بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ±غ° -


ط­ظ„ط§ط¬ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ‡ط¯ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¸ط±ظپ ط¢ط¨ظ‰ ط§ط² ظ¾ظˆط³طھ ظˆ ع†ظˆط¨ط¯ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ط¯.
ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظ…ظ†طµظˆط±
ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ظٹط¯ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط§ظ† ظˆ ط­ظ„ظˆط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ طµط­ط±ط§ ظˆ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ - ط·ط¨ظ‚ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ - ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ظٹط¯ ظ…ط·ظ„ط¹ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ ط¨ظˆط¯ ط§ظ„ط§ظ† ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ط§ظ† ظˆ ط­ظ„ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظٹظ… . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط­ظ„ط§ط¬ طŒ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ظ†ط§ظ† ظˆ ط­ظ„ظˆط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظ‡ط±ط§ ط¢ظ† ظ…ط±ظٹط¯ ظ…ط·ظ„ط¹ طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ط¬ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ† ظˆ ط­ظ„ظˆط§ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† طŒ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ط§ط³طھط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ط¬ طŒ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ† ظˆ ط­ظ„ظˆط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط³ط§ط¯ظ‡ ظ„ظˆط­ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط±ط§ط± ط§ظˆ طھط¨ط±ظƒ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط±ط¨ظˆط¨ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯: ((ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظˆ ط´ط¨ طŒ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظپط·ط§ط± ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط³ظ‡ ط¨ط±ع¯ ظƒط§ط³ظ†ظ‰ طŒ ط§ظپط·ط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!
ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط´ط¨ طھط§ طµط¨ط­ طŒ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯! ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط² طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ط² ط­ط¬ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯! ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط³ط± ظ‚ط¨ط± ط´ظ‡ط¯ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط³طھط§ظ† ظ‚ط±ظٹط´ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظپط·ط§ط± ظ†ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ظ…ط®طھطµط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ† ط¬ظˆ ظˆ ظ†ظ…ظƒ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯!!
((ط­ظ„ط§ط¬ ))طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¨ط¯ط¹طھظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… طŒ ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‚طھط¯ط± ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 309 ظ‚ظ…ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯.
4 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰
((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط´ظ„ظ…ط؛ط§ظ†ظ‰ )) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط؛ط±ط§ظ‚ط±)) ظ…ط¯طھظ‡ط§ ظ…ط¹طھط¯ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط«ط± ط­ط³ط¯ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ((ط´ظٹط® ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط±ظˆط­)) ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ط§طµ â€چ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظƒظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³طھ ط±ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط¢ظ† ظ…ط³ط§ظ„ظƒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ط±ط­ط§ظ… ط¬ط§ظٹط² ظˆ ظ…ط¨ط§ط­ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط®طµ ظپط§ط¶ظ„ ظˆ ط¨ط±طھط±طŒ ط´ط®طµ ظƒظ… ظپط¶ظ„ ط±ط§ ظ†ظƒط§ط­ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط±طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯!!
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھظˆظ‚ظٹط¹ظ‰ طµط§ط¯ط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ((ط´ظ„ظ…ط؛ط§ظ†ظ‰ )) ظ„ط¹ظ† ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط±ط§ط¦طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط¹طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯طŒ ط­ط§ظƒظ… ظˆظ‚طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 323 ظ‚ظ…ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¯ط¬ط§ظ„ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆظٹط§ظ† ط¯ط± ط¹طµط± ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ط³ط§ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†طµط¨ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط±ظˆط؛ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…طھظˆط³ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط¯ط¹ظٹط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ
ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ط؛ط±ط§ط¶ ط³ظٹط§ط³ظ‰ - ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…طھط¯ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯- ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ )) ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط°ظٹظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1 - ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰
ط§ظˆ ط§ط² ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط² ((ط³ظˆط¯ط§ظ†)) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ¾ط¯ط±طŒ ط­ط³ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ظˆط¯ط§ظ† طŒ طھط­طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظپظ‚ط§ظ† طھط±ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط§طھط±ط§ظƒ طŒ ط¨ظ‡ ط³طھظˆظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط´ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط³طھظ… طھط±ظƒظ‡ط§ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ ط´ط±ط§ظپطھظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط¹ظ„طھ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط«ط± ظ†ظˆط± ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‰ ظ‡ظˆط´ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ… !!(129)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹظˆط® ط³ظˆط¯ط§ظ† طŒ ظ¾ط®ط´ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ظ†ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ظ… ط±ط§ ظ…ط®طھظˆظ† ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ظˆطŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ‚ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط§ط®طھ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط§ط¯ط´ ط±ط§ ظ…ط®طھظˆظ† ظ†ظ…ظˆط¯.(130)
ط´ط±ظˆط¹ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰
ط´ط±ظˆط¹ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1881 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ طھظ„ط§ظ…ط°ظ‡ ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط§ظ„ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ظˆ ط¬ظ‡طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯.
ظ†ط´ط±ظٹط§طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰
ط§ظˆ ظ†ط´ط±ظٹط§طھظ‰ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط³ظˆط¯ط§ظ† ظ¾ط®ط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ†ط´ظˆط±ط§طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط¹ظ„ظ‰ ط³ظٹط¯ظ†ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ط¹ ط§ظ„طھط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط¨ط¹ط¯:
ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط§ظˆ ظ…ظˆظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯! ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯: ظ…ط®ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† طŒ طھط؛ظٹظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ†طھظ‡ط§ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ! ظˆ ظ‡ظٹع† ظپط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ط³ظ†ظ† طŒ طھط±ظƒ ظˆط·ظ† ط´ظˆط¯ ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ط³ط³طھظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط؛ظٹط±طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظˆط§ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯...
ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ… ! ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ط²ظ„ ظ‚ط¶ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚ظٹط±ط´ طŒ ط®ظ„ط§ظپطھ ظƒط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ظٹط¯ ظƒط§ظٹظ†ط§طھ ظ…ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط®ظ„ظپط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ طھط®طھ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط®ط¶ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯...
ظˆ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ظٹط´ - ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§- ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط¢ط¯ظ… طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط² ط¬ظ† ...
ط³ظ¾ط³ ط³ظٹط¯ ظƒط§ظٹظ†ط§طھ ظ…ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ((ط®ط§ظ„ظ‰ )) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ط±ط§ط³طھ طµظˆط±طھظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¬ظ†ع¯ طŒ ظ¾ط±ع†ظ…ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ظٹط§ط±ط§ظ†ظ… ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظˆ ط±ط¹ط¨ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¯ط§ظˆطھ طŒ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط°ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ظ†ظˆط± ط¯ظ„ ظ…ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ! ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط§ظ…ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ طŒ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯! ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆط³طھظ‰ طŒ ظ†ظپط§ظ‚ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط§ظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ط¨ طŒ ط³ط¨ط²ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط§ظ†ط¯.
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ((ط§ع¯ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ…طھظ‡ظ… ظƒظ†ظٹط¯)).
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ظˆط³طھظ‰ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ظ…ظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯)).
ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ… ! ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط®ظ„ط§ظپطھظ… ط¯ط±ط³طھ ط´ط¯طŒ ط³ظٹط¯ ظƒط§ظٹظ†ط§طھ ظپط±ظ…ط§ظ†ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط¨ظ„ ظ‚ط¯ظٹط± ظ‡ط¬ط±طھ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ظƒظ„ظپظٹظ† طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ†ظˆظٹط³ظ… ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط±ط§ ظˆ ط´ظٹظˆط® ط¯ظٹظ† طŒ ظ…ظƒط§طھط¨ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… طŒ ط§ط´ظ‚ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ طµط¯ظٹظ‚ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯... ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±طŒ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ط°ظ„ظٹظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒط±ط¯...
ط´ظٹط® ظ…ط­ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط¨ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط¨ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ((ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ط¹طھ ظ…ط­ط´ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظپظ‚ط· ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯)).
ط´ظٹط® ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¯ط±ظٹط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ((...ط§ط² ط¢ظ† ط·ط±ظپ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯...)).
ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ… ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ¾ط¯ط±طŒ ط­ط³ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… !...(131)
ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط´ظˆط±طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ظپطھط±ط§ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ظٹط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ‡ط§ظ… ظˆ ط³ط§ط®طھع¯ظٹظ‡ط§ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
طھط³ظ„ط· ط§ظˆ ط¨ط± ط³ظˆط¯ط§ظ†
((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ))طŒ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®طھظ‰ ط¨ط§ ط­ط§ظƒظ… ط³ظˆط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ((ط±ط¦ظˆظپ ظ¾ط§ط´ط§ظ‰ ظ…طµط±ظ‰ )) ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…طµط±طŒ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ((ط¬ظٹظ‚ظ„ط± ظ¾ط§ط´ط§ ط¨ط§ظپط§ط±ظ‰)) ط§ط¹ط²ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ظ„ط´ظƒط± ط³ظˆظ…ظ‰ ط§ط² ظ…طµط± ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ((ظ‡ظٹظƒط³ ظ¾ط§ط´ط§)) ط¹ط§ط²ظ… ظ†ط¨ط±ط¯ ط¨ط§ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ظƒط³طھ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط³ظˆط¯ط§ظ† ط¯ط± طھط³ظ„ط· ظƒط§ظ…ظ„ ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆط§ظ… ط¯ط±ظ…ط§ظ†)) ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…طµط± ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯...
ظ…ط±ع¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰
((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ )) ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† 1302 ظ‚ظ…ط±ظ‰ طŒ طھط¨ طھظٹظپظˆط³ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط§ظ‡ طŒ ط±ظˆط² ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظˆ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظٹط´ظ‰))(132) ط±ط§ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‰ ط³ظˆط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط³ظˆط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھ ! ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ط³ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ظˆظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ظˆ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط¹ط§ظ… ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯.
2 - ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طھظ‡ط§ظ…ظ‡
((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طھظ‡ط§ظ…ظ‡ )) ط§ظ‡ظ„ ظٹظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ظ„ 1159 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ط¹ط¸ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ط´ط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± طµظ†ط¹ط§ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ظ†ط¬ط§ط­ظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط²ط¨ظٹط¯ ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆظ‡ ط§ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1162 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ طŒ ظƒط§ط± ط¬ط¯ط´ ط±ط§ ظ¾ظٹع¯ظٹط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ((طھظˆط±ط§ظ† ط´ط§ظ‡ )) ط§ط² ط·ط±ظپ ((طµظ„ط§ط­ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظٹظˆط¨ظ‰ )) ط¯ظˆظ„طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯.(133)
3 - ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظ†ع¯ط§ظ„ظ‰
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1828 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط³ظ†ع¯ط§ظ„ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ط³طھ ! ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆظ‚طھ طŒ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ظˆظ„ظ‰ ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯.(134)
4 - ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆط³ظ‰
ط¯ط± ط´ظ‡ط± ((ط³ظˆط³ ))- ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط؛ط±ط¨ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط³طھ - ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ط³طھ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ طھط¨ط¹ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ طھط±ظˆط± ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط±ظپطھ .(135)
5- ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ظˆظ…ط§ظ„ظ‰
ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ظ…ط­ظ…ط¯)) ظپط±ط²ظ†ط¯ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ظˆظ…ط§ظ„ظ‰ ))طŒ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1899 ظ…ظٹظ„ط§ط¯ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ظ†ظپظˆط° ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ ((ط§ظˆط¬ط§ط¯ظٹظ† )) ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ظ„ظٹط³ظٹظ‡ط§طŒ ط§ظٹطھط§ظ„ظٹط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1920 ظپظˆطھ ظƒط±ط¯.(136)
ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط­ط« ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )
ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¨ط­ط« ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ - ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ†ظ… - ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظ…طھط¯ط§ط¯ ط¹ظ…ط± ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )
ط؛ظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ظ…ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط¶ط±ظˆط±طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ…ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ„ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ط؛ظٹط¨طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط­طھظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
1 - ط®ظˆظپ ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ط³طھظ… ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ†
ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط²ط§ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط³ط§ظˆطھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡طھظƒ ظˆ ط¬ط³ط§ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®ظˆظپ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظ†ظˆظٹط³ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط³طھظ…ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ط§طھ ط´ط±ظٹظپ ط¹ظ„ظˆظ‰ طŒ ط«ط¨طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
((ط§ط¨ظˆ ط¹ط·ط§ط،)) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظٹط§ ظ„ظٹطھ ط¬ظˆط± ط¨ظ†ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¹ط§ط¯ ظ„ظ†ط§ ط؛ط؛ط؛ ظٹط§ ظ„ظٹطھ ط¹ط¯ظ„ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط±
((ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ! ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظ…ط±ظˆط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯)).
((ط¯ط¹ط¨ظ„ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظˆ ظ„ظٹط³ ط­ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط­ظٹط§ط، ظ†ط¹ظ„ظ…ظ‡ ط؛ط؛ط؛ ظ…ظ† ط°ظ‰ ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ…ظ† ط¨ظƒط± ظˆ ظ…ظ† ظ…ط¶ط±...
((ط³طھظ… ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط·ظˆط§ظٹظپ ظˆ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ (ظƒظ‡ ط®طµظ… ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯) ط¯ط± ط¸ظ„ظ…ط´ط§ظ† (ظپط±ط¶ط§) ظ…ط¹ط°ظˆط± ط¨ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ (ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط§ظ†ط¯) ط¯ط± ط³طھظ…ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط¹ط°ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… )).
((ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ† ط³ظƒظٹطھ )) ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظ„ط؛طھ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…طھظˆظƒظ„ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھط®ط±ظٹط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط²ط§ظٹط±ط§ظ† ظ‚ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
طھط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ† ظƒط§ظ†طھ ط§ظ…ظٹط© ظ‚ط¯ ط§طھطھ ط؛ط؛ط؛ ظ‚طھظ„ ط§ط¨ظ† ط¨ظ†طھ ظ†ط¨ظٹظ‡ط§ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§...
((ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ طھط§ط،ط³ظپ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¯ط± ظ‚طھظ„ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط±ظƒطھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط­ظ‚ط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ط¯ظ† ظ‚ط¨ط± ظˆ ط¬ط³ط¯ ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ†ط¯)).
((ط§ط¨ظˆ ظپط±ط§ط³ ط­ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ )) ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط¬ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† طھط¹ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظ†ظ‰ ط§ط¨ظٹطھ ظ‚ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ†ظˆظ… ط§ط،ط±ظ‚ظ†ظ‰ ط؛ط؛ط؛ ظ‚ظ„ط¨ طھطµط§ط±ط¹ ظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ„ظ‡ظ…ظ… ...
((ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ط³ط® ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط§ ط؛طµط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡طھظƒ ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¯ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ظ…ط¬ط¯ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظƒط§ظ†طھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¬ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹظƒ ط¯ظ‡ظ… (10/1) ط¹ط¸ظ…طھ ط¬ط¯ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ط¨ط§ظ‡طھظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط­ظ‚ط§ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ظ„ظˆظƒ ظˆ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ط¯ظ…ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯)).
ط³ظ¾ط³ ((ط§ط¨ظˆ ظپط±ط§ط³ )) ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط¬ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ‡ظ„ط§ ظƒظپظپطھظ… ط¹ظ† ط§ظ„ط¯ظٹط¨ط§ط¬ ط³ظˆط·ظƒظ… ط؛ط؛ط؛ ظˆ ط¹ظ† ط¨ظ†ط§طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´طھظ…ظƒظ… ...
((ع†ط±ط§ ط§ظٹظ† ط¬ط³ط§ط±طھظ‡ط§ ظˆ ظ†ط§ط³ط²ط§ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ط±ط§ط³طھظ‰ ع†ظ‚ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظˆ ط®ط¯ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظ…ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‚ط¯ط± طھظ„ط§ط´ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ط²ط´طھظٹظ‡ط§- ط¨ظٹط´طھط±- ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط³ط¨ ظƒظ†ظٹط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط´ظ…ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚ظٹط§ط³ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ظ…ط³طھط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظٹظ‡ط§ ظˆ ط²ط´طھظٹظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط­ظ‚ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظˆ ط²ط´طھظٹظ‡ط§ ظˆ ط®ظˆظ†ط±ظٹط²ظ‰ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طŒ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯)).
((ط§ط¨ظ† ط±ظˆظ…ظ‰ )) ط¯ط± ط´ط¹ط± ط®ظˆط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ…ط§ظ…ظƒ ظپط§ظ†ط¸ط± ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط¬ظٹظƒ طھظ†ظ‡ط¬ ط؛ط؛ط؛ ط·ط±ظٹظ‚ط§ظ† ط´طھظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظˆ ط§ط،ط¹ظˆط¬ ...
((ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ظˆ ط±ظˆظ‰ طھظˆ ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظٹظƒظ‰ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظƒط¬ ظˆ ظ…ط¹ظˆط¬ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ط®طھط§ط± ط§ط³طھ ط› ط±ط§ظ‡ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط§- ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط±ط§ظ‡ ظƒط¬ ظˆ ظƒظˆط± ط§ط³طھ - ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ط±ط§طں ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ع†ظ‚ط¯ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط؛طµط¨ ط­ظ‚ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط±ط³ظˆظ„ طŒ طھط§ ظƒظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ†ط¯طں ظˆ طھط§ ظƒظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ طھط§ ظƒظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ظƒط§ظ… ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط¯ظٹظ†طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظٹط¯طں! ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظ‡ط§ط± ظˆ ط¬ط¨ط§ط± ط¨طھط±ط³ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‡ ط¸ظ„ ظˆ ط³طھظ… طŒ ظƒظ…ظƒ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯طں))
ط³ظ¾ط³ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط®ط¨ظˆط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ظ…ظ† ط´ظ†ط¢ظ†ظƒظ… ط؛ط؛ط؛ ظˆ ط´ط¯ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط؛ظٹط§ط¨ ظˆ ط§ط´ط±ط¬ظˆط§...
((ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¸ط§ظ„ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ط³طھظٹط²ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط³طھظ… ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط§ظٹظ…ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط؛ط±ظˆط± ظˆ ظپط±ظٹط¨ ط´ظ…ط§ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظƒظ‡ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط§ط²ط³طھط§ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ‡ط± ط´ط¨ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط±ظˆط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ )).
ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆظ…ظ‰ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† طŒ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ طھط±ط³ظٹظ… ظˆ ظ…ط¬ط³ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±
ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ((ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰)) ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط± ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ط§ ط­ظپط¸ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظˆ طµط¯ط§ظ‚طھ - ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¹ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ! ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…طµط§ظٹط¨ ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط¬ظ‡ط§طھ ط¨ظ‡ طھطµظˆظٹط± ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ع¯ظˆظٹط¯:
((ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯- ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ط¯- ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظ‚ط¯ط±طھظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ† طµط­ط¨طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط³ط®طھظ‰ ظˆ ظ…ط´ظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ع¯ط±ط§ظٹط´ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظˆ ط±ط¬ط­ط§ظ† ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط§ط¹طھظ†ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ظˆ ط¶ط¹ظٹظپ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظپظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط´ظ…ط§ ظˆ ظ…ط§- ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ط¯- ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¬ط²ط§ظ‰ ط²ظˆط¯ط±ط³ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ط¬ط± ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ظˆ ظ‚ط³ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظ‚ط³ظ…ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط³ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ ط¢ظˆط§ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط´ظƒ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ط´ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ ط¢ظˆط§ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ ).
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط³ظ¾ظ‡ط³ط§ظ„ط§ط± ط¯ظٹظ† طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط³ظٹط¯ظ† ط±ظ†ط¬ ظˆ ظ…ط´ظ‚طھ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ط±ظٹط²ط´ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط§ط³طھ . ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظپطھط§ط±طŒ ط§ط² ط´ظƒظٹط¨ظ‡ط§ ظ†ط§ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظ„ظˆط¹ ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط´ط¯ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط§طھ طŒ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط§ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط؛طµظ‡ ظˆ ظ…ط´ظ‚طھ ط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظˆ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط±ظ‰ ط¬ط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظˆ طھط§ط¨ط¹ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ط± ط²ط´طھظ‰ (ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط±ظ‰ ط¨ط¬ظˆظٹظٹظ… ) ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط®ظˆط¨ظ‰ (ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ†ظٹظ… ) ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ظ¾ط³ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ…طµط§ظٹط¨ طŒ طھط§ط¨ط¹ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ظٹظ… )).
 

* * *

ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط·ط¹ ط§ط² ظƒظ„ط§ظ…ط´ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط² ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ…ط´ظ‚ط§طھ ظˆ طھط±ط³ ظˆ ط®ظˆظپ ط§ط² ط­ظƒط§ظ… ط¬ظˆط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط¬ط± ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ط­ط¨طھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )...
ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¹ط´ظ‚ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§طŒ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ((ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±)) ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ظˆ طھط³ظ„ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
((ط­ظ‚ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط§ط² ظ…ظٹط±ط§ط« ظ¾ط¯ط±ط´ ط¯ط± ط±ظˆط² ط³ظ‚ظٹظپظ‡ ط؛طµط¨ ط´ط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط§ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…ط®ظپظٹط§ظ†ظ‡ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ظ„ظ†ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ظˆ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط³ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®طھ ط¢ظˆظٹط²ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط§ط² طھظ† ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯) ظˆ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆطŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظˆط³ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظ…ط±ط¯ (ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¯ط±ظٹط³ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظپط® طŒ ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظ„ط³ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯. ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ظٹط¯ ظ…ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظˆ ظٹط­ظٹظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ظ‚ط³ظ… ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ط¶ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯)).
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط·ط¹ طŒ ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµط§ظٹط¨ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒطھط±طŒ ظ…طµظٹط¨طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ† ط§ظˆطŒ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ط±ط« ط¯ط± ط±ظˆط² ط³ظ‚ظٹظپظ‡ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¬ظ‡ط§ظ† ظ…طµظٹط¨طھط´ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ طھط¹ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط´ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ظƒط² ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط؛ط¯ظٹط± ط®ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ظ†طµظˆط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ط­ظˆط§ط¯ط« طھظ„ط® ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‡ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ع¯ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚طھظ„ ط¹ط§ظ… ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¨ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط¯ط± طھظ„ط®ظ‰ ظˆ ظپط¶ط§ط­طھ طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظˆ ط§ط² ظ…طµط§ظٹط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط²ظٹط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ط± طھظ†ظ‡ ط¯ط±ط®طھ ط®ط±ظ…ط§ ط¢ظˆظٹط²ط§ظ† ظˆ ظ…طµظ„ظˆط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ط§ظˆ ط¨ط± ط¯ط±ط®طھ ظ…طµظ„ظˆط¨ ظˆ ط¢ظˆظٹط²ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ†ط´ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط°ظ„طھ ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ظˆط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ط´ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط±ط§ظ‡ط±ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط±ط´ظٹط¯ ط·ط§ط؛ظ‰ طŒ ط¬ط§ظ… ط؛ط¶ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظˆظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط³ظٹط§ظ‡ع†ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ط±ظپطھط§ط± ط§ط°ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظˆ ط³ط±ظƒط´ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط§ط¯ط§طھ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¹ظ„ظˆظٹظٹظ† ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
((ظˆ ط§ظٹظ† ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ„ظٹط« ط¨ط± ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط·ط¨ط±ط³طھط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ظƒط´طھظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ظˆ ط­ط³ظ† ط¨ظ† ظ‚ط§ط³ظ… ط¯ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ„ ط³ط§ط³ط§ظ† طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط¨ظˆ ط³ط§ط¬ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ط¬ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط²ظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط² ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط³ظ‚ظپظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظپطھط§ط¨ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´طھظ† ظ‚طھظٹط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‰ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¨ظˆظٹظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط³ط§ط®طھ ظˆ ط§ط³ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظˆط¶ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظپط±ط§ط± ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظ…طµط¹ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ط²ظٹط¯ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط²ط§ط­ظ… ط¨ظ† ط®ط§ظ‚ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظٹظƒ ظƒط´طھظ‡ ط§ط² ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‚طھظ„ ط¢ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط´ط±ظƒطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¯ظ†ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ط­ط·ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ظ†ظٹط³طھ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط°ظ‰ ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط¨ظƒط± ظˆ ظ…ط¶ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط®ظˆظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط´ط±ظٹظƒ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ط› ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط°ط§ط¨ط­ ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ† ع¯ظˆط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§)).
ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط² ظƒط´طھط§ط± ظˆ ظ…ط«ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط¹ط°ط§ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ طŒ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‡ط§ ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ط´ط±ظپ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ط§ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ط¯ط± ط°ظƒط± ظ…طµط§ظٹط¨ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ‡ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation