بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سوکنامه امام حسین و یارانش, سید عبدالحسین شرف الدین موسوى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´
(ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹))

ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰

- غ¹ -


ط³ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظƒط¨ط¯ ظ„ظ‡ط¯ط§ظٹظ‡ ظ‚ط¯ ط±ظ…ظ‰
 
ظٹط§ ط§ط±ط¶ ظ…ظٹط¯ظ‰ طŒ ظٹط§ ط³ظ…ط§ط، طھظپط·ط±ظ‰
 
ظٹط§ ط´ظ…ط³ ط؛ظٹط¨ظ‰ ظٹط§ ط¬ظ…ط§ظ„ طھظ‚ط³ظ…ظ‰
 
طھظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظ„ طھظˆ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظ†ط´ط³طھ طŒ طھظٹط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ع¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§طµط§ط¨طھ ظƒط±ط¯.
ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ! طھظƒط§ظ† ط¨ط®ظˆط± ظˆ ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ! ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ظˆ. ط§ظ‰ ط¢ظپطھط§ط¨ ! ظ…ط­ظˆ ط´ظˆ ظˆ ط§ظ‰ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ظ¾ط§ط´ظٹط¯.
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط±ظˆط§ط­ظ‡ ط¯ط±ظپط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ع¯ظˆظٹط§ ظƒظ…ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط± ظˆظ‰ ط¹ط§ط±ط¶ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ط³ط§ط®طھ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط­طھظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ط´ظˆظ‰ ط› ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ .
ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ظ†ع¯ ظˆ ط®ط±ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط³ط¨ ظٹظˆط±ط´ â€چ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ طھظˆ ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ طں
ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¢ظٹط§ ظٹط§ط¯طھ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط·ظپظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ع†ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ‰ طں
ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ†ظپط³ ! ط§ع¯ط± ظƒط´طھظ‡ ظ†ط´ظˆظ‰ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط¯.
ط§ظٹظ†ظƒ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظٹطھ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ط±ط§ظ‡طھ ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ‰ .
ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھ ظˆ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط¬ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯.
ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظ‚طھظ„ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ظˆطھظ‡ ط±ط§ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط´ â€چ ط¯ط§ط±ظ… . ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظٹط¯ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظٹظƒ ط´ط¨ ط§ط² ظپط§ط¬ط¹ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط¬ط¹ظپط± ط¨ط§ ظپظˆط¬ظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ع¯ط°ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ظˆ ط¨ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط±ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظٹظ†ط§ظ…ظ‡ ط¬ط¹ظپط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ ظ‡ط´طھ ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ظˆطھظ‡ ط±ط§ ط§ط¹ط²ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ط¬ط¹ظپط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ظˆ ط¨ط§ظ„ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(192)
ظ…ظˆظ„ظپ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¬ط¹ظپط±طŒ ظ‚ظ…ط± ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ظ¾ظٹظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯. ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظ†ظٹط² ط¹ظ…ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¯ظˆ ط¨ط§ظ„ طŒ ظ‡ط´طھط§ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظ‰ ط¬ط±ط§ط­طھ ط¯ط§ط´طھ . ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ظپظ† ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¨ط³ ط¶ط±ط¨طھ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± طھظ†ط´ ظ†ظٹط²ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ط± ط·ط±ظپظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ .
ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط§ظٹظ† ظ…ط²ظٹطھ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظٹع¯ط±ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ط¯ط§ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ ) طھط´ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظ… ط¢ظٹط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹظ† ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† طŒ ط§ط­ط¯ظ‰ ط±ط§ ط³ط±ط§ط؛ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط´ظƒ ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ طŒ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظٹط§ظ„ ط§ظˆ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط­ط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظپط¯ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظ¾ط± ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طں
ط§ظ‰ ط³ط§ظ‚ظ‰ طھط´ظ†ع¯ط§ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§! ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚طھظ„ طŒ ط¬ع¯ط± ط¢طھط´ â€چ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ â€چ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¢ط¨ ط¢ظ† ظ…ط´ظƒ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ط³ظ„ طھظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط¹ط²ظٹط² ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط³ط®طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ‰ . ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظٹظ„ظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ط³ط®طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ع†ط´ظ…ط´ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯.
ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ! ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط´ظ…ط§ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط±ط§ طھظ…ط§ط´ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± طھظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ„ط§ظ† ظƒظ…ط±ظ… ط´ظƒط³طھ . ط§ظ„ط§ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ… ط§ظ†ط¯ظƒ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط´ط¯طھ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظٹظ† ط´ط®طµ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ .
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظٹط«ط§ط± ظˆ ط¬ط§ظ†ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¢ط¨ ظ†ط®ظˆط±ط¯.
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ط§ط² ط§ط³ظ…ط§ط، ظ‡ظ…ط³ط± ط¬ط¹ظپط± ط°ظˆط§ظ„ط¬ظ†ط§ط­ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¬ط¹ظپط± ط±ط§ ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط± طھظ†ط´ط§ظ† ط±ظˆط؛ظ† ظ…ط§ظ„ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظˆظٹظٹط¯ ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ â€چ ط§ط´ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ط´ط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ط§ط² ط¬ط¹ظپط± ط®ط¨ط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ )طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ! ط§ظ…ط±ظˆط² ط¬ط¹ظپط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظ¾ط³ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¬ط¹ظپط± ط·ط¹ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ¾ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظˆظ„ظٹظ† ط±ط³ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط´ط¯.
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط­ظ…طھ ! ظˆظ‚طھظ‰ ظٹطھظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظٹطھ ط¬ط¹ظپط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‰ ط³ط±ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‰ طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظٹط¦طھظ‰ ط¨ط±ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظˆط¶ط¹ظ‰ ط´ط§ط¯ط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط·ط¹ط§ظ… ظپط±ط§ظ‡ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ط´ط§ظ† ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظƒظ†ظٹط¯.
ط§ع¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظٹطھظٹظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ طŒ طھط´ظ†ظ‡ طŒ ظ¾ط§ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ طں ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط± ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طھظ„ظپ ط´ظˆظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط³ظˆظ…ظ‰ ط¢طھط´ ط¨ط± ع†ط§ط¯ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ…ظ‰ ط±ظˆظ¾ظˆط´ ظˆ ع†ط§ط¯ط± ط§ط² ط³ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ظ‰ ع†ط§ط¯ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط­ظ…طھ ! ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ط­ط§ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ طھظ† ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط±ظ… ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±ظ‡ط§ ط¨ط± ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯.
 
ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظˆط¹ط§ظٹظ†طھظ‡ظ…
 
ظˆ ظ‡ظ… ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ظ‚طھظ„ ظˆ ط³ط¨ط§
 
ظ…ظ† ط±ظ…ظٹط¶ ظٹظ…ظ†ط¬ ط§ظ„ط¸ظ„ ظˆ ظ…ظ†
 
ط¹ط§ط·ط´ ظٹط³ظ‚ظ‰ ط§ظ†ط§ط¨ظٹط¨ ط§ظ„ظ‚ظ†ط§
 
ظˆ ظ…ط³ظˆظ‚ ط¹ط§ط¦ط± ظٹط³ط¹ظ‰ ط¨ظ‡
 
ط®ظ„ظپ ظ…ط­ظ…ظˆظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ظˆط·ط§
 
ظ„ط±ط§طھ ط¹ظٹظ†ط§ظƒ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ†ط¸ط±ط§
 
ظ„ظ„ط­ط´ط§ ط´ط¬ظˆط§ ظˆ ظ„ظ„ظ…ط¹ظٹظ† ظ‚ط°ظ‰
 
ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط³ظٹط±ظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ط¢ظپطھط§ط¨ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹظ‡ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط¯طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط§ط² ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظ„ط؛ط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ط±ظƒط¨ ط¨ط¯ظˆظ† ط²ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط².
ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ طŒ ط¯ظ„طھ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظƒط¨ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .(193)
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…  
ط²ط¨ظٹط± ط¨ظ† ط¨ظƒط§ط± ط¨ط§ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظˆط¬ط±ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظ‚ط§ط¯ط³ظٹظ‡ طŒ ط®ظ†ط³ط§ط، ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط´ط±ظٹظپ ط³ظ„ظ…ظٹظ‡ ط¨ط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط³ط±ط´ â€چ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ط¨ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط±ط§ظ†ط´ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ! ط´ظ…ط§ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط²ظˆط± ط¯ط± ظƒط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط¬ط±طھ ع¯ط²ظٹط¯ظٹط¯.
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط§ظˆ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ! ط´ظ…ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظٹظƒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظٹظƒ ط²ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯.
ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±طھط§ظ† ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ظ‰ ط¢ط¨ط±ظˆظٹظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط´طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط´ط±ظپ ظˆ ظ†ط³ط¨طھط§ظ† ط±ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ… . ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ع†ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظپط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆ ط§طµط¨ط±ظˆط§ ظˆ طµط§ط¨ط±ظˆط§ ظˆ ط±ط§ط¨ط·ظˆط§ ظˆ ط§طھظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط¹ظ„ظƒظ… طھظپظ„ط­ظˆظ† (194)
ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯! طµط¨ط± ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط´ط§ظٹط¯ ط±ط³طھع¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظپط±ط¯ط§ ظƒظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط¨ظٹظ†ط´ â€چ طھظ…ط§ظ… ظˆ ط¨ط§ ط·ظ„ط¨ ظ†طµط±طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢طھط´ ط¬ظ†ع¯ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¢ط³طھظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ ط²ط¯ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط§ط±ط²ط§ط± ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھ ظˆ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ظ„ط´ظƒط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¢ظˆظٹط®طھ طŒ ط´ظ…ط§ ع†ظƒظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظˆ ط±ط¦ظٹط³ط§ظ† ط¯ط±ط§ظپطھظٹط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…طھع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ظٹظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظٹط¯.
ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ†طµظٹط­طھ ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط³ط± ط¹ط§ط²ظ… ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط­ط±ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط§ظˆظ„ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ظ† ! ط¯ظٹط´ط¨ ظ…ط§ط¯ط± ظ¾ظٹط±طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ظ†ط¯ ط¯ط§ط¯طŒ ط³ط®ظ†ظ‰ ظˆط§ط¶ط­ ع¯ظپطھ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ط¨ط§ ط¹ظپط±ظٹطھ ط¬ظ†ع¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¯ط±ط§ظپطھظٹط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ع¯ط§ظ† ط³ط§ط³ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¹ظˆط¹ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ع†ظٹط² ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظٹط¯: ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ طµط§ظ„ط­ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظٹط§ ظ…ط±ع¯ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¹ط²طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط±ط¬ط² ط±ظپطھ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯. ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯.
ظ¾ط³ط± ط¯ظˆظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط¬ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط±ط§ظ‡ ط±ط´ط¯ ظˆ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¨ط±ظˆظٹظ… . ط§ظˆ ظ¾ظ†ط¯ظ‰ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯.
ظ¾ط³ ط²ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط±ط®ظٹط²ظٹط¯طŒ ظٹط§ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ط±ط§ ط®ظ†ظƒ ظƒظ†ط¯ ظ†طµظٹط¨ ط´ظ…ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ظ…ط±ع¯ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ ط¹ط²طھ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط§ط؛ ظپط±ط¯ظˆط³ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط´ ظˆ ظپط±ط§ط® . ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯. ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ.
ط³ظˆظ…ظٹظ† ظ¾ط³ط± ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط¬ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط¨ط§ ط­ط±ظپظ‰ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط§ط¯ط± ظ¾ظٹط± ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¹ط·ظˆظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظƒظ†ظٹظ… .
ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظˆ طµط§ط¯ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط³ط®طھ ظˆ ع¯ط²ظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط¨ظ‡ ط±ظˆ ط´ظˆظٹط¯.
ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒط³ط±ظˆظٹط§ظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظˆط± ط³ط§ط²ظٹط¯.
ظ…ظ† ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¶ط¹ظپ ظˆ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظˆ ظ‚طھظ„ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط²طھ ظˆ طھظ‚ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ… .
ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒط±ط¯ طھط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯. ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ. ظپط±ط²ظ†ط¯ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ†ط³ط§ط، ظˆ ط§ط®ط±ظ… ظˆ ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ط±ظˆ ط§ط² ط¯ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط³طھظˆط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… .
ط§ع¯ط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ط¬ظ… ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظ†ظƒظ†ظ… ط¨ط± ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ظ…ظ‡طھط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ظ… طŒ ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظٹط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ظˆ ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ¾ط±ظپظٹط¶ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ .
ط³ظ¾ط³ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯. ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط®ط¨ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ع†ظ‡ط§ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ط§ط¯ط± ط±ط³ظٹط¯. ع¯ظپطھ : ط³ظ¾ط§ط³ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚طھظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط±ظپ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط±ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† طŒ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯.(195)
ظ…ظˆظ„ظپ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط­ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ طµط§ظ„ط­ظ‡ طŒ ط­ط§ظ„ ظ…ط§ط¯ط± ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ† ط­ط¨ط§ط¨ ظˆظƒظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ظ… ط¢ظ…ط¯.(196) ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظˆط´ظٹط¯. ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط² ظ…ظ† ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ‡ط³طھظ‰ طں
ظ…ط§ط¯ط± ظˆظ‡ط¨ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط±! ظ…ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² طھظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ‰ .
ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ط³ط§ط².
ظ…ط§ط¯ط±ط´ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط±ظ… ! ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ع¯ظˆط´ ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒظ† طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ .
ظˆظ‡ط¨ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ طھط§ ط¯ظˆ ط¯ط³طھط´ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯. ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆ ط³طھظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط§ظ‰ ظˆظ‡ط¨ طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ â€چ ظ¾ط§ظƒط§ظ† ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¨ط¬ظ†ع¯ .
ظˆظ‡ط¨ ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ط·ظˆط± ط´ط¯ طھظˆ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ظ‡ظ…ط³ط± ظˆظ‡ط¨ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظˆظ‡ط¨ ! ظ…ط±ط§ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظƒظ† ظ…ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط² ط³ط±ظˆط± ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط­ط³ظٹظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ… ط±ط§ ط´ظƒط³طھ .
ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ظٹظƒطھط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ط¯طں ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ط¯طں
ظˆظ‡ط¨ ط§ط² ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط¨ط±ط¯. ط§ظˆ ط¯ط§ظ…ظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ظˆظ‡ط¨ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆظ‡ط¨ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظ…ط­طھط±ظ… ! ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط±ظˆطŒ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ط±ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ط§ظ…ط§ ظˆظ‡ط¨ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ط²ط§ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط´ط±ط¨طھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظˆط´ظٹط¯.
ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ طھظˆطµظٹظ‡ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط´ظٹظˆظ‡ طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھظ†ط¯.
ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط­ط±ظ… ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط­ط±ظ…طھط´ط§ظ† ط±ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ط±ط§ط³طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظ† ظˆ ط´ط±ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ 
ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ط¯ط± ط¯ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ طھظ†ط§ط³ط¨ ط¢ظ† ظ…ط¨ط§ط­ط« ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹظƒظ…  
ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط¯ ط§ظˆطµظٹط§ط، طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظ‡ط± ظ…ط§ظ…ظˆظ…ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±طھظˆ ظ†ظˆط± ط¯ط§ظ†ط´ط´ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯! ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ طھظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط² ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ط®ظˆط±ط§ظƒ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ‚ط±طµ â€چ ظ†ط§ظ† ط§ظƒطھظپط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‚ط§ط¯ط± ظ†ظٹط³طھظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط±ط¹ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظˆ ط¹ظپطھ ظˆ ط¯ط±ط³طھظƒط§ط±ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹط¯.
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط؛ظ†ط§ظٹظ… ط¢ظ† طŒ ظ…ط§ظ„ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ط§ظ… طŒ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط´ظ…ط§طŒ ط­طھظ‰ ظٹظƒ ظˆط¬ط¨ ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ‚ظˆطھ ظ„ط§ظٹظ…ظˆطھ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… . ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ظ† طŒ ط§ط² ط¯ط§ظ†ظ‡ طھظ„ط® ط¯ط±ط®طھ ط¨ظˆط·طŒ ظ†ط§ع†ظٹط²طھط± ط§ط³طھ . ط¨ظ„ظ‰ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ طŒ ظپط¯ظƒ ط¯ط± ط¯ط³طھط§ظ† ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ط®ظ„ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ع¯ط°ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظˆط± ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ظ† ظپط¯ظƒ ظٹط§ ط¬ط² ظپط¯ظƒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… . ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ع¯ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¢ظ† طŒ ط¢ط«ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ط´ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طں ع¯ظˆط¯ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط± ظˆط³ط¹طھ ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ع¯ظˆط±ظƒظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ط®طھط± ط³ط§ط²ط¯طŒ ط³ظ†ع¯ ظˆ ظƒظ„ظˆط® ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ط§ظƒظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ طŒ ط±ط®ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ظ…ظ† ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ط±ظٹط§ط¶طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ظ… طھط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ظ†ط§ظƒ طھط±ظٹظ† ط±ظˆط²طŒ ط§ظٹظ…ظ† ط¨ظ‡ (ظ…ط­ط´ط±) ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ„ط؛ط²ط´ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ط¹ط³ظ„ ظˆ ظ…ط؛ط² ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ظٹط´ظ… ط±ط§ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظƒظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط± ظ…ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط­ط±طµ ظˆ ط·ظ…ط¹ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط²ظٹظ†ط´ ط·ط¹ط§ظ…ظ‡ط§ ظˆط§ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط² ظˆ ظٹط§ ظٹظ…ط§ظ…ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط±طµ ظ†ط§ظ†ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط´ظƒظ…ظ‰ ط³ظٹط± ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ…ظ† ط³ظٹط± ط¨ط®ظˆط§ط¨ظ… ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط± ظˆ ط¨ط± ط´ظƒظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ع†ط³ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¬ع¯ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط³ظˆط®طھظ‡ طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ… ظƒظ‡ ط´ط§ط¹ط± ع¯ظپطھ :
ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط³ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ ط´ظƒظ… ط³ظٹط± ط¨ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± طھظˆ ط¬ع¯ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ¾ظˆط³طھ ط®ط´ظƒظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط§ظ†ط¹ ط¨ط§ط´ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط§ط®ظˆط´ظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط´ط±ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ط¯ط± ط³ط®طھظٹظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط³ط±ظ…ط´ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ظ… طں ظ…ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط·ط¹ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط°ظٹط° ظ…ط±ط§ ط³ط±ع¯ط±ظ… ط³ط§ط²ط¯ ع†ظˆظ†ط§ظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ظ¾ط±ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‡ظ…طھ ط§ظˆ ط¹ظ„ظپ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ع†ظˆظ† ط­ظٹظˆط§ظ† ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ط´ ع†ط±ظٹط¯ظ† ظˆ ظ¾ط±ظƒط±ط¯ظ† ط´ظƒظ…ط´ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
ط´ط§ظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط§ع¯ط± ظ‚ظˆطھ ظˆ ط·ط¹ط§ظ… (ط¹ظ„ظ‰ ) ظ¾ط³ط± ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ط§ظˆط±ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط±ط®طھ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظƒظ… ط¢ط¨ طŒ ع†ظˆط¨ظ‰ ط³ط®طھ ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظٹط§ظ‡ط§ظ† ط³ط¨ط² ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط¢ط¨ طŒ ظ¾ظˆط³طھظ‰ ظ†ط§ط²ظƒ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط³ظٹط±ط§ط¨ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظˆط¯ ط¢طھط´ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ظٹط± ظ‡ظ… ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ظ† ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ع†ظˆظ†ط§ظ† ط±ظˆط´ظ†ط§ظٹظ‰ ظٹظƒ ع†ط±ط§ط؛ظٹظ… ظˆ ظٹط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظٹظƒ ط¢ط±ظ†ط¬ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط²ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط´طھ ظ†ظƒظ†ظ… .(197)
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ! ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¹ط±ط¨ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ طھظˆطŒ ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ† ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ طھظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظٹط±ظ‡ ع¯ط´طھظ‰ .
ظˆ ط±ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظƒظپط±ظˆط§ ط¨ط؛ظٹط¸ظ‡ظ… ظ„ظ… ظٹظ†ط§ظ„ظˆط§ ط®ظٹط±ط§ ظˆ ظƒظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط§ظ„ظ‚طھط§ظ„ (198)
ظˆ ط®ط¯ط§ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ط´ظ…ط´ط§ظ† ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ط®ظٹط±ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظƒظپط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ طھظˆط§ظ†ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ط±ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط³ط±ظˆط± ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯. ط¢ظٹط§ ظ…ط¯ط§ظ„ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظٹط§ ط³طھظˆظ† ط¯ظٹظ† ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط´ط±ظٹط¹طھ ط¬ط² ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظƒظˆط´ط´ ط§ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط± ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ط¬ط² ط¨ط§ طھظ„ط§ط´ â€چ ط¬ظ‡ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طں
ظ‚ط±ط¢ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظپط±ظˆط®طھ . ط¯ط± ط´ط¨ ظ…ظٹظ…ظ†ظ‡ ظ†ظٹط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¢ط±ظ…ظٹط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¯ط± ط´ط¹ط¨ ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ طŒ ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… طŒ ظƒظ…ط± ظ‡ظ…طھ ط¨ط³طھ طں ظˆ ط¯ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط¢ط°ظˆظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط§ط² ط®ط·ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط·ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط² ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظƒط±ط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ظˆط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹طھط¨ظ‡ طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ظˆ ط¬ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§طŒ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ظƒط´طھ طں ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¯ط§ط± ط±ط§ طھط§ط± ظˆ ظ…ط§ط± ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط³ط± ط³ظپظٹط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظˆظپ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط­ط¯ ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯طں
ط¢ظٹط§ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط³ط±ظƒط´ ظˆ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¬ط¨ط§ط± ط±ط§ ط¬ط² ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط°ظ„طھ ط§ظپظƒظ†ط¯طں
ط¢ظٹط§ ط¯عکظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط¨ط± ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ط¢ظ† ط³ظ†ع¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‡ ع†ط§ظ‡ ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظٹط§ ط¬ط¨ط§ط±ط§ظ† ظٹظ…ظ† ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¹ط²ظ… ط§ط³طھظˆط§ط±ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظˆط§ظ†ط¯ط§ط´طھ طں ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظƒط«ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒظ†ط§ظ† طŒ ظ…ط§ط±ظ‚ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ط¯ظٹظ†ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ†ط­ط±ظپ طŒ ط¬ط² ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ط¢ظٹط§ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯:
ظ„ط§ ظپطھظ‰ ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ط§ ط³ظٹظپ ط§ظ„ط§ ط°ظˆط§ظ„ظپظ‚ط§ط±.
ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط¬ط§ط¹طھ ظˆ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ طŒ ط´ظپظٹط¹ ط§ظ…طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ط¨ط±ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط²ظٹط²طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ طŒ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ط§ظˆط± ظˆ ظ¾ط± طµظ„ط§ط¨طھ ط¨ط§ظٹط³طھظ†ط¯. ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظٹظƒط¬ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹظˆط±ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظٹظƒ طھظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظ…ظ‡ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± طھظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ظ„ط®ظ‡ط§ظ‰ طµط­ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆ ظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… .
طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط²ط®ظ…ظ‰ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ظˆ ظ†ظ‡طµط¯ طھظ† ط±ط§ ظƒط´طھ . ظ¾ط³ط± ط³ط¹ط¯ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ! ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¨ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯. ط§ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ . ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ط¨ط±ظٹط¯. ع†ظ‡ط§ط±ظ‡ط²ط§ط± طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط² ظٹظƒط¯ظپط¹ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط­ط§ظٹظ„ ع¯ط´طھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ„ ط§ط¨ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† . ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¢ظٹظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ط±ظˆط² ظ…ط¹ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظ‡ط±ط§ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط§ظ„طھ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯.
ط´ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† . ط²ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں طھط§ ظ…ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط¢ظ† ط¯ط±ط´طھ ط®ظˆظٹط§ظ† ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط­ط±ظ… ظ…ظ† طŒ ط¯ظˆط± ظƒظ†ظٹط¯.
ط´ظ…ط± ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طھظˆ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط±ظ… ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¯ظˆط± ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ط±ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظ‚طµط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ط¨ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظپط±ط§طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظپظˆط¬ ط¯ط´ظ…ظ† ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظ‡ط¬ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظپط±ط§طھ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ…ط؛ظٹط« ظٹط؛ظٹط¦ظ†ط§
ط¢ظٹط§ ظپط±ظٹط§ط¯ط±ط³ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ط§ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ â€چ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط§ط¬ ظ‡ظˆط§ طھظƒط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
 
ظپظ†ط§ط¯ط§ ظ‡ظ… : ظ‚ظˆظ…ظˆط§ ط¹ط¬ط§ظ„ط§ ظپظ…ط§ ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‰
 
ط¨ط¯ط§ط± ظˆ ظ„ط§ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ‚ط§ظ…
 
ظپظ…ط§ط¬طھ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„طµط¹ط¨ط¯ ط¬ط³ظˆظ…ظ‡ظ…
 
ظˆظ„ظˆ ط§ط°ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ظ„ظ‚ط§ظ…ظˆط§
 
ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¨ط±ط®ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ط±ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط­ظ„ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ†ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط§ظƒ طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ظ…ظˆط§ط¬ ط¯ط±ظٹط§ طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ط§ط°ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ط§ط³طھظ†ط¯.
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆظ…  
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± طھظ…ط§ظ… ط´ط¨ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط®ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ط¹ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ظ… طŒ ظٹط§ ط¨ط§ ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط³ظˆ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆظ… ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظˆ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… . ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط³طھظ… ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ¾ظˆط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¹ظ‚ظٹظ„ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط´ط¯طھ طھظ‡ظ‰ ط¯ط³طھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ظپظ‚ط· ظٹظƒ ظ…ظ† ط§ط² ع¯ظ†ط¯ظ… ط´ظ…ط§ (ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ) ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯طŒ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظپظ‚ط± ظˆ ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹظ‰ طŒ ظ…ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط±ظ†ع¯ ظ¾ط±ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طµظˆط±طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹظ„ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ طھط§ظƒظٹط¯ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ظ…ط¯ط§ظˆظ… طŒ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ†ط´ ع¯ظˆط´ ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ… طŒ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط¢ظ‡ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ع¯ط¯ط§ط®طھظ‡ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ† ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظƒط±ط¯ظ… طھط§ ظ¾ظ†ط¯ ط¢ظ…ظˆط²ط¯: ط§ظˆ ع†ظˆظ†ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ† طŒ ط§ط² ط¯ط±ط¯ ط¢ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط¯ط§ط؛ ط¢ظ† طŒ ط¢طھط´ ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظٹظ„ ! ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± طھظˆ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ‡ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢طھط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ط¨ط§ط± ط§ط² ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ط´ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ طں ط¢ظٹط§ طھظˆ ط§ط² ط­ط±ط§ط±طھ ط§ط°ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ„ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ط² ط´ط¹ظ„ظ‡ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ‡ط±ط§ط³ظ… ظˆ ظ†ظ†ط§ظ„ظ… طں
ط´ع¯ظپطھ طھط± ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط¸ط±ظپظ‰ ط³ط±ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط­ظ„ظˆط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯.
ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…طھظ†ظپط± ط´ط¯ظ… ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¢ظ† طŒ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط§ط± ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظپط±ط§ط؛ ط¢ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ظٹظ† طŒ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ط²ظƒط§طھ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ظ‚ظ‡ طں ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(199)
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ! ط§ع¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ظ¾ط³ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط§ط³ط§ط±طھ ظˆ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط°ظ„طھ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ظˆ طھط´ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط¨ط³طھظ‡ طŒ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طµط¯ظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ طں
ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظ„ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط´ط¯طھ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط¢ظ† ظ†ط§ظ† ظˆ ط®ط±ظ…ط§ ظˆ ع¯ط±ط¯ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط®طھط± ط¨ط§ ط­ظٹط§ ظˆ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ طھظˆطŒ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯:
ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ! طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط®ظˆط±ط§ظƒظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ط§ظˆ ط³ط± ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ظٹط¯. ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ! ظ…ط±ط¯ط§ظ†طھط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط²ظ†ط§ظ†طھط§ظ† ط¨ط± ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯. ط¯ط§ظˆط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط­ظƒظ… ظˆ ظ‚ط¶ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¯ط± ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط´ظٹظˆظ† ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط³ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆطھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ† ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯. ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط´ط±ظٹظپط´ طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ط¶ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. طµظˆط±طھط´ طŒ ظ…ط§ظ‡ طھط§ط¨ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ط¯ ط¨ط§ ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ طµظˆط±طھط´ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ¾ ظˆ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھ ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ط¬ظ…ظ„ ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ط² ط²ظٹط± ظ…ظ‚ظ†ط¹ظ‡ طŒ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ‡ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ† ع¯ظپطھ :
 
ظٹط§ ظ‡ظ„ط§ظ„ط§ ظ„ظ…ط§ ط§ط³طھطھظ… ظƒظ…ط§ظ„ط§
 
ط؛ط§ظ„ظ‡ ط®ط³ظپظ‡ ظ‚ط§ط¨ط¯ظ‰ ط؛ط±ظˆط¨ط§
 
ظ…ط§ طھظˆظ‡ظ…طھ ظٹط§ ط´ظ‚ظٹظ‚ ظپظˆط§ط¯ظ‰
 
ظƒط§ظ† ظ‡ط°ط§ ظ…ظ‚ط¯ط±ط§ ظ…ظƒطھظˆط¨ط§
 
ط§ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظ„ ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¯ط± ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظپ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط؛ط±ظˆط¨ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ط§ظ‰ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط¯ظ„ ظ…ظ† ! ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طŒ ظ…ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆظ…  
ظ…ظ†ط°ط± ط¨ظ† ط¬ط§ط±ظˆط¯ظ‰ ع¯ظپطھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¨طµط±ظ‡ ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط·ظپ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ… طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ†ع¯ط±ظ… . ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ط³ظˆط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ظٹط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ط¨ط± ط³ط± ظƒظ„ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ط± طھظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظ¾ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¨ط§ طھط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط²ط±ط¯ ط±ظ†ع¯ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط§ط­ ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظˆ ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ط² ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط³ظٹط¯ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط±ط¯ ط±ظ†ع¯ ط¨ط± ط³ط± ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ط¨ط± طھظ† ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط­ظ…ط§ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ طھظٹط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط¨ظ‰ ط³ط±ط® ظˆ ط³ظپظٹط¯ ط³ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ط³ظˆط§ط±ظ‡ طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظˆ ط®ط²ظٹظ…ظ‡ ط¨ظ† ط«ط§ط¨طھ ط°ظˆط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ط§ط³طھ .
ط³ظ¾ط³ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط³ط±ط® ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط±ط¯ ط±ظ†ع¯ ط§ط² ط²ظٹط± ظƒظ„ط§ظ‡ ط¯ط±ط§ط² ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط¨ط± طھظ† ظ‚ط¨ط§ظٹظ‰ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ظƒظ…ط± ط¨ط³طھظ‡ ظˆ طھظٹط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ط³ظˆط§ط± ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ¾ظٹط´ط±ظˆ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظ‡طھط²ط§ط²طŒ ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظˆ ط§ط¨ظˆ ظ‚طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظ† ط±ط¨ط¹ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ط¹ط¯ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ظٹط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¨ط§ظٹظ‰ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط¬ظ„ظˆ ظˆ ظ¾ط´طھ ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ظ†ط¯ظ…ع¯ظˆظ† طŒ ط¨ط§ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ظˆظ‚ط§ط± ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† طھظ„ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط´ظ…ط´ظٹط± ط­ظ…ط§ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ طھظٹط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ط³ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ط§ طھط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط§ظˆطŒ ظ¾ظٹط± ظˆ ظ…ظٹط§ظ†ط³ط§ظ„ ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط«ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظٹظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط¨ظˆط¯. ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ† ظٹط§ط³ط± ط¨ط§ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² طµط­ط§ط¨ظ‡ طŒ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† .
ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط±ط³ظٹط¯. ط¨ط§ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ط³ظپظٹط¯ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط³ظ¾ظٹط¯ ط¨ط± طھظ† ظƒظ„ط§ظ‡ ط¯ط±ط§ط² ط³ظپظٹط¯ ط¨ط± ط³ط± ظˆ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط±ط¯طŒ طھظٹط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظƒظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ طŒ ط´ظ…ط´ظٹط± ط­ظ…ط§ظٹظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظ‚ط¯ ظˆ ظ‚ط§ظ…طھ طŒ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ط³ظˆط§ط± ظƒظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط±ظ†ع¯ طھط§ط¬ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط²ط±ط¯ ظˆ ط³ظپظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ط²ط±ط¯ ط±ظ†ع¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ظ‚ظٹط³ ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ†طµط§ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ‚ط­ط·ط§ظ† .
ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ ط¨ط§ ط§ط³ط¨ظ‰ ظ…ظٹط´ ع†ط´ظ… طŒ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¨ط± طھظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ طŒ ع¯ظˆط´ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ طŒ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ . ع¯ظپطھظ… ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ).
ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯. ع¯ظپطھظ… : ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظˆ ظ‚ط«ظ… ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط§ط³ ظٹط§ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط§طµ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظ¾ط³ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¯ط±ظپط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¨ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† طŒ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ط³ظ„ط§ط­ ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† ط¨ط§ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط±ظ†ع¯ط§ط±ظ†ع¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظپط´ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆطھط± ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ع¯ظˆظٹط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† طµظپطھ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ظˆط§ظ† ط³ط®طھ ظˆ ظ…ط­ظƒظ… طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ طھظˆطµظٹظپ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظˆ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظپظˆط¬ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¨ط± ط³ط±ط´ط§ظ† ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھط´ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظ…طھ ع†ظ¾ ع†ط±ط§ظ† ط±ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ طں
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط²ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯.
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط®ط§ظƒ ط³ط§ظٹظٹط¯ ظˆ ط®ط§ظƒ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط´ظƒط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¢ظ† ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ط§ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط±ط´ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظٹظ† ط¨طµط±ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظ† ط§ط² طھظˆ ط®ظٹط± ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ ط§ط² ط´ط± ظˆ ط¢ط³ظٹط¨ط´ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… . ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ .
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط±ط´طھظ‡ ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ† ط±ط§ ع¯ط³ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط®ط¯ط§ظٹط§ ط®ظˆظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط­ظپط¸ ظپط±ظ…ط§.
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¨طµط±ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظٹط¯ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظپط¸ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ¾ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طں
ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¬ظ†ع¯ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ظپط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ†ط²ط¯ ط¨طµط±ظٹط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط§ظˆ ط±ط§ طھظٹط±ط¨ط§ط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¹ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط§ط¯ط±ط´ ع¯ظپطھ :
 
ظٹط§ ط±ط¨ ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط§طھط§ظ‡ظ…
 
ظٹطھظ„ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ظٹط®ط´ط§ظ‡ظ…
 
ظپط®ط¶ط¨ظˆط§ ظ…ظ† ط¯ظ…ظ‡ ظ„ط­ط§ظ‡ظ…
 
ظˆ ط§ظ…ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ…ظ‡ طھط±ط§ظ‡ظ…
 
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط³ ظˆ ظˆط§ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† طھظ„ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ط§ظ† (ظˆظ‰ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ظˆ) ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط±ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ طµظپظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط±ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ†ظ†ظ…ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ظ†ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ظ† ظˆط±ظ‚ط§ط، ط§ط² ظ…ظٹظ…ظ†ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ط§ط² ظ…ظٹط³ط±ظ‡ ظ†ظٹط² ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظٹط± ظƒط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ طھظˆ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ طھظٹط±ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.
ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ† ظٹط§ط³ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ! ظ…ظ†طھط¸ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھظٹط¯طں
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط§ع¯ط± ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط®ط³طھظ‡ ظˆ ظٹط§ ط²ط®ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ط³ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط³ط§ط²ظٹط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط±ظٹط¯طŒ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط±ط§ ظ†ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯ (ظ…ط«ظ„ ط³ظ„ط§ط­ ظˆ ظ‚ظ…ظ‚ظ…ظ‡ ) ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط´ظˆظٹط¯.(200)
ظٹط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…ط§ظ† ط²ظ‡ط±ط§ظ‰ ط¨طھظˆظ„ ط¨ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط´ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط±ظˆط³ط±ظٹظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢طھط´ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط­طھط±ظ… ط³ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط¢ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ط§ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط§ظ…ط­ظ…ط¯ط§ظ‡ ! ظˆط§ط¹ظ„ظٹط§ظ‡ ! ط¯ط®طھط±ط§ظ†طھ ط§ط³ظٹط± ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط°ط±ظٹظ‡ ط§طھ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ظ…ظ‰ ظˆط²ط¯. ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† طھظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط±ط¯ط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ طŒ ظ¾ط¯ط±ظ… ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط¯ط´ ظ…طµط·ظپظ‰ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط§ط³طھ .
 
ط§ط¹ظ† ط¨ظƒ ظپظٹظ‡ظ… ط§ظ†ظ‡ظ… ظˆط±ط¯ظˆط§ ط§ظ„ط±ط¯ظ‰
 
ط¨ط§ظپط¦ط¯ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ„ ط؛ظ„طھظ‡ط§ ظ‚ط·ط±
 
ظˆ ط«ط§ظˆظٹظ† ظپظ‰ ط­ط± ط§ظ„ظ‡ط¬ظٹط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ط¹ط±ظ‰
 
ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط³ظˆط§ظپظ‰ ط§ظ„ط±ظٹط­ ط¨ط§ظ„طھط±ط¨ طھظ†ط¬ط±
 
طھط³ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طھظˆ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ع¯ ط´طھط§ظپطھظ†ط¯.
ظƒظ‡ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط¢ط¨ظ‰ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط²ظٹط± ط­ط±ط§ط±طھ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¨ط§ط¯ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆط²ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯.
ظ…ط¬ظ„ط³ ع†ظ‡ط§ط±ظ…  
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظ†ع¯ ظˆ ط±ظˆ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ ط؛ط°ط§ظ‰ ظ„ط°ظٹط° ط®ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط§ط³ط±ط§ظپ ظˆ طھط¨ط°ظٹط± ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ… ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆ ط±ظپطھ . ط§ظˆ ط§ط² ط¨ط³ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ ط­ط±ظٹطµ ظˆ ط±ط§ط؛ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط§ط± ظ‡ظ… طھط¹ظ„ظ„ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ…طµظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طھط³ظ„ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ظˆ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط¢ظ† ط¨ط±ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظٹظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¢ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط؛ظپظ„طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ظٹط¯. ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط®ط§ط± ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظˆ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ ظˆ ع¯ط°ط´طھ ط±ظˆط²ظ‡ط§طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¹ظپط±ظٹطھ ظ…ط±ع¯ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ظˆ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¯ط± ط§ظˆ ظ†ع¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¢ط´ظ†ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¯ظ„ط´ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط؛طµظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط§ظ†ط³ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط²ط´ظƒط§ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ طھط§ ع¯ط±ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ط±ط¯ظ‰ طھط³ظƒظٹظ† ظˆ ط³ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ع¯ط±ظ…ظ‰ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط¯ط§ط±ظˆظ‰ ط³ط±ط¯ظ‰ ط¬ط² ط­ط±ط§ط±طھ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ظ…ظ‰ ط³ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ظˆ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط²ط§ط¬ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ظ†ع¯ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ظˆ ط¨ط´ط¯طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ طھط§ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط®ط³طھظ‡ ظˆ ظ¾ط±ط³طھط§ط± ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¬ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط¹ط§ط¬ط² ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط³ط´ع¯ط±ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط± ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظˆ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط³ظˆظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¯ط± ظپظ‚ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط­ظˆط§ظ„ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ†ظپط³ ط§ظˆ ط¨ظ‡ طھظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ظپظ‡ظ… ظˆ ط¯ط±ظƒط´ ط§ط² ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط®ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ طھظˆطµظٹظپ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯.(201)
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¬ط² ظˆظ„ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طŒ ط³ظƒط±ط§طھ ظ…ظˆطھ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط¢ط³ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط³ ط§ظˆ ظ†ظƒظٹط± ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¹ط±ظˆط³ط§ظ† طھط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ط±ظˆط³ ط¨ظ‡ ط­ط¬ظ„ظ‡ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… طŒ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ طھظ„ط®ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظپط±طµطھ ظٹط§ط±ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط§ظپط³ظˆط³ â€چ ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯.
ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± طھظ† ط¨طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط´ط¯طھ ط¹ط·ط´ طŒ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆط¯ ط­ط§ظٹظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ظˆظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ط´ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط³ظ†ع¯ ظˆ طھظٹط± ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ط´ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† طŒ ظ†ظˆط­ظ‡ ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط³ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط³ظٹط§ظ‡ ط¯ظ„ ط±ط§ ظ¾ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظٹظƒط¨ط§ط± ظ‡ظ… ظ…ط±ع¯ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ظ†ط¹ط´ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط±ط§ ط§ط² طµظˆط±طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط¢ظ…ط¯. ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ظ‰ ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط­ظٹط« ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط´ط¨ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط¨ظƒط´ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ظ† ! ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¬ط³ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ط±ظٹط¯ظ† ط­ط±ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¬ط±ط§طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯! ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط®ط§ظƒ ط¨ط± ط³ط± ط¯ظ†ظٹط§.(202)
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ طŒ ظ‚ط§ط³ظ… ظƒظ‡ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ظٹط´ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ط§ظ† ظƒظ†ط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ظٹط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®طھ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ طھظˆ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظٹط´ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ط§ط³ط® طھظˆ ط±ط§ ظ†ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¨ط®ط´ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ‚ط§ط³ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ â€چ ع¯ط±ظپطھ . ط§ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± طµظˆط±طھ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ظ…ط±ط؛ ط¬ط§ظ† ظ¾ط§ظƒط´ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ظ‡ط§ط¯.(203) ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظˆط± ط³ظ¾ط§ظ‡ط´ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ط² ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط¨ط§ ط¹ظ…ظˆط¯ ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ظˆط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط³طھ ط¨ط± ظƒظ…ط± ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظ†ط¯ط§ ط³ط± ط¯ط§ط¯:
ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ…ط±ظ… ط´ظƒط³طھ ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ… ط§ظ†ط¯ظƒ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظ…ط§طھطھ ط¯ط´ظ…ظ†ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ… طŒ ط®ظ… ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط´ظ…ط´ظٹط±ظ… ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظپطھط§ط¯.
ط§ظ„ط§ظ† ط¬ظ…ط¹ ظ…ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ع¯ط´طھ طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط±ط´طھظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط§ط² ظ‡ظ… ع¯ط³ط³طھ .
ط§ظ…ط±ظˆط² ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظٹظ… طھظˆ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± طھط§ ط³ط­ط± ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ظ‰ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ† ظˆ ط±ظˆط­ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‰ .
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ط³طھ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ط§ظ†ط¨ طھظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ظƒظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ط± ظ…ط§ ظƒظ… ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‰ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طں
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ¾ظ†ط¬ظ…  
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط± ط­ط°ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ط³ط±ط³ط¨ط² ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ط´طھظ‡ظٹط§طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط´ظٹظ‡ط§ظ‰ ط²ظˆط¯ع¯ط°ط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظ…طھط§ط¹ ط§ظ†ط¯ظƒ طŒ ط²ظٹط¨ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ„ط¨ط§ط³ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظٹط¨ ظˆ ط؛ط±ظˆط± ط²ظٹظ†طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط´ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆط§ظ… ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ط¢ظ† ط§ظٹظ…ظ† ظ†طھظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ظٹط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط³ظٹط¨ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط²ط§ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ع¯ط°ط±ط§ ظˆ ظپظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط´ط¯طھ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ط±ط²ظˆظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظپطھط¯ ظˆ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¯ظ…ط³ط§ط² ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط³ط®طھ ظ†ط§ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ظˆط¶ط¹ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظƒظ…ط§ط، ط§ظ†ط²ظ„ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظپط§ط®طھظ„ط· ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط§طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظپط§طµط¨ط­ ظ‡ط´ظٹظ…ط§ طھط°ط±ظˆظ‡ ط§ظ„ط±ط¨ط§ط­ ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط´ظ‰ ظ…ظ‚طھط¯ط±ط§ (204)
ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظٹظ… ظˆ ع¯ظٹط§ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط±ط¢ظ…ظٹط®طھ ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط´ظƒ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² طھظˆط§ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ط§ ط®ظˆط´ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظٹظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ‡ظ… ظ¾ظٹط´ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ط¨ظ†ظ…ظ‰ ط§ط² ط±ظپط§ظ‡ ظˆ ط®ظˆط´ظ‰ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظ…ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ظٹظ„ ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ ط±ظٹط®طھ . ط¬ط§ظ„ط¨ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط³ط­ط±ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط´ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط§ظٹط´ â€چ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط§ع¯ط± ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ع¯ظˆط§ط±ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط³ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ طھظ„ط® ظˆ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ع¯ط±ط¯ط¯.
ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ط¹ظ…ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظƒط§ظ… ظ†ع¯ط±ظپطھ ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ط³طھظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ طھظ„ط® ط¯ط§ظ…ظ†ع¯ظٹط± ط§ظˆ ط´ط¯. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط´ط§ظ…ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظ…ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط§ط±ط§ظ…ظ†ط¯طŒ طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ط®ظˆظپظ†ط§ظƒ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ط´ ط¢ظٹط¯. ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظˆ ط§ط³طھ ظپط±ظٹط¨ط§ط³طھ . ط®ظˆط¯ ظپط§ظ†ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ†ط§ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±طŒ ط¯ط± ط²ط§ط¯ ظˆ طھظˆط´ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط² طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط®ظٹط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ… ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظƒظپط§ظٹطھ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ† ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ…طھط§ط¹ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طھط§ط¹ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظˆط¯.
ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…ط²ظ‡ طھظ„ط® ظ…طµظٹط¨طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط§ظپظƒظ†ط¯. ع†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ظˆ ظ¾ط³طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظپط®ط± ظپط±ظˆط´ط§ظ† ظ…طھظƒط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط°ظ„طھ ظ†ط´ط§ظ†ظٹط¯.
ط³ظ„ط·ظ†طھ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ طھظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ط¨ ع¯ظˆط§ط±ط§ظٹط´ طŒ طھظ„ط® ظˆ ط¨ط¯ظ…ط²ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ†ظٹظ‡ط§ظٹط´ ط²ظ‡ط±ط¢ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط³ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط³ط¨ط§ط¨ط´ ظ¾ظˆط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ظ…ط±ع¯ ظˆ طھظ†ط¯ط±ط³طھ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ† ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ظ„ط¨ ظˆ ط¹ط²ظٹط²ط´ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ظˆظ„ظپ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط¬ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط­ظƒظ… ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط·ظ„ظˆط¹ ظپط¬ط± طھط§ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ظ…ظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط²ظ‚ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ظˆظ… ط®ظˆط¯ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظ¾ظˆط³طھ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظˆ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯. ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ طھظˆ ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ظ‡ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ط§ط¬ط±ط§ ظƒظ†ظ… .
ط¢ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھط§ط³ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ظ… .
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظ‚ط±ط¨ط§ظ† طھظˆ ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ط² طھظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ† ظˆ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط±ط§ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط²ط®ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ ط³ظ†ع¯ ط±ط³ظٹط¯طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¬ طھظٹط±ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ع¯ط§ظ† (ط§ظ†ط³ط§ظ† طµظˆط±طھ ) طھظٹط² ط¯ظ†ط¯ط§ظ† طµط­ط±ط§ظ‡ط§ ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظˆط§ظˆظٹط³ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظ† طھظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظٹط± ط³ظ… ط³طھظˆط±ط§ظ† ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط« ط¨ط³ â€چ ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ طھط§ط³ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ„ظٹظƒظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… طھظˆ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط±ط³ظٹط¯ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ†ع¯ط´طھظ†ط¯. ط¢ظٹط§ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ‰ ع¯ط±ظپطھط§ط± ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆظ† طھظˆ ط±ظٹط®طھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ط§ط² ط­ط±ظ… ط¬ط¯ ظˆ ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ (طµ ) ع¯ط±ظٹط²ط§ظ† ط´ط¯ظ‰ طŒ ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط´طھظ‰ طŒ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ظˆط­ط´ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ طھظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ظٹظ…ظ† ظ†ع¯ط´طھظ‰ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ طھط±ط³ظٹط¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظٹط§ظ„ ظˆ ط§ط·ظپط§ظ„ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†طھ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹط®طھظ‰ ظˆ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھ ط³طھظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… طھظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظٹط§ظپطھظ‰ .
ط³ط®طھ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¬ط¯طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ظ„ط´ظƒط± ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ . ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طھظˆ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع†ط´ظ…ط§ظ† طھظˆ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط·ظپظ„ ط´ظٹط±ط®ظˆط§ط± طھظˆ ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھط§ظ† ط´ظ…ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظٹط§ظ„ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† طھظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ طھظˆ ط¬ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆط§ط؛ط±ط¨طھط§ ط³ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation