بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ±غ· -


ط§ظ†ظƒط§ط± ط³ظˆظٹط¯ظ‰ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§طµظ„ ظˆ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¶ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظ„طھط²ط§ظ…ط§طھ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط³ظˆظٹط¯ظ‰ طھظˆظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ†طµط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¹ظ‚ظ„ط§ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ظ„ط·ظپ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ط­ظƒظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ طŒ ط¨ط­ط« ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ طھظپطµظٹظ„ طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظٹظ… - ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ…ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظˆ ط±ظپط§ظ‡ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
3 - ط§ط­ظ…ط¯ ظƒط³ط±ظˆظ‰
((ط§ط­ظ…ط¯ ظƒط³ط±ظˆظ‰)) ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط³طھظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
((ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ظپظˆطھ ظƒط±ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 260 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† طŒ ط§ظˆظ„ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط±ط§ظپط¶ظ‰ ظ‡ط§ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظپط±ظ‚ظ‡ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ط› ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ طŒ ظƒط§ط±ط´ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط±ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط±ط¯ط§ط¨ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯)).(243)
ط¬ظ‡طھ ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ظƒط³ط±ظˆظ‰ ظˆ ظ…ط²ط¯ظˆط±ظٹطھ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ع¯ظ„ظٹط³ طŒ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ . ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظˆ: ((ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط³طھظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ظ‡ط± ظ‚ظˆظ„ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط³ط³طھ طھط± ظˆ ط¶ط¹ظٹظپ طھط± ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط§ظپطھط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط¶ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط­ط« ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« طŒ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ ظˆ ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯)).
4 - ط§ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ†
((ط§ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ† )) ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ط±ظˆظ‰ ظ…ط¬ظˆط³ظ‰ طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط±ط¬ط³ ظˆ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ط­ظ‚ط¯ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظˆ ظ…طµط§ط¯ط± ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¨ط؛ط¶ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ط± ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ â€چ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ ط®طµظ… ط·ط؛ظٹط§ظ† ظˆ ط³طھظ… طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
((ط¯ظƒطھط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ط¯ظˆظ‰ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ((ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظپط¶ظ„ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط² ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط´ط§ط· ظˆ ط·ط±ط§ظˆطھ ظˆ ط´ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ظپظˆط³ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹط§طھ طŒ ط«ط¨ط§طھ ظˆ ط·ظ…ط§ط،ظ†ظٹظ†ظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط± ظ†ظ‡ طھط­ط¬ط± ظˆ ظ‚ط§ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ط´ظƒ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¯طŒ ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ )).
ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ((ط§ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ† )) ط¬ط²ظˆظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¹ظٹط¨ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ طµط­ط§ط­ ط³ظ†طھ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ طŒ ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھظˆط§طھط± ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ…ط¹ط¸ظ… ((ط­ط¬ط© ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط²ظ‡ظٹط±ظ‰))طŒ ط§ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط±ط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† طŒ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط´ظٹط® ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ظƒط§ط´ظپ ط§ظ„ط؛ط·ط§))طŒ ط¯ط± طھظ‚ط±ظٹط¸ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط³طھط§ط¯ ط²ظ‡ظٹط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط؛ط§ظٹط¨ - ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظپط¯ط§ظ‡ - ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§طµظˆظ„ ظˆ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ظٹط§طھ ظˆ ط§ظ…ط± ظ…ظپط±ظˆط؛ ظ…ظ†ظ‡ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.))(244)
5 - ط´ظƒط±ظ‰ ط§ظپظ†ط¯ظ‰
((ط´ظƒط±ظ‰ ط§ظپظ†ط¯ظ‰ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ )) ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط´ظƒ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !! ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط،ظٹط§ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ظ„ط¹طµط± ظٹط§ ظ…ظ† ظ„ظ‡ظ… ط®ط¨ط± ط؛ط؛ط؛ ط¨ظƒظ„ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط­ط§ط± ظ…ظ† ط¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ„ظپظƒط±...
ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ط­ط¯ط« ظ†ظˆط±ظ‰ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¯ط± ط±ط¯ ط§ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ظƒط´ظپ ط§ظ„ط§ط،ط³طھط§ط± ط¹ظ† ط§ظ„ط­ط¬ط© ط§ظ„ط؛ط§ط¦ط¨ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط±)) طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظƒط±ط¯. ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ طھطµط±ظٹط­ط§طھ ع†ظ‡ظ„ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظƒط§ط¨ط± ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆظ„ط§ط¯طھ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط´ظپ ط§ظ„ط؛ط·ط§طŒ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ظ…ط­ظƒظ… ظˆ ظ…طھظ‚ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط¯ ط§ظپظ†ط¯ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ ط¢ظ† ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط¨ظ†ظپط³ظ‰ ط¨ط¹ظٹط¯ ط§ظ„ط¯ط§ط± ظ‚ط±ط¨ظ‡ ط§ظ„ظپظƒط± ط؛ط؛ط؛ ظˆ ط§ط¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط´ط§ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط´ظˆظ‚ ظˆ ط§ظ„ط°ظƒط±
ط§ظٹظ† ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ظ…ط³طھظ‚ظ„ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ((ط§ظ„ط²ط§ظ… ط§ظ„ظ†ط§طµط¨ )) ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ طھط­ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ…ط§ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ظٹط± ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط­طھظ…ظ‰
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ…طھظپظ‚ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­طھظ…ط§ طھط­ظ‚ظ‚ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§.
ع¯ط³طھط±ط´ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ…
ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ط¬ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھظ† ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ط³ ظˆ ظˆط­ط´طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ط´ط±ط§ط±طھ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط±طھط¨ط§ ط¬ظ†ع¯ ط§ط¹طµط§ط¨ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط¨ط¯ظ‰ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط³ط¨ظ‚طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¨ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط±ط´ طŒ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط؛ط±ظٹط¨ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظˆظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط³طھظ…ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ظ†ظٹط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¬ظ‡ط² ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط«ط±ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ :
1 - ((ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط®ط¯ط±ظ‰ )) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ظپطھظ†ظ‡((ط§ط­ظ„ط§ط³ )) ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¬ظ†ع¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط² ظ‡ط³طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ… ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظپطھظ†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ظ†ظˆظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط± ط¹ط±ط¨ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظ…ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯.(245)
ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط®ظˆظ†ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ„ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
2 - ((ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط®ط¯ط±ظ‰ )) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط§ظٹظ† ط´ط¯طھ ظˆ ط®ظپظ‚ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ… ظ¾ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:((ط®ط¯ط§)). ط³ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط³طھظ… ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ط´ط§ط· ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯(246))).
3 - ((ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط®ط¯ط±ظ‰ )) ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ط² ط´ط§ظ‡ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ط´ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط®طھ طھط± ط§ط² ط§ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† طھظ†ع¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط³ط§ظƒظ†ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ظƒط§طھ ظˆ ط®ظٹط±ط§طھط´ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯...(247))).
4 - ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط®ظ„ظپط§ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظ„ظپط§طŒ ط§ظ…ط±ط§ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط±ط§طŒ ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط¬ط¨ط§ط¨ط±ظ‡ ظˆ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯)).(248)
ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط± ع†ظ†ط¯ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط› ط¨ط±ط®ظ‰ ط®ظ„ظپط§ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظ„ظˆظƒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¬ط¨ط§ط¨ط±ظ‡ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ†ط¬ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط¢ظ† ط·ظˆط§ط؛ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯ ظˆ ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
5 - ((ط¹ظˆظپ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ )) ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط³طھظٹط¯ ط§ظ‰ ط¹ظˆظپ ! ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ط¨ظ‡ 73 ظپط±ظ‚ظ‡ طھظ‚ط³ظٹظ… ط´ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯)).
ط¹ظˆظپ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ط·ظˆط±طں
ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((... ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط±ظ‡ط§ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط²ظƒط§طھ طŒ ط²ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ طŒ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ط¢ظٹط¯ ظˆ طھظپظ‚ظ‡ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ ط§ط² ط²ظ†ط´ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¹ط§ظ‚ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط± ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¢ط®ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ طŒ ط§ظˆظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظپط§ط³ظ‚ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ طŒ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظ‚ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط±ط°ظ„طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط´ط±ط´ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯)).
ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ط´ط§ظ… ظپطھط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ (ظپطھط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯) ط³ظ¾ط³ ظپطھظ†ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظپطھظ†ظ‡ ط¨ط¯طھط± ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ طھط± ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظپطھظ†ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.))(249)
6 - ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط² ظ…ط§ط³طھ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ط¬ ظˆ ظ…ط±ط¬ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ ظ‚ط·ط¹ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط± ظƒظˆع†ظƒ ط±ط­ظ… ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط³ظ†ع¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط§ظپظ„ ط±ط§ ظپطھط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.))(250)
7 - ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆظ‚طھظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆظپ ظˆ طھط±ط³ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظ„ط§ ظˆ ط·ط§ط¹ظˆظ† ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظˆ طھط´طھظ‘طھ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ظˆ طھط؛ظٹط± ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ط± طµط¨ط­ ظˆ ط´ط§ظ… طŒ طھظ…ظ†ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯. ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹط§ط،ط³ ظˆ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† طھط³ظ„ط· ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.))(251)
8 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ((ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¨ط§ طھط±ط³ ظˆ ط±ط¹ط¨ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¯ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ع¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ظ†ظ¾ط³ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ط±ط§ط¨ظٹظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¢ط¨ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط±ظˆظٹظٹط¯ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط؛ط±ظ‚ ظ†ط¹ظ…طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ )).
ط´ط®طµظ‰ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ع¯ظپطھ : ع†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ط¨ظٹظ‡ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ظˆط§ط± ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ…ظٹط±ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆ ط´ظ‡ظˆطھظ‡ط§ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط±ط¨ط§ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ط±ط¨ظˆظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط²ظ†ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ط±طھظپط§ط¹ ط¨ظ†ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط±ط´ظˆظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ طھط§ط¨ط¹ ظ‡ظˆط§ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظپط±ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط­ظ„ظ… ط±ط§ ط¶ط¹ظپ ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ظپط®ط± ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ† ظپط§ط³ظ‚ ظˆ ظˆط²ط±ط§ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ ظˆ ط§ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ط®ط§ط¦ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظ†ظٹظ† ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ظ‚ط§ط±ط¦ط§ظ† طŒ ظپط§ط³ظ‚ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط³طھظ… ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ظˆط¯ ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¹ظ„ظ†ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط±ظˆط؛ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظ…ط±طŒ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط³ظˆط§ط± ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظپظ‰ ط، ظˆ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط±ط§ ط²ظٹط§ظ† ظˆ ط®ط³ط§ط±طھ ط­ط³ط§ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ طھط±ط³ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† طŒ ط´ط±ظˆط±ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆظپ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ… ظˆ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظٹظ…ظ† ط®ط±ظˆط¬ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ طµظٹط­ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط¨ط§ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ طھظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ 313 ظ†ظپط± ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ط´ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆظ„ ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ط³طھ : ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظٹط± ظ„ظƒظ… ط§ظ† ظƒظ†طھظ… ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ†ظ… ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط®ظ„ظٹظپط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط­ط¬طھ ط§ظˆ ط¨ط± ط´ظ…ط§. ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹطھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط،ط±ط¶ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظٹظ‡ظˆط¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ†طµط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³طھط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ…ظ„طھ - ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ„طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯- ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯- ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§- ط¢طھط´ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯)).(252)
ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط³ط§ط¹طھ
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ط§ط² ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§طŒ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط¯ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆظ„
((ط¹ط·ط§ط،)) ظپط±ط²ظ†ط¯((ط§ط¨ظˆ ط±ظٹط§ط­ )) ط§ط² ط­ط¨ط± ط§ظ…طھ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ط§ ط¨ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¯ط± ط­ط¬ط© ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ ط­ط¬ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط³ط§ط¹طھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ظ… طں))
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¶ط§ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯- ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯- ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ظˆط§طھ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ ظ…ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظˆظپط´ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†ظƒط±ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ†ظ…ظƒ ط¯ط± ط¢ط¨ ط­ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ طھط¹ط¬ط¨ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط±ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط±ط§ظ‰ ط¬ظˆط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ط› ط§ظ…ط±ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظˆط²ط±ط§ظٹظ‰ ظپط§ط³ظ‚ ظˆ ط³ط±ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ط³طھظ…ع¯ط± ظˆ ط§ظ…ظ†ط§ظٹظ‰ ط®ط§ط¦ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طں! ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ظ…ظ†ظƒط±طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط§ط¦ظ† طŒ ط§ظ…ظٹظ† ظ‚ظ„ظ…ط¯ط§ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹظ† طŒ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط±ط§ط³طھع¯ظˆ طھظƒط°ظٹط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھ طھط¹ط¬ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط·ط±ظپ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط²ط±ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط²ظƒط§طھ طŒ ط®ط³ط§ط±طھ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط¬ظپط§طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط´ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ط·ظ„ظˆط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط² ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط²ظ† ط¨ط§ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¯ط± طھط¬ط§ط±طھ ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ظپطµظ„ط´ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ط±ظ…ط§ظ‰ طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒط±ظٹظ… طŒ ط³ط®طھ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ ظپظ‚ظٹط±طŒ طھط­ظ‚ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظٹظƒظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظپط±ظˆط®طھظ… ظˆ ط¢ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط·ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط´ظ†ظˆظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظٹط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¢ظٹط§ ط­طھظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طŒ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ„ط¨ ط¨ط¬ظ†ط¨ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¨ط§ط­ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ط´ط§ظ† ظƒظٹط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظˆط³ط´ط§ظ† طھط¬ط§ظˆط² ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ظˆط­ط´طھ ظˆ ط±ط¹ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط±ط§ ط¬ط² ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھط±ط³ ظˆ ظˆط­ط´طھ ظˆ ط±ط¹ط¨ ظˆ ط±ظ‡ط¨طھ طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ )).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط°ط´طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ طھط§ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط§ط² ط´ط± ط´ط±ظ‚ظ‰ ظˆ ط؛ط±ط¨ظٹظ‡ط§! ظˆ ظˆط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط´ط±ظ‚ظٹط§ظ† ظˆ ط؛ط±ط¨ظٹط§ظ† ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط®ط¯ط§! ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ طµط؛ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط±ط­ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ¾ط§ط³ ط­ط±ظ…طھ ظƒط¨ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ظ‡ظٹع† ظ…ظ‚طµط±ظ‰ ط¹ظپظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط®ط¨ط§ط±ط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظپط­ط´ ظˆ ظ†ط§ط³ط²ط§ط³طھ طŒ ط¬ط«ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط¢ط¯ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† )).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط±طŒ ط؛ظٹط±طھ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ظ†ظٹط² ط؛ظٹط±طھ ط¨ظ‡ ط®ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط´ط¨ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط± ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ ط³ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظ…طھ ظ…ظ† ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¯ط±ظگ طھط¹ط¬ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طŒ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ط·ظ„ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط²ظٹظ†طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹط³ط§ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط¹ط¨ط¯ ظٹظ‡ظˆط¯ظٹط§ظ† ط²ظٹظ†طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹظˆط± ط¢ظ„ط§طھ طŒ ط¢ط±ط§ظٹط´ ظˆ ظ…ط؛ط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظˆ طµظپظ‡ط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¨ط§ ط·ظ„ط§طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظٹط± ظˆ ط¯ظٹط¨ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظˆط³طھ ظ¾ظ„ظ†ع¯ طŒ ظƒط§ظ„ط§ظ‰ ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط² ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط±ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط¹ظ…ظ„ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھ ط¨ط§ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط±ط´ظˆظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† طŒ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط² ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط·ظ„ط§ظ‚ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ط­ط¯ظ‰ ط¬ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨طھ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…طھط¶ط±ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط² ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± ط§ظ…طھ ظ…ظ† ط¨ط± ط§ظ…طھ طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ط؛ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ظ…طھ ظ…ظ† طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ع¯ط±ط¯ط´ ظˆ طھظپط±ظٹط­ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط·ط¨ظ‚ظ‡ ظ…طھظˆط³ط· ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¬ط§ط±طھ ظˆ ظپظ‚ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط®ظˆط¯ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظˆ ط±ظٹط§ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‰ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظˆط¹ظ‰ ظ…ط²ظ…ط§ط± ظˆ ط¢ظ„طھ ظ…ظˆط³ظٹظ‚ظ‰ ط§طھط®ط§ط° ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ طھط¹ظ„ظ… ظپظ‚ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§. ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط³ط± ظˆ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ظ†ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط±ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ظ‚ط±ظ‚ظ‡ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¹ط§ظ…ط¯ط§ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط´ط±ط§ط± ط¨ط± ط§ط®ظٹط§ط± ظ…ط³ظ„ط· ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظˆط؛ ظپط§ط´ ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط¬ط§ط¬طھظ‡ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظپظ‚ط±ط§ ظپظ‚ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ„ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط¯ط± ط؛ظٹط± ظپطµظ„ ط¨ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط·ط±ظ†ط¬ ظˆ ظ†ط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆط³ظٹظ‚ظ‰ ط±ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ طŒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ†ظƒظˆظ‡ظٹط¯ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظپط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط°ظ„ظٹظ„ طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظ†ظپظˆط±طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط§ظ…طھ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط§ط±ظٹط§ظ† طŒ ط¹ط§ط¨ط¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط§ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ظ‚ط§ط±ظٹط§ظ† ط±ط§طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط¬ط³ ظˆ ظ†ط¬ط³ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯)).
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¯ط± طھط¹ط¬ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ظ‰ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ! ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ((ط±ظڈظˆظژط¨ظٹظگط¶ظژظ‡)) طھظƒظ„ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯)).
ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ! ((ط±ظˆط¨ظٹط¶ظ‡)) ع†ظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ع†ظٹط²ظ‰ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¹ط§ظ…ظ‡ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط³ط®ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط²ظٹط§ط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¹ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظ‚ظˆظ…ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¹ط±ظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¯ طھط§ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظˆط§عکع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯- ظˆ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط¹ظ†ظ‰ ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط±ط§- ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط³طھظˆظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ‡ ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط¢ظٹظ‡ ((ظپظ‚ط¯ ط¬ط§ط، ط§ط´ط±ط§ط·ظ‡ط§)) ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط¨ظٹط§ظ…ط¯)).(253)
ط­ط¯ظٹط« ط¯ظˆظ…
((ط­ظ…ط±ط§ظ† )) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) (ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظƒظ‡ طµط­ط¨طھ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط´ظˆظƒطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ظپظ‚ط± ظˆ ط¨ط¯ط­ط§ظ„ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ…ظ† ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط±طŒ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظˆظƒط¨ ط³ظ„ط·ظ†طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ… . ط§ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط¨ظ‰ ط³ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ظˆط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط´ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¨ط± ط§ظ„ط§ط؛ظ‰ ط³ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ… . ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¬ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط²طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط´ظ…ط§ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط­ط±ظپظ‰ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط®ظˆط¯طھ ظˆ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طھط­ط±ظٹظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ )).
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ…ظ† ع¯ظپطھظ… : ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† ع¯ط²ط§ط±ط´ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ طں ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ )).
ظ…ظ†طµظˆط± ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط­ط±ظپظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں
ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ((ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط§ط­ط±ظ†ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ‚ظ„ط¨ طھظˆ ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ظ†ط¬ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† طھظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط®طھظٹط§ط± ع¯ظˆط´ ط®ظˆط¯طھ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ…ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ط§ط­طھظٹط§ط¬ طھظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§)).
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ظ‡ظٹع† ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² طھظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¢ظٹط§ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹظ… طں طھظˆ ع¯ظپطھظ‰ : ط¨ظ„ظ‰ ط³ظ„ط·ظ†طھظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط§ظٹط²ط§ظ„ ط¯ط± ط³ظ„ط·ظ†طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‡ظ„طھ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظٹطھط§ظ† ط¯ط± ظˆط³ط¹طھ ظˆ ظپط±ط§ط®ظ‰ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ظ„ط¯ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظ„ط§ظٹظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ„ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ طھظˆ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط®ظ† طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ… ط´ط®طµ طھظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظ„ط§ظٹط¯طŒ ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طھظˆ ط¨ط§ط´ط¯)).

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation