بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صفای باطن در پرتو رمضان, سید محمد شفیعى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ± -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ² -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ³ -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ¶ -
 

 

 
 

طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ†

ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظپظٹط¹ظ‰

- غ² -


ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ†ط±ط§ظ‚ظ‰ :
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ†ط±ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط³ط¹ط§ط¯ط§طھ(80) ظˆ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط§ظ„ط³ط¹ط§ط¯ظ‡(81) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ظ†ظپظ‰ ط¢ظ† ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط°ظٹظ„ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ†ط±ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظˆط±ط§ظ† ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظٹط§ط¯ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ظˆ ط´ظƒظ… ط¨ط§ط±ع¯ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ طµط­ظٹط­ ط¯ط± ظˆظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ†ط±ظˆط¯.
ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ†ط±ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط°ظ…طھ ظˆ ط¹ظˆط§ط±ط¶ ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ظ†ظپظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط²ظٹط± طھط¨ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظپط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¯ط±ظƒط´ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظپظƒط±ط´ ط®ظˆط¨ ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط› ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¯ظ„ ط¨ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ظ…ظ„ظƒظˆطھ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط´ط®طµ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھط´ ظ„ط°طھ ط¨ط¨ط±ط¯. ط³ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¨ط±ظˆط² ط¹ط·ظˆظپطھ ظˆ ط±ط§ط،ظپطھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ظٹظ† ظƒظ‡ طŒ ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« طھط¶ظٹظٹط¹ ظˆظ‚طھ ط´ط®طµ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ¾ظ†ط¬ظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط¯ ط±ط§ ط§ط² طµط­طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط´ط´ظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ظ¾ط±ط®ظˆط±ظ‰ ط´ظ‡ظˆطھ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« طھط­ط±ظٹظƒ ط¬ظ†ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظپط±ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظˆطھ ط±ط§ظ†ظ‰ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط¨ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ظ‡ظپطھظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ† ط´ظ‡ظˆطھ ط¬ظ†ط³ظ‰ طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ†ط±ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط´ظ‡ظˆطھ ط´ظƒظ… طŒ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¢ظپط§طھ ظˆ ط´ظ‡ظˆط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ط§ ط´ظƒظ… ط¨ط§ط±ع¯ظ‰ ط´ظ‡ظˆطھ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظٹط²ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ظٹظ„ ظˆ ط±ط؛ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ظ…ط§ظ„ ط¬ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط§ظپط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط§ظƒ ظˆ ط¢ظ…ظٹط²ط´ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط­ط³ط§ط¯طھ ظˆ ظ‡ظ… ع†ط´ظ…ظ‰ طŒ ط±ظٹط§طŒ طھظپط§ط®ط±طŒ ط¹ط¬ط¨ ظˆ ظƒط¨ط± ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط­ظ‚ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظ†ط§ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظٹط§ط²ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ظˆ طھط¬ط§ظˆط² ظˆ ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ظˆ ظپط­ط´ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ط¬ظ‡طھ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط´ظƒظ„ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ†ط±ط§ظ‚ظ‰ ع¯ظˆط´ط²ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط› طھط±ط¨ظٹطھ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط¹ظˆط§ط±ط¶ ظ…ظ†ظپظ‰ ط´ظƒظ… ط¨ط§ط±ع¯ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظپط§ط³ط¯ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط¯ظ† طŒ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ظˆ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ طŒ طھظٹط²ظ‡ظˆط´ظ‰ ظˆ ظپظ‡ظ… ط¯ط±ط³طھ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ طŒ ط±ظ‚طھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¹ط·ظˆظپطھ طŒ طµظپط§ظ‰ ط¯ظ„ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ... ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط´ظƒظ… ط¨ط§ط±ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯. ط«ط§ظ†ظٹط§ط› ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ظٹط²ظ‰ ط¯ط±ط³طھ طŒ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط؛ط°ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ† طŒ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¹ط§ط¯طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ط²ط­ظ…طھ ظˆ طھظƒظ„ظپ طŒ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط· ط¯ط± ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
4. ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¹ظˆط§ط·ظپ ط¨ط´ط±ظ‰
ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ط±ظˆط²ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¹ظˆط§ط·ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظپظ‚ط±ط§ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ط§ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ط› ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط±ط§ ط¨ط§ ظ…طµط§ط¦ط¨ ظˆ ط¯ط±ط¯ ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ط´ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ظˆط§ط·ظپ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط¨ظ‡ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظ„ط°ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ظƒظ…ظƒظ‡ط§ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظپظ‚ط±ط§ ظˆ ظ…ط³ط§ظƒظٹظ† ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظپظ„ط³ظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط®ط¯ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ طھط§ ظ†ط§ط¯ط§ط± ظˆ طھظˆط§ظ†ع¯ط± ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ طھظˆط§ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط·ط¹ظ… ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ع†ط´ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط± ظپظ‚ظٹط±ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ط§ظ† طھط±ط­ظ… ظƒظ†ظ†ط¯(82) 5. طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط¢ط®ط±طھ ع¯ط±ط§ظٹظ‰
طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ظˆط±ط§ظٹظ‰ طŒ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط¢ط®ط±طھ ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط±ط²ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط­ط§ظ„طھ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¨ظٹط´ ظ…طھط¬ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط§ط² ظˆط¬ظˆط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ طھط§ ط¢ط¯ظ…ظ‰ طŒ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ع†ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ…طھظˆط§ط¶ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظٹط§ط² ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط¬ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ طµط¨ط± ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط§ط²طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط² طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ع¯ط±ط¯ط¯(83).
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط·ط¹ظ… ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ع†ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ط®ط±طھ ط¨ظٹط¹طھظ†ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طŒ ط®ط§ط¶ط¹ ظˆ ظ…طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§طŒ ط¹ط§ط±ظپ ظˆ طµط¨ظˆط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط³طھط­ظ‚ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط´ظ‡ظˆط§طھ ط²ظˆط¯ع¯ط°ط±طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھظˆط´ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¬ط§ظˆظٹط¯ ع†ط´ظ… ط¨ظ¾ظˆط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط± ظˆ طھظ†ع¯ط¯ط³طھظ‰ طھظ†ع¯ط¯ط³طھط§ظ† ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯(84).
6. طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط؛ظپط±ط§ظ† ط·ظ„ط¨ظ‰
ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظƒظ„ط§ظ… طŒ ظˆط§عکظ‡ طŒ طھظƒظپظٹط± ظˆ ظˆط§عکظ‡ ط­ط¨ط· ط¨ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط²ظˆط§ظ„ ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ط³ظٹط¦ط§طھ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظ†ط§طھ طŒ ط¨ط§ط¹ط« ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط³ظٹط¦ط§طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظƒظپظٹط± ط¨ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ط§ظ„ظ…ظƒظپط± ط¹ظ†ظ‡ظ… ط³ظٹط¦ط§طھظ‡ظ… ط› ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظƒط³ ط¢ظ† ط­ط¨ط· ط¨ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯: ظ„ط§ط،ظ† ط§ط´ط±ظƒطھ ظ„ظٹط­ط¨ط·ظ† ط¹ظ…ظ„ظƒط› ط§ع¯ط± ط´ظˆظƒ ط¨ظˆط±ط²ظ‰ طŒ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹظƒ طھظˆطŒ ط­ط¨ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط±ظˆط²ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھظƒظپظٹط± ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ„ط°ط§ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط؛ظپط±ط§ظ† ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ط±ط¬ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط¢ط¯ظ… ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ظپط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.(85)
ط§ظ„ظ…طھظ‚ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط²ظˆط§ط¦ط¯(86) ظˆ ط·ط¨ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ظƒط¨ظٹط±(87) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظˆظ„ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ¾ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ†ط¯. ع¯ظˆظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ع†ط±ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھظ† ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ط¢ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظٹط¯طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ¾ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ ظˆ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط§ ط±ظˆظ‰ ظ¾ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… ظˆ ط³ظˆظ… ظ…ظ†ط¨ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ… طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ… ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯: ط¯ظˆط± ط¨ط§ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ط› ط¯ظˆط± ط¨ط§ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ط´ظ†ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط®طھظ… ظ†ظƒظ†ط¯ط› ط¯ظˆط± ط¨ط§ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط­ظ‚ طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ع¯ط°ط±ط¯ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ط› ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ‡ط± ط¨ط§ط±طŒ ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ… .
7. ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط±ظˆط§ظ†ظ‰
ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط±ظˆط­ظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ„ط§ظٹظ…ط§طھ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط±ظˆط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ط­ط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ : ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ط§ط°ط§ ط­ط²ظ†ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ط³طھط¹ط§ظ† ط¨ط§ظ„طµظˆظ… ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط© (88) ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ط±ط® ط¯ط§ط¯طŒ ظپظˆط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯(89).
ظپط®ط± ط±ط§ط²ظ‰ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط®ظˆط¯طŒ ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ 28 ط³ظˆط±ظ‡ ط±ط¹ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ‚ظ„ط¨ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط؛ظٹط± ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¯ظˆ ط­ط§ظ„طھ ظ…طھط¶ط§ط¯ ظˆ ظ…طھظپط§ظˆطھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ظٹط§طھ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ع†ط§ط± ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ طŒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ„ظƒظ† ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± طھظپظƒط± ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ظˆط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹط§طھ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط³ظƒظˆظ† ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط®ط§ط·ط± ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.(90)
8. ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط±ظˆط²ظ‡
ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ…ط´ط®طµظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ط² ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط«ط¨ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط§ط¨ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ )طŒ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒظ† . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط±ظˆط² ط¨ع¯ظٹط±ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ‡ظ…طھط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ط´ ط¨ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ط§طŒ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط› ط²ظٹط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ†ظٹظƒ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظپط±ظ…ط§. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط²ظٹط±ط§ ظ…ط«ظ„ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظٹط³طھ .(91)
9. ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ط¯ظ„ ظˆ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ†ظˆط± ظ…ط¹ط±ظپطھ
ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط²ط¯ظˆط¯ظ† ط²ظ†ع¯ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط§ط² ظ†ط§ظ¾ط§ظƒظ‰ ظˆ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظ‡ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ط§ظˆظ„ طŒ ظˆط³ط· ظˆ ط¢ط®ط± ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ط²ظ†ع¯ط§ط± ط¯ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.(92)
ط§ط¨ظˆ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ط³ط§ظ„ط§ظ†ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط²طŒ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆ ظˆط³ط· ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ط³ط§ظ„ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ†ع¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.(93)
ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ظ„ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طµظٹطھ ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ طµظپط§ ظˆ ط¬ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« طھظ‚ظˆظٹطھ ظˆ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ†ظˆط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ظˆ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹط§طھ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھط¬ظ„ظ‰ ظ†ظˆط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
10. طھط¬ظ„ظ‰ ط®ظ„ظˆطµ
ط±ظˆط²ظ‡ ط°ط§طھط§ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ†ط§ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط² ط®ظ„ظˆطµ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ…ظٹظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ طھظƒظ„ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(94) ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹظ… .(95) ظ…ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµط¯طŒ ظ…ظ‚طµط¯ ظˆط§ط­ط¯ ط¨ط§ط´ط¯. ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط³ظٹظ… .(96)
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط¹ظٹط§ط± ظˆ ظ…ظ„ط§ظƒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظٹطھ ظˆظ‰ ط§ط³طھ (97)ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط®ظ„ط§طµ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط±طھط±ظٹظ† طھط¬ظ„ظ‰ ط§ط®ظ„ط§طµ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! طھظˆ ط±ط§ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط±ط³ ط§ط² ط¢طھط´ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظˆظ† طھظˆ ط±ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظ¾ط±ط³طھط´ ظٹط§ظپطھظ… طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(98)
ط±ظٹط§ ظƒط§ط±ظ‰  
ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط®ظ„ط§طµ طŒط±ظٹط§ ط§ط³طھ . ط±ظٹط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¹ظ…ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ط³ظ‚ظˆط· ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط±ظٹط§ ظƒط§ط± ط¨ط§ ع†ظ‡ط§ط± ط§ط³ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯: ظٹط§ ظƒط§ظپط±طŒ ط§ظ‰ ظپط§ط¬ط±طŒ ط§ظ‰ ط؛ط§ط¯ط± ط­ظٹظ„ظ‡ ع¯ط± ظˆ ط§ظ‰ ط®ط§ط³ط± ط²ظٹط§ظ†ظƒط§ط±طŒ ط¹ظ…ظ„ طھظˆ ط­ط¨ط· ط´ط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط¬ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظƒظ† .(99)
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط­ط±ط§ط³طھ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ طھط± ط§ط³طھ . ط±ط§ظˆظ‰ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط´ظ…ط§ ع†ظٹط³طھ طں ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ظˆط± ط§ط² ع†ط´ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع†ظ†ط§ع†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظˆطµظˆظپ ط§ط² ط²ظ…ط±ظ‡ ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط³ط±ظ‰ ظ…ط­ظˆ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط¹ظ„طھظ‰ ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط§ظˆ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط±ظٹط§ ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ طŒ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ط² ط¯ظٹظˆط§ظ† ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ظ‰ ظˆظ‰ ظ…ط­ظˆ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط±ظٹط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¯ظٹظˆط§ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ط«ط¨طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(100)
ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§طµ  
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظˆط±ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط§ط¨ظˆط°ط± ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ع¯ظپطھ : ط­ط¯ظˆط¯ 60 ط¹ط¯ط¯ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط±ظ…ظ‡ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط¨ط±ظ… ظˆ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط¨ظ…ط§ظ†ظ… طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ع†ظˆظ¾ط§ظ† ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط¨ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظƒط±ط¯... ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒظ†ظ… طں ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط¨ط¯ ظپظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²! ط§ط¨ظˆط°ط± ط¨ظ‡ ع†ظˆظ¾ط§ظ†ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ع¯ط´طھ طŒ ط±ظˆط² ظ‡ظپطھظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ‚طµظ‡ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط±ط® ط¯ط§ط¯! ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ظ‚طµظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ط§ط¨ظˆط°ط± ع¯ظپطھ : ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ع¯ط±ع¯ظ‰ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ط¯ط± ط¯ظ„ظ… ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ع†ظƒظ†ظ… طں ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط±ظ…ظ‡ طŒ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ… ظٹط§ ط±ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ… ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ… ع¯ط±ع†ظ‡ ط±ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ ع¯ط±ع¯ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط±ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯طŒ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط±ظˆط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­ظ…ظ„ ط§ط³طھ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ… . ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ط±ع¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظٹط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ع¯ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط¯ ظˆ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظ„ظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ†ع¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط°ط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط§ط´ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط§ ظ…ظˆظƒظ„ ط³ط§ط®طھ طھط§ ط§ط² ط±ظ…ظ‡ طھظˆ ط­ط±ط§ط³طھ ظƒظ†ظ… طھط§ ظ†ظ…ط§ط² طھظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ط¯طŒ ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط°ط± ط¨ط±ظˆ ظ¾ظٹط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ظپظٹظ‚ طھظˆ ط§ط¨ظˆط°ط± ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط§ظپط¸ ط´ط±ظٹط¹طھ طھظˆ ط§ط³طھ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط´ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ط­ط±ط§ط³طھ ط§ط² ط±ظ…ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ظ…ط§ط´طھ طŒ ط¨ط§ ع¯ظپطھط§ط± ط§ط¨ظˆط°ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط¶ط§ط± طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ طµط­ظ†ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ع†ظˆظ¾ط§ظ†ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯.
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھط¶ط¹ظٹظپ ط§ط¨ظ‡طھ ط±ظˆط²ظ‡ 
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطµظ„ ط³ط®ظ† ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظ†ط¯ط› ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
1. ط§ظپظƒط§ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯  
ط±ظˆط²ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط±ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط·ظٹط¹ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ط§ط؛ط°ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظپط³طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²: ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ظˆط§ط³ ظ¾ظ†ط¬ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظپط¹ط§ظ„ ظ†ط§ط³طھظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ظ„ ط§ط² ظ†ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ„ظٹط¯.
ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط³ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ طµط§ط¦ظ… ط¨ط§ط´ط¯ط› ط¢ط¯ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ظپط¸ط­ط±ظٹظ… ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط² ط§ظپظƒط§ط± ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¹طµظٹط§ظ† ط¢ظ…ظٹط² ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظپظƒط§ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ط´ظƒظ… ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ظ† ط؛ط°ط§ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ .(101)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ط´ظƒظ… ط§ط³طھ .(102)
2. ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظ†ط§ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط§ط«ط± ط¢ظ† 
ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط¨ط¯ظˆط± ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ†ط§ظƒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط² ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ط¹طھط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط±ط¹ ط¨ط±ط§ظٹط´ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط§ط±ظ‰ 
ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظٹظ‰ طŒ ع†ظ‡ط§ط± ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯:
1. ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط®ط±ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
2. ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…طµط±ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
3. ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ظ…طµط±ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
4. ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ظ†ظٹط² ظ…طµط±ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ط²ط±ط¹ط© ط§ظ„ط¢ط®ط±ط© (103). ط§ع¯ط± ظ…ط§ظ„ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ„ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¢ط¨ط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط§ط®طھ .(104) ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظƒط§ظ¾ظٹطھط§ظ„ظٹط³ظ… ظˆ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ„ط؛ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ طھطµظˆظٹط¨ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ظ…ظˆط§ظپظ‚ ط§ط³طھ ط› ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط·ط¨ظ‚ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظ„ طŒ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظˆ ظ…ط­ط¯ظˆط¯طŒ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط­ط±ط§ظ… : 
ط§ظ„ظپ ط­ط±ط§ظ… ط°ط§طھظ‰ طŒ ط´ط§ظ…ظ„ ط§ط´ط±ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط§ط،ظƒظˆظ„ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط¬ط³ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ ط­ط±ط§ظ… ط¹ط§ط±ط¶ظ‰ طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²: ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ طŒ ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط­ظ„ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط§ط¯ط§ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط² ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط®ط· ط­ظ‚ ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط؛ط°ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط§ظپط·ط§ط± ظƒظ†ط¯(105)ط› ط¢ط±ظ‰ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط؛ط°ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط§ط³طھ .
ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ†ظپظ‰ ظ…ط§ظ„ ط­ط±ط§ظ… 
1. ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط§ ظ…ط§ظ„ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط§ط± ط¨ط¯ظˆظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط¬ ظˆظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¬ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ط›ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط§ظ„ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط±ظˆط¯طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ„ط¨ظٹظƒ ع¯ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(106)
2. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ط­ظ„ط§ظ„ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط±ظ‚ظٹظ‚ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط®ظˆظپ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .(107)
3. ط¯ط± ظˆطµظٹطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ! ظ¾ظ†ط¬ ع†ظٹط² ط³ط¨ط¨ ظ…ط±ع¯ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظ†ط¯ظٹط¯ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظˆط¬ط¨ ط²ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(108)
ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظˆ طµظپ ط¢ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ظ‚ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ط› ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظƒظپط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ط´ظƒظ… ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط­ط±ط§ظ… ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط­ط±ظپ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظٹط¯.(109)
3. ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰  
ظ†ظ…ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط«ط±ط§طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
ط§ظ„ظپ ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ : 
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ط§ط± ع†ظٹط² ظ…ظˆط¬ط¨ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ‡ط§ط± ع†ظٹط² ظ†ظ…ط§ظ…ظ‰ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ .(110)
ط¨ ط¹ط°ط§ط¨ ظ‚ط¨ط±: 
ط¯ط± ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ! ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ظ†ظ…ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط› ط²ظٹط±ط§ ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط§ط¹ط« ط¹ط°ط§ط¨ ظ‚ط¨ط± ط§ط³طھ .(111)
4. ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ†  
ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ظˆ طھط±ظƒ ظ…ط¨ط·ظ„ط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¢ط²ط§ط±ظ‰ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯ط› ط±ظˆط²ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظˆ ط§ط² ظˆظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط¶ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(112)
ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط®ط¯ط§ ظ…ظ‚ط±ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ : ط¬ط² ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ¾ط±ط³طھظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظٹط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ¾ظٹط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ… ظ„ط·ظپظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ†ط§ظپ ظ†ع¯ظˆظٹظٹط¯ط› ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ط²ط§ط±ظٹط¯ط› ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ط§ظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯(113).
طµط§ط­ط¨ ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ طŒ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ع¯ظپطھظ† ط§ظپ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظ†ظ‡ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¢ط²ط§ط± ظˆ ط§ط°ظٹطھ ط¨ظٹط´طھط± ط±ظˆط§ ط¯ط§ط±ط¯.(114)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظ…طھط±ظٹظ† ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظپ ع¯ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط§ظپ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ظ†ط¬ط´ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… طµط¯ط§ ظ†ظƒظ† (115).
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط±طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ‡ظٹط§ ظƒط±ط¯ظ† ظƒظپظ† ظˆ طھط¹ظٹظٹظ† ظ…ط­ظ„ ط¯ظپظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظ‡ط³طھظ… ط³ط±ظ… طŒ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±ظˆطھظ† ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ظ‰ ط¨ط§ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظƒظ†ظ‰ (116) ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :ط›ط¯ط± ط­ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ† .(117)
ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ط²ط§ط± ظˆ ط§ط°ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظ„ط°ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(118) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط±ط§ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط³ ظ…ظ‡ظ… ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(119) ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ط¯ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ظƒظٹظ… ط¢ط¯ظ… ط¹ط§ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط´ظ‚ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط› ظƒظٹظپط± ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(120) ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط³ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ظ…ظˆظƒظˆظ„ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط³طھظ…ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظƒظپط±ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ظ† .
ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ : 
1. ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ): ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ طŒ ط³ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ط¯ط±طŒ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط³ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ¾ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ¾ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط®طھ (121).
2. ظ†ط¸ط± ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¢ظ…ظٹط² ظˆ ط®ط´ظ… ط¢ظ„ظˆط¯: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط´ظ… ط¢ظ„ظˆط¯ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ ظˆظ‰ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯(122).
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ† ط­ط±ظ…طھ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط§ط´ط¯.
3. ظ†ظپظ‚ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† : ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ظ†ظپظ‚ظ‡ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ط¨ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ†ظپظ‚ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظ†ظپظ‚ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ…ط§ظ„ظٹط§طھ ظˆط§ط¬ط¨ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط²ظƒط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط¯. ط¢ظ† ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ظ¾ط¯ط±طŒ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ظ…ظ…ظ„ظˆظƒ طŒ ظ‡ظ…ط³ط±ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¹ظٹط§ظ„ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ظ†ظپظ‚ظ‡ ط§ظ†ط¯(123).
ط®ط´ظ… ظˆ ط±ط¶ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± 
ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط§ط¨ط¯ط´ ط¨ظ‡ ط¯ط± طµظˆظ…ط¹ظ‡ ط±ظپطھ . ط§ظˆ ط³ط±ع¯ط±ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯. ط¯ظ„ ظ…ط§ط¯ط± ط´ظƒط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ط´ ظ†ظپط±ظٹظ† ظƒط±ط¯. ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط²ظ† ط¨ط¯ظƒط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± طµظˆظ…ط¹ظ‡ ط¹ط§ط¨ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ط§ط¨ط¯ ط§ط³طھ . ط±ط³ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھ . ط¹ط§ط¨ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط¹ط¯ط§ظ… ظ…ط­ظƒظˆظ… ط´ط¯. ط¯ظ„ ظ…ط§ط¯ط± ط³ظˆط®طھ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ط´ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظƒط±ط¯. ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظ… ط§ط¹ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ† ط¹ط§ط¨ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹظ† ط§ظ…ط± ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط²ط®ظˆط¯ ط¨ع†ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒظ†ظٹط¯طں ط¨ع†ظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظپظ„ط§ظ† ع†ظˆظ¾ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ط¬ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ع†ظˆظ¾ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .(124)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¨ط§ط¯ظ‰ طھط¶ط¹ظٹظپ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ طŒ طھط¶ط¹ظٹظپ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط­ط³ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ط› ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ظٹط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ط³طھ . ط¬ظˆط§ظ† طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظ‚طھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ„ط§ط²ظ… ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط±ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط³ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¯ظ‡ظ†ط¯ط› ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…طھط§ط،ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± طھظ‡ط§ط¬ظ… ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ع¯ط§ظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظپ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط±ظپطھط§ط±طŒ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ظ† ط³ط·ط­ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¢ظ…ظˆط²ط´ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط¯ط§ط¯طŒ ظ†ظٹط§ظƒط§ظ† ظˆ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط´ظ†ط§ط³ ط¨ط§ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯.(125)
ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظٹط§ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط¨ط§ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ط¯ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط² ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ط§طµظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط­ظƒظٹظ… طŒ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯. ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط±ظˆط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆطŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ .ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط±ط§ط،ظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆطŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ (126)
ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ : ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ظٹط§.
ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ طŒ ط§ع¯ط± ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¯ط±ظٹط§ ط¨ط§ ط±ط§ط،ظپطھ ظˆ ط¨طµظٹط±طھ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒط³ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ط´ط±ط¹ظ‰ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ظ…ط³ ظˆ ط²ظƒط§طھ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظٹط§ ط®ظٹط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط²ظƒط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯: ظ¾ط¯ط±طŒ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ†ط§ظ† ط®ظˆط±ط§ظ† ط§ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظپظ‚ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط²ظƒط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯.(127)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط²ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظٹط§ط²ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط²ط§ط±ط¯(128).
ط­ظ…ط§ط¯ ط¨ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط§ط² ظ¾ط³ط± ط®ظˆط¯ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط³ط®ظ† ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ط§ظٹط± ظ¾ط³ط±ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظٹط´طھط± ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… . ط§ظ…ط§ظ… ط§ظپط²ظˆط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط±ط¶ط§ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ طŒ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ط­طھظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظˆط³ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ طŒ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ظ¾ظ‡ظ† ظƒط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ظ„طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆظٹط´ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯(129).
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¨ط± ظ‡ط± ظƒط³ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ¾ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھظپظ‚ط¯ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط³طھ (130).
ط¨ط­ط« ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط­ط« ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط³ط·ط± ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ع†ظ†ط¯ طµظپط­ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظٹظ† ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¯ط§ ظƒط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¯ط± ط²ظٹط± ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ط±طµظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ط§ط،ط¨ظ†ط§ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯. ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط§ظٹظ† ط·ط±ط­ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط§ظ†ط³ط¬ط§ظ… ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯. ط¨ظ‡ ط¬ط±ط§ط،طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ‡ظٹع† ظ…ظƒطھط¨ظ‰ ط¨ط³ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط«ط¨ط§طھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظپط¸ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ظٹظƒ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¢ظ† طھظˆطµظٹظ‡ ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط²ظˆط§ظٹط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
ط³ - ظˆط¨ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط­ط³ط§ظ†ط§(131) ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ط¬ - ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¹ط±ظپ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ¾ط¯ط± ط§ط³طھ ط› ظ¾ط¯ط± طھظˆظ„ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط¯ط± طھط¹ظ„ظ…ظ‰ (ظ…ط¹ظ„ظ… ) ظˆ ظ¾ط¯ط± طھط²ظˆظٹط¬ظ‰ (ظ¾ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ… ). ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط،ظ†ط§ ظˆ ط§ط،ظ†طھ ط§ط،ط¨ظˆطŒ ط§ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ط،ظ…ط© (132)طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظƒظ‡ ط­ط±ظ…طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظٹظ… . ظ¾ط§ط³ ط¯ط§ط´طھظ† ط­ط±ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط®ظˆط¯ ط¨ط­ط« ظ…ظپطµظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯.
ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† 
ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ط¯ظ† ع†ظ‡ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ظ†ظپظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طں ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ع†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ط«ط¨طھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ طں
ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط³ط´ ظپظˆظ‚ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ :
1. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¢ط²ط§ط±ظ‰ طŒ ط¬ظ„ط¨ ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظˆ ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط§ط³طھ طŒ ط§ط°ظٹطھ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ط°ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط³ â€چ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¢ط²ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (133).
2. ط§ط°ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط²ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆظ‚ط¹ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط¬ط§ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ط³ظ†ط§طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ . ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط´ظˆظٹظ… طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ط§ طµظٹط§ظ… ظ„ظˆظ„ط¯ ط¹ط§ظ‚ .(134)
3. ط®ظٹط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ†ظپط±ظٹظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ طھظٹط±ع¯ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .
4. ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط­طھط¶ط§ط±طŒ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط² ع¯ظپطھظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ط¨ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط­طھط¶ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ طھظ„ظ‚ظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ†ظƒط±ط¯طŒ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط§ط±ط¯طں ع¯ظپطھظ†ط¯ ظپظ‚ط· ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط¯ط± ظ‚ظٹط¯ ط­ظٹط§طھ ط§ط³طھ .طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط§ط¶ط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ظ¾ط³ط± ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ط±ط§ط¶ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ طں ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ ط®ظٹط±ط› ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط´ظ…ط§ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط¯ظ… . ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط²ط¨ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ† ط¨ط§ط² ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط§ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھظٹظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
5. ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ظ…ط«ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¯ط§ط±ط¯(135)ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط°ظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظٹط¯(136).
6. ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط±ط³طھط´ ظ†ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ… .(137) ط¯ط³طھظˆط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ظƒظٹظپط± ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظٹط§ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ط¯ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¯ط§ط±ط¯طں ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ طھط¯ط§ظˆظ… ط­ظٹط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط±ط²ط® ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط´ط¯ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ظ‚ظ„ ط§ط،ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ظپط³ظٹط±ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظƒظ… ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ظˆط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظˆظ† (138)ط› ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط§ع¯ط± ظپظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ†ط­ط³ظ†ط§طھ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط´ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯طں ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ط¯ظٹظ† ظ¾ط±ط³ط´ ط§ظˆظ„ط§ط› ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ط¸ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط«ط§ظ†ظٹط§ط› ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط² ط­ظٹط« ط¹ظپطھ ظˆ ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظ‚طھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظƒط±ط¯. ط«ط§ظ„ط«ط§ط› ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط­ط¨طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط­ط¨ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… طŒ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆظٹط´ ظ†ظٹط² ط¨ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¢ظٹط§ طھط±ظƒ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط¨ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ظ¾ط¯ط± ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ط§ط³طھ طں ظپظ‚ظٹظ‡ ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط±طŒ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط±ط¯ط¨ظٹظ„ظ‰ ط¯ط± ط²ط¨ط¯ط© ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ…ظƒظ„ظپ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظ‡ظ‰ ظ¾ط¯ط± ظ†ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¨ط·ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.(139)
ط¢ظٹط§ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط؛ظٹط± ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ط°ط§ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¨ط§ط´ط¯طں ظ…ط³ط§ظپط±طھ ظ…ط¨ط§ط­ ط؛ظٹط± ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط°ظٹطھ ظˆ ط¢ط²ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط¨ط¯ط§ظ† ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظˆ ظ†ط°ط±طŒ ظƒظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ :ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظپط± ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط­ ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ط³طھط­ط¨ ظپظ„ط§ ظٹط¬ظˆط² ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط°ظ†ظ‡ظ…ط§ ظ„طµط¯ظ‚ ط§ظ„ط¹ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظˆ ط§ظ…ط§ ظپط¹ظ„ ط§ظ„ظ…ظ†ط¯ظˆط¨ ظپط§ظ„ط¸ط§ظ‡ط± ط¹ط¯ظ… ط§ظ„ط§ط،ط´طھط±ط§ط· ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆظ… ظˆ ط§ظ„ظ†ط°ط± (140)
ط¢ظٹط§ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ طں ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…طµط§ظ„ط­ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط² ط­ظٹط« ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط¨ظ„ظˆط؛ طھط´ط®ظٹطµ ظ…طµط§ظ„ط­ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ط´ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظٹط³طھ .
ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط´ط±ط· ط§ط³طھ طں ط®ظٹط±طŒ ط´ط±ط· ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ظˆطµظٹظ†ط§ ط§ظ„ط§ط،ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ‡ ط­ط³ظ†ط§(141) ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¢ظٹط§طھ طŒ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
5. ط¨ط¯ط®ظ„ظ‚ظ‰  
ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¨ط¯ ظˆ ط®ظˆظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط¹ط« طھط¶ط¹ظٹظپ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط´ط®طµ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ط¨ط§ظٹط¯ طھظ„ط§ط´ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط¨ط± ط§ط±ط¬ ظˆ ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯. ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¨ط¯ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¨ظٹط§ط±ط§ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط؛ظپط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ ط¯ط± طµط±ط§ط· ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط¯طŒ ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯(142).
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ طھط§ط¨ط´ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯طŒ ظٹط® ط±ط§ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(143) ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط· ظ…ظ†ط²ظ„ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ !ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ (144).
6. ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط²ط§ط±ظ‰ (ظ‡ظ…ط³ط± ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ) 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط¨ظ‡طھ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط®ظٹط± ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط´ط± ظˆ ط¨ط¯ظ‰ . ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظˆط¸ظپ ط§ط³طھ طŒ ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظپظ‚ط± ظˆ ظƒط§ط³طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظپط¹ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط±ط§ظٹط¯:ط¹ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ‚ط§ظ„ : ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ† ظ…ط±ط¢ط© ظ„ط§ط،ظ†ظ‡ ظٹطھط§ظ…ظ„ظ‡ ظپظٹط³ط¯ ظپط§ظ‚طھظ‡ ظˆ ظٹط¬ظ…ظ„ ط­ط§ظ„طھظ‡ (145)
ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط³ظ‚ظˆط· ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ط¢ط²ط§ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ظ†ط²ظ„ طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ظƒظˆع†ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظ‡ط± ط¯ط§ط®ظ„ ظ†ط¸ط§ظ… ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ .
ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ ط› ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط®ط§طµ ط§ظ„ط®ط§طµ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´ ظ†طµظٹط¨ ع†ظ†ط¯ ط¯ط³طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‚ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظٹط´ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ط› ظˆ ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظ†ط§ط´ط²ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .(146) ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظٹط§ط²ط§ط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط­ط³ظ†ط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط§ط² ظˆظ‰ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط´ط¨ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ظˆظ‡ط± ظ†ظٹط²طŒ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط­ظ‚ ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط¯ ط³طھظ… ط±ظˆط§ ط¯ط§ط±ط¯(147).
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ط²ظ†ظ‰ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ظˆظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ طھظ…ط§ظ… ط¯ظ‡ط± ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظˆظ‡ط± ظ†ظٹط² ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¸ظ„ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯(148). ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظٹط§ط²ط§ط±ط¯ ظ…ظ† ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯(149).
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ط° ط¬ط¨ظ„ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط´ط§ظ… ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ط²ط§ط±ط´ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ†طµط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط³ظ‚ظپ ظ‡ط§ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط§ط­ط¨ط§ط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ط§ظ† ط±ط§ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯:ظ‡ط°ظ‡ طھط­ظٹط© ط§ظ„ط§ط،ظ†ط¨ظٹط§ط،ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ط³طھ.
ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒطھط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ط±ظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ â€چ ط§ظپط²ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طھط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ† ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… طھط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯(150). ط§ظˆ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ط› ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ظ‚ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط¨ط± ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظپط²ظˆط¯:ط²ظ† طŒ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع†ط´ط¯طŒ ط¬ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯(151).
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظٹظ‚ظٹظ† ط§ظˆ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¯ط±ط®طھ ظˆ ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆ ط¨ط§ط² ع¯ط´طھ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± ط³ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹط´ â€چ ط¢ظ…ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ظ‡ظ… طŒ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ† ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… طھط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯(152). ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط²ظ† طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط´ظˆظ‡ط± ط§ط³طھ(153).
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ظ‡ط§ط¯ ط²ظ† طŒ ط®ظˆط¨ ط´ظˆظ‡ط± ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط³طھ (154). ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ…ط§ ط§ظ…ط±ط§ط،ط© ظ…ط§طھطھ ظˆ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ط¹ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ط¶ ط¯ط®ظ„طھ ط§ظ„ط¬ظ†ط© .(155) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ†ظ…ط§ط² ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط´ظˆظ‡ط± ط®ظˆط¯ طھظ…ط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظٹط³طھ .(156)
ط¯ظˆ ظ†ظƒطھظ‡ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯: ط§ظˆظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظˆظ‡ط± ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط²ظ† طŒ ط­ظ‚ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط´ظˆظ‡ط±ط´ . ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ط´ظˆظ‡ط± ط­ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯طں ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ط¯ط±ط´ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظ‡ظ„ ط§ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط±طµظ‡ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط¨ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ طھظ„ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط±ظٹظ… ظ…ط³ط¬ط¯ ع†ظ‡ظ„ ط°ط±ط§ط¹ ظˆ ط­ط±ظٹظ… ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† ع†ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ط² ع†ظ‡ط± ط·ط±ظپ ط§ط³طھ .(157)
ظƒظٹظپط± ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط¢ط²ط§ط±ظ‰ . 
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ظˆط¬ط¨ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط·ظˆظ‚ظ‰ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظ† ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯.(158) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط¨ط± ظˆظ‰ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط§ط³طھ ... ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ طھظ„ظپ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ.(159)
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ… ط¢ط²ط§ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: طµط¨ط± ظƒظ† ظˆ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ط¯ظ‡ طµط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ط±ع¯ ط§ظˆط³طھ ط› ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ…ط±ط¯.
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط­ط±ظ…طھ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ : 
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظ…ظٹظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ طھظˆطµظٹظ‡ ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط±ط« ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط±ط¶ â€چ ط´ط¯: ط¢ظٹط§ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط²ظƒط§طھ ط¯ط± ظ…ط§ظ„ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط´ط¨ ط³ظٹط± ط¨ط®ظˆط§ط¨ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط´ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(160)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط¨ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ط¹ط« ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط±ط²ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط®ظˆط¨ ظپظ‚ط· ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط§ط²ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط®ظˆط¨ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯.(161)
طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆط²ظٹط±
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹظ‚ط·ظٹظ† طŒ ظˆط²ظٹط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط§ظ„ط±ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طھظˆطµظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط± ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط±ط§ظ‡ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ظٹظٹظ† ظˆ ظƒظٹط´ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± طھظ‚ظٹظ‡ طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¯ظˆط± ط§ط² ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¬ط§ط³ظˆط³ط§ظ† ظ‡ط§ط±ظˆظ† طŒ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظˆ طھطµط§ط¯ظپ طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ ظˆطŒ ظˆ ط±ط§ط² ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ظ„ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‰ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط­ط§ط¬طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ظ„ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظˆ طھط§ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط¬ظ„ط¨ ظ†ط´ظˆط¯طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظٹظ… . ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹظ‚ط·ظٹظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒط§ظ† ط¯ظˆط± ط¯ط³طھظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظ‚ظٹط¹ ظ…ط±ظƒط¨ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± طھظˆط³طھ طŒ ط³ظˆط§ط± ط´ظˆ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط±ظˆ ظˆ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ† طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹظ‚ط·ظٹظ† ط·ط¨ظ‚ ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ ظ…ط±ظƒط¨ ط؛ظٹط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¬ظ…ط§ظ„ ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظˆظ‰ ط·ظ„ط¨ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .
ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھظ‡ط§ ظˆ طھظ‡ظ…طھظ‡ط§طŒ ط§ظپطھط±ط§ظ‡ط§طŒ ط´ط§ظٹط¹ظ‡ ط³ط§ط²ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط³ظٹظ… طں ط¢ظٹط§ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط±ط§ ط±ظپط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طں ط¢ظٹط§ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط±ظپط¹ ط¢ظ† ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… طں ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ظپظˆظ‚ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط±ط¯ ط­ط§ط¬طھ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط°ظٹطھ ظˆ ط¢ط²ط§ط± ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ع¯ط§ط´طھظ† ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظٹط®طھظ† ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط² ط±ظٹط®طھظ† ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.(162)
7. ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ† 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط¢ط±ط§ط³طھظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ظ† ظƒط¨ظٹط± ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ 27 ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھع¯ظˆطھط±ظٹظ† ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹط§ظ† طŒ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ظٹط§ظٹط´ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ط¯ظپ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط²ط¨ط§ظ† طھظˆ ط§ط² طµط±ط§ط· طµط¯ط§ظ‚طھ طŒ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ† ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط±ظˆط؛ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط³ط§ظ‚ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ط§ط± ع†ظٹط² ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط³ط§ظ‚ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط²ط´ â€چ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ط¢ظ† ع†ظ‡ط§ط± ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط¯ط±ظˆط؛ طŒ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ…ط§ظ† .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ط³ط¨ط¨ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط§ظپط·ط§ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ† طŒ طµط§ط¦ظ… ط±ط§ ط§ط² طµظˆظ…ط´ ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظپط·ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط± ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ظ‚ظپظ„ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹط¯ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط´ط±ط§ط¨ طŒ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط§ط² ط´ط±ط§ط¨ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒطھط± ط§ط³طھ .
ظپط±ط¯ظˆط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:

ع†ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط± طھظˆ ع¯ظٹط±ط¯ ظپط±ظˆط؛ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ظ…ع¯ط±ط¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¯ط±ظˆط؛
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¹ظ„طھ ط§ظ„ط®ط¨ط§ط¦ط« ظƒظ„ظ‡ط§ ظپظ‰ ظˆ ط¬ط¹ظ„ ظ…ظپطھط§ط­ظ‡ ط§ظ„ظƒط°ط¨ (163) طھظ…ط§ظ… ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ„ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ طŒ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ظˆ ط®ط¨ط§ط¦ط« ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ ظ‡ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ طŒ ط³ط®ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ… : ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ظˆظ‰ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ع¯ظˆظ‰ طŒ ط®ظٹط± ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط­طھظ‰ ط³ط®ظ† ط­ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ… طŒ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(164)
ط±ظˆط²ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† : ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظ†ظٹط² ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظƒظ†ط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation