بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صفای باطن در پرتو رمضان, سید محمد شفیعى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ± -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ² -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ³ -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ¶ -
 

 

 
 

طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ†

ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظپظٹط¹ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ 
ط³ط®ظ† ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡
ظپطµظ„ ط§ظˆظ„ : ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡
ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ع¯ط°ط± طھط§ط±ظٹط®
طھط´ط±ظٹط¹ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…
ظ¾ط±ط³ط´ ظˆ ظ¾ط§ط³ط®
ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰
ظپظ„ط³ظپظ‡ ظˆط¬ظˆط¨ ط±ظˆط²ظ‡
ط±ظٹط§ ظƒط§ط±ظ‰
ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§طµ
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھط¶ط¹ظٹظپ ط§ط¨ظ‡طھ ط±ظˆط²ظ‡
1. ط§ظپظƒط§ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯
2. ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظ†ط§ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط§ط«ط± ط¢ظ†
ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط§ط±ظ‰
ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط­ط±ط§ظ… :
ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ†ظپظ‰ ظ…ط§ظ„ ط­ط±ط§ظ…
3. ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰
ط§ظ„ظپ ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ :
ط¨ ط¹ط°ط§ط¨ ظ‚ط¨ط±:
4. ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ†
ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ :
ط®ط´ظ… ظˆ ط±ط¶ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط±
ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ†
5. ط¨ط¯ط®ظ„ظ‚ظ‰
6. ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط²ط§ط±ظ‰ (ظ‡ظ…ط³ط± ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط¢ط²ط§ط±ظ‰ )
ظƒظٹظپط± ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط¢ط²ط§ط±ظ‰ .
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط­ط±ظ…طھ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ :
7. ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ†
ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛
ط¯ط±ظˆط؛ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ط²
8. ط­ط³ط§ط¯طھ
ط±ط§ظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط­ط³ط§ط¯طھ
ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط­ط³ظˆط¯
9. ط؛ظٹط¨طھ
ط؛ظٹط¨طھ ع†ظٹط³طھ طں
ط§ط±ظƒط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ
ط±ظٹط´ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ
ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ
1. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط؛ظٹط¨طھ
2. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ
3. ط§ط«ط± ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ط¨ط±ط²ط® ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ
4. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± طھط±ظƒ ط؛ظٹط¨طھ
ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ
ظƒظپط§ط±ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ
10. ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ :
طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طھط±ظƒ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ :
طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯:
طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ظٹط¨ ظ¾ظˆط´ظ‰ :
ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹط§ظ† :
ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط، ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰
ط¹ظٹط¨ ط¬ظˆظٹظ‰ ظ…ظ…ط¯ظˆط­ ظˆ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡
ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط®ظˆط¯ط³ط§ط²ظ‰
11. طھظƒط¨ط± ظˆ ط¹ط¬ط¨
ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¶ ظƒط¨ط± ظˆ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ†
طھظƒط¨ط± ظ…ط¬ط§ط²
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ طھظƒط¨ط±
طھظپط§ظˆطھ طھظƒط¨ط± ظˆ ط¹ط¬ط¨
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ط±طھظ‚ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡
1. ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھ
2. ظˆط±ط¹ :
3. ط°ظƒط±:
ط§ظ„ظپ ) ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط›
ط¨ ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´
4. ط§ظ†ظپط§ظ‚
5. طھط­طµظٹظ„ ط¯ط§ظ†ط´
6. ط¹ظپظˆ ظˆ ع¯ط°ط´طھ
ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظˆ طھظˆط¨ظ‡
ط§ط±ظƒط§ظ† طھظˆط¨ظ‡ :
ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ طھظˆط¨ظ‡
طھط§ط،ط«ظٹط± طھظˆط¨ظ‡ :
طھظˆط¨ظ‡ ظ†طµظˆط­ :
ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط³طھط¯ط±ط§ط¬ :
8. طھظˆظƒظ„
طھظˆظƒظ„ ظ…ظ†ظپظ‰ :
طھظˆظƒظ„ ظ…ط«ط¨طھ :
ط§ط±ظƒط§ظ† طھظˆظƒظ„
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ طھظˆظƒظ„
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظˆظƒظ„
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ طھظˆظƒظ„
ط¢ط«ط§ط± طھظˆظƒظ„
1. ط¹ط²طھ ظˆ ط³ط±ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ :
2. طھظ‚ظˆظٹطھ طھظ‚ظˆط§:
3. طµظٹط§ظ†طھ :
4. ظƒظپط§ظٹطھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ :
5. طھظ‚ظˆظٹطھ :
6. ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط±ط§ظ‡ظٹط§ط¨ظ‰ طھظˆظƒظ„ ظˆ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ :
7. ط²ظ‡ط¯:
9. طھظˆط³ظ„
ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† طھظˆط³ظ„ :
طھظˆط³ظ„ ط¹ظ…ط±:
ظپظ„ط³ظپظ‡ طھظˆط³ظ„ :
10. طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ…
ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ طµظ„ظ‡ ط§ط±ط­ط§ظ… :
ظپظˆط§ظٹط¯ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… :
ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط، ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… :
ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… :
11. ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±
ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظ„ظ‰ ط±ظˆظٹظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ†ط¸ط§ط±طھ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
ط´ط±ظˆط· ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±:
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±:
ظ†ط¸ط§ط±طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® :
ط±ظˆط´ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±:
12. ع¯ط±ظ‡ ع¯ط´ط§ظ‰ ط§ط² ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ†
ط§ط±طھط¨ط§ط· ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ :
ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§:
13. ط§ظ†طھط¸ط§ط±
ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط¢ظ† :
ط³ط± ظ…ظƒظ†ظˆظ† :
ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ :
14. ط´ظپط§ط¹طھ
ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ :
ط´ظپط§ط¹طھ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ :
ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† :
ط§ط«ط± طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ :
ظپظ„ط³ظپظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ :
15. ط¬ظ…ط¹ ع¯ط±ط§ظٹظ‰
ط¯ظˆط³طھ ع¯ط²ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ط¨ط§ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† :
ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¨ظٹظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµ ):
16. طھظˆظ„ط§ ظˆ طھط¨ط±ظ‰
ط¢ط«ط§ط± طھظˆظ„ظ‰ ظˆ طھط¨ط±ظ‰
ط§ظ„ظپ )ط¯ط± ط§طھظپط§ظ‚ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ظ‚ :
ط¨ )ط¯ط± ط¨ط±ط²ط® :
ط¬ )ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ :
17. ط±ط¶ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ…
طھظپط³ظٹط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط¶ط§:
ط´ط±ط§ط±ظ‡ ط±ط¶ط§ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… :
18. ط®ظˆظپ ظˆ ط®ط´ظٹطھ
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط®ط´ظٹطھ
ط¢ط«ط§ط± ط®ط´ظٹطھ :
19. ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظˆ طµط¨ط±
ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ طµط¨ط±:
ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طµط¨ط±:
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط¹ظٹط¯ ظپط·ط±
ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ط±
ط±ط§ط² ظ†ط²ظˆظ„ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒ :
ظپط¶ظٹظ„طھ ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ط±:
طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظ…ظˆط± ط³ط§ظ„ :
ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† :
ظپط·ط±ظ‡
ط±ظˆط² ظپط·ط±
ط³ط®ظ† ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ 
ظ‡ط± ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ط² ظ¾ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ (ظ…ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظƒظ‡ ط´ط±ظٹظپ طھط±ظٹظ† ظˆ ط¹ط¸ظٹظ… طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±طµطھ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ظˆ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¹ط²ظٹط² ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ط³ط§ظ„ظƒ طھظ…ط±ظٹظ† ط­ط¶ظˆط± ظˆ طھط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظٹظ‚ط§طھ ظ†ظˆط± ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ‡ط§ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ†ط²ظˆظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظٹظƒظ…ط§ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط´ع¯ظپطھط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط³ط§ظ„ظƒ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ط³ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ظƒط³ط¨ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¹ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظ…طھط±ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ :

ط¹ظٹط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظ„ظ… طŒ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ طھظƒط§ظ†ط¯ظٹظ… ط²ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط§
ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†طھ ط¨ظˆط¯ظٹظ…ظٹظƒط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط§

ط¢ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ظ…ط±ظ‡ظˆظ†ط© ط¨ط§ظˆظ‚ط§طھظ‡ط§طŒ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظˆطµط§ظپظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط·ظ„ط§ظٹظ‰ طھط±ظٹظ† ظپط±طµطھ ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ط¯ط±ظˆظ† ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ¾ط§ظ„ط§ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ظٹط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ط¨ط§ ط¹ظٹط¯ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظٹط§ظ… ط¹ظ…ط±ظ‡ طھظ…طھط¹ طŒ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ…ظˆط³ظ… ط­ط¬ طھظ…طھط¹ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط±ظپط§طھ ظˆ ظ…ط´ط¹ط± ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ†ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ظٹظƒط³ط§ظ„ ط³ط§ظ„ظƒ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط¨ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظˆ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ط¯ط± ط³ظٹط± ط³ظ„ظˆظƒ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط°ط¨ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط¹ط§طµط± ظ‡ظ…ظ‡ ط°ط±ط§طھ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ظ…طھط¨ظ„ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‚ظٹظ… ظˆ ظ…ط­ط±ظ… ط­ط±ظٹظ… ط¯ظˆط³طھ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ…ط§ظ„ ط³ط§ظ„ظƒط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ‡ظ‰ ط³ط¹ط§ط¯طھ !
ظƒطھط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط³ط±ط´ط§ط± ط§ط² ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط­ط§طµظ„ طھظ„ط§ط´ ظ¾عکظˆظ‡ط´ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظپظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…طھ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆط§ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط¹ط¸ظ… ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹظˆط± ط·ط¨ط¹ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ظ‡ طھظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھط§ط± ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط´ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡
ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ 
ط±ظˆط²ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط§ط¢ط´ظƒط§ط±طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ طھط¬ظ„ظ‰ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط§ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ظ…ط¬ظ„ط§ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ط­ط¶ظˆط± ط§ط³طھ . ظٹظ… ظˆ ط³ط±ط³ظ¾ط±ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¢ظٹظ†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ظ‡ظ†ع¯ طŒ ط³ط± ظˆ ظƒط§ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط·ط¨ظ‚ طھط­ظ‚ظٹظ‚ط§طھ طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ظˆط§عکظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ… ط¨ط§ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظٹظ† ط¯ظ‡ طھط§ ط³ظ‡ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط³ط§ظٹط± ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ط› ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع†ظˆظ† : ط¨ط¨ط®ط´ظٹط¯طŒ ط¹ط°ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طŒ طھظ„ط§ظˆطھ طŒ طµط¯ظ‚ظ‡ طŒ ط§ظ†ظپط§ظ‚ طŒ ط®ظٹط±ط§طھ طŒ ط§ط­ط³ط§ظ† طŒ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ظپظ‚ط±ط§... ط§ط² ط¨ظ‡ط§ط± ط®ط§طµظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.(1) ط±ط§ط² ط§طµظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط¯طھ ط­ط±ط§ط±طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¬ط§ظ†ط¨ط®ط´ â€چ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ظ†ط§ط®ط§ظ„طµظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¹ط§ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ط²ط¯ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظ†ع¯ط§ط± ظ†ط§ط¢ط´ظ†ط§ ط±ط§ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ط±طµظ‡ ظ¾ظ‡ظ†ط§ظˆط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ع¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ط·ط± ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظ† ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆظ… ط¬ظˆط¹ط§ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظˆط¹ ط±ط¬ظˆط¹ط§(2)ط› ط¹ظٹظ†ظٹطھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ„ظ‚ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(3) ع†ظˆظ† ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط§ط®ط§ظ„طµظ‰ ظˆ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط² ط¹ط±طµظ‡ ط¬ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط¢طھط´ ظ…ط؛ظپط±طھ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط°ظˆط¨ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظ…ط؛ظپط±طھ ظƒط±ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ طŒ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ ط¢ظ† ط¨ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظ¾ط§ظƒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ط´طھط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ظˆظٹط´ ع¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط± ط·ط±ط§ظˆطھ ظˆ ط±ظˆط­ ظ¾ط±ظˆط± ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ طھظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ط§ط± ط®ظ„ظˆطµ ظˆ طھظ‚ط±ط¨ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« طھط¬ظ„ظ‰ ط³ط¨ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظ†ظˆط§ط² ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ط§ظٹط«ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ط·ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط­ظ„ظˆظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¢ظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(4)
ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط§ع¯ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ط¨ط±ظƒط§طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط³ط§ظ„ طŒ ط§ظˆ طھط­طھ ظ¾ظˆط´ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯. ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، (طµ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ط±ظƒط§طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.(5)
ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظˆط±ط¯ظٹظ† طŒ ط¢ط؛ط§ط² ط³ط§ظ„ ط´ظƒظˆظپط§ظٹظ‰ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­ط±ظ… طŒ ط¢ط؛ط§ط² ط³ط§ظ„ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ظˆ ط´ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¢ط؛ط§ط² ط³ط§ظ„ط¹ط±ظپط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط³ط§ظ„ظ… ط³ظ¾ط±ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط§ط± ط¢ظ† طŒ ع¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ط·ط± ط¹ط±ظپط§ظ† ط¨ع†ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط³ط§ظ„ظ… ط³ظ¾ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯
(6).
ظپطµظ„ط§ظˆظ„ : ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡
ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ع¯ط°ط± طھط§ط±ظٹط®  
ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط§ ط­ط¶ظˆط± ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط±ظˆط¬ ظˆظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط¯ط§ظ†ط³طھ .
ظ…ظپط³ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط¢ط¯ظ… طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(7) ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظٹع† ط§ظ…طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط± ظ…ط¹ط§ظپ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ (8). ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯! ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط´ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(9)طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¨ ظپظ‚ط· ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ظ‚ط±ط± ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط؛ظٹط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ظˆظٹعکظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ظٹط« ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.(10)
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط² ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯.
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¯ط§ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط³ط§ظ„ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط±ط§ ط§ظپط·ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ طŒ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظˆط³ط· ظˆ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ظٹط³ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ظٹظ… ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط±ط§ ط§ظپط·ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ط§ظˆظ„ طŒ ظˆط³ط· ظˆ ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ (11).
ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ظٹظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ظٹظ… ! ظ…ط§ط¯ط±طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¯ط±ط³طھظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ط·ظˆط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظˆظ‡ط±طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ طں(12)
ظ…ط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط¨ط± ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ظ…ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ . ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظٹظ… ع¯ظپطھظ†ط¯ ع†ط±ط§ ط®ظˆط¯طھ ط­ط±ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ط¨ع†ظ‡ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ…ظ† ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ظƒط³ طµط­ط¨طھ ظ†ظƒظ†ظ… (13).
ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط³ط§ظƒ ظˆ ط³ظƒظˆطھ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… .(14) ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط§ظ…ط³ط§ظƒ ظˆ ط§ط² ط³ط®ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط±ط³ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ط±ظٹظ… ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظƒظˆطھ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط¨ط±ط¯.
ع¯ظˆط³طھط§ظˆظ„ظˆط¨ظˆظ† ظˆط²ظٹط± ط§ط³ط¨ظ‚ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظپط±ط§ظ†ط³ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ طھط§ط±ظٹط® طھظ…ط¯ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط±ط¨ ط¨ط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ طŒ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط³ظ†طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.(15)
ط§ظٹظ† ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¯ط± ظپطµظ„ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†طµط§ط±ظ‰ 40 ط±ظˆط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† 30 ط±ظˆط² ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط³ظ‰ ط³ط®طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒظ„ظٹظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ط² ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ط§ظ…طھظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯. ظ†ط¯ط§ط± ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¯ظ‡ ط®طµظ„طھ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ظپظ‚ط· ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ط­ط§ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† طھظپط¶ظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظپط±ظ…ظˆط¯.(16)
ظ…ظˆط³ط§ظ‰ ظƒظ„ظٹظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ‰ طں ظ†ط¯ط§ ط±ط³ظٹط¯:ظ…ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ط®ط§طھظ…ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… .(17)
ع†ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظˆط¬ظˆط¨ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط³ط®ظ† ط§ط² ظˆط¬ظˆط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں(18) ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ظˆط§ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط§ط± ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھط­ظ…ظ„ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ط² ط­ظٹط« ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط¯ط´ظˆط§ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ظپط³ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ ظپط®ط± ط±ط§ط²ظ‰ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ع†ظˆظ† ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظٹظƒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ظٹطھ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ طھظˆط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط§ط³طھ . ظˆط§ظ„ط´ظ‰ ط، ط§ظ„ط´ط§ظ‚ ط§ط°ط§ ط¹ظ… ط³ظ‡ظ„ طھط­ظ…ظ„ظ‡ (19)
طھط´ط±ظٹط¹ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… 
ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ظ‡ط¬ط±طھ ظˆط¬ظˆط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط´ط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ط®ط¯ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ط·ط¨ط±ط³ظ‰ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ظˆ ع†ظٹط² ط¯ط± طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ط®ط¯ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط®ظپظٹظپ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھ . ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²: ط§ظˆظ„ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظپط·ط§ط±طŒ ظپظ‚ط· طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط¬ط§ط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط؛ط°ط§ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ظ„ط؛ظˆ ط´ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط®ظپظٹظپ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ط«ط§ظ†ظٹط§ط› ط¯ط± طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ طŒ ط¯ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ظ‰ ظ„ط؛ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط§ط®طھطµط§طµ ظٹط§ظپطھ طŒ ظ¾ط³ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ظ‡ط¬ط±طھ ظˆط§ط¬ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ظپظˆظ‚ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ط§ظٹظ† ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظˆط±ط¯ طھط®ظپظٹظپ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط² ظ…ط¯ط§ط± ظˆط¬ظˆط¨ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯(20)
ط²ظ…ط®ط´ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒط´ط§ظپ طŒ ظ…ط·ظ„ط¨ ظپظˆظ‚ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ ط§ط­ظ„ ظ„ظƒظ… ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„طµظٹط§ظ… ط§ظ„ط±ظپط« ط§ظ„ظ‰ ظ†ط³ط§ط¦ظƒظ…(21) ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ط´ط¨ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظپط·ط§ط±طŒ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ظˆ ظ…ط¨ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ط¬ط§ظٹط² ط¨ظˆط¯ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯... ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ع¯ط´طھ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط®ط§ط·ط± ظ¾ظٹط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ…طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² طھظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط·ط§ ط±ط§ ظ…ط±طھظƒط¨ ع¯ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯... ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯(22).
طµط§ط­ط¨ ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ 189 ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط²طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط·ط§ظ‚طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ظ‚ط±ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ظ†ط³ط® ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(23)
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ طھظپط³ظٹط± ط§ظ„طµط§ظپظ‰ ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ ظپظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ…ظ†ظƒظ… ظ…ط±ظٹط¶ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظ… ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ظپط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‚ط±ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(24)
ط·ط¨ظ‚ ط¯ط³طھظˆط± ط´ط§ط±ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط³ظپط± ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھ ط› ظ„ط°ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:(25) ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط± ظ…ط³ط§ظپط±طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط±ط¯ ط؛ظٹط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط´ط±ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط¯ط± ط³ظپط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط³ظپط±طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظ…ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط³ظپط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط¬ط¯ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظپط± ط§ظˆ ط³ظپط± ظ…ط¹طµظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظپط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ‚طµط¯ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ط± ط³ظپط± ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظ¾ط±ط³ط´ ظˆ ظ¾ط§ط³ط®  
1- ط±ظˆط²ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ظ„ط؛طھ طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ط§ظ…ط³ط§ظƒ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظƒظپ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط±ط¯ظ† . ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¯ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ط§ظ…ط³ط§ظƒ ظˆ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ طŒ ط¨ط§ ظƒظٹظپظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆظٹعکظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ط§ظ„طھ ظˆ طµظپطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط³طھ .(26)
ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¯ط± طھط¹ط±ظٹظپ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط؛ط°ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط´ط±ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ط¨ط·ط§ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط°ظٹط±ط¯. طµظˆظ… ط¬ط² ط§ظ…ط³ط§ظƒ ظˆ طھط±ظƒ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط¨ط§ ظ†ظٹطھ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ طµظ…طھ ظˆ ط³ظƒظˆطھ ظ†ظٹط² طµظˆظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ط› ظ„ط°ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط´ط±ط¹ طŒ ط§ظ…ط³ط§ظƒ ط§ط² ط·ظ„ظˆط¹ ظپط¬ط± طھط§ ط؛ط±ظˆط¨ ط¢ظپطھط§ط¨ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط§ط¯ط±ظٹط³ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ظˆ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ . ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط¬ظ‡طھ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§.(27)
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¹ط¬ظ… ظپط±ظˆظ‚ ط§ظ„ظ„ط؛ط© ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ„طµظٹط§ظ… طŒ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظƒظپ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظپط·ط±ط§طھ ظ…ط¹ ط§ظ„ظ†ظٹط© ... ظˆ ط§ظ„طµظˆظ… ظ‡ظˆ ط§ظ„ظƒظپ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظپط·ط±ط§طھ (28)
ظˆط§عکظ‡ طµظٹط§ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط§ ظ†ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط² ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ط¢ظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظƒظ„ظ…ظ‡ طµظˆظ… ط¨ظٹط´طھط± ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ†ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ†طھظٹط¬ظ‡ : ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط؛ط°ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط² ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ†ظٹطھ ط®ط§طµ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
2- ع†ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ 30 ط±ظˆط² ط§ط³طھ طں ط³ط¤ ط§ظ„ ظپظˆظ‚ ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط«ط± ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط³ظ‰ ط±ظˆط² ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظ‰ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظٹظƒ ط§ظ…ط± طھط¹ط¨ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طھط§ ظٹظƒ ط§ظ…ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ .
ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ط®ط·ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط´ط¬ط±ظ‡ ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ظ‡ ظ†ط®ظˆط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط±ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¸ظ„ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¯ط´ظˆط§ط±ظٹظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظ‡ظ‰ طھظ†ط²ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ طھط­ط±ظٹظ…ظ‰ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط³ظ‰ ط±ظˆط² ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯ طھط§ ط§ط«ط± ط¢ظ† ط§ط² ط¬ط³ظ… ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظˆط¯.(29)
3- ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ط¢ظ† ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظٹظ… طŒ ع†ط±ط§ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ظ‰ ط±ظˆط² ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ظٹظ… طں ط§ظˆظ„ط§: ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط±ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ظ†ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط´ظپ ظƒظ†ط¯ط› ط¹ظ‚ظ„ ظ†ط§ظ‚طµ ط¨ط´ط±ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط±ظƒ ط±ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ظƒظ„ طھطµظ…ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ طھطµظˆظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ع†ظ‡ ط¨ط³ط§طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط§ظٹط± ط·ط±ظ‚ ظ…ظٹط³ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط«ط§ظ†ظٹط§ط› ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ طھط§ط،ط«ظٹط± ظˆ طھط§ط،ط«ط± ط§ط³طھ ط› ظ…ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط«ط± ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ظ‡ط³طھظٹظ… . ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط«ط± ط؛ط°ط§ ط¯ط± ظ†ظˆظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط°ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ¾ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯(30)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظٹط± ط²ظ† ط§ظ‡ظ„ ظپط­ط´ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط®طھط±ظ‰ طŒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط´ظٹط± ط¯ظ‡ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط´ظٹط± ط¢ظ† ط¯ط®طھط± ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯.(31)
ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ظ…ط±ظˆطŒ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط®ظ† ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط·ط±ط§ط² ط§ظˆظ„ ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ‚طھظ„ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط³ظ†ع¯ظٹظ† طھط± ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ„ط³ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ† ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒطھط±ظٹظ† ظˆ ط³ظ†ع¯ظٹظ† طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط²ظ†ط§ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط± ط´ط®طµ ظ‚ط§طھظ„ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط²ظ†ط§ظƒط§ط± ظ†ط³ظ„ظ‰ ط±ط§ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ طھط®ط±ظٹط¨ ظˆ ظپط§ط³ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(32). ظ¾ط§ط³ط® ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط­ط¶ط§ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ط¬ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط³ظ… ظ‚ط¯ط± ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯.
ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ط؛ط°ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ظƒظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط¨ط±طھط± ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.
4- طھط¹ط²ظٹط± ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط§ط±ط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ : ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ…ط¬ط§ط² ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط³ط§ظپط±ط§ظ† ظˆ... ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ط¬ط§ط² ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¹طµظٹط§ظ† ظˆ طھظ…ط±ط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ط­ط§ظƒظ… ط´ط±ط¹ طŒ ط·ط¨ظ‚ طµظ„ط§ط­ط¯ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ طھط¹ط²ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¨ظٹط³طھ ط´ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط¨ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† طھط¹ط²ظٹط± ط؛ظٹط± ط§ط² ظƒظپط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط§ط± ط؛ظٹط± ظ…ط¬ط§ط² ظ…ظ‚ط±ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط¹ط²ظٹط±طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط­ط±ظ…طھ ط´ظƒظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط´ظ„ط§ظ‚ ط²ط¯.
5- ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط«ط±ط§طھ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ…ط±ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط±ط§ط² ط¢ظ† ع†ظٹط³طھ طں ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ع†ظ†ط¯ ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظ†ط¯:
- ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط³ط¯ ط±ط§ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ع†ظˆظ† ظٹظƒ ط¯ط³طھظˆط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظƒط±ط§ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† طھظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ط±ط¶ط§ظٹطھ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظ‡طھ ظپط±ط§ط± ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ†ط¯.
- ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط¶ظٹط§ظپطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط´ط§ط¯ ظˆ ظ…ط³ط±ظˆط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط®ظˆط¯ ط´ط§ظ…ظ„ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯:
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. (ط±ظˆط²ظ‡ ط¹ط§ظ… )
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ظ‡ط§ظ† طŒ ظƒظ„ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط³طھ . (ط±ظˆط²ظ‡ ط®ط§طµ )
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط³طھ . ط±ظˆط²ظ‡ ط®ط§طµ ط§ظ„ط®ط§طµ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ†ط¯ ظˆ ط؛ظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط±طµظ‡ ط¯ظ„ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظپظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ط§طµ ط§ظ„ط®ط§طµ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط«ط§ظ„ طŒ ظ¾ط²ط´ظƒ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ع¯ط± ظپظ„ط§ظ† ط¯ط§ط±ظˆ ط±ط§ ظ…طµط±ظپ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط´ظپط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ‰ . ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…طµط±ظپ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ†ط´ط¯ظ… . ظ¾ط²ط´ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: طµط±ظپط§ ط¯ظˆط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط±ط§ظ‡ ع†ط§ط±ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‰ ظˆ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظˆ ط±ط§ ط®ظ†ط«ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھظ‰ . ط´ط®طµ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ†ظٹط² ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط«ط± ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط®ظ„ط§طµظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‚ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط³ظ¾ط³ طŒ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ع¯ط±ط§ظ†ط³ظ†ع¯ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط«ط±ط§طھ ط­ظٹط§طھ ط¨ط®ط´ ط¯ط± ظ†ظپط³ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ طµظˆط±طھ ظ†ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¨ط§ظٹط³طھظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
6- ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط±ط§ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں ط§ظˆظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† طŒ ط¯ظ‚طھ ظˆ ظ†ع¯ظˆظٹظٹط¯ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط±ظپطھ ظˆ...ط› ط²ظٹط±ط§ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯طŒ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† . ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں(33).
ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ط±ظ…ط¶ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط´ط¯طھ ع¯ط±ظ…ط§ط³طھ ط› ع¯ط±ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¢ط¨ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ع†ظˆظ† ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط؛ظپط±ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ„ظ‚ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
7- ع†ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ظ„ط·ظ‡ ط¨ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طں ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ط³ط´ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط«ط± ظپط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط±ط§ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯ ظ†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ¾ط³ظ†ط¯ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ط،ط«ظٹط± ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط§ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط®ط· ط§ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ظƒظ… ظˆ ط¨ظٹط´ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط·ظˆط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظٹط·ط§ظ† ظƒظˆظƒ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¬ظٹط±ط§ظ†ط¯. ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط®ظˆط¯ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظ„ط§ظپ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¨ط± ط§ط«ط± ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ظƒط«ط±طھ ظ…ط¹طµظٹطھ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط±ظ†ع¯ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ طµط¨ط؛ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طµط¨ط؛ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ .(34)
ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ 
ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ظƒظپط§ط±ظ‡ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¬ظ…ط¹ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
1. ط±ظٹط§ظ† ط¯ط±ط¨ ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯. ظ‡ط± ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ظ…ط«ظ„ط§: ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¬ظ‡ط§ط¯ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ طµط§ط¦ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ط¨ظ†ط§ظ… ط±ظٹط§ظ† طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±طŒ ظ…ع¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† (35).
ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظٹط§ظ† ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯. ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظ‚ ظˆط±ظˆط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظƒط¬ط§ظٹظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† طں ظ¾ط³ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظپط± ط¢ط®ط±ظ‰ طŒ ط؛ظٹط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯(36)
2. ط®ظˆط§ط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±
ط®ظˆط§ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظ„ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¹ط§ط¨ط¯ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط¢ط¯ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط§ط¨ ط¢ط¯ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ظˆ طھظ†ظپط³ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ طھط³ط¨ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯(37). ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ع¯ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ظƒظ†ط¯(38)طŒ ط§ظٹظ† ط´ط±ط· ظƒظˆع†ظƒ ط®ظٹظ„ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ .
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆ ظ‡ظˆ ط´ظ‡ط± ط¯ط¹ظٹطھظ… ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط¶ظٹط§ظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ط¹ظ„طھظ… ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ط،ظ‡ظ„ ظƒط±ط§ظ…ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط،ظ†ظپط§ط³ظƒظ… ظپظٹظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ظ†ظˆظ…ظƒظ… ظپظٹظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط© ظˆ ط¹ظ…ظ„ظƒظ… ظپظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ ط¯ط¹ط§ط¦ظƒظ… ظپظٹظ‡ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظپط§ط³ط¦ظ„ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ظƒظ… ط¨ظٹظ†ط§ط© طµط§ط¯ظ‚ط© ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط·ط§ظ‡ط±ط© ط§ط،ظ† ظٹظˆظپظ‚ظƒظ… ظ„طµظٹط§ظ…ظ‡ ظˆ طھظ„ط§ظˆط© ظƒطھط§ط¨ظ‡ ظپط§ظ† ط§ظ„ط´ظ‚ظ‰ ظ…ظ† ط­ط±ظ… ط؛ظپط± ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط´ظ‡ط± .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ط² ظˆطµط§ظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (ط¹ ) ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ظٹظ† ط§ط³طھ : ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ! ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط§ط³طھ ط› ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظپط·ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ط¬ظ†ط³ظ‰ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظ‡ظ„ طھظˆط­ظٹط¯ ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯.(39)
3. ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡
ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط¢ظ† ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ… ط§ط² ط¹ظ…ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ع¯ط°ط´طھ .
ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طŒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯. ط¯ط§ظˆط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظ¾ط¯ط± ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ…ط±ظٹظ… ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظٹط§ ظ…ط±ظٹظ… ! ظ…ط§ط¯ط±طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¯ط±ط³طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط´ظˆظ‡ط± ظ†ط±ظپطھظ‡ ظ¾ط³ط± ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ‡ط³طھظ… .
4. ط±ظˆط²ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظˆظ‚طھ
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ظˆظ‚طھ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط؛ط°ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ†ظٹط³طھ ظ…ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… طŒ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .(40)
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط§ظٹط¯ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ط­ط±ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظٹط§ ط§طµظ„ط§ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط؛ط°ط§ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ‚طµط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ظ‡ ظƒط§ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط؛ط°ط§ ظ…ظ‡ظٹط§ط³طھ طŒ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ†ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط§ظٹظ† ط­ط¶ظˆط± ط¨ط¹ط¯ط§ط² ط¸ظ‡ط± ط¨ظˆط¯ ظٹط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ط±طŒ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط­ط¯ظٹط« ظ…ط·ظ„ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ…ظˆظ…ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظپط±ط§ع¯ظٹط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ع¯ط± ظٹظƒ ط³ط§ط¹طھ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ط¯ط§ ط؛ط°ط§ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‰ طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظˆظ‚طھ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ع¯ط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط¯ط± طھظپظƒط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
5. طھط¶ط§ط¹ظپ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط§
ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط³ط§ظٹط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ . طھط¶ط§ط¹ظپ ط«ظˆط§ط¨ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظٹظƒط³ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ط§ ظٹظƒ ط®طھظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط³طھ . ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظٹظƒ ط®طھظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ†ظ‰ ع†ظ‚ط¯ط± ط«ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط±ط¯طں ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط§ ط¯ظ‡ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ .
ع¯ط± ع†ظ‡ طŒ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ طŒ ط§ع¯ط± ط·ط¨ظ‚ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ طھط¶ط§ط¹ظپ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط±ط§ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ط³ظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط­ط³ط§ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:(41) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ظ‡ظپطھطµط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط¬ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظ…ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط§ط¶ط§ظپظ‡ طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظ‡ظپطھطµط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط¹ظ…ط§ظ„طھط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹط¯.
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹظ… طں ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ ط±ظƒظˆط¹ ظƒظ† ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ . ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‰ طŒ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ† . ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط­ط¬ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط¬ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒظ† . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯
.
6. طھط¬ظ…ط¹ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ†
ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط±ط§ط³ظ… ظ…ط®طھظ„ظپ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط² ط±ظˆظ†ظ‚ ط®ط§طµظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط² طھط¬ظ…ط¹ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط±ط²ط´ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯(42)
ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¬ظ„ط³ط§طھ ظˆ طھط¬ظ…ط¹ط§طھ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¬ط°ط¨ ط®ظˆط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظƒظˆظپط§ ط³ط§ط²ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ط®ظˆط¯طŒ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ط§ظ‡ ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ط­ط¯ظٹط« ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ظٹظ†ط¯.(43)
7. ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ (ط¹ )
ظˆظ‚طھظ‰ ظ†ظˆط­ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظٹط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط³ظˆط§ط± ظƒط´طھظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯.(44) ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھطµظˆظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯.
8. ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط­ط§ظپط¸ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ†
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط­ظƒظٹظ… طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ط­ظ‚ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط®ط¯ط§ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ع¯ظ…ط§ط´طھ طھط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط­ط±ط§ط³طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯(45).
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ع¯ظ…ط§ط´طھظ… طŒ ط¯ط¹ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯.
9. ط³ظ¾ط± ط§ط² ط¢طھط´
ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ط²ط§ط± ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط±ط§ ط§ط² ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… (ظˆ ظٹط§ ظ‚ظ„ط¹ظ‡ ط§ظٹط³طھ ظ…ط­ظƒظ… ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط®ط·ط±ط§طھ ط­ظپط§ط¸طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯) (46). ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµ ط±ظˆط²ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢طھط´ ط³ظˆط²ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ… ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط±ط§ط² ط§طµظ„ظ‰ ط³ظ¾ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± طھط§ط،ط«ظٹط± ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ظپط³ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¬ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† طھط§ط،ط«ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط­ط±ط§ط³طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظپط®ط± ط±ط§ط²ظ‰ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظ„ط¹ظ„ظƒظ… طھطھظ‚ظˆظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ طھظ‚ظˆط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ† ط§ظ„طµظˆظ… ظٹظˆط±ط« ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ ظ„ظ…ط§ ظپظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ظ†ظƒط³ط§ط± ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط© ظˆ ط§ظ†ظ‚ظ…ط§ط­ ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ ظپط§ظ†ظ‡ ظٹط±ط¯ط¹ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط،ط´ط±ط§ط± ظˆ ط§ظ„ط¨ط·ط± ظˆ ط§ظ„ظپظˆط§ط­ط´ ظˆ ظ„ط°ط§طھ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط±ظٹط§ط³طھظ‡ط§ ظˆ ط°ط§ظ„ظƒ ظ„ط§ط،ظ† ط§ظ„طµظˆظ… ظٹظƒط³ط± ط§ظ„ط¨ط·ظ† ظˆ ط§ظ„ظپط±ط¬ ظ„ط§ط،ظ† ظ…ط§ ظٹظ…ظ†ط¹ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظ„ط§ط¨ط¯ ظˆ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ظˆط§ط¬ط¨ط§ .(47)
ط¢ط±ظ‰ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط´ظ‡ظˆطھظ‡ط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ط§ظ…ظٹط§ظ„ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظ†ظپط³ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† طھط§ط،ط«ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
10. ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط´ط±
طھط¬ط³ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ…ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆطھط±ظٹظ† ط´ظƒظ„ ظ…ط­ط´ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯: ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯طں ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط³طھ . ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ظ‰ ط­ط±ظ…طھظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظˆطŒ ط­ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ط­ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ط­طھط±ط§ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ .(48)
11. ظ…ظˆطھ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±
ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظ…ظٹط±ط¯طŒ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆط¯ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(49)
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰  
ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ طŒ ط¯ط± ط´ط±ظˆط· ط§طµظ„ظ‰ ط§ط² ط­ظٹط« ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ظˆ... ظ…ط´طھط±ظƒ ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
1. ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(50)
2. ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
ط§ظ„ظپ - ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط±طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط°ط§ظ† ط´ظˆظ‡ط± ط§ط³طھ .
ط¨ - ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط°ط§ظ† ظ…ظˆظ„ط§ ط§ط³طھ .
ط¬ - ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ طµط§ط­ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ - ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظپظ„ط³ظپظ‡ ظˆط¬ظˆط¨ ط±ظˆط²ظ‡  
ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط´ط± طھظˆط§ظ† ط¯ط±ظƒ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط±طھط± ط¹ظ‚ظ„ ظƒظ„ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ظٹط§ ط¹ظ‚ظ„ ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط±طھط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طں ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ…ظ†ظپظ‰ ط§ط³طھ . ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ط¹ظ‚ظ„ ظƒظ…طھط± ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط±ط§ط² ظˆ ط±ظ…ط² ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ظٹط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ ط¨ط±طھط± ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ط¯. ط·ط¨ظ‚ ط§ظٹظ† ط§طµظ„ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… : ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ظˆط¬ظˆط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… طŒ ظ„ظƒظ† ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ط«ط§ط± ظ…ط«ط¨طھ ظˆ ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظپظˆط§ط¦ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. طھظ‚ظˆظٹطھ طھظ‚ظˆط§
طھظ‚ظˆط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظˆظ‚ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆظ‚ظ‰ ط§ط³طھ . ظ…طµط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆظ‚ظˆظ‰ طŒظˆط§ظˆ ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ طھظ„ظپط¸ظ‰ طŒ ط¨ظ‡طھط§ط، طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ظ„ط؛طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ . ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط± ط§ط² ط®ط§ط± ظˆ ط®ط§ط´ط§ظƒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط­طھط§ط·ط§ظ†ظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ع¯ظٹط± ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¯ظٹظ† طھظ‚ظˆظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط± ظˆ ط®ط§ط´ط§ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ظپط®ط± ط±ط§ط²ظ‰ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظˆظ‚ط§ظٹط© ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:ط§ظ„ظˆظ‚ط§ظٹط© ظپط±ط· ط§ظ„طµظٹط§ظ†ط© (51) ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط· ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط´ظٹط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھظ‚ظˆط§ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ط§ظˆظ„ظٹظ† ظپظ„ط³ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ظٹظ‡ طھظ‚ظˆط§ ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ†ع¯ط±ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طھظ‚ظˆط§ ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظپ ) ظ…ظ„ط§ظƒ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ط³ظ†ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ طھظ‚ظˆط§ ط§ط³طھ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط§ظ†ظ…ط§ ظٹطھظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† (52).
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ طھط¹ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…طھظ…ط§ظٹظ„ ط´ط¯ظ… طھط§ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ… ظˆ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒط±ط¯ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ظٹط±ظ… . ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط³ طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ†ط§ظ†ظˆط§ظٹظ‰ ط¯ظˆ ظ‚ط±طµ ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط§ظ†ط§ط± ظپط±ظˆط´ظ‰ ط¯ظˆ ط§ظ†ط§ط± ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظ‚ظٹط± ط¯ط§ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط±ظپطھظ… ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ط² ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ظ†ط§ط± طھظˆط¶ظٹط­ ط®ظˆط§ط³طھظ… طŒ ع¯ظپطھ : ط¯ط²ط¯ظٹط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظپظ‚ظٹط±. ع¯ظپطھظ… : طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ع¯ظپطھ : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯. ع¯ظپطھ : طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط² ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ). ع¯ظپطھ : ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ طھظˆظٹظ‰ طں ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ . ع¯ظپطھ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ… ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¯ط§ط±ظ‰ ! طھظˆ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ظٹط¦ظ‡ ط±ط§ ظٹظƒ ظƒظٹظپط± ظˆ ط­ط³ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¯ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ع†ظ‡ط§ط± ط¹ط¯ط¯ ط¯ط²ط¯ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ط³ظٹط¦ظ‡ ظƒظ… ع¯ط±ط¯ط¯ ط³ظ‰ ظˆ ط´ط´ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظٹظƒ ط­ط³ظ†ظ‡ طŒ ط¯ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظپظ‚ط· ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯.
ط¨ ) ظ…ط¹ظٹط§ط± ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط¨ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± طھظ‚ظˆط§ط³طھ . ط§ظ† ط§ط،ظƒط±ظ…ظƒظ… ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط،طھظ‚ظٹظƒظ… .(53)
ط¬ ) ظ…ظ„ط§ظƒ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظٹط§ط±طŒ ط¯ظˆط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط³ط±طŒ ظ‡ظ…ظƒط§ط±طŒ ظ¾ظٹط´ظ†ظ…ط§ط²طŒ ظ…ط¯ظٹط± ظ…ط³ط¤ ظˆظ„ ظˆ... ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طھظ‚ظˆط§ط³طھ . ظ„ط§ ظپط¶ظ„ ... ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ .
ط¯)طھظ‚ظˆط§ ط³ط± ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ط³طھ . ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھظ‚ظˆظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طھظ‚ظˆط§ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
1. ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ): طھظ‚ظˆط§ ط¢ط¨ ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ع†ط´ظ…ظ‡ ط³ط§ط± ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ط³طھظٹظ† طŒ ظپظˆط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(54).
2. ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط³ط¨ط§ط¨ طھظ‚ظˆظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طھظ‚ظˆط§ط³طھ طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ„ط¹ظ„ظƒظ… طھطھظ‚ظˆظ† (55)طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظٹط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯: ط§ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ظٹط¯... ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ طھط¶ط¹ظٹظپ ط³ظ„ط·ظ‡ ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ط³طھ (56).
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظˆط²ظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط®ط¯ط§ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ طھط­ظƒظٹظ… ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯.
ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپطھظˆط­ ط±ط§ط²ظ‰ ط°ظٹظ„ طھظپط³ظٹط± ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظƒطھط¨ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط§ظ„طµظٹط§ظ… ظƒظ…ط§ ظƒطھط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ظƒظ… ظ„ط¹ظ„ظƒظ… طھطھظ‚ظˆظ†(57)طŒ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط±ط¬ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط³ط¹ط¯ظ‰ :
ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط§ط² ط·ط¹ط§ظ… ط®ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±
طھط§ ط¯ط± ط§ظˆ ظ†ظˆط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظٹظ†ظ‰ .
ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ط´ظƒظ… ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط´ظƒظ… ط¨ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ…طھط± ظ¾ط±ط³طھط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ .
3. ط´ظ‡ظˆطھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط³ط¨ط§ط¨ طھظ…ط§ظٹظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ظ‰ طھظ‚ظˆط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط§ظˆط³طھ . ظ…ظپط³ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ظ„ط¹ظ„ظƒظ… طھطھظ‚ظˆظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:ظˆ ط§ظ† ط§ظ„طµظٹط§ظ… ظٹظƒط³ط± ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط© ط§ظ„طھظ‰ ظ‡ظ‰ ظ…ط¹ط¸ظ… ط§ط،ط³ط¨ط§ط¨ظ‡ط§. ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† طŒ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط´ظ‡ظˆط§ظ†ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ طھط¶ط¹ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(58).
ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طŒ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ طŒ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط­ط¯ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط³ظٹط·ط±ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ط´ط§ط، ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظپط±ط§ط· ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ طھظپط±ظٹط· ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ظ†ط´ط§ط، ط±ط°ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط³ظ‡ ظ‚ظˆظ‡ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²: 1.ظ‚ظˆظ‡ ط´ظ‡ظˆطھ 2.ظ‚ظˆظ‡ ط؛ط¶ط¨ 3. ظ‚ظˆظ‡ ظپظƒط±.(59)
ط­ط§ظ„طھ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط¯ط± ط´ظ‡ظˆطھ ط±ط§ ط¹ظپطھ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط¯ط± ظ‚ظˆظ‡ ط؛ط¶ط¨ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† طµظپطھ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط­ظƒظ…طھط«ظ…ط±ظ‡ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط¯ط± ظ‚ظˆظ‡ ظپظƒط± ط§ط³طھ . ط¨ط§ طھط¹ط§ظ…ظ„ ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…طھظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط³ظ‡ طµظپطھ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ طµظپطھ ع†ظ‡ط§ط±ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط¯ط§ظ„طھظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ طµظپط§طھ ظپظˆظ‚ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† طھظ‚ظˆظٹطھ ظˆ ط´ظƒظˆظپط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ط¹ط¬ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬
ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھظ‚ظˆظٹطھ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ط¤ ط«ط± ط¯ط± ط¯ظˆ ط¹ط±طµظ‡ طھط¶ط¹ظٹظپ ط³ظ„ط·ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط،ظƒظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(60)
ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ طŒ ط³ط®ظ† ط§ط² ظƒظپظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظƒظپظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯:(61) ظƒظپظˆطŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§طŒ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظ…ط¯ظٹط±ظٹطھ ظˆ طھظƒظپظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظƒط§ظ†طھ
ظƒط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ط³ظ†ظٹظ† 14-13 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط¯ط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھظ…ظ†ط§ط، ظ…ط؛ط§ظٹط± ط¨ط§ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظ‡ظˆطھ ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¬ط³ظ… ط±ط§ ط¶ط¹ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ط¨ط¨ ظ¾ظٹط±ظ‰ ط²ظˆط¯ ط±ط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‚ظˆظ‡ طھظˆظ„ظٹط¯ ظ…ط«ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ط´ظˆظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¢ظ† ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ طھط± ط§ط³طھ .(62)
ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ طŒ ط³ط±ع¯ط±ظ…ظ‰ طŒ ظƒط§ظ‡ط´ ظ…ط¯طھ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظˆ ظƒط§ظ‡ط´ ط²ظ…ط§ظ† طھظˆظ‚ظپ ط¯ط± ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط´ظ‡ظˆظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ط³ط§ط²ط¯.
2. طھظ‚ظˆظٹطھ طµط¨ط± ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰
ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ : ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ط§ط،ط³طھط¹ظٹظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„طµط¨ط± ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط© طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¨ط± ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظپط³ط±ط§ظ† طŒ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² طµط¨ط± ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ .(63) ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† طھظ†ط§ط³ط¨ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظپظ„ط³ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ طµط¨ط± ظˆ ط´ظƒظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ . ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط´ظƒط³طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط´ظˆط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظƒظ‡ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط±ظˆط­ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¯ع†ط§ط± ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¢ظˆط± ظˆ ظ…ط­ط²ظˆظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ظٹط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯(64).
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط­ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظƒط´طھظ‰ ط³ظˆط§ط± ظƒط±ط¯ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ(65) ط²ظٹط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ظˆط­ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ طµط¨ط± ظˆ ط«ط¨ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط±ظˆط­ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ‚ط§ط¨ظ„ ط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ طµط¨ط± ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: طھط­ظ…ظ„ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ . ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طµط¨ط± ط¨ط± ط³ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ : 1. طµط¨ط± ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط› 2. طµط¨ط± ط¯ط± ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط› 3. طµط¨ط± ط¯ط± ظ…ط¹طµظٹطھ
ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھظ‚ظˆظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طµط¨ط± ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²: 1. ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط› 2. ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ†طھط§ظٹط¬ ط´ظٹط±ظٹظ† ط¢ظ† ط› 3. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‰ طµط¨ط±ظ‰ ط› 4. ط§ظ‚طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طµط¨ط±.(66)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظٹع† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط؛ط°ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط§ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظپظٹط¶ ط¨ط²ط±ع¯ طھط³ط¨ظٹط­ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط§ط³طھ (67).
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظٹط¯طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¨ط¹ط¯ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ط´ط±ظ‚ طھط§ ظ…ط؛ط±ط¨ طں ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط¨ظ„ظ‰ طŒ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ )! ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‡ طµظˆط±طھ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط§ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ط± ظ…ط³ط§ظƒظٹظ† ظˆ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ…ط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯ط› ط­ط¨ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط¨ط§ط¯ط±طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط³ظ„ط´ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط±ع¯ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط²ظƒط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط²ظƒط§طھ طھط²ظƒظٹظ‡ ط¨ط¯ظ† طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ (68).
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¢ظٹظ‡ : ط§ط³طھط¹ظٹظ†ظˆط§ ط¨ط§ظ„طµط¨ط± ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط³ط®طھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط® ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ط² طµط¨ط±طŒ ط§ط³طھط¹ط§ظ†طھ ظˆ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯(69). ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظˆظ‚ظˆط¹ ط­ظˆط§ط¯ط« ط³ظ‡ظ…ع¯ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.(70)
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ طŒ ظپظٹظ„ط³ظˆظپ طŒ ط±ظٹط§ط¶ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ظپظ‚ظٹظ‡ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظپط¶ظ„ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ„ط§ظٹظ…ط§طھ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ :

ط§ظ‰ ع†ط±ط® ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط§ط¯ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ طŒ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ظپط¶ظ„ طŒ ط؛ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ظ‰
ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط² طھظˆ ط¨ط± ط¯ظ„ ظ…ظ† طŒ ط¨ط§ط± ط؛ظ…ظ‰ ط§ط³طھع¯ظˆظٹط§ ظƒظ‡ ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ط§ظ†ط´ظ… ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ‰(71)

3. طھط§ط،ظ…ظٹظ† طھظ†ط¯ط±ط³طھظ‰
ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ†ط¯ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¹ط§ظپظٹطھ طŒ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ط¯ط§ط´طھ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ط› طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¯ظˆ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯:ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط¹ظ„ظ…ط§ظ† : ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط§ط¯ظٹط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ظ† ط› ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ظ„ظ… ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط³ط§ظٹط± ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ظ†ط¯(72) ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط­ط³ظ†ظ‡ظ‡ط³طھظ†ط¯ط› ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ†ظˆطھ ظ†ظ…ط§ط² طھظƒط±ط§ط± ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ظ…ظپط³ط±ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط­ط³ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ط±ط¨ظ†ط§ ط¢طھظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط­ط³ظ†ظ‡ (73)طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ طŒ ظˆ طھظ†ط¯ط±ط³طھظ‰ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ : ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط³ط·ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ظ„ط¬ط³ظ… (74)ط› ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھظˆطµظٹظپ ط·ط§ظ„ظˆطھظˆ: ط§ظ†ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط› ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط± ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط±ظˆط²ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ…ظ‡ظ… طھظ†ط¯ط±ط³طھظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ…ط¹ ظ¾ط²ط´ظƒظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط¹ط·ظˆظپ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: طµظˆظ…ظˆط§ طھطµط­ظˆط§ط›ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ طھط§ طھظ†ط¯ط±ط³طھ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯(75).
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظ‡ ع†ظٹط²طŒ ط¨ظ„ط؛ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¯ظˆط± ظˆ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظپط¸ظ‡ ط±ط§ ظ‚ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯: ظ…ط³ظˆط§ظƒ ط²ط¯ظ† طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† طŒ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† (76).
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (ط¹ ) ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط²ظƒط§طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط²ظƒط§طھ ط¨ط¯ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط³طھ(77) ظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط´ظƒظ… ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ظ…ظ†ط´ط§ط، طھظ…ط§ظ… ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ط³طھ (78).
ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¶ط§ظ…ظ† ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ طھظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظٹظƒ ظ¾ط²ط´ظƒ ظ…طµط±ظ‰ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ 3600 ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظپظƒط§ظ‡ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظٹط´ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ط±ط®ظˆط± ط¨ط§ ظٹظƒ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط³ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… طŒ ظ¾ط²ط´ظƒط§ظ† ط§ظ…ط±ط§ط± ظ…ط¹ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯(79)

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation