بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ³ -


((ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ…ظ† ط¨ط± ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ط± ط¯ظٹظ†طھط§ظ† ظ…طھظپط±ظ‚ ظ†ط´ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯...)).(38)
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط­ط¬طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط§ظ‡ط¯ طµط¯ظ‚ ظˆ ط±ط§ط³طھظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯.
طµظپط§طھ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
طµظپط§طھ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† طµظپط§طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ†ظˆط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ظ‡ظٹط¨طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ط³ظˆط³ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھظˆطµظٹظپ ظˆ طھط¹ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
1 - ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط®ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط­طھظ…ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆط´ ظپط§طµظ„ظ‡ ظ…ظˆط²ظˆظ† ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظٹط´ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط±ظپط§ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط± ظƒظ†ط¯.))(39)
ط­ظپط§ط¸ ظˆ ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ - ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« - ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ط¯ط± طµظپط§طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
2 - ط§ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ظˆ ط§ط² ط³ظٹط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ظ†ع¯ ط³ظپظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط®ظ‰ ظ†ظپظˆط° ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ظƒظ… طµط§ظپ ظˆ ط¹ط±ظٹط¶ ظˆ ط±ط§ظ†ظ‡ط§ظٹط´ ظ¾ظ‡ظ† ظˆ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط±ط´طھ ظˆ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ (ع†ظ‡ط§ط±ط´ط§ظ†ظ‡ ) ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط®ط§ظ„ طŒ ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظ†ع¯ ظ¾ظˆط³طھ ط¨ط¯ظ†ط´ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط®ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط±ظˆط¬ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯)).
3 - ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† طھظˆطµظٹظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظٹط´ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ†ظٹط´ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط´ظƒظ…ط´ طµط§ظپ ظˆ ط¹ط±ظٹط¶ طŒ ط±ط§ظ†ظ‡ط§ظٹط´ ظ¾ظ‡ظ† طŒ ط¯ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆط´ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ† ط±ط§ط³طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯)).(40)
ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ†ط¸ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط³ظٹظ…ط§طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. طھظ…ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھ ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ظˆط´ظ† ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ط§ط¶ط¹ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط´ط§ط¹ط± ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ط¤ ظٹط¯ط› ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط·ظ„ط¹ ط§ظ„ط¬ظ…ط§ظ„ ط¨ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط§ظ„ظˆط¶ط§ط­ ط؛ط؛ط؛ ظˆ ط³ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ†ط³ظٹظ… ط¨ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط§ظ„ظپظٹط§ط­(41)
ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ )
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ ط› ط¯ط± ط±ظˆط´ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط³ط§ط®طھظ† ط³ظٹط³طھظ… ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ط² ط¯ط²ط¯ظ‰ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط±ظٹط®طھع¯ظ‰ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظˆ ط¯ط± طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ظˆ ط³ظٹط³طھظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط­ظٹط«ظٹط§طھ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ظˆط´ط¨ط®طھظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ طھط§ط¬ ظˆ طھط®طھ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‡ط§ ظˆ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع†ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط¨ ظˆ ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ط¹ط¯ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط±طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ظˆ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆظ‰ ط§ظˆ ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯)).
2 - ط­ط°ظٹظپظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ع¯ط± ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط±ظˆط² (ظ‡ظ… ) ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط²طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ظˆ ط®ظˆظ‰ ط§ظˆ ط®ظˆظ‰ ظ…ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ط´ â€چ ط§ط¨ظˆط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ((ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡)) ط´ظˆط¯)).
((ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† )) ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظˆ ط§ط² ظƒط¯ط§ظ… ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط´ظ…ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظˆ ظ¾ط³ط± ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ (ظˆ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯))).
3 - ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط¬ظ„ ظ…ظ† ط¹طھط±طھظ‰ ظٹظ‚ط§طھظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط³ظ†طھظ‰ ظƒظ…ط§ ظ‚ط§طھظ„طھ ط§ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظˆط­ظ‰ .(42)
((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ط³ظ†طھ ظ…ظ† ظ…ظ‚ط§طھظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ظˆط­ظ‰ طŒ ظ…ظ‚ط§طھظ„ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ…)).
4 - ط¬ط§ط¨ط±ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طµط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ طŒ ط§ط³ظ…ظ‡ ط§ط³ظ…ظ‰ ظˆ ظƒظ†ظٹطھظ‡ ظƒظ†ظٹطھظ‰ طŒ ط§ط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ظ‰ ط®ظژظ„ظ‚ط§ ظˆ ط®ظڈظ„ظ‚ط§ طھظƒظˆظ† ظ„ظ‡ ط؛ظٹط¨ط© ظˆ ط­ظٹط±ط© طھط¶ظ„ ظپظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ…ظ… طŒ ط«ظ… ظٹظ‚ط¨ظ„ ظƒط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ ظٹظ…ظ„ط¤ ظ‡ط§ ط¹ط¯ظ„ط§ ظˆ ظ‚ط³ط·ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¬ظˆط±ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…ط§(43)
((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ . ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط®ظˆظ‰ ظˆ ط´ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط´ط¨ظٹظ‡ طھط± ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…طھظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ظ† طھط­ظٹط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھط§ط±ظ‡ طھط§ط¨ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ… ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)).
5 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ط§ط³ظ…ظ‡ ط§ط³ظ…ظ‰ ظˆ ظƒظ†ظٹطھظ‡ ظƒظ†ظٹطھظ‰ طŒ ط§ط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ظ‰ ط®ظژظ„ظ‚ط§ ظˆ ط®ظڈظ„ظ‚ط§ طھظƒظˆظ† ظ„ظ‡ ط؛ظٹط¨ط© ظˆ ط­ظٹط±ط© ط­طھظ‰ طھط¶ظ„ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ط¹ظ† ط§ط¯ظٹط§ظ†ظ‡ظ… ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ ظٹظ‚ط¨ظ„ ظƒط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ ظپظٹظ…ظ„ط¤ ظ‡ط§ ظ‚ط³ط·ط§ ظˆ ط¹ط¯ظ„ط§ ظƒظ…ط§ ظ…ظ„ط¦طھ ط¸ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¬ظˆط±ط§(44)
((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط´ظ…ط§ظٹظ„ طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط§ط«ط± طھط­ظٹط±طŒ ط§ط² ط¯ظٹظ†ط´ط§ظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‚ط³ط· ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯)).
6 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط§ط² ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ† ظˆظ„ط¯ظ‰ ط§ط³ظ…ظ‡ ط§ط³ظ…ظ‰ ظˆ ظƒظ†ظٹطھظ‡ ظƒظ†ظٹطھظ‰ ظˆ ط´ظ…ط§ط¦ظ„ظ‡ ط´ظ…ط§ط¦ظ„ظ‰ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ ط³ظ†طھظ‰ ظٹظ‚ظٹظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ„طھظ‰ ظˆ ط´ط±ظٹط¹طھظ‰ ظˆ ظٹط¯ط¹ظˆظ‡ظ… ط§ظ„ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط±ط¨ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ طŒ ظ…ظ† ط§ط·ط§ط¹ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط§ط·ط§ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط¹طµط§ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط¹طµط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط§ظ†ظƒط±ظ‡ ظپظ‰ ط؛ظٹط¨طھظ‡ ظپظ‚ط¯ ط§ظ†ظƒط±ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ظƒط°ط¨ظ‡ ظپظ‚ط¯ ظƒط°ط¨ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ† طµط¯ظ‚ظ‡ ظپظ‚ط¯ طµط¯ظ‚ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط´ظƒظˆ ط§ظ„ظ…ظƒط°ط¨ظٹظ† ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ…ط±ظ‡ طŒ ط§ظ„ط¬ط§ط­ط¯ظٹظ† ط¨ظ‚ظˆظ„ظ‰ ظپظ‰ ط´ط§ط،ظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¶ظ„ظٹظ† ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚طھظ‡ ظˆ ط³ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¸ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظٹظ†ظ‚ظ„ط¨ظˆظ†(45)
((ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† طŒ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ظ…ظ† طŒ ط´ظ…ط§ظٹظ„ ط§ظˆ ط´ظ…ط§ظٹظ„ ظ…ظ† طŒ ط³ظ†طھ ظˆ ط±ظˆط´ ط§ظˆ ط³ظ†طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ . ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط´ط±ظٹط¹طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† طŒ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ (ظ‚ط±ط¢ظ† ) ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط§ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط؛ظٹط¨طھط´ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² طھظƒط°ظٹط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ظ†ظƒط±ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ظˆ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظƒظٹظپط±ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط²ط® ط§ظ†طھظ‚ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯)).
ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ط±ظˆط´ظ†طھط±ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ†ط¨ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
7 - ((ط§ط¨ظˆ طµط§ظ„ط­ ط³ظ„ظٹظ„ظ‰ )) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ((ط§ظ„ظپطھظ† )) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ†ط¸ط± ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط´ظ…ط§ظٹظ„ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ظˆ طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ .(46)
ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط±طŒ ظ†ظ‡ ظپظ‚ط· ط¯ط± ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆظ‰ ظˆ ط´ظ…ط§ظٹظ„ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ ط§ظ…طھظٹط§ط² ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط§طµظ„ط§ط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ط´ ط¯ط± ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ… ظˆ طھط­ظ‚ظ‚ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ .
ط±ظˆط§ظٹطھ ط¬ط¹ظ„ظ‰
ظ…ظ†ط´ط§ط، ظˆ ظ…ظ†ط¨ط¹ طھظپظƒط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظˆط­ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط³ظ†طھ ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط¯ط±ط§ظٹطھ ظˆ ط¶ظ…ظٹط± ظˆ ظپط·ط±طھ ط¯ط± ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ظˆ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط¹ ظپظٹط§ط¶ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ ط²ظ„ط§ظ„ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط¨ط²ط§ط± ط®ط¯ط§ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ط­ظ‚ )) ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ظˆط¯ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط­ط¬طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ظپظƒط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط¨ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‘ط§ظƒ ط®ط¯ط§ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ طھظ…ط§ظ…ط§ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط·ظٹط¨ ظˆ ط¨ط§ ظپط·ط±طھ ظˆ ط³ط±ط´طھ طŒ ظ…ظ†ط·ط¨ظ‚ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط­ظ‚ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆط±ط²ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ…طµظ„ط­ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط§ظپظƒط§ط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆط§ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط¬ظˆظٹط§ظ† طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¨ط¯ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¬ط¹ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¯ط§ط®ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط§طµط·ظ„ط§ط­ط§ ((ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹط§طھ)) ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ط§ط³طھ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡((ع¯ظ†ط¬ظ‰ )) ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† طŒ طµظˆط±طھط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³طھط§ط±ظ‡ ط¯ط±ظ‰ طŒ ط±ظ†ع¯ط´ ط±ظ†ع¯ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ط´ ط¬ط³ظ… ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ظˆط§ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„(47) ط²ظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ط¯)).
ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط³ط§ط®طھع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط³ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¬ط²ط¦ظ‰ ط§ط² ط¬ط³ظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط± ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ط³ظ… ط·ط§ظ‡ط± ظˆ ط·ظٹط¨ظ‰ طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¬ط³ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¨ظٹط« طھط±ظٹظ† ط§ط¬ط³ط§ظ… ظˆ ظ¾ظ„ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط§ظپظƒط§ط± ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ع¯ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط´ط±ظٹطھ ظˆ ط¬ط±ط«ظˆظ…ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ط³ظ…ظ‡ ط±ط°ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ع¯ظ…ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط±ظپط¹ ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ظ†ظƒط¨طھ ظˆ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ طھط­ظ‚ظٹط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط±ط§ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط°ط§طھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ظ‡ظ…ط§ظ† طµظپط§طھ ظˆ ط±ظˆط­ظٹط§طھ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط§ط³طھ . ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† طŒ ظ…ط§ظٹظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظ…ط´ط¹ظ„ ظ†ظˆط± ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ط› ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط®ظ„ظ‚ط´ طŒ ظ†ظˆط± ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط°ظٹظ„ ط§ط³طھ :
1 - ظˆط³ط¹طھ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ظ„ظ…طھط± ظˆ ط¯ط±ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ طŒ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط± ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ط² ظˆط§ط±ط«ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ط² ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط­ظƒظ…طھ ظ†ط¨ظˆظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط´ط±ط¹ظٹط§طھ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ط´ط±ظٹط¹طھ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط³ظٹط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظƒظ„ظ…ط§طھ ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ - ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ظˆط¯ - ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
1 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظˆطµط§ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ‡ظˆ ط§ظˆط³ط¹ظƒظ… ظƒظ‡ظپط§ ظˆ ط§ظƒط«ط±ظƒظ… ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط§ظˆطµظ„ظƒظ… ط±ط­ظ…ط§(48)
((ط§ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط­ظپط§ط¸طھ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ظˆط³ظٹط¹طھط± ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ„ظ… طŒ ط²ظٹط§ط¯طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯)).
2 - ((ط­ط±ط« ))طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯((ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ ظ†ط¶ط±ظ‰ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ع¯ظپطھظ… : ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¨ظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ†ط¯ط§ط±ط¯)).(49)
3 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± - ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ - ط§ط² ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ظ…ط§ (ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظ† ظˆ ط¬ظ…ظٹظ„ طھط±ظٹظ† ظ…ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط±ط« ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆط§ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ (ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظˆظٹط¯ ظˆ ظ…ظ†طµظˆط± ط§ط³طھ))).(50)
4 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط³ظ†طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ط±ط§ط¹طھ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯طŒ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظٹط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظˆظٹطھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯: ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒظ… ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ط±ط­ظ…ط© ظˆ ط§ظ„ظ†ط¨ظˆط© ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ† ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ط±ط³ط§ظ„ط© ط› ط¯ط±ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ط¯ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰)).(51)
ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆط³ط¹طھ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپط±ط§ع¯ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ((ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ط¬ط§ظ†ط¨ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ظٹظ‡ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ طھظˆط±ط§طھ ط§ط­طھط¬ط§ط¬ ظˆ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯)).(52)
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط¬ط¹ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظˆط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹ط§طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ†ظˆط§ط¨ ط§ط±ط¨ط¹ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…ط³ط§ظٹظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط­ط¯ظٹط« طŒ ط¶ط¨ط· ظˆ ط«ط¨طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظپطھظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط²ظٹط¨ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط§ط³ط®ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط®ط· ط´ط±ظٹظپ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2 - ط²ظ‡ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط±ظˆط´ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ (ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط²ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ظ† ظ„ط°ط§ظٹط° ظˆ ط®ظˆط´ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ) ط´ط¨ظٹظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ . ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط³ظٹط±ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ظˆ ط±ظˆع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ط³طھ . ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ط¨ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط³ظ‡ ط·ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط±ط¬ظˆط¹ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ظٹط±ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط²ظ‡ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
ط§ظ„ظپ - ظ…ط¹ظ…ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظ„ط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط؛ط°ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظپظ‚ط· ط®ط´ظ† ظˆ ط²ط¨ط± ط§ط³طھ )).(53)
ط¨ - ط§ط¨ظˆ ط¨طµظٹط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط¯ط± ط®ط±ظˆط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظˆ ط®ط´ظ† ظˆ ط·ط¹ط§ظ…ط´ ظ†ط§ظ† ط¬ظˆظٹظ† طŒ ط؛ظ„ظٹط¸ ظˆ ط³طھط¨ط± ط§ط³طھ)).
ط¬ - ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ظˆ ظˆظ‡ط¨ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظˆ ط؛ظ„ظٹط¸ (ظˆ ط®ط´ظ† ) ظˆ ط·ط¹ط§ظ…ط´ ط³ظپطھ ظˆ ط³ط®طھ ط§ط³طھ)).(54)
ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط´ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ط§طµظ„ط§ط­ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط±ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯. ظ¾ط³ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‚ط³ط· ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ط؛ط±ظˆط± ظˆ ظ†ط®ظˆطھ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹظ† ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ط§ظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)).
3 - طµط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ظٹظƒظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ط°ط§طھظ‰ ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط±ظˆط­ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ((طµط¨ط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ )) ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ط¹ط¸ظٹظ…طھط±ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. ط¯ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط­ظٹط§طھط´ طŒ ط­ظˆط§ط¯ط« طھظ„ط® ظˆ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ طھظƒظ‡ طھظƒظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… طھظƒظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط²ظٹط± ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظˆ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ط§ظ† ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھط¹ط·ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط«ط±ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظ‰ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ طھط­ظƒظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط²ظˆط±ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظپط§ط³ط¯ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ع†ط´ظ… ظˆ ع¯ظˆط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ¾ط¯ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظƒ طھظƒ ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط¯.
ظˆ ط­ظ‚ط§ طµط¨ط± ظˆ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ طŒ ظ‚ط±ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ظˆ ط§ظ…ظˆط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط°ط§طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط±ط±ط´طھظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ… - ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط·ظ„ط§ظ‚ - ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ظƒظ… ظˆ ظ†ط¸ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ .
4 - ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ط§ط³طھ ط› ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ† ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ†ظپظˆط° ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±طھط§ط³ط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط­ط¨طھ ط®ط¯ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط´ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط§ط­ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط¢ط±ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§- ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ†ظˆطھ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظˆط§ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ظٹظ… - ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ‚ظ†ظˆطھ ظ†ظ…ط§ط²
ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ†ظˆطھ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¹ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ طŒ طھط¤ طھظ‰ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ† طھط´ط§ط، ظˆ طھظ†ط²ط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ…ظ† طھط´ط§ط، ظˆ طھط¹ط² ظ…ظ† طھط´ط§ط، ظˆ طھط°ظ„ ظ…ظ† طھط´ط§ط،طŒ ط¨ظٹط¯ظƒ ط§ظ„ط®ظٹط±طŒ ط§ظ†ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ‚ط¯ظٹط±طŒ ظٹط§ ظ…ط§ط¬ط¯! ظٹط§ ط¬ظˆط§ط¯! ظٹط§ ط°ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ„ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ظƒط±ط§ظ… ! ظٹط§ ط°ط§ ط§ظ„ط¨ط·ط´ ! ظٹط§ ظپط¹ط§ظ„ ظ„ظ…ط§ ظٹط±ظٹط¯طŒ ظٹط§ ط°ط§ ط§ظ„ظ‚ظˆط© ط§ظ„ظ…طھظٹظ† !...(55)
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط§ط² ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط¯ط±طھ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط­ظٹط§طھ طŒ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ط®ط´ ظˆ ط§ط¨ط¯ط§ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ†طµط± ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طھط§ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ((ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ط±ط§ ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط±ظپط¹طھ ط¨ط®ط´ط¯.
ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ†ظˆطھ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… طµظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ظƒط±ظ… ط§ظˆظ„ظٹط§ط،ظƒ ط¨ط§ظ†ط¬ط§ط² ظˆط¹ط¯ظƒ ظˆ ط¨ظ„ط؛ظ‡ظ… ط¯ط±ظƒ ظ…ط§ ظٹط§ط،ظ…ظ„ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ† ظ†طµط±ظƒ ظˆ ط§ظƒظپظپ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط¨ط§ط،ط³ ظ…ظ† ظ†طµط¨ ط§ظ„ط®ظ„ط§ظپ ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ...(56)
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ طŒ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط³ظ†طھ ط¬ط¯ط´ ط³ظٹط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط¬ظ‡طھ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ طھظˆط­ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط´ط¯ظٹط¯ ط¯ط§ط±ط¯.
5 - ط´ط¬ط§ط¹طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط´ط¬ط§ط¹طھط± ظˆ ط¯ظ„ظٹط±طھط± ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ظ‚ظˆطھ طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط§ظ…طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظˆط§طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظƒ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ط­ظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظƒط±ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¯ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط³ط±ط§ظ† ط´ط±ظƒ ظˆ ظƒظپط±- ظƒظ‡ طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ط´ ط²ظٹط± ط®ط§ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯- ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط³ط¨ط· ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط³طھظ… ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ظ‰ ع†ط´ط§ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ…ط­ظƒظ… - ظƒظ‡ ط³ط³طھظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯- ظ…ط¬ط¯ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ظٹع† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھط±ط³ ظˆ ط¶ط¹ظپ طŒ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
6 - طµظ„ط§ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط­ظ‚
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ…ط­ظƒظ…طھط±ظٹظ† ظ…ط¯ط§ظپط¹ط§ظ† ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط³طھظ…ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ . ط¯ط± ط§ط­ظ‚ط§ظ‚ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ظ‡ظٹع† ط³ط±ط²ظ†ط´ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط¬ط¯ط§ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط­ظ‚ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط®ط±ظˆط¬ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ع¯ط´طھ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ط¨ ط­ظ‚ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط؛ط´ ظˆ ظپط±ظٹط¨ ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط³ط±ظƒظˆط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط³ط®ط§ظˆطھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط±طŒ ط¯ط³طھط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ط²طھط± ظˆطŒ ط¬ظˆط¯ ظˆ ط³ط®ط§ظˆطھط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط³طھ . ظˆ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط§طھظپط§ظ‚ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھط´ طŒ ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ط±ط²ظ‚ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ظپظ‚ط±ط§ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظٹع† ظپظ‚ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظƒط§طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظپظ‚ظٹط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… :
ط§ظ„ظپ - ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¯ط± ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ…ط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظٹط§ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ! ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط·ط§ ظƒظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¹ط·ط§ ظƒظ† طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط­ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط¸ط±ظپط´ ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(57))).
ط¨ - ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط± ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)).(58)
ط¬ - ط¬ط§ط¨ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط¬ط¹ظپط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط¯ط±ظ‡ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط²ظƒط§طھ ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط§ط³طھ طھط­ظˆظٹظ„ ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ط´ â€چ ظ…طµط±ظپ ظƒظ† . ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط®ظˆط¯طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† طŒ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§طھ طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒظ† طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± طھط³ط§ظˆظ‰ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§- ط®ظˆط¨ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ط¯- ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯. ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹طµظٹط§ظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ط¹طµظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظ…ط®ظپظ‰ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰)) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ طھظˆط±ط§طھ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط؛ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط·ط§ظƒظٹظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ طھظˆط±ط§طھ ط¨ظ‡ طھظˆط±ط§طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط²ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ط²ط¨ظˆط± ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظپط±ظ‚ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ظ‚ط§ظ† طŒ ط­ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ظƒظ„ظٹظ‡ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§- ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯- ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط±طھظƒط¨ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط®ط¯ط§ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(59) )).
ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¯ط±ظٹط§ظٹظ‰ ط§ط² ظƒط±ظ… ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط²ظ†ط¬ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation