بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صفای باطن در پرتو رمضان, سید محمد شفیعى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ± -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ² -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ³ -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ¶ -
 

 

 
 

طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ†

ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظپظٹط¹ظ‰

- غ³ -


ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ط­ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ 
ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ظ…ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ† ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
1. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ†ظƒظˆظ‡ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ظٹط³ ط§ظ„ظƒط°ط¨ ظ…ظ† ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ...(165).
2. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط«ط± ط°ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ط±ظˆظ‰ . ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ع¯ظˆ ظƒظ‡ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ طھظˆ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯.(166)
3. ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯ظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±. ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط³ط§ظٹط± ظ…ط¸ط§ظ‡ط± ظپط³ظ‚ ظˆ ظپط¬ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.(167) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ط§ظٹظ‡ طھط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ .(168)
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ط¯ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط³ط¤ ظˆظ„ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظٹط؛ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(169)
4. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± طµط¯ظ‚ ظˆ ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰
5. ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² طھظˆط±ظٹظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰
6. ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ¾ط±ط­ط±ظپظ‰ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ظƒظˆطھ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ .
ط¯ط±ظˆط؛ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ط² 
ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¯ظ„ ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظ‡ظ‰ ظˆ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¬ظ„ط¨ ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…طھط¹ط§ط±ظپ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
ط§ظ„ظپ - طµظ„ط­ ط·ظ„ط¨ظ‰ : ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ† طŒ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ† ظˆ طµظ„ط­ ظˆ ط¢ط´طھظ‰ ظˆ ط§ط®ظˆطھ ظˆ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ ط±ط§ طھط­ظƒظٹظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ…طµظ„ط­ ظ„ظٹط³ ط¨ظƒط°ط§ط¨ (170)ط› ط¯ط± ظˆطµظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط¯ ط´ظ…ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ط¢ط´طھظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط±ط²ط´ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط±ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط§طµظ„ط§ط­ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ع¯ط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.(171)
ط¨ ط¯ظپط¹ ط´ط±: ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ…ط±ظ‡ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ظ‡ط±ط¢ظ…ظٹط² ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² طµط­ظ†ظ‡ ط¨ع¯ط±ظٹط²ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط§ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظˆظ‰ ط±ط§ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط·ط±ظپ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ط­ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظ¾ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظƒط¬ط§ ط§ط³طھ طں ظˆط¸ظٹظپظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ط¢ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط§ط³طھ ع¯ظپطھ ظˆ ط¢طھط´ ط´ط±ط§ط±طھ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ط±ط§ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط³ط§ط®طھ طں ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¯ظپط¹ ط´ط± ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط³طھ .(172)
ط¬ ط¯ط±ظˆط؛ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط›
ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط«ط¨ط§طھ ظˆ ط³ط§ط²ط´ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ط›
ظ‡ ط³ط®ظ† ط±ظ…ط§ظ†طھظٹظƒ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ط¬ط§ط²طŒ ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ…ظ‡ظٹط§ ط´ط¯ظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ط› ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط®ظ„ط§ظپ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط®ظ„ط§ظپ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‡ظٹط§ ط³ط§ط®طھظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط­ظ‚ طŒ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ظ„ط§ظƒ ط¯ط±ظˆط؛ ط­ط±ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ„ط§ظƒ ط¯ط±ظˆط؛ ط­ط±ط§ظ… طŒ ط¬ظ‡طھ ط¬ظ„ط¨ ط±ط¶ط§ظ‰ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظˆ ط§ط³طھ .
ط¹ظٹط³ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ ! (ط¬ط¯ط§ظ„ ط§ط­ط³ظ† )
ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط­ط§ط¶ط±طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ظپطµظ„ طŒ ط§ط² ظپط¶ظ„ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ط¨طھ ظ…ط³ظٹط­ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ظ„ظˆظ‡ظٹطھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ط§ ط­ظ‚ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط¹ظٹط³ظ‰ طŒ طھط¬ط³ظ… ظٹط§ظپطھ . ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط³ظٹط­ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط§ ط³طھظˆط¯ ظˆ ط§ظپط²ظˆط¯: ط§ظˆ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط¹ظٹط¨ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‚ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¨ط±ط¢ط´ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ط³ظٹط­ ط§ظ‡ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ط¨ظˆط¯طں ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طں ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظٹط­ طŒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ ظ…طھط­ظٹط±ط§ظ†ظ‡ ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯(173).
8. ط­ط³ط§ط¯طھ  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظپط§طھ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ†ط°ط±طھ ظ„ظ„ط±ط­ظ…ظ† طµظˆظ…ط§(174) ط§ط،ظ‰ طµظ…طھط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ… ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯. ط­ط³ط¯ ظ†ظˆط±ط²ظٹط¯طŒ ظ†ط²ط§ط¹ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط­ط³ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢طھط´ ظ‡ظٹط²ظ… ط±ط§.(175)
ط±ط§ظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط­ط³ط§ط¯طھ  
طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط­ط³ط¯ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¹ظ„ط§ط¬ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ†ط­ط³ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ طھط¶ط¹ظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ ط«ط± ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ظ‰ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
1. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ†ظپظ‰ ط¬ط³ظ…ظ‰ طŒ ط±ظˆط­ظ‰ طŒ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط­ط³ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط­ط³ظˆط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¬ط³ظ… ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ظƒظ…طھط± ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط§ط³طھ .(176) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ط¯ ط´ط¯ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ†ظپظ‰ ط­ط³ط§ط¯طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ طµط¹ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ظ†ط¬ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ†طھط±ظ„ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط­ط³ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط± ط³ط± طµط§ط­ط¨ ط®ظˆط¯ ظƒظˆظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ظپط§ط،ظ†ط§ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ط­ط³ط¯ ط§ط،ط¶ط±ط¨ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ طµط§ط­ط¨ظ‡ ظپط§ظ†ظ‡ ط­ط§ط³ط¯ (177).
2. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ ظˆ ط§ط³ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ . ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط³ط¯طŒ ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .(178)
3. ع†ط´ظ… ظ†ط¯ظˆط®طھظ† ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ .
4. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظƒظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظپ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ طھظ„ط§ط´ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ظ…ط§ط³طھ .
5. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط³ط§ط¯طھ ط¨ط§ط¹ط« ط®ط´ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط­ط³ظˆط¯ ظˆ ط³ط¨ط¨ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظپظˆظ‚ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ع†ظ†ع¯ط§ظ„ط­ط³ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± ظˆظ‰ ظ…ط¤ ط«ط±ظ†ط¯.
ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ط­ط³ظˆط¯ 
ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط³ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§طŒ ط§ط² ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط¯ظ„ع¯ظٹط± ظ†ط´ظˆط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط­ط³ط§ط¯طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±طھط±ظ‰ ط±طھط¨ظ‡ ط§ظˆط³طھ . ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ط­ط³ظˆط¯ ط§ط³طھ .(179)
9. ط؛ظٹط¨طھ  
ط؛ظٹط¨طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط³ظ‚ظˆط· ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ط®طµ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط±ط®طھط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.(180)
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط² ظ…ط±ط¯ ظٹط§ ط²ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ ع†ظ‡ظ„ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ظˆط¯.(181) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.(182)
ظ‡ط± ظƒط³ ط؛ظٹط¨طھ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظˆط¶ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯.(183)
ط؛ظٹط¨طھ ع†ظٹط³طھ طں 
ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط؛ظٹط¨طھ ع†ظٹط³طھ طں ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط¯ط§ط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط°ظƒط± ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط¨ظٹط§ظٹط¯.(184)
ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ط،ط±ط§ط،ظٹطھ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ† ظƒط§ظ† ط°ط§ظ„ظƒ ظپظ‰ ط§ط،ط®ظ‰ ط› ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط·ط±ظپ ط؛ظٹط¨طھ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ط³ط®ظ† طھظˆ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¨ظ‡طھط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(185)
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ طŒ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ طھط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظپط´ط§ع¯ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط±ظٹط®طھظ† ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†طھط§ظ† ط±ط§ ط؛ظٹط¨طھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ظƒط´ظپ ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظƒط´ظپ ط§ط³ط±ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط´ ظˆ ط§ظپط´ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ„ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± طµط¯ط¯ ظƒط´ظپ ط§ط³ط±ط§ط±ط´ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظپطھط¶ط­ ظˆ ط±ط³ظˆط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ط§ط±ظƒط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ  
ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط§ط±ظƒط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
ط³ط®ظ† طŒ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظٹط¯. ط³ط®ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظˆ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ط³طھطھط§ط± ط¨ط§ط´ط¯. ط؛ظٹط¨طھ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط±ظƒط§ظ† ظپظˆظ‚ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط³ط®ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³طھط§ظٹط´ ظƒط³ظ‰ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظ…ط°ظ…طھ ط´ط®طµط¬ط§ظ‡ط± ط§ظ„ظپط³ظ‚ ظˆ ظٹط§ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط±ظٹط´ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ  
ظˆط¬ظˆط¯ ط®طµظ„طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط؛ظٹط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
ط§ظ„ظپ . ط­ط±ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ظ‰
ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط±ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط§طµط¨ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¬ط¹ظٹطھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط­ط±ط§ط² ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ طھط§ط،ط«ظٹط±ط§طھ ظ†ط§ظ…ط·ظ„ظˆط¨ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط¹ظٹط¨ ط¬ظˆظٹظ‰ ظˆ ط¨ط¯ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظˆط­ط¯ظ‰ ظƒط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:

ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط­ط±ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ظٹط´ ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط®ظˆط³طھ
ط¹ظٹط¨ ط¯ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط³ط®طھ ظ†ظƒظˆط³طھ
ظ…ط¹ظٹظˆط¨ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظٹط¨ ظƒط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯
ط§ط² ظƒظˆط²ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظˆظ† طھط±ط§ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط±ظˆط³طھ
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ طŒ ع¯ظˆط´طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.(186)
ط¨ . ط¹ط¬ط² ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ :
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ط± ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ط­ط±ظٹظپ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ ط·ط±ظپ ط¯ط¹ظˆط§ ظƒظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¶ط¹ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ط­ظ‚ط§ط±طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط·ط±ظپ ظˆظ‰ ط±ط§ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ط¬ظ†ع¯ ط³ط±ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط±ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط§ظˆط³طھ طŒ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط؛ظٹط¨طھ طھظ„ط§ط´ ظˆ ظٹط§ ط³ظ†ع¯ط± ط¢ط¯ظ… ط¹ط§ط¬ط² ط§ط³طھ .(187)
ط¬ . ظ†ظپط§ظ‚ :
ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ ط¯ظˆط³طھظ†ط¯ ظٹط§ ط¯ط´ظ…ظ† ظˆ ظٹط§ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ط›ط¢ط¯ظ… ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط±ط´ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ع¯ظپطھط§ط±ط´ ظ†ظٹط³طھ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¯ظˆط³طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± طھط¹ط±ظٹظپ ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ طھظƒط°ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط´ط®طµ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ ظˆظ‰ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¨ط¯ط®ظˆط§ظ‡ ط§ظˆط³طھ . ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط®طµظ„طھ ظ†ط§ط³طھظˆط¯ظ‡ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظپط§ظ‚ ط§ط³طھ .
ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط؛ظٹط¨طھ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³طھ .(188)
ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ  
ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ظٹط§ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ طŒ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
1. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط؛ظٹط¨طھ  
ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط، ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ طŒ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¬ط¯ط§ظ„ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ط¨ط± ظˆ ط¨ط±ط²ط® ظ…ظˆط¬ط¨ ظپط´ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¨ط§ط¹ط« ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط§ط³طھ .
ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط¯ظˆط±طھ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ظ…ط­ط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھظٹظ‡ط§ ظˆ طµظ…ظٹظ…ظٹطھظ‡ط§طŒ ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ط±ط²ط´ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظƒط§ظ‡ط¯.
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
ط³ظ„ط¨ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ : ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ طµظٹط§ظ… ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(189)
ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ط¯ظ† ط­ط³ظ†ط§طھ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢طھط´ ط¯ط± ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ† ع†ظٹط² ط®ط´ظƒ ظ…ط¤ ط«ط±طھط± ظˆ ط³ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط§ط،ط«ط± طھط± ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط­ط³ظ†ط§طھ ظ†ظٹط³طھ .(190)
ط³ظ„ط¨ ط§ظٹظ…ط§ظ† : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…طھظ‡ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆظ‰ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ط´ ط°ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ظ…ظƒ ط¯ط± ط¢ط¨ ط­ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(191)
ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط­ط³ظ†ط§طھ : ط´ط®طµظ‰ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯. ط§ظˆ ط­ط³ظ†ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط­ط³ظ†ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ… . ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± طھظˆ ظ†ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طھظˆ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ط؛ظٹط¨طھ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط´ط®طµ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط·ط§ط¹طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط¨ط§ط±ط§ظ„ظ‡ط§! ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط·ط§ط¹ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… . ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط؛ظٹط¨طھ ظƒط±ط¯ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط­ط³ظ†ط§طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯.(192)
ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ط¨ظ„ظٹط³ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط´ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط²ط´طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط«ط¨ط§طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظƒظˆط¨ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ع†ط´ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹظپظƒظ†ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط®ظˆط¯طŒ ط®ط§ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظٹط² ظˆظ‰ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(193)
2. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ  
ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط؛ظٹط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ طµظپطھ ط²ط´طھ ظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظ…ط°ظ…طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ط¨ظ‡ط§ط´ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ط²ظ†ط§ ظˆ ظ‚ظˆطھ ظƒظ„ط§ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط± طھط¹ط¨ظٹط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3. ط§ط«ط± ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ط¨ط±ط²ط® ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ  
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط¹ط°ط§ط¨ ظ‚ط¨ط± ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ظˆظ… ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھ .(194)
4. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± طھط±ظƒ ط؛ظٹط¨طھ 
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ .(195)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط؛ظٹط¨طھ ظ†ظƒظ† ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط² طھظˆ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(196)
ط؛ظٹط¨طھ ط¨ط± ط¯ظˆع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ…ط¬ط§ط² ظˆ ط­ط±ط§ظ… . ط؛ظٹط¨طھ ط­ط±ط§ظ…ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ظˆ ط§ط³ط§ط³ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ط² ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²: ط؛ظٹط¨طھ ط§ط² ظ…طھط¬ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظپط³ظ‚ ط›
ط؛ظٹط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط›
ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط·ط±ط­ ط´ظƒط§ظٹطھ ط›
ط؛ظٹط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط¬ط±ط­ ظˆ طھط¹ط¯ظٹظ„ ط´ظ‡ظˆط¯ط›
ط؛ظٹط¨طھ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظ‰ ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ط´ظƒط§ظٹطھ ط§ط² ظˆظ‰ ط›
ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظˆ ط¨ظٹط§ظ† طµظپطھ ط¢ط´ظƒط§ط±ط›
ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط´ظˆط±طھ ط›
ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط¸ظ‡ط§ط± طھط¸ظ„ظ… ظ…ط¸ظ„ظˆظ… .(197)
ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ  
ط؛ظٹط¨طھ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط¢ط´ظ†ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط¢ظ† ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ط› ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ طŒ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظˆ طھط±ظƒ ظˆ ط®ظ„ظˆطھ ط±ط§ ظ…ط¯ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²:
1. ط؛ظٹط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¯ ظˆ ط¹ظˆط§ظ‚ط¨ ط´ظˆظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طھط°ظƒط± ط¯ظ‡ط¯.
2. ط؛ظٹط¨طھ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ط¯ ظ…ط³ط¤ ظˆظ„ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظپط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ط² ظˆظ‰ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط´ ط±ط§... ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط´ ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ظˆظ‰ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط³ظˆط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.(198)
3. ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ…ط¤ ط«ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط¬ظ„ط³ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ط؛ظٹط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط­ط³ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ (199) ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط´ط±ظٹظƒ ط¬ط±ظ… ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھ .(200)
ظƒظپط§ط±ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ  
ط¢ط¯ظ… ط؛ظٹط¨طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط²ط´طھ ط؛ظٹط¨طھطھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط¨ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ظپ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط¨ ظ†ط¯ط§ظ…طھ ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯ط› ط¬ ط§ط² ط´ط®طµ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط­ظ„ظٹطھ ط¨ط·ظ„ط¨ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط¨ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆظ‰ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ط› ع† ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظƒظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظپط§ط±ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظٹط¨طھ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظƒظ†ظ‰ .(201)
10. ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ : 
ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² طµظپط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· طھظ†ع¯ط§طھظ†ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط¸ط§ط± ط¹ظ…ظˆظ… ط³ط§ظ‚ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ظƒ ط§ظٹظ† طµظپطھ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظˆ ط²ط´طھ ط±ظˆط´ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط± طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طھط±ظƒ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ : 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظٹط®طھظ† ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¹ط°ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط¶ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط¨ط®ط´ط§ظٹط¯.(202)
طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯: 
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طھط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ†ظˆط¹ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط³طھظˆط± ط¨ط¯ط§ط±ط¯.(203)
طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ظٹط¨ ظ¾ظˆط´ظ‰ : 
ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط³ط§ظٹظ‡ ط¹ط±ط´ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط´ ط²ظ† ط¯ظ‡ط¯ ظٹط§ ظˆظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط±ط§ط² ظˆ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظƒطھظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯.(204) ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¹ظٹط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ظٹط¨ ظ…ظ†ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط§طھظ‰ ط¨ط§ ط¹ط¯ظ… ط§ظپط´ط§ظ‰ ط¹ظٹط¨ ظˆظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط§ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¹ط¯ظ… ط§ظپط´ط§طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط±ط¶ط§ظٹطھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط­ظ„ طھط§ط،ط«ظٹط± طھط¨ظ„ظٹط؛ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ع¯ط± ط¹ظٹظˆط¨ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط³طھط±ط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ… ط¢ظ† ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظٹظˆط¨ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ…ط¨ط¯ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظپط´ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ طھط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط§ط² ظپط±ط§ع¯ظٹط± ط´ط¯ظ† ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯.
ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹط§ظ† : 
ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹط§ظ† طŒ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط³ظˆط، ط¸ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.(205)
ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط، ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ 
ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط®طµظ„طھ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط°ظ…طھ ظˆ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط´ظˆظ… ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ط§ط³طھظˆط¯ظ‡ ظˆ ط²ط´طھ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† : ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط³طھط¬ظˆظ‰ ط¹ظٹظˆط¨ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
طھظ‡ظٹظٹط¬ ظƒظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§: ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظˆط´ظƒط§ظپظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظٹط¨ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط® ظˆظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .(206) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط´ظƒط§ظپظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط§ظˆ ط²ط§ظٹظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط´ط±ظٹظƒ ط¬ط±ظ… : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظٹط¨ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط³طھظˆط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظپط´ط§ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط¹ظپظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ظ†ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط®ظˆط¯ طµط§ط­ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظپط´ط§طŒ ظƒظٹظپط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط± ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظƒظ†ط¯.(207)
ط±ط³ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط§ط² ط³طھط§ط±ظٹطھ ط®ط¯ط§: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‚ظ„ط¨ طھط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ! ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط°ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظپط´ط§ع¯ط±ظ‰ ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆظ„ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ط³ظˆط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.(208)
ط¨ط±ظ…ظ„ط§ ط´ط¯ظ† ط§ط³ط±ط§ط±: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظٹط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† طµظپطھ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ… ط¹ظٹظˆط¨ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¹ظ…ط± ظ…ط³طھظˆط± ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ ط§ظ‚ظˆط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¹ظٹط¨ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ… ط¹ظٹط¨ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ط³ط§ط®طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط¹ظٹظˆط¨ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ†ط¯.(209)
ط®ط±ظˆط¬ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط±ط§ ط¨ظ‰ ط¢ط¨ط±ظˆ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¨ظٹظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ع†ط´ظ… طŒ ط³ط§ظ‚ط· ط³ط§ط²ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯(210) ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­طھظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط±ظƒ ط¹ط¨ط¯ ط¨ظ‡ ظƒظپط±طŒ ط¢ظ† طµظˆط±طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¹ط¨ط¯ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¯ظٹظ†ظ‰ طھط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط؛ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط® ظˆظ‰ ط¨ظƒط´ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯.(211)
ط¹ظٹط¨ ط¬ظˆظٹظ‰ ظ…ظ…ط¯ظˆط­ ظˆ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ 
ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظٹط¨ ط¬ظˆظٹظ‰ ظ…ط¬ط§ط² ط§ط³طھ :
1) ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯: ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ظ…ظ…ط¯ظˆط­ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ط®ظˆظٹط´طھظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ط­ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ†ظ‚ط´ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
2) ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط› ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ط³ط¤ ظˆظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆ... ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¶ظˆط§ط¨ط·ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ طھط§ ط³ظˆط، ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط¬ظˆط² ط´ط±ط¹ظ‰ طŒ ط¹ظٹط¨ ط¬ظˆظٹظ‰ طµظˆط±طھ ظ†ع¯ظٹط±ط¯.
ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط®ظˆط¯ط³ط§ط²ظ‰ 
ط§ظ„ظپ . ط®ظˆط¯ظ†ع¯ط±ظ‰ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ط±ظپط¹ ط§ط´ظƒط§ظ„ط§طھ ظˆ ط¯ظپط¹ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط¹ظٹظˆط¨ ط®ظˆط¯. ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظپظ‰ ط¨ط§ظ„ظ…ط±ط، ظƒظٹط³ط§ ط§ظ† ظٹط¹ط±ظپ ظ…ط¹ط§ظٹط¨ظ‡ ظˆ: ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§ظ‚ظ„ ط§ظ† ظٹط­طµظ‰ ظ…ظ† ظ†ظپط³ظ‡ ظ…ط³ط§ظˆظٹظ‡ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆط§ظ„ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط§ظ„ط§ط¯ط§ط¨ ظپظٹط¬ظ…ط¹ ط°ظ„ظƒ ظپظ‰ طµط¯ظˆط± ط§ط،ظˆ ظپظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظٹط¹ظ…ظ„ ظپظ‰ ط§ط²ط§ظ„طھظ‡ط§ ظˆ: ط§ظ„ط§ط،ظƒط¨ط± ظ…ظ† ط¸ظپط± ط¨ظ…ط¹ط±ظپط© ط§ظ„ظ†ظپط³ ظˆ ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط¹ظ† ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ†ط¬ط§ط© ظˆ ط®ط¨ط· ظپظ‰ ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§ظ„ط§طھ.(212)
ط¨ ظƒط´ظپ ط¹ظٹظˆط¨ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط±ط§ظ‡ طھط°ظƒط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† . ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط±ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظٹظˆط¨ظ… ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯.(213)
ط¬ . طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط¨ ط¬ظˆظٹظ‰ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† . ط§ظٹظ† ط®طµظ„طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط§ ط¹ظٹط¨ ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط¢ظ† ظƒظ†ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھ . ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.(214) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ط¹ظٹظˆط¨ ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.(215) ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط¨ ط®ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظٹظˆط¨ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯.(216)
11. طھظƒط¨ط± ظˆ ط¹ط¬ط¨  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظپط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط² ط±ط°ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ طھظƒط¨ط± ظپط±ظˆط´ظ‰ ط§ط³طھ . طھظƒط¨ط± ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ط¹طµظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
طھظƒط¨ط±طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§طµظˆظ„ ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظپط±طŒ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (217).
ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظƒظپط± ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط³طھ : ط­ط±طµ طŒ طھظƒط¨ط± ظˆ ط­ط³ط¯(218). طھظƒط¨ط± ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط²ط´طھ طھط±ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(219)
ط¹ط¬ط¨ طŒ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طھظƒط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ط±طھط± ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¹ط¬ط¨ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¹ط¬ط¨ ط§ط³طھ .(220) ظ¾ط³ ط¹ط¬ط¨ ظٹظƒ طµظپطھ ظ…ظ†ظپظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط¤ ظ„ظپظ‡ ط³طھظˆط¯ظ†ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ظٹط³طھ .
ط±ط§ظ‡ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¶ ظƒط¨ط± ظˆ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ† 
ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظˆ ظٹط§ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ط§ط² ظƒط¨ط± ظˆ ط¯ع†ط§ط± ظ†ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ طھظƒط¨ط± ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
ط§ظ„ظپ ) طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ظ†ظپظ‰ ظˆ ط´ظˆظ… طھظƒط¨ط± ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ : ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¢ظپطھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظپطھ ط¹ظ‚ظ„ طھظƒط¨ط± ط§ط³طھ (221). ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¢ظپطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط§ط³طھ (222). طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط­ظ…ط§ظ‚طھ ط§ط³طھ (223). ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ط¯طŒ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ع¯ط±ظپطھظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯(224). طھظƒط¨ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹طµظٹط§ظ† ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: طھظƒط¨ط±طŒ ط­ط±طµ ظˆ ط­ط³ط¯ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ†ط¯.(225)
ط¨ ) طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ط«ط¨طھ ط¹ط¯ظ… طھظƒط¨ط± ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ :
ط¹ظٹط¨ ط§ط³طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ظƒط´ظٹط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط®ظ„ظ‚ طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§
ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ…ظƒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ…ظˆط®طھ
ط¯ظٹط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ ط±ط§طŒ ظ†ط¯ظٹط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§
ظ¾ ) ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† : ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظƒط¨ط± ط¯ط± ط´ع¯ظپطھظ… ط› ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط±ظˆط² ظ†ط·ظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط¯ط§ ظ…ط±ط¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.(226)
طھ ) ط®ظˆط´ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† .
ط« ) ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ…ط±ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ط¦ظˆظˆظ„ظٹطھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ظ…ط±ط¶ طھظƒط¨ط± ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯.(227)
ط¬ )ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ : ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§ ع†ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ظˆط§ظ…ط± ظˆ ع†ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظ†ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ط§طµظٹطھ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ط³طھظٹط²ظ‰ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط­ط¬ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ع†ط´ظ…ع¯ظٹط±طھط± ط§ط³طھ .
ع† ) ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¶ طھظƒط¨ط± ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظˆظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(228) ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² طھط¹ط±ط¶ ط¨ظ‡ ط­ظٹط«ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ط±ط³ظˆط§ ظƒط±ط¯ظ† ظˆظ‰ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط¯.(229)
ط­ ) طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† : طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ طھظƒط¨ط± ظˆ ظپط±ط¬ط§ظ… ط´ظˆظ… ط¢ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ†ظٹط² ط±ظˆط² ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط·ط¨ظ‚ ط¨ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط³ظ†طھ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ طھظƒط¨ط± ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .
ط³ط±ظ¾ظٹع†ظٹط¯ ظˆ طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظƒط§ظپط±ظٹظ† ط´ط¯.(230) ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ ظ…ظ†ط²ظ„ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ .(231) ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ طں(232) ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط³ط±ظƒط´ظ‰ ظˆ طھظƒط¨ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ‡ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظˆط²ط®ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ط§ظˆظٹط¯ ظ…ط¹ط°ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯.(233) ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط³طھظƒط¨ط±ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(234)
طھظƒط¨ط± ظ…ط¬ط§ط² 
طھظƒط¨ط± ط­ط±ط§ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط®ظˆط§ط³طھ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظƒط¨ط± ظ…ط¬ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ :
ط§ظ„ظپ ) طھظƒط¨ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† : طھظƒط¨ط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظ…ط¬ط§ط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھط°ظƒط± ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ط·ط¨ ظ…طھظƒط¨ط± ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ط§ط¬ ظˆ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط¢ظٹط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طھظˆط§ط¶ط¹ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…طھظƒط¨ط±ظٹظ† طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯.(235) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ .(236)
ط¨ ) طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط²ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط±ط¯ ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ… : ط¯ط± ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† طµظپط§طھ ط²ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† طµظپط§طھ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظ‰ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ…ط§ظ† طŒ طھط±ط³ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط¨ط®ظ„ ظˆط±ط²ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ .(237)
ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…طھظƒط¨ط± ظ‡ط°ظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ†طھ ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ط²ظٹظ†ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظƒط§ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط²ظٹظ†ط¨ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط¬ط² ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ظˆ طھط¬ظ„ظ‰ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط§ظپطھظ….(238)
ظ¾ ) طھظƒط¨ط± ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ : ط§ط¨ظˆط¯ط¬ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ظƒظپط±طŒ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ظƒظˆظ‡ ط§ط­ط¯ ط¨ط§ طھظƒط¨ط± ط®ط§طµظ‰ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط´ظ…ظ† .(239)
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ طھظƒط¨ط± 
ط§ظ„ظپ ) طھط´ط®ظٹطµ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ط¶ط¹ظپ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ط­ظ‚ط§ط±طھ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظٹع† ظپط±ط¯ظ‰ طھظƒط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¶ط¹ظپ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط­ط³ط§ط³ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(240)طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظƒط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ .(241)
ط¨ ) ط­ظ…ط§ظ‚طھ : طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط­ظ…ط§ظ‚طھ ط§ط³طھ(242)
ظ¾ ) ظˆط³ظˆط³ظ‡ ط§ط¨ظ„ظٹط³ : ط¯ط± ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ طھظƒط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : طھظƒط¨ط± ظˆط±ط²ظ‰ طŒ ط§ط² ط§ط¨ط²ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ طµظٹط¯ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ…طھظƒط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯. ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± ظ…طµظٹط¯ط© ط§ط¨ظ„ظٹط³ â€چ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰.(243)
طھظپط§ظˆطھ طھظƒط¨ط± ظˆ ط¹ط¬ط¨  
ظƒط¨ط± ظ†طھطھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط±طھط± ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ط¬ط¨ ط®ظˆط¯ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط³طھ ظƒظ… ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظپط¶ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظپط¶ظ„ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط¨ط±طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ظ‚ طŒ ع¯ط±ط¯ظ† ظƒط´ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ط¹ط¬ط¨ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط²ط´طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹط¨ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¹ط¬ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ„ط¹ط¬ط¨ ط¯ط±ط¬ط§طھ طŒ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط§ظ† ظٹط²ظٹظ† ظ„ظ„ط¹ط¨ط¯ ط³ظˆط، ط¹ظ…ظ„ظ‡ ظپظٹط±ط§ظ‡ ط­ط³ظ†ط§ ظپظٹط¹ط¬ط¨ظ‡ ظˆ ظٹط­ط³ط¨ ط§ظ†ظ‡ ظٹط­ط³ظ† طµظ†ط¹ط§ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط§ظ† ظٹط¤ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط¨ط±ط¨ظ‡ ظپظٹظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ظ† (244).
ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ‡ طھظ† ط³ظ¾ظٹط¯ ظ¾ظˆط´ ط¯ط± ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ط§ط³طھ ظˆظ‰ ظˆ ط³ظ‡ طھظ† ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ ط¯ط± ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط¢ط¯ظ… ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ط³ظ¾ظٹط¯ ظ¾ظˆط´ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط´ظ…ط§ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ…ظ† ط¹ظ‚ظ„ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط¬ط§ظٹطھ ظƒط¬ط§ط³طھ طں ط¯ط± ظ…ط؛ط²ط› ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ط§ط² ط¯ظˆظ…ظ‰ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط­ظٹط§طŒ ط¢ط¯ظ… ع¯ظپطھ : ط¬ط§ظٹطھ ظƒط¬ط§ط³طھ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¯ط± ع†ط´ظ… . ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط§ط² ط³ظˆظ…ظ‰ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯: طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ طŒ ط¢ط¯ظ… ع¯ظپطھ : ط¬ط§ظٹطھ ظƒط¬ط§ط³طھ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ط¯ظ„ .
ط³ظ¾ط³ ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ع†ظ¾ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ط› ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ط§ظˆ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: طھظƒط¨ط±طŒ ط¢ط¯ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¬ط§ظٹطھ ظƒط¬ط§ط³طھ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¯ط± ظ…ط؛ط²طŒ ط¢ط¯ظ… ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظ‡ظ…ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط؛ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ط¹ظ‚ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¢ط¯ظ… ط§ط² ط¯ظˆظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ…ظ† ط·ظ…ط¹ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط¬ط§ظٹطھ ظƒط¬ط§ط³طھ طں ط¯ط± ع†ط´ظ… طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ط­ظٹط§ ظ‡ظ…ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طں ط¢ط±ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ… ط­ظٹط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯: ط¢ط¯ظ… طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط³ظˆظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط­ط³ط¯طŒ ط¬ط§ظٹطھ ظƒط¬ط§ط³طھ طں ط¯ط± ط¯ظ„ طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ‡ظ…ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طں ط¢ط±ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ… طŒ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯:(245)
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ط±طھظ‚ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡ 
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ط±طھظ‚ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡
1. ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھ 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ . ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ط³ط®ظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ط§ط³طھ : ظˆ ع†ط±ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طں
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹط¯طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯: ظˆظƒظٹظپ ظ„ط§ ظ†ط¹ط±ظپ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظٹط·ظˆظپظˆظ† ط¨ظ†ط§(246) ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط´ط¨ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط§ظپ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظˆط¯.
ط¹ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ظ…ط§طھ ظˆ ظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھ ط، ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹط© ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„ط© . (247) ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ط´ط¹ط¨ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ... ظˆ ط§ط®طھط§ط±ظ†ظ‰ ظ„ظ„ظ†ط¨ظˆط© ظˆ ط§ط®طھط§ط±ظƒ ظ„ظ„ط§ظ…ط§ظ…ط© .(248)
ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒطھط¨ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط´طھط§ظپطھ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ط´ط¯ ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط§ط² ظƒط§ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط®ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط´ظ‡ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ… ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¨ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط¯ط±ط¨ ط¢ظ† ط¯ط§ط®ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ…(249).
2. ظˆط±ط¹ : 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظˆط±ط¹ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ . ظˆط±ط¹ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط­ظپط¸ ط­ط±ظ…طھ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ„ط³ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طŒ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(250)
ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط±ط§ط³طھظٹظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ظƒط´ط¯طŒ ظˆط±ط¹ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ…طھط®ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.(251)
ظˆط±ط¹ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط­طھظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ط§ط² ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ†ط§ظƒ ظ†ظٹط² ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯.(252)
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ طھظ‡ط°ظٹط¨ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ† ظ„ط§ ظٹط­ط¶ط±ظ‡ ط§ظ„ظپظ‚ظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط´ظ†ظٹط¯ ط²ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ظ†ط§ط³ط²ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط·ط¹ط§ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ع¯ظپطھ : ط¨ط®ظˆط±. ط²ظ† ع¯ظپطھ ظ…ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ‡ط³طھظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظپط­ط§ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں! ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظپظ‚ط· ط§ظ…ط³ط§ظƒ ط§ط² ط¢ط¨ ظˆ ط؛ط°ط§ ظ†ظٹط³طھ ط› ظ„ط°ط§ ظ…ط±ظٹظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­طھظ‰ ط§ط² ع¯ظپطھظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¹ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ظ…ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظ‡ط³طھظ… : ط§ظ†ظ‰ ظ†ط°ط±طھ ظ„ظ„ط±ط­ظ…ظ† طµظˆظ…ط§.(253)
ط¯ط±ط¬ط§طھ ظˆط±ط¹ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ : ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط§ط،ط±ط¨ط¹ظˆظ† ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط« ظ†ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±ط§ظ† ظˆط±ط¹ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
1. ظˆط±ط¹ ط§ظ„طھط§ط¦ط¨ظٹظ† ط› ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ظپط³ظ‚ ظˆ ظپط¬ظˆط± ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒظ†ط¯.
2. ظˆط±ط¹ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ظٹظ† ط› ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¨ط± ط­ط°ط± ط¨ط§ط´ط¯.
3. ظˆط±ط¹ ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† ط› ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط­ظ„ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط§ط¨طھظ„ط§ط، ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ†ط§ظƒ ط¯ط§ط±ط¯.
4. ظˆط±ط¹ ط§ظ„طµط¯ظٹظ‚ظٹظ† ط› ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ط¹ط« ط¯ظˆط± ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط§ط² طھظ‚ط±ط¨ ط¨ط§ط´ط¯.(254)
ظˆظ‰ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆط±ط¹ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ... ظˆ ط§طµظ„ ط§ظ„ظˆط±ط¹ ط¯ظˆط§ظ… ط§ظ„ظ…ط­ط§ط³ط¨ط© طŒ ظˆ طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظˆظ„ط© طŒ ظˆ طµظپط§ط، ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ…ط© طŒ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط¹ظ† ظƒظ„ ط´ط¨ظ‡ط© طŒ ظˆ ط±ظپط¶ ظƒظ„ ط±ظٹط¨ط© طŒ ظˆ ظ…ظپط§ط±ظ‚ط© ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹظ‡ .
3. ط°ظƒط±: 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆط²ظ‡ ط°ظƒط± ط§ط³طھ ط¯ط± ط³ط±ط§ط³ط± ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط±طŒ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط±ظˆط² ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ... ظˆ ط§ط°ظ‚ظ†ظ‰ ظپظٹظ‡ ط­ظ„ط§ظˆط© ط°ظƒط±ظƒ
ط°ظƒط± ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ط§ظ…ظ„ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¯ط¹ط§طŒ طµظ„ظˆط§طھ طŒ ط§ط³طھط؛ظپط§ط±طŒ طھط³ط¨ظٹط­ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ )طŒ ظˆ... ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ†ط°ظƒط± ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ„ظپط¸ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط§ط±ط¬ ظˆ ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ…ط¹ط±ظˆظپطھط±ظٹظ† ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط°ظƒط± ظ„ظپط¸ظ‰ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
ط§ظ„ظپ ) ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط› 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ظ…ظ‡ظ… ط°ظƒط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط§ط² ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط®ط§طµظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط³طھ .(255)
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط·ظ‰ ط®ط·ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¹ط¨ط§ظ†ظٹظ‡ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ظٹظƒ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† طھظ„ط§ظˆطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ظ‡ط§ ط®طھظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(256)
ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط±ظˆط² ط¯ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ط¯ط§ط±.(257)
ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ط§ظٹط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ…طھط§ط² ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ط³ط§ظٹط± ظƒطھط§ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظپظ‚ط· ظƒطھط§ط¨ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ظƒطھط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆظ‚طھ ط§ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ظ„ظپط§ط¸ ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹظˆط± ط¬ظ…ظ„ط§طھ ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھ طŒ ظ„ظƒظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط­طھظ‰ ظƒظ„ظ…ط§طھ ظˆ ط­ط±ظˆظپ ظˆ ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¢ظ† طŒ ط¹ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظ„ظ‚ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‚ط§ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھ طھظ„ط§ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ط› ظ„ط°ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظˆ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط³ط§ظٹط± ظƒطھط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ط²ظˆظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ظ†ط²ظˆظ„ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط¹ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¹ظ…ظˆط± طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھ :ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ظ†ط²ظ„ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† .(258) ظˆ ظ„ظƒظ† ظ†ط²ظˆظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ط²ظˆظ„ طھط¯ط±ظٹط¬ظ‰ ظ„ظ‚ط¨ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط¨ط¹ط«طھ ط¨ط§ ط§ظ‚ط±ط، ط¨ط§ط³ظ… ط±ط¨ظƒ ط§ظ„ط°ظ‰ ط®ظ„ظ‚ (259)ط› ط¢ط؛ط§ط² ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ 23 ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط«طھ ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ظٹط§ظپطھ .
طھط¯ظˆظٹظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظƒط¯ط§ظ… ط³ظˆط±ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ظˆط­ ظ…ط­ظپظˆط¸طŒ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¹ظ…ظˆط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¯ظˆظٹظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ‚ط¯ظ… ط§ظˆظ„ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¸ط±ظپ ط­ط§ظپط¸ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظƒطھظˆط¨ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ظƒظ…ظٹطھظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط¢ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…طµط­ظپ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ظˆط¯.
1 ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ‚ط±ط¢ظ† :
ظ…ط¹ظٹط§ط± ط¨ط±طھط±ظ‰ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(260) ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ظٹط§ط¯ ط¯ظ‡ط¯.
ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¬ظˆط§ظ† ظƒظ… ط³ظ† ظˆ ط³ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط±ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯:ظ…ط¹ظ‡ ط³ظˆط±ط© ط§ظ„ط¨ظ‚ط±ط© (261).
ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆط±ط§ظ‚ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ظƒظ…ظٹطھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…طµط­ظپ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± طھظˆط³ط· ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط«ط§ط¨طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظٹط§ظپطھ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…طµط§ط­ظپ ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھظ†ط³ط§ط® ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظ‚ط±ط¢ظ† طھظˆط³ط· ظƒظ…ظٹطھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط،ط³ ط§ظٹظ† ظƒظ…ظٹطھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ . ط§ط¨ظ† ظ†ط¯ظٹظ… طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† :ط§ظ„ط¬ظ…ط§ط¹ ظ„ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ†ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¦ظٹط³ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯.(262)
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ†ط¸ط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ…طµط­ظپ ط¹ط¨ط§ط¯ط© (263). ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظƒظ†ط§ ط¹ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ط¤ ظ„ظپ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط±ظ‚ط§ط¹ (264)ط› ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط«ط§ط¨طھ ط¬ظ…ط¹ ظ…طµط­ظپ ط±ط§ طµظˆط±طھ ط¯ط§ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھظ†ط³ط§ط® ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ط§ط¯(265)ط› ظ„ظ‡ط¬ظ‡ ظˆ ظ‚ط±ط§ط¦طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط§ط² ظ†ظˆط§ط­ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط± ط±ط³ظ… ط§ظ„ط®ط·ظ‡ط§ ظˆ ط§ط³طھظ†ط³ط§ط®ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ظ„ط°ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆ ط±ط³ظ… ط§ظ„ط®ط· ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¬ظ…ط§ط¹ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط³طھظ†ط³ط§ط®ظ‰ ظ…ط¹ظٹظ† ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط¹ظٹط§ط± ط´ظ…ظˆظ„ ط¹ظپظˆ: ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(266) ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط²ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط³ط± ظˆ ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظ‰ طں ط¬ظˆط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ… . ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… .
ط®طھظ… ظ‚ط±ط¢ظ† : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ط®طھظ… ظ‚ط±ط¢ظ† طھط´ظˆظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ…ظƒط±ط± ط®طھظ… ظ‚ط±ط¢ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط­ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط­ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظپط§ظ†ظ‡ ط­ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…طھظٹظ† .(267)
ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ طھظ‚ظˆط§: ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط² طھظ‚ظˆط§ ط§ظ†ط³ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ طھظ…ط³ظƒ ط¬ط³طھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :ط§ظ„ظ…طھظ…ط³ظƒظˆظ† ط¨ط­ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ط¨ظˆظ† ط³ظ†ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ...(268). ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ طھط¨ظٹظٹظ† ط¢ظٹظ‡ :ظˆ ط§ط¹طھطµظ…ظˆط§ ط¨ط­ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ط§ ظˆ ظ„ط§ طھظپط±ظ‚ظˆط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظˆطµظٹطھظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :(269) ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط³ط¨ظ‚طھ ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
ظ…ط¹ظٹط§ط± طھظ‚ط¯ظ… : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ )طŒ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ط³ط²ط§ظٹظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:(270) ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ„ط¯ ط§ط³طھ ط±ط§ ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯.
ط¹ظ…ظ„ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ : ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط³ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… : ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط±ط®ط³ط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§.
2 ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط³ط·ط­ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰
ط¯ط± ط¯ظˆظ„طھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط³ط·ط­ ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(271) ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ طھط­ظƒظٹظ… ط¨ط®ط´ط¯طŒ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
3 ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط°ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:(272) ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ط³طھ ط› ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط§ط¯ظ… ط§ظ„ظ†ط¸ط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ…طµط­ظپ .(273)
4 ظ†ط§ط¯ط± ط´ط§ظ‡ ظˆ طھظپط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†
ظ†ط§ط¯ط± ط´ط§ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¹ط²ظٹظ…طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط±ظپط³ظ†ط¬ط§ظ† طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ط§ط؛ط§طھ ظ¾ط³طھظ‡ طŒ طھظˆظ‚ظپ ظ†ظ…ظˆط¯. ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ظ†ط§ط¯ط± ع¯ظپطھظ†ط¯: ط§ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ط§ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ ظپطھط­ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ…ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ظ…ط¬ظ‡ط² ظ†ظٹط³طھظٹظ… .ظ†ط§ط¯ط± ط´ط§ظ‡ ظپظƒط±ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ظ…ظ† ظپط±ط¯ط§ طµط¨ط­ طھظپط§ظ„ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… . ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ظˆ ظˆ ط§ظ…ط±ط§ظ‰ ط§ط±طھط´ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط؛ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³طھظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¨ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ط؛ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯. ظ†ط§ط¯ط± ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯ طھط§ ط¨ط§ ظƒط§ط± ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆطŒ طھظپط§ظ„ ط¨ط²ظ†ظ… . ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظ†ط§ط¯ط± ط´ط§ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯: ط§ط³ظ…طھ ع†ظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ظ†طµط±ط§ظ„ظ„ظ‡ . ظ†ط§ط¯ط± ع¯ظپطھ : ط§ط³ظ… ظ¾ط¯ط±طھ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظپطھط­ ط§ظ„ظ„ظ‡ . ظ†ط§ط¯ط± ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ طں ظ¾ط³ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ . ظ†ط§ط¯ط± ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ طھط§ ظƒط¬ط§ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ طں ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط§ظ†ط§ ظپطھط­ظ†ط§ ظ„ظƒ ظپطھط­ط§ ظ…ط¨ظٹظ†ط§. طھط§ ظ¾ط³ط± ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯طŒ ظ†ط§ط¯ط± ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظپطھط­ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ظˆظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط­طھظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‡ظ†ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation