بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سوکنامه امام حسین و یارانش, سید عبدالحسین شرف الدین موسوى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´
(ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹))

ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰

- غ· -


ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ظ…ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ )طŒ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆظٹظ„ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± (ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ) ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ… طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )طŒ ظ†ط®ط³طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ظ†ط§طھط±ظٹظ† طŒ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±طھط±ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ‡ط± ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط®ظˆظ† ظ…ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظ…ظ† ط¯ط± ط³ط± ط­ظˆط¶ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´طھط±ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط¨ط´ط®ظˆط± ط§ط²ط¯ط­ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ط¨ ظ…ظ…ط§ظ†ط¹طھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ¾ط±ع†ظ… ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ط¬ط² ظ¾ط¯ط± ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظƒط´ظٹظ… !
ظ¾ط³ ط§ط² ط§طھظ…ط§ظ… ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ â€چ ط²ظٹظ†ط¨ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط± طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ط§ظƒطھ ظƒظ†ظٹط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظƒظ‡ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆ ط®ظˆط´ ط®ظˆظ‰ طھط±ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط®ظˆط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظˆظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ظ¾ط³ط±ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚طھ طŒ ط®ظˆظ‰ ظˆ ظ†ط·ظ‚ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط¨ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¯ط± ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظٹظ… . ط³ظ¾ط³ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ظ†ط³ظ„ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط­ظ… ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ† ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ .
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھ ظˆ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط¯ظ„ ط±ط§ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ط¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط±ظ… ! طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ‡ظ† ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¨ ع¯ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھ طھط§ ظ†ظٹط±ظˆ طھط§ط²ظ‡ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظ… طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ط±ظ… ظ…ظ† ط§ط² ظƒط¬ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¢ط¨ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ… طں ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒظ† ظƒظ‡ ط¬ط¯طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظƒط§ط³ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط¨ طھظˆ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ظٹع¯ط± طھط´ظ†ظ‡ ظ†ط´ظˆظ‰ .
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ظ¾ظٹظƒط§ط± ظ†ط®ط³طھ ظƒط±ط¯. ظ…ظ†ظ‚ط° ط¨ظ† ظ…ط±ظ‡ ط¹ط¨ط¯ظ‰ طھظٹط±ظ‰ ط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± طµط¯ط§ ط²ط¯ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط´طھط§ط¨ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯.
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط¨ط§ طµط¯ط§ظٹظ‰ ط¶ط¹ظٹظپ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظ„ظˆظٹط´ ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ ظˆ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± طµظˆط±طھ ط§ظˆ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط±ظ… ! ط®ط¯ط§ ط¨ظƒط´ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¬ط³ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆطŒ ط®ط§ظƒ ط¨ط± ط³ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§.
ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط§ظ‰ ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ظ† ! ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ط§ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ†ط¹ط´ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط¹ط´ ط¹ظ„ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط±ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ط´ظƒظٹط¨ط§ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ! طµط¨ط± ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظپطھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ط¨ظٹظ†ظٹط¯.
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ طµظˆط±طھط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³ظٹظ‡ ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯. ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط¨ظ† ظپط¶ظٹظ„ ط§ط²ط¯ظ‰ ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط´ظƒط§ظپطھ . ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط±ط§ طµط¯ط§ ط²ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ط² ط´ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظٹط± عکظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ط§ط¨ظ† ظپط¶ظٹظ„ ط±ط§ ط²ط¯ ظˆ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ط±ظ†ط¬ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط§ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ظ‰ ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ†ط¬ط§طھط´ â€چ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظٹط± ط³ظ… ط³طھظˆط± ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ظٹظٹط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظˆط± ط¨ط§ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ظ†ظٹط§ ظˆ ظ¾ط¯ط± طھظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ط®طھ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ طھظˆ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طµط¯ط§ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط§ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¨ط®ط´ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ‰ طھظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط§ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ع†ط³ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ظ‡ط§ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط¯ظٹط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط­ظ…ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ…ظˆط­ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ط¯طں ط¢ظٹط§ ظپط±ظٹط§ط¯ط±ط³ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط±ظٹط§ط¯ط±ط³ظ‰ ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طں ط¢ظٹط§ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط§طŒ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§طŒ ط´ظٹظˆظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ„ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ط·ظپظ„ ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ظ…ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط± طھط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ظˆط¯ط§ط¹ ع¯ظˆظٹظ… . ط·ظپظ„ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظˆط³ط¯. ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ طھظٹط±ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط·ظپظ„ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆ ظƒظپ ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆظ† ع¯ظ„ظˆظ‰ ط·ظپظ„ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع†ط´ظ… طھظˆط³طھ طŒ ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆظ† ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظٹظپطھط§ط¯.
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ط¹ط·ط´ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظٹط§ظپطھ . ط§ظˆ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط±ط§ظ‡ظˆط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¹ط§ط²ظ… ظپط±ط§طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´طھط± ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ظپط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طھظٹط±ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ… ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§طµط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط´ظƒط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ… ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯طŒ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ (ط¹ ) ط­ط§ظٹظ„ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط§ط² ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¨ط´ط¯طھ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط´ط§ط¹ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆط§ط¯ط§ط´طھ .
ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ .
ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظ…ط§ظ†ط¹ ط¢ظ† ط´ط¯.
ط§ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ط² ط¢ط¨ ع¯ط°ط´طھ .
ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط´ظٹط± ط¨ظ† ط­ط°ظ„ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط¯ طھط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ‚طھظ„ ظ¾ط³ط±طھط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ طھط³ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… .
ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ط² ط³ط±ظˆط± ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ع†ظ‡ ط®ط¨ط±طں
ط¨ط´ظٹط±: ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ظ‡ط§ط¯.
ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† : ظ…ظ† ط§ط² ظ…ظˆظ„ط§ ظˆ ط³ط±ظˆط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… .
ط¨ط´ظٹط±: ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ‚طھظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ظ‡ط§ط¯.
ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† : ظ…ظ† ط§ط² ط­ط§ظ„ ط³ط±ظˆط± ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² طھظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط¨ط´ظٹط±: ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ¾ط³ط±طھ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ط·ط§ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† : ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ع¯ظˆ.
ط¨ط´ظٹط± ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ظٹط«ط±ط¨ ! ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯. ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ع¯ط±ظٹظٹط¯. ط§ظ†ط¯ط§ظ… ط§ظˆ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ طھظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¨ط± طµظˆط±طھط´ ط²ط¯طŒ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ع†ط§ظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ… ! ظˆط§ظ‰ ط³ط±ظˆط±ظ… ! ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§ ع¯ظپطھ :
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ظ†ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط´ظٹط±ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظٹط´ظ‡ ط´ط¬ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظٹط¯.
ظ…ظ† ع†ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ…ط±ط§ ظ…ط§ط¯ط± ظ¾ط³ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط³ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… .
ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط³ط± ط¯ط§ط´طھظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط±ط¨ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط´ط§ظ‡ط±ع¯ط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ع¯ ظ‡ظ…ط§ط؛ظˆط´ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ظ…ط´ط§ظ† ط±ط§ طھظƒظ‡ طھظƒظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ط®ظ…ظ‰ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ… ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط² ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط± ط®ط§ظƒ ظ…ط°ظ„طھ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ طھط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظƒ ظˆط§طµظ„ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط¬ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯:
 

ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ط² طھط­ظ…ظ„ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¹ط§ط±طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ
 
ظˆ ط¹ط§ط± ظˆ ظ†ظ†ع¯ ظ‡ظ… ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ
 
ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ‡ظٹع† ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط¯ظ„ظٹط±ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط³طھط¯.
ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط±ط§ ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظ„ظ‡ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط±طھط´ ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±ظ‰ ظٹظˆط±ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ„ط® ظ¾ط®ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ : ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§.
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ع†ط§ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ظ… ط­ط§ظٹظ„ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ„ ط³ظپظٹط§ظ† ! ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط¯ ظˆ ط±ظˆط² ط­ط³ط§ط¨ ط¨ط§ظƒظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط§ظ„طھ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط§طµط§ظ„طھظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯!
ط´ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† ط²ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں ط¢ظ† ظ…طھظƒط¨ط±ظ‡ط§طŒ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ†ع¯ط±ط§ظ†طھط§ظ† ط±ط§ طھط§ ظ…ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظ… ط§ط² طھط¹ط±ط¶ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ظ…ظ† ط¨ط§ط²ط¯ط§ط±ظٹط¯.
ط´ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ! ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط´ظ…ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¬ظ†ع¯ ط§ط² ط³ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظٹظˆط±ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط¯ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط²ط®ظ… ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ طھط§ ظƒظ…ظ‰ ط¨ظٹط§ط±ط§ظ…ط¯ ظˆ ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ†ظٹط±ظˆ طھط§ط²ظ‡ ظƒظ†ط¯. ع†ظˆظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط§ط±ط²ط§ط± ظ†ط§ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ط®طھ ط®ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… ط§طµط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط¨ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯. ط§ظˆ ط¯ط§ظ…ظ† ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† طµظˆط±طھ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ طھظٹط±ظ‰ ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ظˆ ط²ظ‡ط±ط¢ع¯ظٹظ† ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ظ†ط§ط²ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ط´ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط± ط¢ظٹظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط³ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¬ط² ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ طھظٹط± ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ط¨ ظ†ط§ظˆط¯ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ (ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظ‚طھظ„ ) ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ط² طھط±ط³ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†طµط±ظپ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ†ط¯ طھط§ ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ظ†ط³ط± ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط²ط¯. ظƒظ„ط§ظ‡ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط´ظƒط³طھ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± طھط§ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ط³ط± ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظƒظ„ط§ظ‡ط®ظˆط¯ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯.
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¨ط³طھ ظˆ ظƒظ„ط§ظ‡ط®ظˆط¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ¾ظٹع†ظٹط¯. ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ط± ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ط¨ع†ظ‡ ط¨ط§ظ„ط؛ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ع†ط§ط¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ظˆظٹط¯ طھط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط´ط¯طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ظٹط± ظˆ ط¯ط§ط±طŒ ط¨ط­ط± ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظƒط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ظ¾ط³ط±ظƒ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط®ط¨ظٹط«ظ‡ ! طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ‰ طں ط¢ظ† ظ„ط¹ظٹظ† ط´ظ…ط´ظٹط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ظˆط³طھ ط¢ظˆظٹط®طھ . ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯ ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆ ط¬ط§ظ† !
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط؛ظ„ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ! طµط¨ط± ظƒظ† ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ظƒط§ظ† طµط§ظ„ط­ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ‰ .
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ طھظٹط±ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظ¾ط³ط±ط¨ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط²ط®ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط¯ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ط®ط§ط±ظ¾ط´طھ ط¨ط§ ط²ط®ظ… طھظٹط± ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ†ط´ط§ظ†ط¯ط§ط± ط´ط¯طŒ ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… طµط§ظ„ط­ ط¨ظ† ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ظ…ط±ظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط²ظٹظ† ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ط› ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§.
ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯: ط§ظ‰ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ! ط§ظ‰ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط³ط±ظˆط± ظ…ظ† ! ط§ظ‰ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ! ط§ظ‰ ظƒط§ط´ â€چ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯! ظˆ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظƒظˆظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ط´طھ ظ¾ط®ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯!
ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط«ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط³ط§ظٹط¨ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط²ظٹط± ط§ط´ط¹ظ‡ ط¢ظپطھط§ط¨ ط³ظˆط²ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط·ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط§ط² ظ†ظˆظƒ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ†ط³ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯. ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ظپط±ط¯ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ â€چ ظˆ ظƒط§ظپط±! ط³ط²ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯.
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط®طµط§ظٹطµ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ 
ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط®طµط§ظٹطµ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ  
ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ط¯ط± ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¬ط±ظٹط§ظ†ط§طھ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظˆط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹظƒظ…  
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط¨ط¹ط«طھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
 
ظ†ظˆظ‡طھ ط¨ط§ط³ظ…ظ‡ ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±
 
ط¶ ظƒظ…ط§ ظ†ظˆظ‡طھ ط¨طµط¨ط­ ط°ظƒط§ظ‡ط§
 
ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ط§ ط¯ط±ط®ط´ط´ ط®ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھ طµط¨ط­ ظˆ ط·ظ„ظˆط¹ ظپط¬ط± ط±ط§ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط§ط³طھ . ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظ† ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ظ…ظ†ط§ظپ ط¨ظ† ظ‚طµظ‰ ط¨ظ† ظƒظ„ط§ط¨ ط¨ظ† ظ…ط±ظ‡ ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ط¨ظ† ظ„ظˆظ‰ ط¨ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ظ† ظپظ‡ط± ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ظ†طµط± ط¨ظ† ظƒظ†ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ† ط®ط²ظٹظ…ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¯ط±ظƒظ‡ ط¨ظ† ط§ظ„ظٹط§ط³ ط¨ظ† ظ…ط¶ط± ط¨ظ† ظ†ط²ط§ط± ط¨ظ† ظ…ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¯ظ†ط§ظ† . ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط­ظ…ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯. ظ…طµط·ظپظ‰ طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طŒ ط³طھظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ط­ظˆظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¹ط§ظ‚ط¨ طŒ ط­ط§ط´ط± ظˆ ظ…ظ‡ظٹظ…ظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¨ ط§ظˆط³طھ .
ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ط´ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط´ط§ط¹ط± ع¯ظˆظٹط¯:
 
ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ…ظ† ظ‚ط¯ ط¨ط±ط§ طµظپظˆظ‡
 
ظˆ طµظپظˆظ‡ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط¨ظ†ظˆظ‡ط§ط´ظ…
 
ظˆ طµظپظˆظ‡ ط§ظ„طµظپظˆظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط§ط´ظ…
 
ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ†ظˆط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ…
 
ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ طŒ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظ†ط¯.
ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ†ظˆط± (طµ )طŒ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ†طھط®ط¨ طھط±ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆظ„ط§ط¯طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ط§ظ… ط§ظ„ظپظٹظ„ طŒ ط³ط§ظ„ ط·ظٹط±ط§ط¨ط§ط¨ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ‡ظپط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظ‡ط´طھظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ظƒظ‡ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ طھظˆط³ط· ط®ظٹط²ط±ط§ظ† طŒ ظ…ط§ط¯ط± ظ‡ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط±ط´ظٹط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط¨ط§ط²ط³ط§ط²ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯. ظ¾ط¯ط±ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط´ط§ظ… ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ط±ظˆط¯ ط­ظٹط§طھ ع¯ظپطھ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± ط±ط­ظ… ظ…ط§ط¯ط± ط¨ظˆط¯. ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط¢ظ…ظ†ظ‡ ط¯ط®طھط± ظˆظ‡ط¨ طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط³ط§ظ„ ظˆظ„ط§ط¯طھط´ ط¨ظ‡ ط­ظ„ظٹظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط§ط±ط« ط³ظ¾ط±ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط¶ط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط´ظٹط± ط¯ظ‡ط¯.
ط­ظ„ظٹظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
 
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط¹ط·ط§ظ†ظ‰
 
ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط؛ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط± ط§ظ„ط§ط±ط¯ط§ظ†
 
ظ‚ط¯ ط³ط§ط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ ط¹ظ„ ظٹط§ظ„ط؛ظ„ظ…ط§ظ†
 
ط§ط¹ط¨ظٹط°ظ‡ ط¨ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط°ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ظƒط§ظ†
 
ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط±ط¨ع†ظ‡ ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ† ط±ط§ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± ع¯ظ‡ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¢ظ‚ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظٹطھ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط±ظƒظ† طŒ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) طھط§ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط³ط¹ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط´ط´ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ط­ظ„ظٹظ…ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط´ظٹط±ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆطŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظ†ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ط§ط¯.
ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط´ط±ظٹظپ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط¢ظ…ظ†ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ )طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¯ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ظٹط´ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ط¯طŒ ط¢ظ…ظ†ظ‡ ط¯ط± ط§ط¨ظˆط§ط، ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط§ظ… ط§ظٹظ…ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ¾ظ†ط¬ ط±ظˆط² ط§ط² ظˆظپط§طھ ط¢ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯.
ط¯ط± ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ط± ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¬ط¯ط´ ط´ظٹط¨ظ‡ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ (ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ) ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظپط§ظ„طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¯ط± ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط³ظپط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ط¯ط± ط³ظ† ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظٹط³ط±ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط´ط§ظ… ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط³ط·ظˆط±ط§طŒ ط±ط§ظ‡ط¨ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ طŒ ط¯ط± طµظˆظ…ط¹ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ط¨ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ط§ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط®ط§طھظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(172)
ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط«ظ‰ ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ طھظˆط§طھط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¯ط± ظˆط³ط· ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظٹظ„ طŒ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ظ‚ط±ظٹط´ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط²ط³ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ط®طھ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط¢ظ† ط§ط² ع†ظˆط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ† ع†ظˆط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظƒط´طھظ‰ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ ط¯ط±ظٹط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­ظ„ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط®ط±ظٹط¯ظ†ط¯. ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ط±ظˆظ… ط¢ظ† ع†ظˆط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظ„ط²ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…طµط± ط¨ظ‡ ط­ط¨ط´ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯.
ظ‚ط±ظٹط´ ظ¾ط³ ط§ط² طھظƒظ…ظٹظ„ ط¨ظ†ط§ظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ†طµط¨ ط­ط¬ط±ط§ظ„ط§ط³ظˆط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظƒظ…ظٹطھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط§ظ…ظٹظ† ط§طھظپط§ظ‚ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¨ط´ط¯طھ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ط´ط±ط¨ ظˆ ط­ط¨ ظˆ ط¨ط؛ط¶ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±طھط± ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط­ط¨ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط±طŒ ظ‡ظ…ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ط§ظˆ طھظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط§ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ع¯ط´طھظ†ط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط±ط¯ط§ظٹظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ ظˆ ط­ط¬ط± ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± طھظ† ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط³ط§ظ‰ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹طھط¨ظ‡ ط¨ظ† ط±ط¨ظٹط¹ظ‡ طŒ ط§ط³ظˆط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ط§ط¨ظˆ ط­ط°ظٹظپظ‡ ط¨ظ† ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ ظˆ ظ‚ظٹط³ ط¨ظ† ط¹ط¯ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط¯ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط­ط¬ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط­ط¬ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ط¹ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط±ظٹط´ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´ظ‰ ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ع¯ظپطھ : ط´ع¯ظپطھط§! ظ‚ظˆظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ط±ظپ ظˆ ط±ظٹط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ظ†ط³ط§ظ„ ظˆ ط´ظٹظˆط® طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ… ط³ظ† ظˆ ط³ط§ظ„ طھط±ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¦ظٹط³ ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ„ط§طھ ظˆ ط¹ط²ظ‰ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط§ظˆ ظ‡ظ… ط³ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‚ط³ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط´ط§ظ† ظˆ ط®ظٹط±ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط§ط´ط¯. ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظƒظ‡ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
 
ط§ظ† ظ„ظ†ط§ ط§ظˆظ„ظ‡ ظˆ ط¢ط®ط±ظ‡
 
ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظƒظ… ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ظ„ظ† ظٹظ†ظƒط±ظ‡
 
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظˆظ„ ظˆ ط¢ط®ط± ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط­ظƒظ…ظٹطھ ط¹ط§ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ†ظƒط± ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ…ظˆظ„ظپ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ†ط§ط¯ ظˆ ظ„ط¬ط¨ط§ط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط«طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظƒط§ظپط± ط´ط¯ظ†ط¯. ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ظ†ط§ط³ظ¾ط§ط³ط§ظ† .(173) ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ط³طھع¯ظˆ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¨ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ظ†ظƒط± ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط§ط² طھظ‡ ط¯ظ„ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.(174) ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¯ط± طھظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظˆط± ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظˆط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط´ â€چ ظ†ظٹط§ظٹط¯.(175)
ظ‚ط±ظٹط´ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط­ط±ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ - ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظˆط·ظ† ظ…ط§ظ„ظˆظپط´ - ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظپط¬ط§ظٹط¹ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط¬ط±طھع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¨ظ„ط§ط¯ ط؛ط±ط¨طھ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط·ظپط§ظ„ ط±ط§ ظ¾ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¬ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط¯ط§ ط´ظƒظˆظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ظˆ ظ„ط§ط´ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط·ط¹ظ…ظ‡ ط³ع¯ط§ظ† ظƒط±ط¯. ط®ط¯ط§ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط´ظ… ظˆ ظƒظٹظ†ط´ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظٹط±ظ‰ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‚طھط§ظ„ ظˆ ظƒط´طھط§ط±طŒ ظƒظپط§ظٹطھ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط²ظٹط² ط§ط³طھ .(176)
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط­ظ…طھ ! ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ع†ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط³طھ ظ¾ط±ط¨ط±ظƒطھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ظƒط± ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ â€چ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط±ط§ ظپطھط­ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢طھط´ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط± ط¶ط¯ طھظˆ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ…ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط´ظٹظˆظ‡ ظ…ط§ ط¹ظپظˆ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط³ظٹط¯ظٹط¯ ط¯ط± ط§ط¨ط·ط­ ط®ظˆظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯.
ط´ظ…ط§ ظ‚طھظ„ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط¨ط± ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظٹظ… ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظٹظ… .
ظ‡ظ…ظٹظ† طھظپط§ظˆطھ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ط³ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظƒظˆط²ظ‡ ط¨ط±ظˆظ† ظ‡ظ…ط§ظ† طھط±ط§ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ظپطھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط´ط¯طھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط­ظ„طھ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ع†ط³ط¨ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ظ‚ ط§ط² ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ع†ظ‡ ظƒط§ط±. ط®ط¯ط§ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ظٹط±ط¯.
ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ط± ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط¹ظ†طھ ظپط±ظ…ط§طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط§ط² ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ط§طھظ„ طھظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ طŒ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯. طھط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظٹط§طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھط´ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ â€چ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‰ ع†ظ¾ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯. ط¨ط¹ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظٹط§طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھط´ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯.
ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ظپطھظ†ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط´ظ…ط§ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط±ط§ط²ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظ„ط§ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط± ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ . ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¸ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ظˆ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ . ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طھظٹط±ظ‰ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط§ط³ط¨ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط¨ظ‡ طھظˆ ط´ظƒط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ… .
 
ظˆط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظˆظ† ط¨ظ…ظ†ط¸ظˆظˆط¨ط³ظ…ط¹
 
ظ„ط§ ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ†ظ‡ظ… ظˆ ظ„ط§ ظ…طھظپط¬ط¹
 
ظƒط­ظ„طھ ط¨ظ…ظ†ط¸ط±ظƒ ط§ظ„ط¹ظٹظˆظ† ط¹ظ…ط§ظٹظ‡
 
ظˆط§طµظ… ط±ط²ظˆظƒ ظƒظ„ ط§ط°ظ† طھط³ظ…ط¹
 
ط§ظٹظ‚ط¸طھ ط§ط¬ظپط§ظ†ط§ ظˆ ظƒظ†طھ ظ„ظ‡ط§ ظƒط±ظ‰
 
ظˆط§ظ†ظ…طھ ط¹ظٹظ†ط§ ظ„ظ… طھظƒظ† ط¨ظƒ طھظ‡ط¬ط¹
 
ع†ظ†ط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع†ط´ظ… ظˆ ع¯ظˆط´ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯.
ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ظ„ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯. ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ† طŒ طµط­ظ†ظ‡ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ط³ط±ظ…ظ‡ ظƒظˆط±ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ طھظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆط´ ط´ظ†ظˆط§ ط±ط§ ظƒط± ظƒط±ط¯. طھظˆ ظ¾ظ„ظƒظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط¯ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ طھظˆ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط®ظˆط´ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ظˆ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†طھ طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظٹظ… طھظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯.
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆظ…  
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ظ…ظ„ط§ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظ¾ط±ط¢ظˆط§ط²ظ‡ طھط±ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظˆط±ظ‡ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظˆط± ط§ظˆ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‡ظپط¯ظ‡ظ… ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‰ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظپظ‡ طŒ ط¯ط± ط´ط¹ط¨ ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ طŒ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ط± ظٹط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظپط¬ط±طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¨ط³ظˆط· ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ طھظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظپطھ ظ†ظپط± ط§ط² ظ‚ط±ظٹط´ طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ظ‡ظ… ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ†ظ‡ طھظ† ط§ط² ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظˆ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط§ظˆ ط³ظ‡ ظƒظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظˆ طھظ† ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ظˆ ظٹظƒ طھظ† ط¹ط±ط¨ .
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط§ط² ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ظ‚ط§ط³ظ… طŒ ط±ظ‚ظٹظ‡ طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… (ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹظ†ط¨ ظˆ ط±ظ‚ظٹظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ†ط¸ط± ط§ط³طھ ) ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¨ط¹ط« طŒ ط·ظٹط¨ طŒ ط·ط§ظ‡ط±طŒ ط³ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط² ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ‡ظ… ط§ط² ظ…ط§ط±ظٹظ‡ ظ‚ط¨ط·ظٹظ‡ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھظ… ط±ط¬ط¨ طŒ ظˆط­ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ط± ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ط¯ظˆ ط´ط¨ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ط³ط§ظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ط´طµطھ ظˆ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط­ط¬ط±ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯.
ط´ظ…ط§ظٹظ„ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ†ط´ ط³ظپظٹط¯ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط³ط±ط®ظ‰ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ طŒ ط§ط¨ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ طŒ ع†ظ‡ط§ط±ط´ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ„طھظپطھ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط¨ط¯ظ†ط´ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط§ط·ط±ط§ظپ طŒ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط¨ط±ظٹظ‚ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ظپط§ظ… ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† ط·ظˆط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظٹع† ظƒط³ طŒ ظ†ط¸ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط³ظٹظ†ظٹط§ظ† ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط³ط§ط¨ع¯ط±ط§ظ† ظ†طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ظ†ع¯ط§ط±ط´ ط¢ظ† ط§ط² ط®ط³طھع¯ظ‰ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯: ط´ظ‚ ط§ظ„ظ‚ظ…ط±طŒ ط³ط§ظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط¨ط± ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆطŒ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط´ط§ط®ظ‡ ط¯ط±ط®طھ طŒ طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظˆظٹظ‰ ط³ظ†ع¯ط±ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط­ط±ظپ ط²ط¯ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ط¨ط§ ع†ظ‡ط§ط±ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط«ظ…ط± ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط±ط®طھ ط®ط´ظƒ طŒ ظƒط§ط´طھظ† ظ†ظ‡ط§ظ„ ظˆ ط¨ظ‡ ط«ظ…ط± ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ† ظپظˆط±ظ‰ ط¢ظ† طŒ طھظƒظ„ظ… ط¨ط§ ط؛ط²ط§ظ„ ظˆ ط¯ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¢ط¨ ط§ط² ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ†ط´ طŒ ط¬ط§ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط®ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظˆطŒ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظƒطھظپ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط³ظ…ظˆظ…ظٹطھ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ‡ ط±ط¹ط¨ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظˆطŒ ط®ظˆط§ط¨ ع†ط´ظ… ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ظ„ ط§ظˆطŒ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ظ‚ط§ظ…طھ ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ظˆظ‰ طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ع¯ط´طھظ† ط´ظٹط± ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط§ظ… ظ…ط¹ط¨ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ† ظ¾ط´طھ ط³ط± ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظƒط«ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط·ط¹ط§ظ… ط§ظ†ط¯ظƒ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط³ظٹط± ط´ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط·ظ‰ ط´ط¯ظ† ط¯ظˆط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط´ظپط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ ع†ط´ظ… ط¨ط§ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظˆطŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط´ظٹط±طŒ ظ†ط²ظˆظ„ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ظ†ظپط±ظٹظ† ط§ظˆ ط¨ط± ط³ط±ظپظ‡ ظˆ ظپط±ظˆ ط¨ظ„ط¹ظٹط¯ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظˆ ط§ط² ط؛ظٹط¨ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط³ط¯ ظˆ ... ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط، ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±. ط§ط² ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ†ط¯ط§ظ‚ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط§ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظ„ط§ط¯طھط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ† . ظˆ طھظˆ ط§ظ‰ ط§ط³ظ…ط§ط، ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ†ع¯ظˆ.
ط§ط³ظ…ط§ط، ع¯ظˆظٹط¯: ط±ظˆط² ظ‡ظپطھظ… ظˆظ„ط§ط¯طھ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط±ط§ط³ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯. ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظƒظٹظ† ط¹ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ظˆظ‰ ط³ط± ط¢ظ† ط±ط§ طھط±ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط²ظ† ط¢ظ† ط´ظ…ط´ ط·ظ„ط§ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط¯. ط³ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظ„ظˆظ‚ ط¹ط·ط±ط¢ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¯ط§ط؛ طھظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ط®طھ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ظ…ظˆظ„ظپ ع¯ظˆظٹط¯: ع¯ظˆظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظ„ظˆظ‚ ظ…ط¹ط·ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط³ط± ط§ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ‡ظپط¯ظ‡ ط³ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¹طھط±طھ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ طŒ ط§ط² ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط¨ط± ط³ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ (ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¢ظ† ط³ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ طھط§ط¨ط§ظ† طŒ ط±ظˆط´ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† طŒ ط²ظٹط± ط¢ظپطھط§ط¨ ط³ظˆط²ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط§ط² ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط´ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ظٹط± ع¯ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط± ط§ط² طھظ† ط§ظˆ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
 
ظ†ط§ط¯طھ ظپظ‚ط·ط¹طھ ط§ظ„ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ط´ط¬ظˆظ‡ط§
 
ظ„ظƒظ†ظ…ط§ ط§ظ†طھط¸ظ… ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظٹط¯ط§
 
ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ظٹظ†ظ‰ ظٹط§ ط­ط³ظٹظ† ط§ط®ظ‰ ظٹط§
 
ط§ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ط¯ ط¬ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط¶ظˆط¯ط§
 
ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆظ…  
ط¬ظ„ظˆ ظˆ ط¹ظ‚ط¨ ظ‚ط¯ظ…ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظˆط¯ ط·ظˆط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط±ظƒطھ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط±ظٹط¹ ع¯ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¯ظˆط®طھ . ط¯ط± ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ† ظ¾ظٹط´ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¯ط§ظ… ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¨ط¯ظˆظ† ظ†ظٹط§ط² ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ ط³ظƒظˆطھ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† طŒ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط§ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§! ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± طھظˆ ظˆ ط¨ط± ظ†ظˆط²ط§ط¯ ظˆ ظ†ظˆط¨ط§ظˆظ‡ طھظˆطŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط±)طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¨ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط¨ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚طھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط³ط®طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ظ† 19 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط§ظٹط³طھط§ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ظ†ع¯ط´طھ ط³ط¨ط§ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ طھظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ طŒ ظ¾ط³ط±ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظƒظ„ط§ظ… ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط´ظˆظ‚ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظٹظ… . ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ط±ظƒط§طھ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظٹط؛ ط¨ط¯ط§ط±طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط¯ط±ط¢ظˆط± ظˆ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ط³ط§ط² ع†ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظٹط§ط±ظٹظ…ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط± ط¹ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ…ط§ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯.
ط¨ط¹ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط±ط§ ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طں ط®ط¯ط§ ط±ط­ظ… طھظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±طھ ط¨ط±ظƒطھ ظ†ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ظ…ط³ظ„ط· ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ط³ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط­ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ظ‰ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ظƒط´طھظ‰ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ . ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµط·ظپظ‰ ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ†ظˆط­ط§ ظˆ ط¢ظ„ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط°ط±ظٹظ‡
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ ط¢ط¯ظ… طŒ ظ†ظˆط­ ظˆ ط¢ظ„ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯طŒ ظ†ط³ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط¯ط§ظ†ط§ط³طھ .
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظٹظˆط±ط´ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط¬ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط§ط² ظ†ط³ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¬ط¯ط´ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط®طµ ط¨ط¯ظƒط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط­ظƒظ… ط±ط§ظ†ط¯.
ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… طھط§ ظƒط¬ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… .
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ط²ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط؛ط§ظ† ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ط²ط¯ ظ¾ط¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± طھظ† ط²ط®ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظ…ط±ط§ ظƒط´طھ ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ‡ظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯. ط¢ظٹط§ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¨ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظˆط´ظ… طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ظ†ظٹط±ظˆ طھط§ط²ظ‡ ظƒظ†ظ… طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ! ع†ظ‡ ط³ط®طھ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظˆ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط·ظ„ط¨ظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظ¾ط³ط±ظ… ! ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظٹط§ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط§ظ… ظ…ظ† ط¨ع¯ط°ط§ط±. ط¹ظ„ظ‰ ط²ط¨ط§ظ† ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ظ…ظƒظٹط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط±ظˆ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط³ط¨ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط³ظٹط±ط§ط¨ ع¯ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط²ظ‡ طھظ„ط® طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ع†ط´ظ‰ .
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظƒط§ط±ط²ط§ط± ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط¬ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¬ظ†ع¯ ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯طŒ ظ…طµط¯ط§ظ‚ظ‡ط§ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط´ط¯.
ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط±ط´ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط´ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆظٹظ… ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط؛ظ„ط§ظپ ظƒظ†ظٹط¯.
ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ‚طھط§ظ„ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ طھط§ 200 طھظ† ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط³ط§ط®طھ . ظ…ظ„ط¹ظˆظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ†ظپط° ط¨ظ† ظ…ط±ظ‡ ط¹ط¨ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ظپط±ظ‚ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ط²ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط³ط¨ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ‡ظ… ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط±ط³ظٹط¯. ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¨ط± طھظ† ط§ظˆ ط²ط¯. ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ط§ط³ط¨ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆع¯ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ†ظپط±ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¨ط¯ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ ط±ط³ظٹط¯. ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ط§ظٹظ†ظƒ ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط§ ط¬ط§ظ…ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط¢ط¨ ظ…ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ط±ع¯ط² طھط´ظ†ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط¬ط§ظ…ظ‰ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ†ظˆط´ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط¨ظƒط´ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯! ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¬ط³ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¬ط±ط§طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
 
ظƒظ†طھ ط§ظ„ط³ظˆط§ط¯ ظ„ظ†ط§ط¸ط±ظ‰
 
ظپط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط¨ظƒظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط¸ط±
 
ظ…ظ† ط´ط§ط، ط¨ط¹ط¯ظƒ ظپظ„ظٹظ…طھ
 
ظپط¹ظ„ظٹظƒ ظƒظ†طھ ط§ط­ط§ط°ط±
 
طھظˆ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ (ظ†ظˆط±) ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‰ ع†ط´ظ… ط¨ط± طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯ ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظ…ظٹط±ط¯طŒ ظ…ظ† ظ†ع¯ط±ط§ظ† طھظˆ ط¨ظˆط¯ظ… ...
ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظˆظٹط¯: طµط­ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ط§ط² ع†ط§ط¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆط§ظˆظٹظ„ط§ ع¯ظˆظٹط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ظ…ظ† ! ظˆط§ظ‰ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ…ظ† ! ظˆط§ظ‰ ظ†ظˆط± ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ! ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ… ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظˆ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ .
ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ†ط¹ط´ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯. ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط¹ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ط§ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظٹط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع†ط§ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯.
ط§ظ‰ ط³طھط§ط±ظ‡ ! ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¹ظ…ط± طھظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ ...
ط¹ظ…ط± ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط³ط­ط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط´ط¯ظ… .
ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆظٹط´ .
ظˆ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ†ظˆط¹ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ظ‰ ظپط±ظ‚ ط§ط³طھ !(177)
ظ…ط¬ظ„ط³ ع†ظ‡ط§ط±ظ…  
ظˆظ‚طھظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظˆط± ظ†ط§ظپظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظپط³ط§ط± ط§ظˆ ط¢ظˆظٹط®طھظ†ط¯طŒ طھط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظˆط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… .
ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظپط³ط§ط± ط´طھط± ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ ع¯ط§ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ط³ط¨ظƒ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظ‡ظٹط¯ط³طھ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط´ط³طھ .(178) ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظپط³ظˆط³ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظˆظپظٹظ‚ ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ طµط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ع¯ط´ط§ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ط´ط± ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط¶ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆ ط¯ط± ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ! ع†ط´ظ… ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط³ط±ظˆط±ظ… (طµ ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظ†ط®ط³طھ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒظپ ط¯ط³طھ ط´ط±ظٹظپط´ ط±ط§ ط¨ط± طµظˆط±طھ ط§ظ… ط§ظٹظˆط¨ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ ط´ط¯.(179)
ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ظ…ط¹طھط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¹ط±ظˆط³ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط¹ ) ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط°ط¨ط­ ط¢ظ† طŒ ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط´ظˆط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط± ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ظ…ط¨ط§ط´ط± ط°ط¨ط­ ط´ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ع¯ظˆط´طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط®طھظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط¯ظˆظ† ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ع¯ظپطھظ† طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط®ظˆط±ظٹط¯. ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ظ…ط±ط¯ظ‰ طھظ‡ظٹط¯ط³طھ ظˆ ط¨ظٹظ†ظˆط§ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‰ ظˆ طھظˆ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯ظ‰ ظˆ طھظˆ طھظˆط§ظ†ط§ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط¬ط² طھظˆ ظ†ظٹط³طھ . ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط®ظٹط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط´ظٹط± ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ† ط´ظپط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¨ط¹ظˆط«ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظˆظپ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظپطھ :
ط¢ظٹط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ‡ط³طھ .
ط¢ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظˆط³طھط´ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط¹ط±ط´ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ظٹط§طھ ط¯ط§ط¯.(180)
ط¯ط± ط®ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط³ظ„ظ…ط§ظ† (ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظˆظ‚طھظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط¬ط² ظٹظƒ ط¨ط²ط؛ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظٹظƒ طµط§ط¹ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¬ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ط¨ط²ط؛ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¬ظˆ ط±ط§ ط¢ط³ظٹط§ ظƒط±ط¯. ط®ظ…ظٹط± ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ†ط§ظ† ظ¾ط®طھ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¢ظˆط±ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ طھظˆط´ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط¨ظٹط§ظٹط¯. ط®ظˆط¯ ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط¬ط§ط± ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط± ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط؛ط°ط§ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .(181)
ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆ ظƒط±ط² ط®ط²ط§ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط± ط±ظپطھظ†ط¯. ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظˆ طھط§ ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط؛ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط«ط± ظ‚ط¯ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ع¯ط§ظ… ظ¾ط³ط± ط§ط¨ظ‰ ظ‚ط­ط§ظپظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظپط±ط§طھط± ظ†ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط؛ط§ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط¨ط¬ظˆظٹظٹط¯ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط³طھ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط­ط±ظپ ط§ظˆ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط±ظƒ ظˆ ط¨ط§ظ‡ظˆط´ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظٹط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط°ظ‡ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ط³ط§ط®طھ . ط¯ط±ط®طھظ‰ ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط؛ط§ط± ط³ط¨ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظƒط¨ظˆطھظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ طھط§ط± ط¨طھظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط¬ظپطھ ظƒط¨ظˆطھط± ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¢ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ط³ط§ط®طھظ†ط¯. ظ…ظƒظٹط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط± ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ†ط¯ طھط§ ظˆط¶ط¹ ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ ط¯ظˆ ظƒط¨ظˆطھط± ط¯ط± ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط؛ط§ط± ط¯ظٹط¯ظ… . ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ .(182) ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ )! طھظˆ ط§ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† طھظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ...
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¯ط±ط®طھ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط¨ط§ ظ¾ظ‰ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط§طھ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط³طھ .
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طŒ ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ…ط¯طŒ طµط¯ط§ظ‰ ظˆط²ط´ ط¨ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط§ ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط´طھظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯: ط¨ط±ط®ظ‰ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ‡ظ… ط±ظˆظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… .
ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¬ظˆظٹظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط¯ط±ط®طھ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ طھط± ظˆ ظˆط²ط´ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ¾ظٹع†ط¯. ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ‚ط±ظٹط´ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظƒظپط± ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¬ظˆظٹظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯:
ط¨ع¯ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظٹظ…ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ .(183)
ظ…ظˆظ„ظپ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ط§ ط±ظٹط´ظ‡ طŒ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ†ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط±ظƒظ†ط¯! ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¹ظ†ط§ط¯ ظˆ ظ„ط¬ط¨ط§ط²ظ‰ ط¯ط³طھ ظ†ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظƒظˆظٹظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¨ظ‡ ط¹ظˆط¶ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¹طھط±طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط± ط´ظ…ط´ظٹط± ط®ظˆط¯ طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظˆط«ط± ظ†ط´ط¯. ظپط¶ظٹظ„طھ ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¨ط®ط´ظٹط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… .
- ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ ) ظ¾ط¯ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ طں
- ط¢ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… .
- ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ طں
- ط¢ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… .
- ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط± ظƒظ…ط± ط¯ط§ط±ظ… طں
- ط¢ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… .
- ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط¯ط§ط±ظ… ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط§ط³طھ طں
- ط¢ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… .
- ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ…ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ط³ط± ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط­ظ…ط¯ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظ‡طھط²ط§ط² ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ظ…ط§ طھظˆ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ ط¬ط§ظ† ط¯ظ‡ظ‰ ! ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط­ط±ظپ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ط§ظƒطھ ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ظ‚ط³ظ… ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط¨ط± ظ‚طھظ„ ط§ظˆ ظ…طµظ…ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط¹ط¨ط§ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط´ط¨ ط´ط± ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¯ظپط¹ ظƒظ† طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… . ط¹ط¨ط§ط³ (ط¹ ) ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯طŒ ظ…ظ‡ظ„طھ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط«ط¨طھ ظ†ط¯ط§ط¯. ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط¬ط§ط¬ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒظپط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط§ ع†ظ†ط§ظ† طھظ‚ط§ط¶ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ„طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط«ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط؛ظ†ظˆط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ! ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¬ط¯ ط®ظˆط¯طŒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±! طھظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ‰ . ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¨ط± طµظˆط±طھ ط®ظˆظٹط´ ط²ط¯ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ…طµظٹط¨طھط§ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¬ط¯ط§ظ‡ طŒ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… طŒ ظˆط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ† طµط­ظ†ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طں ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) ط§ط² ط­ط§ظ„ ط±ظپطھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط´ظ…ط§طھطھ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط¨ط§ط´ .


next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation