بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سروش هدایت, دکتر على شیروانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ± -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ² -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ³ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ´ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غµ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¶ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¹ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ±غ° -
 

 

 
 

ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰

- غ´ -


ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظ„ط²ظˆظ… ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط´ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ظپط±ط§ظ†
ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط´ ط®ظ„ظ‚ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ط¨ظˆط±ط²ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط±ظپظٹظ‚ ظˆ ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ„ط؛ظˆ ظˆ ظپط­ط´ ظˆ ط¯ط±ط´طھع¯ظˆظٹظ‰ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ„ط§ظٹظ… ط¯ط± ط­ط°ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ظ†ظ‡ ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ طھظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط°ظٹطھط´ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ط±ط³ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ظٹط± طھط­ظ…ظ„ ط§ط°ظٹطھ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ط¨ظ„ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط²ط§ظ‰ ط§ظˆ ط®ظپط¶ ط¬ظ†ط§ط­ ظƒظ†ط¯. ط§ظ„ظ‰ ط°ظ„ظƒ ط¨ط´ظٹط± ظ‚ظˆظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ظ‰ (= ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط§ط±ط¯) ظƒظ‡ ط­ط§طµظ„ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظپط§ظ‰ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط› ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط±ط¶ط§ ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ظ…ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹط°ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط±ط§ ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ظˆط¯.
ط´ط´ظ… : طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط­ط¬ ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظƒظ†ط¯
ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ‚طµط¯ ط­ط¬ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¶ظ…ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط±ط§ ظ‚ط§طµط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ط¬ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆط± ظ…ط·ظ‡ط±ظ‡ طŒ ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط،طŒ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط¹ظ„ظ… ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ طŒ ظˆ طھط±ظˆظٹط¬ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط§ط«ظ†ط§ ط¹ط´ط±ظٹظ‡ طŒ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ط´ط¹ط§ط¦ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ظˆ ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ .
ظ‡ظپطھظ… : ط´ظƒط³طھظ‡ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ظˆ ط³ظˆظ‰ ط­ط±ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ظˆط¯
ط§ظ„ط³ط§ط¨ط¹ طھط¬ظ…ظ„ ظˆ طھظƒط¨ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ط› ط¨ظ„ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¯ظ„ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط±ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ظˆط¯ط› ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ظ‡ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط§ط­ط±ط§ظ… .
ظ‡ط´طھظ… : ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ط¯
ط§ظ„ط«ط§ظ…ظ† : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط¨ط§ ط¬ظ…ظٹط¹ ط±ظپظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ†طھط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ - ط¨ط³ظ¾ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¯ظ„ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظˆط¯ط› ظپط§ظ†ظ‡ ط¬ظ„طھ ط¹ط¸ظ…طھظ‡ ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ط­ظپظٹط¸طŒ ظˆ ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظˆظƒظٹظ„ طŒ ظˆ ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ…ظˆظ„ظ‰ طŒ ظˆ ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ†طµظٹط±
ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¨ظ„ظ‰ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… طھط§ظ… ط¨ظ‡ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ظƒظ‡ طµط­طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط®ط±ط¯ ط§ط² ط®ط§ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ طµط¯ظ‚ظ‡ .
ظ†ظ‡ظ… : ط¨ط± ط®ط¯ط§ طھظƒظٹظ‡ ظƒظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯
ط§ظ„طھط§ط³ط¹ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ط´ ط¨ظ‡ ظƒظٹط³ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ طŒ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط²طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ ط¨ظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط؛ط±ط¶ طھط·ظˆظٹظ„ ط¯ط± ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ط­ط±ظپ ط¨ط³ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظٹط¯ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظٹظƒ ط³ظپط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ† ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظ„ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ظ†ظپط³ ط› ط¢ظ† ظ‡ظ… ط³ظپط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط­ط¬ ط²ط§ط¯ ظˆ ط±ط§ط­ظ„ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ط³ظپط± ظˆ ط§ظ…ظٹط± ط­ط§ط¬ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ط®ط¯ط§ظ… ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒط§ط± ظ„ظ†ع¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظپط± ظ‡ظ… طŒ ط¨ط¹ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ط­طھط§ط¬ ط§ط³طھ طŒ ظˆط§ظ„ط§ ظ‚ط¯ظ… ط§ط² ظ‚ط¯ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظ‚ط·ط¹ط§ ط±ظˆ ط¨ظ‡ طھط±ظƒط³طھط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط±ط§ط­ظ„ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط¯ظ† ط§ظˆط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ†ط­ظˆ ط§ط¹طھط¯ط§ظ„ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ظ…ط¶ط§ظٹظ‚ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط´ظٹط±ط´ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظٹط§ط؛ظ‰ ظˆ ط·ط§ط؛ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¶ط¹ظپ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ط³طھظˆظ„ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظƒط§ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ط§ط² ظ…ط§ظ†ط¯. ط®ظٹط± ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط§ظˆط³ط·ظ‡ط§ (= ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¹طھط¯ظ„ طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ )طŒ ط§ظپط±ط§ط· ظˆ طھظپط±ظٹط· ط¢ظ† ظ…ط°ظ…ظˆظ… (ط§ط³طھ .)
ط§ظ…ط§ ط²ط§ط¯ ط§ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ط§ط±ط¬ظٹظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ظپط¹ظ„ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظˆ طھط±ظƒ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ظˆ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ط§طھ ظˆ ط§طھظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ . ظˆ ط§طµظ„ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طھظ‚ظˆط§ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ط®ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ…ط§ ط³ظˆظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ظ„ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ظ…طھظˆط³ط·ط§طھ .
ظپط­ط§طµظ„ ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² طھط±ظƒ ظ…ط­ط±ظ…ط§طھ ظˆ ط§طھظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط²ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ طŒ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط§ط®ط±ظˆظٹظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط§ظپطھط¯ ط¨ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط­ط§ط¬ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظ†ط³طھط¬ظٹط± ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¨ظ„ظˆظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡
ظˆ ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ط³ظپط±طŒ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…طھ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ظˆ ط§طھط­ط§ط¯ ظ‚ظ„ظˆط¨ طŒ ط´ط®طµ â€چ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط¨ط¹ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط·ظٹط±ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯. ظˆط§ظ„ظٹظ‡ ظٹط´ظٹط± ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ط² ظ…ظ† ظ‚ط§ط¦ظ„ (= ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ :) طھط¹ط§ظˆظ†ظˆط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨ط± ظˆ ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰(40).
ظˆظ„ط¹ظ„ (= ط´ط§ظٹط¯) ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط§ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط±ظ‡ط¨ط§ظ†ظٹطھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ…ظ†ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط§ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظٹظ„ظ‰ ظƒط§ط± ط§ط² ط§طھط­ط§ط¯ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…طھظپط±ط¯ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… طھط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط§ط´طھ .
ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ظ‡ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظپط§ط³ط¯ ط²ظٹط± ط³ط± ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط±ط­ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط¯. ط´ط§ظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظˆظپظ‚ ط´ط¯ظ… طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ظپط± ظˆ ط±ظپظٹظ‚ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ط± ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ط³ظپط±طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ظ„ظˆظƒ ظƒظ†ظ‰ .
ط§ظ…ط§ ط§ظ…ظٹط± ط­ط§ط¬ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† - ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط§ظٹظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط¨ط± ط³ط± طھظˆ ط¨ط§ط´ط¯طھظˆ ظ…طھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ ط­ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…طھظٹظ† ظˆظ„ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„طھط¬ط§ط، ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط¹طµظ…طھ ظˆ ط·ظ‡ط§ط±طھ طŒ طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ظˆظ‰ طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ط¯ط± ظ‚ط¯ظ… ط§ظˆظ„ طھط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط±ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ع†ط§ظ¾ظٹط¯ظ† ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¹ط±ط¨ ط¨ط¯ظˆظ‰ ط­ط¬ط§ط¬ ط¨ظ‰ ط§ظ…ظٹط± ط­ط§ط¬ ط±ط§طŒ ظƒظ…ط§ظ‡ظˆ ظˆط§ط¶ط­ طŒ ط®طµظˆطµط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظˆط¯. ط¨ظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ…ظ† ط§ط³طھ ط§ط² ظ‡ط± ط®ظˆظپ : ظˆ ظ…ظ† ط¯ط®ظ„ظ‡ ظƒط§ظ† ط§ظ…ظ†ط§(41) ط§ظ…ط§ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ط± ط®ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط³ط¯. ط§ظٹظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… .
ظˆ ط§ظ…ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… - ط§ط¯ظ„ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ (= ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯) ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظ†ط¯طŒ ظ„ظƒظ†ظ‡ ظ…ط¹ ظ„ظƒ ظ…ط§ظ‡ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³طھظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ط§ط®ط° ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¨ظ„ط§ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ…ط­طھط§ط¬ظٹظ… ط¯ط± ط¯ظ„ط§ظ„ط§طھ ط¬ط²ط¦ظٹظ‡ ظˆ ظ…ظپطµظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظ‚ط¯ظˆظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظƒ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¨ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ…ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظˆط³ط§ط·طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط±ظƒ ظپظٹط¶ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ ط¹ط³ط±طھ ظˆ طھط¹ط°ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ط°ط§ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظƒط§ط± ط¯ط±ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ظٹظ‚ط§طھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ‚ط§طھ ط±ط³ط¯طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط«ظˆط¨ ط§ط­ط±ط§ظ… ط¨ظ¾ظˆط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† ظ‚طµط¯ط´ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ط®ظ„ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط¹طµظٹطھ ظˆ ظƒظپط± ظˆ ط±ظٹط§ط، ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ط±ط§طŒ ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط«ظˆط¨ ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§. ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ (ط±ط§) ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط«ظˆط¨ ط²ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¹ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯طŒ ط؛ط¨ط§ط± ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ظˆ ط¹ط§ط¯طھ ط®ظˆط¯طŒ ط؛ط¨ط§ط± ط¢ظ„ظˆط¯ ط¹ط±ظٹط§ظ† . ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھظ†ط¸ظٹظپ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚طµط¯ط´ طھظ†ط¸ظٹظپ ط±ظˆط­ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ع†ط±ظƒ ظ…ط¹ط§طµظ‰ .
ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ ط§ط­ط±ط§ظ… ظ‡ظ… ط¹ظ‚ط¯ طھظˆط¨ظ‡ طµط­ظٹط­ ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط±ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طµط§ط¯ظ‚ظ‡ ظƒظ„ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط­ط±ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ… ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طµط§ط¯ظ‚ظ‡ ظƒظ„ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط­ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ظˆ ط¯ط± ط­ظٹظ† ظ„ط¨ظٹظƒ ع¯ظپطھظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط¬ط§ط¨طھ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ . ط§ظˆظ„ط§ ظ‚ط§طµط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ„ ط·ط§ط¹طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ظ…ط±ط¯ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ . ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط³ط§ط¬ظٹط¯ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ„ط¨ظٹظƒ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط؛ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط±ط§ط­ظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ†ط¯. ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ط§ظ„ط¨ظٹظƒ
ظˆ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظٹظپظٹطھ ظٹظˆظ… ظ…ط­ط´ط± ط±ط§ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ…ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظƒظ„ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط¹ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط²ط¯ط­ط§ظ… ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ .
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ظ‚طھظˆظ„ظٹظ† طŒ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ظٹظ† طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…طھظ†ط¹ظ… طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ط¹ط°ط¨ طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…طھط­ظٹط± ط¯ط± ط§ظ…ط±طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ط§ ط¯ط± ظˆط±ط·ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ…طھط±ط¯ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط­ط±ظ… ط§ظ…ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ
ع†ظˆظ† ط¯ط§ط®ظ„ ط­ط±ظ… ط´ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط§ظ„ط´ ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط§ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط³ط®ط· ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظٹظ‡ طŒ ظ…ط«ظ„ ط­ط§ظ„ ظ…ظ‚طµط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط³ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظپط§ط¯ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ :ظˆ ظ…ظ† ط¯ط®ظ„ظ‡ ظƒط§ظ† ط¢ظ…ظ†ط§ (42)
ط¬ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ط±ظپ ط¨ظٹطھ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ طµط§ط­ط¨ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ط¬ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط±ظٹظ… طŒ ط¬ط§ط¯ط§ط± طھظˆط³ط¹ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط§طµ ط§ظƒط±ظ… ط§ظ„ط§ظƒط±ظ…ظٹظ† ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظƒظ‡ طھط±ط§ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± ط¹ظ…ط±طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ظٹط³ط± ط´ط¯ظ‡ .
ط­ط§ط´ط§ ظˆظƒظ„ط§ ط§ط² ظƒط±ظ… ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط± ط¢ظٹط¯ ظ…ط¶ط§ظٹظ‚ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ط§ ظ‡ظƒط°ط§ ط§ظ„ط¸ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ„طھ ط¹ط¸ظ…طھظ‡ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط³ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ط§ظٹظ†ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط³ط®ظٹط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط¯طŒ ظپط¶ظ„ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ط¬ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¹ط¹ط¹ط¹ طŒ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظˆط¯ط´ ظ‡ظٹع† ط­ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ظٹع¯ط± ط­ط§ظ„ط§ طھظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ‰ طŒ ظٹط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ…ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظٹط§ ط§ط² ط§طµظ„ ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ظٹط§ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط¨ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ظ‰ ط¨ط°ظ„ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھظ‚طµظٹط± ظƒط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع¯ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ ظƒط§ظ‡ظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ط¨ظ„ظ‰ ط¹ظٹط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ط§ط¹ط¸ظ… ظ‡ظ…ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظˆط¯ طµظˆط±طھ ط§ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ظˆط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ط§ط³طھط¹ط¬ط§ظ„ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ„ظ‡ طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط¯ط± ظپظƒط± ط®ط±ظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط­ظˆط§ط³ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± (ظٹظƒ ) ط°ط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ ط› ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظˆط§ط³ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ع†ط´ظ…ط´ ط¨ط¯ط³طھ ط§ظˆطŒ ظˆ ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط³ظƒظ†ط§طھط´ ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ„ ط§ظˆطŒ ط­طھظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظˆط¨ ط¨ظ‰ ط§ط°ظ† ط§ظˆ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ‡طھظƒ ط¹ط±ط¶ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ظ‰ ط› ظˆ ظ‡طھظƒ ط¹ط±ط¶ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط§ظ„ط³ظ„ط§ط·ظٹظ† ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆط³طھ طŒ ظƒط¯ط§ظ… ط­ط§ط¬ظ‰ ط§ط² ط­ط¬ط§ط¬ ظ…طھط¹ط§ط±ظپظ‡ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط­ط±ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹط¯طŒ ط§ظ‚ظ„ط§ طµط¯ ظ…ط¹طµظٹطھ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط± ظ†ط²ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ط±ظˆط؛ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط§ط°ظٹطھ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ظˆ ط³ط®ظ† ع†ظٹظ†ظ‰ ظˆ طھط¹ط·ظٹظ„ ط­ظ‚ ط؛ظٹط± ظˆ ظپط­ط´ ط¨ظ‡ ط¹ظƒط§ظ… ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظƒظ‡ ظˆط±ظ‚ظ‡ ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… .
ط¢ط¯ط§ط¨ ط·ظˆط§ظپ
ع†ظˆظ† ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط·ظˆط§ظپ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظٹط¨طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ظˆ ط®ظˆظپ ظˆ ط®ط´ظٹطھ ظˆ ط±ط¬ط§ط، ط¹ظپظˆ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط´ط±ط§ط´ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¬ظˆط§ط±ط­ ط®ط§ط±ط¬ظٹظ‡ ظ†ظ„ط±ط²ط¯طŒ ط§ظ‚ظ„ط§ ط¯ظ„ط´ ط¨ظ„ط±ط²ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ظƒظ‡ ط­ظˆظ„ ط¹ط±ط´ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ط·ظˆط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…طھط´ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ط³طھ .
ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط·ظˆط§ظپ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ط·ظˆط§ظپ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظٹظƒ ط·ظˆط§ظپ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ط·ظˆط§ظپ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط§ظˆط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط·ظˆط§ظپ ظ‚ظ„ط¨ط´ â€چ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط±ط¨ ط§ظ„ط¨ظٹطھ . ظˆ ط§طµظٹظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ظ…ط«ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ظٹط¶ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظ‚ط·ط¹ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ط² ط§ط´ط؛ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‡ ظˆ ط²ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯طŒ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‡ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط­ط¬ط¨ ط¹ظ„ظ‚ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¯ط± ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ† ط­ط¬ط± ظˆ ظ…ظ„طµظ‚ ط¨ظ‡ ظ…ط³طھط¬ط§ط± ظˆ ط§ط³طھظ„ط§ظ… ط­ط·ظٹظ… ظˆ ط¯ط§ظ…ظ† ظƒط¹ط¨ظ‡ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط­ط§ظ„ ظ…ظ‚طµط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط°ظٹطھ ظˆ ط¯ط§ط؛ ظˆ ظƒط´طھظ† ظپط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ„طھط¬ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² طھظ‚طµظٹط±ط§طھط´ ط¨ع¯ط°ط±ط¯. ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع†ط³ط¨ط§ظ†ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط³ع¯ طھط¨طµط¨طµ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (= ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¬ظ†ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ„ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط®طµظˆطµط§ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ„ط¬ط§ ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط› ط¨ط¨ظٹظ† طھط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ط³طھط®ظ„ط§طµ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط² ط®ط¯ظ…طھ ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طں! ظ„ط§ظˆط±ط¨ ط§ظ„ظƒط¹ط¨ظ‡ (= ط®ط¯ط§ظ‰ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ). ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ط§طھ ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ط®ط±ظˆظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظ†ط³ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظٹع† ط¯ط± ظپظƒط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ†ظٹط³طھ .
ط­ط¬ط§ط¬ ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظˆظ†ط¯ ط¯ظˆط± ظƒط¹ط¨ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¯ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§.
ط¢ط¯ط§ط¨ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ظˆظ‡ ظˆ طµظپط§ ظˆ ظˆظ‚ظˆظپ ط¯ط± ط¹ط±ظپط§طھ
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط¹ظٹط´ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ طھط±ط¯ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط±ط¬ط§ط، ط¹ط·ط§ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ .
ظˆ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¹ط±ظپط§طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ط­ط§ظ… ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ظ† طµط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ط¨ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ظ‡ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ¾ظ‰ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظˆ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط§ظˆ ط¯ط§ط´طھظ† طŒ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ط­ط´ط± ط±ط§ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯. ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طھط¶ط±ط¹ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ†ط´ظˆط¯.
ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¸ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط± ط­طµظˆظ„ ظ…ط±ط§ط¯ط§طھط´ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط´ط±ظٹظپ طŒ ظ…ظˆظ‚ظپ ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ظˆ ظ†ظپظˆط³ ظ…ط¬طھظ…ط¹ طŒ ظˆ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ طŒ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹط§ ظˆ ط؛ظٹط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ - ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ - ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ط§ط² ط®ظˆظپ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ط§ ط§ط² طھط±ط³ ط§ظˆ ظ„ط±ط²ط§ظ† طŒ ظˆ ط±ظˆط² ط±ظˆط² ط¹ط·ظٹظ‡ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط¨ط¯ط§ظ„ ظˆ ط§ظˆطھط§ط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط­ط§ط¶ط±طŒ ط¨ظ†ط§ظ‰ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¨ط± ط¨ط®ط´ط´ ظˆ ط§ظ†ط¹ط§ظ… طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط² ط®ظ„ط¹طھ ظ¾ظˆط´ظ‰ طµط¯ط± ط§ط¹ط¸ظ… ط¯ظˆظ„طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ط¬ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ظ„ ظ…ط®ط±ط¬ظ‡ - ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھط¨ط¹ط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط­طµظˆظ„ ظپظٹط¶ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ظ‡ ط¨ظƒط§ظپظ‡ ظ†ط§ط³ ظˆ ط®ظ„ط§ظٹظ‚ طŒ ط¢ظٹط§ ع¯ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¹ظ‰ طھط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظˆط·ظ† طں ط¢ظٹط§ ط±ط­ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط؛ط±ط¨طھ طھظˆ ط±ط§طںظ…ط§ ظ‡ظƒط°ط§ ط§ظ„ط¸ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…ظ† ظپط¶ظ„ظ‡ (= ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.) ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط°ظ†ظˆط¨ ط§ظ† ظٹط­ط¶ط± ط§ظ„ط¹ط±ظپط§طھ ظˆ ظٹط¸ظ† ط§ظ†ظ‡ ظ„ط§ظٹط؛ظپط± ظ„ظ‡ (43). ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط±ط²ظ‚ظ†ط§.
ع†ظˆظ† ط§ط² ط¹ط±ظپط§طھ ظƒظˆع† ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط¢ظٹط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط°ظ† ط«ط§ظ†ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط®ظˆظ„ ط­ط±ظ… طھظپط§ظ„ ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط­ط¬ط´ ظˆ ظ‚ط±ط¨ط´ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ…ط§ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ .
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆظ‚ظˆظپ ط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†
ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ط±ظ…ظ‰ ط¬ظ…ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† ط¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ . ظپط§ظ† ظƒط§ظ† ظƒط§ظ„ط®ظ„ظٹظ„ ظپظƒط§ظ„ط®ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ ظپظƒط§ ...
ط¨ط§ط±ظ‰ ع†ظˆظ† ط­ط±ظ… ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ„ طھط¶ط±ط¹ ظˆ ظ…ط´ظˆط´ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظ…ظ„طھظپطھ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ط¹ط²ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ع¯ط°ط§ط´طھظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظˆ ظ‡ط§ط¬ط± ط±ط§. ط¨ظ†ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط²ظ…ط§ظ† طھظ…ظƒظ† ط¨ط§ط² ط¹ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ط´ط±ظٹظپ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ„طھظپطھ ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¨ط¨ظ‡ ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط¯ط§ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط´ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط¨ط¯ط§ظ„ط§ط¨ط§ط¯ (طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¹ظ…ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ) ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط¯ظ… ع¯ط°ط§ط±ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ† ط¬ظ„ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ط³ط±ظٹط¹ ط§ظ„ط±ط¶ط§ط³طھ ظ„ظٹظƒظ† ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط§ط¯ط¨ طŒ ظ…ظ‡ظ…ط§ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯) ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظپ ط¨ط´ظˆط¯. ط§ع¯ط± ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط¢ظ† ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط«ظ„ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¸ظ…ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طھط´ط±ظپ ط§ط² ظ…ط­ظ„ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ طھظ…ط§ط´ط§ ظˆ طھظپط±ط¬ ط­ط§ط¶ط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ظ‡ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظ‚ط±ط¨طھ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ظ‡ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ظ‡ط§ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…طھط¹ط§ط±ظپ طھظˆظ‚ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط­ط¬ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆط³طھ طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط§ط«ظˆط±ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ظ…ط·ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط³ط·ظˆط± ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظƒط§طھط¨ ط±ط§ ظ‡ظ… ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط­ظˆط§ظ„ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ .
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ظˆظ„ظٹط§ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡)
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ع†ظˆظ† ظ‚طµط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… - ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ظˆظ„ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظپظˆط³ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظ‡ ع†ظˆظ† ط§ط² ط§ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ ظ…ظپط§ط±ظ‚طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…طھطµظ„ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ…ط¬ط±ط¯ط§طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ‚ظˆظ‰ (= ظ‚ظˆظٹطھط±) ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ طھطµط±ظپط§طھط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط´ط¦ظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ط§ط¨ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ط§ط¦ط±ظٹظ† ط§طھظ… ظˆ ط§ظƒظ…ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯:ظپظ‡ظ… ط§ط­ظٹط§ط، ط¹ظ†ط¯ط±ط¨ظ‡ظ… ظٹط±ط²ظ‚ظˆظ† ظپط±ط­ظٹظ† ط¨ظ…ط§ ط§طھظٹظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظپط¶ظ„ظ‡ (44).
ظ¾ط³ ظ†ط³ظٹظ… ط§ظ„ط·ط§ظپط´ط§ظ† ظˆ ط±ط´ط­ط§طھ ط§ظ†ظˆط§ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط¨ط± ط²ظˆط§ط± ظ‚ط§طµط¯ظٹظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ط®طµظˆطµط§ ظ…ظ† ظ‚ط§طµط¯ظٹظ‡ظ… (= ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ط´ط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ط§ط³طھ ). ظ¾ط³ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط²ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ طھط¬ط¯ظٹط¯ ط¹ظ‡ط¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظˆ ظ‚طµط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظˆظ…ظ† ط®ط§ظ„طµ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھط´ظپط§ط¹ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط®ط´ط´ â€چ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ظˆ ط±ط¬ط§ظ‰ ظˆطµظˆظ„ ط¨ط± ظپظٹظˆط¶ط§طھ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظƒظ†ط¯ط› ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒطھط¨ ظ…ط²ط§ط± ط§ط³طھ .
ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ظ„ط¹ ط¨ط± ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط³ظƒظ†ط§طھ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط·ظ„ط¹ ط¨ظ‡ ط®ط·ظˆط±ط§طھ ظ‚ظ„ط¨ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظˆظ„ط°ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط°ظ„ ط§ظ†ظƒط³ط§ط± ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ط­ظٹظ† ط¯ط®ظˆظ„ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط­ظˆط§ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨طھظ…ط§ظ…ظ‡ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ظ‡ (= ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظˆط§ط³ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§) ط¬ظ…ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظپط±ظ‚ظ‡ ط­ظˆط§ط³ â€چ ظˆ طھط´طھطھ ط§ظپظƒط§ط± ط¨ط§ط·ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ¾ط´طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ . ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ طµط­ط¨طھ ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ط± - ظ†ط³طھط¬ظٹط± ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط؛ظٹط¨طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ ع¯ظˆط´ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ظٹط± ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ طµط¯ط§ ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظƒظ†ط¯. ظ„ط§طھط± ظپط¹ظˆط§ ط§طµظˆط§طھظƒظ… ظپظˆظ‚ طµظˆطھ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰(45) ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ‡ظ… ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط§ظ…ظٹط± ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ†ظپط³ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ع†ظ‡ط§ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظ‚ط¨ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط±ط§ ط¨ط¨ظˆط³ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¹ط±ط¶ ط­ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ط¬ط§طھط´ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³

ظٹط§ ظ…ظ† ط¨ط§ط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظˆظپط§ ط·ظ„ط¨
ظٹط§ طھظˆ ظƒظ‡ ظ¾ط§ ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ظ…ط±ع¯ ظ…ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨
ظˆ ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¹طھط¨ظ‡ ط¨ظˆط³ظ‰ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط§ط³طھ :
ظ…ظ† ط§ط² ع†ظ‡ ظ‡ظٹع† ظ†ظٹظ… طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھظ… ط¢ظ† طھظˆط§ظ…
ظ…ط±ط§ظ…ط±ط§ظ† ظƒظ‡ ط³ع¯ظ‰ ط³ط± ط¨ط± ط¢ط³طھط§ظ† طھظˆط§ظ…
ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ط±ط¶ظ‡ طŒ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ†طھط§ ظƒظ‡ ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ط­ط§ط¬ظ‡ (= ط¯ط±ظ‚طھ ظ†ظٹط§ط²) ط±ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ط¨ط³طھط§ظ†ط¯. ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظٹط§ط¯ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظٹظƒظ‰ ظٹظƒظ‰ طھظپطµظٹظ„ط§ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ظٹظƒ طھظˆط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ طŒ ط¨ط§ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ظ‚ط±ط±ط§طھ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… - ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¨ط¬ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط±ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ظˆ ط´ظپظٹط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ†ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ (= ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ) ط¯ظ‡ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط¬ط§ظ‡ط§ ظ…ط§ظ„ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¨ط±ظƒطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظƒطھط³ط§ط¨ ظ†ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ظˆط« ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط؛ظˆظٹط§طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ‡ظ… ط§ط¬طھظ†ط§ط¨ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط§ظ„ط´ ط¨ط§ ط­ط§ظ„ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط´ط±ظپ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھظپط§ظˆطھ ط¨ظٹظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯) ط®ط¯ط§ظ… ظˆ ظ…ط¬ط§ظˆط±ظٹظ† ط±ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط·ط§ ظˆ ط¨ط®ط´ط´ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظƒط±ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ ظˆظ‚ط¹ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظپط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظٹط±ظٹظ†ظ‰ ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ط² ظƒظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ . ط¯ط± ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¶ط§ظٹظ‚ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط´ط§ظٹط® ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ…ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ طھظƒط±ظٹظ… ظˆ طھظˆظ‚ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط³ط®طھظ‰ ظˆ ط´ط¯ط§ظٹط¯ ط³ظپط± ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ظ†ط²ط¬ط± ظˆ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظˆظپ ط§ط² ط§ط¹ط¯ط§ط،طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ط§ظ…ط§ طھط­ط¨ظˆظ† ط§ظ† طھط®ط§ظپظˆط§ ظپظٹظ†ط§(46)
ظˆ ط§ط³طھط¹ط¬ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ…ط´ط±ظپظ‡ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯) طھظˆظ‚ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ط®ظٹط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ… ظ…ط¹ظˆظ‚ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… طھظ†ظ‡ط§ط³طھ طŒ ط®ط±ط¬ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط±ظپظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ظپظƒط± ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ط´ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط؛ظˆط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ط®طµظˆطµط§ ط§ع¯ط± ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظٹط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‡ ظ‚ط±ظٹط¨ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ع†ظ‡ظ„ ظٹط§ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظٹط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¹ظ…ط±ط´ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظٹظƒ ط¯ظپط¹ظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ط± ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ط´ظˆط¯.
ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ط³طھ ط®ظٹط§ظ„ط´ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط´طھظ† ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ† طŒ ط­طھظ‰ ط³ط§ظ„ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طŒ ط³ظ‡ظ„ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ط´ط¯طŒ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‡ .
ظٹط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظٹط§ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡طھط±. ظ„ظٹظƒظ† ط­ظ‚ ط¯ط± ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ طھظپطµظٹظ„ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط§ط·ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ظ†ظٹط³طھ . ط§ط¬ظ…ط§ظ„ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظ‚ط±ط±ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط±ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط¨ظ‚ طŒ ط§ظƒط«ط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط؛ط§ظٹطھ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط¨ط§ط² طھظپطµظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ط±ط¯. ظˆط±ظ‚ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ â€چ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظٹط³طھ . ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط§ظ„طµظˆط§ط¨ .
ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ†ظٹظ‡ ط§ظ„ظ…ط±ظٹط¯ طھط§ظ„ظٹظپ ظپظ‚ظٹظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط«ط§ظ†ظ‰
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظˆظٹعکظ‡ ظ…ط­طµظ„
ط§ظ„ظپ : ظˆط¸ط§ظٹظپ ظ…ط­طµظ„ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯
1 - ظ¾ط§ظ„ط§ظٹط´ ط¯ظ„ ط§ط² ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظٹظ‡ط§: ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ظ‚طµط¯ ظ†ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھطµط­ظٹط­ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط§طھ ظ¾ظ„ظٹط¯طŒ طھط·ظ‡ظٹط± ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظپط¸ ظˆ ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ط¢ظ† طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط¶ظ„ط§ط، ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ط¯ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ط¯ط§ظ†ط´ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط°ط± ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط¯ظ„ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¨ط¯ظˆظ† طھط·ظ‡ظٹط± ظˆ ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط±ط´ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظƒط´طھ ظˆ ط²ط±ط¹ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط¦ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط³ ظˆ ط®ط§ط´ط§ظƒ ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط±ط´ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
- ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ : ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¢ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ ط®ظٹط§ظ„ ظˆ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط®ط§ط·ط± ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‡ط´ظٹط§ط±ظ‰ ط°ظ‡ظ† ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط­ظˆط§ط³ ظˆ ط¹ط¯ظ… طھط±ط§ظƒظ… ط§ط´طھط؛ط§ظ„ط§طھ ظˆ ظپظ‚ط¯ط§ظ† ط¹ط§ط±ط¶ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط§ظٹظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط®طµظˆطµ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط§ط¦ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†طµط¨ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپط¶ظ„ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ظˆ ظ†ط§ظ…ط¨ط±ط¯ط§ط± ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ط؛طھظ†ط§ظ… ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظ… طھظ„ط§ط´ ظƒظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ظ†ط§ظ…ظˆط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ظˆ ط¯ط±ظƒ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ظˆ ظپط§طµظ„ظ‡ ط±ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‚طµط§ظ† ظˆ ط±ظƒظˆط¯ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
3 - ع¯ط³ظٹط®طھظ† ط¹ظ„ط§ط¦ظ‚ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ظˆظٹط´طھظ† : ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ¾ظˆظٹط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‚ط¯ط± ط§ظ…ظƒط§ظ† ظˆ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظƒط³ط¨ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ â€چ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¢ط°ظˆظ‚ظ‡ ظˆ ط®ظˆط±ط§ظƒ ط¨ظ‡ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ طŒ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ„ط¨ط§ط³ ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ¾ظˆط´ط´ ط¨ط¯ظ† طŒ ظˆظ„ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¯ط±ط³ â€چ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ع¯ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± طھظ†ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ طھظ†ع¯ط¯ط³طھظٹظ‡ط§ طµط¨ط± ظˆ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظˆ ط¸ط±ظپظٹطھ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط§ظپظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط¹ظ„ظ… ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ط³طھط±ط´ ط¹ظ„ظٹظ… ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط¯ظ„ط´ ط§ط² ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظٹظ‡ط§ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆ ظˆ ط¯ط±ط§ط²طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ط§ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظ„ظ‰ ط±ظ‡ظٹط¯ظ‡ ط§ط² طھط´ظˆظٹط´ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط¨ط´ط®ظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ظˆط­ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظˆط´ ظˆ ظپظٹط¶ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯.
4 - ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² طھط´ظƒظٹظ„ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ : ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆطŒ طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ طھط­طµظٹظ„ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظ†ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² طھط´ظƒظٹظ„ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆط±ط²ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط³ط± ع¯ط±ظ…ظٹظ‡ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¹ طھط­طµظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ„طھ طھط§ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ طھط­طµظٹظ„ظ‰ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒط±ط¯.
5 - ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ظ…ط¹ط§ط´ط±طھظ‡ط§ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ : ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± طھط­طµظٹظ„ ظˆ ظ‡ط¯ظپط´ طŒ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط³ط± ع¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ طھط±ظƒ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ… طھط±ظٹظ† ظˆط¸ط§ظٹظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظƒط§ظپظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§ظ…طھط¬ط§ظ†ط³ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ طŒ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®طµ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ… ط®ط±ط¯ ظˆ طھظ† ط¢ط³ط§ ظˆ ط¨ط§ط²ظ‰ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط·ط§ظ„طھ طµط±ظپ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ط› ع†ظˆظ† ط·ط¨ط¹ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹ط§ط´ط±ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط¨ط§ظٹط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¯ط± ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ظٹط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط§ط± ظˆ ط±ظپظٹظ‚ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط±ظپظٹظ‚ ظ‡ظ…ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طµط§ظ„ط­ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط± ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒط§ط± ظˆ ط¨ط§ظ‡ظˆط´ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط±ظپظٹظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ط´ ط¢ظˆط±ط¯ط› ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ظˆظ‰ ظٹط§ط¯ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± طµط¯ط¯ ظٹط§ط±ظٹط´ ط¨ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ط³ط§ط²ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط±ظپظٹظ‚ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆ ط؛ط±ط¨طھ ظˆط§ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط³طھ ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ظ‡ط¯طŒ طھط§ ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط³ظˆط، ظٹط§ط± ظ†ط§ط¨ط§ط¨ ظ…طµظˆظ† ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.
6 - ظ…ط¯ط§ظˆظ…طھ ط¨ط± طھظ„ط§ط´ ط¹ظ„ظ…ظ‰ : ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ ط­ط±طµ ظˆ ظˆظ„ط¹ ط´ط¯ظٹط¯ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط§ظ… طھط­طµظٹظ„ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ† ط¯ط§ظ†ط´ طھط­طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¬ظˆظٹط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظپط±طµطھظ‡ط§ظٹط´ طŒ ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¶ط±ظˆط±طھ طŒ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط؛ظٹط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ‡ط¯ط± ط±ظˆط¯. ط§ع¯ط± ظˆط¶ط¹ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯طھ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ…ط؛ط¨ظˆظ† ظˆ ط²ظٹط§ظ†ظƒط§ط± ط§ط³طھ .
7 - ط¹ظ„ظˆ ظ‡ظ…طھ : ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…طھظ‰ ظˆط§ظ„ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ظƒظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆط®طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ ع†ظٹط² ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ‚ط§ظ†ط¹ ط´ظˆط¯. ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظˆط´ط´ â€چ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆظƒظˆظ„ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظˆظƒظˆظ„ ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظپط§ط±ط؛ ط§ظ„ط¨ط§ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ظ†ظˆط² ط®ظ„ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¨ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ظ…ظˆط§ظ†ط¹ طھط­طµظٹظ„ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط±ط§طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ط¯طŒ ط¨ط±ط·ط±ظپ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‚ط¯ط±طھ ظˆط­ط¯طھ ط¢ظ† ط¨ظƒط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ط¯ط±ظ‰ .
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظˆظ‚طھ ظˆ ظپط±طµطھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ‰ ط› ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط§ظˆ طھط±ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
8 - ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ : ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¯ط± طھظ†ط¸ظٹظ… ط¹ظ„ظ… ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ : ظ†ط®ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆظ„ظˆظٹطھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط§ظˆ ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ طھط­طµظٹظ„ط§طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¹ظ„ظˆظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظ…ط¯ ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظ†ط¨ط§ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھظ‰ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظ†طھط§ظٹط¬ ظˆ ط¨ط§ط²ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ظ…طھظ‚ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ط، ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹط§طھ ظ…ظˆط±ط¯ ط§طھظپط§ظ‚ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ طŒ ظˆط§ط±ط¯ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¯ط± ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ط±ط§ط، ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط؛ظˆط±ط±ط³ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط°ظ‡ظ† ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط±ط§ ع¯ط´طھظ‡ ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ع†ط§ط± ط¯ظ‡ط´طھ ظˆ ط¨ظٹظ… ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… طھط­طµظٹظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ظپظ† ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظپظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظپظ† طŒ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظٹط§ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط§ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظپظ†ظˆظ† طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¯ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ع¯ظٹط±ط¯.
ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¬ط§ط¨ط¬ط§ ط´ط¯ظ† ط¯ط± ط¯ط±ط³ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ط´طھظ‡ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ظˆط¬ظ‡ طŒ ط³ط®طھ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¯ظ„طھظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط¯ظ„ط³ط±ط¯ظ‰ ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط¯ظ… ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط¸ط±ظپظٹطھ ظƒط§ظپظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط­ط²ظ… ظˆ ط¯ظˆط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظ‡ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ‚ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طµط±ظپ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط´ط±ط§ظپطھ ظˆ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط¯ط± ط±ط§ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ط®ط±طھ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ظپط³ ظˆ طھط²ظƒظٹظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط§ط±ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط´ظ†ط§ط®طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط³ظ†طھ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ .
ط¨ : ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ ظ…ط­طµظ„ ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ط± طھظˆطŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ط´ ظ†ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ ظ†ع¯ط±ط¯ظ‰ . ط§ع¯ط± ط¨ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ† طŒ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظˆظٹعکظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ط§ظ„ظ… طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ظ…ط§. ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ† طŒ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ† ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظˆ ظ…ظ†ط´ظٹظ† . ط¨ط§ ع¯ظˆط´ظ‡ ع†ط´ظ… ظˆ ع†ط´ظ…ظƒ ط²ط¯ظ† ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ط§ظˆ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظƒظ† . ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط³طھظٹط² ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط³ط®ظ† ط§ظˆطŒ ظ¾ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ع¯ظˆ ظƒظ‡ ظپط§ظ†ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ طŒ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھ . ط§ط² ط·ظˆظ„ ظ…طµط§ط­ط¨طھ ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ظ…ظ„ظˆظ„ ظˆ ط¯ظ„طھظ†ع¯ ظ…ط´ظˆ.
ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط®ط±ظ…ط§ ط¨ظ† ط§ط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ† ط¨ط³ط± ط¨ط±ظ‰ طھط§ ع†ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط±ط·ط¨ظ‰ ط§ط² ط´ط¬ط±ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط± طھظˆ ظپط±ظˆ ط§ظپطھط¯. ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ط³ط­ط± ط®ظٹط² ظˆ ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط¬ظ†ع¯ط¬ظˆظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظپط²ظˆظ†طھط±ظ‰ ط§ط³طھ .(47)
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ظˆط¸ط§ظٹظپ ظˆظٹعکظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ„ظ‡ط§ ط§ط² ظ…طھظˆظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط´ط§ظ…ظ„ ع†ظ‡ظ„ ط§ظ…ط± ط§ط³طھ :
1 - ط¶ط±ظˆط±طھ ظƒط§ظˆط´ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظ„ط§ظٹظ‚ : ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظˆط¸ط§ظٹظپ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆطŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط²طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط­طھ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¯ط± ط­ط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط­ط±ط²طŒ ظˆ ظ…ط±ط§طھط¨ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ طµظٹط§ظ†طھ ظ†ظپط³ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ظˆط§ظ‡ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ„ طŒ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طھ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظپظƒط§ط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ†طµط§ظپ ط§ظˆ ظ…ط­ط±ط² ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ظ†ط¸ط± ظپظ† طھط¹ظ„ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظƒظپط§ظٹطھ طھظ„ظ‚ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ طھظپظ‡ظٹظ… ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ط§ط² ط¨ظٹظ†ظ‰ ط±ط³ط§ ظˆ ط°ظ‡ظ†ظ‰ ظ¾ظˆظٹط§ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ط·ظ„ظˆط¨ظ‰ ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯.
ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط´ظٹظپطھظ‡ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط§ط³طھ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ط¯ظٹط§ظ†طھ ظˆ ط¬ظ‡ط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ‚طµ ظˆ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ط› ع†ظˆظ† ط²ظٹط§ظ†ط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط¢ط¦ظٹظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط³ط®طھ طھط± ظˆ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ط§ط² طھظٹط±ع¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³ط§طھظٹط¯ظ‰ ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ„ظˆظ…ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ„ط§ط¨ظ„ط§ظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ظپظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ‚ظˆظٹط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ظپظ‡ظ… ظ…طھظˆظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ط² طھط­ط±ظٹظپ ظˆ طھطµط­ظٹظپ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ…طµظˆظ† ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ„ط؛ط²ط§ظ†ط¯.
ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‚ظٹط¯ ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ طھط­طµظٹظ„ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ظ…ظ†ط²ظˆظ‰ ظˆ ع¯ظ…ظ†ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط± ط¯ط§ط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¨ط§ط²ط¯ظ‡ ط±ظˆط­ ظƒط¨ط± ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ظپط±ط§ط²ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط­ظٹظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¹ظٹظ† ط­ظ…ط§ظ‚طھ ظˆ ظ†ط§ط¨ط®ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط›
ع†ظˆظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ع¯ظ… ع¯ط´طھظ‡ ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط±ط§ ظ‡ط± ط¬ط§ ط¨ظٹط§ط¨ط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط²ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
2 - طھظ„ظ‚ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ : ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ â€چ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظˆظ‰ ط§ط³طھ ط› ظˆ ظ¾ط¯ط± ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ط±ط²ط´ طھط± ظˆ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¯ط± ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ ظ¾ط¯ط±ظ‰ ظˆ ظˆظپط§ط، ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط´ط¯طھ ط³ط§ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ع¯ط°ط§ط±ط¯. ع†ط± ظƒظ‡ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظˆ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظ… ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط§ع¯ط±ط¯ طھظƒظ…ظٹظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆط³طھ طŒ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ‡ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ظ† ظ…ط±ط¨ظˆط· ط§ط³طھ .
ط¹ظ„طھ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ط´ط®طµ ظ…ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
3 - ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط²ط´ظƒ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ ط±ظˆط§ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¨ظ†ع¯ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط¯ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¬ط³ظ… ط§ط² ظ…ط¬ط±ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ . ط´ط®طµظٹطھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظپط·ط±طھط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط±ظˆط§ظ† طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¨ظٹظ†ط´ طŒ ط³ط±ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ظ„طھ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط±ظˆط­ ظˆ ط±ظˆط§ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظ…ط¬ط±ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط³ظٹط± ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ظٹظ† طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظˆ طھط³ظ„ط· ظˆ ط¹ط¯ظ… طھط¹ط§ط¯ظ„ ط§ط®ظ„ط§ط· ظˆ ظ…ط²ط§ط¬ ظ‚ظˆط§ظ‰ ط¨ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ظ¾ط²ط´ظƒ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط¨ط®ط´ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظˆط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط±ظˆط­ ط±ظˆط§ظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط§ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ظˆ ط³ط±ظ¾ظٹع†ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ع¯ظپطھ : ظپظ„ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† طŒ ظˆ ط¯ط±ط³ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ط²ط¯. ط§ع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط³ط±ط¨ط§ط²ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط²ط´ظƒ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط·ط±ط² ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط§ظ„ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ طھط®ط·ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
4 - ط§ط±ط¬ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ… : ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ طھظƒط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¹ظٹظˆط¨ ط§ظˆ ع†ط´ظ… ظ¾ظˆط´ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ظ†ظپظˆط° ظˆ ط«ط¨ط§طھ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط¯ط± ط°ظ‡ظ†ط´ ظƒظ…ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط³ظ„ظپ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ طµط¯ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ظپظ‚ظٹط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¹ظٹط¨ ط§ط³طھط§ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط®ظپظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط± ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط± ظ†ع¯ظٹط±.
-5 ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§طµظ†ط§ظپ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظپط±ظˆطھظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظ… ظ†ظٹط² ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط®ط§ظƒط³ط§ط± ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط°ظ„طھ ظˆ ط®ط§ظƒط³ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ظ†ظˆط¹ظ‰ ط¹ط²طھ ظˆ ط³ط± ظپط±ط§ط²ظ‰ ط§ط³طھ . ط­ظپط¸ ط­ط±ظٹظ… ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط¯ط§ط´طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظپط±ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط§ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظƒظ…ط± ط²ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ط±ظپ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ…ط¯ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ… ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.(48)
6 - ظ„ط²ظˆظ… طھط±ط¬ظٹط­ ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط± ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯: ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط¢ظ…ط±ط§ظ†ظ‡ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ظˆ ط­ظ‚ ظˆ طµظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظ…ط·ظٹط¹ ظˆ ظ…ظ†ظ‚ط§ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط²ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط¦ظˆظ† ط­ظٹط§طھظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظˆ ظ†ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ†ط¯ط±ط² ط§ظˆ ظ…ط·ظٹط¹ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¬ظˆظٹط§ظ‰ ط±ط¶ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ط¨ط§ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ طھظپط§ظˆطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ط§ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط´ط¦ظˆظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ظ†ظ‡ط¯.
7 - ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط®ط·ط§ط¨ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط§ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆظ‰ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط§ظˆطŒ طھظˆط§ظ… ط¨ط§ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ط¨ط§ط´ط¯. ظˆط§عکظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ طµظٹط؛ظ‡ ط¬ظ…ط¹ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں
ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں
8 - ط­ظ‚ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ط³ط±ظ…ط´ظ‚ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² ط§ظˆ: ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ… ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ط´ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¯ط± ظƒظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط­ظٹط§طھ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط؛ط§ظپظ„ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯. ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯ط´ ط±ط§ ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ظٹط§طھ ظˆ ع†ظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط§ظˆطŒ طھط­طھ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…طھط¹ظ‡ط¯ ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ط´ ط¨ط± ط³ط± ع¯ظˆط± ظ…ط²ط§ط± ط§ظˆ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظˆ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط±ظٹط؛ ظ†ظˆط±ط²ط¯.
9- ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯: ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط±ط´ط§ط¯ط§طھ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ - ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ…ظٹط²ظ‡ طھظˆط¨ظٹط® ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ - ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط± ط´ظ…ط§ط±ط¯ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط¯ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط®ظˆظٹط´ ط¯ظˆط± ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯. ط§ع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط§ طھط´ظƒط± ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ظ‡ط¯طŒ طھظ…ط§ظٹظ„ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯.
ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظƒط§طھ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط§ط¯ط¨ ظˆ ظ†ط²ط§ظƒطھ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ‚ط§ظٹطµ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظٹط´ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ظ†ظ‚ط§ظٹطµ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ظ…ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ط¨ط±ظˆط² ظƒظ…ط¨ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² طھط°ظƒط± ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ط¸ظ‡ط§ط± طھط´ظƒط± ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ†ظٹط§ط²طŒ ظ†طµظٹط­طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ طھظƒط±ط§ط± ظƒظ†ط¯.
10 - طھط­ظ…ظ„ ط¬ظˆط± ظˆ طھظ†ط¯ط±ظˆظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¬ظˆط± ط¬ظپط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ طھظ†ط¯ط±ظˆظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظˆطŒ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ…ظ„ط§ط²ظ…طھ ظˆ ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ طŒ ط­ط³ظ† ظ†ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط› ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ظˆ ظپط§ظ‚ط¯ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط¶ط¹ طھظˆط¬ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ…ظ‚ط±ظˆظ† ط¨ظ‡ طµظˆط§ط¨ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظˆظپظ‚ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ظٹظ† ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ع¯ط§ظ‡ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ط´ط§ظ† طŒ طھظˆط¬ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ‚ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ طµط­طھ ط±ظپطھط§ط±ط´ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط®ط´ظ… ظˆ طھظ†ط¯ط±ظˆظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظˆط¯طŒ ط¹ط°ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ظˆط²ط´ ط¨ط·ظ„ط¨ط¯طŒ ظˆ طھظ‚طµظٹط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ظ‡ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ع¯ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ط°ط´طھظ‰ طھظ†ط¯ط±ظˆظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‡ط± ظˆ ظ…ظˆط¯طھ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡طھط± طھط³ط®ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ظپط²ظˆظ†طھط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
11 - ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط³ط± ط¨ط±ط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ظƒظˆط´ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ ط­ط§ط¶ط± ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ ط­ط¶ظˆط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ ط­ط¶ظˆط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ‡ظˆظ„طھ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ¾ط°ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط¬ط§ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط± ط§ط³طھ .
12 - ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط¯ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط®طµظˆطµظ‰ ط§ط³طھط§ط¯: ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ ط®طµظˆطµظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط§ط³طھط§ط¯ ظƒط³ط¨ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ†ظƒظ†ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظƒط³ط¨ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ظˆ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط§ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± طھظƒط±ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ ط¨ط§ط± طھط¬ط§ظˆط² ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
13 - ط¢ط±ط§ط³طھظ† ط¨ط±ظˆظ† طŒ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط±ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط§ط³طھط§ط¯: ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظˆط¶ط¹ ظˆ ظ‡ظٹط¦طھظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط·ط±ط²ظ‰ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط´ â€چ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظ„ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط´ط§ط¯ط§ط¨ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط³ط±ط´ط§ط± ط§ط² ظ†ط´ط§ط· ظˆ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ط¨ط§ط² ظˆ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط´ط±ط­ طµط¯ط±طŒ ظˆ ط°ظ‡ظ†ظ‰ طµط§ظپ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ظˆ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظ†ط¸ظٹظپ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظ…ط³ظˆط§ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ†ط§ط®ظ† ظˆ ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط²ط§ط¦ط¯ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ط§ط³طھظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ط¨ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ط·ط¨ظˆط¹ ظˆ ط²ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظٹظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
14 - ظ„ط²ظˆظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط°ظ‡ظ†ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ط³ : ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط±ط³ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ط³طھط§ط¯ ط³ط± ع¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¯ظ„ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظ…ظ„ط§ظ„ ط®ط§ط·ط± ظˆ ط¶ط¹ظپ ظˆ ع†ط±طھ ط²ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط´طھط§ط¨ط²ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ط§ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† ط¯ط±ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒظ†ط¯.
15 - ط¹ط¯ظ… ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ط²ط§ط­ظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ط§طھ ط§ط³طھط§ط¯: ط§ع¯ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ ط®طµظˆطµظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ط§ط³طھ ظˆ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط³ظƒظˆطھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ظٹط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظٹط§ ط³ط± ع¯ط±ظ… ط°ظƒط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ظٹط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ظ†ظˆط´طھظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظپط§ط±ط؛ ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ طµط­ط¨طھظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ ط§ظˆ طµط­ط¨طھظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ط³ط· ط³ط®ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ طµط±ظپط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ط§ط² ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ع¯ط±ط¯ط¯.
16 - ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯: ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط¨ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒظˆط¨ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظƒط´ط¯. ط§ع¯ط± ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط±ظ†ع¯ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ع¯ط± طµط¨ط± ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
17 - ظˆظ‚طھ طھط¯ط±ظٹط³ ط±ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯ طھط­ظ…ظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯: ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظˆظ‚ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط¯ط±ط³ ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط±ط³ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طھط¯ط±ظٹط³ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
18 - طھظ†ط¸ظٹظ… ظƒظٹظپظٹطھ ط¬ظ„ظˆط³ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆط³ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ظ†ط´ط³طھظ† ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ع¯ط± ظ†ط²ط§ظƒطھ ظˆ ط§ط¯ط¨ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯: ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ ظˆظ‚ط§ط± ظˆ ط®ط§ط¶ط¹ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط³ط± ط¨ط²ظٹط± ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯.
19 - طھط¹ظٹظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¬ظ„ظˆط³ : ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ط± ظˆ ظٹط§ ظ¾ط´طھظ‰ طھظƒظٹظ‡ ظƒظ†ط¯. ظ¾ط´طھ ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ظٹط±ط¯.
ط¯ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھظƒظٹظ‡ ع¯ط§ظ‡ طŒ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط¯ط³طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ†ط¨ ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§طھظƒط§ط، ط®ظˆظٹط´ ظ†ط³ط§ط²ط¯.
20 - ظ„ط²ظˆظ… ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط§ط² ط±ظپطھط§ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯: ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظˆط¸ط§ظٹظپ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯طŒ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظˆ ظ…طھظ…ط±ظƒط² ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط¨ط¯ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ط¯ط± ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظپط¸ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط±ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط¨ظ‡ ط§ط¹ط§ط¯ظ‡ ط³ط®ظ† ظ†ط³ط§ط²ط¯. ط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط± ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط³ظˆ ظ†ظ†ع¯ط±ط¯.
ط§ع¯ط± ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط±ط³ طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ط´ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ„طھظپط§طھ ظ†ظƒظ†ط¯. ط¨ط®طµظˆطµ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆظ‰ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ طھط­طھ طھط§ط«ظٹط± ظ‡ظٹع† ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯. ظˆ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ‡ظٹع† ط­ط±ظƒطھ ط²ط§ط¦ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظˆط² ظ†ط¯ظ‡ط¯.
ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ط¸ط± ط±ط§ط³طھ ظˆ ظپظƒط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ع¯ط± ط°ظˆظ‚ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
21 - ظ†ط­ظˆظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ†ظٹط§ط² ظˆ ط¶ط±ظˆط±طھ طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط² ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط³ط§ط²ط¯. ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ط¬ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‰ طµط­ط¨طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ظپط´ط§ط± ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط§ط² ط­ط¯ ط³ط®ظ† ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ظ¾ط± ط­ط±ظپظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯. ط³ط®ظ†ظ‰ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظ†ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط®ظ†ط¯ظ‡ ط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط­ط±ظپ ط²ط´طھ ظˆ ط±ظƒظٹظƒظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط³ط§ط³ط§ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ط´ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظƒط³ط¨ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط±ط§ط،ط³ط§ ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ع¯ط´ط§ظٹط¯.
ط¨ظ‰ ط¬ظ‡طھ ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ ط¬ظ‡طھ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ†ط®ظ†ط¯ط¯.
22 - ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ„ط·ظپ ط¨ظٹط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯: ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظƒط§ظ† طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظ† طھط¹ط¨ظٹط± ظˆ ظ„ط·ط§ظپطھ ط¨ظٹط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ع¯ظˆظٹط¯: ع†ط±ط§طŒ ظ†ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯ ط¯ط± ظƒط¬ط§ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ظ…ط§ط®ط° ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظٹط§ظپطھ طں
ط§ع¯ط± ظ‡ط¯ظپ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظˆظ† ظˆ ع†ط±ط§ظ‡ط§ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¬ظ„ط³ظ‡ ط¯ط±ط³ ع†ظ†ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ط§طھظ‰ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ظƒظ†ط¯.
ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط§طµط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط§ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط³ظ‡ظˆط§ ط³ط®ظ† ظ†ط§طµظˆط§ط¨ظ‰ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯عکظ… ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ط®طµط§ ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¢ظ…ظٹط² ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ع¯ط´ط§ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ط، ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ظ„ط؛ط²ط´ ظ…طµظˆظ†ظٹطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
23 - طھط¯ط§ط±ظƒ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ط§طھ ظ„ط·ظٹظپ : ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ط› ظˆ ظٹط§ ط§ع¯ط± ط¨ط­ط« ظˆ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظˆ ط§ظٹط±ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظ„ظƒظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† طµظˆط±طھظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط® ط§ط³طھط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ طھط¯ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ط¯ط³طھظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط§ظٹطµ ط¨ط§ ظ„ط·ظٹظپ طھط±ظٹظ† ط§ط´ط§ط±ط§طھ ظ…ط¨ط§ط¯ط±طھ ظˆط±ط²ط¯ ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظٹط¯طں ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط±ط§طھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ„ظ‰ ط§ط² ط°ظƒط± ظ¾ط§ط³ط® ظˆ طھط¯ط§ط±ظƒ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ط®ظ† ط®ظˆظٹط´ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط³ظƒظˆطھ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط¯ظ‡ط¯.
24 - ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط¯ط¨ ظˆ ظ†ط²ط§ظƒطھ ط¯ط± ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯: ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ظ† طھط¹ط¨ظٹط±ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ طھظˆط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط² ظ…ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط± ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ع†طھظ‡ ! ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‰ ! ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ! ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ! ظ…ط±ط¯ ط­ط³ط§ط¨ظ‰ ! ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¹ط§ط¨ظٹط±.
25 - ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ظ„ط؛ط²ط´ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯: ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ع†ط§ط± ط³ط¨ظ‚ ظ„ط³ط§ظ† ع¯ط´طھ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ طھط­ط±ظٹظپ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط´طھط§ط¨ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظپظ‡ظˆظ… ط²ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط®ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ط، ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط°ظ‡ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط®ط·ظˆط± ظ†ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظˆط´ ظˆ ع¯ظˆط´ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ†طµط±ظپ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ط§ط² ع¯ظˆ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
26 - ظ¾ظٹط´ط¯ط³طھظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ظ¾ط±ط³ط´ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯: ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ط´ط±ط­ ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط³ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ط¯ط³طھظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ†ظٹط² ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط®ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط±ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯.
27 - ظ„ط²ظˆظ… طھظ…ط±ظƒط² ط­ظˆط§ط³ ظˆ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯.
28 - ط§ط±ط¬ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ طھظˆط¶ظٹط­ط§طھ ط§ط³طھط§ط¯: ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط­ظƒظ… ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظٹط§ ظ…ط·ظ„ط¨ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ„ط¨ طŒ ظˆ ظٹط§ ط­ظƒط§ظٹطھظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظٹط§ ط´ط¹ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط³ط±ط§ظٹط¯ ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ظˆ ظ†ظƒط§طھ ظˆ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظˆ ط´ط¹ط± ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظپط±ط¯ ظ†ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط°ظ‡ظ† ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ طھظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظپطھط§ط± ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط§ظ†ظ…ظˆط¯ ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¹ط·ط´ ط´ط¯ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .
29 - ط¹ط¯ظ… طھظƒط±ط§ط± ط³ظˆط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ طھظ„ظپ ظƒظ†ظ†ط¯ ظپط±طµطھ : ط³ط²ط§ظˆط§ط± ظ†ظٹط³طھ ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط³ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظƒط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ط² ظٹط§ظپطھظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯طŒ طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظƒط±ط± ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ط³ظˆط§ظ„ ظˆ ط§ط¹ط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ طھظˆط¶ظٹط­ طŒ ط¨ط§ط¹ط« ط§طھظ„ط§ظپ ظˆظ‚طھ ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¯ظ„ ط³ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظپط³ط±ط¯ع¯ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
30 - ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط´ط§ع¯ط±ط¯: ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ظٹط¬ط§ ظˆ ظ†ط§ط¨ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ظˆط¯طŒ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط³ظˆط§ظ„ ظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯طŒ ظ¾ط±ط³ط´ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ…ط·ط±ط­ ظƒظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ† طŒ ظ‡ظٹع† ط­ظ‚ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط·ط±ط­ ط¢ظ† ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظ„ط§ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط³طھ . ظ„ظƒظ† ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ط±ط³ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ¾ط±ط³ط´ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§طµط±ط§ط± ظˆط±ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط³ط§ط²ط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط·ط±ط­ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طµط¨ط± ظƒظ†ط¯ طھط§ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طµط¯ ط¨ط±ط³ط¯.
31 - ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط³ظˆط§ظ„ ط´ط§ع¯ط±ط¯: ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط± ط³ط± ط­ط§ظ„ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظپط±ط§ط؛ ط®ط§ط·ط± ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظˆظ‚طھ ط±ط§ ط؛ظ†ظٹظ…طھ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظٹظپظٹطھ ط³ظˆط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ„ط·ظپ ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظˆط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظˆ ط·ط±ط² ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظ¾ط§ط³ط® ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طھط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط±ط³طھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒظ†ط¯.
32 - ط´ظ‡ط§ظ…طھ ط¯ط± ظ¾ط±ط³ط´ ظƒط±ط¯ظ† : ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ¾ط±ط³ط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ط´ط±ظ… ظˆ ط­ظٹط§ ظƒظ†ط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¬ط±ط§طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ظ…طھ ط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ طŒ طھظˆط¶ظٹط­ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ†ط¯.
33 - ط´ظ‡ط§ظ…طھ ط¯ط± ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ„ : ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظˆط§ط¶ط­ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط³ظˆط§ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‰ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ط±ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… : ط²ظٹط±ط§ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ط§ط³ط®ظ‰ ظ…ط±طھظƒط¨ ط¯ط±ظˆط؛ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¯ط±ظƒ طµط­ظٹط­ ط³ط®ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯.
ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¹ط¯ظ… ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ… ط¯ط±ظƒ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط­ط³ط§ط³ ط´ط±ظ… ظƒظ†ط¯.
34 - ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط±ط¹طھ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط¯ط± ظپظ‡ظ… ط³ط®ظ† ط§ط³طھط§ط¯: ط¨ط§ظٹط¯ ط°ظ‡ظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ط´ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ ظ†ط¸ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط­ظ‚ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ طھط§ط®ظٹط± ظˆ طھط§ظ… ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ†ظƒط´ط§ظ†ط¯.
35 - ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط¯ط¨ ط¯ط± ط§ط®ط° ظˆ ط§ط¹ط·ط§: ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط§ط¹ط·ط§ط، ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ظ†ط¨ط´طھط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ†ط¯. ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط²طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ظٹط§ ط¨ط±ع¯ ظƒط§ط؛ط° ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ط³طھط§ط¯ ظ¾ط±طھ ظƒظ†ط¯. ط§ع¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ط´ â€چ ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط±ط§ط² ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ†ط³ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط®ط° ظٹط§ ط§ط¹ط·ط§ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط±ط§ط² ظƒظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط®ظٹط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظƒط´ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط³ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظ†ط±ظˆط¯.
36 - ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظƒطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط¯ط± ط§ط±ط¬ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ‚ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² طھظ‚ط¯ظٹظ… ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ‚ظ„ظ… ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط§ظˆطµط§ظپ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ† ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظˆط§ط±ط³ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظˆ ط³ظˆظ‰ ظ†ظˆظƒ ط¢ظ† ط±ط§طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ط´ظƒط§ظپط¯. ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط°ظˆط§طھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط؛ظ„ط§ظپ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ظ‡ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ† ط¯ط± ط¯ط³طھط±ط³ â€چ ط§ظˆ ع¯ط°ط§ط±ط¯.
37 - ط­ظپط¸ ط­ط±ظٹظ… ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¬ظ„ظˆط³ ظˆ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²: ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط¬ط§ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط³طھط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒظ†ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ع¯ط³طھط±ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ‚طµط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط³ط¬ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط§ظ„ط§ط¬ط±ط§ط، ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ظƒط§ظ† ط·ط§ظ‡ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
38 - ظƒظˆط´ط´ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظٹط؛ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯: ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ط®ظٹط²ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ† ظˆ ع¯ط±ظپطھظ† ط³ط¬ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط´ط¯ط³طھظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ†ظٹط§ط² ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط³طھ ظٹط§ ط¨ط§ط²ظˆظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط² ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ط²ط­ظ…طھ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ظƒظپط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ظ¾ط§ظ‰ ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯.
ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط¯ظپ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ طھط°ظ„ظ„ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظپط±ظˆطھظ†ط§ظ†ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط®ط¯ظ…طھ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ط±ظپط¹ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ظˆطŒ ط¬ظˆظٹط§ط¦ظ‰ طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯.
39 - ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‰ ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط¬ظ„ظˆط³ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯: ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ†ط´ظٹظ†ط¯. ط§ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط±ط§ط² ط¨ظƒط´ط¯. ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ظˆط¶ط¹ ظˆ ظƒظٹظپظٹطھظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط±ط§ط² ط¨ظƒط´ط¯ ظˆ ط¨ط®ظˆط§ط¨ط¯. ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط±ط³ط¯ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯.
40 - ظ†ط­ظˆظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ظ…ط¹ظٹطھ ط§ط³طھط§ط¯ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط´ط¨ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط±ظˆط´ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ظٹط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ع†ط§ط± ط²ط­ظ…طھ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط®ط§طµظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ† ط¯ط± ع¯ظ„ ظˆ ظ„ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط­ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط³ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ . ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط¹ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ط§ظ‡ ط±ظپطھظ† طŒ ط¯ط§ظ…ظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ط¨ ظˆ ط±ط·ظˆط¨طھ ظˆ ع¯ظ„ ظˆ ظ„ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆ طھط± ظ†ط³ط§ط²ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط®ظˆط¯ ط¯ع†ط§ط± ط²ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ظ…ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ظٹط±ط¯ طھط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظˆطھط± ظ†ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط± ع¯ط±ط¯ظٹظ… : ط§ظٹظ† ط¢ط¯ط§ط¨ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظٹط§ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط¢ظ† طŒ ظ…ط¨طھظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…طھظˆظ† ظˆ ظ†طµظˆطµ ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ ط§ط¹ظ… ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط³ط§ظٹط± ط¢ط¯ط§ط¨ ظ†ظٹط² ط§ط² ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط·ط±ظ‚ ط§ط³طھظ†ط¨ط§ط·طŒ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ط±ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ط¨طھظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط² ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط¹ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط®ظˆظٹظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ط¬ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط± ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ط±ظˆط§ط¨ط· ط§ط³طھط§ط¯ ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ط§ط³طھ .

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation