بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سوکنامه امام حسین و یارانش, سید عبدالحسین شرف الدین موسوى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´
(ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹))

ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰

- غµ -


ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ! ط´ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط¹ط§ط²ظ… ط¹ط±ط§ظ‚ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظپط±ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ط¨ظٹظپطھظ… .
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ظپطھ : ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظپط±طھ ! ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ طŒ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ طھطµط±ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ طھط´ط±ظٹظپ ط¨ط¨ط±ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± طھظˆ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط³ظ„ط·ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¢ظ†ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ظƒط´طھط§ط± ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط®ط§ط·ط± ط¬ظ…ط¹ ظ†ظٹط³طھظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ طھظƒط°ظٹط¨ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ طھظˆ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظˆ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط³ط®طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯!
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط±ط§ظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ظپطھ .(131)
17 - ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط¨ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ 
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طµط¨ط± ظƒظ†ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¨ط± طھظˆ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆظ‰ . ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط±ط§ظ‚ ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط´ظˆ. ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط³ط±ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ… ط­ط¬ط§ط² ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ظٹظ‡ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظˆظٹط³ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ظˆ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظٹظ…ظ† ط¨ط±ظˆ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯عکظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظƒظ…ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ظ¾ط¯ط± طھظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ†ظˆظٹط³ ظˆ ظ…ط¨ظ„ط؛ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط³ظˆ ط¨ظپط±ط³طھ . ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط³ظپط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(132)
18 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط²ظˆظ…ظ‰  
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ظ…ط± ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط²ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… طھظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ…ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط®ط§ط·ط±ط¬ظ…ط¹ ظ†ظٹط³طھظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ طھظˆ ط¨ظٹط§ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ! ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¬ط²ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط¯ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†طµظٹط­طھ ظˆ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط®ط±ط¯ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(133)
19 - ط¨ط§ط² ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±  
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¬ط¹ظپط± ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھ : ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ طھط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط± طھظˆ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ظ¾ط§ط´ط¯. ط§ع¯ط± ط§ظ…ط±ظˆط² طھظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ظ†ظˆط± ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† طھظˆ ظ…ط´ط¹ظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط´طھط§ط¨ ظ…ظپط±ظ…ط§طŒ ظ…ظ† ظ…ظ†طھط¸ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ… ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ¾ظ‰ ع¯ظٹط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… .(134)
20 - ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±  
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ (ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظٹط²ظٹط¯) ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھ طھظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ†ظˆظٹط³ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط§طھ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ظƒظ† ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯. ط¹ظ…ط±ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظƒط±ط¯.(135)
21 - ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط·ظٹط¹ 
ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¢ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط·ظٹط¹ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ )! ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ… طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§!
ظ‡طھظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط­ط±ظ…طھ ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ط­ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.(136)
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط­ط±ظ…طھ ط´ظ…ط§طŒ ط­ط±ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط±ظٹط´ طŒ ظˆ ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ . ظ†ط±ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ط±ظ…طھظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡طھظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ†ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ظ…طھط¹ط±ط¶ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ†ط´ظˆظٹط¯.(137)
ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¬ط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ طŒ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط²ظٹط±ط§ ط¢ط±ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯.
22 - ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظƒط±ظ…ظ‡  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظƒط±ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ط·ظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط´ظ…ط§ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط²ط­ظ…طھ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط±ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ† طµظ„ط§ط­ ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط± ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظ„ظٹظƒظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(138)
23 - ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ طھظ…ظٹظ…  
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ طھظ…ظٹظ… ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ‚ط§ط¯ط³ظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط²ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ع†ظˆظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظٹط³طھ .
24 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط؛ط§ظ„ط¨  
ظپط±ط²ط¯ظ‚ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¯ط± طµظپط§ط­ طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ .(139) ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ â€چ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ„ط¦ط§ظ…طھ ظˆ ظ¾ط³طھظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ظٹظ‡ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظˆ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯.(140)
25 - ظٹط§ط¯ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ 
ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹط´ طŒ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظٹط§ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط±ظˆط²ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط­ظ‚ط§ط±طھ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط³ط± ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ط¢ظٹط§ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¢ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظٹط­ظٹظ‰ ظˆ ط³ط±ظ†ظˆط´طھط´ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظٹط­ظٹظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ طں
26 - ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³ط¯ظ‰ 
ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط³ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط«ط¹ظ„ط¨ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط§ط² ظ‚طھظ„ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط±ظˆظ‡ طŒ ظ…ط·ظ„ط¹ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯!(141)
ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†طµط±طھ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط§ظˆ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯.
27 - ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯: ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… . ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط®ط¨ط± ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ظ‚طھظ„ ظ…ط³ظ„ظ… ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ط±ظˆظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ط± ظٹظ‚ط·ط± ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط²ط¨ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھ ع†ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ .
ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط²ط¹ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظ…ط§ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ط¢ظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظˆ ظ…ط±ع¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(142)
28 - ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط·ط±ظ…ط§ط­  
ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط·ط±ظ…ط§ط­ ظ¾ط³ط± ط¹ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط°ظٹط¨ ط§ظ„ظ‡ط¬ط§ظ†ط§طھ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط± ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¯ط± ظ‚طھط§ظ„ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ظپظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط­ط±ظƒطھظ… ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… . ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظٹط³طھظ†ط¯طں ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط§ظپطھط§ط¯. ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط­طھظ‰ ظٹظƒ ظˆط¬ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظ‡ط³طھط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط¬ط§ط، ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط² طھط¹ط±ط¶ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط؛ط³ط§ظ† ظˆ ط­ظ…ظٹط± ظˆ ط§ط² ط¢ط³ظٹط¨ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ظ†ط°ط± ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ط³ط±ط®ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط°ظ„طھ ط¨ط± ظ…ط§ ط³ط§ظٹظ‡ ظ†ظٹظپظƒظ†ط¯. ظ…ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط¬ط§ط، ظˆ ط³ظ„ظ…ظ‰ ط§ط² ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط·ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ط±ظˆط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط·ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ظ…ظ† طھط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط´ظ…ط´ظٹط±ط²ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط´ظ…ط§ ط¨ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! طھط§ ظ¾ظ„ظƒ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط­ط¯ظ‰ ط±ط§ ظٹط§ط±ط§ظ‰ طھط¹ط±ط¶ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ .(143)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ طھظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ظ†ع¯ط´طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظ‚طµط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط؛ط¨طھظ‰ ط¨ط± ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط·ط±ظ…ط§ط­ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ . ط§ظ…ط§ ط§ظˆ - ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹط´ - ط¬ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ط±ع¯ طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ظ¾ط§ظƒ ط®ظˆط¯ طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯طŒ ط­ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طŒ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆ ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ†ظ…ظ‰ ظ‡ط±ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ†ع¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ع†ظˆظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ع¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹطھ ط­ظ‚ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط¬ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپظ†ط¯ ظˆ ط§ط² طھط¨ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط¬ط¯ط§ظٹظ†ط¯.(144)
ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط³ط®ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒط§ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚طھظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط§طھ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظˆظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طں ظˆ ظ…ع¯ط± ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط§ط°ط§طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط´طھ ط§ط² طµظپظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط¯ط± ظ†ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط´ظƒظٹط¨ ظƒظ† ...طں
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ط¨ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط±طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ†ط²ط¯ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ طھط§ط¨ط¹ظٹظ† ظ‡ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط´ط±ظٹظƒ ع¯ظپطھ : ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ع†ط§ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ط§ط± ظˆ ظپظˆط¬ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط®ظپظٹظ‡(145) ظˆ ظƒظ„ط§ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط±ظˆط²ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظپطھ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¢طھط´ ظ…ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢طھط´ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ظ‰ طں(146)
ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظ‰ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھط¨ط§ط² ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ظƒط¨ط±ظ‰ ظ‚ط§ظٹظ„ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط´ط§ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‚ط§ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ طŒ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ (ط§ظ†ط³ط§ظ† ) ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط®ط§طµ ظ„ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط§ط³ط±ط§ط± ط®ظ„ظ‚طھ طŒ ط±ظ…ط² ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ظˆ ط¨ط§ط·ظ† ط§ط´ط®ط§طµ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط³ظˆظٹط¯ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ (ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ ) ط¹ظ„ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ط§طھ ط®ظˆط¯ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط³ط±ط§ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط± ظƒظ„ظٹط§طھ طŒ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ طµط؛ط±ط§ ظˆ ظƒط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†طµظˆطµ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط¯ط± ط¯ط³طھط±ط³ ط§ط³طھ طŒ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ظ‚ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط®طھع¯ط§ظ† ظ…ط­ظ‚ظ‚ طŒ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ع¯ط§ظ‡ظٹظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظٹطھ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط³ط®ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ط؛ط±ط§ظ…طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط®ط¨ط§ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طŒ ط­ظˆط§ط¯ط« ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆط¶ط¹ ط®ظ„ظپط§طŒ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¢ط­ط§ط¯ ط¢ظ† طŒ طھظˆط³ط· ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط¯ط«ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط®ظپظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط§ظˆطŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظٹط§ ط¬ط¯ ط§ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط·ظˆظ„ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ع†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط­ظ‚ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط¨ط±ط¢ظٹط¯. ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† طھظˆظپظٹظ‚ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط°ظƒط± ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظˆظپظ‚ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ†طµظپظ‰ ط±ط§ ظ‚ط§ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒط³ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± طµط­طھ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ط¯ظ‡ط¯.
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ طھظ†ط§ط³ط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ‡ظ‡ ظ†ط®ط³طھ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ ط­طھظ‰ ط³ط§ظٹط± ط§ظٹط§ظ… ط³ط§ظ„ ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±.
طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظ…ظˆظ„ظپ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط®طھ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ ظ‡ط³طھظ… . ط®ط¯ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط³ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظˆظƒظٹظ„ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(147)
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹظƒظ…  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ظ… ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط§ظٹظ† ظˆظ„ط§ط¯طھ ط¨ط§ ط³ط¹ط§ط¯طھ طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط¶ طھط¨ط±ظٹظƒ ظˆ طھظ‡ظ†ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )طŒ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯. ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظ‡ظ…ط³ط± ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ظپطھ : ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ظ…ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ط§ظٹظ† ط±ظˆظٹط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) طھط¹ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ! ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ¾ط³ط±ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط´ظٹط± ط¨ط¯ظ‡ظ‰ . ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ع¯ظپطھ : ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ط؛ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… . ط§ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯. ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ‚ط·ط±ظ‡ ط¨ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ع†ظƒظٹط¯. ظ…ظ† ط¨ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط´ط¯طھ ظƒط´ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظ†ع¯ط§ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ ط§ظ‰ ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ! ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ† ط´ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ„ظٹظƒظ† طھظˆ ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‰ .
ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ع¯ظپطھ : ط¨ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط؛ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ… طھط§ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط±ع¯ط´طھظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط§ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ظ…ظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯.
ط­ط³ظٹظ† طŒ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط§ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط® ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯! (طµ ) ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ط§ط¨ظٹظ„ ط¨ط± ظ‡ط§ط¨ظٹظ„ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ (ط­ط³ظٹظ† ) ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط§ط¨ظٹظ„ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظƒظٹظپط±ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظƒظٹظپط± ظ‚ط§ط¨ظٹظ„ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط¶ طھط³ظ„ظٹطھ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ†ط¯. ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ† ظپط±ظ…ط§ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط±ط³ط§ظ† .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط±ظپطھ . ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯. ط³ط¨ط¨ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ظƒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط§طھ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظˆ ط؛ظ… ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¬ظ„ظˆ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§طھظ…ط§ظ… ط®ط·ط¨ظ‡ طŒ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط¨ط± ط³ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط¯ط³طھ ع†ظ¾ ط¨ط± ط³ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظ† طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طھظˆ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆطŒ ظ¾ط§ظƒظٹط²ع¯ط§ظ† ط¹طھط±طھ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط°ط±ظٹظ‡ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظˆ ط§طµظ„ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط®ط¯ط§ظٹط§! ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظپط±ظ…ط§.
طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط±ع¯ط´طھ . ط¨ط§ ط±ظ†ع¯ ظˆ ط±ط®ط³ط§ط± ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط³ط±ط® طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط®طھطµط± ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ظ† ط¯ظˆ ع†ظٹط² ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط¹طھط±طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظˆ ط§طµظ„ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¢ظ…ظٹط²ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¯ظ„ظ… . ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط±ع¯ط² ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط³ط± ط­ظˆط¶ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯. ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظٹع† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظ‚ط±ط¨ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظپط±ط¯ط§ ط³ط± ط­ظˆط¶ ط¨ط§ ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯. (ظ†ظƒظ†ط¯) ط¹طھط±طھ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¯ط±ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط³طھظ… ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط³ظ‡ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظˆط§ط±ط¯ ط¹ط±طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯: ظ¾ط±ع†ظ… ظ†ط®ط³طھ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ طھظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯. طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ… ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… ط´ظ…ط§ ظƒظٹط³طھظٹط¯طں
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط¹ط±ط¨ ظ‡ط³طھظٹظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ظ…ظ† طŒ ط§ط­ظ…ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط±ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ… ظ‡ط³طھظ… .
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ…طھ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯!(148)
ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… : ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹طھط±طھ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظٹط¯طں
ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظٹظ… ط¹طھط±طھ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظٹظ… . ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط±ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظ…ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ¾ط±ع†ظ… ط¯ظˆظ… ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ظٹط§ظ‡ طھط± ط§ط² ظ¾ط±ع†ظ… ظ†ط®ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظٹط¯طں
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ط§ ط«ظ‚ظ„ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط«ظ‚ظ„ ظƒظˆع†ظƒ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط´ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط±ظˆط³ظٹط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط±ع†ظ… ط³ظˆظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط› ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… ط´ظ…ط§ ظƒظٹط³طھظٹط¯طں
ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… . ظ…ط§ ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپط§ (طµ ) ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ظ…ط§ ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ظٹظ… طŒ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط­ظ„ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط°ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†طµط±طھ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط³طھظٹط² ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§طŒ ظ…ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظ…ط§طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‡ط³طھظ… . ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ ط­ظˆط¶ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ط² ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط±ظ‚ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ط±ظƒظ‡ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ â€چ ع¯ظپطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط¯ط§ط¯. ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط´ ظ†ظٹط³طھظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± (ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ) ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆط­ ظ…ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ظƒظ†ط¯. ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ط› ط¯ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ط³ظ†ع¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… : ظٹظƒظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظ†ظˆط± ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھ طھط±ط؛ظٹط¨ ظˆ طھط´ظˆظٹظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ظˆظ…ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± طھظƒط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(149)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± (ط¯ط± ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط³ط®ظ† ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط³ط± ط­ظˆط¶ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯. ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆ ظ†ظٹظپطھظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ظˆظٹط¯طŒ ط¹ظ‚ط¨ ظ‡ظ… ظ†ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹط§ط¯ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط§ظ†ط§طھط±ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظٹط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ طŒ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط¬ظ„ظˆطھط± ط§ط² ط´ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط­ظˆط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ع†ظ‡ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظٹط¯طں ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ع†ظٹط³طھ طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط«ظ‚ظ„ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط«ظ‚ظ„ ظƒظˆع†ظƒطھط± ط¹طھط±طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ . ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط®ظٹط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظƒط´ظٹط¯طŒ ظ†ط§ظƒط§ظ…ط´ط§ظ† ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ‚ط¨ ظ†ظ…ط§ظ†ظٹط¯. ظ…ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ„ط·ظٹظپ ظˆ ط®ط¨ظٹط± ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ط³طھظ… ظˆ ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط³ط± ط­ظˆط¶ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظˆظ‰ ظ…ظ† - ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ - ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظˆط³طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ† طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ )طŒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹط´ طŒ ط¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظپظˆطھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§طھط§ظ‚ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ ط´ظˆظ… ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ع¯ط±ط¯ظ… . ظ…ظ† ع¯ظپطھظ†ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ط°ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط¬ظ„ظˆطھط± ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ… . ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط¹طھط±طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… طŒ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظ†ظٹظƒظˆ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظٹط¯.(150)
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظ…ظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ† طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظ…طھ طھظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ طھظˆطµظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ†طھ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط³ط§ط®طھظ‰ طŒ ظˆظٹط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طھظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط§ط±ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¯ظƒط§ط±ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯.
ط¬ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط¨ط§ ط²ظ‡ط± ط®ط§ظ„طµ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±ط¯ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ .
ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ طھظ† ظ†ط¯ط§ط¯طŒ ط¹ط²طھ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ع¯ط´طھ .
ط³ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®طھ ط¨ظˆط¯.
ط§ط³ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظپط¹ظٹظ‡ط§ظ‰ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ„ط·ظٹظپط´ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط²ظٹط¯طŒ ط´ط¨ ط±ط§ ط³ط­ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط±ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط®طµط§ظ„ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط؛ظ…ط§ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯.
ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ط¨ط´ط¯طھ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ع†ط§ط± ظˆط­ط´طھ ط´ط¯ظ†ط¯.(151)
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆظ…  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¯ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ¾ط³ط± ط§ظˆ ظٹط²ظٹط¯ - ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹طھط¨ظ‡ طŒ ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆظٹط´ ظƒظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ظˆط´طھ : ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط´ظ‡ط±طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒط±ط¯ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط²ط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظپط±ط³طھط¯. ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ظٹط²ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ع¯ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ… . ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ طŒ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… . ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ط³طھط§ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ ط³ظ‰ طھظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ظٹط§ظ†ط´ â€چ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ظˆظ„ظٹط¯ ط®ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ط³ط§ط®طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ظپط±ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظپط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† . ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† - ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ط§ظˆ - ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±! ط¹ط°ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±طŒ ط§ظˆ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط²ظ† .
ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ طھظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒظˆط± ظƒط¨ظˆط¯ ع†ط´ظ… طں ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط³طھ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھظٹظ… طŒ ظ…ط¹ط¯ظ† ط±ط³ط§ظ„طھظٹظ… طŒ ظ…ط­ظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظٹظ… طŒ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظ…ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ط¶ ظˆ ط¨ط³ط· ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ط³طھ ) ظٹط²ظٹط¯ ط´ط®طµظ‰ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±طŒ ط¢ط¯ظ… ظƒط´ طŒ ظ…طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظپط³ظ‚ ظˆ ظپط¬ظˆط± ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ .
ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظƒط´طھظ‰ .
ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ طھظˆ ظ…ط±ط§ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ… ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ع¯ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ†ط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط¨ظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط±ط­ظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظˆط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طµط¨ط­ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط®ط¨ط± ط¨ظˆط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ…ظ† ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… ط­ط±ظپ ظ…ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆطŒ طµظ„ط§ط­ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ط­ط±ظپ طھظˆ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ع¯ظˆطŒ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ… .
ظ…ط±ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ ظپط§طھط­ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ط®ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظˆ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆطŒ ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ ظ¾ط³ط± ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ طŒ ط¨ط§ ط¹طµط¨ط§ظ†ظٹطھ ط±ط§ظ‡ط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط±ظپطھ . ط¹ظ…ط± ظ¾ط³ط± ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ط±ظپطھظ… ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظٹط§ظپطھظ… .
ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ط±ط§ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط§ط¨ظˆظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ ... ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط؛ط¶ ع¯ظ„ظˆظٹظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ . ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ظ‡ طھظˆ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طں
ع¯ظپطھظ… : ط­ط§ط´ط§ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ط¯ط±طھ ظ‚ط³ظ… ! ط¨ط§ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚طھظ„ ظ…ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ طں
ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ‚طھظ„ ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط±ط¨طھ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طھظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طں
ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¯ط± ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±طŒ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط§ظ…طھط´ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط°ط±ظٹظ‡ ط§ظˆطŒ ط´ظƒط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ظ…ط·ظ„ط¹ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(152)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط¯! ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ط²ظ… ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ظٹط¯. ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظˆط§ظˆظٹط³ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ‡ ع¯ط±ع¯ط§ظ† ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† طµط­ط±ط§ ط¨ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ ط¨ط¯ظ†ظ… ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظƒظ…ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط®ظˆط±ط¬ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… طھظ‚ط¯ظٹط± ط±ظ‚ظ… ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع¯ط±ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ طµط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طµط§ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ â€چ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ ط´ط¹ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ . ط§ط² ط§ط³ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯. ع¯ظپطھظ†ط¯: ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ظ†ظ…ظ†ط§ظƒ ط´ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط¶ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ع¯ظپطھظ… : ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ظپط±ط§طھ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط§ط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ظ…ظƒط§ظ† ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط´طھط±ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§طŒ ط¬ط§ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ط§ط± ظˆ ط¨ظ†ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§طŒ ظ…ط­ظ„ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط±طµظ‡ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(153) ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ط¸ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظپطھط§ط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ظˆط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط±ظˆط²ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط² طھظˆ ظ†ظٹط³طھ ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± طھظ† ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‚طھظ„ طھظˆطŒ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† طھظˆطŒ ط¯ط±ظٹط¯ظ† ط­ط±ظ…طھ طھظˆطŒ ط§ط³ط§ط±طھ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظ†ظپط§ظٹط³ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§طھ ظ‡ظ…ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط®ط¯ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ط±ط§ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط®ظˆظ† ظˆ ط®ط§ظƒط³طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط­طھظ‰ ظˆط­ظˆط´ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯.
ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط±ظˆط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طھظˆطŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¢ط¯ظ… ط±ظˆط² طھظˆط¨ظ‡ ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ طھظˆ ظ†ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط§ظ‚ ط¹ط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯ظ‰ طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ طھظˆ ظ†ظˆط­ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ طھظˆظپط§ظ† ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظƒط±ط¯طŒ ط¢طھط´ ظپظ‚ط¯ط§ظ† طھظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط®ظ„ظٹظ„ طŒ ط¢طھط´ ظ†ظ…ط±ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ…ط±ظˆط¯ظٹط§ظ† ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯. طھظˆ ط¨ط§ ظƒظ„ظٹظ… ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ط§ط² ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط§ط´ظƒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ظٹط²ط´ ظƒط±ط¯. ط§ع¯ط± ط¹ظٹط³ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط·ظپ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‚طھظ„ ط´ظ…ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¬ط² ط·ظپ طŒ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(154)
ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆظ…  
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط¹ظٹظ† طŒ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظٹظ… ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط´ط¯ ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ظ‡ط´طھظ… ط°ظ‰ ط­ط¬ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ طŒ ط®ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھط¹ظ‡ط¯ط§طھ ط´ط¯ظٹط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط³ظ…ظ‡ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط±طŒ 150 ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ â€چ ط¯ط± ط¹ط±ط¶ ظٹظƒ ط±ظˆط²طŒ 600 ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط³ظٹط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط´ظٹظˆظ‡ طµط¨ط± ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط³ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط­ظ†ظپظ‰ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ط§ ظˆ ط¨ط§ ظ„ط­ظ†ظ‰ طھط´ظˆظٹظ‚ ط¢ظ…ظٹط² ظˆ ظ…ط´ط¹ط± ط¨ط± ط´طھط§ط¨ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ط±ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظˆ ط³ظ¾ط³ â€چ ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ طŒ ط±ط§ ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯: ظ…ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆ ظˆ ظپط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط«ظˆظ‚ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ… ط­ط§ظ„ ظˆ ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯. ط§ع¯ط± ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ظˆ ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظƒظˆظپظ‡ ط´ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط®طھط§ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظƒط«ظٹط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ 18 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§طŒ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ع¯ط²ط§ط±ط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯. ظٹط²ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط±ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯طŒ ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط´ط®ظٹطµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ظƒظ†ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¨طµط±ظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طھظپظ‡ظٹظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظ‚طھظ„ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ طھط§ظƒظٹط¯ ظƒط±ط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط¹ظٹظ† طŒ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ طھظ…ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظƒظˆظپظ‡ ط´ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ط±ط³ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط´ط§ط¯ط¨ط§ط´ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ طھط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ع¯ط´طھظ†ط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚طµط± ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯ ظˆ ط³ط­ط±ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظˆ ظˆط¹ظٹط¯ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯. ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ظٹط² ط§ط² ط®ظˆظپ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† طŒ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط®طھط§ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ط±ظˆظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¯ط§ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طھ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط³ظ„ط§ط­ ظˆ ط³ط±ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ طں
ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ…ط¹ظ‚ظ„ ظƒظ‡ ط¬ط§ط³ظˆط³ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط³ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط®ط¨ط± ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظٹط§ظٹط¯ طھط§ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ط¹ظ‚ظ„ ط§ظپطھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ظ… ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ ط§ظ…ظٹط± ط±ط§ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط§ظˆ ظ†ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھط´ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ط´ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط´ط±ظ… ط¯ط§ط´طھظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… . ظ…ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ† ط¨ط±ظˆظ… ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظˆظٹط¯ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… .
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ظ‰ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظ†ط§ظ† ظ†ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¢ظˆط±ظ… ظˆ طھظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ‰ !
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ‰ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… .
ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ط§ ظƒط´ظٹط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ط³ط§ط² ظˆ ظ…ظ† ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ‰ . ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ (ظ…ط³ظ„ظ… ) ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ‚ظˆظ… (ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ) ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طµط¯ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¹ط§ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ…ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‡ط³طھظ… طŒ طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ظ‡ظ… . ط§ع¯ط± طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ظٹط§ط± ظˆ ظƒظ…ظƒظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط¨ط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… .
ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯. ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯طŒ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¯ط±ط®ط´ط´ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط´ظˆط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط¯ط±ظٹط؛ط§! ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ طھظٹط² ظ…ظ‰ طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ طں!
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط·ط§ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط§ط² ط§ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ع†ظˆط¨ط¯ط³طھظ‰ ط§ط´ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ طµظˆط±طھط´ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ط´ط¯طŒ ط¯ظ…ط§ط؛ط´ ط´ظƒط³طھ طŒ ط®ظˆظ† ط¨ط± ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ظˆط´طھ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ طµظˆط±طھط´ ط¨ط± ظ…ط­ط§ط³ظ† ط±ظٹط®طھ ظˆ ع†ظˆط¨ط¯ط³طھظ‰ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط´ظƒط³طھ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط¶ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ¾ط§ط³ط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒط´ظٹط¯ طھط§ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط¹ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯. ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظƒط´ط§ظ† ظƒط´ط§ظ† ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط³ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظˆظ‰ ع¯ظ…ط§ط´طھظ†ط¯.
ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ط§ظ† ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ط±ع¯ ط¨ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط´ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.(155)
ظ…ط¬ظ„ط³ ع†ظ‡ط§ط±ظ…  
ط®ط¨ط± ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط±ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ط±ط³ظٹط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯. ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ظ‚طµط± ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ طھط§ ط¯ط³طھ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط±ط³ط¯. ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ط§ ظ‡ظˆط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ‚طµط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظ†ط¨ط±ط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ط¨ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯. ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ظپطھ طھط§ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط² ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ط§ ط§ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ع¯ظپطھ :
ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒط¬ط§ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ط¯طں
ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¨ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط·ظˆط¹ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯. ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظٹظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظ… ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯. ط§ظˆ ط¢ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظ†ط´ط³طھ . ط¢ظ† ط²ظ† ط¸ط±ظپ ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ع¯ط± ط¢ط¨ ظ†ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ‰ طں
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§طŒ ط®ظˆط±ط¯ظ… .
ط¢ظ† ط²ظ† ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط¨ط±ظˆ.
ظ…ط³ظ„ظ… ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ط²ظ† ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظپطھ . ط¨ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ… ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯.
ط·ظˆط¹ظ‡ ع¯ظپطھ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط¨ط±ظˆ طµظ„ط§ط­ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ط®ط§ظ†ظ… ! ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ظ† ظ†ظƒظˆظٹظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط´ط§ظٹط¯ ظٹظƒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ظ… طھظ„ط§ظپظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط·ظˆط¹ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¬ط±ظٹط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ظپط±ظٹظپطھظ†ط¯.
ط·ظˆط¹ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط´ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ظ‡ط³طھظٹط¯طں
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظ‡ط³طھظ… .
ط·ظˆط¹ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§طھط§ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط´ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯. ظ…ط³ظ„ظ… ط´ط§ظ… ظ†ط®ظˆط±ط¯. ط§طھظپط§ظ‚ط§ ظ¾ط³ط± ط·ظˆط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ط§ط³ط¯ظ‰ ط­ط¶ط±ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط¹ظٹظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط´ط¹ط« ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط´طµطھ ظˆ ظٹط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط³ط±ط¨ط§ط² ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ â€چ ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط³ظ… ط§ط³ط¨ط§ظ† ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظپطھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¨ظƒظٹط± ط¨ظ† ط­ظ…ط±ط§ظ† ط¯ط±ع¯ظٹط± ط´ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط¶ط±ط¨طھ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯. ط¨ظƒظٹط± ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¨ط± ظ„ط¨ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط²ط¯ ظˆ ظ„ط¨ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ‡ظ… ط±ط³ظٹط¯. ظ…ط³ظ„ظ… ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¨ظƒظٹط± ط²ط¯ ظˆ ط¯ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط§ظˆ ظƒظˆط¨ظٹط¯. ط¨ط§ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ طھط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط³ط§ط®طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¨ط§ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ظ†ع¯ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‰ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ‡ ط¨ط± ط³ط±ط´ ط±ظٹط®طھظ†ط¯. ظ…ط³ظ„ظ… ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط¬ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ظ…ظٹط±ظ… .
ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط§ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ظ… .
ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط´ط±ط§ط±طھ ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.
ظˆ ط³ط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظ… ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ طھظ„ط® ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظٹط²ط¯.
ط¨ظٹظ… ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط¨ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع† طµط¯ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ‡ط±ط§ط³ظ… .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ¾ط³ط± ط§ط´ط¹ط« طŒ ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ طµط¯ط§ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ . ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ع¯ظپطھ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظپطھ طŒ طھظˆ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ . ط§ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظƒط±ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط³ظ„ظ… ط±ظٹط®طھظ†ط¯. ط³ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¶ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط²ط¯. ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ع¯ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± ظٹط§ط³ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظٹظ† طŒ ظ†ط®ط³طھ ظپط±ظٹط¨ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ظƒط¬ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں!
ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ط³طھظٹظ… .
ظ…ط³ظ„ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظ‡ط¯ظپظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ طھظ„ط®ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط´ظƒ ظ…ط§طھظ… ظ†ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ… طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظٹظƒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طھظ„ظپ ط´ظˆظ… ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆظ… . ظ„ظٹظƒظ† ظ…ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط§ط´ط¹ط« ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظپط±ط³طھظ‰ . ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ†ظ… ط§ظˆ ظٹط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظپط±ط¯ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ظ‰ طµط¨ط±ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظ¾ظٹظƒ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ط±ط§ ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆ ظپط±ط¯ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹطھ طŒ ط®ظˆط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ط¯ط± ط´ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‚طھظ„ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ . ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ‚طµط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط´ط¯طھ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ط¨ ط³ط±ط¯ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ط¨ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ظ‡ظٹط¯.
ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط®ظ†ظƒ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ ع†ط´ظ‰ طŒ طھط§ ط¢ط¨ ع¯ط±ظ… ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§ ط¨ع†ط´ظ‰ !
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆطŒ طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation