بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سوکنامه امام حسین و یارانش, سید عبدالحسین شرف الدین موسوى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´
(ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹))

ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰

- غ² -


ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظˆظ‰ ظˆ ط®طµظ„طھظ‡ط§طŒ ط¯ط± ط´ظپط§ظپظٹطھ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆطŒ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ طھط§ط«ظٹط± ظˆ ظƒظپط§ظٹطھ طµط§ط¯ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ طŒ ظ…ظˆط«ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط´ظٹظˆط§طھط±ظٹظ† ظ†ط·ظ‚ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط§ ظ†ظپط³ظ‰ ع¯ط±ظ… ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھظ‰ ط¢ط¨ط¯ط§ط± ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط¹ط¸ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط²طŒ ط¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظپظˆط° ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¯ط§ظˆط±ظ‰ طŒ ط¯ط§ظˆط±طھط±ظٹظ† ظˆ ط¯ط± ظ‚ط¶ط§ظˆطھ طŒ ط¹ط§ط¯ظ„ طھط±ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط­ظٹط§طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯.
ط³ظپط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ  
ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظٹظ… طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1329 طھط§ 1330 ظ‡ .ظ‚ ط§ط² ظ…طµط± ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط³ ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط´ظٹط® ط³ظ„ظٹظ… ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒظ‰ طŒ ط´ظٹط® ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ط²ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظ†ط´ط³طھ . ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظٹط® ط§ط²ظ‡ط± ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ظٹظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط§ ظˆظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط­ظˆط§ظ„ظ‰ ط³ط§ظ„ 1328 ظ‡ .ظ‚ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط¶ط±ظٹط­ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظ‚ظٹط¹ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯. ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1338 ظ‡ .ظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ طŒ ظ…طµط± ظˆ ظپظ„ط³ط·ظٹظ† ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظپط±ظ‡ط§طŒ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§طŒ ظƒظ†ظپط±ط§ظ†ط³ظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ظˆ ظپظˆط§ظٹط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¹ط§ظ„ظ… ط´ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظپط´ط±ط¯ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظپظ‡ طŒ ظ¾ظٹط´ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظٹظƒ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط´ظٹط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طµظˆط±طھ ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھظ‚ظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† طھظ† طŒ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط¨ط¨ طŒ ط­ط¬ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط´ظ‡ط±طھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ„ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ط´ط³طھ ظˆ ط´ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± ط³ط§ظ„ 1355 ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹طھط¨ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ طŒ ط¹ط§ط²ظ… ط¢ظ† ط¯ظٹط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒط´ طŒ ط¯ظٹط¯ط§ط±ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط±ظˆط² ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط²ظٹط±ط§ظ† طŒ ط±ظˆط³ط§ ظˆ ط§ط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط¯ط± ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ¾ظ„ ظپط§ط±ط¬ظ‡ ط¨ط§ ط§طھظˆظ…ط¨ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±طھط¨ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ‡ظ… طŒ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ طھظˆط¯ظ‡ ظ…ظ„طھ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ظ‰ ط²ظٹط¨ط§طŒ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظ¾ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ . ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± طھط±ظ†ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ (ط¨ط§ط¯) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ط±ط§ظٹط´ ط§ط² ط¬ط§ ظ¾ط±ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯ طھظƒط¨ظٹط± ع¯ظپطھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط´ظˆظ‚ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ط´ ظˆ ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ط¬ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ ع¯ظˆظٹظ‰ طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط§ط² ظپط±ط§ظ‚ ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ طŒ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط§ط² ط²ظ„ط§ظ„ ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ طھط´ظ†ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¢ط±ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ط´ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ…ط¨ط§ط¯ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط² ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ط§ط¨ط±ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ظˆط§ظ‰ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ظˆطµط§ظ„ ط³ط±ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¬ط´ظ† ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط³ط§ظ…ط±ط§طŒ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¬ط´ظ† ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ†ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط·ظ† .
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط­ط« ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ طŒ ط¯ط± ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ†ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ظپظˆط§ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط³ظپط± ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ… طŒ طھظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط³ط± ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط³ظ…ظ‰ ع¯ط±ظ… طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ ط§ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط±ظˆط¨ظ‡ ط±ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
طھط§ط³ظٹط³ط§طھ ظˆ ط¢ط«ط§ط±  
1 - ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط±ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط­ط¯ط§ط« ظˆ ظˆظ‚ظپ ط­ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ط±ط§ طھط§ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط´ط¹ط§ظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ع¯ط²ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط±ط³ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¹ط¸ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
2 - ط¯ط± ظˆظ‡ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ طŒ ط¯ط± ظ…ط¯ط®ظ„ ط´ظ‡ط± ط´ط´ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط®ط²ظ† ط§ط­ط¯ط§ط« ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط³ط§ط®طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظپظƒط± ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯. ط²ظٹط±ط§ ط±عکظٹظ… ط­ط§ظƒظ… ظˆ ط¬ظٹط±ظ‡ ط®ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط§ظˆ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظپط±طµطھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ط´ط³طھ .
3 - ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط¯ظپطھط± ط§ظ†ط¬ظ…ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ†ط¬ظ…ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ 5/22 ظ…طھط± ظˆ ط¹ط±ط¶ 5/15 ظ…طھط± طھط§ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1361 ظ‡ .ظ‚ طŒ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط®طھط±ط§ظ†ظ‡ طھط§ط³ظٹط³ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ‡ط¯ظپ ط§ظˆ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ط¨ط§ طھط§ط²ظ‡ طھط±ظٹظ† ط±ظˆط´ظ‡ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط± ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¬ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆ ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط²طھط±ظٹظ† ط¬ط§ ط±ط§ ط§ط´ط؛ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ط´ظ… ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظˆط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ط±طھظپط§ط¹ط§طھ ط¢ظ† طŒ ظپط¶ط§ظ‡ط§ظ‰ ط³ط¨ط² ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ طھط§ ع†ط´ظ… ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒط¨ظˆط¯ظ‰ ط¢ط¨ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط² طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط´طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ع†ط³ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط³ط¨ط² ظˆ ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ط§ط¯طŒ ع†ط´ظ… ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط³ط­ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ظ¾ط±ظ†ط´ط§ط· ظˆ ط±ظˆظٹط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط¨ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ط´ظ… ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط³طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ط±ط§ط³ط± ظ„ط°طھ ظˆ ظپط±ط­ ظˆ طھظ†ظپط³ ط³ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ .
ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط¨ظ†ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط¯طŒ ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¨ظ‡ ظƒط§ط®ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط§ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظƒظ„ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¨ظ†ط§ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط² ط´ظƒظ„ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ط­طµظˆظ„ ظ¾ط±ط¨ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظƒط«ط±طھ ظƒظ…ظ‰ طŒ ط¬ظˆط¯طھ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظƒظٹظپظ‰ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¬ط§ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ظپظƒط± ط¯ظˆط±ظ†ع¯ط± ط³ط±ظˆط± ظ…ط§ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ط³طھظ‡ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ…ط§ط؛ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ط¯.
ط³ظٹط¯ ط¯ط± ط¬ظ†ظˆط¨ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ†ط§طŒ ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ظ…ظ„ط­ظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ طھط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† طŒ ظ…ظˆط³ط³ط§طھ ط®ظٹط±ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظ†ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھط§ط³ظٹط³ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظ†ط¯. ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ . ط²ظٹط±ط§ طھط®ط±ظٹط¨ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ظ„ ظ†ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ع¯ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط·ط± ظ‡ط¬ظˆظ… ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ظ„ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² طµظپظˆظپ ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظپظˆظپ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ طµظ„ط§ط­ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ظˆط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†
ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ‡ (1365 ظ‡ .ظ‚ / 1946 ظ… )
ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ†
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…ظˆظ„ظپ 
ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط­ظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط²ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط³ظ¾ط§ط³ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط­ظٹطھ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط§ط² ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¨ط± ط§ط±ظˆط§ط­ ط·ظٹط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯!
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ظ‡ ... ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط°ظٹظ„ ط¯ط§ظ…ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ط³ط¦ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط®ط§ظ„طµ â€چ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھظ„ظ‚ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط¦ظˆظپ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§طµظ„ ط§ظˆظ„ظ‰(21)طŒ ط¬ظˆط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط°ظƒط± ط§ط´ط¹ط§ط± ظˆ ظٹط§ط¯ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ظ†ظٹط² طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ط¯ط§ظ† ظ‡ط± ط¹ط²ظٹط²ظ‰ ط¬ط§ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط± ط­ط±ظ…طھ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط¬ظˆط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ„ظپط¸ظ‰ طŒ ط¨ط± ط¬ظˆط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط¯ظ„ظ‡ طŒ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ط´ط®طµ â€چ ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط§ط³طھظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ…ط¯ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظ‚ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ…طھط§ط² ظƒط±ط¯ظ† ظ…طµظ„ط­ط§ظ† ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ط¨ط¨ طھط´ظˆظٹظ‚ ظˆ طھط±ط؛ظٹط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ طŒ ط§ط´ط®ط§طµ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ¾ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ظƒط±ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(22) ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ط­ط« ط±ط§ ط·ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظپطµظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… .
ط¨ط®ط´ ظٹظƒظ… : ظƒظ„ظٹط§طھ 
ظپطµظ„ ظٹظƒظ… : ط¬ظˆط§ط² ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ†  
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط³ظٹط±ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ط§طŒ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ط¹ظ…ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )طŒ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆطŒ ظˆ طھط§ظٹظٹط¯ط§طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ط­ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط´ظٹط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ (طµ )طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¨ط± ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط³طھظٹط¹ط§ط¨ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط­ظ…ط²ظ‡ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط´ظٹظˆظ† ط³ط±ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ .(23)
ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ طµظپظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ظ†طµط§ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط´ط³طھ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ط¯ط§ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ… ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ع¯ظ„ظˆع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظˆطŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .(24)
ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ طŒ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط±ظˆط§ط­ظ‡(25) ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† طŒ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ظ‡ظ… طµط­ط¨طھط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(26)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ…ط±ط¯. ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ . ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¹ظˆظپ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ! ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ).
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظˆظپ ! ط§ظٹظ† طŒ ط±ط­ظ… ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ).
ط¨ط§ط² ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظ„ طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ط¨ط§ط± ظˆ ع†ط´ظ… ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط³ط®ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ظ„ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ طھظˆ ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ظ‡ط³طھظ… .(27)
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¨ط§ ع†ط´ظ…ط§ظ† ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط³ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ(28) ظ†ط´ط³طھ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ع†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط§ظ†ط´ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ع†ط´ظ…ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط§ط´ظƒ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯.
ط³ط¹ط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ع†ظٹط³طھ طں
ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط­ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.(29)
ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط¹ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط´ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط§ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯: ط³ط¹ط¯ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع†ظˆظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.(30)
ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط³ط®ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¹ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط§ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ظٹط² ط­ط¬طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ع†ظˆظ† ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط³ظ…ط§ط، ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظٹط³ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط³ظ„ظٹطھ ع¯ظپطھ . ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯.(31) ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¹ظپط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ط± ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ط² ط§ط­ط¯ ط¨ط±ع¯ط´طھ طŒ ط¯ظٹط¯ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط±ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ع†ط±ط§ ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ظٹط§ط±ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.(32)
ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ط²ظ† ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´طھط± ط¨ط± ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(33)
ط§ظٹظ† ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡ ط¨ط± ط±ط¬ط­ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط´ط®طµظ‰ ظ…ط«ظ„ ط­ظ…ط²ظ‡ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط³ط§ظ„ ط¨ع¯ط°ط±ط¯طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯. ظˆط§ظ†ع¯ظ‡ظ‰ ط³ط®ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ طھط´ظˆظٹظ‚ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ظˆ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ طھط±ظƒ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¹ظپط± ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظٹظ‡ط§طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط² ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط±ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ . ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ط§ ط´ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† طھط§ط«ط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ظ„ ظˆ ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ… طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط±ط§ظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ع¯ظˆط± ظ†ط´ط³طھ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‡ط± ظˆ ط¯ظ„ط¬ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ع¯ظˆط´ظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ط³ط±ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(34)
ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¨ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھط´ط§ظ† طھط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ .(35)
ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظƒظˆع†ظƒ ظ…ظٹط³ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¨ط± ظٹظˆط³ظپ ط§ظپط³ظˆط³ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ط¯طھ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط§ط² ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ†ط®ط³طھ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظٹظˆط³ظپ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ظˆطµط§ظ„ ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯طŒ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط³ط§ظ„ ط¨ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¹ط²ظٹط²طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ…ط§ط¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط؛ ط¹ط²ظٹط² ط¯ظٹط¯ظ‡ .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯: ط§ط¬ط± طµط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط´ط¯.(36)
ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طں ظ¾ط³ طŒ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒط¯ط§ظ… ط¹ط§ظ‚ظ„ طŒ ط¬ظˆط§ط² ظˆ ط±ط¬ط­ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط¯ط±ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ط§ ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظٹظٹظ† ط­ظ†ظٹظپ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ظˆظ‰ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط³ظپظٹظ‡ط§ظ† طں(37)
ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط³ط³طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ظˆ طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… ظ‡ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ط¯ط± ع¯ظˆط± ظ…ط¹ط°ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ طŒ ط¯ع†ط§ط± ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯!
ط¨ . ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط± ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط¬ . ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط­ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ط¹ ظ†ط§ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ†ط¯. ظپط§ط¶ظ„ ظ†ظˆظˆظ‰ ط¯ط± ط´ط±ط­ طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ظˆ ظ¾ط³ط± ط§ظˆ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط§ط± ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط®ط·ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظٹظ‡
ظˆ ظ„ط§ طھط²ط± ظˆط§ط²ط±ظ‡ ط§ط®ط±ظ‰(38)
ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯.
ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¹ظ…ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط±ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ظ… ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط®ط·ط§ظ‰ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(39) ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط¶ط¯ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظٹط¨ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† طŒ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط®طھط± ط§ط¨ظ‰ ظ‚ط­ط§ظپظ‡ (ط®ظˆط§ظ‡ط± ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ) ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظƒط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… ظƒط³ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط´ظˆط¯. ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ… ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆ. ظ‡ط´ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظ… ظپط±ظˆظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ع†ظ†ط¯ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط²ظ†ط§ظ† طŒ ظˆط¶ط¹ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ع¯ط´طھظ†ط¯.
ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ع¯ط± ط¹ظ…ط± ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط±ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط³ط®ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط§ظˆ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ع†ظˆظ† ط­ظ…ط²ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ â€چ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‰ ظ†ط§ط²ظƒ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ط±ظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ†ط¹ ظپط±ظ…ظˆط¯. ظˆ ظٹط§ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ط² ط±ظپطھط§ط± طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظ¾ط³ط± ط®ط·ط§ط¨ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظˆط§ظ†ع¯ظ‡ظ‰ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط®ط²ظˆظ… ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ع¯ط±ظٹط¯طں ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط²ظ†ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط®ط²ظˆظ… ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆظƒ ط®ط§ظ„ط¯ ظ…ظˆظ‰ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط±ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط®ط§ظ„ط¯ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط³طھ .
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¯ط± ط³ظˆظƒ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ظ‚ط±ظ† ط¯ط³طھ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط²ط§ط±ط²ط§ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طŒ ط¯ط³طھ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظپط³ظˆط³ ع¯ظˆظٹط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط±ط¯ط§ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط²ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¨ط·ظˆط± ظ…طھظˆط§طھط± ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ .(40)
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط¬ظˆط§ط² ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰  
ط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ظ‚ط³ط·ظ„ط§ظ†ظ‰(41) ط¯ط± ط±ط«ط§ظ‰ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط®ظˆظ„ظ‰ (ط®ظˆظ„ظ‡ ) ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ظ‚ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ طھظپطµظٹظ„ظ†ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³طھط§ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ…ط¨ط§ط­ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط± ط­ط±ظ…طھ ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ظ‡ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ع¯ط± طµط­ظٹط­ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط«ظˆظ‚ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¬ط² ظƒط±ط§ظ‡طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ط§طµط­ظٹط­ ط§ظ†ط¯.
ط¢ط¯ظ… ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¨ط´ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ‡ط§ط¨ظٹظ„ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط±ط§ ط¶ط¹ظٹظپ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط±ظˆط´ظ‰ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ†ط³ظ„ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆطŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ†ظƒط± ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طھط§ظٹظٹط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط¶ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³طھط§ظٹط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ط­ط¯ظٹط« طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¯ط± ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط­ظ…ط²ظ‡ طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ط¸ط¹ظˆظ† طŒ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ط°طŒ ط´ظ…ط§ط³ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط´ط±ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ط§ط¨ظˆط®ط±ط§ط´ ظ‡ط°ظ„ظ‰ طŒ ط§ظٹط§ط³ ط¨ظ† ط¨ظƒظٹط± ظ„ظٹط«ظ‰ طŒ ط¹ط§طھظƒظ‡ ط¯ط®طھط± ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ظ†ظپظٹظ„ طŒ ظˆ ... ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯.(42)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط§طµط§ط¨ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط°ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ط­ظٹظ† طŒ ط§ط¨ظ‰ ط²ظٹط¯ ط·ط§ظٹظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ‰ ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ† ط­ط±ظٹط« ظ…ط®ط²ظˆظ…ظ‰ طŒ ط§ط´ظ‡ط¨ ط¨ظ† ط±ظ…ظٹظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ…ظ‰ طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ†طھ ط¹ظˆط§ظ… طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط¯ط§ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(43) ط§ظ†ط¯ظ„ط³ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ طھط§ط¨ط¹ظٹظ† ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظˆ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ طھط¹ط±ظٹظپ ظˆ طھظ…ط¬ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(44)
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط­ظ„طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طµط­ط§ط¨ظ‡ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ظ‚ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ع†ظ†ط¯ ط¨ظٹطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط³ط±ظˆط¯:
 

ظ…ط§ط°ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط´ظ… طھط±ط¨ظ‡ ط§ط­ظ…ط¯
 
ط§ظ† ظ„ط§ ظٹط´ظ… ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظˆط§ظ„ظٹط§
 
طµط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…طµط§ط¦ط¨ ظ„ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§
 
طµط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظٹط§ظ… طµط±ظپ ظ„ظٹط§ظ„ظٹط§
 
ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط±ط§ ط¨ظˆظٹظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط؛ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط¨ظˆظ‰ ط®ظˆط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظˆ ظ†ظƒظ†ط¯. ط¨ط± ظ…ظ† ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط±ظˆط² ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ط¨ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط¨ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط±ط§ طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ط§.
ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯.(45)
 
ط§ظ†ط§ ظپظ‚ط¯ظ†ط§ظƒ ظپظ‚ط¯ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ط¨ظ„ظ‡ط§
 
ظˆ ط؛ط§ط¨ ظ…ط°ط¹ط¨طھ ط¹ظ†ط§ ط§ظ„ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظƒطھط¨
 
ظپظ„ظٹطھ ظ‚ط¨ظ„ظƒ ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ…ظˆطھ طµط§ط¯ظپظ†ط§
 
ظ„ظ…ط§ ظ†ط¹ط¨طھ ظˆ ط­ط§ظ„طھ ط¯ظˆظ†ظƒ ط§ظ„ظƒط´ط¨
 
ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ط§ط´ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ط² طھظˆ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط±ظپطھظ‰ طŒ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط±ظپطھ . ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ¾ظٹط´ ط§ط² طھظˆطŒ ظ…ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ طھظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ط­ط§ظٹظ„ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظٹظ… .(46)
طµظپظٹظ‡ ط¹ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط¦ظٹظ‡ طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(47) ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظ¾ط³ط± ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ„ط§ظ…ظٹظ‡(48)طŒ ط§ط¨ظˆ ط°ظˆظٹط¨ ظ‡ط°ظ„ظ‰ ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط­ط§ظ†ظٹظ‡(49)طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‡ط«ظٹظ… ط¨ظ† طھظٹظ‡ط§ظ† ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ظ„ظٹظ‡(50)طŒ ط§ظ… ط±ط¹ظ„ظ‡ ظ‚ط´ظٹط±ظ‰ ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط±ط§ط¦ظٹظ‡(51) ظˆ ط¹ط§ظ…ط± ط¨ظ† ط·ظپظٹظ„ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« ط§ط²ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط¬ظٹظ…ظٹظ‡(52) ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط±ط«ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒطھط¨ ط§ظ„ط§طµط§ط¨ظ‡ طŒ ط§ظ„ط§ط³طھظٹط¹ط§ط¨ طŒ ط§ط³ط¯ط§ظ„ط؛ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ…طھط¶ظ…ظ† ظ…ط¯ط­ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ ط°ظƒط± ظ†ظƒظˆظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ طµط­ط§ط¨ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ )طŒط› ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظٹط¹ظ†ظ‰ طµط®ط± ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظƒط§ظپط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھ ظˆ طµظپط§طھ ط³طھظˆط¯ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ظٹط¹ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط²ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¹ظٹط¨ ظ†ع¯ط±ظپطھ .(53)
ظ…طھظ… ط¨ظ† ظ†ظˆظٹط±ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ظ†ظˆظٹط±ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظˆط±ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھ . ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ†ط´ طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯:
ع†ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ظˆط±ظ†ع¯ط± ظˆ عکط±ظپ ط§ظ†ط¯ظٹط´ â€چ ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ طھظˆظپط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط¯ظٹظˆط§ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط²ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯:
ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط§ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ… . ظ…طھظ…ظ… ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯:
ظˆ ع†ظ‡ ط²ط±ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ظ¾ظˆط³طھ ط®ط´ظƒ ط¨ط± ط³ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ†ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ظپط± ط´ط¨ . ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظپط­ط´ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ط´ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط¯ط§ظ…ظ†ط´ ظ¾ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…طھظ…ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ظ„ ط±ظپطھ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظƒظ…ط§ظ†ط´ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط­طھظ‰ ط§ط² ع†ط´ظ… ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹط´ ظ†ظٹط² ط§ط´ظƒ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§طŒ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ†ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط²ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ط±ط«ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ظ‰ . ط§طھظپط§ظ‚ط§ ظ…طھظ…ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط¯ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ظٹظˆط§ظٹظ‰ .
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظ†ط´ط¯.
ظ…طھظ…ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظ„ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± طھظˆ ط²ظٹط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(54)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ…ظ… ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ…ط«ظ„ ط¬ط³طھظ†ط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ع¯ظˆط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظ…ط§ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆ ظ†ط¯ظٹظ… ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¬ط°ظٹظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط´ط¨ظ‰ ط±ط§ ط³ط­ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .(55)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط´ظ‡ط± ظˆ ط¯ظٹط§ط± ظˆ ظ‡ط± ط¹طµط± ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ†  
ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط°ظƒط± ط®طµط§ظ„ ظˆ طµظپط§طھ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط´ط®طµ ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظٹط±ظ‡ ط³ظ„ظپ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط±ط§ظٹط¬ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ط¨ط± ع¯ظˆط± ظ¾ط¯ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! طھظˆ ط¨ط§ ظ¾ط´طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±طھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ط²ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ‰ . ظ…طµظٹط¨طھ ظپظ‚ط¯ط§ظ† طھظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط§ط³طھ .(56)
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظٹظپظ‡ ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ )(57) ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط؛ط¶ ط؛ظ… ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¢ط±ط§ظ…ط´ طŒ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯! ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ظ„ط¨ط¯ طھظˆط³طھ ظˆ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظپظ† طھظˆ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ظپط±ط¯ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒط³ط§ ظ‡ط³طھظ‰ . ط§ط² ط¯ط³طھ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طھط؛ط°ظٹظ‡ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‰ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ طھظˆ ط®ط§ط·ط±ظ‰ ط®ظˆط´ â€چ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§طھ ط®ط±ط³ظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھظٹظ… طŒ ط§ظ…ط§ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظ‡طھط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط² ط¨ط´ط¯طھ ط¨ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط§ظˆ ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(58) ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط®ط¨ط§ط¨ ط¨ظ† ط§ط±طھ ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ…ط¯ظپظˆظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ ط®ط¨ط§ط¨ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ظ‚ طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط´ط¯طھ ط¨ظ„ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¢ط²ظ…ظˆط¯ظ‡ ع¯ط´طھ ظˆ طھظ† ط§ظˆ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯.(59)
ط§ط¨ظˆظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظ† ط²ظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ظٹط´ط¨ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒط´طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ط¹ط²ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط³ظ…طھ ع†ظ¾ ط§ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹظ†ط¯ظˆط®طھ ظˆ ...(60)
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط³ط± ظ…ط²ط§ط± ط¬ط¯ط´ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ :
ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¬ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯ظ‰ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ع¯ط²ظٹظ†ط´ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط´ظٹط¯. ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط­ط¬طھظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ‰ طھظˆطŒ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ع†ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھ ط±ط§ ظ…ط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظپظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ طھظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‰ . ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! طھظˆ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظ‰ . ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ط±ط­ظ„طھ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ طھط³ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… . ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡طھ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¨ط§ط؛ ظپط±ط¯ظˆط³ ط§ط³طھ .(61)
ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط²ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط² ظ…ظ‚طµط¯ ط§طµظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… . ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط·ظˆط± ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط³ظˆظƒ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¨ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظٹط§ط¯ ظ…طµط§ظٹط¨ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ط¹ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ‰ ط¨ط´ط± ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§طµظˆظ„ ظ…ط¯ظ†ظٹطھ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ظ‚طھط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط®ط·ط¨ط§ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط±ظ‚ط§ط¨طھ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆظٹظٹظ‡ط§طŒ ط§ط² ظ‚ظ„ظ‡ ط±ظپظٹط¹ ظپطµط§ط­طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ط؛طھ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظٹظ… ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ طھط±ط§ط¬ظ… ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط­ظ…ط§ظ‚طھظ‰ طھظ† ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظ…ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆط±ط¯ظ„ظ‰ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯. ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط³ظپط§ظ‡طھ ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯ط§ظ† .
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ط² ط¢ظ†  
ط¯ط± ظپطµظˆظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط§ ط§طµظ„ ط¬ظˆط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ط¯ظٹظ… . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطµظ„ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط¬ظˆط§ط² طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… . ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط² ظˆ ط±ط¬ط­ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط·ظˆط± ظ…طھظˆط§طھط± ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ طŒ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط´ طŒ ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ طŒ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط³ط§ظ„ ط±ط§ ط³ط§ظ„ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ط¨ط¯ظٹظ‡ظٹط§طھ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(62)
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ طŒ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط±ظˆط§ط­ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط¨ظˆ ط¯ط§ظˆط¯طŒ ط¢ط«ط§ط± ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ط± ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط¨ظˆط¯.(63)
ط§ط² ط§ظ†ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط±ظٹط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظˆطھ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.(64) ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط§ط³طھ .
ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ع†ظ†ط§ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢طھط´ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظˆظƒط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ طŒ ط¯ظˆط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طŒ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظˆظ‚طھظ‰ طھظˆط¬ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ع¯ط°ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط§طھظ…ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆ ظ…طµظ„ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط±ط­ ظ…ط¬ط¯ط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ط³طھ ط³ط®ظ† ط´ط§ط¹ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹظ…ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط² ط³ط±ط²ظ†ط´ ط¨ط¯ط§ط± ظƒظ‡
ظ‡ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط² ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ
ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط´ ط؛ظ†ظˆط¯ظ‡
ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط±ط¯طŒ ط³ط­ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ
ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظٹظƒظ‰ ط·ظˆظ„ ط´ط¨ ط±ط§ ط؛ظ†ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط¯ط±ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ
ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹظ…ظ‡ طھظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ† ع†ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ…
ط¨ع†ط´ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط¨ع¯ظˆ
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¢ط«ط§ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط´ â€چ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط¹ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط±ط®ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯. ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ظ„ط²ظˆظ… طھط±طھظٹط¨ ط¢ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¯ط± ظ‡ط± ط¹طµط± ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± طµظپط­ط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… ط¯ط§ظ†ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ع†ظ†ظٹظ† ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ‡ظ…ط¯ظ„ظ‰ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ظƒظ† ط­ظ…ط²ظ‡ ظ„ط§ ط¨ظˆط§ظƒظ‰ ظ„ظ‡
ط§ظ…ط§ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظ‡ظ…ط¯ظ„ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھط±ظƒ ع†ظ†ظٹظ† طھط¨ط¹ظٹطھظ‰ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ â€چ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ع†ظ‡ ط¯ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظ…ط¨ط§ط±طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ع¯ظپطھط§! ط§ط² ط؛ظپظ„طھ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط¢ظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ع†ظ‡ ط¹ط°ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) طھظƒ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظˆظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط§ظˆ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں! ط­ط¨ظٹط¨ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط´ظ†ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط®ظˆظ† ط´ط±ظٹظپط´ â€چ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طں!
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ (طµ ) ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط§ظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط؛ط§ط±طھ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط²ط®ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظپط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ...
ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ط؛ظ… ط²ط§ ظ…طھط§ط«ط± ط´ط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† ع†ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ظ†طµط§ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظ…ط§ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط±ط¬ط­ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ†  
ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ظٹطھ طŒ ط§ط² ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط±ط¬ط­ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆطŒ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±طŒ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظƒظ‡ ط¬ط²ط، ط³ظ†طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯. ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ع¯ط°ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ط³ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط§ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط°ط¨ط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظˆط´طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ طŒ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ… : ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¬ط² ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں! ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط² ط§ظˆط³طھ .(65)
ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ طµظ„ظ‡ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط± ظˆطµظˆظ„ ط«ظˆط§ط¨ طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طŒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ط·ظˆط± ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ظˆطµظٹطھظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ظ… طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.(66)
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ط§ط¯ط± ظ¾ط³ط± ط¨ظƒط± - ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط³ط§ط¹ط¯ظ‡ - ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظپط§طھ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط­ط¶ظˆط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ… طھط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط§ط² ط·ط±ظپ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ظ… طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع¯ظپطھ : طھظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ط؛ ظ…ط®ط±ظپ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ط³طھ .(67)
ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط¹طھط±طھ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ‚ط§ظ†ط¹ ظ†ظٹط³طھظٹظ… طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط³ظ„ظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯طŒ ط¹ظ…ظ„ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظ…ط¹ظٹط· ط±ط§ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¨ظٹط¯ ط¨ظ† ط±ط¨ظٹط¹ظ‡ ط¹ط§ظ…ط±ظ‰ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظٹط³طھ ط´طھط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ظ†ط­ط± ط´ظˆظ†ط¯.(68)
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… : ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ¾ظ†ط¬ ظپطµظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµظ„ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )طŒ ط¨ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظپطµظˆظ„ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط±ط¬ط­ط§ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط±ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظ‰ ظپطµظˆظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ع¯ط±ظٹط³طھظ† طŒ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ظˆ ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¬ط§ظٹط² ظ†ط¨ط§ط´ط¯طں ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ظ„ظ‰ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط§ط³طھ . ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± طھط´ظƒظٹظ„ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) - ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ط§ط¯ - ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ طھظ„ط® ظˆ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط±طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹظ… طں!
ظ„ط²ظˆظ… ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظˆ ط­ط³ظ† طھط¨ط¹ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط¬ظˆط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط±ظˆط´ ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³ظˆظ‡ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ . ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ†ط¬ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² طµظپظٹظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹظ†ظˆط§ ط´ط¯. ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) طµط¯ط§ ط²ط¯ ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط¨ط± ظƒظ† ! ط¯ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ طµط¨ط± ظƒظ† .
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ â€چ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ظٹط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ† ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طھط±ط¨طھط´ ط±ط§ ط¨ظˆ ظƒظ†ظ‰ طں ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط®ط§ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ… ط§ط´ظƒ ط¢ظ…ط¯.(69)
ط§ط² ط´ط¹ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طµظپظٹظ† طŒ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ†ظٹظ†ظˆط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط§ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط§ط´ظƒ ط§ظˆ ط®ظٹط³ ط´ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط¶ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ع¯ظپطھظ… ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط´ظ…ط§! ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط§طھ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(70)
ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط´طھط±ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ط¬ظ„ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط­ظ„ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپط¶ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯.(71)
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯طŒ ظ…ظ† ع¯ط±ظپطھظ…ط´ طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ… . ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظˆ ط´ط¯طŒ ع¯ط±ظپطھظ…ط´ طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ… .
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ط§ظ…طھ طھظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط®ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ط±ظٹط³طھ .(72)
ظ…ط§ظˆط±ط¯ظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ‡ط´ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡(73) ط§ط² ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظˆط­ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط§ظ…طھ طھظˆ ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط³ط®طھ ط¢ط²ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± طھظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط´طھظ‰ ط®ط§ظƒ ط³ظپظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ط·ظپ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ط± ط´ظ…ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ظپطھ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط§ ط®ط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط¢ظ…ط¯. ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ طŒ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ط¹ظ…ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ظˆط°ط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط·ظپ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط®ط§ظƒ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ط´ ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ .
ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ†ط´ ط®ط§ظƒ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… :
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯.
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ظˆط² ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ط؛ط¨ط§ط±ط¢ظ„ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط´ظٹط´ظ‡ ط®ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط§ظٹظ† ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆط³طھ ظˆ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ… .
ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(74)
ط¯ط± طµط­ط§ط­ ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط·ظˆط± ظ…طھظˆط§طھط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯طŒ ط±ظˆط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظ‡ظپطھظ…ظٹظ† ط±ظˆط² ط§ط² ط§ظˆطŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط¬ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ط¯ط± ط³ظپط±طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھظ†ظ‡ط§طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط³ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ظ„ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« طµط­ظٹط­ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… طŒ ظ†ظˆط­ طŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط¹ظٹط³ظ‰ طŒ ط²ظƒط±ظٹط§طŒ ظٹط­ظٹظ‰ طŒ ط®ط¶ط± ظˆ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.(75) ط§ظ…ط§ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط¹طھط±طھ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ - ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† طŒ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظ†ع¯ ط²ط¯ ع¯ظ… ظ†ع¯ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظٹط§ظپطھ - ط¨ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط، ظ†ط³ظ„ ط§ظ†ط¯ط± ظ†ط³ظ„ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ط´ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ظˆظ‚طھ ط·ط¹ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ط§ظ†ط´ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ط´ظˆظ… طŒ ط¨ظٹظ… ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆظ‰ .
ط§ظ†ظ…ط§ ط§ط´ظƒظˆط¨ط«ظ‰ ظˆ ط­ط²ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ…ظˆظ†(76)
ظ…ظ† ط´ظƒط§ظٹطھ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯.(77)

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation