بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سوکنامه امام حسین و یارانش, سید عبدالحسین شرف الدین موسوى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´
(ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹))

ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط² ظ…طھط±ط¬ظ…
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط› ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ظ†ظˆط±ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظٹظ„ط§ظ†ظ‰
ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظ…ظˆظ„ظپ ط› ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ†
ط¯ظˆط±ط§ظ† ظˆظ„ط§ط¯طھ ظˆ ط±ط´ط¯ ط§ظˆ
ط¯ط± ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„
ط¨ظ„ط§ط؛طھ ط³ظٹط¯
ط®ط¯ظ…ط§طھ ط³ظٹط¯
ط¯ط± ظ…طµط±
ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰
ط¢ط«ط§ط± ظˆ طھط§ط،ظ„ظٹظپط§طھ ظ…ظˆط¬ظˆط¯
1 - ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ
2 - ط§ظ„ظپطµظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظ‡ ظپظ‰ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡
3 - ط§ط¬ظˆط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¬ط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‡
4 - ط§ظ„ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ط؛ط±ط§ط، ظپظ‰ طھظپط¶ظٹظ„ ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط،
5 - ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ…ط§طھظ… ط§ظ„ط¹طھط±ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظ‡
6 - ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡
7 - ط¨ط؛ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط§ط؛ظٹظ†
8 - ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ظ„ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹظ‡
9 - ط«ط¨طھ ط§ظ„ط§ط«ط¨ط§طھ ظپظ‰ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ظˆط§ظ‡
10 - ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظٹظ‡
ط¢ط«ط§ط± ظˆ طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ع¯ظ… ط´ط¯ظ‡
ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط¯
ط³ظپط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ
طھط§ط³ظٹط³ط§طھ ظˆ ط¢ط«ط§ط±
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…ظˆظ„ظپ
ط¨ط®ط´ ظٹظƒظ… : ظƒظ„ظٹط§طھ
ظپطµظ„ ظٹظƒظ… : ط¬ظˆط§ط² ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ†
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط¬ظˆط§ط² ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ†
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ط² ط¢ظ†
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط±ط¬ط­ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ†
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… : ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
ظپطµظ„ ظ‡ظپطھظ… : ط­ط¬ظٹطھ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ظپطµظ„ ظ‡ط´طھظ… : ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
ظپطµظ„ ظ†ظ‡ظ… : ظپظ„ط³ظپظ‡ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )
ظپطµظ„ ط¯ظ‡ظ… : ط³ط®ظ†ط§ظ† ط®ط§ظˆط±ط´ظ†ط§ط³ ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظ‰
ظپطµظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط§ط³ط±ط§ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط§ط±ط¨ظٹظ† ط¢ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰
ظپطµظ„ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆط¯
1 - ط­ط¯ظٹط« ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡
2 - ظ¾ط§ط³ط® ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰
3 - طھظˆط¯ظٹط¹ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ )
4 - ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…
5 - ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ظ…ظƒظ‡
6 - ظٹظƒ ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰
7 - ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ†ظپظٹظ‡
8 - ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ†ظپظٹظ‡
9 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط²ط¨ظٹط±
10 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط³ظٹط¯
11 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط²ط¨ظٹط±
12 - ط³ط®ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )
13 - ط¨ط§ ط§ط¨ظˆ ظ‡ط±ظ‡
14 - ط±ظˆظٹط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ‚طµط± ط¨ظ†ظ‰ ظ…ظ‚ط§طھظ„
15 - ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‚ظٹط³
16 - ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³
17 - ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط¨ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³
18 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط²ظˆظ…ظ‰
19 - ط¨ط§ط² ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±
20 - ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±
21 - ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط·ظٹط¹
22 - ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظƒط±ظ…ظ‡
23 - ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ طھظ…ظٹظ…
24 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط؛ط§ظ„ط¨
25 - ظٹط§ط¯ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§
26 - ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³ط¯ظ‰
27 - ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط²ط¨ط§ظ„ظ‡
28 - ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط·ط±ظ…ط§ط­
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹظƒظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ¾ظ†ط¬ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط´ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ‡ظپطھظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ‡ط´طھظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ظ‡ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظ‡ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط®طµط§ظٹطµ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ
ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط®طµط§ظٹطµ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹظƒظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ¾ظ†ط¬ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط´ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ‡ظپطھظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ‡ط´طھظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ظ‡ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظ‡ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹظƒظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ¾ظ†ط¬ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط´ط´ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ‡ظپطھظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ‡ط´طھظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ظ‡ظ…
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظ‡ظ…
ط³ط®ظ†ظ‰ ط§ط² ظ…طھط±ط¬ظ… 
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طھط¹ط²ظٹظ‡ ظˆ ط°ظƒط± ظ…طµط§ظٹط¨ ط¹طھط±طھ ظ¾ط§ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط¨ط®طµظˆطµ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط¨ط· ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )طŒ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط²طھ طŒ ط´ط±ظپ ظˆ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ط³طھ . ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط§ظ‚ط±ط¨ط§طŒ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ظˆظپط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆط³ط· ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ - ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط¯ط§ - ظ…ط´ظˆظ‡ ظˆ ط²ط´طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ط¨ط±ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط¢ظپطھط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ط¨ط§ ط®طµظˆظ…طھ ظˆط±ط²ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ط¨ط¯ ط´ظ…ط³ ظˆ ط¹ظ‚ط¯ظ‡ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ„ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط±ظˆط§ظ† طŒ ط²ظٹط± ط§ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ طھظٹط±ظ‡ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ظˆط¯طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯. ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط¢ظٹظٹظ† ط­ظ†ظٹظپ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھط¶ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯.
ظپظ„ط³ظپظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط³طھظ…ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط°ظƒط± ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¯ط§ط±ط¯. ط²ظٹط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظٹط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ طھط±ظƒ ط°ظƒط± ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (ط¹ط¬ ) ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ†طھظ‚ظ… ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ طŒ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظˆظ… ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ‚ط³ظ… ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ظˆ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµظٹظ„ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظˆطھظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ظ¾ط±ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ط·ظˆط± ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط±ط®ط¯ط§ط¯ طھظ„ط® ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¹ط¸ظٹظ… طھط§ط±ظٹط®ظ‰ طŒ ط§ط² ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†ط®ط³طھ ط®ظ„ظ‚طھ ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ظˆظ‚ظˆط¹ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط·ط±ط­ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† طµط§ط¯ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ط§طھظ… ظˆ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¨ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† ع¯ط¯ط§ط² ظ‡ط¯ظپ ط¯ط´ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط´ظˆط¯.(1)
ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظ…ط´ظ‡ظˆط±ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط·ط¨ط±ظ‰ طŒ ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± طھط§ط±ظٹط®ظ†ع¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط¨ط§ط¨ ظ…ظ‚ط§طھظ„ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ظپظ‚ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظپطھط§طŒ ظ…ظ†ط¨ط± ظˆط¹ط¸ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظٹط§ط¯ ظ…طµط§ظٹط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط°ظƒط± ظپط¶ط§ظٹظ„ طŒ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظٹط§ط¯ ط­ظˆط§ط¯ط« ط؛ظ…ط¨ط§ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ (طµ )طŒ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط±ظˆظ†ظ‚ ظˆ ط­ط±ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ط² طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظ‚ظ„ظ… طŒ ظ†ظٹط² ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط®ظˆط± ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ طŒ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ظƒطھط§ط¨ طŒ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظ…ظ‚ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ظ‚ظ„ظ…ظپط±ط³ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ…ط§طھظ… ط§ظ„ط¹طھط±ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ ط±ط§ طھط§ظ„ظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ظپظٹط³ طŒ طµط¯ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ظˆط²ظˆظ† ط؛ط±ط¨ ط²ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ط¨ط§ط®طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ طھظˆط­ط´ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ط² ظ…ط¯ظ†ظٹطھ ظ‚ظ„ظ…ط¯ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط®ظپظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط·ط±ط­ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ…ط³طھظ†ط¯ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ طŒ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظˆط±ط´ظ†ط§ط³ط§ظ† ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ طŒ ظ…ظ†طµظپط§ظ†ظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ظ… ط²ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط³طھ . طھظ…ط³ظٹظ‡ ط³ط§ظ„ 1381 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط´ظ…ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¹ط²طھ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظƒطھط§ط¨ طھظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¢ط´ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ظ…ط¬ظ„ط³ظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¢ظپط±ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ظˆط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¹ط²طھ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† . ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط­ط¯ظˆط¯ 100 ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط³ط§ظ„ طŒ ط³ط§ظ„ ط¹ط²طھ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط­ط§ظ„ ع†ظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظپط§ط®ط±ظ‡ ط§ط² ط±ظٹط´ظ‡ ظپط®ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹طھط±طھ ظˆ ط¨ط®طµظˆطµ â€چ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ظƒط³ط§ ظˆ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ (طµ ) ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط²طھ ظˆ ط§ظپطھط®ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ط¯ ط§ظٹط§ظ… طھظ„ط® ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† ط¢ظ„ ظ…طµط·ظپظ‰ (طµ ) ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط´ط±ظپ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظƒظ„ظ…ظ‡ ظپط§ط®ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط§طµط·ظ„ط§ط­ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ‡ط± ع†ظٹط² ظ†ظپظٹط³ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ†ط§ع¯ظپطھظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط³ط§ظ„ط§ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ظپط¯ط§ظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط°ظƒط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ )طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظپظˆط§ظٹط¯ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طµظپط­ط§طھ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯طŒ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† طŒ ط­طھظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط®ط§ظˆط±ط´ظ†ط§ط³ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظپظˆط§ظٹط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ طŒ ط³ظ†ع¯ طھظ…ط§ظ… ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ„طھ ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ط¢ظ† ط§ط² طھط­ط±ظٹظپ ط¨ط¯ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظ…ظˆظ„ظپ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ„ظ… ظƒطھط§ط¨ط´ظ†ط§ط³ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط¹ط§طµط±طŒ ط´ظٹط® ط¢ظ‚ط§ ط¨ط²ط±ع¯ طھظ‡ط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… . ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ…ط§طھظ… ط§ظ„ط¹طھط±ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ طھط§ظ„ظٹظپ ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ ط¨ظ† ط¬ظˆط§ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ظٹط¯ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ظ„ظ‚ط¨ ط¨ظ‡ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ط§ط³طھ . ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط¹ظ„ظˆظٹظ‡ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط§ط¨ظˆظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظ† طµط¯ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط² ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ط§ظٹظ‰ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¯ط± ط´ظ‡ط± طµظٹط¯ط§ ط¯ط± ظ…ط·ط¨ط¹ظ‡ ط¹ط±ظپط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 1332 ظ‡ .ظ‚ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ„ظپ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط¢ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¬ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ع†ط§ظ¾ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ط¬ظ„ط¯ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط²ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¬ظ„ط¯ ظٹظƒظ… : ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ).
ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… : ط§ط­ظˆط§ظ„ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ط¬ظ„ط¯ ط³ظˆظ… : ط§ط­ظˆط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ).
ط¬ظ„ط¯ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط§ط­ظˆط§ظ„ ط³ط§ظٹط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ .
ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ط¬ظ„ط¯ ط¯ط± ظپطھظ†ظ‡ ط³ط§ظ„ 1329 ظ‡ .ظ‚ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط؛ط§ط±طھ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظپظ‚ظˆط¯ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(2)
ظ…طھط±ط¬ظ… طŒ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظپط§ط®ط±ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¢ط³طھط§ظ† ظ‚ط¯ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط±ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظٹظ„ط§ظ†ظ‰ ع†ط§ظ¾ ظˆ ظ…ظ†طھط´ط± ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظˆ ط¨ط§ ط­ظپط¸ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ†ط³ط®ظ‡ طŒ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ط¢ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒط§ط³طھظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¯ طھظˆط§ظ† طŒ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظˆ طھط؛ظٹظٹط±ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط§طھظ…ط§ظ… طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ طŒ ط¨ظ‡ ط·ط¨ط¹ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ظ‰ ط²ظٹط¨ط§طھط± ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط±طŒ ط¨ط§ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ط¨ط§ط²ظ†ع¯ط±ظ‰ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط¨ط¯ط±ظ‰ طھظˆط³ط· ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹظ‡ ع†ط§ظ¾ ظˆ ظ…ظ†طھط´ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ… .
ظپطµظˆظ„ ط§ظٹظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ط¨ط§ ظ†ط³ط®ظ‡ ظ…ط§ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ظ…طھظپط§ظˆطھ ظˆ ط¯ط± ظƒظ… ظˆ ظƒظٹظپ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط«ط§ظٹظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظƒطھط§ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظˆظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط²ط§ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط´ط±ظˆط¹ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظپط§ط®ط±ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¬ظˆط§ط¯ ظ¾ط³ط± ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طŒ ظ¾ط³ط± ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ظ„ظ‚ط¨ ط¨ظ‡ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ - ط®ط¯ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط¯ط±ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ط¹ظٹظˆط¨ط´ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ - ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ط±ظˆط± ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ - ط®ط¯ط§ ط¯ط±ط¬ط§طھط´ ط±ط§ ط¹ط§ظ„ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ - ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1330 ظ‡ .ظ‚ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظپط§ط®ط±ظ‡ ط¯ط± ط¹ط²ط§ظ‰ ط¹طھط±طھ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ طھط§ظ„ظٹظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط·ظ‰ ظٹظƒ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط¬ط²ط، ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1332 ظ‡ .ظ‚ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط¢ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ع†ط§ظ¾ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† طھط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢طھط´ ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆظ„ (ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1917 ظ… .) ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² طھظƒظ…ظٹظ„ ع†ط§ظ¾ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1338 ظ‡ .ظ‚ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†ط´ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ طھط¨ط¹ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط؛ط§ط±طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع†ط´ظ… ط®ط¯ط§ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ…ط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط² ط¢ظ† ط§ط«ط± ع¯ط±ط§ظ† ط³ظ†ع¯ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط§ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ط®طھطµط± ظ…ط­طھظˆظٹط§طھ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ظƒطھط§ط¨ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط³ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط³ط®ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ…طµط§ظٹط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¬ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ظ‚ط¶ط§ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط°ط§ظƒط±ط§ظ† ظˆ ظ‚ط§ط±ظٹط§ظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ…طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط¶ط¨ط· ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط·ظˆط± ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ…ط±طھط¨ طŒ ظ…ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± (ط±ظ‡ ) ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ط¢ط®ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… طŒ طھط§ظٹظٹط¯ ظˆ طھط­ط³ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط§ ط­ط¯ظ‰ ظ…ط±طھط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظƒظ… ظˆ ظƒط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… .(3)
ظ…طھط±ط¬ظ… طŒ ط¨ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ع†ط§ظ¾ظ‰ طŒ ظ¾ظ†ط¬ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ طŒ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط®ط´ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯: ط¨ط®ط´ ظٹظƒظ… طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ„ظٹط§طھ طŒ ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… ط¯ط± ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظپطµظ„ ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ طŒ ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط®طµط§ظٹطµ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆطŒ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¯ط± ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط·ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ .
ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظˆظ„ظپ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ†ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط³ط®ظ† طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ طŒ ط±ظˆط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ ظ†ط§ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ طھظƒط±ط§ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط«ط§ظٹظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§طŒ ظ…ط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط³ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§طŒ طھظ…ط§ظ… ظ¾ط§ظˆط±ظ‚ظٹظ‡ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظ„ظٹظƒظ† ع†ظˆظ† ظ¾ط§ظ†ظˆط´طھظ‡ط§ظ‰ طµظپط­ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ ط¬ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط¢ظ† ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط³ .
طھظ‡ط±ط§ظ† طŒ ط³ظٹط¯ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظˆظ‰ طŒ 19/4/1381
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط› ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ظ†ظˆط±ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظٹظ„ط§ظ†ظ‰ 
ط®ط¯ط§ظٹط§! ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ظ„ط§ظٹظ‚ طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظ†ظٹط³طھ . طھظ†ظ‡ط§ طھظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط«ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† طھظˆ ط§ط³طھ . ظپظ‚ط· طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھظٹظ… ظˆ ط§ط² طھظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹظ… .
طµظ„ظˆط§طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط­ظ…طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ طھظˆ ط¨ط± ظˆظ‰ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ طھظ‡ظ†ظٹطھ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ظ„ط¹ظ† ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† طھظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ط² ط´ط§ظ‡ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ طµظ†ط§ظٹط¹ ظ…ط­ظƒظ… ط®ظ„ظ‚طھ ط®ط¯ط§ - ط¬ظ„ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ - ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط´ط± ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¯ظٹط¹ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ط§ط°ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ طھط±ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ط¬ط§ظ‰ طھط¹ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ط´ظƒط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط¨ط¨ طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¨ظ‡ طھط¯ط¨ط±طŒ طھط¹ظ‚ظ„ ظˆ طھظپظƒط± ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط؛ط±ط§ظٹط² ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¯ظٹط¹طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط­ط³ ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆظ‰ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط¢ظ† ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ط·ظ„ط¹ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظˆظ‚ط§ظٹط¹ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¨ط§ط®ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¬ط§ظ† ظƒظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯. ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظƒظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹظƒط§ط±طŒ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط´ط¬ط§ط¹ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط³طھظ…ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط­ط³ط§ط³ طŒ ط³ط¨ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ط³طھط¬ظˆع¯ط±ط§ظ† طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¬ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ طŒ ظ…ط·ظ„ط¹ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ†طµط§ظپ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(4)
ظ…ط§ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹطھ ط®ظٹظ„ظ‰ ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ط§ط±ط¬ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‚ط§ط¹ط¯طھط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ‡ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ظ…ط­طھط±ظ… ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†طµط±طھ ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…طھط¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ظ…ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظ…ط¹ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط³ط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط²ظٹط±ط§ ط±ظپطھط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ع†ظ‡ط§ط±ع†ظˆط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط³طھ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط¬ط² ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ط¯ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹطھظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† طŒ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† طھط§ط³ظپ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¸ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¯ظ„ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظˆ ط¹ظˆط§ط·ظپ ع¯ط±ظ… ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظپط±ط¯ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط±ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ¾ط³طھ طھط± ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(5)
ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط؛ط±ظٹط²ظ‡ طŒ ط®ط¯ط§ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¹ط²ظٹط²طھط± ظˆ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´ طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط¹ط²ط§ ظˆط³ظٹط¹ طھط± ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ظپظ‚ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط¹ط¸ظٹظ… طھط± ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط³ظˆظƒ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ طھظ„ط® ‌طھط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظٹط§ظ… ط¹ط²ط§ ظˆ ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† طŒ ط±ظˆط´ظ‰ ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ظˆ ط®ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¨ط´ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط²ط¦ظ‰ ط§ط² ظپط·ط±طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¢ظ† :
ظ„ظ† طھط¬ط¯ ظ„ط³ظ†طھظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط¯ظٹظ„ط§
ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ†طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ظˆط¶ ظˆ ط¨ط¯ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹط¯.(6)
ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ظ…ظ„طھظ‡ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط´ظ‡ط±ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ طھظ†ظپط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ…ط¸ظ„ظˆظ… طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹطھ ط¹طھط±طھ ظ¾ط§ظƒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ‡ظ… طµط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¶ط¹ظ‰ ظˆط§ط­ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظ†ط³ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط³ظ„ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ‡ط§ طھظ†ط¯طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‚ط±ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظ†ظپط±طھ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ طŒ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ظ‰ ط§ط² طµظ…ظٹظ… ظ‚ظ„ط¨ ط®ط¯ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ع†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ط² ط´ط¯طھ طھط§ط«ط± ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط·ظپ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط´ط§ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ط¯ظ„ظ‡ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‡ط§ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯طھظ‰ ط¨ط§ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† طھط¹ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط؛ظٹط± ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظˆ ط­طھظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‡ظ†ط¯ظˆظ‡ط§ ظˆ ط³ظٹظƒ ظ‡ط§طŒ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط³ظˆظƒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط³ط¨ط· ط±ط³ظˆظ„ (طµ ) ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ع¯ظ„ ط§ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ†ط¨ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط³ظپط±ظ‡ط§ ط§ط² ط§ط±ط§ظ…ظ†ظ‡ طھط¨ط±ظٹط² ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ط°ط§ظ‡ط¨ ظˆ ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ¾ط§ظƒط³طھط§ظ† طŒ ط³ظˆط±ظٹظ‡ ظˆ ظ„ط¨ظ†ط§ظ† طŒ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط¬ظ…ط¹ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ظˆط² ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ‡ظپطھظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ط§ظˆطŒ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¯ط± ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط³ط¨ظ‚طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ†ط§ ط¨ط± ط§ط®طھطµط§ط± ط¯ط§ط±ظ… . طھظپطµظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±طµطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظˆط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط®ط¯ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¬ظ†ط¨ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھط´ط± ط³ط§ط²ظ… .
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظ‚ظ‰ ظˆ ط؛ط±ط¨ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ط¢ظ† ظˆ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھط´ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¬ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط³ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط¬ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¢ظ† طŒ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط±ظ‡ط¨ط± ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظƒظ‡ طµظپط­ط§طھط´ ظƒظ… ط§ط³طھ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظپظ†ظ‰ طŒ ط¨ط³ ط²ظٹط¨ط§ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¹طµط±طŒ ط³ط±ظˆط± ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¬ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ط­ط§ظ…ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ - ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط±طھط¨طھظ‡ - ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ظ‡ - طھط§ظ„ظٹظپ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ط§ ع†ط§ظ¾ ط¢ظ† ط´ط±ظپ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط­ط« ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† طŒ ظƒطھط§ط¨ ظ¾ط±ظ…ط­طھظˆط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظپطµظˆظ„ ط¢ظ† طŒ ط¢ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ظ…طھظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1332 ظ‡ .ظ‚ ط¨ظ‡ ط·ط¨ط¹ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ظ‰ ط§ط² ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط³ط±ط§ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط´ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط¹ظ… ط§ط² ظ…ط­ط¯ط«ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ظƒط± ط±ط¬ط­ط§ظ† ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط± ط¯ط³طھظ‡ ع¯ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ (ط³ ) ط¨ط¯ط¹طھ ع¯ط°ط§ط± ظ‚ظ„ظ…ط¯ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ط±ط¹ظƒط³ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط³ظ… طھظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط«ط§ط¨طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط± ظ…ط´ط±ظˆط¹ظٹطھ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ‰ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ط§ظٹط¯ ظ…ظ†ظƒط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹طھط±ط¶ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظƒظˆطھط§ظ‡ظٹظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ظˆظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ظƒظ‡ظ† ع¯ط±ظپطھط§ط± طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ظ…ط²ط¯ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¬ط² ط®ظˆط´ ط®ط¯ظ…طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط·ظ…ط¹ ط¯ط± ط¢ط¨ ظˆ ط®ط§ظƒ ظ…ظٹظ‡ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط³ط±ظˆط± ظ…ط§ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط±ط¯ظٹظپط§ظ† ط§ظˆ (ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³ط±ط§ط±ظ‡ظ… ) ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط؛ظ… ظˆ ط؛طµظ‡ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط³ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظ…ط±ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¹ط±ط¨ط¯ظ‡ ظƒط´ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ„ط§ط¯ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط؛ط±ط¨ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ظˆط±ط¯طŒ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظ…ظ† ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ طھط±ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ طھظˆط­ظٹط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظپط¹ ط®طµظˆظ…طھ ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ†ط¯ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ…ط¯ظ† ظ†ظٹظ… ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط³ط³طھ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط؛ط±ط¨ طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھظ…ط¯ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¢ظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¨طھ ط¹ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط¯ظٹظ† طŒ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ط­ط²ط¨ طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط´ط± ظˆ ... ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ظˆظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط³ظ‡ط§ظ‰ ط§ط´ط®ط§طµ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ع¯ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ…ط®ظ„طµ طŒ ط´ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ظٹط± ظˆ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظˆ ط´ط¹ظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ظˆط± ط§ط² طھظ‚ظ„ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆط±ظƒظˆط±ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط­ظ‚ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط´ط¬ط±ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¨ط± ط¨ط± ظƒظ†ط¯.
ظ…ط§ ط´ظƒط§ظٹطھ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹظ… ظˆ ط­ظˆظ„ ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¬ط² ط¨ط§ ط®ط¯ط§.
ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظپط§ط®ط±ظ‡ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط¬ظ„ط¯ ط¶ط®ظٹظ… ظˆ ظ…طھط¶ظ…ظ† ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط­ظٹط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط¹طھط±طھ ط§ظˆ طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ط¬ ) ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط®ط·ط¨ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظٹط§طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط³ظٹط¯ (ط±ظ‡ ) ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط³ظٹط§ط³طھ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھط±طھظٹط¨ ظˆ طھظ†ط¸ظٹظ… ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ (ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط­ط§ط¶ط±) ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ط§ظ¾ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢طھط´ ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆظ„ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1914 ظ… . ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط¬ظ†ط¨ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±(7) ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ط¹ ع†ط§ظ¾ ظƒطھط§ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆظ„ظپ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ظˆ ظ†ط´ط± ط¢ظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ظ…ظˆظ„ظپط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ظ‚ط±ظٹط¨ 30 ط¬ظ„ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط·ط¹ظ…ظ‡ ط¢طھط´ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط± ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظٹط§ظ† ط³ظ„ط·ظ‡ ع¯ط± ط´ط¯. ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¯ط± ط´ط­ظˆط± ط³ظˆط®طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ط´ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط·ط¹ظ…ظ‡ ط¢طھط´ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط§ظƒ ط¨ظ‡ ع†ظ¾ط§ظˆظ„ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯.
ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒطھط±ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ظ†ظƒط¨طھ ط¨ط§ط±طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ طµط¯ظ…ط§طھ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظˆط®طھظ† ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظپظٹط³ طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط®ط·ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط­ط§طµظ„ ط¹ظ…ط± ط´ط±ظٹظپ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(8)
ظ…ظٹظ„ط§ظ†ظ‰
ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظ…ظˆظ„ظپ ط› ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ† 
ط§ظˆ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ط´ظƒط§ط±طھط± ط§ط² ظ‡ط± طھط¹ط±ظٹظپ طŒ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ظ‡ط± ظ…ط¹ط±ظپ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط®ط¯ظ…ط§طھط´ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ طھظ…ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¬ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ - ط§ط² ظ‚ط·ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط¬ظˆط¹ ظˆ ط¯ط± ع¯ط±ظ‡ ع¯ط´ط§ظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظˆط§ط±طŒ ط¨ظ‡ طھط¯ط¨ظٹط± ط§ظˆ طھظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ - ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط±ط¨طھظ‡ - ظ…ظپظٹط¯ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط±طھط¶ط§ظ‰(9) ط¹طµط± ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط­ظٹط§طھط´ طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(10)
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظˆ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¢ط´ظ†ط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ط´ط±ط­ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ظ…ط®طھطµط± ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ع†ط§ظ¾ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ ط¨ظ‡ ط·ط¨ط¹ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .(11)
ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ†ط§ظ… ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ظˆط؛ ظˆ ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ظˆظ‡ط¨طھ ظˆظٹعکظ‡ ظ…ظ…طھط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط³ط·ط­ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط²ظٹط¨ط§طŒ ظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯.
ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظپظ‚ظ‡ط§ ظˆ ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط±ط®ط´ط´ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط³ط±ط´ط§ط±طŒ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† طŒ ط³ط±ظˆط± ظ…ط§ ظ…ظˆظ„ظپ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ - ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ط§ط³طھ .(12) ظ…ط´ظٹطھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† طھط¹ظ„ظ‚ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ‚ظ„ظ… ط§ظˆ ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط±ط§ ط¨ظٹط§ظپط±ظٹظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ظ…ظ† ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ظ… ط³ط·ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط± ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ط±ظ‚ظ… ط²ظ†ط¯.
ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظ…ظˆظ„ظپ ظ…ط­طھط±ظ… ط¯ط± طھط§ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ ظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ طµط¯ط±ظ†ط´ظٹظ† ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط³ ظ†ط®ط¨ع¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§طµ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ… ط­ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ظ… . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ‚ظ„ظ… طŒ ظ…ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± طھظ†ع¯ ظˆ ط¨ط§ط±ظٹظƒ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¬ظˆظ„ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¢ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط´ط®طµظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط´طھظ… ظˆ ظٹط§ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹظ†ط§ظ…ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ… طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظˆط´طھظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظˆط³ظٹط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ط¨طھظˆط§ظ† ط¨ط§ط± ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ط³ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¨ط¶ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط­ظٹط§طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط§ط³ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط®ظٹط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط¶ط¹ظٹظپظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط±ظ†ع¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طµظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¨ط­ط« ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ - ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظٹط³ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆط´ â€چ طھط§ط±ظٹط®ظ†ع¯ط§ط± ط§ظ…ظٹظ† ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¯ظˆط±ط§ظ† ظˆظ„ط§ط¯طھ ظˆ ط±ط´ط¯ ط§ظˆ 
ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰ طŒ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1290 ظ‡ .ظ‚ ط¯ط± ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ‡ ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط´طھظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨ط´ط§ظ† ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظٹط´ظ‡ ط§طµظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆط³طھ . ظ¾ط¯ط±ط´ ط´ط±ظٹظپ ظٹظˆط³ظپ طŒ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط§ط¯طŒ ظ¾ط³ط± ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ط´ طŒ ط²ظ‡ط±ط§ ط¯ط®طھط± ط³ظٹط¯ ظ‡ط§ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ط± ط³ظٹط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط²ط¹ط§ظ…طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط±ط´ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ طµط§ط­ط¨ ظپط¶ظٹظ„طھ ط؛ظٹط±ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط®ط¯ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظ¾ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط² ط¨ظˆط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط´ظ‡ط¯ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھظ‡ط§ ط±ط³ظٹط¯. ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± ط¹ظ†ظپظˆط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط®ظٹط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط¶ظٹظ„طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ط§ظ… ظ†ط®ط³طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ظƒظپط§ظٹطھ ظˆ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط§ظˆ ظ…طھط¬ظ„ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ظ…ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط³ط§ظ…ط±ط§ ظˆ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ ظˆ ط´ظ‡ط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯.
ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط³طھط§ط±ظ‡ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ط´ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط·ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط¯ط±ظٹط³ ط§ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¨ط°ط±ظ¾ط§ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظˆط³ط¹طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظˆط²ظ‡ ط¯ط±ط³ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ‚ط·ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ظˆ ط³ط§ظ…ط±ط§ ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھ ظˆ ط§ط² ط­ظˆط¶ ط²ظ„ط§ظ„ ط¯ط±ط³ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط·ظ‡ ظ†ط¬ظپ طŒ ط´ظٹط® ط­ط³ظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ طŒ ط³ظٹط¯ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طµط¯ط±طŒ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ† طµط¯ط± ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ظٹظ† ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ… طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ†ظˆط´ظٹط¯طŒ ط§ط² ط®ط±ظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظˆط²ظ‡ ظپظ‚ط§ظ‡طھ ط®ظˆط´ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط´ظƒظˆظپط§طھط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¯ط± ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ 
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط´ط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ظپط¶ظ„ ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط­ظٹط·ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¯ط±ط³ ظˆ ط¨ط­ط« ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ط³ظ‰ ظˆ ط¯ظˆظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ط± ط¹ظ…ط± ط´ط±ظٹظپط´ طŒ ط¨ط§ظˆظ‚ط§ط±ظ‰ ط¯ط±ط®ظˆط±طŒ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طŒ ط؛ظ†ط§ظ‰ ظ†ظپط³ طŒ ط¯ط³طھظ‰ ظ¾ط±طŒ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¢ط¨ط¯ط§ط±طŒ ط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ظپطµظٹط­ ظˆ ط¨ط§ط² ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¬ظ†ظˆط¨ ظ„ط¨ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ .
ط±ظˆط² ظˆط±ظˆط¯ ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ط± ط§ط³طھ . طھظ…ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط±ط² ظˆ ط¨ظˆظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ‡ظ„ط§ظ„ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظپط¶ط§ظ‰ ط¯ظٹط§ط±ط´ط§ظ† ط±ظˆظٹطھ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ط¹ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظˆط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ ط¬ط¨ظ„ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط´ط§ظ… ظ…ط«ظ„ ظ†ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ط¯ظ‰ ط§ظٹط§ظ… ط¹ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط³ظٹط¯ ط´طھط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط³ظٹط¯ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¯ط± ط¹ط§ظ…ظ„ طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظˆظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط±ط³ط®طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ†ط±ظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ط¹ ط­ظ‚ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط·ط±ظپط¯ط§ط± ط¶ط¹ظپط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ط¨ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظپط±ظˆطھظ† ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ„ط§ط؛طھ ط³ظٹط¯  
ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط±ط³ط§ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط±ظ‡ط§ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظٹظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹظˆط§ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط§ظˆطŒ ط¯ط± طھط­ظ‚ظ‚ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط§طµظ„ط§ط­ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط´ع¯ظپطھ طŒ ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط³ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظ…ظ†ط¨ط± ظˆ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط·ط¨ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ طŒ ط¨ط± ظˆظ‰ ط؛ط¨ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط¨ط±طھ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط§ط¯ط¨ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ط؛طھ ظˆ ط´ظٹظˆط§ظٹظ‰ ط³ط®ظ† طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ط²ظٹظ†ط´ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ظˆط§ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط¯ط±ط§ظٹطھ ط®ط§طµ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظˆ ط³ظ†ط¬ط´ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع†ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ظٹط§ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط³ط¨ظƒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط±طŒ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط®ط¯ظ…ط§طھ ط³ظٹط¯  
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§طھ ط¶ط¯ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط³ظٹط¯ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ‡ط±ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظƒظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط®طھطµط± ط±ط§ ظ…ط¬ط§ظ„ ط¢ظ† ظ…ظپطµظ„ ظ†ظٹط³طھ . ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ط­ط¯ طھظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… :
ط®ط¯ظ…ط§طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ط§طŒ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ط§ط´ط؛ط§ظ„ ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ طŒ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط­ط±ظƒطھظ‡ط§ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ط¨ط®ط´ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط± ط³ط·ط­ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طŒ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط±ط§ طھط­ظ‚ظ‚ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط±ط§ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ظ†ط´ط§ط· ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظ„ط·ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¯ط±ع¯ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ط¨ط§ ط³ظ„ط·ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ظˆ ط³طھظ…ع¯ظٹط±طŒ ظƒظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¸ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظ„طھ ط®ظˆط¯ ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ط¯طŒ ط¬ط² طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط²ط¹ظ…ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ طھط­ظ…ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯.
ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط±ظپطھط§ط± ط§ط´ط؛ط§ظ„ع¯ط±ط§ظ† ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯طŒ ظƒظ‡ ط؛ط§ظپظ„ع¯ظٹط±ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¹ط±طµظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ طھظ†ع¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط±ط§ط°ظ„ ظˆ ط§ظˆط¨ط§ط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ط´ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ط§ط¨ظ† ط­ظ„ط§ط¬ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط§ظپط¸ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط±ط®طµظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظٹظˆط±ط´ â€چ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط±ط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط³ظٹط¯ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط®ظپطھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ع¯ط±ظٹط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ…طھط¬ط§ظˆط²ط§ظ† ط¨ط§ طھط­ظ…ظ„ ط´ظƒط³طھ ظˆ ط±ط³ظˆط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯.
ط®ط¨ط± ط§ظٹظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظٹظˆط±ط´ ط؛ط§ظپظ„ع¯ظٹط±ط§ظ†ظ‡ طŒ طھط§ط²ظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ¾ط®ط´ â€چ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹظ„ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طµظˆط± ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط² ظ†ظˆط§ط­ظ‰ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± طھطµظ…ظٹظ… ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ طھط´ظƒط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ط³ط§ط±طھ ط±ط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯. ظ„ظٹظƒظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط® ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ط³ط·ط­ظ‰ ظˆط³ظٹط¹طھط± ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط± طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط²ط¹ظ…ط§ ظˆ ط±ظˆط³ط§ظ‰ ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯ طھط±ظƒ ط¯ظٹط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط؛ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط±ط§ظ†ط³ظˆظٹظ‡ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط³ظٹط¯ ط¨ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ط­ ط±ط§ ط¯ط± طھط¹ظ‚ظٹط¨ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ†ظˆظ…ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¬ظˆط± ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¯ط³طھط®ظˆط´ â€چ ط­ط±ظٹظ‚ ط³ط§ط®طھظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظˆ ط¯ط± طµظˆط± ظٹظˆط±ط´ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ط§ط±طھ ظˆ ع†ظ¾ط§ظˆظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط±ط§ط°ظ„ ظˆ ط§ظˆط¨ط§ط´ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط§ط´ط؛ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط¹ظ… ط§ط² ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظٹط§ ط¹ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¯ط¢ظˆط±طھط± ظˆ ظ†ظƒط¨طھ ط¨ط§ط±طھط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ظپط§ظٹط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ظƒطھط¨ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط´ظٹط§ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ 19 ط¬ظ„ط¯ ط§ط² طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ط®ظˆط¯ ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط®ط·ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط±ط§ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ…طµط±  
ط¯ط± ط§ظˆط¬ ط­ظˆط§ط¯ط« ط؛ظ… ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط³ظپ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…طµط± ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¹ظ‚ط§ظ„ ظˆ ع†ظ¾ظٹظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ طµط­ط±ط§ظ†ط´ظٹظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…طµط± ط´ط¯طŒ ظ…طµط±ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ظˆظ…ط´ ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ط§ط³طھط§ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ†ط®ط¨ع¯ط§ظ† ط³ظٹط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ط¹ط·ظˆظپ ط´ط¯ ظˆ ظ…طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ ط´ط®طµظٹطھ ظˆظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط³ظپط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…طµط± ظ†ط¨ط±ط¯: ظ‡ط´طھ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± 1329 ظ‡ .ظ‚ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط± ط¯ظٹط¯ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 1330 ظ‡ .ظ‚ ط¯ط± ط³ظپط±ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…طµط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…طµط±ظ‰ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط­ط« ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظٹط® ط³ظ„ظٹظ…ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ - ط´ظٹط® ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ط²ظ‡ط± - ط¯ظٹط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§طµظٹظ„ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§طµظˆظ„ظ‰ ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ظپظٹط³ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰  
ط¯ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ظ…ط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط±ظˆط± ظ…ط§طŒ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ظ‚ط§ط¹ط¯طھط§ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ طھط§ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ) ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± طھظ†ع¯ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ظƒط§ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ¾عکظˆظ‡ط´ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط³ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط¯ ط³ط±ط§ط³ط± ط§ط³طھط«ظ†ط§ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ط± ط§ظˆطŒ ط±ظˆط­ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط°ظ‡ظ† طھظˆط§ظ†ط§ ظˆ ظ‡ظˆط´ ط³ط±ط´ط§ط±ط´ ظ…ظٹط¯ط§ظ† طھط§ظ„ظٹظپ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط؛ظˆط·ظ‡ ظˆط± ط¨ظˆط¯. ط­ظ‚ ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظپط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾عکظˆظ‡ط´ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظپطھ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط±طھط¨ط§ط· ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظˆ ط¨ط­ط« ظˆ ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¯ط± ظپط±طµطھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظٹط§طھ طŒ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
ط¢ط«ط§ط± ظˆ طھط§ط،ظ„ظٹظپط§طھ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ 
1 - ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ  
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ طµط§ط¯ظ‚ظ‰ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظˆ طھظˆط§ظ† ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط³ط®ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ… . ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ† ط®ظٹظ„ظ‰ ط±ط³ط§طھط± ظˆ ط¨ط§ط²طھط± ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1355 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط¯ط± طµظٹط¯ط§طŒ ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ط±ظپط§ظ† طŒ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط³ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯. ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط±ظ… ط¯ظƒطھط± ط²ظٹط¯ ظ‡ظ†ط±ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„ظٹط³ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2 - ط§ظ„ظپطµظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظ‡ ظپظ‰ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ظ„ط§ظ…ظ‡  
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ط§ ط¬ظ„ط§ظ„طھ طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ (ظƒظ„ط§ظ… ) ط¹ظ‚ظ„ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ . طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1327 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ط± طµظٹط¯ط§طŒ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 1347 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظپطµظˆظ„ ظ…ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط®ظˆط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 192 طµظپط­ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط·ط¹ ظˆط²ظٹط±ظ‰ ظ…ظ†طھط´ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(13)
3 - ط§ط¬ظˆط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¬ط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‡ 
ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط­ط¬ظ… ظƒظˆع†ظƒ ط§ظ…ط§ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¯ط±ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط§ط³ط®ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¹ط§ظ„ظ… ط³ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¬ط§ط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ† ط¨ط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ طھظƒظپظٹط± ظˆ ظ„ط¹ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ طµط­ط§ط¨ظ‡ طھظˆط³ط· ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ طھط­ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ†ط³ط¨طھ طھط­ط±ظٹظ… ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ظ…طھط¹ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ط¦طھ طŒ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط² ط¢ظ†ظ‡ط§.
ظ¾ط§ط³ط®ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط­ظƒظ… ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ظٹطھ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط­ط« ط±ط§ ط·ظˆط±ظ‰ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط´ط®طµ â€چ ظ…ظ†طµظپ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط²ط¯ط§ظٹط¯.
ط³ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ع†ظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط­ط¯طھ ظˆ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ع¯ظ‰ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¢ظ† طŒ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط³ط´ع¯ط± ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط®ط±ط§ظپظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظ„ط·ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط®ط§ط·ط±ظ†ط´ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¯ط± 152 طµظپط­ظ‡ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ط±ظپط§ظ† طµظٹط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 1355 ظ‡ .ظ‚ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(14)
4 - ط§ظ„ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ط؛ط±ط§ط، ظپظ‰ طھظپط¶ظٹظ„ ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط،  
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± 40 طµظپط­ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ظˆط²ظٹط±ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ع†ط§ظ¾ ط¯ظˆظ… ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظپطµظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط·ط¨ط¹ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط±ظˆط´ظ†ظ…ظ†ط¯ظ‰ طŒ طھط­ظ„ظٹظ„ طŒ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ط§ط² عکط±ظپ طھط±ظٹظ† ظˆ طµط­ظٹط­ طھط±ظٹظ† ط¯ط±ط³ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط§ط² ظ‚ظ„ظ… ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ع†ط´ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5 - ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ…ط§طھظ… ط§ظ„ط¹طھط±ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظ‡  
ظ…ظˆظ„ظپ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظپظ„ط³ظپظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط·ظپ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط·ظˆط± ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ط¯ظ„ظ†ط´ظ†ظٹظ† طŒ طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(15)
6 - ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡  
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1365 ظ‡ .ظ‚ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ط±ظپط§ظ† طŒ طµظٹط¯ط§ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظƒطھط§ط¨ ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ط¯ط± طھط±ط§ط¬ظ… ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط³ط¨ظƒظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظˆ ط·ط±ط­ظ‰ ظ†ظˆ ط¯ط±ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھط­ظ„ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط± ط§ط¯ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط®ظˆط¯ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ظ…ظ‚ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ .
ظ…ظˆظ„ظپ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ طŒ ط¹طµط± ط§ظˆطŒ ظˆط§ط¨ط³طھع¯ظٹظ‡ط§ ظˆ ظپط¶ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ طµط­ط§ط­ ط´ط´ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ط®ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
7 - ط¨ط؛ظٹظ‡ ط§ظ„ط±ط§ط؛ظٹظ†  
ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط®ط·ظ‰ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط´ط¬ط±ظ‡ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ظ¾ط±ط­ط¬ظ… طŒ ط¨ط§ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¯ط± ط§ط¯ط¨ طھط±ط§ط¬ظ… ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط§طµ ظˆ ظ†ط³ظ‚ظ‰ ظ…ط­ظƒظ… ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ… ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ظ…ط´ط¬ط±ظ‡ طŒ ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ط§ظ† ظٹط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¹طµط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ‰ ظˆ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹظˆط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط³ظ„ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ظ†ظٹط² ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
8 - ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ظ„ظ…ظٹط«ط§ظ‚ ظˆ ط§ظ„ظˆظ„ط§ظٹظ‡  
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1360 ظ‡ .ظ‚ ط¯ط± طµظٹط¯ط§ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
9 - ط«ط¨طھ ط§ظ„ط§ط«ط¨ط§طھ ظپظ‰ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ظˆط§ظ‡  
ظ…ظˆظ„ظپ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط³طھط§ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ…ط°ط§ظ‡ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ط² طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ظˆ ظ…ظˆظ„ظپظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط·ط±ظ‚ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظ‚ط±ط§ط¦طھ طŒ ط³ظ…ط§ط¹ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظƒطھط¨ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ‡ظ… ط§ط² ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط²ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ†ط§ظ… ط¢ظˆط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ طھظپطµظٹظ„ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ط± طµظٹط¯ط§ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
10 - ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظٹظ‡  
ع†ط§ظ¾ ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1397 ظ‡ .ظ‚ ط¯ط± ط¨ظٹط±ظˆطھ طŒ ظ„ط¨ظ†ط§ظ† ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط®ظ„ط§ظپظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(16)
ط¢ط«ط§ط± ظˆ طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ع¯ظ… ط´ط¯ظ‡ 
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ظˆط´طھظٹظ… طŒ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط¯ظٹط¹ ظˆ ط¬ط§ظˆظٹط¯ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھط¬ط§ظˆط² ط³ط§ظ„ 1930 ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ع†ط§ط± ط­ط±ظٹظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط§ط² ط°ط®ط§ظٹط± ظˆ ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ط¯ظˆط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط®ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ط¬ط§ظ† ط¢ط²ط§ط±طŒ ظ…ظپظ‚ظˆط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع¯ظ… ط´ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ط§ظ†ط´ ط®ط³ط§ط±طھ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط¹ظ…ط± ط³ظٹط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط²ظ†ظˆظٹط³ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.(17)
ط¯ط± ط²ظٹط± طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¢ظ† ط¢ط«ط§ط± ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظˆظ„ظپ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ„ط؛ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ظˆط±ظ‚ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1 - ط´ط±ط­ طھط¨طµط±ظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ظ‰ طŒ ط³ظ‡ ط¬ظ„ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظƒطھط§ط¨ ط·ظ‡ط§ط±طھ طŒ ظ‚ط¶ط§ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ظˆط§ط±ظٹط« ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
2 - طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط¨ط± ط±ط³ط§ط¦ظ„ ط´ظٹط® ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§طµظˆظ„ (ظٹظƒ ط¬ظ„ط¯).
3 - ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط¬ط²ط§طھ ظ…ط±ظٹط¶ .
4 - ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طŒ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ (ط³ظ‡ ط¬ظ„ط¯)(18)
5 - ط§ظ„ظپطµظˆطµ ط§ظ„ط¬ظ„ظٹظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ طŒ ط´ط§ظ…ظ„ ع†ظ†ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± طµط­طھ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ظ„ ظ†طµ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط§ طھط­ظ„ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‰ .
6 - طھظ†ط²ظٹظ„ ط§ظ„ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ط¨ط§ظ‡ط±ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ظ„ط¯ ظ…ط¨طھظ†ظ‰ ط¨ط± 100 ط¢ظٹظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… طµط­ط§ط­ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ظٹظƒ ط¬ظ„ط¯).
7 - طھط­ظپظ‡ ط§ظ„ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ† طŒ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط² ط¶ط¹ظپط§ ط¯ط± طµط­ط§ط­ ط´ط´ع¯ط§ظ†ظ‡ . ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط­ط¯ظٹط« طŒ ط§ط¨طھظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط´طھط±طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
8 - طھط­ظپظ‡ ط§ظ„ط§طµط­ط§ط¨ ظپظ‰ ط­ظƒظ… ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ .
9 - ط§ظ„ط°ط±ط¨ط¹ظ‡ طŒ ط¯ط± ط±ط¯ ظƒطھط§ط¨ ط¨ط¯ظٹط¹ظ‡ ظ†ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‰ .
10 - ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ظ‡ ظپظ‰ ظ…ط§طھظ… ط§ظ„ط¹ظ†ط²ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ طŒ (ع†ظ‡ط§ط± ط¬ظ„ط¯) ط¬ظ„ط¯ ظٹظƒظ… : ط¯ط± ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )طŒ ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… : ط¯ط± ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… )طŒ ط¬ظ„ط¯ ط³ظˆظ… : ط¯ط± ط³ظٹط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط¬ظ„ط¯ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¯ط± ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ).
11 - ظ…ظˆظ„ظپظˆط§ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ظپظ‰ طµط¯ط± ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ظپطµظˆظ„ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ظ† ط¯ط± طµظٹط¯ط§ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(19)
12 - ط¨ط؛ظٹظ‡ ط§ظ„ظپط§ط¦ط² ظپظ‰ طھظپظ„ ط§ظ„ط®ط¨ط§ط¦ط²طŒ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ظ† ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
13 - ط¨ط؛ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ظ† ظ„ط«ظ… ط§ظ„ط§ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ„طھط§ظ…ظ„ طŒ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط§ط¯ط¨ظ‰ ظˆ ظپظƒط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط´طھط§ط¯ ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط§ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
14 - ط²ظƒط§طھ ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ظپطµظˆظ„ ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ظ† ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
15 - ط§ظ„ظپظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ط§ظ„ظپط±ط§ط¦ط¯طŒ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯.
16 - طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط¨ط± طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ .
17 - طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط¨ط± طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… .
18 - ط§ظ„ط§ط³ط§ظ„ظٹط¨ ط§ظ„ط¨ط¯ظٹط¹ظ‡ ظپظ‰ ط±ط¬ط­ط§ظ† ظ…ط§طھظ… ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¨طھظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ†ظˆط¹ ط®ظˆط¯ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط¨طھظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ظپظ‚ظˆط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھ طھظƒظ…ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(20)
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ طŒ طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±طŒ ط¯ظ‚طھ ع¯ط³طھط±ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظƒط§ط´ طŒ ظ¾ظ‰ ع¯ظٹط±ظ‰ ظپط±ط§ع¯ظٹط±طŒ ط¯ط±ط³طھظ‰ طھط­ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ط´ظپط§ظپظٹطھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط´ط¯طھ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ طŒ ظ…ظ…طھط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‚ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹط±ط§ط¯ ع¯ط±ظپطھ .
ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ 
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظˆط²ظٹظ† طŒ ط¨ط§ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظˆ طµط¨ظˆط±طŒ ط¨ط§ ظˆظ‚ط§ط±طŒ ط³ظ†ع¯ظٹظ† طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ط¹ظ‡ طµط¯ط±طŒ ط®ظˆظ‰ ظ†ط±ظ… طŒ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظƒظˆظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظٹط¨طھ طŒ ط¬ط°ط§ط¨ ظˆ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط³ط®طھ طھط´ظ†ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¬ط§ظ†ط¨ط¯ط§ط± ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ط¢طھط´ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط³ط§ط²ط´ ظˆ ظ†ط±ظ…ط´ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط³طھظ… ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰ طŒ ط¯ط± ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ طŒ طµظپط§ظ‰ ظ†ظپط³ طŒ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط¯ط±ظˆظ† ظˆ ط­ظ‚ ع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ„ع¯ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظپط¶ظٹظ„طھظ‡ط§طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ط±ط¯طŒ ط¯ظˆط±ظ†ع¯ط±طŒ ط±ظˆط§ظ†ظƒط§ظˆ ظˆ ظ…ظˆط´ظƒط§ظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ عکط±ظپط§ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظپط±ظٹط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظƒظ… ط®ظٹط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ طµط­ظٹط­ طŒ ط³ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط±ط¨ط§ ظˆ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯.
 


next page

fehrest page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation