقـرارى كـه اطـلاع دادنـد الان در بـغـداد مشغول به تفنگ اندازى و انفجارات است و اينها درحـال انـفجار هستند، در حال احتضار هستند و انشاء الله با دست قوى ملت و با تاءييد خداىتـبـارك و تعالى اين ريشه هاى فساد قطع خواهد شد و اسلام گسترش پيدا خواهد كرد درهـمـه جـا و مـا متكى به خدا هستيم و با اتكاء به خدا از هيچ چيز ترسى نداريم و شما ملتعزيز مجتمع باشيد، مصمم باشيد و از هيچ چيز هراس نداشته باشيد كه هراسى هم نيست .
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
تاريخ : 4/7/59
پاسخ امام خمينى به تلگرام روحانيون تبريز
بسم الله الرحمن الرحيم
بـه وسـيـله حـضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاى حاج ميرزا حسن آقاى انگجى دامت بركاتهخـدمـت حـضـرات حـجـج اسـلام و عـلمـاى اعلام تبريز دامت بركاته تلگرام شريف مبنى برپـشـتـيـبـانـى از دولت و ارتـش ‍ و سـپـاه پـاسـداران جـمـهـورى اسـلامـى ايـران مـوجـبكمال تشكر گرديد.
آذربايجان هميشه سنگر پايدار و محكم اسلام و كشور بوده و انشاء الله خواهد بود. علماءعظيم الشاءن تبريز و ساير نقاط آذربايجان چون مردم دلير و غيورش در صف مقدم دفاعاز كـيـان اسـلام بـزرگ و كـشـور اسـلامـى بـوده انـد و درمـقـابـل رژيـم مـنـحـط سـابـق بـه مـجـاهـدت بـرخـاسـتـه و زحـمـاتـى جـانـفـرسـامتحمل گرديده اند. جنابعالى و ساير حجج اسلام اخلاف صالحه اسلام عظيم مى باشيد وواضـح اسـت كـه در ايـن جنگ بين ايران عزيز و اسلام مقدس با آمريكاى ستمگر و نوكرانسـرسـپـرده آن ، اهـالى مـعـظـم آذربـايـجـان و در راءس آن ، حضرات حجج اسلام و علما، درطـليـعـه هـسـتـنـد و درمـوقـع لزوم در صف مقدم رزمندگان اسلامى ، براى سركوبى دولتكـافربعث خواهند جنگيد چنانچه قشرهاى عظيم ملت اسلامى چون صفوف ملائكه الله همرزمو همصدا خواهند بود.
در خـاتـمـه در صـورتـى كه علماء آن منطقه با اينجانب كارى دارند مى توانند به وسيلهجـنـابـعـالى و يـا سـاير برادران با اينجانب تماس برقرار نمايند. اميدوارم در خدمت بهآقايان كوتاهى نشود.
والسلام عليكم و رحمه الله وبركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 5/7/59
پـــيـــام امـــام خـــمـــيـــنـــى خـــطـــاب بـــه عـــلمـــاى اعـــلام و حـــجـــج اســـلام ومـشـايـخاهل سنت و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
بسم الله الرحمن الرحيم
خـدمـت حـضـرات آقـايـان عـلمـاى اعـلام و حـجـج اسـلام و مـشـايـخ بـزرگاهل سنت و نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى
تـلگـرافـات حـضـرات آقـايـان مـحترم و اصل گرديد. اظهار آمادگى و پشتيبانى هيا بىدريـغـى كـه از سوى تمام اقشار مختلف و بخصوص آقايان علماى اعلام دامت بركاتهم مىشـود، پـشـتـوانـه عـظـيـمـى بـراى سـربازان و مجاهدان عزيز است كه در سنگرهاى جنگ ،عـرصـه را بـر دشـمـنـان اسلام تنگ كرده اند و با رشادت هاى اعجاب انگيز خود، تاريخسـربـازان از جـان گـذشـتـه صـدر اسـلام را مـجـسـم سـاخـتـه انـد و پـيـروزىكـامـل را در تـمام جبهه هاى جنگ ، بر ضد دشمنان و ابر قدرت هاى شرق و غرب نويد مىدهـنـد. انـسـجـامـى كه امروز بين ملت دلير و ارتش و سپاه شجاع ديده مى شود، در تاريخايـران و جهان بى سابقه است . حضرات آقايان ! در هر نقطه كه هستيد مردم را براى جنگو درگـيرى با آمريكا و اذناب خونخوارش چون عراق آماده كنيد كه جنگ ، جنگ است و عزت وشـرف مـيـهن و دين ما در گرو همين مبارزات است و ميهن از جان عزيزتر ما، امروز منتظر استتـا يـكـايـك فـرزنـدان خـود را بـراى نـبرد با باطل مهيا سازد. ما براى ميهن عزيزمان تاشهادت يكايك سلحشوران ايران زمين مبارزه مى كنيم و پيروزى ما حتمى است .
امـروز، روزى اسـت كـه تـمـام مردم بايد از شهرهاى خود دفاع كنند و به شهرهاى جنگزدهكمك نمايند. امروز، روزى است كه بر تمام ملت واجب است با سربازان و پاسداران اسلامو ايـران همكارى لازم و نزديك داشته باشند. امروز، روزى است كه عشاير عزيز و غيور مااز مـرزهـاى كـشـورشان بايد دفاع نمايند. امروز، روزى است كه ملت ما بايد دست در دستسـپـاه و ارتـش نـجـيـب و دليـر گـذاشـتـه و بـه دشـمـنـان بـفـهـمـانـنـد كـه بـر فـرضمـحـال اگـر وارد شـهرى شدند، تازه با مردمى مسلح و جنگجو مواجه خواهند شد كه از وجببه وجب شهرشان دفاع مى نمايند. امروز، روزى است كه روحانيون ما در شهرها بايد روحشـهـامت و شجاعت و شهادت را در كالبد مردم ما بدمند كه بحمدالله دميده شده است . امروز،روز اتـحـاد و يـگـانـگـى اسـت و ايـن هم از الطاف بزرگ و تاءييدات الهى است كه درستبـرخـلاف تـصـور و خـواسـت فـتنه انگيزان و جنگ افروزان ، همه توطئه ها و جنگ ها، بهاتـحـاد و يـكـپارچگى ملت بيدار و زنده ما در برابر ابر قدرت ها مى انجامد و انشاء اللهتعالى براى هميشه فكر تجاوز و سركوبى
انقلاب عظيم اسلامى را از سر اين كوته فكران و خيره سران بيرون خواهد برد. اينجانبضمن تشكر و سپاسگزارى از همه آقايان محترم ، از اينكه به واسطه كثرت تلگرافاتو كمى فرصت نمى توانم به يكايك تلگرافات جداگانه پاسخ بدهم معذرت خواستهو موفقيت همگان را از درگاه خداوند تعالى مسئلت دارم .
والسلام عليكم ورحمه الله و بركاته
روح الله الموسوى الخمينى
تاريخ : 5/7/59
بـــيـــانـــات امـام خـمـيـنى خطاب به ملت و ارتش جمهورى اسلامى ايران و ارتش و ملتعراق
وحـدت كـلمـه و اتـكـال بـه ذات مـقـدس حـق تـعـالى رمز پيروزى ارتش اسلام بسم اللهالرحمن الرحيم
مـن يـك كلمه با ارتش خودمان صحبت دارم و يك كلمه با ملت و يك كلمه با ارتش عراق و يككـلمـه بـا مـلت عـراق . جـوانـمـردى ارتـش و سـايـر قـواى مـسـلحـهمـثـل سـپـاه پـاسـداران و ديگران ما را به ياد جوانمردى هاى صدر اسلام انداخت . در صدراسـلام بـا ايـنـكـه قـوا قـواى دشـمـن بـا قـواى اسـلامقـابـل مـقـايـسـه نـبـوديـد، در جـنـگ روم ، هـفتصد يا هشتصد هزار آنها بودند و سى هزار هملشـكـراسـلام و آن طـليـعـه لشـكـر كـه پـيـشـروهـا هـسـتـنـد، شـصـت هـزار نـفر بودند، دومـقـابـل تمام لشكر اسلام ، خالدبن وليد كه يكى از سردارهاى اسلام بود گفت : ما بايديـك ضربه اى به اينها بزنيم تا اينكه روحيه شان را از دست بدهند حالا به اين تعبيركـه مـن گـويـم و مـا سـى نـفـر مى رويم با اين طليعه كه شصت هزار نفرند، سى نفرمانرويـم بـا آنـهـا جنگ مى كنيم . بالاخره عده اى قبول نمى كردند چه بالاخره بنا شد شصتنـفـرشـان بـرونـد و جنگ كنند، شبيخون بزنند. شصت نفر رفتند و شب شبيخون زدند و آنشـصـت هـزار نـفـر را تـار كـردنـد تـارو مـار كـردنـد، از بـيـن بـردنـد. مـا در تـمـامطـول مـدتـى كـه در اين قضاياى ايران بوديم هميشه به حسب قوا و به حسب آن چيزهائىكـه در جـنـگ مثلا بايد به كار برد، ما در مقابل ارتشى كه آنوقت شاه مخلوع داشت يك چيزنـاچـيزى بوديم و دنبالش بگذاريد كه او قواى بزرگ دنيا ابرقدرت ها را همراه داشت ومـا از ايـن اسـبـاب طـبـيـعـى كسى را نداشتيم كه همراه باشد، آخر هم كه سى ميليون جمعيتايـران بـود بـاز در مـقـابل چند صد ميليون جمعيتى كه با ما مخالف بودند. اين چيزى كهمـطـرح اسـت در جـنـگ عـدد نـيـست ، آن چيزى كه مطرح هست آن قدرت فكرى انسان هست ، همانقـدرتـى كـه با اتكال به خدا در صدر اسلام يك عده كمشان لشكرهاى زياد را به هم مىزد و اوضـاعـشـان را بـه هـم مـى زد. بـحمدالله در مملكت ما هم با اينكه عدد كم است و آنها،دشـمـن هـاى ابـرقـدرت زيـاد، لكـن امتحان داد ملت ما به اينكه با اين وحدت كلمه و با ايناتـكال به ذات مقدس حق تعالى مى تواند كه آن لشكرهاى زياد را و آن جمعيت هاى زياد راشـكست بدهد. پس آنكه مطرح هست ، آن قدرتى است كه براى اشخاص از غيب پيدا مى شودو آن قدرت بحمدالله الان هست و آنطورى كه براى ما ذكر مى كنند الان در بسيج ، ارتش ودر سـپـاه پـاسداران و در ساير قواى انتظامى نظامى ما آن قدرت هست ، همچو هست كه اگرچنانچه دم مرگ هم باشند، معذلك فريادشان به الله اكبر بلند است و حمله مى كنند. چند
نـفـر مـعـدود در يـك پـايـگـاهـى هـسـتند و بودند آنوقت و از آن طرف آن جمعيت زيادى كه دركردستان بود و حمله مى كرد، اينها با جمعيت كمى جواب آنها را مى دادند براى اينكه اينهااتـكـال بـه خـدا داشـتـنـد و آنها اتكال بر خدا نداشتند پس ارتش ما نبايد بگوئيم كه يكارتـشـى اسـت كـه مـثـل ارتـش هـاى ديـگـر اسـت ، ژانـدارمـرى مـا هـممـثـل ژانـدارمـرى ديـگـر هـسـت ، سـپـاه پـاسـداران مـاهـممـثـل قـواى مسلح ديگران هست . اين صحيح نيست ، براى اينكه سپاه ديگران ، ارتش ديگرىبـراى چـى جـنـگ مـى كـنـد؟ ارتـش عـراق بـراى صـدام حـسـيـن . كـدامعـاقـل اسـت كه براى صدام حسين جان خودش را بدهد؟ كه چه بشود؟ ارتش ما حجت دارد، مىگـويند كه ما اگر بميريم پيش خدا رويم . اين روحيه است كه مقدم مى دارد. اين روحيه اىكـه عقيده ايمانيش اين است كه من اگر كشته بشوم ، يك توفيقى است براى من و من مى رومدر جـوار رحـمـت الهـى . ايـن روحـيـه اسـت كـه مـا را پيروز كرده و ارتش ما هم اين روحيه رابـحـمـدالله دارنـد و ساير قواى مسلحه ماهم از قبيل پاسدارها و ژاندارمرى و شهربانى وهمين هائى كه در حال نظم و انتظام هستند. پيام من به ارتش اين است كه اولا تقدير مى كنماز شـمـاهـا، از هـمـه قـواى مـسـلحـه تـقـديـر مـى كـنـم بـه ايـنـكـه شـمـاهـا مـردانـه ومثل سربازهاى صدر اسلام الان داريد عمل مى كنيد و به آنها بشارت مى دهم كه شما اگربـكـشـيـد آنها را، شما به بهشت مى رويد و اگر آنها هم شما را بكشند، شما به بهشت مىرويد. اين هم بشارت است . پس اين قدرت ، يك قدرت الهى است و قواى انتظامى نظامى وسپاه پاسداران ما مجهز به قوه الهى هستند، سلاحشان الله اكبر است و هيچ سلاحى در عالممقابل همچو سلاحى نيست و ملت ما هم همين طور است .
تجلى نصرت و قدرت الهى در تحول روحى ملت براى مقابله با دشمن
ايـن تـحـولى كـه پـيـدا شـد در مـلت ، يـك تـحولى بودكه الهى بود، امكان نداشت كسىتـصـور اين را بكند كه سى ميليون جمعيت يا بيشتر كه اكثرا كار نداشتند به اين كارها،زمان طاغوت مردم كارشكنى مى كردند يا اكثرشان كارى هم نداشتند، هر كارى مى كردند،كـرده بودند و همچو خوف در آنها پيدا شده بود كه يك پاسبان اگر مى رفت در بازار وهـر حـكـمـى مـى كـرد، تـخـلف كـردنـد. يـك وقـت يـك دسـت غـيبى پيدا شد كه اين دست غيبىمـتـحـول كرد اين مردمى كه ضعيف بودند، به يك اشخاص پولادين و با عده اى كه البتهزياد بودند لكن مجهز نبودند، همه سلاح ها دست آنها بود، بدون خوف از اينكه اين چيزىكـه دارد مـى آيـد تـانـك اسـت ، ايـن چـيـزى كـه دارد مـى آيـدمـسـلسل است ، بدون خوف اين وارد مى شدند، بعضى شان رفتند روى آن چيزهائى كه مىآوردنـد، آن آلاتـى را كـه مـى آوردنـد، روى آن سوار مى شدند، و مى رفتند. اين يك قدرتالهـى بـود كـه مـلت مـا داشـت و الان هـم بـحـمـد الله دارد. و ايـن تـو هـم اسـت كـه انـسـانخـيـال كـنـد كـه حـالا ديـگـر كـارى ندارند، حالا ديگر چه . اينها دلخوشى است كه بعضىطـايـفـه ها و بعضى گروه ها به خودشان مى دهند كه حالا ديگر مثلا آنطور نيست . ولى مامـى بـيـنـيـم كـه در مـشكلات يكدفعه همه اينها دارند قيام كنند. الان در خرمشهر و در جاهاىديـگـرى كـه هست ، آبادان و اهواز و اينها سنگر بندى كردند و آقاى رئيس جمهور الان آنجابودند، گفتند ما رفتيم ديديم
سـنـگـربـنـدى كـردنـد و مـجـهـز هـستند و اين مطالبى كه براى ما و براى ملت ما از خارجنقل مى شود اينها شايعات هست ، شايعه كردند كه خرمشهر را آنها گرفتند، اصلا نزديك، خوب آقاى بنى صدر رفته در خرمشهر، در آبادان ، در جاهاى ديگر رفته ، خودش رفته. ايـن شـايـعات را درست مى كنند براى دلخوشى خودشان . شنيدم كه امروز هم يك شايعهمرگ فلانى شده است و عراق دلخوش كرده خودش را به اينكه فلانى مرد. من بميرم كه ،شـمـا بـايـد دعـا كـنـيـد خـدا بـمـيـرد! خـدا هـسـت مـن كـى هـسـتـم . مـلت مـا خـدا دارد. ملت ما ازاول تا حالا هميشه ملت پشتيبانش خداى تبارك و تعالى بوده ، منتها گاهى ملموس بوده استو گـاهـى غـيـر مـلمـوس . حـالا الان مـلمـوس اسـت كـه كـارهـا بـر خـلاف آن چـيـزى كـه آنـهـاخـيـال مـى كـنـنـد انـجـام مـى گـيـرد. پـس مـلت مـا يـك مـلتـى اسـت كـه از ضـعـف به قدرتمتحول شده است و آرزوى شهادت مى كند. يك همچو ملتى كه آرزوى شهادت مى كند، اين ملتديگر خوف ندارد، خوب پيروز است انشاءالله .
نصيحت به قواى مسلح عراق براى بازگشت به آغوش اسلام
و آنـكـه مـى خـواهم به ارتش عراق بگويم ، من متاءسفم كه ارتش عراق كه مسلم هستند حالاآنـهـائى كـه از اسـرائيل آوردند من اطلاعى ندارم و ما با آنها كارى نداريم ارتش عراق كهمـسـلمـان هـسـتـنـد، كـعـبـه قـبـله آنـهـاسـت و قـرآن كـتـاب آنـهـاسـت و پـيـغـمـبـر اكـرمرسول آنهاست ، آنها براى چه جنگ مى كنند؟ با كى جنگ مى كنند روى چه انگيزه اى جنگ مىكـنـنـد؟ مقابل آنها مسلمان ها هستند. البته صدام حسين منطقش در اسلام غير ماهاست او البته مارا مى گويد مجوسند اينها، اهل مجوسى هستند. اين يك چيزى كه كهنه شده است و سابقا يككـسـى مـى گـفت يك چيزى . اين ارتش عراق براى چى دارند خون خودشان را مى دهند؟ اينهانمى دانند كه اگر به جنگ ايران بيايند اينطور كشته مى شوند؟ الان نفهميدند كه در جنگايـران نـمـى تـوانـنـد هـيچ اعمال قدرتى بكنند؟ اينها براى چى خون خودشان را مى دهند؟روى چه انگيزه اى خونشان را مى دهند؟ اينها مى توانند بگويند ما براى خدا داريم كار مىكنيم ؟! صدام حسين به خدا چكار دارد؟ ميشل عفلق به خدا چكار دارد؟ حزب بعث ، حزبى استكـه بـه خـدا كـارى نـدارد، مـانـوس بـه خـدا نيست اين . پس شما داريد در غير راه خدا خونخودتان را مى دهيد. انگيزه شما چى است ؟ انگيزه قدرت هائى كه ما داريم ، انگيزه اين استكـه مـا بـراى خـدا جـنـگ مـى كـنـيـم ، خـدا بـه مـا هـمـه چـيـز داده ، مـا از او هستيم و به او همتـحويل مى دهيم . اين انگيزه لشگر اسلام است ، در صد راسلام هم همين انگيزه بوده ، الانهـم هـمـيـن انـگيزه است . شما انگيزه تان چيست ؟ شما براى خدا با اسلام مخالفت مى كنيد؟!بـراى خـدا بـا قـرآن مخالفت مى كنيد يا براى صدام حسين ؟! اگر براى خداست كه راهىنـداريد شما، راهى نداريد كه بگوئيد براى خداست . پس براى صدام حسين است . انگيزهتـان هم اين است كه اسلام قدرت پيدا بكند؟! خوب اينجا اسلام است قدرت هم دارد. عراق ،خـود مـلت عـراق كـه بـا صـدام حسين مؤ افق نيست ، او مخالف است ، تمام توده هاى اسلامىمخالفند براى اينكه صدام حسين ، هم مسلكش الحادى است و هم خودش ملحد است . پس انگيزه، آن انـگـيـزه اى كـه در ارتـش و در قـواى مـسلحه ما و پاسدارها و همه نيروهائى كه هست ،نيروى دريائى ، نيروى زمينى ،
نيروى هوائى و ساير نيروهائى كه در ايران هستند انگيزه آنها يكى است و اينكه ما براىخـدا داريم كار كنيم . مملكت ، مملكت اسلامى است . طاغوت را از بين بردند و اسلام به جاىطاغوت نشسته است و ما براى اينكه اسلام را پياده كنيم و طاغوت را هم همه ريشه هايش رابكنيم ، براى اين انگيزه داريم جنگ مى كنيم اما شما، ارتش عراق براى چه انگيزه اى خونخودشان را مى دهند؟ خون خودشان را هم كه دادند چه تحويلشان مى دهند آنها، آنها چه دهندبـه شـمـا وقـتى خون خودتان را داديد؟ اينجا مى گويند كه ما وقتى خون خودمان را داديمخـدا در بهشت ما را مقامات عاليه از اينجا بهتر دهد. شما براى چى ؟ برگرديد به اسلاماى ارتش عراق ، اين قواى مسلح عراق برگرديد به اسلام تا وقت نگذشته ، آن روزى كهوقت گذشت ديگر نمى توانيد برگرديد، الان كه وقت باقى است توبه كنيد، همانطورىكـه از بـرادران شما بسيارى توبه كردند و آمدند اينجا و جزء لشكر اسلام شدند، شماهـم بـرگرديد و ملحق بشويد به كشور اسلامى و به لشكر اسلامى ، هم براى دنيا و همبـراى آخـرتتان ، اين صلاحتان هست . دنبال يك كافر، يك ملحد كه هم مسلكش الحادى است وهـم خـودش مـلحـد اسـت ، دنـبـال اين نرويد، دنبال يك مسلكى برويد كه مى گويد من اسلاممـسـلكـم اسـت . دنـبـال رسـول خـدا شـمـا بـاشـيـد، نـهدنبال صدام ، رها كنيد اينها را. اگر شما رها كنيد اينها را، اگر شما رها كنيد اينها را، آنهاديـگـر چيزى نيستند. شما رها كنيد اينها را، اگر مى توانيد بكشيد اينها را، سلاح ها را درمـقـابـلشـان قـرار بـدهيد و بكشيد اينها را و اگر دستتان هم نمى رسد به اينها رها كنيد،اعـراض كـنـيد ازشان ، بيائيد در ايران ، جاى شما در ايران باز است و كشور ايران خانهخود شماست ، بيائيد در اينجا ما از شما هم پذيرائى مى كنيم هم خدمت به شما مى كنيم .

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation