بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ±غ¶ -


ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ظ…ظƒط±ط± ع¯ظپطھظٹظ… طŒ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ… ظ…طµظ„ط­ ط±ط§ ط§ط² ط³ط±ط¯ط§ط¨ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…طµظ„ط­ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
15 - ط¨ظٹظ‡ظ‚ظ‰
((ط¨ظٹظ‡ظ‚ظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ )) ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ((ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ط´ ط­ظˆط§ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ )). ظˆ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ((ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ط§ظˆ ظ…ظ…طھظ†ط¹ ظ†ظٹط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط®ط¶ط±)).(221)
16 - ط­ط³ظٹظ† ظƒط§ط´ظپظ‰
((ط­ط³ظٹظ† ))طŒ طµط§ط­ط¨ طھظپط³ظٹط± ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ† طŒ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ط´ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظˆ ظˆظ„ط§ط¯طھط´ ط¯ط± ط³ط± ظ…ظ† ط±ط§ط،ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ(222) )).
17 - ط´ظ‚ط±ط§ظ†ظ‰
((ط´ظ‚ط±ط§ظ†ظ‰ )) ع¯ظˆظٹط¯:((ط¨ط­ط« ط´طµطھ ظˆ ط´ط´ظ… ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط§ط¹طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ط±ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط³ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط§ط¬ط±ظ… طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط±ظˆط² ط­ط³ط§ط¨ طŒ ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط±ظˆط¬ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ¾ط³ ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ط®ط±ظˆط¬ ط¯ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط·ظ„ظˆط¹ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ظپطھط­ ط³ط¯ ظٹط§ط،ط¬ظˆط¬ ظˆ ظ…ط§ط،ط¬ظˆط¬ ط§ط³طھ . ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط²طŒ ظ‚ط·ط¹ط§ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظˆط§ظ‚ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.(223)
18 - طµظ„ط§ط­ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµظپط¯ظ‰
((ط´ظٹط® طµظ„ط§ط­ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طµظپط¯ظ‰ )) ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ((ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط² ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظ‚ط§ظٹظ…ط§ظ† ((ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ))) ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ†ط´ط§ظ† ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰)) ط§ط³طھ )).(224)
19 - ظ…ط­ظ…ط¯ ظ†ط¬ط§ط±ظ‰
((ط­ط§ظپط¸ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظ†ط¬ط§ط±ظ‰ )) ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط­ظ†ظپظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ((ط§ط¨ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ¾ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط®ظˆط§طµ ط§ظˆ ظˆ ط«ظ‚ط§طھ ط§ظ‡ظ„ط´ طŒ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ )). ط³ظ¾ط³ ظƒظٹظپظٹطھ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(225)
20 - ط³ظٹط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ط²ظٹظ†ظ‰ ط¯ط­ظ„ط§ظ†
((ط³ظٹط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ط²ظٹظ†ظ‰ ط¯ط­ظ„ط§ظ† )) ط¯ط± ط±ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰)) ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ط³طھ طŒ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :((ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± طھط§ ط§ظٹظ† طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ط¶ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ†ظˆط² ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ط±ظˆط´ظ†طھط±ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظٹظƒط´ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯... ظ„ظƒظ† ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯)).
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھطµط±ظٹط­ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ظ…ط­ط¯ط« ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط´ظٹط® ظ†ظˆط±ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ((ظƒط´ظپ ط§ظ„ط§ط،ط³طھط§ط±)) ع†ظ‡ظ„ ظ†ظپط± ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ظ‚ظ‚ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ط±ط§ ط­طھظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظپط§ط¶ظ„ ((ط­ط§ط¬ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط®ظٹظ„ )) 144 ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ…طھط¹ط±ط¶ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط­ط« ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(226)
ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ
ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظ„ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ .(227) ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1 - ((ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظپظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ†))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ ع¯ظ†ط¬ظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ . ظˆ ط§ط®ظٹط±ط§ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط³ظٹط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط®ط±ط³ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
2 - ((ط¹ظ‚ط¯ ط§ظ„ط¯ط±ط± ظپظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط± ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ ط³ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‡ظٹط¨ ط¨ظ† طµط§ظ„ط­ ط¨ظˆط±ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒط§ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ظ‡ ((ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط± ط§ط±ط¯ظ†)) ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3 - ((ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظپظ‰ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ†)) طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظٹط® ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ط§ظ… طŒ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ظ‡ ظ…طھظ‚ظ‰ ظ‡ظ†ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظˆ ط¬ظ„ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط§ط³ظ… ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظٹط§ط³ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط±ظƒطھ ط°ط§طھ ط§ظ„ط³ظ„ط§ط³ظ„ ط§ط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ط¨ط­ط« ظ…ط§ط³طھ .
4 - ((ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط± ط¹ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ظٹط© ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¹ط§ظ„ظ… ظƒط¨ظٹط±ط› ط´ظٹط® ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ طŒ ط¯ظˆ ط¬ظ„ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ((ط¯ط§ط± ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط، ظ„ط¨ظ†ط§ظ† )) ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5 - ((ط§ظ„ط´ظٹط¹ط© ظˆ ط§ظ„ط±ط¬ط¹ط© ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط¶ط§ ط·ط¨ط³ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¹ط§ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ط± ظ…طھظ‚ظ† ظˆ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط§طµظ„ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
6 - ((ط§ظ„ظپطھظ† ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ†ط¹ظٹظ… ط¨ظ† ط­ظ…ط§ط¯ ظ…ط±ظˆط²ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 228 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظ†ط³ط®ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ط±ظٹط§ط¶ طŒ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² طھط±ظƒظٹظ‡ طŒ ظ„ظ†ط¯ظ† طŒ ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ طŒ ط¹ط³ظƒط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.(228)
7 - ((ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط­ظ… ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 336 ظ‡ط¬ط±ظ‰ .(229)
8 - ((ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظٹط§ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظˆ ظ†ط¹ظٹظ… ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 430 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆ ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ .
9- ((ط§ظ„ط³ظ†ظ† ط§ظ„ظˆط§ط±ط¯ط© ظپظ‰ ط§ظ„ظپطھظ† ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظˆ ط¹ظ…ط±ظˆ ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‚ط±ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 444 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆ ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ .
10 - ((ط§ظ„ط¨ط¹ط« ظˆ ط§ظ„ظ†ط´ظˆط±))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¨ظٹظ‡ظ‚ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 458 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆ ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ .
11 - ((ط§ط±طھظ‚ط§ط، ط§ظ„ظپط±ظ‚ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط³ط®ط§ظˆظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 902 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‚ط§طµط¯ط´ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
12 - ((ط§ظ„ط¹ط±ظپ ط§ظ„ظˆط±ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط³ظٹظˆط·ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 911 ظ‡ط¬ط±ظ‰ . ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ((ط§ظ„ط­ط§ظˆظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظپطھط§ظˆظ‰)) ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
13 - ((ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط®طھطµط± ظپظ‰ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط±)). طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظ† ط­ط¬ط± ظ‡ظٹط«ظ…ظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 974 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆ ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ .
14 - ((ط§ظ„ظ…ط´ط±ط¨ ط§ظ„ظˆط±ط¯ظ‰ ظپظ‰ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط§ط±ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 1033 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆ ((ط¨ط±ظ†ط¬ظ‰ )) ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±((ط§ط´ط±ط§ط· ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© )) ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
15 - ((ظپظˆط§ط¦ط¯ ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ظپظƒط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط±))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ط±ط¹ظ‰ ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ ظƒط±ظ…ظ‰ ط­ظ†ط¨ظ„ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 1033 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظ¾ط§ط±ظٹط³ ظپط±ط§ظ†ط³ظ‡ ط§ط³طھ .
16 - ((ط§ظ„ط§ط´ط§ط¹ط© ظ„ط§ط´ط±ط§ط· ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¨ط±ط²ظ†ط¬ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 1103 ظˆ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
17 - ((ط§ظ„ط§ط،ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ„ظ‚ط§ط¶ظٹط© ط¨ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طµظ†ط¹ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„ط§ط°ط§ط¹ط© ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
18 - ((ط§ظ„ط¨ط­ظˆط± ط§ظ„ط²ط§ط®ط±ط© ظپظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ„ط¢ط®ط±ط©))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط¬ ط§ط­ظ…ط¯ ط³ظپط§ط±ظٹظ†ظ‰ ط­ظ†ط¨ظ„ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 1088 ظ‡ط¬ط±ظ‰ .
19 - ((ط§ظ„طھظˆط¶ظٹط­ ظپظٹظ…ط§ طھظˆط§طھط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط± ظˆ ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظٹط­ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظˆظƒط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 1250 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط´ظˆظƒط§ظ†ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظپطھط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ظٹط±طŒ ط¬ظ„ط¯ ط§ظˆظ„ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
20 - ((طھظ„ط®ظٹطµ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظپظ‰ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ†))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظٹط® ط§ط،ظ‚ط³ط±ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ((ط¹ط§ط±ظپ ط­ظƒظ…طھ )) ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ†ظˆط±ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ 26/ 240 / 7 ظ‚ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ .
21 - ((ط§ظ„طھطµط±ظٹط­ ط¨ظ…ط§ طھظˆط§طھط± ظپظ‰ ظ†ط²ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط³ظٹط­))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظƒط´ظ…ظٹط±ظ‰ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 1352 ظˆ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
22 - ((ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظ‚ظ†ط¹ ط§ظ„ظ…ط­ط±ط± ظپظ‰ ط§ظ„ط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط·ط؛ظ‰ ظˆ طھط¬ط¨ط± ط¨ط¯ط¹ظˆظ‰ ط§ظ† ط¹ظٹط³ظ‰ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط±))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط¨ظٹط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظ†ظ‚ظٹط·ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
23- ((ط§ظ„ط®ط·ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظ„ظٹط­ ظپظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ„ظ…ط³ظٹط­))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظٹط® ط§ط´ط±ظپ ط¹ظ„ظ‰ طھظ‡ط§ظ†ظˆظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط±ط¯ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
24 - ((طھط­ط¯ظٹظ‚ ط§ظ„ظ†ط¸ط± ط¨ط§ط،ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط±))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ظ…ط§ظ†ط¹ طŒ ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±((ط¯ط§ط±ط§ظ„ظƒطھط¨ ط§ظ„ظ…طµط±ظٹط© )) ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯.
25 - ((ظ…ط®طھطµط± ط§ظ„ط§ط،ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ…ط´ط§ط¹ط© ظپظ‰ ط§ظ„ظپطھظ† ظˆ ط§ط´ط±ط§ط· ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط´ظٹط® ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظٹط§ط¶ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
26 - ((ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ظˆط±ط¯ظ‰ .
27 - ((ط§ظ„ط§ط،ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ„ظˆط§ط±ط¯ط© ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‰ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط§ظ„ط¬ط±ط­ ظˆ ط§ظ„طھط¹ط¯ظٹظ„ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ظ„ظٹظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ط§ط¬ط³طھظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظ… ط§ظ„ظ‚ط±ط§ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظƒط±ظ…ظ‡(230) طھظ‚ط¯ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
28 - ((ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¶ظˆط، ط§ظ„ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط§ط¯ظٹط¨ طŒ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ظٹط¯ط±ظٹظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
29 - ((ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظپط§ط¶ظ„ ط­ط§ط¬ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط®ظٹظ„ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
30 - ((ظ…ظ†طھط®ط¨ ط§ظ„ط§ط،ط«ط± ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¹ط§ظ„ظ… ظپط§ط¶ظ„ ط´ظٹط® ظ„ط·ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ طµط§ظپظ‰ ع¯ظ„ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ .
31 - ((ط§ط¨ط±ط§ط² ط§ظ„ظˆظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ† ظƒظ„ط§ظ… ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ†))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† طµط¯ظٹظ‚ ط¨ط®ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ طھط±ظ‚ظ‰ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
32 - ((ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط­ط¯ظٹط«ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¹ظ„ط§ط، ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ .
33 - ((ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط­ط¯ظٹط«ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط­ط§ظپط¸ ط§ط¨ظˆ ظ†ط¹ظٹظ… ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ .
34 - ((طھظ„ط®ظٹطµ ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظپظ‰ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ†))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظ† ظƒظ…ط§ظ„ ظ¾ط§ط´ط§ ط­ظ†ظپظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 940 ظ‡ط¬ط±ظ‰ .
35 - ((ط§ظ„ظ‚ط·ط± ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ظ‰ ظپظ‰ ط§ظˆطµط§ظپ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰))طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆظ…ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط­ظ„ظˆط§ظ†ظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ طŒ ظ…طھظˆظپط§ظ‰ ط³ط§ظ„ 1308 ظ‡ط¬ط±ظ‰ .
36 - ((ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظˆ ط¯ط§ظˆظˆط¯ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط§ط´ط¹ط« ط³ط¬ط³طھط§ظ†ظ‰ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ طµط­ط§ط­ ط´ط´ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
37 - ((ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظˆط±ط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظ…ط³ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط·ظˆظ„ظˆظ† .
38 - ((ط§ظ„ظ†ط¬ظ… ط§ظ„ط«ط§ظ‚ط¨ ظپظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ† ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ )).
39 - ((ط§ظ„ظ‡ط¯ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظˆظٹط© ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‡ظ†ط¯ظ‰ .
40 - ((ط§ظ„ط¹ظˆط§طµظ… ط¹ظ† ط§ظ„ظپطھظ† ط§ظ„ظ‚ظˆط§طµظ… ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط­ظ„ط¨ظ‰ ط´ط§ظپط¹ظ‰ .(231)
41 - ((ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ .
42 - ((ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظٹط® طµط¯ظˆظ‚ .
43 - ((ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ†ط¹ظ…ط§ظ†ظ‰ .
44 - ((ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط­ظ… ظˆ ط§ظ„ظپطھظ† ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ .
45 - ((ط¨ط­ط« ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظ‡ظٹط¯ طµط¯ط±.
46 - ((ط¨ط´ط§ط±ط© ط§ظ„ط§ط،ظ…ط§ظ… ظپظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ…طµط·ظپظ‰ ط¢ظ„ ط³ظٹط¯ ط­ظٹط¯ط± ظƒط§ط¸ظ…ظ‰ .
47 - ((ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط±ط² ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ط¨ط§ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط­ط±ط² ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ .
48 - ((ط§ظ„ط؛ظٹط¨ط© ))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯.
49 - ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظˆط¹ظˆط¯))طŒ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظˆط§ظ†ظ‰ .
50 - ((ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط¹ظˆط¯))طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط¯ط±.
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ظˆط± ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± طھط§ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظپ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ طŒ ظƒطھط§ط¨ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط´ط§ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯
1 - ظƒظ…ظٹطھ
ط´ط§ط¹ط± ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ((ظƒظ…ظٹطھ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط§ط³ط¯ظ‰)) ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¬ط²ط، ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط§ط«ط± طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط¹طµط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…طھظ‰ ظٹظ‚ظˆظ… ط§ظ„ط­ظ‚ ظپظٹظƒظ… ظ…طھظ‰ ط؛ط؛ط؛ ظٹظ‚ظˆظ… ظ…ظ‡ط¯ظٹظƒظ… ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰
2 - ط¯ط¹ط¨ظ„ ط®ط²ط§ط¹ظ‰
ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط±طŒ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ط³ط® ظˆ ظ…ط­ظƒظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظٹظƒ ط¶ط±ظˆط±طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظپظ„ظˆظ„ط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط±ط¬ظˆظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظˆ ط؛ط¯ ط؛ط؛ط؛ ظ„ظ‚ط·ط¹ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ط«ط±ظƒظ… ط­ط³ط±ط§طھ
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ… ظ„ط§ ظ…ط­ط§ظ„ط© ط®ط§ط±ط¬ ط؛ط؛ط؛ ظٹط³ظٹط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط¨ط±ظƒط§طھ
ظٹظ…ظٹط² ظپظٹظ†ط§ ظƒظ„ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط؛ط؛ط؛ ظˆ ظٹط¬ط²ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¹ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‚ظ…ط§طھ
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆ ط¨ظ‡ ((ط®ط²ط§ط¹ظ‰)) ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† طھظˆ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ طں)).
ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ طŒ ظپظ‚ط· ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط·طŒ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯...
ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظ‰ ط¯ط¹ط¨ظ„ ! ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ط³ط±ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظ¾ط³ط±ط´ ط­ط³ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ط³ظ† طŒ ظ¾ط³ط±ط´ ط­ط¬طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ط§ظٹظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط² ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ظ…ط«ظ„ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط«ظ„ ط³ط§ط¹طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯)).
3 - ط³ظٹط¯ ط­ظ…ظٹط±ظ‰
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظٹط¯ ط­ظ…ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط¹ط± ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط´ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظˆ ظƒط°ط§ ط±ظˆظٹظ†ط§ ط¹ظ† ظˆطµظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط؛ط؛ط؛ ظˆ ظ„ظ… ظٹظƒ ظپظٹظ…ط§ ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ…ظƒط°ط¨ ...
4 - ظˆط±ط¯ ط¨ظ† ط²ظٹط¯
ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط± ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ…ظٹطھ ط§ط² ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒط±ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ط®ط± ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظ…طھظ‰ ط§ظ„ظˆظ„ظٹط¯ ط¨â€چ (ط³ط§ظ…ط±ط§ط،) ط§ط°ط§ ط¨ظ†ظٹطھ ط؛ط؛ط؛ ظٹط¨ط¯ظˆ ظƒظ…ط«ظ„ ط´ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ط·ظ„ط§ط¹
ط­طھظ‰ ط§ط°ط§ ظ‚ط°ظپطھ ط§ط±ط¶ ط§ظ„ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط؛ط؛ط؛ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط¬ط§ط² ط§ط،ظ†ط§ط®ظˆظ‡ ط¨ط¬ط¹ط¬ط§ط¹ ...
ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط±طŒ ط§ط®ط¨ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆظ„ط¯ ظٹط§ط¨ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…طھط¯ط§ط¯ ط¹ظ„ظ… ط¬ط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ طµظپط§طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† طµظپط§طھ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ظ…ط¹طµظˆظ… طŒ ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯.
5 - ظ…طµط¹ط¨ ط¨ظ† ظˆظ‡ط¨
((ظ…طµط¹ط¨ ط¨ظ† ظˆظ‡ط¨ ظ†ظˆط³ط¬ط§ظ†ظ‰ ))طŒ ظ…ط¹ط§طµط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆظ„ط¯ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظپط§ط،ظ† ط³ط§ط،ظ„ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ظ†ط§ ط¯ط§ط¦ظ† ط؛ط؛ط؛ ط¨ظ‡ ظپط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط،ط¨ط¯ظٹظ‡ ظ…ط«ظ„ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط،ط®ظپظ‰ ...
ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…طµط¹ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظپط¶ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط®ظ„ظپط§ ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
6 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طµظٹظ…ط±ظ‰
ط§ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¨ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط¬ط³طھع¯ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط±ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ط´ط± ظ†ط¬ظˆظ… ط§ظپظ„طھ ظپظ‰ ظپظ„ظƒظ‡ط§ ط؛ط؛ط؛ ظˆ ظٹط·ظ„ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ†ط§ ط§ظ…ط«ط§ظ„ظ‡ط§...
7 - ط¹ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظپظ‰
((ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ظپظ‰)) ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط´ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ((ط®ظˆط§ظپظ‰)) ط¬ط²ظˆ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ط³ط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظپظ‰ ظƒظ„ ط¹طµط± ظ„ظ†ط§ ظ…ظ†ظƒظ… ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط¯ظ‰ ط؛ط؛ط؛ ظپط±ط¨ط¹ظ‡ ط¢ظ‡ظ„ ظ…ظ†ظƒظ… ظˆ ظ…ط§ط،ظ†ظˆط³ ...
8 - ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ((ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ )) ط§ط³طھ . ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ط،ط±ط¬ظˆ ط§ظ† طھظ†ط§ظ„ظ‡ظ… ط؛ط؛ط؛ ظ…ظ†ظ‰ ظٹط¯ طھط´ظپظ‰ ط¬ظˆظ‰ ط§ظ„طµط¯ط±...
ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط±طŒ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹط§ظٹط¯ طھط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ‡طھظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯.
9 - ط§ط¨ظ† ط±ظˆظ…ظ‰
((ط§ط¨ظ† ط±ظˆظ…ظ‰ )) ط§ط² ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ((ط´ظ‡ظٹط¯ ظٹط­ظٹظ‰ ط¹ظ„ظˆظ‰ )) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط³طھظ…ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ط®ط§ط´ ط¨ط± ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط³طھط¨ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط§ط،ظ…ط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط؛ط±ط±طھظ… ظ„ط§ط،ظ† طµط¯ظ‚طھظ… ط§ظ† ط­ط§ظ„ط© ط؛ط؛ط؛ طھط¯ظˆظ… ظ„ظƒظ… ظˆ ط§ظ„ط¯ظ‡ط± ظ„ظˆظ†ط§ظ† ط§ط،ط®ط±ط¬ ...(232)
10 - ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط§ط¹ظ‚ط¨
((ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط§ط،ط¹ظ‚ط¨ )) ط¯ط± ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ظˆ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ طھط´ط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ طھط¹ط·ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¹طµط± ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…طھط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ط،ط³ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظˆظ† طŒ ظ…ط´ط±ظ‚ ط§ظ„ظˆط¬ظ‡ ط؛ط؛ط؛ ظ…ظ„ظٹط­ ط§ظ„ط¨ظ‡ط§طŒ ط·ط±ظٹط§ ط¬ظ†ط¨ط§...(233)
11 - ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط±ظˆط²ط¨ظ‡ط§ظ†
((ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط±ظˆط²ط¨ظ‡ط§ظ† )) ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ طھظˆطµظٹظپ ظˆ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط± ط؛ط؛ط؛ ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ‚ط±ظ… ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ...(234)
12 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ†
((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ط³ط·ط§ظ…ظ‰ )) ط§ط² ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ظ…ظˆظ…ظ† ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظˆ ظٹط¸ظ‡ط± ظ…ظٹظ… ط§ظ„ظ…ط¬ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ„ ط§ط­ظ…ط¯ ط؛ط؛ط؛ ظˆ ظٹط¸ظ‡ط± ط¹ط¯ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظˆظ„ط§...(235)
13 - ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯
ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظˆ ظ„ظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ…طھ ط¨ط§ظ†ظ‡ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ…ظ† ط؛ط؛ط؛ ظ…ظ‡ط¯ظٹظƒظ… ظˆ ظ„ظٹظˆظ…ظ‡ ط§ط،طھظˆظ‚ط¹ ...(236)
14 - ط¹ط§ظ…ط± ط¨طµط±ظ‰
ط§ظˆ ط§ط² ط´ط¹ط±ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط­طھظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ط­طھظ‰ ظ…طھظ‰ ط§ظ†طھ ط؛ط§ط¦ط¨ ط؛ط؛ط؛ ظ…ظ…ظ† ط¹ظ†ظٹط§ ظٹط§ ط§ط،ط¨ط§ظ†ط§ ط¨ط§ط،ظˆط¨ط© ...(237)
15 - ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰
((ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ طµط¯ط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† )) ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظٹظ‚ظˆظ… ط¨ط§ط،ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط؛ط؛ط؛ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط؛ظ… ط´ظٹط·ط§ظ†ظٹظ† ظٹظ…ط­ظ‚ ظ„ظ„ظƒظپط±...(238)
ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¹ظ„ظ… ط­ط±ظˆظپ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
16 - ط¨ظ‡ط§ط،ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰
((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ )) ط§ط² ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظƒطھط¨ طھط´ظٹط¹ ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظپظ‚ظ‡ طŒ طھظپط³ظٹط±طŒ ظ‡ظٹط¦طھ طŒ ظ†ط¬ظˆظ… طŒ ط­ط³ط§ط¨ ظˆ ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‡ طŒ ط¬ظپط±طŒ ط±ظ…ظ„ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ طھط§ط،ظ„ظٹظپط§طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ((ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ„ظپظˆط² ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ† ظپظ‰ ظ…ط¯ط­ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† )) ظ†ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ط±ظ‰ ط§ظ„ط¨ط±ظ‚ ظ…ظ† ظ†ط¬ط¯ ظپط¬ط¯ط¯ طھط°ظƒط§ط±ظ‰ ط؛ط؛ط؛ ط¹ظ‡ظˆط¯ط§ ط¨ط¬ط²ظˆظ‰ ظˆ ط§ظ„ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ ط°ظ‰ ظ‚ط§ط±...
17- ط³ظٹط¯ ط­ظٹط¯ط± ط­ظ„ظ‰
((ط³ظٹط¯ ط­ظٹط¯ط± ط­ظ„ظ‰ )) ط§ط² ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط¹ظ„ظˆ ظ‡ظ…طھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ط¹ط²طھ ظ†ظپط³ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ط¯ط¨ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط² ظˆ ط§ط¯ظٹط¨ط§ظ† ظ…ظ…طھط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط¯ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ط³ظˆع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط¬ط¯ط´ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‚طµط§ظٹط¯ظ‰ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط­ط³ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط®ط±ظˆط¬ ط®ظˆط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ع¯ط§ظ† ط¯ط±ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ظˆط¯ط³طھظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط´ط±ظƒ ظˆ ظپط³ط§ط¯طŒ ظ¾ط§ظƒ ظˆ طھط·ظ‡ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ…ظ† ط­ط§ظ…ظ„ ظ„ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط،ظ…ط± ظ…ط§ظ„ظƒط© ط؛ط؛ط؛ طھط·ظˆظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظپط«ط§طھ ظƒظ„ظ‡ط§ ط¶ط±ظ… ...
18 - ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط®ط§ظ†
((ط³ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط®ط§ظ† ط­ظˆظٹط²ط§ظˆظ‰ )) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¬ط¨ط§ط± ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط؛ط؛ط؛ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظˆط±ظ‰ ظ…ظ† ظ„ظٹظ„ ط¬ظ‡ظ„ ط؛ط§ط³ظ‚ ...(239)
19 - ط®ظ„ظٹط¹ظ‰
((ط®ظ„ظٹط¹ظ‰ )) ط§ط² ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط´ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط·ظ„ط§ط¨ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ظ„ط³ظ…ظ‡ط±ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظ… ط؛ط؛ط؛ ظˆ ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ط·ظ„ظ‰ ظ…ط±ظ…ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ظƒظ„ ظ…ط؛ظ†ظ… ...(240)
20 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط؛ظ†ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰
ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط± ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ((ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط± ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ )) طµط§ط­ط¨ ظƒطھط§ط¨ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¬ط¹ ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ط§ظ¾ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ظٹط¯ط±ظٹظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1339 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط®ظٹط± ظ…ظ„ظٹظƒ ط؛ط؛ط؛ ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ„ط§ط،ظ…ظ„ط§ظƒط§...
21 - ط­ط³ظ† ظ‚ظپط·ط§ظ†
((ط´ظٹط® ط­ط³ظ† ظ‚ظپط·ط§ظ† )) ط§ط² ط´ط§ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظ…طھظ‰ ط§ظ…طھط·ظ‰ ظ†ظ‡ط¯ ط§ظ„ط¬ط²ط§ط±ط© ظپط§ط±ظ‡ط§ ط؛ط؛ط؛ ط¨ط¯ظˆظ„ط© ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ظ„ظˆط±ظ‰ ظ…ط¯ط±ظƒ ط§ظ„ط«ط§ط±...
22 - ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط§ط³
ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط± ط§ط² طھظˆظپظٹظ‚ ظˆ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ :
ظٹط§ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط؛ط± ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط§ط،ظˆظ„ظ‰ ط؛ط؛ط؛ ط³ط¨ظ‚ظˆط§ ط§ظ„ط¨ط±ظٹط© ظپظ‰ طھظ‚ظ‰ ظˆ ط³ظ…ط§ط­ ...
23 - ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط³ظ…ط§ظˆظ‡ ط§ظ‰
ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط±طŒ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظٹظ‡ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¨ظˆط© ظˆ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ط© ظ‚ط§ط¦ظ… ط؛ط؛ط؛ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظ…ط±ظپظˆط¹ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط± ظ…ظƒظٹظ† ...
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط­ط« ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ظˆ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظƒظپط± ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ظ…ظ†ظƒط±ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ط§ظ†ظƒط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯!! ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
1 - ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ†
((ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ† )) ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ط´ ظپطµظ„ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ† ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ظˆ ط¨ظ‰ ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط­ظ‚ظ‚ طŒ((ط§ط­ظ…ط¯ ط´ط§ظƒط±)) ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظˆ ط±ط¯ ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ† طŒ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
((ط§ظ…ط§ ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ…ط± ظ¾ط±ط²ط­ظ…طھظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط°ط§ طھظˆظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظٹظƒ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظˆظ‡ظ… ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط³ط§ط³ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…ط´ظ‡ظˆط±ط´ ظپطµظ„ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ (ظپطµظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظپط§ط·ظ…ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظˆ...)))(241) ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ط´ط§ظƒط±طŒ ط¯ط± ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط±ط¯ ظˆظ‡ظ… ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ†ظƒط§ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹط§طھ ط³ظ†طھ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط­ط¯ طھظˆط§طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ .
2 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰
((ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ )) ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ظ‡ ((ط³ظˆظٹط¯ظ‰ ))طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ! ظˆظ„ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ . ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ((ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط³ط±ط¯ط§ط¨ ط³ط± ظ…ظ† ط±ط§ط،ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 262 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط؛ط§ظٹط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ طµط§ط­ط¨ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط³ط§ط¹طھ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±طŒ ط¯ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ طھط± ط§ط³طھ )).
ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ((ظ…ط­ظ…ط¯)) ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ†طھط¸ط± ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط³ط§ط¹طھ ط§ط³طھ طŒ ط§طµظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ طھط§ط،ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§طµظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 - ظ†طµط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ .
2 - ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯.
3- ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ظ…ظ†ط­طµط± ط§ط³طھ .
4 - ط¹طµظ…طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط±ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ†طµط¨ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ„ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط؛ط§ظٹط¨ ع†ظ‡ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ع†ظˆظ† ط¨ط± ط±ظپط¹ ط³طھظ… طھظˆط§ظ†ط§ ظ†ظٹط³طھ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¯ظˆط±طھط± ظˆ ط³طھظ… ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯. ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§طھظپط§ظ‚ ط¹ظ„ظ…ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(242)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation