بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیوه های یاری قائم آل محمد علیه السلام, مرحوم آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ³ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ´ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     sheevehhaaye_yaari_qaaem_faqih-eemaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¶ -
 

 

 
 


[1] ظ€ظ€ ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظپظٹط¶ : طµ 966 ط¶ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ 45 :

[2] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط³ط§ط، ط¢ظٹظ‡ 69

[3] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ : ط¬2 طµ78 ط­ط¯ظٹط«12 .

[4] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ : ط¬2 طµ233 ط­ط¯ظٹط«10 .

[5] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬53 طµ175.

[6] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬2 طµ76.

[7] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ30.

[8] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط²ظٹظ†طھ ط¨ط§ط´ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¹ط§ط± ظ†ط´ظˆظٹط¯. ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬71 طµ31 ط­ط¯ظٹط«3 ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ.

[9] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬36 طµ4 ط¨ط§ط¨ آ«ط§ظ†ظ‘ ط§ظ„ظˆط§ظ„ط¯ظٹظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ».

[10] ظ€ظ€ ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± طµ 101 .

[11] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ط±ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط§ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ط¯ط±ط³ ظ…ظ‰ ط´ط¯ .( ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© : ط¬27 طµ142 ط­ط¯ظٹط«33429 ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط®طھظ„ط§ظپ) .

 طµظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬70 طµ249 ط­ط¯ظٹط«25 ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھظپط§ظˆطھ.

[13] ظ€ظ€ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط؛ظٹط± ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ط·ظ‰ظ‘ ط³ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ظˆط¬ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط؛ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط؛ظ†ط§ط، ط®ظˆط¯ ظˆ ظپظ‚ظٹط± ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظپظ‚ط±ط´ ظˆ ظپط¶ظ„ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ . آ«ظ…ظ†ظ‡ ط±ظ‡آ»

[14] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ط¨ظ‡ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط±: ط¬27 طµ198 ط­ط¯ظٹط«62 طŒ ظˆطµ308 ط¨ط§ط¨8 طŒ ظˆطµ311 ط¨ط§ط¨9.

[15] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ38 ط­ط¯ظٹط«7.

[16] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ : ط¢ظٹظ‡103 .

[17] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظƒظ†ظ‰ ظٹط§ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظ†ظƒظ†ظ‰  طŒ ط§ع¯ط± ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظƒظ†ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط؛ظپط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡80) .

[18] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ظ‡: ط®ظˆط§ظ‡ ط§ظ†ط°ط§ط± ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظٹط§ ظ†طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯.(ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‚ط±ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 6).

[19] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµظپط­ظ‡ 29 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯.

[20] ظ€ظ€ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط²ظƒط§طھ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 60 ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

[21] ظ€ظ€ ط¨ط­ط§ط±ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط¬18 طµ181 ط­ط¯ظٹط«11.

[22] ظ€ظ€ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ ط¢ظٹظ‡ 32 .

[23] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 4 طµ 210 ط­ط¯ظٹط« 2

[24] ظ€ظ€ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 210 ط¨ط§ط¨ آ« ظپظٹ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ† آ» ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ .

[25] ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط­ظ„ ط¢ظٹظ‡ 125 .

[26] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬ 2 طµ 316 ط­ط¯ظٹط« 8 .

[27] ظ€ظ€ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ط§ ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ ظˆ طھط±ط³ ط§ط² ط®ط¯ط§ طŒ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ طŒ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھظ‰ ط±ط§ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ع†ط±ط§ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھظƒظپظ‘ظ„ ظˆ ط¶ط§ظ…ظ† ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط²ظٹط² ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط²ظ‘طھ ط¨ط®ط´ط¯ . ( ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ ظپظٹط¶ طµ991 ظ†ط§ظ…ظ‡53 ).

[28] ظ€ظ€ ط±ط¬ظˆط¹ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ طھظپط³ظٹط±ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ339 ظ€ 345.

[29] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط±ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ344 ط­ط¯ظٹط«224.

[30] ظ€ظ€ طھظپط³ظٹط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ†(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)طµ344 ط­ط¯ظٹط«225.

[31] ظ€ظ€ ظƒط§ظپظ‰ ط¬1 طµ34 ط¶ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط«1.

[32] ظ€ظ€ طھط±ط¬ظ…ط© : ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ط±ظƒط³ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط±ظٹط¹طھ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¶ط¹ظٹظپط§ظ† ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¬ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ طھط§ط¬ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط­ط´ط± ظ†ظˆط± ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± طھظ† ط§ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ظ‚ظٹظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ظٹظƒ ط±ط´طھظ‡ ط§ط² ظ†ط® ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط§ط±ط²ط¯.

ط³ظ¾ط³ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡: ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ; ظ‡ط±ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط­ظٹط±طھ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ; ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط§ظˆ ع†ظ†ع¯ ط²ظ†ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط­ظٹط±طھ طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ…ط­ط´ط± ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ طھظ…ط§ظ… ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ظ‚ظپظ„ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط²ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظٹط§ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ„ظ‘ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. (طھظپط³ظٹط±ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طµ 339 ط­ط¯ظٹط« 215) .

[33] ظ€ظ€ ط¨ظ‡ طµ 33 ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯.

 

ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…

 ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰

- غ² -


ظپطµظ„ ط¯ظˆظ‘ظ… :

ط¯ط±ط¨ظٹط§ظ† ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ†

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طµظپطھ طھظ‚ظˆط§

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ; ط¨ظ‡ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ†ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظˆ ظ„ط§ط²ظ… طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ط§ط®طھطµط§ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط§ظˆظ‘ظ„ ; طھظ‚ظˆط§ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… :

ط§ظˆظ‘ظ„ : ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± آ« ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ظ‡ آ» ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط­ظ†ظٹظپ ظ€ظ€ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ظ€ظ€ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ :

آ« ط£ظ„ط§ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ ظ„ظƒظ„ظ‘ ظ…ط£ظ…ظˆظ… ط¥ظ…ط§ظ…ط§ظ‹ ظٹظ‚طھط¯ظٹ ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ظٹط³طھط¶ظٹط¦ ط¨ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ…ظ‡ طŒ ط£ظ„ط§ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ ط¥ظ…ط§ظ…ظƒظ… ظ‚ط¯ ط§ظƒطھظپظ‰ ظ…ظ† ط¯ظ†ظٹط§ظ‡ ط¨ط·ظ…ط±ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط·ظڈط¹ظ…ظ‡ ط¨ظ‚ظڈط±طµظٹظ‡ طŒ ط£ظ„ط§ ظˆ ط¥ظ†ظ‘ظƒظ… ظ„ط§ طھظ‚ط¯ط±ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط£ط¹ظٹظ†ظˆظ†ظٹ ط¨ظˆط±ط¹ ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¹ظپظ‘ط© ظˆ ط³ط¯ط§ط¯ آ».( [1] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ†ظˆط± ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظٹظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط² ط·ط¹ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ‚ط±طµ ظ†ط§ظ† ط§ظƒطھظپط§ ظˆ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ .

ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ! ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط´ظ…ط§ طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆط¨ظ‡ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ظپط±ط§ط¦ط¶ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظپظ‘ ظ†ظپط³ ط§ط² ط­ط§ط¬طھ ظˆ طھظ…ظ„ظ‘ظ‚ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ظ‡ طµط­ظٹط­ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.

ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ظˆط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط£ط¹ظٹظ†ظˆظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظˆط±ط¹ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ظ…ظ† ظ„ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط¨ط§ظ„ظˆط±ط¹ ظƒط§ظ† ظ„ظ‡ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظپط±ط¬ط§ظ‹ طŒ ط¥ظ†ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ظٹظ‚ظˆظ„ : (ظ…ظژظ†ظ’ ظٹظڈط·ظگط¹ظگ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظژ ط±ظژط³ظڈظˆظ„ظژظ‡ظڈ ظپظژط§ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ظ…ظژط¹ظژ ط§ظ„ظ‘ظژط°ظٹظ†ظژ ط§ظژظ†ظ’ط¹ظژظ…ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگظ… ظ…ظگظ†ظ’ ط§ظ„ظ†ظ‘ظژط¨ظٹظٹظ†ظژ ظˆظژ ط§ظ„طµظ‘ظگط¯ظٹظ‚ظٹظ†ظژ ظˆ ط§ظ„ط´ظ‘ظڈظ‡ظژط¯ط§ط،ظژ ظˆ ط§ظ„طµظ‘ط§ظ„ط­ظگظٹظ†ظژ ظˆظژ ط­ط³ظ†ظژ ط§ظڈظˆظ„ط¦ظگظƒظژ ط±ظژظپظٹظ‚ط§ظ‹)( [2] ) ظپظ…ظ†ظ‘ط§ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ظ‘ ظˆ ظ…ظ†ظ‘ط§ ط§ظ„طµظ‘ط¯ظٹظ‚ ظˆ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ظˆظ† آ».( [3] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط² ظ…ط­ط§ط±ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظ‘ظˆط¬ظ„ظ‘ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ظˆط±ط¹ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظپط±ط¬ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ط² ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط¬ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ : ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ; ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط±ط­ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµظ‘ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ†ط¹ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ†ط¨ظٹظ‘ظٹظ† ظˆ طµط¯ظٹظ‚ظٹظ† ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ طµظ„ط­ط§ط، ط³ط§ظƒظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ… : ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« ط¥ظ†ظ‘ ط´ظٹط¹ط© ط¹ظ„ظٹظ‘ ط®ظ…طµ ط§ظ„ط¨ط·ظˆظ† طŒ ط°ط¨ظ„ ط§ظ„ط´ظپط§ط© طŒ ظˆ ط£ظ‡ظ„ ط±ط£ظپط© ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظ„ظ… طŒ ظٹط¹ط±ظپظˆظ† ط¨ط§ظ„ط±ظ‡ط¨ط§ظ†ظٹط© ظپط£ط¹ظٹظ†ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط£ظ†طھظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ظ„ظˆط±ط¹ ظˆ ط§ظ„ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ آ».( [4] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط´ظƒظ…ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ط¨ط§ظ†ظ‰ ط®ط´ظƒ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط´ط¯ظ‘طھ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ€ظ€ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط±ط£ظپطھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‘طھ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط² ظ…ط­ط§ط±ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظƒظ…ظƒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ .

ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظˆظ‚ظٹط¹ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط£ظ…ط±طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ :

آ« ط¥ظ†ظ‘ط§ ط؛ظٹط± ظ…ظ‡ظ…ظ„ظٹظ† ظ„ظ…ط±ط§ط¹ط§طھظƒظ… ظˆ ظ„ط§ظ†ط§ط³ظٹظ† ظ„ط°ظƒط±ظƒظ… طŒ ظˆظ„ظˆظ„ط§ ط°ظ„ظƒ ظ„ظ†ط²ظ„ ط¨ظƒظ… ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ط§ط³طھط·ظ„ظ…ظƒظ… ط§ظ„ط£ط¹ط¯ط§ط، طŒ ظپط§طھظ‘ظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ظˆظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ†طھط¨ط§ط«ظƒظ… ظ…ظ† ظپطھظ†ط© ظ‚ط¯ ط£ظ†ط§ظ‚طھ ط¹ظ„ظٹظƒظ… آ».( [5] )

ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظ…ط§ ط§ظ‡ظ…ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط´ظ…ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ظٹط§ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ; ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط³ط®طھ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط³طھط§طµظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ; ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ آ» .

ظˆ ط§ظ…ظ‘ط§ ط­ظƒظ…طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظˆط±ط¹ ; ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط³ظ‰ ; ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظپط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹط§ ط¯ظپط¹ ط¶ط±ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظˆ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظٹط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظٹط§ ظ…ط§ظ„ ظٹط§ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ظٹظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ط² ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظٹط§ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† طھظ‚ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ طµظپطھ طھظ‚ظˆط§ ; ط¨ط§ ع†ظ†ط¯ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ظ†ظپط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظˆظ‘ظ„ : ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ; ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ ط­ظ‚ظ‘ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط¨ط´ظˆظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ط´ظˆط¯ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ; ط±ط³ظٹط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظˆ ط±طھط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ ط§ط² ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ظ‘ ط´ط£ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ„ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ  ; ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظٹط§ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆ ع†ظˆظ† طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ع†ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ‚ظˆظپ ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ€ظ€ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظˆط¸ط§ط¦ظپ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ€ظ€طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¨ط¹ظٹطھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط§ط³طھ ; ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظˆ طھط¨ط¹ظٹظ‘طھ ; ط¨ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ…ط± ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط±(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ; ظˆ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ظˆ طھط¶ظٹظٹط¹ ظ†ط´ط¯ظ† ط§ظˆط§ظ…ط± ط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…طھظ‘ظ‚ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¢ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط­ظ‚ظ‘ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ‘طھط±ظٹظ† ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…(ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ; ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ط¤ط«ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط«ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط«ط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ط´ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ طھظ†ط¨ظ‘ظ‡ ظˆ طھط°ظƒظ‘ط± ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ; ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ظگ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط¯ط± ط¨ط§ط¨ آ« ظˆط±ط¹ آ»( [6] ) ظˆ ط¨ط§ط¨ آ« ط¹ظ„ظ… آ»( [7] ) طھطµط±ظٹط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¨ظ‡ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ظ…طھظ‘طµظپ ط´ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ : آ« ظƒظڈظˆظ†ظڈظˆط§ ظ„ظژظ†ط§ ط²ظژظٹظ†ط§ظ‹ ظˆ ظ„ط§ طھظژظƒظڈظˆظ†ظڈظˆط§ ظ„ظژظ†ط§ ط´ظژظٹظ†ط§ظ‹ آ».( [8] )

ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ظ¾ط¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ط¨ط¯ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ظ…ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…طµط§ط­ط¨ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ظ€ظ€ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ط±ظپ ظˆ ط¹ط²ظ‘ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط³ط§ط¨ط§طھ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [9] )

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ‡ط± ط´ط®طµ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¯ط± ظ¾ظ‰ طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط­طھظ…ط§ظ‹ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ظ‚ظˆط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ طھط¨ط¹ظٹظ‘طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† طھط¨ط¹ظٹطھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ; طھط³ظ„ظٹظ… ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ط´ط£ظ† ط¬ظ„ظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§طھظ‘طµط§ظپ ط¨ظ‡ ظˆطµظپ ط´ط±ظٹظپ طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§(ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط§ط®ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط®ظˆظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ ط¹ط¯ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ†طµط±طھظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط¤ظٹظ‘ط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط­ط¯ظٹط« ظ†ط¨ظˆظ‰ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

آ« طھظ†ط§ظƒط­ظˆط§ ظˆ طھظ†ط§ط³ظ„ظˆط§ طھظƒط«ط±ظˆط§ ظپط¥ظ†ظ‘ظٹ ط§ظڈط¨ط§ظ‡ظٹ ط¨ظƒظ… ط§ظ„ط§ظڈظ…ظ… ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظˆ ظ„ظˆ ط¨ط§ظ„ط³ظ‚ط· آ».( [10] )

ظƒظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ : ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ† ط¹ط¯ط¯ ط´ظ…ط§ ط§ظڈظ…ظ‘طھ ط±ط§ ظ€ظ€ ظˆظ„ظˆ ط³ظ‚ط·ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ€ظ€ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظڈظ…ظ‘طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط´ظ… : ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ; ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ظپط¹ ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ط²ظˆظ„ ط±ط­ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط³طھط­ظ‚ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ„ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ط«ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط§ط²ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ† ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ط®ط§ط·ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ; ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ; ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¨ظٹط­ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…طھظ‘ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ; ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ط¯ط± ط§ظپط§ط¶ظ‡ ط§ظٹظ† ظپظٹظˆط¶ط§طھ ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‡ظپطھظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظپط¹ ط¶ط±ط± ط§ط² ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¬ظ‡ظ‘ط§ظ„ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ…: ط§ع¯ط± ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ; ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ظ…طھ ط¨ط± ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‡ط´طھظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط±ط§ظ…ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط§ط³طھط­ظƒط§ظ… ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ط®ظٹط§ط± ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ط؛ظٹط§ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط«ط¨ط§طھ ظˆ ط¨ظ‚ط¢ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط­ظ‚ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ط´ط¯ ظ…ط­ظ„ ظˆط«ظˆظ‚ ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظٹط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ†طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ظ†ط´ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط­ط¨ظ‘طھ ط¨ط§ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط­ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ†طھط´ط§ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط«ط± طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ; ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط­طھظ‘ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط«ظ‘ظ‚ظٹظ† ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : آ« ظ„ظˆظ„ط§ ظ‡ط¤ظ„ط§ط، ظ„ط§ظ†ط¯ط±ط³طھ ط¢ط«ط§ط±ظ†ط§ آ».( [11] )

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¢ط®ط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظˆ ظˆط«ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظپط§ط¦ط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظ†ظƒط§ط­ ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط§ظڈظ…ظˆط± طŒ ط§ظڈظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ†ط¸ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ; ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ط±ط§طھط¨ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ . ط²ظٹط±ط§ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹظ† طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ط§ط² ط±ط°ط§ط¦ظ„ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ظˆ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط¨ظ‘ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ظ¾ط§ظƒ ط´ط¯ طŒ ط¯ظ„ ظ…ظ†ظˆظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ع†ط´ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط± ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ط´ظˆط¯ ; ط¯ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…طھظ‚ظ‰ ط¨ظٹظ†ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط¨طµظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹظ‘طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ط§ط¶ط¹ ظˆ ط®ط§ط´ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ; ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ط¬ط³ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط§ط³ط¨ط§ط¨ طھظ‚ظˆط§ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ظ†ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ; ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط³ط¨ط¨ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :

آ« ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط­ط¨ظ‘ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ظ…طھظ‘طµظپ ط´ط¯ ; ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھ ط­ظƒظ…طھ ط±ط§ ط§ظ„ظ‚ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ…ظˆط±ط¯ طھط¹ط¬ظ‘ط¨ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ آ».( [12] )

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظˆط± طھظ‚ظˆط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ظپظٹط¹ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط¨ظٹظ†ط§ط¦ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ; ظ¾ط³ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط§ط·ظ‚ ظˆ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط­ط¬ظ‘طھ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظپط¶ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ; ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ†طھظپط¹ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬ظ‘طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ظ… ط§ظ†ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھظ‚ظˆط§ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ†طµط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†طµط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط¯ط± طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ط§طھط¨ط§ط¹ ط´ظٹط·ط§ظ† ط±ط¬ظٹظ… ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.

ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط² طھظ‚ظˆط§ ; ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ظ†طµط±طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط°ظƒط± ط´ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ†طµط±طھ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ط´طھظ… ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ظٹظ‘ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ع¯ظٹط±ط¯ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط®ظ…ط³ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط·ط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ;ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ظˆط§ط¬ط¨ظ‡( [13] ) ظ€ظ€ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ظٹط§ط، ط§ظ…ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ ظ†طµط±طھ ظˆ ط¹ط²ظ‘ ظˆ ط´ط±ظپ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ… ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ط³ظ‡ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط®ظ…ط³ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط§ط¯ط§طھ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ . ظˆ ظ†ظٹط² ط­ظ‚ظ‘ ط²ظƒط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظˆط§ظ… ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط³ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط´ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ط´ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ .

ظ¾ط³ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ط±ط§ ط§ط¯ط§ط، ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§طµظ„ط§ط­ ط§ظ…ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظپط±ط¬ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹظ‘ط§طھ ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط¤ظ…ظ† ; ظ†طµظٹط¨ ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ; ظˆ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظ†ط¸ط§ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± طھظ‚ظˆط§ ظ‡ظٹط¨طھ ظˆ ط¹ط²ظ‘طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± طھط£ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ط§ط¦ظپ ظˆ طھط±ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط³ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ; ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط¯ظپط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظˆ ط´ط±ظ‘ ط§ط´ط±ط§ط± ظˆ ظپط³ظ‘ط§ظ‚ ط§ط² ط§ط®ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ط¦ظˆظ†ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ظپظٹط¹ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ€ظ€ ظƒظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ط¯ط¹ط§ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ طŒ ظˆ ط§ط² ط³ظٹظ‘ط¦ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظپظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆظ„ظٹط§ط¦ط´ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¯ط± ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‚ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط«ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط­ط³ظ†ط§طھ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ.( [14] )

ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط´ط±ط§ظٹط· ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯ ; ظ…ظژط«ظژظ„ ط¢ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طµط­ظٹط­ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ…ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒظٹظ…ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ط³ط¯ طŒ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ‚ظٹظ…طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط·ظˆط±ظ‰ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ظˆ ط¹ظ…ط§ط±ط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظٹظ†طھ ظˆ ط²ظٹظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظƒظٹظ…ظٹط§ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ‚ظٹظ…طھ ط¢ظ† ظ†ط§ع†ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯ .

ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ; ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط´ظˆط¯ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ; ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ط®ط§ط·ط± ط²ظٹظ†طھ ظٹط§ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھط²ظƒظٹظ‡ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ط´ط¯ظ† ظ†ظپط³ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ„ط§ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط¬ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط±ط¶ظˆط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظƒظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…طھظ†ط¹ظ‘ظ… ط´ظˆط¯ .

ط§ظ…ظ‘ط§ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ط، ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ; ظ…ظژط«ظژظ„ ط¢ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط±ظٹط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط®طµ ظ…ط³ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¢ظ† ط§ط«ط± ط²ظ‡ط± ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ; ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط§ط³طھ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط³ط¯ ظˆ ط²ط§ط¦ظ„ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± طµط؛ظٹط± ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ; ظˆ ظ„ظƒظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ظ„ط¨ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط´ط±ظ‘ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ظ‡ظ„ط§ظƒطھظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظˆط¬ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : آ« ظپط§ط¦ط¯ظ‡ طµظ„ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ طھط·ظ‡ظٹط± ظˆ طھط²ظƒظٹظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯آ» طŒ( [15] )ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھط²ظƒظٹظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط§ظ‚طµ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط±ظپط¹ ظ†ظ‚طµط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ; ط±ظپط¹طھ ظ‚ط¯ط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ…ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظٹظ…ظٹط§ ط·ظ„ط§ ط´ظˆط¯ .

ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¸ظ„ظ…طھظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط±ظپط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¬ط³ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظ„ظٹظ‘ط§طھ ظˆ ط¢ظپط§طھ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆط§ط±ط§ ظˆ ط¨ط§ ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط±ط§طھ  ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط±ظ‘ ط­ط³ظˆط¯ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ع†ط´ظ… ط¨ط¯ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ .

ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‡ظ… (ط®ظڈط°ظ’ ظ…ظگظ†ظ’ ط§ظژظ…ظ’ظˆط§ظ„ظگظ‡ظگظ…ظ’ طµظژط¯ظژظ‚ظژط©ظ‹ طھظڈط·ظژظ‡ظ‘ظگط±ظ‡ظڈظ…ظ’ ظˆظژ طھظڈط²ظژظƒظ‘ظٹظ‡ظگظ…ظ’ ظˆظژ طµظژظ„ظ‘ظگ ط¹ظژظ„ظژظٹظ’ظ‡ظگظ…ظ’ ط§ظگظ†ظ‘ظژ طµظژظ„ظˆطھظژظƒ ط³ظژظƒظژظ†ظŒ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ )( [16] ) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھط²ظƒظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط­ط§طµظ„ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ : ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط¨ط¨ طھط²ظƒظٹظ‡ ظˆ طھط·ظ‡ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط³ط¨ط¨ ط³ظƒظˆظ† ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ€ظ€ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظ‚ظ„ط¨ ط§ط³طھ ط§ط² ط´ظƒظˆظƒ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظ€ظ€ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظ¾ط³ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ طµط§ظ„ط­ ط®ظˆط¯ ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ†ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ; ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط¢ظٹط¯ ; ط¹ظڈط¬ط¨ ط­ط§طµظ„ ظ†ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ ; ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ ظ€ظ€ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظٹط§ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ظٹط§ ظ‡ط±ظ†ط­ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ظ„ط§طھ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ; ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط¬ط³ظ… ط§ظˆ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ طµظپط§طھ ظˆ ظ…ط§ظ„ ; ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظ‚ط°ط§ط±ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ طھط²ظƒظٹظ‡ ظˆ طھط·ظ‡ظٹط± ط´ظˆط¯.

ط§ظ„ط¨طھظ‘ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ…ظˆط¯ظ‘طھ ظˆ ظ†طµط±طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ط´ط¯ .

ظˆظ„ظƒظ† ط¨ط³ط§ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظٹط§ ظƒظˆع†ظƒ ط´ظ…ط±ط¯ظ† ظپط±ط§ط¦ط¶ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ; ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ‘طھ طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ط´ ط§ط² ط§ظˆ ط³ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ط§ط³طھ :

( ط§ظگط³ظ’طھظژط؛ظ’ظپظژط±ظ’ ظ„ظژظ‡ظڈظ… ط§ظژظˆ ظ„ط§طھظژط³ظ’طھظژط؛ظ’ظپظگط± ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط§ظگظ† طھظژط³ظ’طھظژط؛ظ’ظپظگط± ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط³ظژط¨ظ’ط¹ظٹظ†ظژ ظ…ظژط±ظ‘ظژط©ظ‹ ظپظ„ظژظ†ظ’ ظٹظژط؛ظ’ظپظگط±ظژ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظژظ‡ظڈظ…ظ’ ).( [17] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط§ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ظٹظ‘طھ طھط£ط«ظٹط± ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط³ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط§ط³طھ : ( ط، ط§ظژظ†ظ’ط°ظژط±ظ’طھظژظ‡ظڈظ…ظ’ ط§ظژظ…ظ’ ظ„ظژظ…ظ’ طھظڈظ†ظ’ط°ظگط±ظ’ظ‡ظڈظ…ظ’ ظ„ط§ظٹظڈط¤ظ…ظگظ†ظڈظˆظ†ظژ ).( [18] )

ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ; ظ†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ†ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط¤ظ…ظ† ط¯ط± طھظ‚ظˆط§ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² طھط³ط§ظ…ط­ ط¯ط± ظپط±ط§ط¦ط¶ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ط³طھط®ظپط§ظپ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ; ظ‚ط§ط¨ظ„ ظˆ ظ„ط§ظٹظ‚ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط¯ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ط، ظˆ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظ‘ ط§ظˆ طھط£ط«ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ط± ظ…ط¤ظ…ظ† ظ…طھظ‘ظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ط´ظپط§ط¹طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ; ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¹ط²ظ‘طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپظٹط¹ ظˆظ„ط§ظٹطھط´ط§ظ† ظ†طµط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ظ‘طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯ ظ€ظ€ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ :

آ« ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط´ظ…ط§ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظپ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ( [19] ).

ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط±ط¬ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط´ط±ط§ظٹط· طھط£ط«ظٹط± ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ€ظ€ طھظ‚ظˆط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظ†ط¨ظˆظ‰ ظ‡ظ… ظ…ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¯ط¹ط§ ط¨ط§ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ; ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظ†ظ…ظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط¹ط§ظ… .

ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ; ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ‡ظپطھظ… ظ…ظپطµظ‘ظ„ط§ ط¨ط­ط« ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯.

ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ط، ظˆ ط·ظ„ط¨ ظپط±ط¬ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظٹظ…ظ‚ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¨ط± ظˆ ط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ظ†طµط±طھ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ظ‹ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظˆطµظپ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ طھظ‚ظˆط§ ; ط¯ط± ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظٹظ† ظ†طµط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ; ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ظˆط¯ طŒ ظˆ ط®طµظˆطµط§ظ‹ ظ‚طµط¯ ظ†طµط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ¾ظ†ط¬ظ… ظˆ ظ‡ظپطھظ… ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ†

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط¯ظˆظ‘ظ… ; ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط§ط³طھ

ط§ط¹ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ„طھط´ط§ظ† ;ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظƒظپط± ظˆ ط´ط±ظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ† طŒ ظٹط§ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط³ظ‚ ظˆ ظپط¬ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯ .

ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ.

ط§ظˆظ‘ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ…ط«ظ„ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ظپط¹ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ط´ظˆط¯ طŒ ظٹط§ طھط±ط؛ظٹط¨ ظˆ طھط­ط±ظٹطµ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ ط±ط§ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ظپط¹ ط¬ظ‡ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط¢ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط­ط§ط¶ط± ط´ظˆط¯ .

ط¯ظˆظ‘ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط¹ظ„ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط¹ظ„ ظˆ ط­ط§ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆ ط­ط³ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ط¨طھ ظˆ طھط£ظ„ظٹظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط´ظˆط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ط®طµظˆطµ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ .

ط³ظˆظ‘ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ; ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط®ط§ط·ط± طھط£ظ„ظٹظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظƒظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط±ط؛ط¨طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ طھط±ظƒ ظƒظپط± ظٹط§ ط´ط±ظƒ ظٹط§ ط¶ظ„ط§ظ„ ظٹط§ ظپط³ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± طھط­طµظٹظ„ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ط¨طھ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط§ط² ط§ط·ط¹ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† ط®طµظˆطµ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظˆط§ظ… ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ظ€ظ€ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ طھط£ظٹظٹط¯ ظˆ طھط£ظƒظٹط¯ ط¨ط± ط­ظڈط³ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ طھط±ط؛ظٹط¨ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط³ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط² ط²ظƒط§طھ( [20] ) ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط£ظ„ظٹظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒظپظ‘ط§ط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط§ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¶ط¹ظپط§ط، ظ€ ظˆ ظ„ظˆ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ€ ظ…ظ‚ط±ظ‘ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط±ط؛ط¨طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظپطµظ‘ظ„ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :

ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡) ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ظ‚ط±ط¨ط§ط، ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپط±ظ…ظˆط¯ : ط·ط¹ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط·ط¹ط§ظ… ط­ط§ط¶ط±ظٹظ† ; ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .( [21] )

ظٹظƒ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظگ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ; طھط­ط±ظٹط± ظˆ طھط£ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ط§ط¦ظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط­ظ‚ظ‘ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ†طµط±طھ ; ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ طھط¹ظ…ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ† ط°ظƒط± ط´ط¯ طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظˆ ظ…ظٹط³ظˆط± ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ .

ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ; ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ; ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆط¬ظˆط¨ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ; ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ‚ط³ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط´ظˆط¯ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظˆظپظ‘ظ‚ ط´ظˆط¯ ; ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط§ط´ط±ظپ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط§ظ‚ط±ط¨ ظ‚ط±ط¨ط§طھ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ط±ط§ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ط­ظٹط§ط، ظ†ظپط³ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط¶ظ„ ط¬ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط§ط³طھ ( ظˆظژ ظ…ظژظ†ظ’ ط§ظژط­ظ’ظٹط§ظ‡ط§ ظپظژظƒظژط§ظژظ†ظ‘ظژظ…ط§ ط§ظژط­ظ’ظٹظژط§ ط§ظ„ظ†ظ‘ط§ط³ظژ ط¬ظژظ…ظٹط¹ط§ظ‹ )( [22] )ظٹط¹ظ†ظ‰ : ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ†ظپط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ¾ط³ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط§ط² آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھط£ظˆظٹظ„ ط§ط¹ط¸ظ… ط¢ظٹظ‡ ; ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ظ†ظپط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ†ط¯ .( [23] )

ظˆ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [24] )

ظˆ ظ„ظƒظ† ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ طŒ ظˆ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظƒط§ظ…ظ„ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط´ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ :

( ظˆظژ ط§ط¯ظ’ط¹ظڈ ط§ظگظ„ظ‰ ط³ظژط¨ظٹظ„ظگ ط±ظژط¨ظ‘ظگظƒظژ ط¨ظگط§ظ„ظ’ط­ظگظƒظ’ظ…ظژط©ظگ ظˆظژ ط§ظ„ظ’ظ…ظژظˆط¹ظگط¸ظژط©ظگ ط§ظ„ظ’ط­ظژط³ظژظ†ظژط©ظگ ظˆظژ ط¬ط§ط¯ظگظ„ظ’ظ‡ظڈظ…ظ’ ط¨ظگط§ظ„ظ‘ظژطھظ‰ ظ‡ظگظ‰ظژ ط§ظژط­ظ’ط³ظژظ† )( [25] )

ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ ط§ط³طھظˆط§ط±; ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط·ظˆط§ط¦ظپ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط­ط§ظ„ ; ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظپط±ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆط¬ظ‡ ط§ظˆظ‘ظ„: ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط­ظƒظ…طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط®ظپظٹظ‘ظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‘ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط±ط¶ ظˆ ط³ظ…ط§ ظˆ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظپط§ظ‚ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…طµظ†ظˆط¹ط§طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ظƒظ…طھظ‡ط§ ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ط³ظ† ط¨ظٹط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ط¯ط± ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط§ظپظ‡ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط± ط§ط°ط¹ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط³ط§ط¦ط± ظ…ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظٹظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ طھظ‚ط¯ظٹط±ط§طھ طŒ ظˆظ†ظٹط² ط§ط­ظƒط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط±ط¨ظ‘ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .

ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظ‡ظ„ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± طµظˆط±طھظٹظƒظ‡ ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ; ظ…ظپظٹط¯ ظˆ ظ…ط¤ط«ظ‘ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ط² ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط³طھظƒط¨ط§ط± ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط¹ط¸ظ… ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¨ظ‘ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظپطھ ط±ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± آ« ظƒط§ظپظ‰ آ» ط±ظˆط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [26] )

ظˆط¬ظ‡ ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھط¨ط´ظٹط± ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ ; ظپظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ظ…ظ‡ظ…ظ‘ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ظگ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ظگ ط­ط³ظ†ط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… طھظ†ط°ظٹط± ; ظ…ظپط§ط³ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ط§ظ„ظƒ ظˆ ط®ط·ط±ط§طھ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط´ط¯ظٹط¯ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ظگ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط±ظƒط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ; ظˆ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ…ط«ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¶ط­ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط³ط±ع¯ط°ط´طھ ط§ظ…ظ‘طھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط±ط؛ط¨طھ ظ†ظپظˆط³ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ† ظƒظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯.

ظˆ طھط£ط«ظٹط± ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ظ‹ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ظ†ظپظˆط³ ط·ظٹظ‘ط¨ظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط³ظ„ظٹظ…ظ‡ ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¶ط¹ظپط§ط، ط§ط² ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ .

ظˆط¬ظ‡ ط³ظˆظ‘ظ…: ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط§ط­ط³ظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ظˆ ط§ط«ط¨ط§طھ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظˆط§ط¶ط­ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¢ظ† ظ…ظ…ظƒظ† ظˆ ط¬ط§ظٹط² ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬ظ‘طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط¸ظپط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ط§ط² ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظˆط³ط§ظˆط³ ظپط±ظٹط¨ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ; ط¶ط¹ظپط§ط، ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ظ‹ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¬ط¯ظ„ ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط®ط·ط§ظˆ ظ„ط؛ط²ط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ…ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ طھط°ظƒظ‘ط± ط¢ظ† ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ; ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ظ‡ظ…ظ‘طھط±ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¯ط± ظ†ظپظˆط° ظƒظ„ط§ظ… ظˆ طھط£ط«ظٹط± ظ‚ظˆظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ظˆط¨ ظˆ ظ†ظپظˆط³ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظگ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط­ظڈط³ظ† ظ†ظٹظ‘طھ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†طµط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط± ط­ظ‚ظ‘ ط¨ط§ط´ط¯ .

ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ; ظٹط¹ظ†ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¹ط¨ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± طŒ ظ†طµط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظˆ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ†طµط±طھظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ظ‰ ظ†طµط±طھ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط¹طµط± طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظˆظƒظˆظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .

ظ¾ط³ ظ‡ط±ظƒط³ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ€ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ€ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ظƒط±ط¯ط§ط±ظ‰ ; ظˆ ط¨ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط´ظˆط¯ ; ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ظ‘ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†طµط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ; ظ†طµط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ( ط§ظگظ†ظ’ طھظژظ†ظ’طµظڈط±ظڈظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظژظ†ظ’طµظڈط±ظ’ظƒظڈظ…ظ’ )  ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… .

ظˆ ظپظٹ ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ط© طŒ ظ‚ط§ظ„ ط£ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ظپظٹظ…ط§ ظƒطھط¨ ظ„ظ„ط£ط´طھط± ط§ظ„ظ†ط®ط¹ظٹ (ط±ط¶ظٹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡) ظپظٹ ط¶ظ…ظ† ظ…ط§ ط£ظˆطµظ‰ ط¨ظ‡ : آ« ط£ظ…ط±ظ‡ ط¨طھظ‚ظˆظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆط¥ظٹط«ط§ط± ط·ط§ط¹طھظ‡ طŒ ظˆ ط§طھظ‘ط¨ط§ط¹ ظ…ط§ ط£ظ…ط± ط¨ظ‡ ظپظٹ ظƒطھط§ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ط§ط¦ط¶ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‘طھظٹ ظ„ط§ظٹط³ط¹ط¯ ط£ط­ط¯ ط¥ظ„ط§ظ‘ ط¨ط§طھظ‘ط¨ط§ط¹ظ‡ط§ طŒ ظˆ ظ„ط§ظٹط´ظ‚ظٹ ط£ط­ط¯ ط¥ظ„ط§ظ‘ ظ…ط¹ ط¬ط­ظˆط¯ظ‡ط§ ظˆط¥ط¶ط§ط¹طھظ‡ط§ ظˆط£ظ† ظٹظ†طµط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظˆظٹط¯ظ‡ ظˆظ„ط³ط§ظ†ظ‡ طŒ ظپط¥ظ†ظ‘ظ‡ ط¬ظ„ظ‘ ط§ط³ظ…ظ‡ ظ‚ط¯طھظƒظپظ‘ظ„ ط¨ظ†طµط± ظ…ظ† ظ†طµط±ظ‡ طŒ ظˆ ط¥ط¹ط²ط§ط² ظ…ظ† ط£ط¹ط²ظ‘ظ‡ آ».( [27] )

ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‘ظ‚ط§ظ† ظˆ ط±ط¹ط§ظٹط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ط®ظ„ط§طµ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظˆ ط§ظڈط®ط±ظˆظ‰ ظپط§ط¦ط² ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ‡ظ… ط¯ط± ظپط¶ظ„ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ظ†ط§طµط±ظٹظ† ظ€ظ€ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظ‡ط¯ط§ظٹطھع¯ط± ظ€ظ€ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ . ( [28] ) ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط¹ط§ظ…ظ‘ظ‡ ط·ظˆط§ط¦ظپ ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† .

ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± آ«طھظپط³ظٹط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)آ» ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ طھظ‚ظ‰ طµظ„ظˆط§ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ط³طھط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ طŒ ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ†ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط­ظٹط±طھ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظˆط± ظƒظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‘ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ ظˆ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¨ط± ط¹ط§ط¨ط¯ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ط±ط´ ظˆ ظƒط±ط³ظ‰ ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ظ‡ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ظƒظˆع†ظƒ طھط±ظٹظ† ط³طھط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ.( [29] )

ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯طھظ‚ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ط§ع¯ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط¹ظ„ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ط§ط¦ط¨ ط¨ظˆط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ„ط§ط¦ظ„ ظ…ط­ظƒظ… ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظ…ظ„ط­ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طŒ ظˆ ط¹ظˆط§ظ… ط¶ط¹ظٹظپ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ظٹظ† ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طŒ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹظ† ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ طŒ ظ„ظƒظ† ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¶ط¹ظپط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ظƒط´طھظ‰ ط³ظڈظƒظ‘ط§ظ† ظƒط´طھظ‰ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط·ط§ط¦ظپظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط§ظپط¶ظ„ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظ†ط¯.( [30] )

ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± آ« ط§طµظˆظ„ ظƒط§ظپظ‰ آ» ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡)ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ :

ظپط¶ظ„ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط± ط¹ط§ط¨ط¯ ظ…ط«ظ„ ظپط¶ظ„ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ†  طŒ ظˆ ط¨ط¯ط±ط³طھظٹظƒظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆط§ط±ط«ط§ظ† ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط±ط« ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط§ط±ط« ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط®ط° ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ; ط­ط¸ظ‘ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .( [31] )

ظˆ ط¹ظ† طھظپط³ظٹط± ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط£ظٹط¶ط§ : ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…):

آ« ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ…ظ† ط´ظٹط¹طھظ†ط§ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ‹ ط¨ط´ط±ظٹط¹طھظ†ط§ طŒ ظپط§ط®ط±ط¬ ط¶ط¹ظپط§ط، ط´ظٹط¹طھظ†ط§ ظ…ظ† ط¸ظ„ظ… ط¬ظ‡ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ظ†ظˆط± ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ‘ط°ظٹ ط­ط¨ظˆظ†ط§ظ‡ ; ط¬ط§ط، ط¨ظ‡ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط£ط³ظ‡ طھط§ط¬ ظ…ظ† ظ†ظˆط± ظٹط¶ظٹط¦ ظ„ط£ظ‡ظ„ طھظ„ظƒ ط§ظ„ط¹ط±طµط§طھ ظˆ ط­ظ„ظ‘ط© ظ„ط§ظٹظ‚ظˆظ… ظ„ط£ظ‚ظ„ظ‘ ط³ظ„ظƒ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط­ط°ط§ظپظٹط±ظ‡ط§ .

ط«ظ… ظٹظ†ط§ط¯ظٹ ظ…ظ†ط§ط¯ : ظٹط§ ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ‡ط°ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ظ† طھظ„ط§ظ…ط°ط© ط¨ط¹ط¶ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ظ‘ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) طŒ ط£ظ„ط§ ظپظ…ظ† ط£ط®ط±ط¬ظ‡ ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ† ط­ظٹط±ط© ط¬ظ‡ظ„ظ‡ ظپظ„ظٹطھط´ط¨ظ‘ط« ط¨ظ†ظˆط±ظ‡ ظ„ظٹط®ط±ط¬ظ‡ ظ…ظ† ط­ظٹط±ط© ط¸ظ„ظ…ط© ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¹ط±طµط§طھ ط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط±ط© ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† طŒ ظپظٹط®ط±ط¬ ظƒظ„ظ‘ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظپظٹ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ظ„ظ…ظ‡ ط®ظٹط±ط§ظ‹ ط£ظˆ ظپطھط­ ط¹ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ‡ظ„ ظ‚ظپظ„ط§ ط£ظˆ ط£ظˆط¶ط­ ظ„ظ‡ ط¹ظ† ط´ط¨ظ‡ط© آ».( [32] )

ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‘ظ„ط§ظ… ط¨ط§ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰

ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط³ظˆظ‘ظ… ; ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط±ظپط¹ ط¬ظ‡ظ„ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط¬ظ‡طھ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :

ط¬ظ‡طھ ط§ظˆظ„: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†طµط±طھ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ€ظ€ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھ ظ€ظ€ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طھط­طµظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆط³ط§ط¦ظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط² ; ظ†طµط±طھ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± طھظ‚ظˆط§ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹطھ ط°ظƒط± ط´ط¯.

ط¬ظ‡طھ ط¯ظˆظ‘ظ…: ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ…ط«ظ„ ع†ط±ط§ط؛ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط´ظˆط¯ ط­طھظ…ط§ظ‹ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ط§ظ‹ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ظ†ط§ظپط¹ ط´ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ‚ظ‡ط±ط§ظ‹ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط§ظˆ ظ†ظˆط± ط­ط§طµظ„ ظˆ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹظ† ط§ط² ط§ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯.

ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ; طھط¹ظ„ظ‘ظ… ظˆ ظٹط§ط¯ع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ظ‡ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظˆ طھط¹ظ„ظ‘ظ… ظƒظٹظپظٹظ‘طھ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§طھظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ط¹ط¯ط§ط، ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ظ€ظ€ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط³ط¨ ط¯ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظ€ظ€ ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ‘ظ…ط§طھ ; ظ†طµط±طھ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ظپظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط´ط®طµ ط¯ط§ط®ظ„ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ†طµط§ط± ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظپط§ط¦ط² ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.

ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ظ‡ظٹظ‘ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط² ط§ظپط¶ظ„ ظƒظٹظپظٹظ‘ط§طھ ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طھط¹ظ„ظ‘ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ€ظ€ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط²ط¨ظˆط± ظ€ظ€ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†طµط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµظٹطھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¤ظƒظ‘ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظ†طµط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…) ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ظٹط±ظ‰ ظ‚طµط¯ ظƒظ†ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…طھط°ظƒظ‘ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط§ط´ط¯ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظپظˆط§ط¦ط¯ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط­طµظˆظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طŒ ظ¾ط³ ظ†طµط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…)ط±ط§ ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط§ط¹ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ طŒ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط¬ظ…ظٹط¹ ظپظˆط§ط¦ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ .

ط¬ظ‡طھ ط³ظˆظ‘ظ… : ط¢ظ† ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط§ط² ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ظ†طµط±طھ ط¨ظˆط¯ظ† طھظ‚ظˆط§ ط°ظƒط± ط´ط¯ .( [33] )

ط¬ظ‡طھ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ† ط¬ظ‡طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ ط³ظˆظ‘ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.

next page

fehrest page

back page