بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سروش هدایت, دکتر على شیروانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ± -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ² -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ³ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ´ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غµ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¶ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¹ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ±غ° -
 

 

 
 

ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰

- غµ -


ط¬ - ط¢ط¯ط§ط¨ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†
1 - ط¶ط±ظˆط±طھ ط­ظپط¸ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… : ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ طھط­طµظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظپط¸ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط¯ط±ط³ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ط§ط³ط§ط³ ظˆ ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط¢ظ† ظ¾ط± ط§ط±ط²ط´ طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط³ظ„ظپ طŒ ط¹ظ„ظ… ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ظ…ظ†ط­طµط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ظپط¸ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ظپط¸ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظˆ ظ…ط±ظˆط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² طµظˆط±طھ ط¯ظ‡ط¯.
ط¨ط§ ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظٹط§ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظٹظƒ ط¬ط²ط، ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒظ†ط¯. ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط­ظپط¸ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ طھظپط³ظٹط± ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ظپط±ط§ ع¯ظٹط±ط¯ط› ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپظ† ظƒظ„ظٹط§طھ ظˆ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ط± ظˆ ط°ظٹظ„ ط¢ظ† ظپظ†ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ظƒظ„ظٹط§طھ ظپظ†ظˆظ† طŒ ظپظ†ظˆظ† ظ…ظ‡ظ…طھط± ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط±طھظٹط¨ ط¨ط± ظپظ†ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ط¯.
2 - ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ط®ظˆط± ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯: ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظƒطھظپط§ط، ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط±ظƒ ظˆ ظپظ‡ظ… ط§ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¶ظ…ظ†ط§ ط°ظ‡ظ† ظˆ ظ‡ظˆط´ ط§ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ طھظ…ط§ظٹظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط·ط¨ط¹ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط°ظ‡ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظ‡ع¯ط°ط± ط®ط³طھظ‡ ظˆ ظپط±ط³ظˆط¯ظ‡ ط³ط§ط²ط¯ط› ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظپظƒط± ظˆ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¯ظ…ط§ط؛ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ظ…طھظ†ظˆط¹ ظˆ ظ…طھظپط±ظ‚ طŒ ط³ط±ع¯ط±ظ… ط´ظˆط¯ط› ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆظ‚طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط°ظ‡ظ†ط´ ط±ط§ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
3 - طھطµط­ظٹط­ ط¯ط±ط³ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط­ط§ظپط¸ظ‡ : ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط±ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ طھطµط­ظٹط­ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆظٹط´ â€چ ظˆ ظٹط§ ظپط±ط¯ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظˆط±ط²ط¯. ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط­ظپط¸ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط³ط±ع¯ط±ظ… ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ط­ظپظˆط¸ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‰ ط®ظˆط¨ظ‰ طھظƒط±ط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ط§ط² ظ…ط­ظپظˆط¸ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ظˆظ‚ط§طھظ‰ طŒ ظ…طھط¹ظ‡ط¯ ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط§ظپط¸ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط«ط¨ط§طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ط§طھ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¶ظ…ط§ظ†طھ ع¯ط±ط¯ط¯.
4 - ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ظٹط²ظ‰ ط³ط§ط¹ط§طھ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ : ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط·ط¨ظ‚ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ طھط­طµظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ طھظ‚ط³ظٹظ… ط¨ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط·ط±ط­ ط±ظٹط²ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ط§ط²ط¯ظٹط§ط¯ ط¹ظ…ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ…ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط´ظ…ط§ط±ط¯. ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط³ط­ط±ظ‡ط§ ظˆ ط³ط§ط¹ط§طھ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظٹظ…ظ‡ ط´ط¨ ط› ظˆ ط¹ط§ظ„ظ‰ طھط±ظٹظ† ظپط±طµطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط­ط« ظˆ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط³ط§ط¹ط§طھ ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ط§ظ† ط› ظˆ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ طھط±ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ط´ â€چ ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ†ظٹظ…ط±ظˆط²ط› ظˆ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط³ط§ط¹ط§طھ ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط² ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ط§طھظ‰ ظƒظ‡ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط±ط§ طھط§ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط± ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط² ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط³ط§ط¹ط§طھ ط±ظˆط² ظ†ط§ظپط¹ طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ط›
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط² ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ظٹط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط­ظپط¸ ظˆ ط؛ظˆط±ط±ط³ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط®ظˆط¯ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ظˆظپظ‚ ظˆ ظƒط§ظ…ظٹط§ط¨ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط؛ظٹط§ط± ظˆ ظ…ط­ظ„ ط¯ظ†ط¬ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط³ط± ع¯ط±ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط¯ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯.
5 - ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط±ظˆط² ظˆ ط³ط§ط¹طھ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³ : ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط±ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ط¹ط§طھ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ط³ط§ط¹ط§طھ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¨ط§ظ…ط¯ط§ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ظ…ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظˆ ظ¾ط± ط¨ط±ظƒطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(49)
6 - ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ†ع¯ط§ط±ط´ : ط§ع¯ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ظپظˆط¸ط§طھ ط®ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒطھط¨ ظ…ط®طھطµط± ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظ…ظˆظپظ‚ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¶ط¨ط· ط§ط´ظƒط§ظ„ط§طھ ظˆ ظ†ظƒط§طھ ظ¾ط± ط§ط±ط²ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط®طھطµط§ط± ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒطھط¨ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط· ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط± ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظƒطھط¨ ظ…ظپطµظ„ طŒ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظ…ط³طھظ…ط± ظˆ ظ…ط³طھط­ظƒظ…ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظƒط§طھ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظ‚ظٹظ‚ طھظ…ط§ظ… ظپظ†ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ†ط¯ط§ط± ظƒط§ط± ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒطھط¨ ظٹط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ طھط¹ظ„ظٹظ‚ ظˆ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ط¶ط¨ط· ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظٹع† ظ†ظƒطھظ‡ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط®طµط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ†ط§ع†ظٹط² ظˆ ط­ظ‚ظٹط± ظˆ طھظ„ظ‚ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ط´ â€چ ظˆ ط­ظپط¸ ط¢ظ† ظ…ط¨ط§ط¯ط±طھ ظˆط±ط²ط¯. ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ظٹط¯. ط¹ط±ط¶ â€چ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ… ط¢ظ† ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒطھط§ط¨طھ ظˆ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ط¢ظ† .(50)
7 - ط´ط±ظƒطھ ظ…ط³طھظ…ط± ط¯ط± ط¬ظ„ط³ط§طھ ط¯ط±ط³ : ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ظ…ظ„ط§ط²ظ…طھ ظˆ ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ طŒ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط¬ظ„ط³ط§طھ ط¯ط±ط³ â€چ ط§ط³طھط§ط¯ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯ظ‰ طŒ ط®ظٹط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ظ…ط±ط§طھط¨ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ط¯ط¨ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ†ظƒط§طھ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ…طھظ†ظˆط¹ظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ„ط§ط¨ظ„ط§ظ‰ ظƒطھط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
8 - ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ط¯ط±ط³ : ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط¯ط±ط³ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط±ط³ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط±ط³ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ظ†ظƒط§طھ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ط­ط« ظˆ ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ طھظƒط±ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ط¯ط±ط³ ظ…طھط¶ظ…ظ† ظپظˆط§ط¦ط¯ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ‡طھ ط¨ط± ظپظˆط§ط¦ط¯ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ† ط¢ظ† طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط±ط¯.
ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ† ط§ط² ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² طھظپط±ظ‚ ط§ط°ظ‡ط§ظ† ظˆ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط±ظپطھظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ…ظˆط¹ط§طھ ط§ط² ط¯ظ‡ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط­ط«ظ‡ ط¯ط±ط³ â€چ ظ…ط¨ط§ط¯ط±طھ ظˆط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طھظƒط±ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ط¯ط±ط³ ط±ظپظٹظ‚ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظپطھ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´طھظ† ظ…ط°ط§ظƒط±ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظپط§ظ‡ظٹظ… ظˆ طھط¹ط§ط¨ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط±ط§ ط¨ط± ط°ظ‡ظ† ظˆ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆظٹط´ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط­ظپط¸ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ظ…ط¯ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± طµط­ظٹظپظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ع¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط¨ط± طµط­ظٹظپظ‡ ط¯ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظƒط±ط§ط± ظ„ظپط¸ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
9- ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظˆط§ط²ظٹظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط± ظ†ط­ظˆظ‡ ظ…ط°ط§ظƒط±ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ : ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹط§ظ† ط§ط®ظ„ط§ظ‚ط§ ظ…ظˆط¸ظپظ†ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ط­طھط±ط§ظ…ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط³ط®ظ† ط±ظپطھ ظˆ ظٹط§ ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ظ‚ط±ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ط³ظ† طھط± ط§ط² ط®ظˆظٹط´ ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ظ…ط¹ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط­ط«ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ ط¨ط§ ط§ط¯ط¨ ظˆ ظ†ط²ط§ظƒطھ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³طھظٹط² ط¨ط±ط®ظٹط²ظ†ط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¢ظ…ظٹط²ظ‡ ط±ظپظ‚ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط­ظ‚ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط²طŒ ظ„ط·ظپ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط­ط³ظ† ط§ط¯ط¨ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± طµط¯ط¯ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظˆط§ظپظ‚ط§ظ† ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ط¨ط±ظ†ظٹط§ظٹظ†ط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط¸ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظٹط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ط­ظ‚ ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
10 - ظˆط¸ط§ظٹظپ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ : ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ع¯ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظٹظ‰ ظˆ ظ…ط°ط§ظƒط±ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط°ط®ط§ظٹط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ طŒ طھط±ط؛ظٹط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط°ظ„ ط²ط­ظ…طھ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ظ†ظƒط§طھ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ظƒظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¬ط§ظ„ط¨ ط±ط§طŒ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھط°ظƒط± ط¯ظ‡ط¯.
ع†ظ†ظٹظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط³ط±ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ظ„ ط§ظٹظ† ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط¨ط±ظƒطھ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ طھظپط¶ظ„ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طŒ ظ…ط¯ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظٹطھظ‰ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ ظ¾ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ طھط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط± ط®ط§ط·ط±ط´ ط§ط³طھظˆط§ط± ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط²ط§ظٹط§طŒ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط®ظˆط´ظ†ط§ظ… ظˆ ط³ط±ط´ظ†ط§ط³ ظˆ ظپط§ط¶ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†طµظٹط¨ ط®ظˆظٹط´ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظ†ط¸ط± ظˆ ط§ظ„طھظپط§طھ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط´ظ‡ط±طھظ‰ ظƒط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ ظپط²ظˆظ†طھط±ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط´ظƒ ظˆ ط­ط³ط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹط± ظƒظ†ط¯. ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ط¨ط§ظ‡ط§طھ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¯ط±ظƒ ظˆ ظپظ‡ظ… ط¬ط§ظ„ط¨ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¯ع†ط§ط± ط¹ط¬ط¨ ظˆ ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط®ظˆط¯ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ع†ظˆظ† ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ظˆظ‰ ظ…ظ†طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط¨ط± ط¬ط³طھظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ط³ظ¾ط§ط³ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط¨ط±ظƒط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ†ط¯.
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆط¹ط¸ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ط§ط² ظ…ط­ط¯ط« ط®ط¨ظٹط± ط´ظٹط® ط¹ط¨ط§ط³ ظ‚ظ…ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ظˆ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ط±ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طھط§ ظ…ط¹ط¸ظ… ط´ط¹ط§ط¦ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. (ط§ظٹظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظٹط± ط§ط³طھ :)
1 - ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ط±ظٹط§ط،
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… طŒ ط´ط±ظƒ ط§طµط؛ط± ط§ط³طھ . ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط´ط±ظƒ ط§طµط؛ط± ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظٹط§ط، ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظƒط±ط¯ط§ط± ط¨ظ†ط¯ ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ†ط²ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظٹط§ط، ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط«ظˆط§ط¨ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ظ…ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طں(51)
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ط¨طµط±ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯! ط§ط² ط±ظٹط§ط، ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ظƒظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒط³ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(52)
ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط®ط¯ط§ ظˆط¹ط¸ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…طھط«ط§ظ„ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظ„ظ… ط¯ظٹط§ظ†طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھط§ط¹ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆط¹ط¸ ظ†ظƒظ†ط¯ طھط§ ط§ط² ط²ظٹط§ظ†ظƒط§ط±طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ طھظ„ط§ط´ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظ†ط¯ ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(53) ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط®ظ„ط§طµ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆط§ظ„ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط·ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط­طµظٹظ„ ط¢ظ† ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظˆظٹط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¯ظ‚طھ ظ†ط¸ط± ظˆ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ع†ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط®ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ طھط§ ع†ظˆظ† ع†ط±ط§ط؛ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط³ظˆط²ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظپط±ظˆط²ط¯.(54)
2 - ط±ط§ط³طھع¯ظˆط¦ظ‰
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط®ط¯ط§ ظ‡ظٹع† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھع¯ظˆط¦ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ†طھ ع¯ط°ط§ط±ط§ظ† ظ†ظٹظƒ ظˆ ط¨ط¯طŒ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط± ط¯ط¹ظˆطھ ظ‡ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ).(55)
ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ظ…ط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھظ… : ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظٹط¹ظپظˆط± ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… . ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظپطھظ‰ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط¨ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ع†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ طھظ‚ط±ط¨ ظٹط§ظپطھ طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط´ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ط´ .
ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھع¯ظˆط¦ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ†طھ .(56)
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ ظ…ط±ط¯ ظ†ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¹ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط­ط´طھ ط§ظپطھط¯. ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط±ط§ط³طھع¯ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں(57)
ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆط¹ط§ط¸ ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ط، ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط¬ ط§ظˆ ط¨ط± ط¹ظ„ظ…ط§ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط¯ظ„ظٹط³ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¨ط± ط´ط± ظ‚ظپظ„ظ‡ط§ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظƒظ„ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆط¦ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ع¯ظˆط¦ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط¯طھط± ط§ط³طھ .(58)
ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¯ط±ظˆط؛ طŒ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .(59)
ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ط¨ط¯ طھط§ ط¯ط±ظˆط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ‰ ظˆط§ ظ†ظ‡ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظˆط®ظ‰ .(60)
ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط±ظˆط؛ ط±ط§ ط§ط² ظƒظˆع†ظƒ طھط§ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط§ط² ط¬ط¯ظ‰ طھط§ ط´ظˆط®ظ‰ طŒ طھط±ظƒ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط®ط±ط¯ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط²ط±ع¯ ط¬ط±ط¦طھ ظƒظ†ط¯ط› ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط±.
3 - ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² ط؛ظ†ط§
ط¨ط­ط§ط± ط§ط² طھظپط³ظٹط± ط¹ظٹط§ط´ظ‰ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط±ظ… ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ط®ظ„ط§ط، ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¢ظˆط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط§ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط³ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط¨ط´ظ†ظˆظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظƒظ† . ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط¢ظ† ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظˆ ط¨ط·ظˆط± ط§طھظپط§ظ‚ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ع¯ طھظˆ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´ ظˆ ط¯ظٹظ‡ ظˆ ط¯ظ„ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯طں(61)
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¨ظ„ظ‰ طŒ ط¨ط®ط¯ط§ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط®ط¯ط§ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط¹ط¬ظ…ظ‰ ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒط§ط± ط¨ط± ظ†ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ط®ظˆط§ظ‡ظ… .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط®ظٹط² ظˆ ط؛ط³ظ„ ظƒظ† ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظƒظ† طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ ع†ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯. ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط­ظ…ط¯ ظƒظ† ظˆ ط§ط² ط§ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¬ط² ظƒط§ط± ط²ط´طھ ط±ط§ ظˆ ظƒط§ط± ط²ط´طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط±طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(62)
4 - طھط±ظˆظٹط¬ ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¯ط­ ظپط§ط³ظ‚ ظˆ ظپط§ط¬ط± ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯
ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع†ظˆظ† ظپط§ط¬ط± ظ…ط¯ط­ ط´ظˆط¯طŒ ط¹ط±ط´ ط¨ظ„ط±ط²ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ط´ظ… ع¯ظٹط±ط¯.(63)
5 - ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¯ظٹظ† ط±ط§ طھظˆظ‡ظٹظ† ظ†ظƒظ†ط¯.
6 - ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ظپط§ط´ ظ†ط³ط§ط²ط¯.
7 - ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† طŒ ظپط³ط§ط¯ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ط¨ط± ظ†ظٹط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯.
8 - ط§ط¹ط§ظ†طھ ط¨ط± ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯
ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط³طھظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ط¢طھط´ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.(64) ظˆ ط¯ط± ط®ط¨ط± ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ ظƒظ†ط¯: ظƒط¬ط§ظٹظ†ط¯ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط¯ط¯ ظƒط§ط±ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¯ظˆط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظٹط®طھظ‡ ظٹط§ ط³ط± ظƒظٹط³ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³طھظ‡ ظٹط§ ط®ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط±ط§ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ط´ظˆط± ط´ظˆظٹط¯.(65)
ط¯ط± ظˆطµظٹطھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒظ…ظٹظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظƒظ…ظٹظ„ ! ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظƒظˆط¨ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ…ظٹط²ط´ ظ…ظƒظ† ... طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظƒظ…ظٹظ„ ! ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط§ع†ط§ط± ط´ط¯ظ‰ طŒ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ط´ طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ طھظˆظƒظ„ ظƒظ† طŒ ظˆ ط§ط² ط´ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ طŒ ظˆ ط³ط± ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط² ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ظ†ظƒط± ظƒط§ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ طŒ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ع¯ظˆ طھط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² طھظˆ ظ‡ط±ط§ط³ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² طھظˆ ط¨ع¯ط±ط¯ط¯.(66)
ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ‡ط±ظ‰ ظ†ظˆط´طھ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ط¹ط§ظ†طھ ط¸ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط± ط³طھظ… ط¨ط± ط­ط°ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط¹ظˆطھ طھظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ط®ظˆط¯ طھظˆ ط±ط§ ظ‚ط·ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¸ط§ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط§ظ†ظ†ط¯. طھظˆ ط±ط§ ظ¾ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. طھظˆ ط±ط§ ظ†ط±ط¯ط¨ط§ظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط¨ظ„ط؛ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط­ظ‚ ط¨ظ‡ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظˆطŒ ط¯ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط§ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµ طھط±ظٹظ† ظˆط²ظٹط±ط§ظ† ظˆ طھظˆط§ظ†ط§طھط±ظٹظ† ظ…ط¹ط§ظˆظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ…طھط± ط§ط² طھظˆ ظ…ظپط§ط³ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط´ â€چ ظ†ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ط§طµظ‡ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط²ط¯ ظƒظ…ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط³ط±ط´ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ ظ…ط®طھطµط±ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¢ط¨ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ¾ط§ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ .(67)
9- ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط؛ط±ظˆط± ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¬ط±ط¦طھ ط¨ظ‡ ظپط§ط³ظ‚ط§ظ† ظ†ط¯ظ‡ط¯
ط²ظٹط±ط§ ظپظ‚ظٹظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ ظ†ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ظƒط± ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(68)
ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆظ†ط¯. ع¯ظپطھظ… : ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒط¯ط§ظ… ع¯ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظˆظٹط¯: ط®ظˆط´ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ط§ع¯ط± ط¬ط² ط¢ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… .(69)
ظˆ ظ‡ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط¬ظ…ط¹ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¢ط؛ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط³ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط³ظˆط§ط±ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ط´ظٹط·ط§ظ† .(70)
11 - ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ طھظپط³ظٹط± ظ†ظƒظ†ط¯
ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ طµط­طھ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¬ط² ط¨ط§ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طµط­ظٹط­ ظˆ ظ†طµ طµط±ظٹط­ ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ .(71)
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھظپط³ظٹط± ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¢طھط´ ظ†ط´ظٹظ…ظ† ظƒظ†ط¯.(72)
ظˆ ط¹ط§ظ…ظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ظٹط´ â€چ ط®ظˆط¯ طھظپط³ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط·ط§ ظƒط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.(73)
12 - ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط®ط¨ط§ط± طھظˆط¬ظٹظ‡ط§طھ ظپط§ط³ط¯ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ طھطµط±ظپط§طھ ط¨ط§ ط±ط¯ ظˆ ط±ظƒظٹظƒ (ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹طµط± ظ…ط§ ط´ط§ظٹط¹ ط§ط³طھ ) ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ط¹ط§ط°ظ†ط§ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .
13 - ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ظˆ طµط§ط­ط¨ ظپطھظˆظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظپطھظˆظ‰ ظ†ط¯ظ‡ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… طŒ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ„ط§ظ… ط³ظٹط¯ ط§ط¬ظ„ طŒ ط§ظˆط±ط¹ طŒ ط§ط²ظ‡ط¯طŒ ط§ط³ط¹ط¯طŒ ظ‚ط¯ظˆظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ط±ظپظٹظ† ظˆ ظ…طµط¨ط§ط­ ط§ظ„ظ…طھظ‡ط¬ط¯ظٹظ† طŒ طµط§ط­ط¨ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ط¨ط§ظ‡ط±ظ‡ طŒ ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط³ظٹط¯ ط§ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ - ظ‚ط¯ط³ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط³ط±ظ‡ ظˆ ط±ظپط¹ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ ط§ظ„ط§ط¹ظ„ظ‰ ط°ظƒط±ظ‡ - ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظ…طµظ„ط­طھ ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظپطھظˆط§ظ‰ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… طŒ ع†ظˆظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط² ظپظ‚ظ‡ط§ط، ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط¹ظ…ظ„ظٹظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ„ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط¹ط² ط®ظ„ط§ط¦ظ‚ ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ع¯ط± ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظ†ط¯ط¯ ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھط´ ط¨ط± ع¯ظٹط±ظٹظ… ...(74) طھط§ ط¢ط®ط± ط¢ظٹط§طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ظƒطھط¨ظ‰ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ طھط§ظ„ظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظ†ظ‚ط¶ طھظˆط±ط¹ ظ…ظ† ط§ط² ظپطھظˆظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط®ط·ط± ط´ظ…ظˆظ„ ط¢ظٹط§طھ ظ†ط§ظ…ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®طھظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط¹ط²ظٹط² ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹طھط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ†ط¯ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط­ظƒظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ… ظˆ ظپطھظˆط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظٹط§ طھط§ظ„ظٹظپظ‰ ظ†ط§طµظˆط§ط¨ ظƒظ†ظ… طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ… ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طں طھط§ ط¢ط®ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ط±ظ‡ ).(75)
14 - ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¹ط¸ط§ظ… ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ع¯ط±ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ‚طµظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
15 - ط§ط¹طھط±ط§ط¶ط§طھ ط¨ط± ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ط±ط§طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط§ط² ط°ظ‡ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظپط¹ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط´ط§ظپظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط°ظƒط± ظ†ظƒظ†ط¯ط› ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ط³طھ ظˆ ظˆظٹط±ط§ظ† ظ†ط³ط§ط²ط¯.
16 - ظ†ط±ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ط¨ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯.
ظƒظ‡ ظ†ط±ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ†ظٹط§ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆطµظٹطھ ط®ط¶ط± ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظƒظ† ط›(76)
ظˆ ط¯ظˆط³طھ طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط³ظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± طھظˆط§ظ†ع¯ط±ظ‰ طŒ ع¯ط°ط´طھ ط¯ط± طھظˆط§ظ†ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ظƒظٹظپط±طŒ ظˆ ظ†ط±ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§. ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط±ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(77)
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¯ظٹظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ ظ…ط­ظƒظ… ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط±ظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ظˆط¯ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ظ…ظƒظ† . ط´طھط§ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط³ظپط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ¾ط§ظƒط´ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط°ط§ط±ط¯.(78)
ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط±ط§ ط´ظٹط® ط³ط¹ط¯ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط±ظپظ‚ ظˆ طھط§ظ…ظ„ ط¨ط± ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ…ط³طھط¹ط¬ظ„ ط¨ط± ط³ط± ط¯ط± ط¢ظٹط¯.

ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط®ظˆظٹط´ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†
ظƒظ‡ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ط³ط¨ظ‚ ط¨ط±ط¯ط§ط² ط´طھط§ط¨ط§ظ†
ط³ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط¯ ظ¾ط§ ط§ط² طھظƒ ظپط±ظˆ ظ…ط§ظ†ط¯
ط´طھط±ط¨ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯
17 - ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ط±ط¶ ط¯ط±ط§ط² ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط؛ط±ط§ط¶ ط´ط®طµظٹظ‡ ط¨ظƒط§ط± ظ†ط¨ط±ط¯.
18 - ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط°ظƒط± ظ…طµظٹط¨طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹط§ظ… ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط،طŒ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظƒطھظپط§ط، ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط³ط®طھ ط¯ظ„ظ‰ ظˆ ط³ظ‡ظ„ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ع¯ط¯ط§ط² ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.
ظ…ط­ط¯ط« ظپط§ط¶ظ„ ظˆ ظ…ظˆط±ط® ظ…طھط¨ط­ط± ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¬ظپظ‰ (ط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط­ط¬ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طµط­ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظٹط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ طھط§ ع¯ظپطھط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ط¨ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط± ط¨ظ‡ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط› ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ†ظپط±طھ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¯ط±ظ‡ظ… ظƒط´ظٹط¯طŒ ظˆ ط±ظ†ع¯ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ع†ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط±ظˆط¶ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ظ… : ط¨ط³ ظƒظ† ! ظ†ظ‡ ط¨ظٹظ†ظ‰ ع†ظ‡ ط¨ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯طں ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط®ظˆط¯طھ ط¯ظٹط±ظˆط² ع¯ظپطھظ‰ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ظ… ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ظٹط±ظˆط² ظ…طµظٹط¨طھ ط¢ظˆظٹط®طھظ† ط³ط± ط§ط¨ط§ط§ظ„ظپط¶ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ط³ط¨ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظˆ ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ط³طھظ… طŒ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… .
19 - ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ط¯
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظ…طھظ… ط¨ط¯ط¹طھ ظ¾ط¯ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ„ط¹ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯.(79)
ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط·ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط­ظ…ط¯ ط®ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط§ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط¨ط§ظ†ظٹظˆظ† ظˆ ط§ط­ط¨ط§ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ظٹظ‡ظˆط¯) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ظ†ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¹ظ‚ظˆط¨طھظ‡ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ظ…ط±ع¯ ظ…ظ‚ط±ط± ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ‚ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط› ظˆ ظ‡ط± ظƒظ… ظˆ ط¨ظٹط´ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² طھظ‚ط¯ظٹط± ط®ط¯ط§ ط±ط³ط¯(80)
ظˆ ط´ظٹط® ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ط§ط² ط¨ظ† ظˆط§ط±ظˆظ†ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط¨ط¯ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظپظٹظ‚ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ع¯ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط³طھظˆط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط±ط§ ط§ط¬ط±ط§ ظƒط±ط¯. ط§ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ طŒ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ظ… ظˆ ظƒط³ط¨ ط¯ط³طھظˆط± ط¬ط¯ظٹط¯ ظƒظ†ظ… . ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¨ط§ط±ظƒ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ظپظ„ط§ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ طھظˆطŒ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ„ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط¯ظ… ط¨ط±ظˆطŒ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‡ط± ع¯ط² ط±ظˆظ‰ طھط±ط´ â€چ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ .(81)
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…طھظ… ط§ظ…ط± ط¨ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظˆط§ ظ†ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ„ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظٹط¯.(82) ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط´ط´ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ظ¾ظٹط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظ†ط§ط³ظƒظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹط¯ ط¯ظˆ ظƒظˆط¯ظƒ ط®ط±ظˆط³ظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ط²ط§ط± ط®ط±ظˆط³ ط¨ط§ط² ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظپط±ظˆ ط¨ط±طŒ ط§ظˆ طھط§ ط§ط¨ط¯ط§ظ„ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¹ط± ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.(83)
ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆظ‚طھظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط¯ ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظ…ط§ظ‡ط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ†ظƒظ†ظٹط¯طں ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† طŒ ع†ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظƒط± ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯طں ط¹ط±ط¶ ط´ط¯: ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† طŒ ع†ط·ظˆط± ط¨ط§ط´ظٹط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط±ط§ ظ…ظ†ظƒط± ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯طں(84)
ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ : ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ظٹظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظ‡ظ…ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظٹظƒ ط¨ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ع†ظˆظ† ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ظƒط§طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ„ط¨ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظٹط§ط¨ظ†ط¯.(85)
20 - ط³ط®ظ†ظ‰ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ظˆ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظپظ‡ظ… ط´ظˆط¯.
ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ط³ط±ظپط±ط§ط²ط§ظ† ظˆ ط­ظ…ظٹطھ ظƒط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط²ظٹط± ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ظ¾ط³طھظ‰ ط¨ط± ع¯ط²ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظˆط§ط² ط¨ظ„ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ط، ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯:ظ‡ظ„ط§ ط¯ط¹ظ‰ ط¨ظ† ط¯ط¹ظ‰ ظ…ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ظˆط§ط¯ط§ط´طھظ‡ : ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ظ†ظ¾ط³ظ†ط¯ظ†ط¯.(86)
ط´ظٹط® ظ…ط­ط¯ط« ظ…طھط¨ط­ط± ظ…ط§ ط­ط§ط¬ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظˆط±ظ‰ (ظ†ظˆط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ظ‡ ) ط¯ط±ط¯ط§ط±ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظƒط§ظٹطھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط§ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ظ…ظ†ط¨ط± ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط±ط³طھط§ط®ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± طھط±ط³ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط³ط± ع¯ط±ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظˆ ظƒظ„ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ... طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ظ†ط¨ط±ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ظ¾ط± ظ¾ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ط¨ط± ط¹ط±ط´ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ظˆظ„ ظ¾ظ„ظ‡ ظƒط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ طµظپ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¹طھط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ‰ طں ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‰ طں ظ…ظ† ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ط´ ط­ظٹط±ط§ظ† ط´ط¯ظ… ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ط² ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط¢ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ… . ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط±ط¯ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظٹط®ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظپط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ط·ظˆظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯. ط·ظˆظ…ط§ط± ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… طµظˆط±طھ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط§ظپظ„ ع¯ظپطھظ… ط¨ظ‡ طھظپطµظٹظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط±ط¬ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ .
ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ†ظƒط± ط´ط¯ظ… ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ ... طھط§ ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط®ظˆط§ط¨ ظ‡ط±ط§ط³ظ†ط§ظƒ ظƒظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ط³ظٹط¯ ط§ط² ط´ط؛ظ„ ظ…ظ†ط¨ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھط¹ظپط§ط، ظƒط±ط¯.(87)
ط´ظٹط® (ط±ظ‡ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط³ظٹط¯ ط­ظ…ظٹط±ظ‰ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط¹ظپط§ظ† ط·ط§ط¦ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆطŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ع¯ظˆط¦ظ‰ :
ع†ظ‡ ط´ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ طھط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ظ‚ظپط´ ط®ط±ط§ط¨ظ‡ ع†ط±ط§ ط¬ط§ظ…ظ‡ طھط§ظ† ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط´ط¯ ط¬ط¹ظپط± ع¯ظپطھ : ظ…ع¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ†ظƒط±ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ… طں ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¨ ظ…ط¯ط­ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظˆطµظپ ظƒظ†ظ†ط¯طں
ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ط°ظˆط± ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط·ط¨ط¹ طھظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ط¯ط±ط§ظƒطھ ع†ظ†ظٹظ† طŒ ظ…ظ† ظ…ط¯ط­ظ‰ ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ظ†ظ†ع¯ ظ…ط¯ط­ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ظ…ظ† ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط³طھظ… :
ط¨ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظٹط§طھط´
ظ…ط±ط¯ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ ظ‚ظˆظ„ ظˆ ع¯ظپطھط§ط±ط´
ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨
ط¨ط±ظˆ طھظ‚ظˆط§ط´ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ظ‚ط§ظ„ط¨(88)
ع†ظˆظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظ†ظٹط² ط¨ط§ط±ط§ظ†
ط®ظٹظ„ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ع¯ط±ظٹط²ط§ظ† ط¨ط¯
ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط³ظˆظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ
طھظٹط؛ ط¨ط±ط§ظ† ظˆ طھظٹط±ط´ ط§ظ†ط¯ط± ط´طµطھ
ظ‡ظ…ع†ظˆ ط´ظٹط±ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط§ط´ط¨ط§ظ„ط´ (ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ )
ط¨ط± ط´ظƒط§ط±ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ع†ظ†ع¯ط§ظ„ط´
ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط§ط¯ط´ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظٹظƒ ط´ط¨
ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظ…ظƒط§ظ„ ط®ظˆط´ ظ…ط´ط±ط¨
ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ…ظ‰ ظ‡ط²ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡
ط¨ط¯ ط³ط±ط§ظپظٹظ„ط´ط§ظ† ط²ظ¾ظ‰ ط¯ط± ع¯ط§ظ‡
ط¯ط± ط´ط¨ ط¨ط¯ط± ط¨ظ‡ط± ط§ظ…ط¯ط§ط¯ظ‰
ع†ظˆظ† ط§ط¨ط§ط¨ظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ط²ط¯ظ‰(89)
ط§ظ‰ ط¬ط¹ظپط±طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط¯ط­ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظˆ ع¯ظپطھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ†ع¯ط¯ط³طھط§ظ† ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ طŒ ط¬ط¹ظپط± ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط®ط¯ط§ طھظˆ ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ظ‡ط§ط´ظ… ط³ط±ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ط، ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ظ…ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… .(90)
طھط§ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ ط¯ط± ط±ظˆط² ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ…ط§ظ‡ ط°ظٹظ‚ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط³ط§ظ„ 1342ظƒظ‡ ط±ظˆط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ظ…ظˆظ„ط§ ظˆ ط³ظٹط¯ ظ…ط§ ط§ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ط§ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ط¯.(91)
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط²ط§ط¯ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒ طھط§ظ„ظٹظپ ظپظٹظ„ط³ظˆظپ طŒ ظ…ظپط³ط± ظˆ ظ…ط­ط¯ط« ظˆط§ظ„ط§ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ظ„ط§ظ…ط­ط³ظ† ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ط§ظ†ظ‰
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§طµط·ظپظ‰
ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ظˆط³ظ… ط¨ظ‡ ط²ط§ط¯ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظٹظپظٹطھ ط³ظ„ظˆظƒ ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ط§ظٹط¯ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ظˆط­ ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط³ظپط± طµظˆط±ظ‰ ط±ط§ ظ…ط¨ط¯ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ظ†طھظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ظ…ط³ط§ظپطھظ‰ ظˆ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ظ‰ ظˆ ظ…ط³ظٹط±ظ‰ ظˆ ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط±ط§ط­ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط±ظپظٹظ‚ظ‰ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط³ظپط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط³ظپط± ط±ظˆط­ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط­ظ‚ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھ .
ظ…ط¨ط¯ط§ط´ طŒ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ظƒظ… ظ…ط§ط¯ط±.
ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط®ط±ط¬ظƒظ… ظ…ظ† ط¨ط·ظˆظ† ط§ظ…ظ‡ط§طھظƒظ… ظ„ط§طھط¹ظ„ظ…ظˆظ† ط´ظٹط¦ط§(92)
ظˆ ظ…ظ†طھظ‡ط§ظٹط´ طŒ ظƒظ…ط§ظ„ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظˆظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† طŒ ظˆطµظˆظ„ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .
ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظƒ ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ (93)
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ظ†ظƒ ظƒط§ط¯ط­ ط§ظ„ظ‰ ط±ط¨ظƒ ظƒط¯ط­ط§ ظپظ…ظ„ط§ظ‚ظٹظ‡(94)
ظˆ ظ…ط³ط§ظپطھ ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط±طŒ ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¹ظ…ظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ طŒ ط·ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط´ظٹط¦ط§ ظپط´ظٹط¦ط§ (= ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ ) ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط´ط±ط¹ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظˆظƒ ط§ظˆظ„ظٹط§ ظˆ ط§طµظٹظپط§ط، ط§ط³طھ طŒ ط³ط§ط¦ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط§ظ† ظ‡ط°ط§ طµط±ط§ط·ظ‰ ظ…ط³طھظ‚ظٹظ…ط§ ظپط§طھط¨ط¹ظˆظ‡ ظˆظ„ط§ طھطھط¨ط¹ظˆط§ ط§ظ„ط³ط¨ظ„ ظپطھظپط±ظ‚ ط¨ظƒظ… ط¹ظ† ط³ط¨ظٹظ„ظ‡ (95)
ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ طŒ ظ…طھط±طھط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ طŒ طھط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…طھظ‚ط¯ظ… ط·ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…طھط§ط®ظٹط± ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظ†طھظˆط§ظ† ط´ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظپط± طµظˆط±ظ‰ طھط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ…ط³ط§ظپطھ ظ…طھظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط·ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…طھط§ط®ط±ظ‡ ظ†طھظˆط§ظ† ط±ظپطھ .
ظˆ ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط§ظٹظ† ط³ظپط±طŒ طµظپط§طھ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط±ظˆط­ ط§ط³طھ ط› ط§ط² ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظپظˆظ‚ ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ طھط¯ط±ظٹط¬ . ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ظˆظ„ ظٹظ‚ط¸ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ط®ط± طھظˆط­ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ط§ظ‚طµظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظپط±طŒ ظˆ طھظپط§طµظٹظ„ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ظˆ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¢ظ† ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط§ظ„ط³ط§ط¦ط±ظٹظ† ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ط³ظٹط± ط§ظٹظ† طŒ ط³ظپط±طŒ ط¬ط¯ طھظ…ط§ظ… ظˆ ط¬ظ‡ط¯ ط¨ظ„ظٹط؛ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ظ‡ظ…طھ ع¯ظ…ط§ط´طھظ† ط§ط³طھ ط¯ط± ظ‚ط·ط¹ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظٹط§ط¶طھ ظ†ظپط³ طŒ ط¨ظ‡ ط­ظ…ظ„ ط§ط¹ط¨ط§ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ طŒ ط§ط² ظپط±ط§ط¦ط¶ظ† ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط¢ظ†ط§ ظپط§ظ†ط§ ظˆ ظ„ط­ط¸ظ‡ ظپظ„ط­ط¸ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظˆظ… ط±ط§ ظˆط§ط­ط¯ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ† ظˆ ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .
ظˆ طھط¨طھظ„ ط§ظ„ظٹظ‡ طھط¨طھظٹظ„ط§.(96)
ظˆط§ظ„ط°ظٹظ† ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ ظˆ ظپظٹظ†ط§ ظ„ظ†ظ‡ط¯ظٹظ†ظ‡ظ… ط³ط¨ظ„ظ†ط§ (97)
ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظپط± طھظ‚ظˆط§ ط§ط³طھ .
ظˆ طھط²ظˆط¯ظˆط§ ظپط§ظ† ط®ظٹط± ط§ظ„ط²ط§ط¯ ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ (98)
ظˆ طھظ‚ظˆط§طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط´ط§ط±ط¹ طŒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨طµظٹط±طھ طŒ طھط§ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط´ط±ط¹ ظˆ طµظٹظ‚ظ„ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط¢ظ† طŒ ظ…ط³طھط¹ط¯ ظپظٹط¶ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط­ظ‚ طŒ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ .
ظˆ ط§طھظ‚ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظٹط¹ظ„ظ…ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ (99)
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ظپط± طµظˆط±ظ‰ طŒ طھط§ ظ‚ظˆطھ ط¨ط¯ظ† ط§ط² ط²ط§ط¯ ط­ط§طµظ„ ظ†ظƒظ†ط¯ ظ‚ط·ط¹ ط±ط§ظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط³ط§ظپط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طھط§ ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظˆ ط¨ط§ط·ظ†ط§ ظ‚ظٹط§ظ… ظ†ظ†ظ…ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆط­ ط±ط§ طھظ‚ظˆظٹطھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± طھظ‚ظˆط§ ظ…طھط±طھط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ طھظ‚ظˆط§ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظ†ظ‡ ط¨ط± ط³ط¨ظٹظ„ ط¯ظˆط±) ط¨ط± ط§ظˆ ظپط§ط¦ط¶ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ طھط§ط±طŒ ع†ط±ط§ط؛ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ . ظ‡ط± ظٹظƒ ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظƒط°ط§ ظˆ طھط§ ع¯ط§ظ… ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ط±ظˆط¯ ط±ظˆط´ظ† ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظˆ طھط§ ط±ظˆط´ظ† ظ†ط´ظˆط¯ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ظپطھ . ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظˆ طھظ‚ظˆط§.
ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ…ط§ ط¹ظ„ظ… ظˆط±ط«ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ…ط§ظ„ظ… ظٹط¹ظ„ظ… (100)
ظ„ط§ ظٹظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ظ„ط§ ط¨ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ظˆظ„ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط¹ظ…ظ„ طŒ ظپظ…ظ† ط¹ط±ظپ ط¯ظ„طھظ‡ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ طŒ ظˆ ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط¹ظ…ظ„ ظپظ„ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ظ„ظ‡ طŒ ط§ظ„ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¶ (101) ظƒط°ط§ ط¹ظ† ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظپط± طµظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط³ظپط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طµظٹط±طھ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ط¨طµظٹط±ظ‡ ظƒط§ظ„ط³ط§ط¦ط± ط¹ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ طŒ ظ„ط§ظٹط²ظٹط¯ظ‡ ظƒط«ط±ظ‡ ط§ظ„ط³ظٹط± ط§ظ„ط§ ط¨ط¹ط¯ط§ (102)
ظˆ ط±ط§ط­ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط¯ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¢ظ† طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظپط± طµظˆط±ظ‰ ط§ع¯ط± ط±ط§ط­ظ„ظ‡ طŒ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ط§ظ‡ ط·ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± طھط§ طµط­طھ ط¨ط¯ظ† ظˆ ظ‚ظˆطھ ظ‚ظˆط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ† ط³ط§ط®طھ طŒ ظ¾ط³ طھط­طµظٹظ„ ظ…ط¹ط§ط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¶ط±ظˆط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط¶ط±ظˆط±طھ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط·ظ„ط¨ ظپط¶ظˆظ„ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط´ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط³طھ ط§ط² ط³ظ„ظˆظƒ طŒ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ظƒظ‡ طھط­ط°ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط¢ظ† ظپط¶ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± طµط§ط­ط¨ط´ ظˆ ط¨ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ ظ‚ط¯ط± ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظ…ظˆط± ط¢ط®ط±طھ ط§ط³طھ ظˆ طھط­طµظٹظ„ط´ â€چ ط¹ط¨ط§ط¯طھ .
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ط­ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط³ظپط± طµظˆط±ظ‰ ط¯ط± ط§ط«ظ†ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ ط³ط± ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط®ظˆط¯ ط³ط± ظ…ظ‰ ع†ط±ط¯ ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط·ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ظ† ظˆ ظ‚ظˆط§ ط±ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ طھط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ط´ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط³ظ†ظ† ط´ط±ط¹ظٹظ‡ ظ…ظ‚ظٹط¯ ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ„ط¬ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ط§ظ‡ ط­ظ‚ ط·ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظˆ ط±ظپظٹظ‚ط§ظ† ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طŒ ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ طµظ„ط­ط§ط، ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯ ط³ط§ظ„ظƒط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظ…ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظ†ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ط¹ظٹط¨ ط®ظˆط¯ ط²ظˆط¯ ظ…ط·ظ„ط¹ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط± ط¹ظٹط¨ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط²ظˆط¯ ظˆط§ظ‚ظپ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ع†ظ†ط¯ ظƒط³ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ط² ط¹ظٹظˆط¨ ظˆ ط¢ظپط§طھ ط¨ط§ ط®ط¨ط± ط³ط§ط²ظ†ط¯ ط±ط§ظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط·ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط²ط¯ ظˆ ط­ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ظٹظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ع†ظ‡ : ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ظپط±ط¯ ط§ظ‚ط±ط¨ ظ…ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ…ط§ط¹ظ‡ ظˆ ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظ…ط§ط¹ظ‡ (103). ط§ع¯ط± ظٹظƒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ظˆط§ظ‚ظپ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ط§ط³طھ .
ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ط§ط¦ط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆط¶ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ظ…طµط§ظ„ط­ ظˆ ظ…ظپط§ط³ط¯ ط±ط§ظ‡ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ظ‚طھظپط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ„ظ‚ط¯ ظƒط§ظ† ظ„ظƒظ… ظپظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³ظˆظ‡ ط­ط³ظ†ظ‡ (104)
ظ‚ظ„ ط§ظ† ظƒظ†طھظ… طھط­ط¨ظˆظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط§طھط¨ط¹ظˆظ†ظ‰ ظٹط­ط¨ط¨ظƒظ… ط§ظ„ظ„ظ‡(105)
ظˆ ظ…ط­طµظ„ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¢ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط¹طھط¨ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط³طھظپط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظƒ ط±ط§ ظ„ط§ط¨ط¯ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط­ظ‚ظ‡ طŒ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ع†ظٹط² ط§ط³طھ :
ط§ظˆظ„ طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± طµظ„ظˆط§طھ ط®ظ…ط³ طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ (= ظٹط¹ظ†ظ‰ ) ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظˆظ„ ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظˆ ط³ظ†ظ† ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ . ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط¨ظ‰ ط¹ظ„طھظ‰ ظˆ ط¹ط°ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظˆظ‚طھ طھط§ط®ظٹط± ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط­ط§ط¶ط± ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظٹط§ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ط³ظ†ظ† ظٹط§ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ط§ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ظپط±ظˆ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ„ط§ ظ†ط§ط¯ط±ط§ (= ط¬ط² ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط§ط¯ط±) ط§ط² ط³ظ„ظˆظƒ ط±ط§ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ط¹ظˆط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط¯ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ„طھ ظˆ ط¶ظ„ط§ظ„طھ طŒ ط³ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع†ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚طµط¯ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² طھط±ظ‚ظ‰ ط§ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط§ط³طھ .
ط¯ظˆظ… طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¹ظٹط¯ظٹظ† ظˆ ط¢ظٹط§طھ ط¨ط§ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط´ط±ط§ط¦ط·ظ‡ طŒ ط§ظ„ط§ ظ…ط¹ ط§ظ„ط¹ط°ط± ط§ظ…ط³ظ‚ط· (= ظ…ع¯ط± ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط°ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ط³ط§ظ‚ط· ظƒظ†ط¯)طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط³ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظ…طھظˆط§ظ„ظ‰ طھط±ظƒ ظ†ظ…ط§ط² ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‰ ط¹ظ„طھظ‰ طŒ ط¯ظ„ ط§ظˆ ط²ظ†ع¯ ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ظ‡ ط­ظٹط«ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§طµظ„ط§ط­ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظˆظ… طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط¹ظ‡ظˆط¯ظ‡ ط±ظˆط§طھط¨ ظٹظˆظ…ظٹظ‡ طŒ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط¹طµظٹطھ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط§ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ط§ط² ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ط¹طµط± ظˆ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط§ط² ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ظˆ طھظٹط±ظ‡ طŒ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط¢ظ† ط¨ظ‰ ط¹ط°ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¬ط§ط¦ط² ط§ط³طھ .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± طµظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ط¢ظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ„ط؛ظˆ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† طŒ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط§ط¹ط¶ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ طŒ ظˆ ظپط·ظˆط± ط±ط§ ط§ط² ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¶ط¨ط· ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظٹط± ط§ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ¾ظ†ط¬ظ… طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± طµظˆظ… ط³ظ†طھ طŒ ظƒظ‡ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظ…ط¹ظ‡ظˆط¯ ط§ط³طھ ط§ط² ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ طµظˆظ… ط¯ظ‡ط± ط§ط³طھ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط¹ط°ط±ظ‰ طھط±ظƒ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط¶ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظ‰ ط§ط² ط·ط¹ط§ظ… طھطµط¯ظ‚ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط´ط´ظ… طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ط²ظƒط§طھ طŒ ط¨ط± ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط®ظٹط± ظˆ طھظˆط§ظ†ظ‰ (= ط³ط³طھظ‰ )
ط¬ط§ظٹط² ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ع¯ ط¹ط°ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظپظ‚ط¯ ظ…ط³طھط­ظ‚ ظٹط§ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظپط¶ظ„ ظ…ط³طھط­ظ‚ظٹظ† ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† .
ظ‡ظپطھظ… طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط­ظ‚ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط² ظ…ط§ظ„ طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‚ط±ط± ط³ط§ط²ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظٹط§ ظ‡ط± ظ‡ظپطھظ‡ ظٹط§ ظ‡ط± ظ…ط§ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¦ظ„ ظٹط§ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ…ط§ظ„ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط·ظ„ط¹ ظ†ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
ظˆط§ظ„ط°ظٹظ† ظپظ‰ ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‡ظ… ط­ظ‚ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ„ظ„ط³ط§ط¦ظ„ ظˆ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظˆظ…(106).
ظپظپظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ط§ظ†ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ظ„ط²ظƒط§ظ‡ (= ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ع†ظٹط²ظ‰ ط؛ظٹط±ط§ط² ط²ظƒط§طھ ط§ط³طھ .)
ظ‡ط´طھظ… طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ ظˆ ط¬ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظپط¹ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ ط®طµظˆطµط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ :
ط²ظٹط§ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط¶ ط§ط³طھ ط¨ط± ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ† طŒ ظ‡ط± ظƒظ‡ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ظ‰ ط§ط²ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¯ظٹع¯ط± ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظˆظپط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ‡ط¯طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¯ظ‡ظ… طŒ ظ…ط­ط§ظپط¸طھ ط¨ط± ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ط®ظˆط§ظ† ظˆ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ طھط§ظƒظٹط¯ط§طھ ط¨ظ„ظٹط؛ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظƒط«ط± ظپط±ط§ط¦ط¶ طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… طŒ طھط¯ط§ط±ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ط°ظƒظˆط±ط§طھ ظپظˆطھ طŒ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…طھظ†ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯).
ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… طŒ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ…ط°ظ…ظˆظ…ظ‡ طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط¨ط±طŒ ط¨ط®ظ„ طŒ ط­ط³ط¯ ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط³ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط±ظٹط§ط¶طھ ظˆ ظ…ط¶ط§ط¯طھ طŒ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط«ظ„ ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط³ط®ط§ ظˆ طµط¨ط± ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¨ط³طھظ† طھط§ ظ…ظ„ظƒظ‡ ط´ظˆط¯.
ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… طŒ طھط±ظƒ ظ…ظ†ظ‡ظٹط§طھ ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط³ط¨ظٹظ„ ظ†ط¯ط±طھ ظ…ط¹طµظٹطھظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯ ط²ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظ†ط§ط¨طھ طھط¯ط§ط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط­ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ط¨ ط§ظ„طھظˆط§ط¨ظٹظ† .
ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ط¨ ظƒظ„ ظ…ظپطھطھظ† طھظˆط§ط¨ (107)
ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… طŒ طھط±ظƒ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¯ط± ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط³ظ†طھظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط³ظ†طھظ‰ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… طŒ ط¯ط± ظ…ط§ ظ„ط§ظٹط¹ظ†ظ‰ (= ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ) ط®ظˆط¶ ظ†ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط³ظˆطھ ظˆ ط®ط³ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« :
ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ظ…ط§ ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹظ‡ ظپط§طھظ‡ ظ…ط§ ظٹط¹ظ†ظٹظ‡ (108)
ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط؛ظپظ„طھ طµط§ط¯ط± ط´ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظ†ط¨ظ‡ طŒ طھط¯ط§ط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظˆ ط§ظ†ط§ط¨طھ .
ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§طھظ‚ظˆط§ ظٹط­ط¨ ظƒظ„ ظ…ظپطھطھظ† طھظˆط§ط¨ (109)
ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… طŒ طھط±ظƒ ط´ط¨ظ‡ط§طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¯ط± ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط³ظ†طھظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط³ظ†طھظ‰ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… طŒ ط¯ط± ظ…ط§ ظ„ط§ظٹط¹ظ†ظ‰ (= ط§ظ…ظˆط± ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ) ط®ظˆط¶ ظ†ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط³ظˆطھ ظˆ ط®ط³ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« :
ظ…ظ† ط·ظ„ط¨ ظ…ط§ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظٹظ‡ ظپط§طھظ‡ ظ…ط§ ظٹط¹ظ†ظٹظ‡ (110).
ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط؛ظپظ„طھ طµط§ط¯ط± ط´ظˆط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظ†ط¨ظ‡ طŒ طھط¯ط§ط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظˆ ط§ظ†ط§ط¨طھ .
ط§ظ† ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§طھظ‚ظˆط§ ط§ط°ط§ ظ…ط³ظ‡ظ… ط·ط§ط¦ظپ ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† طھط°ظƒط±ظˆط§ ظپط§ط°ط§ظ‡ظ… ظ…ط¨طµط±ظˆظ† ظˆ ط§ط®ظˆط§ظ†ظ‡ظ… ظٹظ…ط¯ظˆظ†ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط؛ظ‰ ط«ظ… ظ„ط§ظٹظ‚طµط±ظˆظ† (111).
ظˆ طھط§ طھط±ظƒ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ط¨ط·ط§ظ„ظٹظ† ظˆ ظ…ط؛طھط§ط¨ظٹظ† ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط§ظ„ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ظ„ط§طµ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ط¯ط± ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ‚ط³ظˆطھ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ظˆ طھط¶ظٹظٹط¹ ظˆظ‚طھ .
ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… طŒ ظƒظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ظƒظ… ط®ظپطھظ† ظˆ ظƒظ… ع¯ظپطھظ† ط±ط§ ط´ط¹ط§ط± ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† ظƒظ‡ ط¯ط®ظ„ طھظ…ط§ظ… ط¯ط± طھظ†ظˆظٹط± ظ‚ظ„ط¨ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ‡ظپط¯ظ‡ظ… طŒ ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظˆ ط§ظ‚ظ„ط´ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ طھط¯ط¨ط± ظˆ طھط§ظ…ظ„ ظˆ ط®ط¶ظˆط¹ ط› ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ظ… طŒ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط°ظƒط§ط± ظˆ ط¯ط¹ظˆط§طھ طŒ ظˆط±ط¯ ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‡ طŒ ط®طµظˆطµط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ظٹط¶ظ‡ . ظˆ ط§ع¯ط± طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ط²ط¨ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط°ظƒط± ط­ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…طµط±ظˆظپ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظ‡ظ‰ ط³ط¹ط§ط¯طھ . ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظƒط«ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ طھط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡طŒ ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ . ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظ†ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظ…ط±ط³ط§ظ„ظƒ ط±ط§طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط°ظƒط± ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‚ط§ط±ظ† ط°ظƒط± ظ„ط³ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظپطھظˆط­ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. طھط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ط¹ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ… ظ…طھط°ظƒط± ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھط§ ط؛ط§ظپظ„ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط¯ط± ط³ظ„ظˆظƒ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ…ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظ‚ظˆظ‰ ط¯ط± طھط±ظƒ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط­ظ‚ طŒ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§طµظ‰ .
ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ظ… طŒ طµط­ط¨طھ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ظˆ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط­ظˆطµظ„ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ طھط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط± ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯.
ط§ظƒظٹط³ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظ…ظ† ط¬ظ…ط¹ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‡ (112)
ظˆ طµط­ط¨طھ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپظˆط²ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط´ظ…ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط´ظ…ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ظƒظ… ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ط±ظˆط¯ط› ظˆ ظ¾ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ طµظˆظپظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ط² ط¹ظ„ظ… طŒ ط¹ظ„ظ… ط¢ط®ط±طھ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¯ظ†ظٹط§ط› ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ظ†ظٹط§ط¨ط¯ط°طŒ ط¨ط§ ظƒطھط§ط¨ طµط­طھط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹظƒظˆ ط³ظٹط±طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒط³ط¨ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± طµط¨ط­طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆط´ظˆظ‚طھ ظˆ ظ…طھط°ظƒط± ط­ظ‚ ظˆ ظ†ط´ط¦ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ظ‡ط¯.
ط¨ظٹط³طھظ… طŒ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ط¨ط§ط³ط·طھ طŒ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظƒط±ط¯ظ† طŒ طھط§ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ع¯ط±ط§ظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط­ظ…ظ„ظ‰ ظ†ظٹظƒظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ط¨ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ† .
ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒظ… طŒ طµط¯ظ‚ ط¯ط± ط§ظ‚ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط±ط§ ط´ط¹ط§ط± ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† .
ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆظ… طŒ طھظˆظƒظ„ ط¨ط± ط­ظ‚ طŒ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط±طŒ ظˆ ظ†ط¸ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط±ط²ظ‚ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط¯ظ‰ ظ†ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ظˆ ظپظƒط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¢ظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظˆ طھط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ… ظ‚ظ†ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ طھط±ظƒ ظپط¶ظˆظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† .
ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… طŒ ط¨ط± ط¬ظپط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ط§ظ† طµط¨ط± ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظˆ ط²ظˆط¯ ط§ط² ط¬ط§ ط¯ط± ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ† ظˆ ط¨ط¯ ط®ظˆظٹظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ† طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¬ظپط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ طھظ„ظ‚ظ‰ ط¨ظ„ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… طŒ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظˆط³ط¹ ظˆ ط·ط§ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ظ†ظٹط² ط¨ط± ط®ظٹط± ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ ط؛ظ…ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط³ظ„ظˆظƒ طŒ ط´ط±ظٹظƒ ط³ط§ط®طھظ† طŒ ط§ع¯ط± ظ‚ظˆطھ ظ†ظپط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ط§ط² طµط­ط¨طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظˆ ط¨ط§ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ظˆ طھظ‚ظٹظ‡ طŒ طھط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظˆط­ط´طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط§ظˆظ‚ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¶ط¨ط· ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط²طŒ ظˆط±ط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط§ظˆظ‚ط§طھط´ ط¶ط§ظٹط¹ ظ†ط´ظˆط¯ع†ظ‡ ظ‡ط± ظˆظ‚طھظ‰ طھط§ط¨ط¹ ظ…ظˆظ‚ظˆطھ ظ„ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط³ظ„ظˆظƒ .
ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ط§ظ…ط§ ع†ظ„ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط°ظƒط± ع†ظ‡ط§ط± ط¶ط±ط¨ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² طµظˆظپظٹظ‡ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظˆط§ط±ط¯ ظ†ط´ط¯ظ‡ .
ظˆ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ط§ظٹط® ط§ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ†ظپظˆط³ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط³ظ‡ظˆظ„طھ ط³ظ„ظˆظƒ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ط®ط° ع†ظ„ظ‡ ط´ط§ظٹط¯ ط­ط¯ظٹط« : ظ…ظ† ط§ط®ظ„طµ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط±ط¨ط¹ظٹطھ طµط¨ط§ط­ط§ ط¸ظ‡ط±طھ ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط­ظƒظ…ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ„ط³ط§ظ†ظ‡ (113).
ظˆ طµط­ط¨طھ ط§ط¹ظ„ظ… ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپظˆط²ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط´ظ…ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط®ظˆط¯ ط¹ظ„ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط´ظ…ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط­ظƒظ… ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ط±ظˆط¯ط› ظˆ ظ¾ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ طµظˆظپظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ…ط§ط®ط° طھط±ظƒ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ طŒ ظ„ط§ طھط¬ط¹ظ„ظˆط§ ط¨ط·ظˆظ†ظƒظ… ظ…ظ‚ط§ط¨ط± ط§ظ„ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ (114)
ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† . ظˆ ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´طھ ظƒظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¯ط± ط®ظ„ظˆطھ ظ†ط´ط³طھظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط؛ ط¨ط§ظ„ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط°ظƒط± ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ط¯ط®ظ„ظ‰ طھظ…ط§ظ… ط¯ط± طھظ†ظˆظٹط± ظ‚ظ„ط¨ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظٹظƒظ† ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط³ظ„ظˆظƒ طŒ ط­ط±ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط² ط´ظˆط§ط¦ط¨ ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ظˆط³ط§ظˆط³ ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ظ†ظˆط§ظ…ظٹط³ ط¹ط§ظ…ظ‡ طŒ ع†ظ‡ ط³ط§ظ„ظƒ ط±ط§ ظ‡ظٹع† ط³ط¯ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ط§ظ…ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط­ظƒظ…ط§ط، ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ظˆط³ط§ظ‰ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظˆ ظ‡ط± ظ‚ط¨ظٹط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط³ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظ…ظ†طھظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ط´ظˆط§ط¦ط¨ ط·ط¨ظٹط¹طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط´ظ‡ظˆطھ ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظˆ طھظˆط§ط¨ط¹ ط¢ظ† ط§ط² ط­ط¨ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† :
طھظ„ظƒ ط§ظ„ط¯ط§ط± ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ†ط¬ط¹ظ„ظ‡ط§ ظ„ظ„ط°ظٹظ† ظ„ط§ ظٹط±ظٹط¯ظˆظ† ط¹ظ„ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆظ„ط§ ظپط³ط§ط¯ط§(115)
ظˆ ط§ظ…ط§ ظˆط³ط§ظˆط³ ط¹ط§ط¯طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط³ظˆظٹظ„ط§طھ ظ†ظپط³ ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ظˆ طھط²ط¦ظٹظ†ط§طھ ط§ظˆ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط؛ظٹط± طµط§ظ„ط­ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط®ظٹط§ظ„ط§طھ ظپط§ط³ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆظ‡ط§ظ… ظƒط§ط°ط¨ظ‡ ظˆ ظ„ظˆط§ط²ظ… ط¢ظ† ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط±ط°ظٹظ„ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظƒط§طھ ط°ظ…ظٹظ…ظ‡ :
ظ‚ ظ‡ظ„ ظ†ظ†ط¨ط¦ظƒظ… ط¨ط§ظ„ط§ط®ط³ط±ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¶ظ„ ط³ط¹ظٹظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظٹظˆظ‡ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ‡ظ… ظٹط­ط³ط¨ظˆظ† ط§ظ†ظ‡ظ… ظٹط­ط³ظ†ظˆظ† طµظ†ط¹ط§ (116)
ط§ظ…ط§ ظ†ظˆط§ظ…ظٹط³ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط؛ظˆظ„ط§ظ† ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظƒط± ظˆ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ط³ط§ ظˆ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط§ط³طھط؛ظˆط§ط، ظˆ ط§ط³طھظ‡ظˆط§ظ‰ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ظˆ ظ…ط؛ط±ظˆط± ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط¹ ظˆ طھظ„ط¨ظٹط³ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† :
ط±ط¨ظ†ط§ ط§ط±ظ†ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط¶ظ„ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط¬ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط³ ظ†ط¬ط¹ظ„ظ‡ظ…ط§ طھط­طھ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ†ط§ ظ„ظٹظƒظˆظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ظپظ„ظٹظ† (117)
ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط±ط³ظˆظ… ظˆ ط§ظˆط¶ط§ط¹ طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ظ†ط§ط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط±ظپ ظ…ظ‚ط±ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط¬ظ…ظ‡ظˆط± ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط³ط¨ ط¸ط§ظ‡ط±طŒ طھط§ ط¯ط± ظ¾ظˆط³طھظٹظ† ط§ظٹظ† ظƒط³ ظ†ظٹظپطھط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظ…طھظٹط§ط² ط¨ط§ط¹ط« ظˆط­ط´طھ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط§ظ…ط± ظ…ظ‡ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ظƒط´ ط¶ط±ط± ط¨ظ‡ ط³ظ„ظˆظƒ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط§ط² ط¨ط§ط¨ طھظ‚ظٹظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‰ ط¨طµظٹط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ†ظˆط· ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ع†ظٹط² ظ…ط°ظƒظˆط± ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ„ط§ط²ظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط¯طŒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط®ظ„ط§طµ ط§ط¹ظ†ظ‰ ط§ط¨طھط؛ط§ط، ظ„ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ظ„ط؛ط±ط¶ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¹ط§ط¬ظ„ (= ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ) ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط­ط§ظ„ط´ ط¯ط± طھط±ظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط­ط³ظ†ط§طھط´ ظ…طھط²ط§ظٹط¯ ظˆ ط³ظٹط¦ط§طھط´ ظ…ط؛ظپظˆط± ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ„ط´ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ظپظˆط¹ .
ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط§ظ„ظ‡ظٹظ‡ ط§ط² ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ…ط¨ط¯ط§ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظ†ظپط³ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط± ع¯ظˆط´ط´ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ…ط§ ظ‡ظˆ ظ…ظ‚طµط¯ ط§ظ‚طµظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¢ظ† ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظپظ‡ظ…ط¯طŒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظ…ط¹ط±ظپطھط´ ظ…طھط²ط§ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ط­ظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظƒط³ط¨ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ طµط­ط¨طھ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆط§ظ„ط§ طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ظ‰ ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط¯ط± ط®ظˆط± ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط±ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ طŒ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ظ†ظˆط±ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ظ†ظˆط± ظˆط§ظپط± ط«ظ…ط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ط§ظ…ظˆط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط´ط¦ظ‡ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ط±ط«ظ‡ ط¨ظ† ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط§ظˆ ط¯ط± ظƒط§ظپظ‰ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ . ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط´طھط¯ط§ط¯ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¯ ط¹ط´ظ‚ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط­ظ‚ ظ…ط³طھظ‡طھط± ظˆ ط´ظٹظپطھظ‡ طŒ ع¯ط´طھ طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ط§ط، ظˆ ظˆطµظˆظ„ ظˆ ظپظ†ط§ط، ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ‚ط§ط، ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ†ط­ظˆ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط؛ط§ظٹطھ ظˆ ط؛ط±ط¶ ط§ط² ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط®ظ„ظ‚ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ : ظƒظ†طھ ظƒظ†ط²ط§ ظ…ط®ظپظٹط§ ظپط§ ط­ط¨ط¨طھ ط§ظ† ط§ط¹ط±ظپ ظپط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظ„ظٹظƒ ط§ط¹ط±ظپ (118).
ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„طھظ†ط²ظٹظ„ : (ظˆ ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ„ط¬ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط³ ط§ظ„ط§ظ„ظٹط¹ط¨ط¯ظˆظ† )طŒ ظ‚ظٹظ„ ط§ظ‰ ظ„ظٹط¹ط±ظپظˆظ† طŒ ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ط¹ط¨ط± ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¨ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ ظ„ط§ظ†ظ‡ط§ ظ„ط§طھظ†ظپظƒ ط¹ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ط¹ط¨ط± ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ط²ظˆظ… ظ„ط¦ظ„ط§ ظٹطھظˆظ‡ظ… ط§ظ† ط§ظ„ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ظƒط§ظ†طھ طŒ ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ط®ط§طµظ‡ ط§ظ„طھظ‰ ظ„ط§طھط­طµظ„ ط§ظ„ط§ ظ…ظ† ط¬ظ‡ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ (119)
ع†ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط±ط§ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‡ ظˆ ط·ط±ظ‚ ظ…طھظƒط«ط±ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط±ط¨ ظˆ ظˆطµظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ طŒ ط§ظƒط«ط± ط¹ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط­ط§طµظ„ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ…طھظƒظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¯ظ„ط§ط¦ظ„ ط¬ط¯ظ„ظٹظ‡ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ط§طھ ظˆ ظ…ط¸ظ†ظˆظ†ط§طھ طھط±ظƒظٹط¨ ظٹط§ظپطھظ‡ طŒ ظ‡ط³طھ ط› ظˆ ظپظ„ط§ط³ظپظ‡ ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ…ط¹ط±ظپطھظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط±ط§ ظٹظ‚ظٹظ†ظٹط§طھ ظ…ط±ظƒط¨ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ط³طھ ط›
ظˆ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ظˆطµظˆظ„ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط§طµظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظˆ ط«ظ…ط±ظ‡ ط´ط¬ط±ظ‡ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظپظٹظ„ ط§ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظˆ.
ط·ظپظٹظ„ ظ‡ط³طھظ‰ ط¹ط´ظ‚ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظ‰
ط§ط±ط§ط¯طھظ‰ ط¨ظ†ظ…ط§ طھط§ ط³ط¹ط§ط¯طھظ‰ ط¨ط¨ط±ظ‰
ظˆ ظ„ظ‡ط°ط§ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط§ط³طھ ط®ط·ط§ط¨ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ†ظ‰ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظƒظ‡ :
ظ„ظˆظ„ط§ظƒ ظ„ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ„ط§ ظپظ„ط§ظƒ (120)
ظˆ ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ„ط¬ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط³ ط§ظ„ط§ ظ„ظٹط¹ط¨ط¯ظˆظ† (121)
ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ‡ظ…طھظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط¬ظˆظ‡ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظƒظˆط´ط¯ طھط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط¹ط¨ظˆط¯ظٹطھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط³ط§ط²ط¯.
ع¯ط±ع†ظ‡ ظˆطµط§ظ„ط´ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظˆط´ط´ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط§ظ‰ ط¯ظ„ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظƒظˆط´
ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ‰ ط²ظ‡ظ‰ ط³ط¹ط§ط¯طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط²ظ‡ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¯طھ .
ط§ع¯ط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط´ظ‡ظٹط¯ظ‰
ظˆ ع¯ط± ط¨ط±ط¯ظ‰ ط³ط¨ظ‚ ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط¨ظٹط¯ظ‰
ظˆ ظ…ظ† ظٹط®ط±ط¬ ظ…ظ† ط¨ظٹطھظ‡ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ط§ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط«ظ… ظٹط¯ط± ظƒظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظپظ‚ط¯ ظˆظ‚ط¹ ط§ط¬ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ (122)

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation