بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب صفای باطن در پرتو رمضان, سید محمد شفیعى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ± -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ² -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ³ -
     safaaye_baaten_ramazaan_shafiei_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ† - غ¶ -
 

 

 
 

طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط±ظ…ط¶ط§ظ†

ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظپظٹط¹ظ‰

- غ¶ -


طھظˆط³ظ„ ط¹ظ…ط±: 
ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط±طŒ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ع†ط§ط± ط®ط´ظƒط³ط§ظ„ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¹ظ…ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±طŒ ط¨ظٹط§ط¨ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¬ظˆظٹظٹط¯.(362)
ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¯ظˆظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ‡ط°ط§ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظˆط³ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظƒط§ظ† ظ…ظ†ظ‡ (363)ط› ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط´طھط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط³ظ‚ط§ط، ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ظ…ط§ ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¬ط§ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط§ط¨ط±ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط³ظٹظ„ظ‰ ط±ظˆط§ظ† ط´ط¯. ط¢ظ† ط³ط§ظ„ ط±ط§ ط¹ط§ظ… ط§ظ„ط±ظ…ط§ط¯ط© ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط³ط§ظ„ 17 ظ‡ ظ‚ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 18 ظ‡ ظ‚ . ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯:(364) ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ…طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) طھظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط§ ظ…طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¨ط± ظ…ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھ . ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ طھظˆط³ظ„ طŒ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط³ط±ط§ط³ط± ط­ط¬ط§ط² ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¹طھط¨ط© ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظ„ظ‡ط¨ طھظپط§ط®ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :

ط¨ط¹ظ…ظ‰ ط³ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط¬ط§ط² ظˆ ط§ط،ظ‡ظ„ظ‡
ط¹ط´ظٹط© ظٹط³طھط³ظ‚ظ‰ ط¨ط´ظٹط¨ظ‡ ط¹ظ…ط±
ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ظ…ظˆظٹظ… طŒ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط­ط¬ط§ط² ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ط´ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط±طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظٹط´ ط³ظ¾ظٹط¯ ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ط³ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط³ط±ط§ط³ط± ط­ط¬ط§ط² ط±ط§ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھط¨ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھظ†ط¯.(365)
ظپظ„ط³ظپظ‡ طھظˆط³ظ„ : 
ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طھظˆط³ظ„ طŒ ط§ط² ظ„ط·ظپ ظˆ ظƒط±ظ… ط³ط±ط´ط§ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط­ظƒط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط«ط±ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ طھط§ط،ط«ظٹط±ط§طھ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ط§ط± ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ظ„ط·ظپ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ†ظٹط§ظٹط´ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظˆظ‚ظˆط¹ ط®ط·ط§ ظˆ ط¹طµظٹط§ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظٹط§ط،ط³ ظˆ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ ط¯ع†ط§ط± ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ط¹ط°ط±ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط·ظپ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طھظˆط³ظ„ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ط«ط§ط± طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§:
ط§ظ„ظپ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ طھط¹ط§ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ طھط§ط،ط«ظٹط±ط§طھ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ طھظˆط³ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ط®طھط§ط± ط±ظˆط­ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھ . ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط§ط¶ط·ط±ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ط±ظˆط² ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط­ط§ظ„طھ ظ†ظ‚ط´ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¯ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط·ظپ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ع¯ط±ظ‡ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ…ط±ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط´ط®طµ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط§ط«ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظٹط± ظٹط§ ط²ظˆط¯ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ظ…ط±ط¨ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط³ظ„ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط±ظˆط­ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆط³ظ„ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ط² ط­ظٹط« ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯طŒ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ طھظˆط³ظ„ طŒ ط¨ط³ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…طھظˆط³ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‡ظ…ط±ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ظˆ ظ†ظ‚ط´ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¬ : طھظˆط³ظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ†ظˆظ† ظ†ظˆط± ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ط¬ظ‡طھ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظˆظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ع¯ظˆظ‡ط§ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±طھط± ظˆ ع¯ط±ظˆظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ط¯ظ† ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:(366) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طھظ…ط±ط¯ ط¬ظˆظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ط¹طµظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط¯: ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط§ط®ظˆطھ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ع†ظˆظ† ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ط¯ط³طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طھظˆط³ظ„ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ط°ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط±ط¯ ظ†ظƒظ†ط¯.(367)
10. طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… 
ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط­ظ„ظˆظ„ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :... ظˆطµظ„ظˆط§ ط§ط±ط­ط§ظ…ظƒظ… .(368)
طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ .طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ظ…ظˆط¬ط¨ طھط­ظƒظٹظ… ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ…ظٹط§ظ† ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط­ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ†ط´ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯:ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ط،ظپط´ظˆط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆطµظ„ ط§ظ„ط§ط،ط±ط­ط§ظ… ط® ظ†ظ‰ ظ„طھظ…ظٹط® ط«ظ…ط§ ظˆطµظ„ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ†ظٹط§ظ… طھط¯ط®ظ„ظˆط§ ط§ظ„ط¬ظ†ط© ط¨ط³ظ„ط§ظ… .(369) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ... ظˆطµظ„ظˆط§ ط§ط،ط±ط­ط§ظ…ظƒظ… ظˆ ظ…ظ† ظˆطµظ„ ظپظٹظ‡ ط±ط­ظ…ظ‡ ظˆطµظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ط­ظ…طھظ‡ ظٹظˆظ… ظٹظ„ظ‚ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ…ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ ط±ط­ظ…طھظ‡ ظٹظˆظ… ظٹظ„ظ‚ط§ظ‡ .(370)
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط§ط،ظ‰ ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© ط§ط،ظپط¶ظ„ طں ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط،ظپط¶ظ„ ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ‰ ط§ظ„ط±ط­ظ… ط§ظ„ظƒط§ط´ط­ .(371)
ط§ط±ط­ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط¯ ط­ظٹط§طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط§طھ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ط±ط­ط§ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ : ظˆ ط§ط°ط§ ط§ظ„ظ…ط¤ ظˆط¯ط© ط³ط¦ظ„طھ (372) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¯ ط¨ط°ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ط±ط­ظ… .(373)
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¯ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظٹط§طھ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ظٹط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظ…ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‡ط³طھ طں ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ(374) ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط±ط­ظ… طŒ طµظ„ظ‡ ط§ط±ط­ط§ظ… ظƒظ†ظٹط¯ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط¯ط§ط¯ظ† طŒ طµظ„ظ‡ ط§ط±ط­ط§ظ… ظƒظ†ظٹط¯ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† .
ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ طµظ„ظ‡ ط§ط±ط­ط§ظ… : 
ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²: 1. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط«ط±ط§طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط› 2. طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ط§ طµظٹط§ظ… ظ„ظˆظ„ط¯ ط¹ط§ظ‚(375)ط› ط±ظˆط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط§ظ‚ ظ†ظٹط³طھ . ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظ†طµظٹط¨ظ‰ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط±ط´ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(376) ط§ط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒظ† ط› ط²ظٹط±ط§ ظˆظ‰ ط¯ط± ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط¹ظ† ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¨طھ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظˆ ظƒظٹظپط± ظ‚ط§ط¨ظٹظ„ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ¾ط¯ط±ظ… ط¯ط³طھظˆط± طھظˆ ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‰ طŒ ظ…ط±ط§ ظ†ظٹط² ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ طھط§ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط§ط¬ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‰ . ط®ط·ط§ط¨ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… (ط¹ ) ظ†ظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ظ‚طھظ„ ظ†ظپط³ ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظƒط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظ‚ط§ط¨ظٹظ„ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظ‡ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظˆط³ظ„ ط¬ظˆظٹط¯طŒ ط¨ط§ط¯ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظˆظ‡ ط²ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ط±طھظ‚ط§ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط³ط¨ط¨ ظƒط§ظ‡ط´ ط§ط±ط²ط´ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظٹط²ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط§طµ طŒ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯:ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ‰ ط­طھظ‰ ظ…ط·ظ„ط¹ ط§ظ„ظپط¬ط±(377)ط› ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ط§ط·ط¹ ط±ط­ظ… ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ط±ظˆط§ ط§ظ„ط§ظ‚ط§ط±ط¨ ط§ط،ظ† ظٹطھط²ط§ظˆط±ظˆط§ ظˆ ظ„ط§ ظٹطھط¬ط§ظˆط±ظˆط§.(378)
ط¯ط§ظˆط¯ ط±ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¨ط®ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±ط´ ط´طھط§ظپطھظ… ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ ع¯ط°ط§ط´طھظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ… طŒ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… (ط¹ ) طھظˆظپظٹظ‚ ظٹط§ظپطھظ… . ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… طھظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…طھ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…طھ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ† ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظƒط±ط¯طŒ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… طھظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظƒط§ظ‡ط´ ط¹ظ…ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ„طµط¯ظ‚ط© ط¨ط¹ط´ط±ط© طŒ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط±ط¶ ط¨ط«ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ط© ظˆ طµظ„ط© ط§ظ„ط§ط®ظˆط§ظ† ط¨ط¹ط´ط±ظٹظ† طŒ ظˆطµظ„ط© ط§ظ„ط±ط­ظ… ط¨ط§ط،ط°ط¨ط¹ ظˆ ط¹ط´ط±ظٹظ† .(379)
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(380) ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طھط± ط§ط² ط¯ظˆ ع¯ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ ط› ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طµظپ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ ط¢ط³ظٹط¨ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط±ط­ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپظˆط§ظٹط¯ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… : 
ط¬ظ„ط¨ ظ…ط­ط¨طھ طŒ ط³ظ‡ظˆظ„طھ ط­ط³ط§ط¨ط±ط³ظ‰ طŒ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظˆ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط§ط³طھ . ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :(381) ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ظ‡ظˆظ„طھ ط¯ط± ط­ط³ط§ط¨ط±ط³ظ‰ ظˆ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط±ظپط¹ ظپظ‚ط±طŒ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ط±ظƒطھ طŒ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ†ط§طھ طŒ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط±طŒ ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط¬ظ†طھ طŒ ط­ط±ط§ط³طھ ظˆ ط­ظپط¸ ظ†ط¹ظ…طھ طŒ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¯ظٹط§ط±طŒ ظƒظ…ظƒ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط±ط²ظ‚ طŒ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ†ظٹظƒ طŒ ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط، ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… : 
ظ„ط¹ظ† ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ط®ط¯ط§طŒ طھط³ظ„ط· ط§ط´ط±ط§ط± ط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط±ط§طھ ظˆ ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹط§ط± ظˆ ظ…ط±ع¯ ظˆ ظ…ظٹط± ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط´ظˆظ… ظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:(382) ط§ط² ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ط­ط°ط± ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… .
ظ…ط­ط±ظˆظ… ط´ط¯ظ† ط§ط² ظ„ط·ظپ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط±ط¯ ط´ط¯ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ط§طŒ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¨ط§ط²ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط، ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:(383) ط§ظ…طھظ… ط±ط§ ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ط¶ط±ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط§ظٹط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط¨ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط­ط§ظ… ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ طھظˆطµظٹظ‡ ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ط¨ظ‡ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ... ط²ظٹط±ط§ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط¬ط²ط، ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… : 
1. ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ظ†ط§ط§ظ‡ظ„ط§ظ† . ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ظ†ط§ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ط¨ط§ط¹ط« ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(384)ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2. ط¨ط§ ظپط§ظ…ظٹظ„ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ظ‡ط± ظƒط±ط¯ظ† .
3. ط¹ط¯ظ… ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط¨ط§ ظپط§ظ…ظٹظ„ظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† .
4. ط¯ط³طھع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط§ط±ط­ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ„ط§ط²ظ… .
11. ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظˆظٹعکع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طŒ ظ…ط§ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ ط¯ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ¾ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط­ظ„ظˆظ„ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط§ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ طµظپط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ظˆ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط§ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ظٹظ… . ط®ط·ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط±ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ…ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ†ط´ط§ط،طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¸ط§ظٹظپ ظ…ظ‡ظ… ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظˆط±ط²ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¸ط§ظٹظپ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ظ‡ظ… ظˆ ط­ظٹط§طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط´ط±ط§ظٹط· ط®ط§طµ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط؛ظپظ„طھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظپظˆظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ط¸ط§ط±طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ظپط±ظˆط¹ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط¢ظ† طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ طŒ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ط­ط±ظƒطھ طھط§ط±ظٹط® ط³ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظ„ظ‰ ط±ظˆظٹظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ†ط¸ط§ط±طھ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²: 
1 طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط«ط±ط§طھ ظ…ط«ط¨طھ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±. ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:(385) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ.
2 طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†طھط§ظٹط¬ ط³ظˆط، ظˆ ط´ظˆظ… طھط±ظƒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±. ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط± (ط¹ ) ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ط± ط­ط°ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ط·ظٹط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:(386) ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط§ط«ط± طھط±ظƒ ط§ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ طŒ ط§ط´ط±ط§ط± ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ط· ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط´ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¯ظ‚طھ طھظˆط¬ظ‡ طھط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظپظˆظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ†ط¸ط§ط±طھ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ط² ط¯ظˆ ط­ط§ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظٹط³طھ ط› ظٹط§ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط§ط² ط§ط«ط±ط§طھ ظˆ ظپظˆط§ظٹط¯ ط­ظٹط§طھط¨ط®ط´ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ع†ظٹط³طھ .
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(387)ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† طŒ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط¹ظ† ظˆ ظ†ظپط±ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط±ظƒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±.
ط´ط±ظˆط· ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±: 
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظپظ‚ظ‡ط§ ع†ظ‡ط§ط± ط´ط±ط· ط§ط³طھ :
1. ط¢ظ…ط± ظˆ ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯.
2. ط·ط±ظپ ط§طµط±ط§ط± ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ‚ط±ط§ط¦ظ† ط¯ط§ظ„ ط¨ط± طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ…طھ ط§ظˆطŒ ط¯ط± ظƒط§ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
3. ط§ط­طھظ…ط§ظ„ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¨ط¯ظ‡ط¯.
4. ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ط¶ط±ط± ظˆ ط²ظٹط§ظ† ظ†ط´ظˆط¯.
ظ†ظƒطھظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط¢ظ†ظƒظ‡ : ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط·ط¨ظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† : ط§ط،طھط§ط،ظ…ط±ظˆظ† ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ط¨ط± ظˆ طھظ†ط³ظˆظ† ط§ط،ظ†ظپط³ظƒظ… (388) ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ظ…ط±ط¯ظ‰ طµظˆظپظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط±ظ… ط¯ط²ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ظپطھ : ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ† ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط¶ط·ط±ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ… ط§ط¨ظ† ط³ط¨ظٹظ„ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ‡ظ… ظپظ‚ظٹط±. ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظˆ ط§ط¹ظ…ظ„ظˆط§ ط§ظ†ظ…ط§ ط؛ظ†ظ…طھظ… ظ…ظ† ط´ظ‰ ط، ظپط§ط،ظ† ظ„ظ„ظ‡ ط®ظ…ط³ظ‡ ظˆ ظ„ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظˆظ„ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظˆط§ظ„ظٹطھط§ظ…ظ‰ ظˆط§ظ„ظ…ط³ط§ظƒظٹظ† ظˆ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط³ط¨ظٹظ„ (389)ط› طھظˆ ط­ظ‚ ظ…ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‰ طŒ ط®ظ…ط³ ط؛ظ†ط§ط¦ظ… ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ†ط§ع†ط§ط± ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط²ط¯ظ… . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ظپطھ : ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¨ط±ط¦ظ‡ ظƒظ†ظ‰ . ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط§ظˆظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ† طŒ ط³ظ¾ط³ ظ…ط±ط§. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طھط¹ط¬ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ طھظˆ ط¯ط²ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¯ط²ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ط­طھظ…ط§ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . طµظˆظپظ‰ ع¯ظپطھ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طھظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ„طھ ط§ط² ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظ…طھطµط¯ظ‰ ط®ظ…ط³ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . ظˆط§ظ†ع¯ظ‡ظ‰ طŒ ظƒط³ظ‰ط­ط¯ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط­ط¯ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط¯ ط¨ط®ظˆط±ظ‰ .
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… (ط¹ ) ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط¬ط© ط§ظ„ط¨ط§ظ„ط؛ط© . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ع¯ط±ظپطھ .(390)
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±: 
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ظ„ظ‰ ط¯ط±ط´ط±ط§ظٹط¹ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط¯ط³طھظ‡ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طŒ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھ طŒ ط§ظٹظ‚ط§ط¹ط§طھ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… . ط§ظٹط´ط§ظ† طŒط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط±ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظˆط¬ظˆط¨ ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(391)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯:(392) ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ظٹط¯طŒ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒظٹظپط±ظ‰ ط³ط®طھ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط´طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯:(393)ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ظٹظ† ط§طµظ„ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظپط±ط§ط¦ط¶ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظƒط³ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط±ظˆظ†ظ‚ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ظ…ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ†ط§ط±ظˆط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ…ط³طھط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ط¨ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯.
ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ط§ظ‡ظ†ط¬ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط®ط¯ط§ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ظ…ط¹طµظٹطھ ظƒط§ط±ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ„ط§ظƒ طھط¬ظ…ط¹ ظˆ طھظپط±ظ‚ طŒ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¯ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‡ط§ ظˆ ظƒظٹظپط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ طŒ طھط¹ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ع¯ط±ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¨ط¯ظ†ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ظ†ط¯ ظ„ظƒظ† ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ظƒط±ط¯ط§ط± ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ع†ظ‡ ط¨ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ ط§ط² ط­ظٹط« ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ظ†ظˆط¹ ظƒظٹظپط± ظٹط§ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط®ط±ظˆظ‰ . ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.(394)
ظ†ط¸ط§ط±طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® : 
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط´ظ…ط§ ظ†ظٹظƒظˆطھط±ظٹظ† ط§ظ…طھظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظٹط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط¯ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ظ†ط¯.(395)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ط¨ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظƒط§ظ† ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط± ط³ط¨ظٹظ„ ط§ط¨ظ‡ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ظˆ ع¯ط³ط³طھع¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .ظƒظ†طھظ… ط®ظٹط± ط§ظ…ط© ...ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‚ظˆط§ظ… ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ…ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظپظˆظ‚ طŒ ظ…ظˆظپظ‚طھط± ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…طھظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹط¯.(396) ط¯ط± ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ طŒ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ:ظ‡ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯...ظˆ ظ…ط§ ط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ط،ظˆطµظٹط§ط،ظ‡.(397)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ظٹظƒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ ط³ط¨طھ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ط¯ظˆط§ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط³ط®ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط±ظˆط´ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±: 
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…طµظ„ط­طھ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظ‚ظ‰ طŒ ط­ط¶ظˆط± ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظ„ط§ظپظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¬ط§ظٹط²ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط´ظ‚ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ط³ظ… ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ع¯ظٹط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¬ظˆط§ط¦ط² ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‚ط±ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط² ط¬ط§ظٹط²ظ‡ طھط¹ظ„ظ‚ ع¯ط±ظپطھ . ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط´ظ‚ط±ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط± ط²ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² طھظˆ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طھط±. ظƒط§ط± ط²ط´طھ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط± ط²ظ†ط¯ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² طھظˆ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯طھط±ط› ط²ظٹط±ط§ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط±ظ‰ .
ط§ظٹظ† ظ†طµظٹط­طھ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط´ظ‚ط±ط§ظ†ظ‰ طھط§ط،ط«ظٹط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط· ط­ظ‚ ظ…طھظ…ط§ظٹظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯.(398)
ط§ط² ط±ظˆط´ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط°ظٹظ„ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯:
1. ط¹ط¯ظ… طھظ†ط¯ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±
2. ظ…ط¯ط§ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±
3. طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط®ط· ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ظƒط±.
4. ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ‚ظ‡ط±ط¢ظ…ظٹط²
5. ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‡
12. ع¯ط±ظ‡ ع¯ط´ط§ظ‰ ط§ط² ظƒط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ط±طھظ‚ط§ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ع¯ط±ظ‡ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ .
ع¯ط±ظ‡ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط³طھظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط§ط±ط¨ط§ط¨ ط±ط¬ظˆط¹ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط²ط§طھ ط¢ظ† ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط³ط¨ط¨ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط´ط¯ظ† ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ط±ظˆظٹع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ .(399)
ط±ط§ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط´ط®طµظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط·ظˆط§ظپ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط®ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ع†ط´ظ… ط§ظ†طھط¸ط§ط± طھظˆط³طھ طں ط¢ظ† ط´ط®طµ â€چ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ طŒ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‚ظˆظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ ط§ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط·ظˆط§ظپ ظ‡ط³طھظ… . ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط·ظˆط§ظپ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ† ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ظ…ط´ظƒظ„ ط¢ظ† ط´ط®طµ â€چ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط·ظˆط§ظپ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹظ‚ط·ظٹظ† ظˆط²ظٹط± ظ‡ط§ط±ظˆظ† طŒ ط®ظˆط§ط³طھ ط´ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… (ط¹ ) ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯طŒ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط±ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ط² ط¨طµط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¬ظ‡طھ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ ط®ظˆط¯ ط§ط² طھظˆ ظƒظ…ظƒ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‰ ظˆ ظƒظ…ظƒط´ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹظ‚ط·ظٹظ† ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ط§ظ„ط¢ظ† ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طں ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ظ‰ . ط§ط¨ظ† ظٹظ‚ط·ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ . ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظپطھظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط´ط¨ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ظ‚ظٹط¹ ط´طھط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‡ظٹط§ط³طھ طŒ ط³ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¬ظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¬ظ„ط¨ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ‰ .
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹظ‚ط·ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ظپطھ ظˆ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ طŒ ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¶ظ…ظ† ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط®ط§ط·ط±ظ†ط´ط§ظ† ط³ط§ط®طھ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ط¨ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ طھظˆ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط±ط¨ط§ط¨ ط±ط¬ظˆط¹ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط·ظˆط§ظپ ط®ط§ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ط´ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒط³ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط´ط´ ظ‡ط²ط§ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط­ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ† ط­ط§ط¬طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† :... ط¨ط±طھط± ط§ط² ط¯ظ‡ ط¨ط§ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط·ظˆط§ظپ ط§ط³طھ .(400)
طµط§ط­ط¨ ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ ط§ظ„ظˆط³ط§ظٹظ„ طŒ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¹ظ…ظ„ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ¾ط§ظ‰ ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ط§ط¬طھ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط¤ ظ…ظ† ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ .(401) ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط±ط¯ط¨ظٹظ„ظ‰ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:... ظ„ظ‚ط¶ط§ط، ط­ط§ط¬ط© ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ... ظپط§ظ†ظ‡ ظ„ط§ ط´ظƒ ط§ظ†ظ‡ ط§ط،ط¹ط¸ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ظپظ„ط© ... .(402)
ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ط±ط¨ط§ط¨ ط±ط¬ظˆط¹ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط§ط±طھط¨ط§ط· ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ : 
ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط±طھط¨ط§ط· ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯. ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ‡ظ…ط§ظ† ظپظ„ط³ظپظ‡ ظˆط¬ظˆط¨ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯: ط®ط¯ط§طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ط؛ظ†ظٹط§ ظ„ظ…ط³ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپظ‚ط±ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط±طھط¨ط§ط· طھظ†ع¯ط§طھظ†ع¯ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ظˆظ…ظٹظ† ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ظٹط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط¨ط± ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ†ظٹط² طھط§ط،ظƒظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط°ظƒط± ظپط¶ط§ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طŒ ط®ط§ط·ط±ظ†ط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ظ…ط³ط§ظƒظٹظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط§ط² ظپظ‚ط± ظˆ طھظ†ع¯ط¯ط³طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط´ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ .
ط³ظˆظ…ظٹظ† ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ…ظٹط§ظ† ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھط²ظƒط§طھ ظپط·ط±ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط­طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظپط·ط±ظٹظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒط²ظƒط§طھ ظپط·ط±ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ .(403)
ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§: 
ظ…ط´ظƒظ„ ع¯ط´ط§ظٹظ‰ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ . ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ع†ظˆظ† : ط´ظپط§ط¹طھ طŒ طھظˆط³ظ„ طŒ طھط¨ط±ظƒ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ... ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ ظˆ ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط¹ط¸ط§ظ… ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ )ظپط±ظ…ظˆط¯:ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¨ط­ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ†ظˆط±ط²ط¯طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ(404).(405)
13. ط§ظ†طھط¸ط§ط± 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ط±طھظ‚ط§ط، ط±ظˆط²ظ‡ طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ط§ظٹط¨ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯ظ† ط§ط³طھ . ط¨ط± ظ…ط§ ظپط±ط¶ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† طŒ ط¨ط§ظ„ط§ط،ط®طµ ط¯ط± ط´ط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط´ظٹظ… . ظ†ظٹط§ظٹط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ„ظ‚ط¨ ط¯ط§ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظ„ظپ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظپظٹط¶ ظ…ظٹط§ظ† ط®ط§ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯.
ط¨ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظپظٹط¶ طŒ ط¬ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ .
ط¬ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ط§ط±ظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط·ظ„ظˆط¹ ط¢ظ† ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظ‡ط§ط± ظ¾ط±ط¨ط§ط± ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط¨ظˆط¯.(406)
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط®ظˆط§ظ†ط¯ط› ظ¾ط³ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط³طھ . ط¯ط± ظپطµظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط³ط®ظ† ط§ط² طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط¯ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط¯ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ‡ط± ط´ط¨ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظپطھطھط§ط­ ط¨ط¯ط§ظ† طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ... ظˆط§ظ„ط®ظ„ظپ ط§ظ„ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط­ط¬ط¬ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظƒ طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ظˆ طµظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ... ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ„ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط±... ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط¹ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¯ط§ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ظƒطھط§ط¨ظƒ ظˆ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ط¯ظٹظ†ظƒ طŒ ط§ط³طھط®ظ„ظپظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط،ط±ط¶ ... ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ط§ ظ†ط´ظƒظˆ ظپظ‚ط¯ ظ†ط¨ظٹظ†ط§... ظˆ ط؛ظٹط¨ط© ظˆظ„ظٹظ†ط§... .(407)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ط±طھظ‚ط§ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط³طھ ط› ط§ظ†طھط¸ط§ط±طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط§ظ†ظˆظ† ظپط·ط±طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظپظˆط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ط±ظƒط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ : ظ…ظ†طھط¸ط±طŒ ظ…ظ†طھط¸ط±طŒ ظˆ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط±.
طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆ ظ‡ط± ظ…ظƒطھط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط± ط§ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ„ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ظ‚ط¯ط± ظ…ط´طھط±ظƒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ طŒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯ ط§ط² ط§ظٹط§ظ… طŒ ط­طھظ‰ ظƒظ…ظˆظ†ظٹط³طھظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ط¯ظٹظˆظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± طھط­ظ‚ظ‚ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ظ‰ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯!
ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…طھط±ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ط³طھظ†ط¯ط› ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ظ¾ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ظ‰ 322-255طŒ ط­ط¯ظˆط¯ 67 ط³ط§ظ„ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظˆ 5 ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ¾ط¯ط± ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ‚ط±ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط¨طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† طŒ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط´ط§ظƒط´ ط¯ط´ظˆط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ طھظˆط§ظ† ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظپط³ط±ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط¢ظ† : 
ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ¾ظٹط´ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط°ط¹ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط³طھ . ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظˆط±ط§طھ ط¯ط± ط²ط¨ظˆط± ظ†ظˆط´طھظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط³ظ„ظپ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط± ظ…ظ† ظ…ظ„ظƒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظˆط§ط±ط« ظˆ ظ…طھطµط±ظپ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯.(408)
ط²ط¨ظˆط± ع¯ط±ع†ظ‡ ط·ط¨ظ‚ ظ†ط¸ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ ظ†ط§ظ… ظƒطھط§ط¨ ط¯ط§ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ„ظƒظ† ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¹ط§ظ… ط¢ظ†ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² طµط­ظٹظپظ‡ ( ط¯ظپطھط±) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ط§ظ„ظپ ظˆ ظ„ط§ظ… ط¢ظ† ط¬ظ†ط³ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ…ظˆظ…ظٹطھ ط¢ظ† ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط³طھ .
ط²ظ…ط®ط´ط±ظ‰ ط¯ط± ظƒط´ط§ظپ طŒ ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ طŒ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:ط§ظ„ط²ط¨ظˆط±... ط§ط³ظ… ظ„ط¬ظ†ط³ ظ…ط§ ط§ط،ظ†ط²ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط،ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظƒطھط¨ . ظˆ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: طھط±ط«ظ‡ط§ ط§ظ…ط© ظ…ط­ظ…ط¯.(409)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظƒط¨ظٹط± ظ†ظٹط² ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ„ط²ط¨ظˆط±... ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظ†ط²ظ„ .(410) ظ†ظٹط² ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ط¯ط± طھط¨ظٹط§ظ† طŒ ط®ط§ط·ط±ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ط¨ظˆط± ط¨ظپطھط­ ط² ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ…ظپط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¶ظ…ط² ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط¯ط§ط±ط¯. ظˆظ‰ ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:ط§ظ„ط²ط¨ظˆط± ظƒطھط¨ ط§ظ„ط§ط،ظ†ط¨ظٹط§ط،.(411)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:(412) ط§ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆط§ط±ط« طھظ…ط§ظ… ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯.
ظ†ظƒط§طھ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ طµط§ظ„ط­ط§ظ† ظˆ ظˆط±ط§ط«طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ط§ط·ط±ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظپ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط®طµظˆطµ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±طŒ ط§ط®طھطµط§طµ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¬ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طھظˆط¬ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:(413) ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:(414) ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط§ظ…طھ ظ…ظ† طµط¨ط± ظˆ ط³ظƒظˆطھ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ط³طھ .
ظ…ظ†طھط¸ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظٹط§ظ‰ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظٹظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط³ظˆظٹظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طŒ ط§ط³ظˆظ‡ ظˆ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط³ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظˆظ„ظˆظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ظˆط³ط¹ ظˆ طھظˆط§ظ† ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط±طŒ ط¯ط± طھط­ظ‚ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظƒظˆط´ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ظ†طھط¸ط§ط± طھط§ط،ط«ظٹط± ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط´ط®طµ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(415) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ ) ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظ‡ظ„ ظˆط±ط¹ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط±ط§ظٹط¯.
ط§ط¨ظˆ ط¨طµظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ‡ط§ ظƒظ„ظ…ط© ط¨ط§ظ‚ظٹط© ظپظ‰ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ (416) ع†ظٹط³طھ طں ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ†ط¯:(417) ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¢ظٹظ‡ طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط³ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط³ط± ظ…ظƒظ†ظˆظ† : 
ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ط¬ )طŒ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط±ط§ط²ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط§ط² ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط³ط± ظ…ظƒظ†ظˆظ† ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ : 
ظ…ظپط¶ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† : ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯. ظ…ظپط¶ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ع†ظٹط³طھ طں ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ ظ…ط±ط§ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ : ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ظ…ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ط°ظ„ظٹظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط®ظ„ظ‚ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… ظˆ ظˆط§ط±ط« ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط¬ط§ظ‡ ظپط±ط¹ظˆظ†ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹظ… .(418) ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ طھط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طµط§ط¯ظ‚ ط§ط³طھ .(419)
14. ط´ظپط§ط¹طھ  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆط²ظ‡ طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط§ط¯ط¹ظٹظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظˆ ط؛ظٹط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط³ط®ظ† ط§ط² ط؛ظپط±ط§ظ† ط·ظ„ط¨ظ‰ طŒ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ظˆط²ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯. ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¬ظˆط´ظ† ظƒط¨ظٹط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط± ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط¢ظ† طھظˆطµظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ظ†ط¯ 27 ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظٹط§ ط§ط،ط´ظپط¹ ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظٹظ† ط›ط§ظ‰ ط´ط§ظپط¹ طھط±ظٹظ† ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط› ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط³ط®ظ† ط§ط² ط´ظپظٹط¹ طŒ ط´ط§ظپط¹ طŒ ظ…ط´ظپظˆط¹ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط³طھ .
ط·ظ„ط¨ ط؛ظپط±ط§ظ† طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظ‡ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ط§ظٹط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯. ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¹ط±طµظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں
ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ : 
ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ظ¾ط±ط³ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ط§ط¦ظ„ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط´ظپظٹط¹ط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظ†ط¯ ط§ط²:
ط§ظ„ظپ ط®ط¯ط§: ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ : ظ‚ظ„ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ظپط§ط¹ط© ط¬ظ…ظٹط¹ط§(420)ط› ط¨ع¯ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظ„ظ‚ط§ظ† ط¨ط§ ط®ط¯ط§ط³طھ .
ط¨ ط´ظپظٹط¹ ظ…ط§ط،ط°ظˆظ† : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط°ظ† ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظƒظ‡ ط±ط§ ط§ظٹظ† ط¬ط±ط§ط،طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط±ط®ظٹط²ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ.(421) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ… ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط°ظ† ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھ .(422)
ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظپظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط§ط°ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط´ط§ظپط¹ط§ظ† ظ…ط§ط،ط°ظˆظ† ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
ظ‚ط±ط¢ظ† : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(423) ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ظƒط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظƒط§ظٹطھ ط§ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:(424) ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† : ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:(425) ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(426) ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ ظˆ طµط§ظ„ط­ط§ظ† : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ط› ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(427) ط¯ط± ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظˆ طµط¯ظٹظ‚ظٹظ† ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯.(428) ط؛ط²ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط±ط± ط´ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹طµظٹطھظ‡ط§ ط¯ط§ط®ظ„ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طŒ ط·ط¨ظ‚ ظپط¶ظ„ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط´ظپط§ط¹طھ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ طŒ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، طµط¯ظٹظ‚ظٹظ† طŒ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ طµط§ظ„ط­ط§ظ† ط§ظ…طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ط¨ط±ظˆظٹظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.(429)
ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ : ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†طµظˆطµ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظٹظƒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط²ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:(430) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط§ط±ط§ظٹظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط´ظپظٹط¹ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ظٹط¯.
ط´ظپط§ط¹طھ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ : 
ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط±طھط¶ط§ ظ†ط§ط¦ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ طŒ ط¯ط± ط´ظ…ط§ط± ط§ظ‡ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ : ظˆ ظ„ط§ ظٹط´ظپط¹ظˆظ† ط§ظ„ط§ ظ„ظ…ظ† ط§ظ„ط±طھط¶ظ‰(431)ط› ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ طŒ ط´ظپط§ط¹طھ طھظ†ظ‡ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط±طھط¶ط§ ظ†ط§ط¦ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ظ…طھط°ظƒط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :(432) ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط´ظپط§ط¹طھ ط´ط§ظپط¹ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظˆط´ط¯ طھط§ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:ظ…ط·ظٹط¹ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظٹط¯ طھط§ ط§ط² ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(433)
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظپط³ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط±طھط¶ط§ط، ط؛ظٹط± ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ظˆ طھط±ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ظˆ طµط؛ظٹط±ظ‡ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط§ع¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع¯ط´طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط³طھط­ظ‚ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ط§ط³طھ .(434)
ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط·ط§ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§طµظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ظ†ظٹظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† : ظƒظپط±طŒ ط´ط±ظƒ طŒ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط§ط² ط®ط· ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طھط§ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.(435)
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ طŒ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط·ط¨ظ‚ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ†طµظˆطµ طŒ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ .(436)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ط´ط¯ظٹظ… طŒ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ط´ط§ظ…ظ„ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ط› ظ…ط«ظ„ط§:ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھظ‰ ط¯ع†ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط²ظ…ط®ط´ط±ظ‰ ط¯ط± ط°ظٹظ„ ط¢ظٹظ‡ ظپظ…ط§ طھظ†ظپط¹ظ‡ظ… ط´ظپط§ط¹ط© ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظٹظ† (437)ط› ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ طھظƒط°ظٹط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظƒظپط§ط± ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ‡ظٹع† ط´ظپط§ط¹طھظ‰ ط§ط² ظ‡ظٹع† ط´ظپظٹط¹ظ‰ ط§ط¹ظ… ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظˆط¯ ظ†ط¨ط®ط´ط¯. ظˆ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط´ظپط§ط¹طھ ط´ط§ظ…ظ„ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظƒظپط§ط± ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.(438) ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯: ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط¨ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯.
ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† : 
ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ط› ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط®ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ… طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ط› ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظٹط§ظ† طŒ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ظ‡ظ†ظ…ظٹط§ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯.(439) ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :(440) ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط¨ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظ† ط§ط² ط¢طھط´ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ط«ط± طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ : 
ط§ط«ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ ط› ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط«ط± ط§ظٹظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظپط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ†ظٹط² ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ط³طھ .
ط§ظ„ظپ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط§ط¹ط« ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظٹط§ط،ط³ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ظپط±ط§ع¯ظٹط±طھط±ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط´ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ط§ظ‡ ع†ط§ط±ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط¯ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظˆظ‰ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظ‡طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط®ط·ط§ظ‡ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¸ظ„ظ…ط§طھ ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظٹظ‡ط§ط³طھ .
ط¬ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ط¹ط§ظ…ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ط³ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ طŒ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¯ظ„ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظپظٹط¹ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ†ظٹط¹ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط§ط¦ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ط´ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظƒط´ظپ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ظ„ظ‰ ط›طŒ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط¨ط¹ظٹطھ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط´ظپظٹط¹ طŒ ط¯ط± ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.(441)
ظپظ„ط³ظپظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ : 
ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ط¯ظ† ط´ظپظٹط¹ . ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ط­ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط§ظˆظ„ط§ط› ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طµط§ظ„ط­ط§ظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظپط³ط±ط§ظ† طŒ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ : ط¹ط³ ط§ط،ظ† ظٹط¨ط¹ط«ظƒ ط±ط¨ظƒ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ط§(442) ط±ط§ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط«ط§ظ†ظٹط§ط› ط§ط°ظ† ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط±ط¬ط§ط¹ ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ .
ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ظ†ع¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ظ„ط·ظپ ظˆ ظ†ط¸ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ طھط§ ط§ط² ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط«ط§ظ„ط«ط§ط› ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ط±ظˆط­ طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ†ظ‚ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط´ظپط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط±ط§ط¨ط¹ط§ط› ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ط«ط± طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط´ظپط§ط¹طھ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ طھط§ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ط³ظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظپط§ط¹طھ طŒ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طھظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .(443)
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط› ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط´ظپط§ط¹طھ ظƒط¨ط±ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ طŒ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظپظٹظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† طŒ ط­ظƒظ…طھ ظ„ط²ظˆظ… طµظ„ظˆط§طھ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ط¬طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ط¨ط¯ط§ط، ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظپظٹط§ط¶ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط­ظ„ طŒ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط³طھ .(444)
ظ‚ط§ط¨ظ„ ط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ†ط¸ط§ظ… ط§ط­ط³ظ† ط·ط¨ظ‚ طµظ„ط§ط­ ط¯ظٹط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط¯ظˆظ† ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ†ظƒط§طھ ظپظˆظ‚ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ط؛ظپط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ†ظپظˆط³ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¨ط±طھط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط¸ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط±ط²ظٹط§ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ط؛ظپط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯:(445) ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظٹط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¬ط§ط±ظ‰ ظپظٹط¶ ظˆ ظ„ط·ظپ ط®ط¯ط§ط³طھ .
ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط·ظ‡ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط´ظپط§ط¹طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط؛ظپط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط؛ظپط±طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ط§ط¦ط· ظˆ ظ…ط¬ط§ط±ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظپظٹط¶ ط­ظ‚ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ‡ط± ط´ط±ظˆط·ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ظˆظ„ ظ…ط؛ظپط±طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ظˆظ„ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظٹط² ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ظˆظ„ ظ…ط؛ظپط±طھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط´ظ…ظˆظ„ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظٹط² ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظƒظپط±طŒ ط´ط±ظƒ ظˆ...ظ…ط§ظ†ط¹ ظ…ط؛ظپط±طھظ†ط¯طŒ(446) ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظ‡ط§ ط´ظپظٹط¹ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ†ط¯ط› ط¢ظ†ط§ظ† ط¨طھ ط±ط§ ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨طھظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط®ط§ظ„طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ طھظˆط­ظٹط¯ ط§ظپط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† طŒ ط§ط² ط­ظٹط« ط®ط§ظ„ظ‚ظٹطھ ظ…ط´ط±ظƒ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط­ظٹط« ط±ط¨ظˆط¨ظٹطھ ظ…ط´ط±ظƒ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯: ظ‡ط¤ ظ„ط§ط، ط´ظپط¹ط§ط¤ ظ†ط§ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط› ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ظ…ط§طŒ ط¯ط®ط§ظ„طھ ط¯ط± ط±ط¨ظˆط¨ظٹطھ ط®ط¯ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ… ط¨ط§ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ…ظƒظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط±ظ… ط§ظٹظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظˆ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

 

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation