بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سروش هدایت, دکتر على شیروانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ± -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ² -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ³ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ´ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غµ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¶ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¹ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ±غ° -
 

 

 
 

ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰

- غ± -


ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨
ظ¾ظٹط´ع¯ظپطھط§ط±
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡
طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§
ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… ط³ظپط§ط±ط´ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط³ظپط§ط±ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰
ط¶ط±ظˆط±طھ طھظ‚ظˆظٹطھ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„
طھظ„ط¨ظٹط³ ط§ط¨ظ„ظٹط³
ط´ظٹظˆظ‡ طµط­ظٹط­ ط±ظپط¹ ظƒط³ط§ظ„طھ
ظ„ط²ظˆظ… ط­ط³ظ† ط¸ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ†
ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¬ظ…ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰
ظ…ط¹ظٹط§ط± ع¯ط²ظٹظ†ط´ ظٹظƒ ط±ط´طھظ‡ ط®ط§طµ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„
ظ„ط²ظˆظ… ط±ط¹ط§ظٹطھ طھط±طھظٹط¨ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„
ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظٹظƒ ظپظ‚ظٹظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯
ظ„ط²ظˆظ… طھظ„ط§ط´ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ ظˆ ط¶ط±ظˆط±طھ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ…
ظٹظƒ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظپظ„ط³ظپظ‡ ظˆ ظƒظ„ط§ظ…
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ…
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¯ط§ط¨ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ طھظˆط¨ظ‡
ظˆط¬ظˆط¨ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ظˆط¹
ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط´ط´ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†
ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± طھط¹ظ„ظٹظ… ظ†ط­ظˆظ‡ طھظˆط¨ظ‡
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ طھط§ط¦ط¨ ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ط¯
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط±طھظƒط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط±طھظƒط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط±ظپط§ظ‚طھ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط´ط±ط§ظٹط· ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط±ظپط§ظ‚طھ ط§ط³طھ
ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¯ظˆط³طھ ط´ط§ظٹط³طھظ‡
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط؛ط±ط¶ ط§ط² طھط´ط±ظٹط¹ ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط­ط¬
ط¬ط§ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط­ط¬ ظˆ ظپظˆط§ظٹط¯ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¢ظ†
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§
ط§ظˆظ„ : ط®ط§ظ„طµ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ†ظٹطھ
ط¯ظˆظ… : طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ„ظ‰
ط³ظˆظ… : ط¯ط± ط³ظپط± ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط؛ظپظ„طھ ط§ط² ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط´ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط±ظٹط؛ ظ†ط¯ط§ط´طھ
ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظ„ط²ظˆظ… ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط´ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ظپط±ط§ظ†
ط´ط´ظ… : طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط­ط¬ ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظƒظ†ط¯
ظ‡ظپطھظ… : ط´ظƒط³طھظ‡ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ظˆ ط³ظˆظ‰ ط­ط±ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ظˆط¯
ظ‡ط´طھظ… : ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ط¯
ظ†ظ‡ظ… : ط¨ط± ط®ط¯ط§ طھظƒظٹظ‡ ظƒظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯
ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ظٹظ‚ط§طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†
ط­ط±ظ… ط§ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ
ط¢ط¯ط§ط¨ ط·ظˆط§ظپ
ط¢ط¯ط§ط¨ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ظˆظ‡ ظˆ طµظپط§ ظˆ ظˆظ‚ظˆظپ ط¯ط± ط¹ط±ظپط§طھ
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆظ‚ظˆظپ ط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ظˆظ„ظٹط§ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡)
ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ†ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظٹط¯ طھط§ظ„ظٹظپ ظپظ‚ظٹظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط«ط§ظ†ظ‰
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظˆظٹعکظ‡ ظ…ط­طµظ„
ط§ظ„ظپ : ظˆط¸ط§ظٹظپ ظ…ط­طµظ„ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯
ط¨ : ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ ظ…ط­طµظ„ ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯
ط¬ - ط¢ط¯ط§ط¨ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆط¹ط¸ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط¯ط« ط®ط¨ظٹط± ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ط²ط§ط¯ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒ طھط§ظ„ظٹظپ ظپظٹظ„ط³ظˆظپ طŒ ظ…ظپط³ط± ظˆ ظ…ط­ط¯ط« ظˆط§ظ„ط§ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ„ط§ظ…ط­ط³ظ† ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ط³ظٹط±ظˆط³ظ„ظˆظƒ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظٹطھ ط­ظ‚ ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ…
(ظپطµظ„ ظ†ط®ط³طھ : ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ظ…ظ‚طµط¯)
(ظپطµظ„ ط¯ظˆظ… : ط´ط±ط­ ط¹ظˆط§ظ„ظ… ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ )
(ط¨ظٹط§ظ† ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط³ظ„ظˆظƒ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ )
ط¨ظٹط§ظ† طھظپطµظٹظ„ظ‰ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط³ظ„ظˆظƒ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡
ظپطµظ„ ط³ظˆظ… : ط¯ط®ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ†
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ع†ظ‡ظ„ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظ„ظˆطµ
ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط³ظٹط±ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظٹظƒظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط¯ظˆظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط´ط´ظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظ‡ظپطھظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظ‡ط´طھظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظ†ظ‡ظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط¯ظ‡ظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ…
طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…
ط¨ط®ط´ ظ¾ظ†ط¬ظ… طµط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ طµط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط´طھط§ظ‚ط§ظ† ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظ† ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰
ط¨ط®ط´ ط´ط´ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظ† ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰
ظ¾ظٹط´ع¯ظپطھط§ط±
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظˆط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† .
ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ط¯ ظ†ط®ط³طھ ظƒطھط§ط¨ ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظ†ظٹط² طھط´ظˆظٹظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط³ط±ظˆط±ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط¹ط²ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ط¯ط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ طŒ ط¬ط²ظ… ط³ط§ط²ط¯ ظˆ طھط­ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط±ط¨ط§ط¨ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ظ†ظپط§ط³ ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ طھظ†ط¸ظٹظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظٹط± ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„
ط¨ط®ط´ ظ†ط®ط³طھ ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ طŒ ظ…طھظƒظ„ظ… ع†ظٹط±ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆ ط±ط¬ط§ظ„ظ‰ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ - ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط±ظ‡ - ط§ط³طھ . طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظˆ طھظ†ط¸ظٹظ… ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† - ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆ طµظ„ط§ط­ ط¯ظٹط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط³ظ‡ ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ 24 ط´ظˆط§ظ„ 1386 (ظ‡ .ظ‚ ) ظˆ 20 ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ 1398 (ظ‡ .ظ‚ )(1) ظˆ ط³ظ„ط® ط±ظ…ط¶ط§ظ† 1409 (ظ‡ .ظ‚ ) ظ…ط±ظ‚ظˆظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ ط¯ط± 20 طµظپط± 1315 (ظ‡ .ظ‚ ) ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯. ظ†ط³ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ 33 ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯. ظ†ط³ط¨ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ 33 ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط´ظ…ط³ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ طŒ ظˆ ط¬ط¯ط´ط§ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط­ظƒظ…ط§ط، ط¨ظˆط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ع†ظˆظ† ط´ظٹط® ط¶ظٹط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط±ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ‚ظ… ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ظ…ظˆط³ط³ ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظ‚ظ… ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ط­ط§ط¦ط±ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¨ط§ط± ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ظٹظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¯ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1370 (ظ‡ .ظ‚ ) ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯. ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط¶ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط«ظ„ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ط²ظ‡ط¯ ظˆ ظˆط±ط¹ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒ طµط¯ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظپظ†ظˆظ† ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ‚ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط­ظ‚ط§ظ‚ ط§ظ„ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ 24 ط¬ظ„ط¯ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط¯ط± 7 طµظپط± ط³ط§ظ„ 1411 (ظ‡ .ظ‚ ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ 96 ط³ط§ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ط± ط´ط±ظٹظپط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظپط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ع¯ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط± ط±ط­ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´طھط§ظپطھ . ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ظˆ ظ…ظƒط§ط´ظپط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† - ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظپط¯ط§ظ‡ - ط´ط±ظپظٹط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط´ط±ط­ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.(2)
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ…
ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ظپظ‚ظٹظ‡ طŒ ظپظٹظ„ط³ظˆظپ طŒ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ظپط³ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظƒظ‡ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† ط³ظپط§ط±ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طھط¹ظ„ظٹظ‚ط§طھ ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط¨ط± ظƒطھط§ط¨ ظˆط§ظپظ‰ طŒ طھط§ظ„ظٹظپ ظ…ظ„ط§ظ…ط­ط³ظ† ظپظٹط¶ â€چ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظˆ ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظˆط±ط§ظ† ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ط«ط§ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² طھط§ظ„ظٹظپ ظˆ ط´ط±ط­ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ‚ظ‡ ظˆ طھط±ط¬ظ…ظ‡ طŒ ظ‚ط¯ط±ط´ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ظ‡ظˆظ„ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھط´ط§ظ† ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ع†ظ‡ط±ظ‡ طھط§ط¨ظ†ط§ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظˆ ظ†ظƒط§طھ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظˆظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط¯ ظپط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط؛ظ„ط§ظ…ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ظ„ظ…ط¯ط¹ظˆ ط¨ط§ظ„ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¹ظ‡ط¯ ط´ط¨ط§ط¨ ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط­ظپط¸ ط§طµط·ظ„ط§ط­ط§طھ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط¨ع¯ط°ط´طھ طŒ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ط، ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظپظ‰ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظ…ظ† ط¹ظ‡ط¯ طµط§ط­ط¨ ظ…ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ظٹظ† طŒ ط§ط² ظ‡ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ع¯ط±ظپطھظ… طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط®ط±ظ…ظ†ظ‰ ط®ظˆط´ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒطھط¨ ط§ط¯ط¨ ط§ط² ط¹ط¬ظ… ظˆ ط¹ط±ط¨ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط³طھ ط§ط´ط§ط±ط§طھ ظˆ ط§ط³ظپط§ط±طŒ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ طھطھط¨ط¹ طھظپط§ط³ظٹط± ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط±طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ طھظپط³ظٹط± ظˆ طھط­ط´ظٹظ‡ ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط§طµظˆظ„ طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طھط¹ظ…ظ‚ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ طŒ طھط§ ط¢ظ† ط¹ظ‡ط¯ ط¨ط³ط± ط¢ظ…ط¯.

ظ„ظ‚ط¯ ط·ظپطھ ظپظ‰ طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ‡ط¯ ظƒظ„ظ‡ط§
ظˆ ط³ط±ط­طھ ط·ط±ظپظ‰ ط¨ظٹظ† طھظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظ…
ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ط¯ط±ط§ط² ط´ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظˆ ط±ظˆط² طھظƒط±ط§ط±طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط¯ظپط§طھط± ظˆ ظƒط±ط§ط±ظٹط³ طŒ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط±ط§ظپظ‚ ط§ظ‚ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‚ط±ط§ط·ظٹط³ طŒ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط³ط±ظˆط´ ط؛ظٹط¨ ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط§ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط°ط± ط¹ظ…ظ„ ظˆ ط·ط§ط¹طھ طŒ ظˆ ط·ط§ط¹طھ ط¨ظ‰ ط§ط®ظ„ط§طµ â€چ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظٹط³ط± ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ طھظˆظپظٹظ‚ ط®ط¯ط§ ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§. ظ…ط´ط؛ظˆظ„ظ‰ طھط§ ع†ظ†ط¯.
ط¹ظ„ظ… ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط®ظˆط§ظ†ظ‰
ع†ظˆظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± طھظˆ ظ†ظٹط³طھ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰
ط´طھط§ط¨ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ ط±ط§ ط²ط§ط¯ظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط®طھ طŒ ط²ظˆط¯ ط¨ط± ط®ظٹط² ظƒظ‡ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط±ظپطھ ط› طھط§ ط¨ظ‚ظٹطھظ¾ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھظˆط³ظ„ظ‰ ط¬ظˆظ‰ طŒ ظˆ ط®ط¯ظ…طھظ‰ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ† . ظ¾ط³ ظƒطھط§ط¨ ظ†ظپط³ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ…ظˆظ… طھط§ظ„ظٹظپ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚طھظ„ ط³ظٹط¯ظ†ط§ ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظƒطھط§ط¨ ط§ط³طھ ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ظ…ظˆط¬ط²طŒ... ع¯ظپطھظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ط§ط³ط¯ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ†ظ… ....
ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ .
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ…
ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… ع†ظ†ط¯ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ طھظˆط¨ظ‡ طŒ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ طŒ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط±ظپط§ظ‚طھ طŒ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ طھط±ط¨ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯طŒ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط­ط¬ ظˆ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط®ط¯ط§. طھظ…ط§ظ… ط، ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ طھط°ظƒط±ظ‡ ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ†ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¬ظ…ظ„ط§طھ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط±ط§طھ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ…ط± ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط§ط±ط³ظ‰ ط²ط¨ط§ظ† ط³ظ‡ظ„ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ… . ظ…ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ط¯ ظ†ط®ط³طھ ط³ط±ظˆط´ â€چ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ†ظˆط´طھط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ط±ظپطھظٹظ… ظˆ ط¯ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھظٹظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظٹظ… .(3)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ†ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظٹط¯ ط±ط§ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆظٹعکظ‡ ظ…ط­طµظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ†ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظٹط¯ طھط§ظ„ظٹظپ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ظ¾ط§ط±ط³ط§ ظˆ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط«ط§ظ†ظ‰ - ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡ - ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ظ…طھظ…ط§ط¯ظ‰ ظ…ط­ظˆط± ط¯ط±ط³ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط·ظ„ط§ط¨ ط¯ط± ط­ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھ . ط§طµظ„ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ظˆظپظ‚ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط¬ظ†ط§ط¨ ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط­ط¬طھظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط´ط±ط­ ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ طŒ ط¨ط§ ظ‚ظ„ظ…ظ‰ ط±ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط¨ط§طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظ…طµط§ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط§ظ‚ظˆط§ظ„ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ . ط§ظٹظ† طھط±ط¬ظ…ظ‡ طŒ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط¹ظ„ظ… ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط·ط¨ط¹ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظ…ط§ط®ظˆط° ظ‡ظ…ظٹظ† طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظˆ طھظ„ط®ظٹطµ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط«ط§ظ†ظ‰ طھط§ط¨ظ†ط§ظƒ طھط± ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط´ظ‡ظٹط¯ ط«ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ…ظٹط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¹ط±طµظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ‡ظٹط¦طھ طŒ ط·ط¨ طŒ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ طŒ ط§ط¯ط¨ ط¹ط±ط¨ظ‰ طŒ ظپظ„ط³ظپظ‡ طŒ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ظƒطھط¨ ظ¾ط±ط§ط±ط²ط´ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظپظ†ظˆظ† ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ . ط§ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظٹظ‚ط¯ط±طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظƒظ… ظ†ط¸ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظپظ‚ظٹظ‡ظ‰ طµط§ط­ط¨ ظ†ط¸ط± ظˆ ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ ط§ط² ط§ط³طھظ‚ظ„ط§ظ„ ط¯ط± ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظˆ ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط· ظˆ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھظ‰ ط¨ط§ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط§طµظˆظ„ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظˆط±ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظƒط§طھ ط¬ط§ظ„ط¨ ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظٹط±ط؛ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ظپط±طھظ‡ط§ ظˆ ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط§ظ‚ ظˆ ط¯ط±ط§ط² ظ…ط¯طھ ظˆ ظپط±ط³ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط¹ظ‡ط°ط§ ط¯ط± ط·ظ‰ ط¹ظ…ط± ظ†ط³ط¨طھط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ط´ ط´ط§ظ‚ ظˆ ط¯ط±ط§ط² ظ…ط¯طھ ظˆ ظپط±ط³ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط¹ظ‡ط°ط§ ط¯ط± ط·ظ‰ ط¹ظ…ط± ظ†ط³ط¨طھط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط°ط®ط§ط¦ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھط±ط³ ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط´ط§ظٹط§ظ† طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† طھط­طھ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط­ط§ط³ط¨ط§طھ ظˆ ظ…ط³ط§ط¹ظ‰ ط¹ط§ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط²ط¯ظ‡ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظٹط؛ ط§ظˆ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ط§طھ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ط§طھ طھظ„ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط± ظپط±ط¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ظٹظ†ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط®ط§ط±ظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ…ط­طµظˆظ„ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط±ظٹظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ¾ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظˆ ط¯ط± ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… ط´ظˆط§ظ„ 911 (ظ‡ .ظ‚ ) ط¯ط± ط¬ط¨ط¹ ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط±ط¬ط¨ 966 ظٹط§ 965 (ظ‡ .ظ‚ ) ط¯ط±ظ‚ط³ط·ظ†ط·ظ†ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯.(4)
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط­ط¯ط« ط®ط¨ظٹط± ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆط¹ط¸ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ . ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ظپط«ظ‡ ط§ظ„ظ…طµط¯ظˆط± ط¨ظ‡ ع†ط§ظ¾ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھظˆط³ط· ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¢ظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… طŒ ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ط¯ط« ط²ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط¬ظ„ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
طھظˆظ„ط¯ط´ ط¯ط± ظ‚ظ… ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1294 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆط§ظ† ط·ظپظˆظ„ظٹطھ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ… ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ظپظ†ظˆظ† ط§ط¯ط¨ظٹظ‡ ط±ط§ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طھط­طµظٹظ„ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظ† ظ‡ط¬ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ط´ط±ظپ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط±ظˆظٹظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط±ط³ظ… ط¯ظٹط±ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¹ظ„ظ… ط­ط¯ظٹط« ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ط´ط§ظٹط® ظˆ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط¢ظ† طŒ ط³ظپط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ظ‡ط°ط§ ط®ط¯ظ…طھ ظˆ طھظ„ظ…ط° ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظˆط±ظ‰ - ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط±ط§ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ط¯طھظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ط¨ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظپظˆط§ط¦ط¯ ط§ظ„ط±ط¶ظˆظٹظ‡ ط¯ط± طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ط´ طŒ ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ط­ط¯ط« ظ†ظˆط±ظ‰ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط¯: ظ…ظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط³ظپط± ظˆ ط­ط¶ط±طŒ ط´ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظˆط§ظپط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ظ…ط±ط´ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ظ…ط²ط§ط¬ظ‰ ظˆ طھظ†ع¯ظ‰ ظ†ظپط³ ظƒظ‡ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¹ظ…ط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظ… ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط·ظ† ط§طµظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…ط¯طھ ط§ظ‚ط§ظ…طھط´ ط¯ط± ظ‚ظ… طھط§ظ„ظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1332 ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط¶ظˆظ‰ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط±ط§ ظ…ظˆط·ظ† ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¬ط§ظˆط± ط¢ظ† ط´ظ‡ط±ط³طھط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظˆ ط§ط² ط¨ط±ظƒط§طھ ظ…ط¬ط§ظˆط±طھ ط¢ظ† ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظƒطھط¨ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظپظٹط¯ظ‡ طھط§ظ„ظٹظپ طھطµظ†ظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ظپط±ط§ط؛طھ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط§ظٹط§ظ… ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ط´ â€چ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط³ط®ظ†ط§ظ†ط´ ط¢ط«ط§ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¬ط°ط§ط¨ظٹطھظ‰ طھظ…ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ط°ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط²ظ‡ط¯ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط§ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط¨ط§ظ„ط؛ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹طµط± ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ط¬ط² ط±ط´طھظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ¾ظٹظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ط§ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯. ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¸ط§ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¹ظ…ظ„ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط¯ظˆطŒ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¬ط§ظˆط± ط¢ظ† ط¢ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط¢ظ† ظ…ط¯طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆط§ط®ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ طھط§ظ„ظٹظپ ط¯ط§ط´طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1359 ط¢ظ† ظƒط³ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‰ ظˆ ط¶ط¹ظپ ظ…ط²ط§ط¬ظ‰ ط´ط¯طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… ط°ظٹط­ط¬ظ‡ ط¯ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط§ظٹط²ط¯ظ‰ ظˆط§طµظ„ ظˆ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط®طھ ط¨ط± ط¨ط³طھ ظˆ ط¯ط± طµط­ظ† ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¯ظپظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ .
(5)
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¯ظˆ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط³ظٹط±ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ†ط®ط³طھ طŒ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط²ط§ط¯ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒ طھط§ظ„ظٹظپ ظ…ظ„ط§ظ…ط­ط³ظ† ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ظٹط± ط¬ظ„ط§ظ„ ظ…ط­ط¯ط« ط§ط±ظ…ظˆظ‰ : ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط´ط±ط­ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط´ط±ط­ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظˆظ„ظپ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ†ظپظٹط³ظ‡ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ…طھط¹ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ط´ظ‡ظٹط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظ…ظ„ظ‚ط¨ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط§ط³طھ ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ طھطµط§ظ†ظٹظپ طھط§ظ„ظٹظپط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ طµط§ظپظ‰ طŒظˆط§ظپظ‰ ظˆ ظ…ظپط§طھظٹط­ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ع†ظˆظ† ظ†ط³ط¨طھ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ط¦ط± ظƒطھط¨ ظ…ط¹ط±ظˆظپظ‡ ط§ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ظ…ظ‚ط·ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظƒطھط¨ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ طŒ ط¶ظ…ظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ ط±ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ظƒطھط¨ ظˆظ‰ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… ظˆ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظپط§ط³طھ ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ طھط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¶ط§ط¹طھ طھط´ط®ظٹطµ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨طµظٹط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¯ظ„ع¯ط±ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ ط§ط² ظ…ظ†ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ¾ط±ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظپظٹط¶ ط§ط² ط¬ظ‡طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظٹظ† ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ظ„ظˆ ظˆ ط¯ظ‚طھ ظ†ط¸ط± ظˆط¬ظˆط¯طھ ظپظƒط± ظˆط­ط¯طھ ط°ظ‡ظ† ظˆ طµظپط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط­ط³ظ† ط³ظٹط±طھ ظˆ ط§ظ†ط³ ط¨ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ظˆ ظپظ‡ظ… ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظپظ‚ظٹظ‡ ط´ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظپظ‡ظ…ط¯طŒ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ طھط®ط·ط¦ظ‡ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپظٹط¶ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ظ‡ ظ…ط®طھظ„ظپ ظپظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظپظ‚ظٹظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ظپظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ع¯ظ†ط¬ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ طھط§ظ„ظٹظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­ط³ظٹظ† ط³ط§ظٹط± ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط²ط§ط¯ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظ…طµظ†ظپ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¬ط¹ظپط±ظ‰ ظˆ ط¯ط³طھظˆط±ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظƒط§ظ† ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط¹ط§طµط± ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆظ‰ ط³ظˆط§ظ„ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط·ط¨ظ‚ طھطµط±ظٹط­ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظƒ ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹظ† ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط­ظ‚ظ‡ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط§ط«ظˆط±ظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط¹ظ…ظ„ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظ…ظˆظٹط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ظپظˆظ‚ ط¢ظ†ظƒظ‡ : ط§ط² ط«ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط´ظٹط® ط¢ظ‚ط§ ط¨ط²ط±ع¯ طھظ‡ط±ط§ظ† طµط§ط­ط¨ط§ظ„ط°ط±ظٹط¹ظ‡ ظ…ط¯ط¸ظ„ظ‡ ط´ظپط§ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط³ظ„ظˆظƒ ط´ط±ط¹ظ‰ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ظٹظ†ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯.
ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ظ…ظ†ط¯ط±ط¬ط§طھط´ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹط¯ظ… ع†ظ†ط§ظ† طھط§ط«ظٹط± ط¯ط± ظ…ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ… . ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± طھظ„ط®ظٹطµ ط¯ط± ظٹظƒ طµظپط­ظ‡ ظپظ‡ط±ط³طھ ظˆط§ط± ظٹط§ط¯ط¯ط§ط´طھ ظˆ طھظ‡ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… طھط§ ط®ظˆط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط­ظ‚ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ظˆظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط±ط§طھ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹظ… . ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط­ط¯ط« ط§ط±ظ…ظˆظ‰ .
ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰ - ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡ - ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1007 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯. طھط°ظƒط±ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ط§ظ† ظ…ط­ظ„ ظˆظ„ط§ط¯طھ ظˆظ‰ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ‚ظ… ظ†ط´ظˆ ظˆ ظ†ظ…ط§ ظٹط§ظپطھ . ظˆ ع†ظˆظ† ط´ظ†ظٹط¯ ط³ظٹط¯ ط§ط¬ظ„ ط³ظٹط¯ ظ…ط§ط¬ط¯ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ - ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط¨ ظپظٹط¶ ط§ط² ظ…ط­ط¶ط± ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظٹط±ط§ط² ط³ظپط± ظƒط±ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط´ظٹط±ط§ط² ط§ط² طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظƒط§ط´ط§ظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ظ…ط±ط¬ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 1091 ط¯ط± ط³ظ† 84 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط®طھ ط¨ط±ط¨ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ط´طھط§ظپطھ .
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظ†ط³ط¨طھط§ ظ…ظپطµظ„ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ط³ظٹط±ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط§ظ†ط´ظˆط± ع¯ط±ط§ظ†ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط±ط¶ط§ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ط³ط®ظ‡ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ طھطµط­ظٹط­ ظˆ ظ…طµط§ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ‚ط§طھ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§طµظ„ ط§ظٹظ† طھظ„ط§ط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ط¯ط±ط§ط¬ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ طŒ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹط± ط±ط§ ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ط§ظ„ط·ط§ظپ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط³ط¹ظٹط´ط§ظ† ظ…ط´ظƒظˆط± ظˆ ط§ط¬ط±ط´ط§ظ† ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط§ط¯. ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط³ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… - ط§ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‡ - طھظˆط¶ظٹط­ط§طھ ظƒط§ظپظ‰ طھظˆط³ط· ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… طŒ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط®ظˆظ†ط³ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط±ظˆط¶ط§طھ ط§ظ„ط¬ظ†ط§طھ ط¬ 2طŒ طµ 138 ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
ط³ظٹط¯ ط³ط¯ ظˆ ط±ظƒظ† ظ…ط¹طھظ…ط¯ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ط§ ط³ظٹط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ط¦ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¹ظ…ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ط¹ظ„ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط±ط´ط­ظ‡ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ط› ظ¾ظٹط´ظˆط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط³ظ¾ط§ط±ط¯. ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ¾ط±ظˆط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ط± ط³ط§ظ„ظٹط§ظ† ط¯ط±ط§ط² ط§ط² ط²ط§ط¦ظٹط¯ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¹ظ‚ظٹظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظپط¶ظ„ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ط± ظˆ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط¹طµط± ظˆ ط§ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¨ط­ط« ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ع¯ط´ط§ظٹط¯ طھظˆ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط§ظٹظ† ط´ظٹط® ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط³ظ‚ط±ط§ط· ظˆ ط§ط±ط³ط·ظˆ ظˆ ط§ظپظ„ط§ط·ظˆظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط¨ط­ط« ظƒظ†ط¯ طھظˆ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ط¯ط± ظپط±ظˆط¹ ظˆ ط§طµظˆظ„ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظپظ† ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ط¯ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ط±ط¯ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظپط±ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط²ط§ط¯ ع¯ط§ظ‡ ط´ط±ظٹظپط´ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط´ظˆط§ظ„ ط§ظ„ظ…ظƒط±ظ… ط³ظ†ظ‡ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ظˆ ظٹظƒطµط¯ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ط­ط³ط¨ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط­ط±ظˆظپ ط§ط¨ط¬ط¯ طھط§ط±ظٹط® ظˆظ„ط§ط¯طھ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ط§ظٹظ† ظ…طµط±ط¹ ط§ط³طھ :ظ„ظ†طµط±ظ‡ ط§ظ„ط­ظ‚ ظ‚ط¯ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ .
ظ…ط¯طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ظ…طھظ‚ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ع¯ط§ط± ظˆ طµط§ظ„ط­ ظˆ ظ†ظٹظƒظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط§ظٹط® ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظٹط® ظٹظˆط³ظپ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طھط¹ظ„ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط¨ط¯ط±ط³ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ‚ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ظˆط­ظٹط¯ ط¨ظ‡ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ط¯ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظٹط§ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظٹط§ظ…ظ‡ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظ…ط´ط±ظپ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ظ‚ط§ظ…طھ ع¯ط²ظٹط¯. ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظٹظ…ظˆظ† ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظپط¹ظ„ط§ ظ…ط­ظ„ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ظˆ ط¨ط§ط± ط§ظ†ط¯ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ظ„ط¬ط§ ظˆ ظ…ظپط²ط¹ ط§ط³طھط§ط¯ط§ظ† ظپظ†ظˆظ† ط§ط² ظپط¶ظ„ط§ظ‰ ط¹ط¸ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظˆط­ظٹط¯ ط¯ط§ظ… ط¹ظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ ظˆ ط³ط§ظ„ط§ط± ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط¹ط±ط§ظ‚ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظپط¶ظ„ط§ط، ط¨ط·ظˆط± ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ط³طھ . ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط¹ط±ط§ظ‚ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ„ط¬ط§ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¸ظ…ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط§ط®ط° ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ط­ط± ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط§ط² طµط­ط¨طھط´ â€چ ط·ظ‰ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظˆ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظ‚ظٹط§ظ†ظˆط³ ظ…ظˆط§ط¬ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط¨ط§ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‡ ط§ظٹظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ . ع†ظˆظ† ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظƒط«ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط°ظ‡ط¨ طھط´ظٹط¹ ع¯ط±ظˆظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط± ظˆط¶ظˆط­ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ‡طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆط¹ ط¢ظ† ط¨ط­ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ط± ع¯ظˆط´ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ط± ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ† ط³ط±ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ط§ظٹظ† ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظٹط§طھظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط¯ظٹط¯ط§ط± ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ طھظˆظ„ط¯ ط¨ط§ ط³ط¹ط§ط¯طھط´ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط² ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظˆظٹط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ…ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨طھظˆط³ط· ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ط¨ط²ظٹط¹ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ط¨ط§ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط´ظ† ظƒظ†ط¯ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظˆط± ط§ظٹظ† ط´ظ…ط¹ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط³ظٹط±ط´ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط¯ط± ظˆظ‚طھ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھط´ ع†ظˆظ† ظ†ط¸ط± ط¨ط± ط§ظˆ ط§ظپطھط¯ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط§ط² طھط­ظٹط± ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ط¨ط´ط± ظ†ظٹط³طھ .
ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ط­ظ‚ط§ط¦ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ظ„ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¢ظٹطھ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپظ†ظˆظ† ظƒظ…ط§ظ„ طھط§ظٹظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط³ط­ط± ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط´ظƒط± ظˆ ظ…ط¯ظ‡ظˆط´ظ‰ ط®ط§ظ„طµ ط§ط² ط¶ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط± ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط±ظپط¹ ظ…ط¹ط¶ظ„ط§طھ ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ† طھظپظƒط±ط§طھ ط¨ط§ط·ظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ظˆ ط±ظٹط®طھظ† ط§ظپظƒط§ط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط±ظˆط² ع¯ط§ط± ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ظˆ ط¬ط¯ط§ظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط±ظپ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ط§ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظ‚ط·ط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ظ‚طµظ‰ ظ†ظ‚ط§ط· ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ â€چ ظƒظ‡ طھط§ ط¨ط­ط§ظ„ ظƒط³ظ‰ ظ‡ظ…طھط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ„ظ‚ط¨ ط¨ط­ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ… ظƒظ‡ ط¨ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ ظ‡ط§ط³طھ ظ…ظ„ظ‚ط¨ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظƒظ„ط§ظ… ط§ط² ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط®ظˆظ†ط³ط§ط±ظ‰ .
ط¨ط®ط´ ظ¾ظ†ط¬ظ…
ط¨ط®ط´ ظ¾ظ†ط¬ظ… ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط­ط§ط¶ط± طµط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ط§ظ„ظٹظ‚ط¯ط±طŒ ظپظٹظ„ط³ظˆظپ ظˆ ظ…ظ†ط¬ظ… ظˆ ظپظ‚ظٹظ‡ ظˆ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ط¯ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط®ط¨ظٹط± ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ . ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² طµط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯:
ط§ظٹظ† طµط¯ ظƒظ„ظ…ظ‡ طŒ ظƒظ‡ طµط¯ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط¹ط§ط·ط± ط¢ظ† ط¹ط²ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ط¦ظ‚ ط§ط¹طھظ„ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط°ط±ظˆظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ظ„ظ… ط§ظٹظ† ظƒظ…طھط±ظٹظ† طŒ ط­ط³ظ† ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط±ط´طھظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ظپطھط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھ .
ط¨ط®ط´ ط´ط´ظ…
ط¨ط®ط´ ط´ط´ظ… ظ†ظˆط´طھط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ¾ط±ط¨ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±طŒ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط±ط´ط­ط§طھ ظ‚ظ„ظ… ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ طŒ ظƒظ„ظ…ط§طھظ‰ ع†ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظ†ظˆط§طھ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ظ†ظˆط¯ طھط§ ظ†ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط§ظٹظ† ظƒظ…طھط± ط­ط³ظ† ط­ط³ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط¢ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ‚طھط¶ط§ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ط¨ط§ظ„ ظˆ طھط­ظˆظ„ ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط±ط´طھظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¯ط± طھظ„ظ‚ظ‰ ط¢ظ† طھط«ط¨طھ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ طھظ†ط§ظپظ‰ ظ…ظ†طھظپظ‰ ط§ط³طھ . ط·ط¨ط¹ظ… ط¨ظ‡ ط·ط¨ط¹ ط¢ظ† ط±ط§ط؛ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظ†ط´ط± ط¢ظ† ط±ط§ ع†ظ‡ ط³ظˆط¯طŒ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظˆ ط§ط¨ط±ط§ظ… ط§طµط¯ظ‚ط§ط، ظپط§ط¶ظ„ ظ…ط±ظƒط² ظ†ط´ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط±ط¬ط§ط، - ط²ط§ط¯ظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط¬ط§ط،ط§ ط§ط² ط³ط§ط­طھ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط¬ظٹط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ظˆ ط§ط¬ط§ط²طھ ط§ظٹظ† ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظ…ط¨ط§ط± ظƒظ‡ طھط´ط±ظٹظپ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ… : ظˆظپظ‰ ظ†ط³ط®طھظ‡ط§ ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط±ط­ظ…ظ‡ ظ„ظ„ط°ظٹظ† ظ‡ظ… ظ„ط±ط¨ظ‡ظ… ظٹط±ظ‡ط¨ظˆظ† (6). ط¨ظ‡ ط±ط¬ط§ط، ظˆط§ط«ظ‚ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط¹ط¸ظ… ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ†ظپظٹط³ ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ط± ط؛ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط´طھط§ط± ط§ظپط²ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طھظ‚ط¯ظٹط± ظˆ طھط´ظƒط± ط´ظˆط¯.
ظˆ ظ…ط§ طھظˆظپظٹظ‚ظ‰ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…
ظپط±ظˆط±ط¯ظٹظ† 1371 - ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰
ط¨ط®ط´ ط§ظˆظ„ : ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ظپظ†ط§ط، ط§ظ„ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ طŒ ظˆ ظˆط§ط±ط« ط§ظ„ظƒط§ط¦ظ†ط§طھ طŒ ظˆ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ظ… ط§ظ„ط³ظپط±ط§ط،طŒ ط³ظٹط¯ ظ†ط§ ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط³ظپظ† ط§ظ„ظ†ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ط´ط§ظƒظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ„ظƒط§طھ طŒ طµظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط³طھظ…ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯: ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظˆظٹط¯ ط®ط§ط¯ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¹طھظƒظپ ط¢ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ط¨ط´ظپط§ط¹طھ ط¢ظ†ط§ظ† : ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¹ظ‚ظ„ طŒ ط¨ط¯ظ† ط§ظƒط±ط§ظ‡ ظˆ ط§ط¬ط¨ط§ط±طŒ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆطµظٹطھ ط°ظٹظ„ط§ ط¨ظ‚ظ„ظ… طھط­ط±ظٹط± ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… .
ط­ظ‚ظٹط± ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط§ط¦ط¯ ط­ظ‚ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ†ط¨ظ‰ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‡ ظˆ ط­ط¨ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆظ… .
ظˆطµظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ… : ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط±ط´ط¯ ط°ظƒظˆط±ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯:
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ط¯ط§ظ…ظ† ظ‡ظ…طھ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط± ط²ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظˆ ط¢ظ‡ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ طھط±ظˆظٹط¬ ط¯ظٹظ† ط­ظ†ظٹظپ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ط­ظ‚ظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط±ظٹط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¢ظˆط§ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ†ط§طµط± ظٹظ†طµط±ظ†ظ‰ طŒ ظ‡ظ„ ظ…ظ† ط°ط§ط¨ ظٹط°ط¨ ط¹ظ†ظ‰ طŒ ظˆظ„ط§ ط§ط±ظ‰ ظ…ظ† ظٹظ„ط¨ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھظ‡ طŒ ظˆ ظٹط¬ظٹط¨ طµط±ط®طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ‚ظ„ظٹظ„ طŒ ط´ظƒط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط³ط§ط¹ظٹظ‡ظ… طŒ ظˆ ط¬ط²ط§ظ‡ظ… ط®ظٹط± ط§ظ„ط¬ط²ط§ط،
طھط±ط¬ظ…ظ‡ :
ط¢ظٹط§ ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طں ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒط³ظ‰ ظ„ط¨ظٹظƒ ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¹ط¯ظ‡ ظƒظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظƒظˆط´ط´ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظ‚طھط¨ط§ط³ ط§ط² ط³ط®ظ† ط³ط±ظˆط± ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§: ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² ط¢ظ† .
ظˆ: ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ‡ظ„ ع¯ظˆط±ط³طھط§ظ† ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ طŒ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظٹط±ظˆط² ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ع†ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طں ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظƒط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظƒط¬ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں
ظˆ ظ†ظٹط²: ظƒظ… ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ†ط¹ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط®ط·ط±طŒ ظˆ ظƒظ… ط§ظ†ط¬ظ…ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡طھط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط¹ظٹط¨ ط¬ظˆط¦ظ‰ ظˆ طھط­ظ‚ظٹط± ظˆ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±: ط±ط­ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¯ط± ط¹ظ…ط± ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ .
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : طھطµظ†ظٹظپ ظˆ طھط§ظ„ظٹظپ ظˆ ظ†ط´ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ظˆظٹطھ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆط§عکع¯ظˆظ† ظˆ ط§ظ†ط­ط·ط§ط· ط§ط³طھ .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظˆظˆظ† ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ظˆط±ط¹ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ط­طھظٹط§ط·.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط²ظٹط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظپطھظ‡ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط±ط¹ظ‰ .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : طھط¯ظˆظٹظ† ظˆ طھظ†ط¸ظٹظ… ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ظ… : ظ…ط´ط¬ط±ط§طھ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط²: ط­ظˆط§ط´ظ‰ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ‚ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظƒطھط§ط¨ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ„ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¢ط«ط§ط± ط­ظ‚ظٹط± ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ظ„ظ… ظ…ظ† ط¨ط± طµظپط­ط§طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² طھط§ ط¨ظ‡ طµط¨ط­ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ع†ظ‡ ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظˆ طµط¯ظ‡ط§ ظƒطھط§ط¨ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظƒطھط§ط¨ ط¯ط± ظپظ†ظˆظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط¯ظˆط±ظ‰ ط¬ط³طھظ† ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ط؛ظٹط¨طھ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظˆظ† ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ط§ط± ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط§ط³طھ .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±: طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ع†ظ‡ ط¢ظ† ط³ط¨ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طµط§ظ„ط­ظ‡ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¹ظ…ط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظٹط³ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط¨ط§ط¹ظ… ظٹطھط³ط§ط¦ظ„ظˆظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¸ظ‡ط±طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط³ظˆط±ظ‡ (ط¹طµط±) ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¹طµط±طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط³ظˆط±ظ‡ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط³ظˆط±ظ‡ (ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ط،طŒ ظˆ طھط§ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط± ط¢ظ† (ظƒظ‡ ) ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط± ط´ط¯ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط´ط®طµط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ ط±ط§ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظ†ظٹط² طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط§ظ… .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط¯ط± ظ‚ظ†ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒظٹظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆط¯ ظ…طµط¨ط§ط­ ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒظٹظ† ظ…ط±ط­ظˆظ… ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط±ط¶ظˆظ‰ ظƒط´ظ…ظٹط±ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط³طھط§ط±ظ‡ ظپط±ظˆط²ط§ظ† : ط³ظٹط¯ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط­ط³ظ†ظ‰ ظ…ظˆظ„ظپ ظƒطھط§ط¨ (ظ„ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ) ظƒظ‡ ظ…طھطµظ„ ط¨ط§ طµط­ط§ط¨ ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ظ„ظƒ ط¨ط­ظ‚ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظٹظ‡ط§طŒ ظˆ ط¨ط¹ظ„ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ†ظٹظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ظ„ط³ط± ط§ظ„ظ…ط³طھظˆط¯ط¹ ظپظٹظ‡ط§طŒ ط§ظ† طھطµظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظˆ ط§ظ† طھظپط¹ظ„ ط¨ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ†طھ ط§ظ‡ظ„ظ‡ طŒ ظˆظ„ط§ طھظپط¹ظ„ ط¨ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ†ط§ ط§ظ‡ظ„ظ‡
طھط±ط¬ظ…ظ‡ :
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§: ظ…ظ† طھط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… ط¨ط­ظ‚ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ظˆ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ â€چ ظˆ ط±ط§ط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒ : ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظپط±ط³طھظ‰ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط¬ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ†ظ… .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ : ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط°ظƒط± ط±ظƒظˆط¹ ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ط±ظƒط¹طھ ط¢ط®ط±:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… طµظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظˆ طھط±ط­ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¬ط²ظ†ط§ ظˆ ط§ط؛ط«ظ†ط§ ط¨ط­ظ‚ظ‡ظ…
طھط±ط¬ظ…ظ‡ :
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ظپط±ط³طھ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ظˆ طھط±ط­ظ… ط¨ط± ط¹ط¬ط² ظ…ط§ ظƒظ† طŒ ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¯ط§ط¯ ظ…ط§ ط¨ط±ط³ ط¨ط­ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ : ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ طھط³ط¨ظٹط­ط§طھ ط¬ط¯ظ‡ ظ…ط§ ط²ظ‡ط±ط§ط، ط¨طھظˆظ„ ط±ظˆط­ ظ…ظ† ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ : ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ظˆ طھظپظƒط± ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ†ط²ظ‡ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ„ط؛ط§ ظˆ ظپطµط­ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¹ط§ط¬ط² ط³ط§ط®طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط±ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§: ط¯ط± طھط¯ط¨ط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط®ط·ط¨ظ‡ ط´ظ‚ط´ظ‚ظٹظ‡ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط³ظٹط¯ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ†ط´ط§ط، ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ط±ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط¨ظٹط´ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظپط±ظٹظ‚ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط«ظˆظ‚ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ط§ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظˆ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¯ط± ط³ط­ط±ظ‡ط§.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ : طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ط®طµظˆطµط§ ظˆ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ¾ط³ ط®ظˆط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط²ط®ط§ط±ظپ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ… طŒ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط³طھظ… ط±ط³ظٹط¯ ط¯ط± ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط®طµظˆطµط§ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… طµط±ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… طŒ ط­طھظ‰ ظ†ط°ظˆط±ط§طھ ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ†ط°ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط­طھظٹط§ط¬ط§طھ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… طµط±ظپ ظƒط±ط¯ظ… .
ظ…ظ† ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ… ظ†ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… ظˆ ظˆظƒظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط±ظٹظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ¾ط³ ظ¾ظ†ط¯ ع¯ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¨طµظٹط±طھ .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… : ط¨ظ‡ ظƒظˆط´ط´ ط§ظƒظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ طھط§ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظ‚ظ… ظˆ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ظپظ‚ظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط­ط§ط¬ ط؛ظ„ط§ظ…ط­ط³ظٹظ† ط´ط§ظƒط±ظٹظ† ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹ط²ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط´ط§ظƒط±ظٹظ† ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط§ط±ظ… ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ط¢ظ†ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¨ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط³ظٹظ†ظ…ط§ظ‰ ط³ط§ط¨ظ‚ ظ‚ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ†ط±ط§ ط§ط² طµط§ط­ط¨ط´ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆظپظٹظ‚ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ظپط²ظˆظ† ظپط±ظ…ط§ظٹط¯. ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆظپظٹظ‚ ط³ط§ط®طھظ† ط¢ظ† ظٹط§ طھط±ظ…ظٹظ… ظˆ طھط¹ظ…ظٹط± ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ط­ظ‚ظٹط± ط¯ط§ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ : طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ظ„ظ… ظ…ظ† طµط§ط¯ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط² طھط§ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ طŒ ظ†ظٹط² ظ†ط´ط± ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظˆ ط´ط§ظ…ظ„ ظ†ظˆط´طھط¬ط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط§طµظˆظ„ ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ط³ط§ط¨ ظˆ ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ ط¯ط±ط§ظٹظ‡ ظˆ طھظپط³ظٹط± ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظˆ طھط§ط±ظٹط® ظˆ طھط±ط§ط¬ظ… ظˆ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ظٹط± ظˆ ط³ظ„ظˆظƒ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ظˆط´طھط¬ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظƒط§ط´ظپط§طھ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§طھ ظˆ ط±ظٹط§ط¶طھظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¯ط±: ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ ظپظ‚ط±ط§ ظˆ ط³ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط·ظ„ط§ط¨ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ .
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ط¹طھط±طھ ط²ط§ظƒظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط´ط®طµط§ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ : ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ : ط´ظƒظٹط¨ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† طھظٹط± ط­ط³ظˆط¯ط§ظ† طŒ ظ¾ط³ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ† ظˆ ط¨ظ†ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ طھظˆ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طŒ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ط±ظٹظپ طŒ ظˆ طھط¯ط±ظٹط³ ظˆ طھط¯ط±ط³ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¯ظٹظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظپط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ظ„ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ†ظˆط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط®ظٹط± ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ† طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : طھظˆط³ظ„ ظˆ ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظˆ ط°ظƒط±ظ‡ط§. ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¯ط±: ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط¹ط§ط، ط³ظٹظپظ‰ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ظ‡ : ط­ط±ط²ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط¢ظ†ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظƒط±ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظپط²ظˆظ† ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط®ظ„ظٹظ„ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ طŒ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط­ط³ظ†ط¹ظ„ظ‰ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ظƒظ† ظ…ط´ظ‡ط¯ ط§ظ„ط±ط¶ط§طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒظٹظ† ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط±ط¶ظˆظ‰ ظƒط´ظ…ظٹط±ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ ط¨ط·ط±ظٹظ‚ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط¯ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط­ط³ظ†ظ‰ طµط§ط­ط¨ ظƒطھط§ط¨ (ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط²: ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط§ط¹طھطµط§ظ… ط³ظٹظپظ‰ ظˆ ط®ط§طھظ…ظ‡ ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ط§ ظˆ ط¯ط§ط¯ظ… .
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† : ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط§ظˆط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¯ط§ط¦ط¯ ط¯ط§ط´طھظ… .
ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ ظˆ ط¯ط§ط¯ظ… ط¯ط±: ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ط¤ ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ط±ط§ ط§ط² ط؛ظٹط± ط§ظ‡ظ„ط´ ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط¯ظˆط±ظ‰ ط¬ط³طھظ† ط§ط² ط¨ظٹظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط·ط§ظ„طھ ظˆ طµط±ظپ ط¹ظ…ط± ط¹ط²ظٹط² ط¯ط± ع†ظٹط²ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظپط¹ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط´ط§ظ†ظ‡ : ظٹط¨ط؛ط¶ ط§ظ„ط´ط§ط¨ ط§ظ„ظپط§ط±ط؛
طھط±ط¬ظ…ظ‡ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¬ظˆط§ظ† ط¨ظٹظƒط§ط± ط±ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ظˆط².
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ : ظ†ظٹظƒظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ†ط§ظ†ط±ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط§ط² ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ظƒط³ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¯ط¹ط§ ط¯ط± ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط´ط±ظپظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ظƒط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط­ط¬ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… : ط¯ط± ظƒظˆط´ط´ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ¾ط§ط¯ط§ط´طھظ† ط´ط¹ط§ط¦ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§: ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒظٹط³ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ط§ظƒ ظ…ط±ط§ظ‚ط¯ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ظ‚ط¨ظˆط± ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طھظٹظ…ظ† ظˆ طھط¨ط±ظƒ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ظپط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط±ط§ ظ‡ظ… ط²ظٹط± طµظˆط±طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ط­ط§ط°ظ‰ طµظˆط±طھ ط¨ط±ظٹط²ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ طµظپط± ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ…(7) ط¬ظ‡طھ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¯ط± ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ظپط¹ ط´ظˆط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط³ط¬ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط³ط§ظ„ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ظپط¹ ط´ظˆط¯(8).
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ : ط¨ظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط± ط³ط­ط±ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط§ ظ…ظ† ط¯ظپظ† ط´ظˆط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظ‡ : ط¯ط³طھظ…ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط´ظƒظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط±ط«ط§ط، ط¬ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظƒط±ظ… ط§ظˆ ط±ظٹط®طھظ‡ ظˆ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± ع¯ظپطھظ… ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ط¯ظˆ ط¹ظ‚ظٹظ‚ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ط±ط§ط³ظ… ط؛ط³ظ„ ط¯ط± ط²ظٹط± ط²ط¨ط§ظ†ظ… ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظ‚ظˆط·ظ‰ ط­ظ„ط¨ظ‰ ظ…ط­طھظˆظ‰ ط¢ط¨ ط²ظ…ط²ظ… ط³ظˆط±ط§ط® ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¯ظپظ† ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ظ¾ط§ط´ظ†ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ظ†ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط­طھظ…ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط³ط§ظ„ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط´ظ‡ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ظ„ ظ…ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : طµظ„ظˆظ‡ ط§ظ„ط¯ظپظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ظ„ ظ†ظپط± ط¨ط¯ظ‡ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظٹظƒ ط´ط®طµ ظ…طھط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ظٹطھ ط§ط² ط·ط±ظپ ط­ظ‚ظٹط± ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ط§ظٹظ† ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… طŒ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ع¯ط± ط´ط®طµ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط±ط§ط³ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡طھط±طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط´ط®طµ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط«ظˆظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط¬ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ظ…ظٹظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ…ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط¨ط´ظˆط¯ ظ…ط­ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ طھط§ظ…ظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظٹظƒ ط´ط®طµ ظ…طھط¯ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ع¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¹طھط¨ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹط§طھ ط¨ط§ط² ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ط² ط§ط² ط·ط±ظپ ط­ظ‚ظٹط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ط¬ظپ ظˆ ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ† ظˆ ط³ط§ظ…ط±ط§ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظپط±ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طھط±ط­ظ… ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ : ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط®طµظˆطµط§ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ط®ط§طµظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ط·ظ„ط¨ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¨ط­ط« ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ†ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ .
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط±ط§: ظ…ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ط¸ظ‡ط±ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط¹ط·ظٹظ„ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظƒظٹظپظٹطھ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ط±ظ‡ط§ ظٹظƒظ†ظپط±طŒ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§ ظٹظƒظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ : ط§ط² طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط±ط­ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط¹ظ„طھ ظƒط³ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… طھظپظ‚ط¯ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط³ظƒظˆظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ظ†ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط­طھظ…ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط³ط§ظ„ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط´ظ‡ط± ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ظ„ ظ…ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : طµظ„ظˆظ‡ ط§ظ„ط¯ظپظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ظ„ ظ†ظپط± ط¨ط¯ظ‡ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظٹظƒ ط´ط®طµ ظ…طھط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ظٹطھ ط§ط² ط·ط±ظپ ط­ظ‚ظٹط± ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ط§ظٹظ† ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… طŒ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ع¯ط± ط´ط®طµ ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط±ط§ط³ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡طھط±طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط´ط®طµ ط§ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط«ظˆظ‚ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط¬ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ظ…ظٹظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظ…ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ط¨ط´ظˆط¯ ظ…ط­ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ طھط§ظ…ظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظٹظƒ ط´ط®طµ ظ…طھط¯ظٹظ† ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ع¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¹طھط¨ط§طھ ط¹ط§ظ„ظٹط§طھ ط¨ط§ط² ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ط² ط§ط² ط·ط±ظپ ط­ظ‚ظٹط± ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ†ط¬ظپ ظˆ ظƒط§ط¸ظ…ظٹظ† ظˆ ط³ط§ظ…ط±ط§ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظپط±ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ط¯.
ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طھط±ط­ظ… ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ : ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط®طµظˆطµط§ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ط®ط§طµظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ط·ظ„ط¨ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¨ط­ط« ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ†ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ .
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط±ط§: ظ…ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ط¸ظ‡ط±ظ‡ط§ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط¹ط·ظٹظ„ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† ظƒظٹظپظٹطھ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ط±ظ‡ط§ ظٹظƒظ†ظپط±طŒ ظˆ ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط¹ط´ط§ ظٹظƒظ†ظپط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ : ط§ط² طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط±ط­ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط¹ظ„طھ ظƒط³ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… طھظپظ‚ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ط·ظ„ط¨ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط®ط§ط¯ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ„ .
ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظˆط³ظˆط¹ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ظ…ظ„ط­ظ‚ط§طھ ط§ظ„ط§ط­ظ‚ط§ظ‚ ط±ط§ ظƒظ‡ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒ ط¬ظ„ط¯ ط¢ظ† ع†ط§ظ¾ ط´ط¯ظ‡(9) ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط²ط­ظ…ط§طھ ظ¾ظٹع¯ظٹط± ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ظˆ ط±ظپظ‚ط§ ظˆ ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط§ظٹط´ط§ظ†ط³طھ ط¨طھط¯ط±ظٹط¬ ع†ط§ظ¾ ظˆ ظ…ظ†طھط´ط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط² ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‡ ط­ظ‚ظٹط± ط§ط³طھ .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ظ†ط´ط± ط¢ط«ط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظپ ظƒط±ط§ظ…ط´ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ â€چ ط­ط§ظ…ظ„ظٹظ† ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط³ط·ظˆط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¯ظٹط« ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط·ط¨ط¹ ط¢ظ† طŒ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظپط§ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ظ„ظ… ظ¾ط¯ط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ… طµط§ط¯ط± ط´ط¯ظ‡ .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ : ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط§ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ظˆط¶ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط®ظˆط¯ ط³ط¨ط¨ ظ†ظˆط± ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ط¨ط± ط·ط±ظپ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‡ط§ط³طھ .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ : ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ…ط±ط§ ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ظ‚ط¯ ظ…ط·ظ‡ط± ط¨ظ‰ ط¨ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظٹظƒ ط³ط± ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط¶ط±ظٹط­ ظ…ط·ظ‡ط± ظˆ ط³ط± ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط§ط¨ظˆطھ ط¨ط³طھظ‡ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ط®ظٹظ„ طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…طµظٹط¨طھ ظˆط¯ط§ط¹ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط²ط§ظ‰ ط¬ط¯ظ… طŒ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ط³طھظ† ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط³ط± ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط³ط± ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط§ط¨ظˆطھظ… ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆط¯ط§ط¹ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط³ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ‚ظ… طھط§ط³ظٹط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆط¯ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ : ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظپظ† ط´ظˆط¯طŒ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ظ‡ط± ظ‚ظ… ط§ط¬ظ„ ظ…ظ† ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯.(10)
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط­ظپط¸ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ… .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط¸ط§ظ„ظ… ط¹ط¨ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ظ‡ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط°ط§ظƒط±ظٹظ† ظˆ ظٹط§ ظ…ط¯ط§ط­ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆظƒط±ط§ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ط¹ظٹظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط¹طھط±طھ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¨ط±ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯.(11)
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ظ…ط¹ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ طھط§ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¯ط± طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظ…(12) ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ طھط§ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط­ظ‚ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ† ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظٹط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط§ط² ط­ظ‚ظٹط± ط¯ط± ع¯ط°ط±ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظˆ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظƒط±ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط§: ط¯ط± ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ط± ظ‡ظپطھظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ظ‡ظ†ط¯.(13)
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ طھط±ظƒ طھظƒط¨ط± ظˆ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط¯ط± ظ‡ط± ظ‡ظپطھظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط³ط§ط¨ ط´ط±ظٹظƒ ط§ط² ط´ط±ظٹظƒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ„ط؛ط²ط´ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط± طµط¯ط¯ طھط¯ط§ط±ظƒ ظˆ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط¨ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط±ظپطھط§ط±ط´ ظٹط§ظپطھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط±ط§ ط´ظƒط± ع¯ط°ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط± ع¯ط§ظ‡ط´ ظ…ط²ظٹط¯ طھظˆظپظٹظ‚ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§: ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط´ط±ظٹظپ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ظˆط§ط­ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ†ط«ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ط®طµط§ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¨ظˆط¯ظ‡ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط§ظ… .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ : ظٹظƒ ط³ظˆظ… ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط³طھط­ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ ظˆ ظٹظƒ ط³ظˆظ… ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط±ط´ طŒ ظˆ ظٹظƒ ط³ظˆظ… ط¢ط®ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط®ط±ط³ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظٹط± ط¯ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ظ†طµظٹط¨ ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§طھ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط² ط´ط®طµط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط±ظٹظ… ط±ظˆط²ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ طھط§ ط¢ظ†ط±ظˆط² ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظٹظ… ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظˆط´ظ‡ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ط³ظ¾ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط®طµظˆطµ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط¢ظ†ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط³ظ„ظˆظ‡ ط§ظ„ط­ط²ظٹظ† ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ : ظ…ظˆظ†ط³ ط§ظ„ظƒظٹط¨ ط§ظ„ظ…ط¶ط·ظ‡ط¯طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ : ط±ظˆط¶ ط§ظ„ط±ظٹط§ط­ظٹظ† طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ : ظ†ط³ظ…ط§طھ ط§ظ„طµط¨ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ظ‡ط§ط± ظ†ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ† طŒ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ظ‰ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¯ظ„ ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ط§ظˆط±ط§ط¯ ظˆ ط§ط° ظƒط§ط± ظˆ... ط؛ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ : ط¯ظˆط±ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ظ† ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظˆ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ† ط±ط§ظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط·.
ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ… ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ط§ظٹظ† ظˆطµظٹطھ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظ†ظٹط§ظ†ع¯ط°ط§ط± ط¢ظ† ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط­ط§ط¬ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ ط¨ط§ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ† ط¯ظˆ ط­ط¬ط±ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظ…ط±ط¹ط´ظٹظ‡ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ† ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط±ظˆط¨ط±ظˆظ‰ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ع†ظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط¯ظٹظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ„ ظپط¹ظ„ظ‰ ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¹ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظ†ظپط¹ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط±ط§ ط¨طھط¯ط±ظٹط¬ طھظˆط³ط¹ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ طھط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط² ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ظ…ظ† ط¬ط¯ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظ‚ط§ط، ظˆ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظˆ طھظˆط³ط¹ظ‡ ط±ظˆط² ط§ظپط²ظˆظ† ط¢ظ† ط§ط² ظ‡ظٹع† ظƒظˆط´ط´ظ‰ ظپط±ظˆ ع¯ط°ط§ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظˆظ‚ط§طھ ط®ظˆط¯ ع†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظˆ ع†ظ‡ ط´ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط³ط§ظپط±طھ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط²ط­ظ…طھ طµط±ظپ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط´ظƒط± ظˆ ظ‚ط¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظˆط³ط³ ط§ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط§ظٹط´ط§ظ†ط³طھ - طھظ†ظ‡ط§ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط­ظ‚ظٹط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ظ‡ظ†ع¯ط³طھط§ظ† ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طھظˆط³ط¹ظ‡ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظ‚ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط§ ظ…ط®ط§ط±ط¬ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ طھظˆط³ط¹ظ‡ ط±ظˆط² ط§ظپط²ظˆظ† ط¢ظ† ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط´ط®طµ ظٹط§ ط§ط´ط®ط§طµ ط®ط§ط±ط¬ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆظ„طھظ‰ طھظƒظٹظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط§ط² ظˆط¸ط§ط¦ظپ ط¯ظˆظ„طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯ - ع†ظ‡ ط®ظˆط¨ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط®ظˆظ† ط¯ظ„ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط­ظ‚ظٹط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط¯ط¹ط§ظ‰ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ طھظˆظپظٹظ‚ ط¨ظٹط´طھط± ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ…ظ† ط¬ط¯ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹظ† ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ظƒظ‡ ظˆظ‚طھ ط¹ط§ظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظپط§طھ ط²ظ…ط§ظ† ظ…طµظˆظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طµط­ظٹط­ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط³ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ظ‰ طھط­ظˆظٹظ„ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ظ…ظ† ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ط² ظ‡ظٹع† ظƒظˆط´ط´ظ‰ ظپط±ظˆ ع¯ط°ط§ط± ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¬ط²ط§ ط¢ظ†ط§ظ†ط±ط§ ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط² طµط¯ظ‡ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظˆ ط­ط³ظٹظ†ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط³طھط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… طھط± ط§ط³طھ . ظˆ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط­ط¬ ط¨ظ„ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظپط±ظˆط´ ظ†ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظپظ‚ط· ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ط®ظˆط¯ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… . ط±ظˆ ط§ظ†ظٹط³طھ ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ط¨ظ‚ ط§ط®ظ„ط§طµ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ طµط¯ظ‡ط§ ظˆ طµط¯ظ‡ط§ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ† ط§ط±ط²ط´ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط§ط®ظ„ط§طµ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ طµط¯ظ‡ط§ ظˆ طµط¯ظ‡ط§ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ† ط§ط±ط²ط´ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ظˆ ط¨ظ‚ط§ط، ط¢ظ† ط¨ط§ط´ظ… طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ طھط§ ط­ط§ظ„ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط³ ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط¢ظ†ط±ط§ ظ…ظ‡ظٹط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯. ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .
ط­ظ‚ظٹط± ظ…طھظˆظ„ظٹط§ظ† ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط¹ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط¨ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظ†طµظٹط­طھ ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ظ¾ظٹط± ظ†ظˆط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظپط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯ ظپظ†ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ظپظ†ط§ ظ†ط´ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط­ظ‚ظٹط± ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¨ط¯ط³طھظ… ط±ط³ظٹط¯ طھظ…ط§ظ…ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظƒظ… ظˆ ظƒط§ط³طھ ط¬ظ‡طھ ط·ظ„ط§ط¨ ظˆ ظ…ظˆط³ط³ط§طھ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظپظ‚ط±ط§ ظˆ ط§ظٹطھط§ظ… ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³طھط­ظ‚ظ‡ طµط±ظپ ظˆ ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط®طھ ط¨ط±ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¹ظ…ط±ظ… ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ط®ظٹظ„ظ‰ ط³ط¨ظƒ ظˆ ط±ط§ط­طھظ… طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ظٹظƒ ظˆط¬ط¨ ط¢ط¨ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظٹط§ ط¯ظٹظ†ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ظ†ظƒظ‰ ظٹط§ ط¬ط§ط¦ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طھط´ط±ظٹظپط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط³ظˆط، ط¸ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¬ط¯ط§ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط± ظٹظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ طھط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط¨ط§ط±طھط§ظ† ط±ط§ ط³ط¨ظƒ ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط² ط³ظˆط§ظ„ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط¹ط§ط¬ط² ظ†ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¨ظپظ‚ط±ط§ ظˆ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† طھط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹظ…ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯.
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§: ط§ط² طھظˆ ط·ظ„ط¨ ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ طھظˆظپظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط³طھط§ظ† طŒ طھط§ ط¹ظ„ظ… ظ†ط§ظپط¹ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ…ط¹ط§ط¯ ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ†ط±ط§ ط²ظٹط§ط¯ ظپط±ظ…ط§ط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طھط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ظ…ط³ظƒظٹظ† ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ .
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§: ظ…ظ† ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡طھ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¹ظپظˆ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ط¯ط§ط±ظ… ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظ…ط¨ط§ط¯ط±طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظ…ط§ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ . ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط¨ط±ظ‰ .
ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ظ„ ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ظ¾ظ‡ظ„ظˆ ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ‡ ط¨ط§ط²ظˆ ط¨ط³طھظ‡ ط§ظ… طŒ ظ†ط¸ط± ظ„ط·ظپظ‰ ط¨ظپط±ظ…ط§ طھط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¨ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط°ظٹظ„ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ†ظپط±ظ…ط§ط¦ظ‰ .
ظˆ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… : ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظ… ظƒظ†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط¨ط؛ط¶ ظˆ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¢ظ†ط§ظ†ط±ط§ ط؛ط¶ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظƒ ط¯ط± ظ…ط±ط§طھط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ظپظٹط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§: ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظ…ظٹط±ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§: ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ„ط§ظƒ ط¯ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… طŒ ظ¾ط³ ظ…ط±ط§ ط¬ط²ط§ط، ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظٹط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط²ط§ ط¯ظ‡ . ط«ظˆط§ط¨ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط¯ظپ ظˆ ط±ظˆط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ع†ظ†ع¯ ط²ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¢ظ…ظٹظ† ط¢ظ…ظٹظ† . ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¢ظ…ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ…ظٹظ† طھط§ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ظˆ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ…ظٹظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ط±ظ‡ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ طŒ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ‡ظˆط§ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظˆط± ظ‡ط³طھظ†ط¯.

 

next page

fehrest page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation