بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سوکنامه امام حسین و یارانش, سید عبدالحسین شرف الدین موسوى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´
(ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹))

ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰

- غ² -


ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظˆظ‰ ظˆ ط®طµظ„طھظ‡ط§طŒ ط¯ط± ط´ظپط§ظپظٹطھ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆطŒ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ طھط§ط«ظٹط± ظˆ ظƒظپط§ظٹطھ طµط§ط¯ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ طŒ ظ…ظˆط«ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط´ظٹظˆط§طھط±ظٹظ† ظ†ط·ظ‚ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ط§ ظ†ظپط³ظ‰ ع¯ط±ظ… ظˆ ظƒظ„ظ…ط§طھظ‰ ط¢ط¨ط¯ط§ط± ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط¹ط¸ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط²طŒ ط¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظپظˆط° ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¯ط§ظˆط±ظ‰ طŒ ط¯ط§ظˆط±طھط±ظٹظ† ظˆ ط¯ط± ظ‚ط¶ط§ظˆطھ طŒ ط¹ط§ط¯ظ„ طھط±ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط­ظٹط§طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯.
ط³ظپط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ  
ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظٹظ… طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1329 طھط§ 1330 ظ‡ .ظ‚ ط§ط² ظ…طµط± ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط³ ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط´ظٹط® ط³ظ„ظٹظ… ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒظ‰ طŒ ط´ظٹط® ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ط²ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظ†ط´ط³طھ . ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظٹط® ط§ط²ظ‡ط± ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ظٹظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط§ ظˆظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط­ظˆط§ظ„ظ‰ ط³ط§ظ„ 1328 ظ‡ .ظ‚ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط¶ط±ظٹط­ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظ‚ظٹط¹ ظ…ط´ط±ظپ ط´ط¯. ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1338 ظ‡ .ظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ طŒ ظ…طµط± ظˆ ظپظ„ط³ط·ظٹظ† ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظپط±ظ‡ط§طŒ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط´ظˆط±ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§طŒ ظƒظ†ظپط±ط§ظ†ط³ظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ظˆ ظپظˆط§ظٹط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¹ط§ظ„ظ… ط´ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظپط´ط±ط¯ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظپظ‡ طŒ ظ¾ظٹط´ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظٹظƒ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط´ظٹط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طµظˆط±طھ ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھظ‚ظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† طھظ† طŒ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط¨ط¨ طŒ ط­ط¬ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط´ظ‡ط±طھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ„ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¨ط§ط± ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ط´ط³طھ ظˆ ط´ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± ط³ط§ظ„ 1355 ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھ ط¹طھط¨ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ طŒ ط¹ط§ط²ظ… ط¢ظ† ط¯ظٹط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒط´ طŒ ط¯ظٹط¯ط§ط±ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط±ظˆط² ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط²ظٹط±ط§ظ† طŒ ط±ظˆط³ط§ ظˆ ط§ط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط¯ط± ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ¾ظ„ ظپط§ط±ط¬ظ‡ ط¨ط§ ط§طھظˆظ…ط¨ظٹظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±طھط¨ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظ… ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ‡ظ… طŒ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ طھظˆط¯ظ‡ ظ…ظ„طھ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ظ‰ ط²ظٹط¨ط§طŒ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظ¾ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ . ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± طھط±ظ†ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ (ط¨ط§ط¯) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ط±ط§ظٹط´ ط§ط² ط¬ط§ ظ¾ط±ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯ طھظƒط¨ظٹط± ع¯ظپطھ . ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط´ظˆظ‚ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ط´ ظˆ ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ط¬ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ ع¯ظˆظٹظ‰ طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط§ط² ظپط±ط§ظ‚ ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ طŒ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط§ط² ط²ظ„ط§ظ„ ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ طھط´ظ†ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¢ط±ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ط´ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ…ط¨ط§ط¯ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط² ظˆ ع¯ط¯ط§ط² ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ط§ط¨ط±ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ظˆط§ظ‰ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ظˆطµط§ظ„ ط³ط±ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³طھط¯ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ظ…ط­ط§ظپظ„ ط¬ط´ظ† ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط³ط§ظ…ط±ط§طŒ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¬ط´ظ† ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ†ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط·ظ† .
ط¯ظٹط¯ط§ط± ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط­ط« ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ طŒ ط¯ط± ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ†ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ظپظˆط§ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط³ظپط± ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ… طŒ طھظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط³ط± ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط³ظ…ظ‰ ع¯ط±ظ… طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ظ‰ ط§ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط±ظˆط¨ظ‡ ط±ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
طھط§ط³ظٹط³ط§طھ ظˆ ط¢ط«ط§ط±  
1 - ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط±ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط­ط¯ط§ط« ظˆ ظˆظ‚ظپ ط­ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ط±ط§ طھط§ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط´ط¹ط§ظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ع¯ط²ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط±ط³ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¹ط¸ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
2 - ط¯ط± ظˆظ‡ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ طŒ ط¯ط± ظ…ط¯ط®ظ„ ط´ظ‡ط± ط´ط´ ط¹ط¯ط¯ ظ…ط®ط²ظ† ط§ط­ط¯ط§ط« ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط³ط§ط®طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظپظƒط± ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯. ط²ظٹط±ط§ ط±عکظٹظ… ط­ط§ظƒظ… ظˆ ط¬ظٹط±ظ‡ ط®ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط§ظˆ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظپط±طµطھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ط´ط³طھ .
3 - ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط¯ظپطھط± ط§ظ†ط¬ظ…ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ†ط¬ظ…ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ 5/22 ظ…طھط± ظˆ ط¹ط±ط¶ 5/15 ظ…طھط± طھط§ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1361 ظ‡ .ظ‚ طŒ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط®طھط±ط§ظ†ظ‡ طھط§ط³ظٹط³ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ‡ط¯ظپ ط§ظˆ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط±ط§ ط¨ط§ طھط§ط²ظ‡ طھط±ظٹظ† ط±ظˆط´ظ‡ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط± ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظƒط§ظ† ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط¬ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظˆ ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط²طھط±ظٹظ† ط¬ط§ ط±ط§ ط§ط´ط؛ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ط´ظ… ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆط³ظٹط¹ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظˆط§ط² ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ط±طھظپط§ط¹ط§طھ ط¢ظ† طŒ ظپط¶ط§ظ‡ط§ظ‰ ط³ط¨ط² ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ طھط§ ع†ط´ظ… ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒط¨ظˆط¯ظ‰ ط¢ط¨ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط² طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط³ظ…طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط´طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ع†ط³ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط³ط¨ط² ظˆ ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ط§ط¯طŒ ع†ط´ظ… ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط¯ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط³ط­ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ظ¾ط±ظ†ط´ط§ط· ظˆ ط±ظˆظٹط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط¨ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ط´ظ… ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط³طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ط±ط§ط³ط± ظ„ط°طھ ظˆ ظپط±ط­ ظˆ طھظ†ظپط³ ط³ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ .
ط´ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط¨ظ†ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط¯طŒ ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¨ظ‡ ظƒط§ط®ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط§ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظƒظ„ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¨ظ†ط§ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط¹ط¬ط§ط¨ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط² ط´ظƒظ„ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ط­طµظˆظ„ ظ¾ط±ط¨ط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظƒط«ط±طھ ظƒظ…ظ‰ طŒ ط¬ظˆط¯طھ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظƒظٹظپظ‰ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¬ط§ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ ظپظƒط± ط¯ظˆط±ظ†ع¯ط± ط³ط±ظˆط± ظ…ط§ ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ط³طھظ‡ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ…ط§ط؛ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ط¯.
ط³ظٹط¯ ط¯ط± ط¬ظ†ظˆط¨ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ†ط§طŒ ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ظ…ظ„ط­ظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ طھط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† طŒ ظ…ظˆط³ط³ط§طھ ط®ظٹط±ظٹظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ†ظٹط§ظ† ظ†ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھط§ط³ظٹط³ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ظ†ط¯. ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ . ط²ظٹط±ط§ طھط®ط±ظٹط¨ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ط³ظ„ ظ†ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ع¯ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط·ط± ظ‡ط¬ظˆظ… ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ظ„ ط¬ظˆط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² طµظپظˆظپ ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظپظˆظپ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ طµظ„ط§ط­ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ظˆط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ†
ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ‡ (1365 ظ‡ .ظ‚ / 1946 ظ… )
ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ†
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…ظˆظ„ظپ 
ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط­ظ†طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط²ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط³ظ¾ط§ط³ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھط­ظٹطھ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط§ط² ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¨ط± ط§ط±ظˆط§ط­ ط·ظٹط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯!
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط§ظ„ظپط§ط®ط±ظ‡ ... ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط°ظٹظ„ ط¯ط§ظ…ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظ…ط³ط¦ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط®ط§ظ„طµ â€چ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھظ„ظ‚ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط¦ظˆظپ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§طµظ„ ط§ظˆظ„ظ‰(21)طŒ ط¬ظˆط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط°ظƒط± ط§ط´ط¹ط§ط± ظˆ ظٹط§ط¯ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ظ†ظٹط² طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ط¯ط§ظ† ظ‡ط± ط¹ط²ظٹط²ظ‰ ط¬ط§ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ†ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط± ط­ط±ظ…طھ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط¬ظˆط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ„ظپط¸ظ‰ طŒ ط¨ط± ط¬ظˆط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط¯ظ„ظ‡ طŒ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ط´ط®طµ â€چ ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط§ط³طھظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ…ط¯ظ† ظˆ طھط­ظ‚ظ‚ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ…طھط§ط² ظƒط±ط¯ظ† ظ…طµظ„ط­ط§ظ† ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط³ط¨ط¨ طھط´ظˆظٹظ‚ ظˆ طھط±ط؛ظٹط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ طŒ ط§ط´ط®ط§طµ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ¾ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ظƒط±ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.(22) ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ط­ط« ط±ط§ ط·ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظپطµظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… .
ط¨ط®ط´ ظٹظƒظ… : ظƒظ„ظٹط§طھ 
ظپطµظ„ ظٹظƒظ… : ط¬ظˆط§ط² ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¨ط± ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ†  
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط³ظٹط±ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ط§طŒ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ : ط¹ظ…ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )طŒ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆطŒ ظˆ طھط§ظٹظٹط¯ط§طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ…ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط§ط­ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط´ظٹط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ (طµ )طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¨ط± ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط³طھظٹط¹ط§ط¨ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط­ظ…ط²ظ‡ ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط´ظٹظˆظ† ط³ط±ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ .(23)
ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ طµظپظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ط¨طھط¯ط§ ط§ظ†طµط§ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ط§ظ†ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط´ط³طھ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ط¯ط§ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ… ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ع¯ظ„ظˆع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظˆطŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .(24)
ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ طŒ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط±ظˆط§ط­ظ‡(25) ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† طŒ ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ظ‡ظ… طµط­ط¨طھط§ظ† ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.(26)
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ…ط±ط¯. ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ . ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¹ظˆظپ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ! ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ).
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظˆظپ ! ط§ظٹظ† طŒ ط±ط­ظ… ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ).
ط¨ط§ط² ط¨ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظ„ طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ط¨ط§ط± ظˆ ع†ط´ظ… ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط³ط®ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ظ„ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظٹظ… ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ طھظˆ ط§ظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ظ‡ط³طھظ… .(27)
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¨ط§ ع†ط´ظ…ط§ظ† ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط³ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ(28) ظ†ط´ط³طھ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ع†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط§ظ†ط´ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ع†ط´ظ…ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط§ط´ظƒ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯.
ط³ط¹ط¯ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ع†ظٹط³طھ طں
ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط­ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.(29)
ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ط¹ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط´ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط§ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯: ط³ط¹ط¯ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع†ظˆظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.(30)
ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط³ط®ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¹ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط§ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ†ظٹط² ط­ط¬طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ع†ظˆظ† ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط³ظ…ط§ط، ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظٹط³ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط³ظ„ظٹطھ ع¯ظپطھ . ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯.(31) ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¹ظپط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ط± ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ط² ط§ط­ط¯ ط¨ط±ع¯ط´طھ طŒ ط¯ظٹط¯ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط±ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ع†ط±ط§ ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ظٹط§ط±ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ ط²ظ†ط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.(32)
ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ط²ظ† ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´طھط± ط¨ط± ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(33)
ط§ظٹظ† ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ط±ط¶ظٹظ‡ ط¨ط± ط±ط¬ط­ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط´ط®طµظ‰ ظ…ط«ظ„ ط­ظ…ط²ظ‡ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط³ط§ظ„ ط¨ع¯ط°ط±ط¯طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯. ظˆط§ظ†ع¯ظ‡ظ‰ ط³ط®ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ طھط´ظˆظٹظ‚ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ظˆ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ طھط±ظƒ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¹ظپط± ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظٹظ‡ط§طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط² ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط±ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ . ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ط§ ط´ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† طھط§ط«ط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ظ„ ظˆ ط§ط´ظƒ ع†ط´ظ… طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط±ط§ظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ع¯ظˆط± ظ†ط´ط³طھ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ†ظٹط² ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‡ط± ظˆ ط¯ظ„ط¬ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ ع¯ظˆط´ظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ط³ط±ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(34)
ط§ط¨ظˆظ‡ط±ظٹط±ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¨ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ظƒط¨ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھط´ط§ظ† طھط§ط²ظ‡ ط§ط³طھ .(35)
ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظƒظˆع†ظƒ ظ…ظٹط³ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¨ط± ظٹظˆط³ظپ ط§ظپط³ظˆط³ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ط¯طھ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط§ط² ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ†ط®ط³طھ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظٹظˆط³ظپ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ظˆطµط§ظ„ ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯طŒ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط³ط§ظ„ ط¨ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¹ط²ظٹط²طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ…ط§ط¯ط± ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط؛ ط¹ط²ظٹط² ط¯ظٹط¯ظ‡ .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯: ط§ط¬ط± طµط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط´ط¯.(36)
ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طں ظ¾ط³ طŒ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒط¯ط§ظ… ط¹ط§ظ‚ظ„ طŒ ط¬ظˆط§ط² ظˆ ط±ط¬ط­ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط¯ط±ع¯ط°ط´طھظ‡ ط±ط§ ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظٹظٹظ† ط­ظ†ظٹظپ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ظˆظ‰ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط³ظپظٹظ‡ط§ظ† طں(37)
ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† طŒ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط³ط³طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ طµط­ظٹط­ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ظˆ طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… ظ‡ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1. ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ط¯ط± ع¯ظˆط± ظ…ط¹ط°ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ طŒ ط¯ع†ط§ط± ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯!
ط¨ . ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ع¯ظˆط± ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط¬ . ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!
ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط­ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ط¹ ظ†ط§ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ†ط¯. ظپط§ط¶ظ„ ظ†ظˆظˆظ‰ ط¯ط± ط´ط±ط­ طµط­ظٹط­ ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¯ظٹط«ظ‡ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ظˆ ظ¾ط³ط± ط§ظˆ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط§ط± ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط®ط·ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظٹظ‡
ظˆ ظ„ط§ طھط²ط± ظˆط§ط²ط±ظ‡ ط§ط®ط±ظ‰(38)
ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯.
ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¹ظ…ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط±ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ظ… ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط®ط·ط§ظ‰ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(39) ط¹ظ…ط± ظˆ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط¶ط¯ ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظٹط¨ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† طŒ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط®طھط± ط§ط¨ظ‰ ظ‚ط­ط§ظپظ‡ (ط®ظˆط§ظ‡ط± ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ) ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظƒط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¹ظ…ط± ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… ظƒط³ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط´ظˆط¯. ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ… ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆ. ظ‡ط´ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ظ… ظپط±ظˆظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط§ط¨ظ‰ ط¨ظƒط± ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ع†ظ†ط¯ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط²ظ†ط§ظ† طŒ ظˆط¶ط¹ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ع¯ط´طھظ†ط¯.
ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ع¯ط± ط¹ظ…ط± ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط§ظ†طµط§ط± ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط±ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط³ط®ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط§ظˆ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµظ‰ ع†ظˆظ† ط­ظ…ط²ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ â€چ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط·ظپ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‰ ظ†ط§ط²ظƒ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ط±ظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ†ط¹ ظپط±ظ…ظˆط¯. ظˆ ظٹط§ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ط² ط±ظپطھط§ط± طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظ¾ط³ط± ط®ط·ط§ط¨ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظˆط§ظ†ع¯ظ‡ظ‰ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط®ط²ظˆظ… ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ع¯ط±ظٹط¯طں ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط²ظ†ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط®ط²ظˆظ… ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆظƒ ط®ط§ظ„ط¯ ظ…ظˆظ‰ ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط±ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط®ط§ظ„ط¯ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط³طھ .
ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¯ط± ط³ظˆظƒ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ظ‚ط±ظ† ط¯ط³طھ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط²ط§ط±ط²ط§ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طŒ ط¯ط³طھ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظپط³ظˆط³ ع¯ظˆظٹط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط±ط¯ط§ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط²ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¨ط·ظˆط± ظ…طھظˆط§طھط± ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ .(40)
ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط¬ظˆط§ط² ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰  
ط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ظ‚ط³ط·ظ„ط§ظ†ظ‰(41) ط¯ط± ط±ط«ط§ظ‰ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط®ظˆظ„ظ‰ (ط®ظˆظ„ظ‡ ) ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ظ‚ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ طھظپطµظٹظ„ظ†ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³طھط§ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط¯ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظ…ط¨ط§ط­ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط± ط­ط±ظ…طھ ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ظ‡ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ع¯ط± طµط­ظٹط­ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط«ظˆظ‚ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¬ط² ظƒط±ط§ظ‡طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ط§طµط­ظٹط­ ط§ظ†ط¯.
ط¢ط¯ظ… ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¨ط´ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ‡ط§ط¨ظٹظ„ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط±ط§ ط¶ط¹ظٹظپ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط±ظˆط´ظ‰ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ†ط³ظ„ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆطŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ†ظƒط± ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طھط§ظٹظٹط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط¶ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط³طھط§ظٹط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط¨ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ط­ط¯ظٹط« طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¯ط± ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط­ظ…ط²ظ‡ طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ط¸ط¹ظˆظ† طŒ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ط°طŒ ط´ظ…ط§ط³ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط´ط±ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ط§ط¨ظˆط®ط±ط§ط´ ظ‡ط°ظ„ظ‰ طŒ ط§ظٹط§ط³ ط¨ظ† ط¨ظƒظٹط± ظ„ظٹط«ظ‰ طŒ ط¹ط§طھظƒظ‡ ط¯ط®طھط± ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ظ†ظپظٹظ„ طŒ ظˆ ... ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯.(42)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط§طµط§ط¨ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط°ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ط­ظٹظ† طŒ ط§ط¨ظ‰ ط²ظٹط¯ ط·ط§ظٹظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ‰ ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ† ط­ط±ظٹط« ظ…ط®ط²ظˆظ…ظ‰ طŒ ط§ط´ظ‡ط¨ ط¨ظ† ط±ظ…ظٹظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ…ظ‰ طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ظ†طھ ط¹ظˆط§ظ… طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط¯ط§ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‰ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(43) ط§ظ†ط¯ظ„ط³ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ طھط§ط¨ط¹ظٹظ† ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ طھط­ط±ظٹظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظˆ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ طھط¹ط±ظٹظپ ظˆ طھظ…ط¬ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(44)
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط­ظ„طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طµط­ط§ط¨ظ‡ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ظ‚ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ع†ظ†ط¯ ط¨ظٹطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط­ط²ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط³ط±ظˆط¯:
 

ظ…ط§ط°ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط´ظ… طھط±ط¨ظ‡ ط§ط­ظ…ط¯
 
ط§ظ† ظ„ط§ ظٹط´ظ… ظ…ط¯ظ‰ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظˆط§ظ„ظٹط§
 
طµط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…طµط§ط¦ط¨ ظ„ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§
 
طµط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظٹط§ظ… طµط±ظپ ظ„ظٹط§ظ„ظٹط§
 
ط¢ظ†ظƒظ‡ طھط±ط¨طھ ط§ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط±ط§ ط¨ظˆظٹظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط؛ظ… ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط¨ظˆظ‰ ط®ظˆط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظˆ ظ†ظƒظ†ط¯. ط¨ط± ظ…ظ† ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط±ظˆط² ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ط¨ طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط¨ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط±ط§ طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ط§.
ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯.(45)
 
ط§ظ†ط§ ظپظ‚ط¯ظ†ط§ظƒ ظپظ‚ط¯ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ط§ط¨ظ„ظ‡ط§
 
ظˆ ط؛ط§ط¨ ظ…ط°ط¹ط¨طھ ط¹ظ†ط§ ط§ظ„ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظƒطھط¨
 
ظپظ„ظٹطھ ظ‚ط¨ظ„ظƒ ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ…ظˆطھ طµط§ط¯ظپظ†ط§
 
ظ„ظ…ط§ ظ†ط¹ط¨طھ ظˆ ط­ط§ظ„طھ ط¯ظˆظ†ظƒ ط§ظ„ظƒط´ط¨
 
ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ط§ط´ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ط² طھظˆ ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ط² ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط±ظپطھظ‰ طŒ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط±ظپطھ . ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ¾ظٹط´ ط§ط² طھظˆطŒ ظ…ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ طھظ„ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ط­ط§ظٹظ„ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظٹظ… .(46)
طµظپظٹظ‡ ط¹ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط¦ظٹظ‡ طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(47) ط§ط¨ظˆط³ظپظٹط§ظ† ظ¾ط³ط± ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ„ط§ظ…ظٹظ‡(48)طŒ ط§ط¨ظˆ ط°ظˆظٹط¨ ظ‡ط°ظ„ظ‰ ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط­ط§ظ†ظٹظ‡(49)طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‡ط«ظٹظ… ط¨ظ† طھظٹظ‡ط§ظ† ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ظ„ظٹظ‡(50)طŒ ط§ظ… ط±ط¹ظ„ظ‡ ظ‚ط´ظٹط±ظ‰ ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط±ط§ط¦ظٹظ‡(51) ظˆ ط¹ط§ظ…ط± ط¨ظ† ط·ظپظٹظ„ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« ط§ط²ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط¬ظٹظ…ظٹظ‡(52) ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط±ط«ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒطھط¨ ط§ظ„ط§طµط§ط¨ظ‡ طŒ ط§ظ„ط§ط³طھظٹط¹ط§ط¨ طŒ ط§ط³ط¯ط§ظ„ط؛ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ…طھط¶ظ…ظ† ظ…ط¯ط­ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ظˆ ط°ظƒط± ظ†ظƒظˆظٹظٹظ‡ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ظ†ط³ط§ط، ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ طµط­ط§ط¨ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ )طŒط› ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظٹط¹ظ†ظ‰ طµط®ط± ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظƒط§ظپط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھ ظˆ طµظپط§طھ ط³طھظˆط¯ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ظٹط¹ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط²ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¹ظٹط¨ ظ†ع¯ط±ظپطھ .(53)
ظ…طھظ… ط¨ظ† ظ†ظˆظٹط±ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ظ†ظˆظٹط±ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظˆط±ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھ . ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ†ط´ طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯:
ع†ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ظˆط±ظ†ع¯ط± ظˆ عکط±ظپ ط§ظ†ط¯ظٹط´ â€چ ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ظˆ طھظˆظپط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط¯ظٹظˆط§ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط²ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯:
ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‰ طں ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط§ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظٹط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ… . ظ…طھظ…ظ… ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯:
ظˆ ع†ظ‡ ط²ط±ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ظ¾ظˆط³طھ ط®ط´ظƒ ط¨ط± ط³ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ†ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ظپط± ط´ط¨ . ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظپط­ط´ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ط´ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط¯ط§ظ…ظ†ط´ ظ¾ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…طھظ…ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ظ„ ط±ظپطھ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظƒظ…ط§ظ†ط´ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط­طھظ‰ ط§ط² ع†ط´ظ… ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹط´ ظ†ظٹط² ط§ط´ظƒ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§طŒ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ†ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط²ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظ…ط§ظ„ظƒ ط±ط§ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ط±ط«ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ظ‰ . ط§طھظپط§ظ‚ط§ ظ…طھظ…ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط¯ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط³ط±ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ظٹظˆط§ظٹظ‰ .
ط¹ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظ†ط´ط¯.
ظ…طھظ…ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظ„ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± طھظˆ ط²ظٹط¯ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(54)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظ…ظ… ط±ط§ ظ†ظٹظƒظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ…ط«ظ„ ط¬ط³طھظ†ط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ع¯ظˆط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظ…ط§ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظˆ ظ†ط¯ظٹظ… ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¬ط°ظٹظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ† ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط´ط¨ظ‰ ط±ط§ ط³ط­ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .(55)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط´ظ‡ط± ظˆ ط¯ظٹط§ط± ظˆ ظ‡ط± ط¹طµط± ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ†  
ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط°ظƒط± ط®طµط§ظ„ ظˆ طµظپط§طھ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط´ط®طµ ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ظٹط±ظ‡ ط³ظ„ظپ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط±ط§ظٹط¬ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ط¨ط± ع¯ظˆط± ظ¾ط¯ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! طھظˆ ط¨ط§ ظ¾ط´طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±طھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ط²ظٹط² ط¯ط§ط´طھظ‰ . ظ…طµظٹط¨طھ ظپظ‚ط¯ط§ظ† طھظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط§ط³طھ .(56)
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظٹظپظ‡ ط¨ط± ظ…ط²ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ )(57) ط§ظٹط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط؛ط¶ ط؛ظ… ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¢ط±ط§ظ…ط´ طŒ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯! ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ظ„ط¨ط¯ طھظˆط³طھ ظˆ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ظ… ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظپظ† طھظˆ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ظپط±ط¯ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒط³ط§ ظ‡ط³طھظ‰ . ط§ط² ط¯ط³طھ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طھط؛ط°ظٹظ‡ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‰ ظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ طھظˆ ط®ط§ط·ط±ظ‰ ط®ظˆط´ â€چ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§طھ ط®ط±ط³ظ†ط¯ ظ†ظٹط³طھظٹظ… طŒ ط§ظ…ط§ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظ‡طھط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط² ط¨ط´ط¯طھ ط¨ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط§ظˆ ظ†ظٹط² ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(58) ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط®ط¨ط§ط¨ ط¨ظ† ط§ط±طھ ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ…ط¯ظپظˆظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ط¯ط§ ط®ط¨ط§ط¨ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ظ‚ طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط´ط¯طھ ط¨ظ„ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¢ط²ظ…ظˆط¯ظ‡ ع¯ط´طھ ظˆ طھظ† ط§ظˆ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯.(59)
ط§ط¨ظˆظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظ† ط²ظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¯ظٹط´ط¨ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒط´طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ط¹ط²ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ط§ط² ط³ظ…طھ ع†ظ¾ ط§ظˆ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹظ†ط¯ظˆط®طھ ظˆ ...(60)
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط³ط± ظ…ط²ط§ط± ط¬ط¯ط´ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ :
ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¬ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط³ظٹط±ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯ظ‰ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ع¯ط²ظٹظ†ط´ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط´ظٹط¯. ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط­ط¬طھظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ط§ظ‰ طھظˆطŒ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ع†ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھ ط±ط§ ظ…ط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظپظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯ظٹظ… طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ طھظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‰ . ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! طھظˆ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظ‰ . ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ط±ط­ظ„طھ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ طھط³ظ„ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… . ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±! ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡طھ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¨ط§ط؛ ظپط±ط¯ظˆط³ ط§ط³طھ .(61)
ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظˆ ط¹ط²ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط§ط² ظ…ظ‚طµط¯ ط§طµظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… . ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط·ظˆط± ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط³ظˆظƒ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¨ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظٹط§ط¯ ظ…طµط§ظٹط¨ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ط¹ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ط§ظ‰ ط¨ط´ط± ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§طµظˆظ„ ظ…ط¯ظ†ظٹطھ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ظ‚طھط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط®ط·ط¨ط§ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط±ظ‚ط§ط¨طھ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆظٹظٹظ‡ط§طŒ ط§ط² ظ‚ظ„ظ‡ ط±ظپظٹط¹ ظپطµط§ط­طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ط؛طھ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظٹظ… ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ طھط±ط§ط¬ظ… ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط­ظ…ط§ظ‚طھظ‰ طھظ† ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظ…ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆط±ط¯ظ„ظ‰ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ط¯. ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط³ظپط§ظ‡طھ ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯ط§ظ† .
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ط² ط¢ظ†  
ط¯ط± ظپطµظˆظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط§ ط§طµظ„ ط¬ظˆط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط°ظƒط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ط¯ظٹظ… . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپطµظ„ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط¬ظˆط§ط² طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… . ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظˆط¬ظˆط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط² ظˆ ط±ط¬ط­ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط·ظˆط± ظ…طھظˆط§طھط± ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ طŒ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط´ طŒ ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ طŒ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط³ط§ظ„ ط±ط§ ط³ط§ظ„ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ط¨ط¯ظٹظ‡ظٹط§طھ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(62)
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ طŒ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط±ظˆط§ط­ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط¨ظˆ ط¯ط§ظˆط¯طŒ ط¢ط«ط§ط± ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ط± ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ط¨ظˆط¯.(63)
ط§ط² ط§ظ†ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط±ظٹط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظˆطھ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.(64) ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط­ط¯ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط§ط³طھ .
ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ع†ظ†ط§ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢طھط´ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظˆظƒط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ طŒ ط¯ظˆط± ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طŒ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظˆظ‚طھظ‰ طھظˆط¬ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ع¯ط°ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ط§طھظ…ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† ظˆ ظ…طµظ„ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط·ط±ط­ ظ…ط¬ط¯ط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ط³طھ ط³ط®ظ† ط´ط§ط¹ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹظ…ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط² ط³ط±ط²ظ†ط´ ط¨ط¯ط§ط± ظƒظ‡
ظ‡ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط² ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ
ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط´ ط؛ظ†ظˆط¯ظ‡
ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط±ط¯طŒ ط³ط­ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ
ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظٹظƒظ‰ ط·ظˆظ„ ط´ط¨ ط±ط§ ط؛ظ†ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط¯ط±ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ
ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹظ…ظ‡ طھظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ† ع†ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ…
ط¨ع†ط´ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط±ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط¨ع¯ظˆ
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¢ط«ط§ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط´ â€چ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…طھط¹ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط±ط®ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯. ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ظ„ط²ظˆظ… طھط±طھظٹط¨ ط¢ظ† ط¢ط«ط§ط± ط¯ط± ظ‡ط± ط¹طµط± ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± طµظپط­ط§طھ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… ط¯ط§ظ†ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ع†ظ†ظٹظ† ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ظٹط±ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¨ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ‡ظ…ط¯ظ„ظ‰ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ظƒظ† ط­ظ…ط²ظ‡ ظ„ط§ ط¨ظˆط§ظƒظ‰ ظ„ظ‡
ط§ظ…ط§ ط­ظ…ط²ظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظ‡ظ…ط¯ظ„ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھط±ظƒ ع†ظ†ظٹظ† طھط¨ط¹ظٹطھظ‰ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ†ظƒظˆظ‡ط´ â€چ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ع†ظ‡ ط¯ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط؛ظ…ط¨ط§ط±طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط´ع¯ظپطھط§! ط§ط² ط؛ظپظ„طھ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط¢ظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ ع†ظ‡ ط¹ط°ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) طھظƒ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظˆظ† ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط§ظˆ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں! ط­ط¨ظٹط¨ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± ط´ظ†ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط®ظˆظ† ط´ط±ظٹظپط´ â€چ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طں!
ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ (طµ ) ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط§ظˆ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط؛ط§ط±طھ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط²ط®ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظپط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ...
ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®طµظˆطµ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط­ظˆط§ط¯ط« ط؛ظ… ط²ط§ ظ…طھط§ط«ط± ط´ط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† ع†ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ظ†طµط§ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظ…ط§ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط±ط¬ط­ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ†  
ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ظٹطھ طŒ ط§ط² ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط±ط¬ط­ط§ظ† ظ†ظٹظƒظˆطŒ ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط®ظٹط±طŒ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظƒظ‡ ط¬ط²ط، ط³ظ†طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯. ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ع¯ط°ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ط³ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط§ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ظ‰ ط°ط¨ط­ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظˆط´طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ طŒ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ… : ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¬ط² ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں! ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط² ط§ظˆط³طھ .(65)
ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ طµظ„ظ‡ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط± ظˆطµظˆظ„ ط«ظˆط§ط¨ طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طŒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ط·ظˆط± ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ظˆطµظٹطھظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ظ… طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.(66)
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ط§ط¯ط± ظ¾ط³ط± ط¨ظƒط± - ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط³ط§ط¹ط¯ظ‡ - ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظپط§طھ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط­ط¶ظˆط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ… طھط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¢ظˆط±ظ… طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… ط§ط² ط·ط±ظپ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظƒظ†ظ… طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ع¯ظپطھ : طھظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ط؛ ظ…ط®ط±ظپ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ط³طھ .(67)
ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط¹طھط±طھ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹظƒظˆظƒط§ط±ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ‚ط§ظ†ط¹ ظ†ظٹط³طھظٹظ… طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط³ظ„ظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯طŒ ط¹ظ…ظ„ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظ…ط¹ظٹط· ط±ط§ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¨ظٹط¯ ط¨ظ† ط±ط¨ظٹط¹ظ‡ ط¹ط§ظ…ط±ظ‰ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظٹط³طھ ط´طھط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ظ†ط­ط± ط´ظˆظ†ط¯.(68)
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… : ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )  
ظ¾ظ†ط¬ ظپطµظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµظ„ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )طŒ ط¨ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظپطµظˆظ„ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط±ط¬ط­ط§ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط±ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظ‰ ظپطµظˆظ„ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ع¯ط±ظٹط³طھظ† طŒ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط²ط§ ظˆ ط³ظˆظƒظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¬ط§ظٹط² ظ†ط¨ط§ط´ط¯طں ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ظ„ظ‰ ط¨ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط§ط³طھ . ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± طھط´ظƒظٹظ„ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) - ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ط§ط¯ - ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ طھظ„ط® ظˆ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط±طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹظ… طں!
ظ„ط²ظˆظ… ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظˆ ط­ط³ظ† طھط¨ط¹ظٹطھ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط¬ظˆط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† طµط±ظپ ظ†ط¸ط± ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط±ظˆط´ ط§ظˆ ظˆ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³ظˆظ‡ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ . ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ†ط¬ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² طµظپظٹظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹظ†ظˆط§ ط´ط¯. ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) طµط¯ط§ ط²ط¯ ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط¨ط± ظƒظ† ! ط¯ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ طµط¨ط± ظƒظ† .
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ â€چ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ظٹط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ† ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طھط±ط¨طھط´ ط±ط§ ط¨ظˆ ظƒظ†ظ‰ طں ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط®ط§ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ظ… ط§ط´ظƒ ط¢ظ…ط¯.(69)
ط§ط² ط´ط¹ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طµظپظٹظ† طŒ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ†ظٹظ†ظˆط§ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط§ظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط§ط´ظƒ ط§ظˆ ط®ظٹط³ ط´ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط¶ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ع¯ظپطھظ… ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط´ظ…ط§! ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط§طھ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(70)
ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط´طھط±ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ط¬ظ„ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط­ظ„ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپط¶ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯.(71)
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯طŒ ظ…ظ† ع¯ط±ظپطھظ…ط´ طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ… . ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظˆ ط´ط¯طŒ ع¯ط±ظپطھظ…ط´ طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ظ… .
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ .
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ط§ظ…طھ طھظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط®ط§ظƒظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ط±ظٹط³طھ .(72)
ظ…ط§ظˆط±ط¯ظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ظ‡ط´ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡(73) ط§ط² ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظˆط­ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط§ظ…طھ طھظˆ ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط³ط®طھ ط¢ط²ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± طھظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط´طھظ‰ ط®ط§ظƒ ط³ظپظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ط·ظپ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ط± ط´ظ…ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط±ظپطھ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط§ ط®ط§ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط¢ظ…ط¯. ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ طŒ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ط¹ظ…ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¨ظˆط°ط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯: ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط·ظپ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط®ط§ظƒ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ط´ ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ .
ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ†ط´ ط®ط§ظƒ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… :
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯.
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ظˆط² ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ط؛ط¨ط§ط±ط¢ظ„ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط´ظٹط´ظ‡ ط®ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ط§ظٹظ† ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆط³طھ ظˆ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ… .
ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(74)
ط¯ط± طµط­ط§ط­ ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط·ظˆط± ظ…طھظˆط§طھط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯طŒ ط±ظˆط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظ‡ظپطھظ…ظٹظ† ط±ظˆط² ط§ط² ط§ظˆطŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط¬ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ط¯ط± ط³ظپط±طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھظ†ظ‡ط§طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط³ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ظ„ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ط§ظˆ ط±ط§ ط´ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« طµط­ظٹط­ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… طŒ ظ†ظˆط­ طŒ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط¹ظٹط³ظ‰ طŒ ط²ظƒط±ظٹط§طŒ ظٹط­ظٹظ‰ طŒ ط®ط¶ط± ظˆ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.(75) ط§ظ…ط§ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ط¹طھط±طھ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ - ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† طŒ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظ†ع¯ ط²ط¯ ع¯ظ… ظ†ع¯ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظٹط§ظپطھ - ط¨ط± ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظ¾ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ط²ط§ط، ظ†ط³ظ„ ط§ظ†ط¯ط± ظ†ط³ظ„ طŒ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±ط´ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ظˆظ‚طھ ط·ط¹ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھظƒط§ط±ط§ظ†ط´ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ط´ظˆظ… طŒ ط¨ظٹظ… ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆظ‰ .
ط§ظ†ظ…ط§ ط§ط´ظƒظˆط¨ط«ظ‰ ظˆ ط­ط²ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ظ„ط§ طھط¹ظ„ظ…ظˆظ†(76)
ظ…ظ† ط´ظƒط§ظٹطھ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯.(77)

 

next page

fehrest page

back page