بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ±غ¹ -


ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ ط¯ط± طھط³ط®ظٹط± ط¯ط¬ط§ظ„
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ط¬ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± طھط³ط®ظٹط± ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :((ط¯ط¬ط§ظ„ ظƒظ†ط§ط± ط®ط±ط§ط¨ظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط±ظˆظ† ط¢ط±طŒ ط®ط±ط§ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯(281))).
ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ((ط¯ط¬ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط±ظˆظٹط§ظ† طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط§ظ†ط¯)).(282) ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط¬ط§ظ„ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپط´ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط§ط² ط³ط­ط± ظˆ ط¬ط§ط¯ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط³ط­ط±طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ط­ ظˆ ط§ط¨ط²ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¨ط± ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ط§ط¯ظ‡ ظ„ظˆط­ ظˆ ط¹ظˆط§ظ… ظƒظ‡ ظپط§ظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ… ظˆ طھظ‚ظˆط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ط¯ط¬ط§ظ„
ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط±ظ… ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ طھظˆط§ظ†ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ†ط¬ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط§ط³طھ . ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط±ظˆط¬ ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظˆطµط§ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط¬ط§ظ„ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ ط®ط±ظˆط¬ط´ طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط²ظ†ط§ ظˆ ط¯ط§ظٹظ… ط§ظ„ط®ظ…ط±ظ‡ط§ ظˆ ط؛ظ†ط§ط®ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ظˆ ط²ظ†ظ‡ط§طŒ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ¾ط³ ط¯ط¬ط§ظ„ طŒ ط²ظ†ط§ ظˆ ظ„ظˆط§ط· ظˆ ط³ط§ظٹط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط±ط§ طھط¬ظˆظٹط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ ط²ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط³ط±ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط®ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… طھظ…ط§ط³ ظˆ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط­ط§طµظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط±ط¯ظ† ع¯ظˆط´طھ ط®ظˆظƒ ظˆ ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط§ظپط±ط§ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط³ط®ظٹط± ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط­ط±ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§. ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط·ط؛ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ط³طھظ… ط§ظˆ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظ¾ط± ط´ظˆط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ )).(283)
ط¯ط¬ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طµظ‡ظٹظˆظ†ظٹط³ظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظ„ ط­ظ…ظ„ط§طھ طھط±ظˆط±ظٹط³طھظ‰ ط±ط§ طھطµط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ظˆ طھط®ط±ظٹط¨ ط±ط§ ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯طŒ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…طµظ„ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰
ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط­طھظ…ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ط±ظˆط¬ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط§ط±ظƒط§ظ† ط´ط± ظˆ ظپط³ط§ط¯ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… .
ظ†ط³ط¨ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ((ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯)) ظ†ظˆظ‡ ط§ط¨ظˆ ط³ظپظٹط§ظ† طŒ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظپظ‚ط· ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ط±ط§ط°ظ„ طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظ‚ظٹط§ظپظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰
ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹظƒظ„ ظƒظ„ظپطھ ظˆ طµظˆط±طھ ط¢ط¨ظ„ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ط¯ط± ع†ط´ظ…ط´ ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط³ظپظٹط¯ظ‰ ط§ط³طھ .(284)
ط±ظˆط­ظٹط§طھ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰
ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط´ط±ط§ط±طھ ظˆ ط³طھظ… ظˆ طھط¬ط§ظˆط² ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط³ط® ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط«ظٹظپ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒظ… ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¯(285) ظˆ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ط´طھ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ط­ط¯ظٹط« ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¬ط±ط§ظٹظ… ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ طŒ ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‡ظ… ظˆ ظ…ظپطµظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ„ط¹ظ†طھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط³طھظ…ظƒط§ط±طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ط³طھ ... ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط؛ظˆط·ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ط¯ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط¯ظˆط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط·ط§ظٹظپظ‡ ظƒظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط¨ط±طŒ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† طھط±ظƒ ظˆ ط¯ظٹظ„ظ… ظˆ ط¹ط¬ظ… ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط¨ط±ط¨ط±ظ‡ط§ ط²ط±ط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط³ط±ط® ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط·ظ† ظˆط§ط¯ظ‰ ط§ط±ط¯ظ† طŒ ط¬ظ†ع¯ ط³ط®طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط´طµطھ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط¯ظ„ ط§ط¬ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆظٹط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ظٹظ‡ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط´ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط§ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¹ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھط´ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط² ظپط±ط§طھ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ„ط´ع¯ط± ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ„ط´ع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ„ط´ع¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط´ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ„ط´ع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯طŒ ط¯ط± ط²ظˆط±ط§ط، (ط¨ط؛ط¯ط§ط¯) ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒظ… ط³ظٹطµط¯ ط²ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒط§ظپط¯ ظˆ ظ„ط´ع¯ط± ط§ط² ظˆط±ط§ط، ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ ظ„ط´ع¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ط· ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ طµظٹط­ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† طµظٹط­ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظٹع† طµط§ظ„ط­ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ„ط´ع¯ط± ط§ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظ…ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ((ط¨ط´ظٹط±)) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ((ظ†ط°ظٹط±)) ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ†ط²ط¯ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ„ط´ع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ظ† ((ط¨ط´ظٹط± ظˆ ظ†ط°ظٹط±)) ط§ط² ط¬ظ‡ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ… ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ„ظƒ ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ظ…ظ„ظƒ ط±ظˆظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ع¯ط±ط¯ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط¨طµط±ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظ…طµط­ظپظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ طھط®ط±ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ط§ظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط¨ط§ط­ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظپط­ط´ط§ ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³طھظ… ظˆ ظپط³ظ‚ ظˆ ط¹طµظٹط§ظ† طŒ ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ((ط§ط­ظ…ط¯طŒ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¬ط¹ظپط±طŒ ط­ظ…ط²ظ‡ طŒ ط­ط³ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ط±ظ‚ظٹظ‡ طŒ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… طŒ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظˆ ط¹ط§طھظƒظ‡ )) ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ط؛ط¶ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط؛ظ† ط²ظٹطھظˆظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ع¯ط± ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ط§ طھظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ…ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظ¾ط³ ط¯ظˆطھط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† )) ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆظٹط²ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظˆظپظ‡ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط² ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…((ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† )) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ط¢ظˆظٹط²ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط®ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆظ† ظٹط­ظٹظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ظƒط±ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ط¯. ظ¾ط³ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظٹظ‚ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط´ط§ظ… ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ظ‡ظ… ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯. ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھط´ ط­ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط²ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظ¾ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط²ظ†ط§ ظƒظ† ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ظˆط³ط· ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط²ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط¬ظ†ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط´ظƒظ…ط´ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ â€چ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ظˆط± ط¯ظ…ط´ظ‚ طµظٹط­ظ‡ ط¨ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯! ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط§ط،ظˆط§ظٹطھط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ظپط±ط¬طھط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظƒظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ„ط¨ظٹظƒ ط¨ع¯ظˆظٹظٹط¯)).
ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظˆطµط§ظپ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ظˆ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ط³ظٹط¯ ط­ط³ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯:
((ظˆ ط¶ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط´ط§ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط­ط¬ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯طں ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظˆ ط´طھط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ظ†ظٹط±ظˆ ظˆ ط§ط³ظ„ط­ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط¨ط± طھط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظٹط³طھظٹظ… . ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ 260 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظٹط±ظ‡ ((ط·ط¨ط±ظٹظ‡)) ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰)) ظ‡ظ… ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظٹع† ط´ظ‡ط±ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھ طŒ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ‡ط± ط·ط±ظپ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظƒط¨ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹطھ ط¯ط± ط·ط¨ط±ظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط®ط¯ط§ ط­طھظ‰ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ط¨ط§ ط³ظ†ع¯ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ„ط´ع¯ط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ„ط´ع¯ط± ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط´ظƒط³طھ طŒ ظپط±ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ((طµط¨ط§ط­ )) ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ طھط­ظˆظٹظ„ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¢ط®ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ط«ط± ط§ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ طŒ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط³ط±ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ! ط¨ط± ظ…ظ† ظ…ظ†طھ ط¨ع¯ط°ط§ط± طھط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ظ… ظˆ ظ…ظ† ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ†ظ… . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¬ظ„ظˆط³ ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§.
ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆط¶ط¹ ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ط³طھ .
((طµط¨ط§ط­ )) ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط³ط¯ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھظƒط¨ظٹط± ظˆ طھظ‡ظ„ظٹظ„ ظˆ ط­ظ…ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒظ†ظ†ط¯)).(286)
ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظ†ط¯ط´ طµط­ظٹط­ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظپطµظ„ظ‰ ط§ط² ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ط› ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظٹظƒ ظپط±ط¯ ظ…ط¬ط±ظ… ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط² ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط­ط±ط§ظ… ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ طھظˆط§ظ†ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ…ط¯طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰
ظ…ط¯طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ طŒ ظ‡ط´طھ ظ…ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ طŒ ط®ظپظ‚ط§ظ† ظˆ ظƒط´طھط§ط± ظˆ ظˆط­ط´طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ ط§ط¹ظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ط› ط®ظˆط¨ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡
ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط±طŒ طھط´ظƒظٹظ„ ظ„ط´ع¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¹ط²ط§ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ط³ظٹط§ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1 - ((ط«ظˆط¨ط§ظ† )) ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظˆظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ(287) )).
2 - ط­ط³ظ† ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھط´ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ع†ظ… ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط´ط±ظ‚ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ظٹط§ط±ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط°ظ„ظٹظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط°ظ„ظٹظ„ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ط§ط³طھ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)).(288)
3 - ط¬ط§ط¨ط± ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯)).
4 - ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط³ط¹ظˆط¯)) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ط¯ط± ظپظƒط± ظپط±ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط±ظ†ع¯ط´ ظ…طھط؛ظٹط± ع¯ط´طھ طŒ ع¯ظپطھظ… ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ع†ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط¯ظ‰ ظˆ ط­ط§ظ„ طھظˆ ط¹ظˆط¶ ط´ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ظ…ط§ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¨ظ„ط§ ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط±ظ‚ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ ط®ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظٹط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ طŒ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆظٹط¯)).
5 - ((ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط³ظٹظˆط·ظ‰ )) ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ((ط§ظٹظ„ظٹط§)) ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯)).
ط§ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ((ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§طŒ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯)).
6 - ((ط§ط¨ظˆ ط·ظپظٹظ„ ط¹ط§ظ…ط±)) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظ‰ ط¹ط§ظ…ط±! ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† طµظ†ط¯ظˆظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظپظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظƒظ† طھط§ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¢ظ† ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ظ‰ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط´ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط؛ظ„ط·ط§ظ† طھط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ ط¨ط±ط³ظ‰ )).
ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظٹط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط´ط±ظ‚ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ .
ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰
ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط¯ط§ظ‰ ظپط±ط´طھظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¯ط³طھظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¯ط³طھظ‡ ط§ظˆظ„
ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ط§ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظٹط¯.
ط§ظ„ظپ - ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±)) ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ط´ ط§ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯)).(289)
ط¨ - ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† طµط¨ط§ظ† ط´ط§ظپط¹ظ‰ )) ع¯ظپطھظ‡ : ((ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ط´ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ طھط¨ط¹ظٹطھ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯. ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط²ظ…ظٹظ† طھظ…ظ„ظƒ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طھط¹ط¯ط§ط¯ط´ط§ظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط± ظˆ ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط³طھ )).(290)
ط¬ - ((ط§ط¨ظˆ ظ†ط¹ظٹظ… )) ط§ط²((ط§ط¨ظ† ط¹ظ…ط±)) ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ط´ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظٹط¯)).(291)
ط¯ط³طھظ‡ ط¯ظˆظ…
ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظٹط¯:
ط§ظ„ظپ - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط§ظˆ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ طھط±ط§ط²ظˆظ‰ ط¹ط¯ظ„ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¸ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯- ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ظƒظ†ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯- ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظٹط¯. ظˆ ط¢ظ† ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظˆ ط§ظ† ظ†ط´ط§ط، ظ†ظ†ط²ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¢ظٹط© ظپط¸ظ„طھ ط§ط¹ظ†ط§ظ‚ظ‡ظ… ظ„ظ‡ط§ ط®ط§ط¶ط¹ظٹظ† .
ط¨ - ((ط±ط¨ط¹ظ‰ ط¨ظ† ط®ط±ط§ط´ )) ط§ط² ط­ط°ظٹظپظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¯ظٹط« ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ((ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ط¯ ط±ظˆظ… ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط¯طŒ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط¯ظˆط±ط§ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ طµط§ط­ط¨ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¨ط± ط´ظ…ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆظٹط¯)).(292)
ط¬ - ((ط­ط°ظٹظپظ‡ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ )) ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظˆظ‚طھظ‰ - ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ - ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ((ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط¬ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ط› ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ„ط­ظ‚ ط´ظˆظٹط¯.))(293)
ط¯ - ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¯ط± ط³ظ‡ ظˆظ‚طھ ظ…ظ†طھط¸ط± ظپط±ط¬ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ط¢ظ† ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ع†ظ‡ ع†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¯ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظˆط­ط´طھ ظˆ ظپط²ط¹ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† . ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ظپط²ط¹ ظˆ طھظƒط§ظ† ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط®طµ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط´ط®طµ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط±ط§ طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ† ط§ط² ط³ط±ط§ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط·ط±ظپ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ظ† ظ‡ظ… طµط¯ط§ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… )).(294)
ظ‡â€چ- ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط­طھظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط±ظˆط² ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.))(295)
ط¯ط³طھظ‡ ط³ظˆظ…
ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظ‡ طŒ طھطµط±ظٹط­ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ((ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„)) ط§ط³طھ :
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط¢ظ† طµط¯ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯. ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط±ظˆط²طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظ„ط¹ظˆظ† طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ - ط´ط§ظٹط¯ ط³ظپظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯- ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھط´ظƒظٹظƒ ظˆ ط¨ظ‡ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظƒ ظˆ طھط­ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯)).
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ((ظ¾ط³ ط§ع¯ط± طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط´ظ†ظٹط¯ظٹط¯ ط´ظƒ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† طµط¯ط§ ط§ط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.))(296)
ط§ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡
ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط­طھظ…ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظٹط­ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³ظٹط­ظٹطھ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:
1 - ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ طµط¨ط­ ط·ظ„ظˆط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ((ظ…ظژظ‡ط±ظˆظژط¯ظٹظ†)) ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ظˆ ظ…ظ‡ط±ظˆط¯ظٹظ† طŒ ط¯ظˆ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ط²ط±ط¯ ط§ط² ط²ط¹ظپط±ط§ظ† ط§ط³طھ . ط³ظپظٹط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ‰ ط³ط± ط³ط±ط® ظˆ ط³ظپظٹط¯ ظˆ ظƒظ… ظ¾ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط±ط´ ط±ظˆط؛ظ† ظ…ظ‰ ع†ظƒط¯. ظˆ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط­ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ طµظ„ظٹط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظƒ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط¯ط¬ط§ظ„ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظƒظ‡ظپ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط²ظٹط± ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط­ط§ط¬ط¨ ظˆ ظ†ط§ظٹط¨ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ طŒ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط±ط§ ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯)).(297)
2 - ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظˆ ط²ط´طھظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ط¬ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط¨ط§ ط¯ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظˆظ‰ ط³ط±ط´ â€چ ط±ظˆط؛ظ† ظ…ظ‰ ع†ظƒط¯ ظˆ طµظˆط±طھظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط®ظ„ظٹظ„ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨طھظˆظ„ (ظ…ط±ظٹظ… )! ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ طھظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ† . ط¹ظٹط³ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¬ظ„ظˆ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظٹط­ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط¬ط§ظ„ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط·ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط±ط¨ طŒ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯)).(298)
3 - ((ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط±)) ط§ط² ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط®ظ„ظپط§ ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط±ظ†ط¯ط› ط§ظˆظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ظˆ ط¢ط®ط±ط´ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¨ط±ط§ط¯ط± ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ . ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ظƒظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ط§ط¯ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ ! ط§ع¯ط± ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط±ط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ظ…ط³ظ„ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(299)
4 - ((ط§ط¨ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‰ )) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط®ط·ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظ…ط±ط¯ طµط§ظ„ط­ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ط¹ظ‚ط¨ ط¹ظ‚ط¨ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ طھط§ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظ…ظ‚ط¯ظ… ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¯ظˆط´ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط¬ط§ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ ظ…ط³ظ„ط­ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ‡ط³طھ طŒ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط¬ط§ظ„ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط³ط±ط¨ ط¯ط± ط¢طھط´ ظٹط§ ظٹط® ط¯ط± ط¢ط¨ طŒ ط­ظ„ ظˆ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯...(300)))
5 - ((ظ…ط­ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ((ط¨ط¯ط§ظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ - ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ - ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ط±ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط²ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط±ظ‡ ط¨ظٹط¶ط§ ط·ط±ظپ ط´ط±ظ‚ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط·ط±ظپ ع†ظ¾ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯)).(301)
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط± ظ†ط²ظˆظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظ…ط³ظٹط­ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ†ط´ط± ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط­ظ‚ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط®ط±ظˆط¬ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚طھظ„ ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ ظˆ ط·ظ„ظˆط¹ ط´ظ…ط³ ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظˆ ظ…طµط§ط¯ط± ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط°ظƒط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… . ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ )
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ط±ظˆط´ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
ط²ظ…ط§ظ† ط¸ظ‡ظˆط±
ط§ظ…ط§ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
1 - ((ط§ط¨ظˆ ط¨طµظٹط±)) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¹ط§ط´ظˆط±ط§- ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ - ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(302))).
2 - ((ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط²ظٹط§ط±)) ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظƒط§ط،ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ ظˆ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظٹظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.))(303)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation