بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سروش هدایت, دکتر على شیروانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ± -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ² -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ³ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ´ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غµ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¶ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¹ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ±غ° -
 

 

 
 

ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰

- غ³ -


ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط§ظ† ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ - ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط±ط§ط¹ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆط± (= ط¨ط± ظ¾ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ :)
ط§ظ„ط§ظˆظ„ : طھط±ظƒ ط§ظ„ظ…ط¹ط§طµظ‰ طŒ ظˆ ظ‡ط°ط§ ظ‡ظˆط§ظ„ط°ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‚ظˆط§ظ… ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ طŒ ظˆط§ط³ط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ط³ط§ط³ ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط§ طھظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ…طھظ‚ط±ط¨ظˆظ† ط¨ط´ظ‰ ط، ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ†ظ‡ . (= ظ†ط®ط³طھ طھط±ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ† طھظ‚ظˆظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط³ط§ط³ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط±طھط± ظˆ ظˆط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط¢ظ† طھظ‚ط±ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯).
ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط®ط¶ط± ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ط§ظ…ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ط§ط² طھظˆ طھط¹ظ„ظ… ظƒظ†ظ… طں ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ع†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹظ‡ (= ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھط±ظƒ ع¯ظ†ط§ظ‡ ). ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ . ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ع†ظ‚ط¯ط± ظ‚ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ ظپط§ظ†ط§ (= ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط¸ظ‡ ) ظ…ط³طھط؛ط±ظ‚ ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظپط§ط¯ ظ‚ظˆظ„ظ‡ ظ…ط¹ ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ…ظ‚ط§ط±ظ†ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ظƒظ„ ط´ظ‰ ط، ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ…ط²ط§ظٹظ„ظ‡ (24) ظˆ ط§ظٹظ†ظ…ط§ ظƒظ†طھظ… ظپظ‡ظˆ ظ…ط¹ظƒظ…(25) ظ…ط¹ ظ‡ط°ط§ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط­ظٹط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¬ط±ط§طھ (ظˆ) ط¬ظ„ط§ظپطھ (= ط­ظ…ط§ظ‚طھ ) ظ…ط±طھظƒط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ…ط§ ط§ط´ظ†ط¹ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط§ط¬ظپط§ظ‡ (= ع†ظ‚ط¯ط± ط´ظ†ظٹط¹ ظˆ ط²ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ‡ ط³طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ). ط§ظ„ط­ظ‚ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط®طµظ‰ ط¯ط± ط³ظٹط§ط³ط®ط§ظ†ظ‡ ط¬ط¨ط§ط±ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ظٹظ† ظ…ط­ط¨ظˆط³ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط¨ط¯ط§ظ„ط§ط¨ط¯ظٹظ† طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆط§ط³ط¹ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ظٹط±ط¯.
ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ : ط§ظ„ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ط§ظ„ط·ط§ط¹ط§طھ طŒ ط§ظ‰ ط·ط§ط¹ظ‡ ظƒط§ظ†طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ظپط±ظٹط¶ظ‡ طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¨ط´ط±ط· ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± (= ط¯ظˆظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طŒ ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط¢ظ† ظ‚ظ„ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ظٹظˆط±ط« ظ‚ط³ط§ظˆظ‡ ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨ (= ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.) ط§ع¯ط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط°ظƒط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط§ظˆط§ظٹظ„ ط§ظ…ط± ط°ظƒط±ط´ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظˆط§ط³ط· ط°ظƒط± ظٹظˆظ†ط³ظٹظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ†طھ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظƒ ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†طھ ظ…ظ† ط§ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† (26)طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ظƒظ„ظ…ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط´ط±ط· ط§ظ„ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ظ…ط¶ط§ظپط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط¶ظˆط± (= ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¯ط§ط´طھظ† ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ).
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« : ط§ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط؛ط§ظپظ„ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ط­ظ‚ - ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ - ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط°ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط³ظ†ط§ظ… ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… طŒ ظˆ ط§ظ„ط±ط§ظپط¹ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ظ…ظ‚ط±ط¨ظٹظ† طŒ ظˆ ظ…ظ† ظƒط§ظ† ط·ط§ظ„ط¨ط§ ظ„ظ„ظ…ط¬ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ظپظ„ظٹطھظ…ط³ظƒ ط¨ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط­ط¨ظ„ ط§ظ„ظ…طھظٹظ† طŒ ظˆ ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ ظٹط´ظٹط± ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط§ظ†ظƒ طھط±ط§ظ‡ ظپط§ظ† ظ„ظ… طھط±ط§ظ‡ ظ„ظ… ظپط§ظ† ظ„ظ… طھظƒظ† طھط±ط§ظ‡ ظپط§ظ† ظٹط±ط§ظƒ (= ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط§ط³طھ) طŒ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط³ظˆظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ظ…ط³طھط­ظƒظ… ع†ظ†ع¯ ط²ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯.
ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط§ظ„ط´ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ظˆ ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ . ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ظ†ظƒطھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط®طµ ظپظ‚ط±ظ‡ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† طھطµظˆظٹط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ع†ظٹط³طھ طŒ طھط§ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ„ طµظˆظپظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ - ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ - ط­ط§ط¶ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط§ط¸ط±طŒ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طŒ ط¨ط³ ط§ط³طھ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط§ظ† ظ„ظ… ظٹط¹ظ„ظ… ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ‡ظˆ ظˆ ظƒظٹظپ ظ‡ظˆط› ظپطھط§ظ…ظ„ طŒ ظپط§ظ†ظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظ†ط§ظپط¹ ((= ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ع†ظٹط³طھ طں ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط®ظˆط¨ ط¨ظٹط§ظ†ط¯ظٹط´ ظƒظ‡ ظ†ظƒطھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯.

ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ : ط§ظ„ط­ط²ظ† ط§ظ„ط¯ط§ط¦ظ… (= ع†ظ‡ط§ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ) ظٹط§ ط§ط² طھط±ط³ ط¹ط°ط§ط¨ طŒ ط§ع¯ط± ط§ط² طµط§ظ„ط­ظٹظ† ط§ط³طھ ط› ظˆ ظٹط§ ط§ط² ظƒط«ط±طھ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ طŒ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ط­ط¨ظٹظ† ط§ط³طھ . ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ â€چ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط±ط´طھظ‡ ط­ط²ظ† ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ طŒ ظپظٹظˆط¶ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظٹظ‡ ظ…ظ†ظ‚ط·ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ظ…ظ† ظ‡ظ†ط§ط­ظƒظ‰ ظ…ظ† ظ„ط³ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط§ظ„ : ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ط§ط³ظƒظ† ط§ظ„ط§ ظپظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط­ط²ظˆظ† . (= ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط­ط§ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ط­ظƒط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظپظ‚ط· ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظ…ظ†ط²ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .) ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ظ…ط¯ط¹ط§ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ط§ظ†ط§ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ…ظ†ط³ظƒط±ظ‡ ظ‚ظ„ظˆط¨ظ‡ظ… (27)
ظ¾ط³ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ظ…ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظٹط¯طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ…ط­ط³ظ†ط§طھ طŒ ع†ظ‡ ط­ط²ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ظپظƒط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ط­ظƒظ…طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§طŒ ط¢ظ† ظ…ط«ظ„ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ط´ط®طµ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ع¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط§ظƒط±ط§ظ… ط¶ظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ط² ظ„ظˆط« ظƒط«ط§ظپط§طھ ظˆ ط®ط³ â€چ ظˆ ط®ط§ط´ط§ظƒ ظˆ ط¯ظپط¹ ظ…ظˆط²ظٹط§طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط¹طھظ†ط§ط، ط¨ط± ط§ظˆطŒ ط¨ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط§ع¯ط± ط§ط°ظٹطھط´ ظƒط±ط¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط­ط§ظ„ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¶ط§ظٹط¹ط´ ظ†ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط²ط§ظٹظ„ ط´ط¯ظ† ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ‰ . ظˆ ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ظˆط¦ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ط¯ظ…ظٹطھ ط¨ط´ظ†ظˆظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®طھ طھط± ط§ط² ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ط¹ط¯ط§ط³طھ . ط¹ط±ظپط§ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ظ…ظˆطھ ط§ط­ظ…ط± (= ظ…ط±ع¯ ط³ط±ط® ) ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯. ظˆ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¹ط¯ط§ ط¹ط¯ظˆ طھظˆ (= ط¯ط´ظ…ظ† طھط±ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظˆ) ظ†ظپط³ طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ طھظˆ ط¯ط± طھطµط±ظپ ط§ظˆط³طھ طŒ ظˆ ظ…طھطµط±ظپ ط¯ط± ط§ط±ظƒط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ طھظˆ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط´ظٹط§ط·ظٹظ† ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ظƒظ‡ ط§طµط¯ظ‚ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط´ط±ظƒط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ط§ظ‡ظˆط´ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ طµط¨ط­ ظƒظ†ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظƒط§ط± ط¨ط± طھظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط§ظˆظ„ : ط§ظ„ظ…ط´ط§ط±ط·ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظ‰ طھط¬ط§ط±طھ ط¨ظپط±ط³طھظ‰ ط´ط±ط·ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ‡ظ… ط¨ط¹ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط´ط±ظˆط· ط°ظƒط± ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ ط§ظƒط«ط±طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھ ط§ظٹظ† ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظƒط±ط§ط±ط§ ظˆ ظ…ط±ط§ط±ط§ ظˆط§ط¶ط­ ظˆ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ .
ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ : ط§ظ„ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡ ظƒط´ظٹظƒ ظ†ظپط³ ط±ط§ ظƒط´ظٹط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط§ط¹ط¶ط§ ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ظˆط§ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط± ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¢ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ…ط§ظپظٹظ‡ط§ ظ‚ظٹظ…طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¶ط§ظٹط¹ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« : ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ط¨ ط´ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ†ظپط¹طھظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظٹط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¶ط±ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ„ط§ظ…ط­ط§ظ„ظ‡ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ط¨ط­ ع¯ط°ط´طھ ط§ظˆ.
ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ : ظٹط§ ظ…ط¹ط§ظ‚ط¨ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ†ظپط¹طھظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ظ…ط¹ط§ظ‚ط¨ظ‡ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط¶ط±ط±ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ‚ط§ط¨ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ط§ظˆط³طھ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظٹط§ط¶ط§طھ ط´ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ طŒ ظ…ط«ظ„ ط±ظˆط²ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ط± طھط§ط¨ط³طھط§ظ† طŒ ظٹط§ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط³ظپط± ط­ط¬ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ طھظˆط³ظ† ظ†ظپط³ ط³ط±ظƒط´ â€چ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط·ظٹط¹ ظˆ ط±ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ظˆط§ظ„ط­ط§طµظ„ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظˆ ظ…ظ†ط¹طھظƒ ط§ظ„ظ‚ط³ط§ظˆظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„طھط§ط«ظٹط± ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ط§ظ„ط´ط§ظپظٹظ‡ طŒ ظˆ ط±ط§ظٹطھ ط§ظ„ط®ط³ط±ط§ظ† ظپظ‰ ظ†ظپط³ظƒ ظٹظˆظ…ط§ ظپظٹظˆظ…ط§طŒ ظپط§ط³طھط¹ظ† ط¹ظٹظ„ظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆط§ظ… ط§ظ„طھظ‡ط¬ط¯ ظˆ ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ظƒط«ط±ظ‡ ط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆ ط§ظ„طµظٹط§ظ… ظˆ ظ‚ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط®ط§ظ„ط·ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… ظˆ طµظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ„ط·ظپ ط¨ط§ظ„ط§ظٹطھط§ظ… طŒ ظˆ ظˆط§ط¸ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظٹط§ط­ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط¨ظƒط§ط،طŒ ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط، ط¨ط§ط¨ظٹظƒ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط§ظ…ظƒ ط­ظˆط§ط،طŒ ط§ط³طھط¹ظ† ط¨ط§ط±ط­ظ… ط§ظ„ط±ط§ط­ظ…ظٹظ† ظˆ طھظˆط³ظ„ ط¨ط§ ظƒط±ظ… ط§ظ„ط§ظƒط±ظ…ظٹظ† ط› ظپط§ظ† ظ…طµظٹط¨طھظƒ ط§ط¹ط¸ظ… ظˆ ط¨ظ„ظٹطھظƒ ط§ط¬ط³ظ… طŒ ظˆ ظ‚ط¯ط± ط§ظ†ظ‚ط·ط¹طھ ط¹ظ†ظƒ ط§ظ„ط­ظٹظ„ ظˆ ط²ط§ط­طھ ط¹ظ†ظƒ ط§ظ„ط¹ظ„ظ„ ط› ظپظ„ط§ ظ…ط°ظ‡ط¨ طŒ ظˆظ„ط§ ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ظˆظ„ط§ ظ…ط³طھط؛ط§ط« طŒ ظˆظ„ط§ ظ…ظ„ط¬ط§ط، ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ طھط¹ط§ظ„ظٹط¯ ظپظ„ط¹ظ„ظ‡ ظٹط±ط­ظ… ظپظ‚ط±ظƒ ظˆ ظ…ط³ظƒظ†طھظƒ ظˆ ظٹط؛ظٹط«ظƒ ظˆ ظٹط¬ظٹط¨ ط¯ط¹ظˆطھظƒ ط› ط§ط°ظ‡ظˆ ظٹط¬ظٹط¨ ط¯ط¹ظˆظ‡ ط§ظ„ظ…ط¶ط·ط±ظٹظ† ط§ط°ط§ ط¯ط¹ط§ظ‡ طŒ ظˆظ„ط§ ظٹط®ظٹط¨ ط±ط¬ط§ط، ظ…ظ† ط§ظ…ظ„ظ‡ ط§ط°ط§ ط±ط¬ط§ظ‡ طŒ ظˆ ط±ط­ظ…ظ‡ ظˆط§ط³ط¹ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظٹط§ط¯ظٹظ‡ ظ…طھطھط§ط¨ط¹ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط·ظپظ‡ ط¹ظ…ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ظ‡ظˆ ط¨ظ…ظ† ط±ط¬ط§ظ‡ ظƒط±ظٹظ… طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¢ظ…ظٹظ†
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط­ط§طµظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ط²ظ‡ط§ ط¯ط± طھظˆ ط§ط«ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط®ط³ط±ط§ظ† ظˆ ظ†ظƒط¨طھ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ط² ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط³طھظ…ط± ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ظƒظ…ظ‰ ط¢ظ…ظٹط²ط´ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ظˆ ظƒظ… ط­ط±ظپ ط²ط¯ظ† ظˆ طµظ„ظ‡ ط±ط­ظ… ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹطھط§ظ… ظƒظ…ظƒ ط¨ع¯ظٹط±طŒ ظˆ ط¨ط± ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظˆط§ط¸ط¨طھ ظƒظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھ ط¢ط¯ظ… ظˆ ط­ظˆط§ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒظ† ظˆ ظˆ ط§ط² ط§ط±ط­ظ… ط§ظ„ط±ط§ط­ظ…ظٹظ† ظƒظ…ظƒ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظƒط±ظ… ط§ظ„ط§ظƒط±ظ…ظٹظ† طھظˆط³ظ„ ط¬ظˆظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ طھظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ع†ط§ط±ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ„ ظˆ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ط±ط³ظ‰ ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¬ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ†ظٹط³طھ . ط´ط§ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپظ‚ط± ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ظ‰ طھظˆ ط±ط­ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯طھ ط±ط³ط¯طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط¶ط·ط±ظٹظ† ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ط§ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظٹط´ ظ…طھظˆط§طھط±ظ‡ ظˆ ظ„ط·ظپ ط§ظˆ ط¹ط§ظ… طŒ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ظˆ ظ‚ط¯ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ظ†ط¯ط¯ ظƒط±ظٹظ… ط§ط³طھ . ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¢ظ…ظٹظ† .)
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط±ظپط§ظ‚طھط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ع†ظˆظ† ط¨ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ط±ظپط§ظ‚طھ ط¯ط± ط³ظپط±ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط¨ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط¯ط§ظ† - ط§ظٹط¯ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ - ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط±ظپط§ظ‚طھ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط؛ط±ط§ط¶ â€چ ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‡ ط§ط² ط±ظپط§ظ‚طھ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظˆط³ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ط®ط§طھ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ (= ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§) ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¯ط± ظ…ط¯ط­ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ظ…ظˆط§ط®ط§طھ ظ…طھظˆط§طھط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ط³طھ .
ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھط­ظ‚ظ‚ ط§ظٹظ† ط؛ط±ط¶ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط·ط±ظپ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ„ط­ظˆط¸ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ط§ط®ظˆظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ (= ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§) ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ طµظپط§طھ ع†ظ†ط¯ظ‰ ط§ظ‚ظ„ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ„ط°ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ظ„ظ…ط±ط، ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ† ط®ظ„ظٹظ„ظ‡ ظپظ„ظٹظ†ط¸ط± ط§ط­ط¯ظƒظ… ظ…ظ† ظٹطھط®ط§ظ„ظ„(28)
ط´ط±ط§ظٹط· ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط±ظپط§ظ‚طھ ط§ط³طھ
ط§ظˆظ„ : ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ظ‡ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ط² ط؛ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظٹط±ظ‰ ط¯ط± طµط­ط¨طھ ط§ط­ظ…ظ‚ ظ†ظٹط³طھ . ط§ط² ط¨ط¯ظٹظ‡ظٹط§طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ظ…ظ‚ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط¶ط±ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‰ ط´ط¹ظˆط±ظ‰ ظˆ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط®ظˆط¯ط´ .
ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ط®ظ„ظ‚ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ط·ظ„ظ‚ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¨ظˆط¯ظ† ظƒط§ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط³ ط¹ط§ظ‚ظ„ ظˆ ط²ظٹط±ظƒ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆ ظ‚ظˆظ‡ ط´ظ‡ظˆظٹظ‡ ظˆ ط؛ط¶ط¨ظٹظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ظ…ط¯ط±ظƒط§طھ ط¹ظ‚ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ظ…ظ† ط؛ظٹط± ط´ط¹ظˆط± ظ…ظپط§ط³ط¯ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ طµظ„ط§ط­ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظپط§ط³ظ‚ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط®ظˆط¯ - ط¬ظ„ ظˆ ط¹ظ„ط§ - ظ¾ط±ظˆط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ طھظˆ ظ¾ط±ظˆط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ط› ظˆ ط§ظˆ ط¯ط§ظٹط± ظ…ط¯ط§ط± ظ‡ظˆط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³طھ . ط¨ط­ط³ط¨ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط؛ط±ط§ط¶ طŒ ظ‡ط± ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ…طھظ„ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ„ظˆظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط§طµظ„ ظ…ط¯ط¹ط§ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ :ظپط§ط¹ط±ط¶ â€چ ط¹ظ† ظ…ظ† طھظˆظ„ظ‰ ط°ظƒط±ظ†ط§ ظˆظ„ظ… ظٹط±ط¯ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط­ظٹظˆظ‡ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ (29) ط§ط³طھ . ظ…ظپط§ط³ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط§ظ‡ظ„ ظپط³ظ‚ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط´ط®طµ - ظ†ط³طھط¬ظٹط± ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ - ظ…ظˆظ‡ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… .
ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ : ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط¹طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط®ظˆظپ ط³ط±ط§ظٹطھ(30) ط§ط² ط§ظˆ ظٹط§ ط´ظ…ظˆظ„ ط¹ط°ط§ط¨ ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط´ط®طµ طŒ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ : ظ…طµط§ط­ط¨طھ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط¯ط¹طھ ظ†ظƒظ†ظٹط¯ طھط§ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظٹط¯. ظˆ ظ‡ط°ط§ ط®ط·ط± ط¹ط¸ظٹظ… (= ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط·ط± ط¨ط³ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط§ط³طھ .)
ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ط±ظٹطµ ط¨ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ط› ظپط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³طھظ‡ ط³ظ… ظ‚ط§طھظ„ ظ‚ظ‡ط±ط§ (= ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط­ظƒظ… ط®ظˆط±ط¯ظ† ط³ظ… ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .) ط¨ط± طھظˆ ظ‡ظ… ط³ط±ط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¯ط²ط¯ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹طھ .
ظˆظ„ط¹ظ„ ط§ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط°ظ„ظƒ ظٹط´ظٹط± ظ‚ظˆظ„ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (= ظˆ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ط­ط°ط± ط§ظ† طھظˆط§ط®ظ‰ ظ…ظ† ط§ط±ط§ط¯ظƒ ط¨ط·ظ…ط¹ ط§ظˆ ط®ظˆظپ ط§ظˆ ظپط´ظ„ ط§ظˆ ط§ظƒظ„ ط§ظˆ ط´ط±ط§ط¨ ط› ظˆط§ط·ظ„ط¨ ظ…ظˆط§ط®ط§ظ‡ ط§ظ„ط§طھظ‚ظٹط§ط، ظˆظ„ظˆ ظپظ‰ ط¸ظ„ظ…ط§طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ طŒ ظˆ ط§ظ† ط§ظپظ†ظٹطھ ط¹ظ…ط±ظƒ ظپظ‰ ط·ظ„ط¨ظ‡ظ… ط› ظپط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ… ظٹط®ظ„ظ‚ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط§ظپط¶ظ„ ظ…ظ†ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط¨ظ…ط«ظ„ ظ…ط§ ط§ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„طھظˆظپظٹظ‚ ط¨طµط­ط¨طھظ‡ظ… . ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط®ظ„ط§ط، ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¨ط¹ط¶ظ‡ظ… ظ„ط¨ط¹ط¶ ط¹ط¯ظˆ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† (31)
ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط؛ط±ط¶ ط§ط®طھطµط§ط± ط§ط³طھ . ط§ط² ظ…ط§ظ…ظˆظ…ظ† ط§ظ„ط±ط´ظٹط¯ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظˆ ظ†ط­ظˆ ط§ط³طھ :
ظٹظƒظ‰ ط­ظƒظ… ط؛ط°ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط­ظƒظ… ط¯ظˆط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط­طھط§ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھظ† ظٹظƒظ‰ ط­ظƒظ… ظ…ط±ط¶ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط­طھط§ط¬ ظ†ظٹط³طھ ظˆظ„ظٹظƒظ† طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¯ظˆط³طھ ط´ط§ظٹط³طھظ‡
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ط±ظپظٹظ‚ ظ…طھطµظپ ط¨ظ‡ طµظپط§طھ ط­ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ طŒ ط¨ط± طھظˆ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… ط­ظ‚ ظ¾ظٹط¯ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯.
ط§ظˆظ„ ط­ظ‚ ظ…ط§ظ„ظ‰ : ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظˆ ط¨ظƒظ†ظ‰ طŒ ظ„ظٹظƒظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط¯ط§ط±ط¯.
ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط§طھط¨ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ط®ط§ط¯ظ… ظˆ ط¹ط¨ط¯ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ظ‰ . ط­ط§ط¬طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ظ„ طھظˆ ط¨ظ‡ظ… ط¨ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظˆط§ ظƒظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‰ ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ طھظ‚طµظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ظ‡ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯ ظپط±ط¶ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط±ظٹظƒ ط¯ط± ظ…ط§ظ„ طھظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ط§ظ„ط³ظˆظٹظ‡ (= ط¨ط·ظˆط± ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ).
ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط³ظٹظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹط«ط§ط± ظƒظ†ظ‰ ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط¯طھ ظ‡ظ… ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ط§ط´ظ‰ .
ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ط§ظٹط«ط§ط± ط¯ط± ظ†ظپط³ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ† ط¹ظ„ظٹط§ (= ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ) ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ط§ظٹط«ط§ط± ط¯ط± ظ†ظپط³ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ…ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ„ظٹظ„ظ‡ ط¨ظٹطھ ط§ظٹط«ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯. (ط§ظ„ط¨طھظ‡ ) ط¯ظˆط³طھ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ†ط±ط³ط¯ ظ„ظٹظƒظ† ط§ط² ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ظ…ط·ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط؛ط§ظٹطھ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ .
ط±ظˆظ‰ ط¹ظ† ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (= ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :) ط§ظ„ط¹ط´ط±ظˆظ† ط¯ط±ظ‡ظ…ط§ ط§ط¹ط·ظٹطھظ‡ط§ ط§ط®ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط¨ ط§ظ„ظ‰ ظ…ظƒظ† ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ… ط§طھطµط¯ظ‚ ط¨ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط³ط§ظƒظٹظ† (32)
ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ظ‚ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط¯ظ†طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ظˆ ط¨ظƒظ†ظ‰ ظ…ط«ظ„ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط®ظˆط¯طھ طŒ ط¨ظ„ ط¨ط§ظ„ط§طھط±طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ط´ط§ط´طھ ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ظ† . ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط±ظپط¹ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ظˆ ط¯ط± ط§ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظ‚ط§ط±ط¨ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظˆ.
ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« : ط­ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط®طµظˆطµ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ع†ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ :
ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظٹط¨ ط§ظˆطŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط± ط§ظˆطŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط§ظˆط› ط¨ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ طھط¬ط§ظ‡ظ„ ط¨ظƒظ†ظ‰ . ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظˆطµظپ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط±ط§ظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ†ط±ظ… ظ†ط±ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط¯ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ظ‡ط±ط§ ط§ط² ط³ط±ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ظˆط¯. ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ظƒط´ظپ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ظˆطŒ ط­طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط®طµ ط§طµط¯ظ‚ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¢ظ† ط§ط² ظ„ظˆظ… ط·ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط®ط¨ط« ط¨ط§ط·ظ† ط´ط®طµ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ ط§ط² ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط­ظ…ط§ظ‚طھ ط§ط³طھ . ظ‚ط§ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… (= ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯): ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ„ط§ ط­ظ…ظ‚ ظپظ‰ ظپظٹظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ‚ظ„ ظپظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‡(33)
ظ¾ط³ ط­ظپط¸ ط§ط³ط±ط§ط±طŒ ع†ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط؛ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ‡ ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ط´ طŒ ط§ط² ط§ظ„ط²ظ… ظ„ظˆط§ط²ظ…ط§طھ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ط®ظ„ط§ظ‚ (ظƒظ‡ ) ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ط§ظپظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ظƒظ… ظˆ ظ…طµط§ظ„ط­ ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظˆط±ط§ظ‚ ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ‚ط¯ط­ ط¯ط± ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ظˆ ظˆ ط§طµط¯ظ‚ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ظ†ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط³ظ‡ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ… ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھط§ط°ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط§طµظ„ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط¹ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط®ظ„ط§ظپ ظ…ط¯ط­ ظ…ظ†ظ‚ظˆظ„ ط§ط² ط؛ظٹط±. ط­ط§طµظ„ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ‡ط± ظ…ظƒط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط·ط¨ط¹ ط§ظˆ ظ…ع¯ط± ط§ط² ط´ط±ط¹ ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط¯ط´ ظ‡ظ… ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط¶ط±ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ط­ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆط³طھ .
ط¨ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط´ط®طµ ط¨ط§ظٹط¯ ط¹ظٹط¨ط¬ظˆ ظˆ ط¹ظٹط¨ع¯ظˆ ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طµظپطھ ظپظ‰ ط­ط¯ ظ†ظپط³ظ‡ ط§ط² طµظپط§طھ ظ…ظ‡ظ„ظƒظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط¹ظٹط¨ط¬ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظٹط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ع†ظ‚ط¯ط± ط³ط®طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ â€چ ط¯ظˆط± ظƒط±ط¯ظ† ط¹ظٹط¨ظ‰ ط§ط² ط¹ظٹظˆط¨ طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ط³طھ . ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط±ط¯طں ظ†ظپط³ ظ‚ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط› ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط±ط§ ظ…ظ† ظƒظ„ ط¹ظٹط¨ (= ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ظˆظ„ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ط± ط¹ظٹط¨ )طŒ ط¨ط± ظپط±ط¶ ظ‡ظ… ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط¬ظˆظ‡ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط­ظپظˆط¸ ظˆ ظ…ط¶ط¨ظˆط· ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¯ط³طھ ظ…ط§ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯. ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط§ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ†ط¸ط± ط´ط®طµ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط¨ط± ط±ظپظٹظ‚ ع†ظ‡ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظ…ط­ط³ظ†ط§طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظˆ ظٹط§ط¯ ع¯ظٹط±ط¯ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط´ظˆظ‚ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ط´ ط¢ظ† طµظپطھ ط±ط§ ظپط§ظ‚ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط³طھط¬ظˆظ‰ ظ‚ط¨ط§ظٹط­ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ…ط§ ظ‡ظˆ ظ…ظ† ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† (= ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط§ط¨ ظˆ ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظˆط±ظˆظٹط§ظ† ط§ط³طھ ).
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ظ‚ظ„ط¨ طŒ ظ‡ط± ط¯ظˆطŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط³ظˆط، ط¸ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ط¨ط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ط­ظ…ظ„ظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط¹ظ…ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط­ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ظˆ ظˆ ظ†ط³ظٹط§ظ† ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط­ظ…ظ„ ط§ظپط¹ط§ظ„ ط؛ظٹط± ط¨ط± ظپط³ط§ط¯ ظˆ ظƒط´ظپ ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ظ…ط¹ط§ظٹط¨ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‡ظˆط§ظ„ط­ط± ظƒظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط´ط¦ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ط¯ ظˆ ط§ظ„ط­ط³ط¯ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ†ظٹظ† ظ„ط§ظ…طھط§ط، ط¨ط§ط·ظ†ظ‡ ظ…ظ†ظ‡ظ…ط§طŒ ظپط§ط°ط§ ط§ط؛طھظ†ظ…ط§ ظپط±طµظ‡ ط±ط´ط­ ط§ظ„ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ† ط¨ط§ط·ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‡(= ط­ط±ظƒطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط­ط³ط§ط¯طھ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظˆظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظٹط²ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط±ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ â€چ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط­ط³ط§ط¯طھ ظپط±طµطھظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ط´ ط³ط±ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯). ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ :
ط²ظƒظˆط²ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¨ط±ظˆظ† طھط±ط§ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط³طھ
ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط§ظˆ ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¯ط± طھظƒظ„ظ…ط§طھ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢طھط´ ظپطھظ†ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظپط§ط³ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ† ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ظ„ظ…طھط¹ظ„ظ…ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ - ط±ط­ظ…ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ - ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ…ط¶ط¨ظˆط· ط§ط³طھ .
ط³ظٹظ… ط§ط² ط­ظ‚ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ط§ظ„ظ„ط³ط§ظ† ط§ظٹط¶ط§ ع†ظ†ط¯ ظ‚ط³ظ… ط§ط³طھ .
ط§ظˆظ„ط§ ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯) ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ط­ط¨طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط² ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط«ط¨ظˆطھ ط§ط®ظˆطھ ط§ط³طھ .
ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ط§ظپط´ط§ط، ظ…ط­ط§ظ…ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط±طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…ط¯ط­ ط­ط¶ظˆط±ظ‰ ظ…ظ†ط¹ ط§ط³طھ طŒ ظ„ظƒظ† ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ„ظپطھ ط´ط§ظٹط¯ ظ…ط¶ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط¦ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ظ‡ط§ ظ…ظ†ط¹ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… . ظˆ ظ…طھط´ظƒط± ط¨ط± ظ†ط¹ظ… ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† طŒ ط§ع¯ط± ط­ظ‚ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط«ط§ظ„ط«ط§ ط§ع¯ط± ط­ط§ط¬طھ ط¨ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط§ط² طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ظˆ ظ…ط¶ط§ظٹظ‚ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط­ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط¹ظ„ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طµط§ط­ط¨ ظٹظƒ ط¹ظ„ظ… ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط§ط³طھ ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ طھط®ط·ط¦ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ط­ظƒظ…طھ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظ…ط­ط´ظˆظ† ط¨ط± ط´ط¨ظ‡ط§طھ ط¨ط§ط·ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ظٹط§ ط­ظƒظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظپظ‚ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط®ظˆظ† ط­ظٹط¶ ظˆ ظ†ظپط§ط³ ظƒط¬ط§ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظƒط¬ط§طں! ظˆ ظ‡ظƒط°ط§ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط°ظ…طھظ‡ط§ ظ…ظ†ط´ط§ط، ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¬ط² ط¬ظ‡ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ط¹ظ„ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ط±ط§ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ط±ط¹ط§ ط¨ط®طµظˆطµ ظ†ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ط¢ظ† . ط؛ط±ط¶ ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ط§ط¯ط¨ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظˆط¯ ظˆط§ظ„ط§ ط¢ط¯ط§ط¨ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط®ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط§ط¬طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط§ط´ط¯ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ†طµظٹط­طھ ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط±ط§طھ ط¯ظٹظ†ظٹظ‡ طŒ ط§ع¯ط± ط­ط§ظ„ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھط­ط³ظٹظ† ظƒظ†ط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ظ…ط­ط³ظ†ط§طھ ط±ط§ ظˆ طھظ‚ط¨ظٹط­ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط¨ط§ظٹط­ ط±ط§طŒ ظ„ظƒظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯) ط¯ط± ط®ظپظٹظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ظ„ ط§ظˆ ظ…ظ„طھظپطھ ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ طھط§ ط®ط¬ظ„ ظ†ط´ظˆط¯ ظٹط§ ظ…ظپطھط¶ط­ ع¯ط±ط¯ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظپط§ط±ظ‚ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ†طµظٹط­طھ ظˆ ط§ظپطھط¶ط§ط­ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظˆ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط±ظپظ‚ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¹ظٹظˆط¨ ط§ظˆ ظ…ط·ظ„ط¹ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظٹط¨ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ…ط§ط± ظ…ظ‡ظ„ظƒ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط¹ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط²ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظپظ‚ ظˆ ظ„ط·ط§ظٹظپ ط­ظٹظ„ ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط² طھظˆ ظ…ظ…ظ†ظˆظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ط› ظˆ ط§ع¯ط± ظ…طھط­ط§ط´ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‰ طµط¯ظ…ظ‡ ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…طھظ†ط§ظ† ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ظٹط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظˆ ظ…ط·ظ„ط¹ ط´ط¯ظ‰ طŒ ط¯ظٹط¯ظ‰ ط§ط² طھظˆ ظ…ط®ظپظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظƒظ† ط› ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط± ط§ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط² ط³ظƒظˆطھ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ طھظˆ طھظ‚طµظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ† طŒ ط¹ظپظˆ ظپط±ظ…ط§طŒ طھط¬ط§ظ‡ظ„ ظ†ظ…ط§. ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ظ‚ط·ط¹ ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ط³طھ ط¯ط± ط®ظپط§ ط¹طھط§ط¨ ظƒظ†ظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط³طھ ط§ط² ط¹ظ„ط§ظ†ظٹظ‡ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ط² طھطµط±ظٹط­ طŒ ظˆظ„ط°ط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ع¯ط± ط®ظ„ط§ظپظ‰ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ ط§ظ‚ظˆط§ظ… (= ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ ط­ط§ظ„ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ) ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯) ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ط¯ظ† ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط¯ظٹط« ظ‚ط¯ط³ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯:ظ…ط§ ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظپط§ظ‰ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ظ‡ط± ظƒط³ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ط±ط¶ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ…طھط­ظ…ظ„ ط´ظˆط¯ ط¬ظپط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط±ط§.
ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¹ظٹط¨ ط§ظˆ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط§طµط±ط§ط± ط¨ط± ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط§ط³طھ - ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ - ظ‚ظٹظ„ ظˆط¬ط¨ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ظ‡ (= ط¨ط±ط®ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظƒظ†ط¯)طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط­ط¨ ظˆ ط¨ط؛ط¶ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ظ„ظ„ظ‡ (= ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§) ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¨ط§ط² ظ‚ط·ط¹ ظ…ظƒظ† طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط·ط¨ط¹ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ط¹ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆط§ظ†ع¯ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ع¯ظˆط¯ط§ظ„ ظ…ط¹طµظٹطھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ط±ظ‰ . ط§ط¬ط±ظ…ظ† ط§ط­ظٹظ‰ ظ†ظپط³ط§(34) ط±ط§ ط¨ط¨ط±ظ‰ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط±ظ… ط­ط¶ظˆط± ط­ط§طµظ„ ط§ط² ظ…طµط§ط­ط¨طھ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ظ‚ظˆط§ ط§ظ†ظپط³ظƒظ… ظˆ ط§ظ‡ظ„ظٹظƒظ… ظ†ط§ط±ط§...(35) ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ط¬ط§ظ‡ط§ ظ‡ظ… ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ط¨ط§ طھظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆظ„ط­ظ…ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط«ظ„ ظ„ط­ظ…ظ‡ ظ†ط³ط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظ„ط§ظ„ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپظ‰ ط¨ط¹ط¶ â€چ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± ط­ظٹط« ظٹظ‚ظˆظ„ (= ط¨ظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ع¯ظپطھط§ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:)
ظ…ظˆط¯ظ‡ ظٹظˆظ… ظ…ظٹظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ‚ط±ط§ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¯ظ‡ ط³ظ†ظ‡ ط±ط­ظ… ظ…ط§ط³ظ‡ طŒ ظ…ظ† ظ‚ط·ط¹ظ‡ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ (36)
ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ط±ط¶ ط´ط¯ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ط®ط§طھ (= ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¨ط§) ظپط§ط³ظ‚ ط§ط¨طھط¯ط§ط، ط®ظˆط¨ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط§ط³طھط¯ط§ظ…طھ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ طھط±ظƒ ظ†ظƒط§ط­ ظˆ ط·ظ„ط§ظ‚ ط§ط³طھ .
ظ†ظ‚ظ„ ط§ط³طھ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ط§ ظ‡ظ… ط±ظپظٹظ‚ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¶ ط¹ط´ظ‚ .
ط±ظپظٹظ‚ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ط¯ط± طھط§ ط­ط§ظ„ ط¨ط§ ظ…ظ† ط±ظپظٹظ‚ ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ط­ط§ظ„ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ† ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„طھ (= ظ…ط±ط¶ ) ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط§ط®ظˆطھ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ظ‰ ظ…ظ† ط­ط±ظپظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط®ط·ط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ†ط§ ع¯ط°ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ†ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط§ط´ط§ظ…ط¯طŒ ظˆ ط§ط³طھط±ط§ط­طھ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظپظٹظ‚ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظ„ظٹظ‡ ط®ظ„ط§طµ â€چ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ع†ظ†ط¯ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظ„ط§طµ ظƒط±ط¯.
ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط¹ط§ ظˆ ط²ظٹط§ط±ط§طھ ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط¶ط§ظٹظ‚ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط¯ط¹ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط­ظٹط§طھ ط§ظˆ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ…ط§طھ ط§ظˆ. ط­ط¯ظٹط« ظ†ط¨ظˆظ‰ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆظ„ظƒ ظ…ط«ظ„ ط°ظ„ظƒ = ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط³طھ ظ†ط¸ظٹط± ط¢ظ†. ظ¾ط³ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظˆط±ط²ط¯.
ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆظپط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظˆظپط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظˆطھ طµط¯ظٹظ‚ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظٹط§ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظˆ طµط¯ظٹظ‚ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظƒط±ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظˆظ„ط°ط§ ظƒط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹظƒط±ظ… ط¹ط¬ظˆط²ط§ ظƒط§ظ†طھ طھط§طھظٹظ‡ ط§ظٹط§ظ… ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ (= ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ¾ظٹط±ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ظٹط§طھ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظƒط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.)
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ظˆظپط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ط§ظ†ط´ ظ…ط±طھظپط¹ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ‡ط´ ط¹ط¸ظٹظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط­ط§ظ„طھ طھظˆط§ط¶ط¹ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط؛ظٹظٹط± ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ظ„ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط³ظ„ظˆظƒ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ† ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظˆظپط§ط، ط§ظٹط¶ط§ ط§ظ„ط¬ط²ط¹ ظ…ظ† ظپط±ط§ظ‚ظ‡ (= ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ ظˆظپط§ط، ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظپط؛ط§ظ† ط¢ظٹط¯.) ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط§ط² ظˆط¬ظ‡ ط¢ظ† ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط­ط§طµظ„ط´ :ظ…ظ† ظپط±ظ‚ظ‡ ط§ظ„ط§ط­ط¨ظ‡ ظˆ ظ‡ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¹ (37)
ط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ظ‡ظ„ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ„ظپطھ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯)طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھظˆظ‚ط¹ط§طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ط² ظˆظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ‡ظ… ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† . ط¨ظ„ ظٹظƒظˆظ† ط§ظ„ظ‚طµط¯ ظ…ظ† ظ…ط­ط¨طھظ‡ ظ‡ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„طھط¨ط±ظƒ ط¨ط¯ط¹ط§ط¦ظ‡ طŒ ظˆط§ظ„ط§ط³طھظٹظ†ط§ط³ ظ…ظ† ظ„ظ‚ط§ط¦ظ‡ طŒ ظˆط§ظ„ط§ط³طھط¹ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ظˆط§ظ„طھظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظٹظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨طھط­ظ…ظ„ ط§ط¹ط¨ط§ط¦ظ‡ ظˆ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ظˆط§ط¦ط¬ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط§ظ„ظ…ط³طھط­ط³ظ†ظ‡ ط´ط±ط¹ط§
(= ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ طھط¨ط±ظƒ ط¬ط³طھظ† ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ظˆ ط§ظ†ط³ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط§ظˆطŒ ظˆ ط§ط³طھظ…ط¯ط§ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ط¯ظٹظ†ط´ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ† ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط¹ ظ†ظٹظƒظˆ ط¨ط´ظ…ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .) ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ط§ط°ط§ ظˆظ‚ط¹طھ ط§ظ„ط§ظ„ظپظ‡(38) ط¨ط·ظ„طھ ط§ظ„ظƒظ„ظپظ‡ (= ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ط´ظˆط¯ ط±ظ†ط¬ ظˆ ط³ط®طھظ‰ ط±ط®طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯.)
ظ¾ط³ ظ…ط­طµظ„ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظٹط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظˆط¯ ط¨ط¨ط±ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط› ظˆ ط§ط² ط§ظˆ طھظˆظ‚ط¹ ط®ظˆط¨ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ . ظ…ط±ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظٹط§ظ‰ ط§ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ط± ط´ظ‡ظˆطھط´ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ط± ط­ط³ط¯ط´ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¹ظپظˆ ط§ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ط± ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ طھط±ط³ظ… ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط´ظˆظ‰ ظˆط±ظ†ظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ظ…ظˆظپظ‚ ط´ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ… ظƒظٹظپظٹطھ ط³ظ„ظˆظƒ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظٹط§ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ… ظˆ ط¹ط¨ظٹط¯ ط±ط§ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظˆظ„ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط®طھطµط§ط± ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط®طھطµط±.
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ظ¾ط³ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… - ط¹ط²ط´ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ظ„ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ - ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط±ط²ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ†طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظˆظ„ظ‰ ظ†ط¹ظ…طھ ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ†طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظٹط§ظ†طھظ‰ ط§ط² طھظˆ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ط± ظ†ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ طھظپط±ظٹط·ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط­ظ‚ظ‰ ط¶ط§ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ظˆط§ط®ط°ظ‡ ط§ط² طھظˆ ط¨ظƒظ†ط¯ طµط§ط­ط¨ ط§ظ…ط§ظ†طھ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظˆ ط¶ط¨ط· ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ط³طھ ط±ط¯ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط¬ط± ط¬ط²ظٹظ„ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ع¯ظٹط±ظ‰ .
ظƒظٹظپظٹطھ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط·ظپط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط·ظپظ„ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ظٹط§ ط¯ظٹط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط¹ظ‚ظ„ ط§ظˆط³طھ طŒ ط¬ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط¯ ط¨ظƒظ† ط¯ط± طھط­ظپط¸ ط§ظˆ طھط§ ظ…ظ‡ظ…ظ„ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظپط³ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ط§ظ…ظ„ط§ظٹظ…ط§طھ ظ…ظ†طھظ‚ط´ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‰ ظˆ ط¹ط²ظٹظ…طھظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ طµط§ط­ط¨ ظ…ط´ط±ط¨ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ .
ط§ظˆظ„ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط´ط±ط¹ظٹظ‡ طھط±ط؛ظٹط¨ ظˆ طھط­ط±ظٹطµ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ طŒ ظˆ ظ…ظ„ط²ظ… ظƒظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط³ظ†ظ† ظ†ط¨ظˆظٹظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ .
ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ظ…ط¯ط­ ط®ظˆط¨ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط°ظƒط± ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظƒط§ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط±ط²ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¯ط­ ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط¯ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ظٹط­ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط±ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظ‚ط¨ظٹط­ ظƒظ†ظ‰ طھط§ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ط¢ظ† ظ‚ط¨ظٹط­ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ظ…ظˆط§ط®ط°ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط§ط´طھظ‡ط§ط، ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ظ…ط§ظƒظ„ ظˆ ظ…ط´ط±ط¨ ظˆ ظ…ظ„ط¨ط³ ط› ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط§ط­طھط±ط§ط² ط§ط² ط­ط±طµ ط¯ط± ط®ظˆط±ط§ظƒ ظˆ ظ…ط·ظ„ظ‚ طھظ„ط°ط°ط§طھ ط±ط§ ظˆ طھط­ط¨ظٹط¨ ظƒظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ظˆ ط§ظٹط«ط§ط± ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط±ط§ ط¨ط± ظ†ظپط³ ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط­ط§طµظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط·ظپظ„ ط¯ط± ط§ظˆظ„ ط§ظ…ط±ط´ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ظ‚ط¨ظٹط­ ط§ظ„ط§ظپط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط²ط¯ظ‰ ظƒظ† ط§ط³طھ طŒ ط­ط³ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ„ط¬ظˆط¬ ط§ط³طھ طŒ طµط§ط­ط¨ ظ…ظ„ظƒط§طھ ط±ط°ظٹظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط± ط®ظˆط± ظˆ ظ¾ط± ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ظ¾ط± ع¯ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ط§ظˆظ„ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظ‡ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ط·ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¶ط¯ ظ‚ظˆظ„ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆط¯.
ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ط§ط´ظ‰ طھط§ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ظˆط¯ ط§ط² ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط› ع†ظˆظ† ظ‡ظ†ظˆط² ظ…ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ ط§ط·ظپط§ظ„ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظˆط³طھ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ .
ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط§ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط¨ط¨ طھط§ط¯ظٹط¨ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ…ظ…ط§ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط§ط´ط¹ط§ط± ظ‡ظˆط§ط¦ظٹظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ظ‡ ط¨ط± ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ط´ظ‚ ظ…ط¬ط§ط²ظ‰ ظˆ طھط´ط¨ظٹظ‡ط§طھ طŒ ظپط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظپط³ط¯ظ‡ ظ„ظ„ط§ط­ط¯ط§ط« ط¬ط¯ط§ = ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط´ط¹ط§ط± ط¬ط¯ط§ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط§ط³ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ…ط­ط±ط± ط§ظˆط±ط§ظ‚ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¹ط´ظ‚ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظ‚ظ„ظ… ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ† ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ…طھط­ط±ظƒ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظ‚ظٹظ„ ظ„ط§ظپظ„ط§ط·ظˆظ† ط§ظ„ط­ظٹظƒظ… : ط¹ط´ظ‚ ط§ط¨ظ†ظƒ . ظ‚ط§ظ„ ط§ظ„ط§ظ† طھظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹظ‡ (= ط¨ظ‡ ط§ظپظ„ط§ط·ظˆظ† ط­ظƒظٹظ… ع¯ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط¹ط§ط´ظ‚ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ع¯ظپطھ : ظ‡ظ… ط§ظٹظ†ظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ط´ظ‚ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظپ ظ…ط­ط´ط± ظ…ظ†ظپط¹ظ„ ط§ط³طھ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ط§ط² ط±ظپطھظ… ط³ط± ظ…ط·ظ„ط¨ . ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯طŒ طھظˆط¨ظٹط® ظ…ظƒظ† ط§ظˆ ط±ط§ ع†ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط®طµظˆطµط§ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‰ ط§ط² طھظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط¹ظ„ظٹظ… ظƒظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط؛ط±ط¶ ط§ط² ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط±ط§ظƒ ظ‡ظˆط§ظ„طµط­ظ‡ ظ„ط§ط§ظ„ظ„ط°ظ‡ . ظپط§ظ† ط§ظ„ط§ط؛ط°ظٹظ‡ ظƒط§ظ„ط§ط¯ظˆظٹظ‡ ط®ظ„ظ‚طھ ظ„طھظƒظˆظ† ط§ظˆظٹط¯ظ‡ ظ„ظ„طµط­ظ‡ طŒ ط¯ط§ظپط¹ظ‡ ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط¬ظˆط¹ طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط±ط¶ ط› ظˆ ط§ظ„ط؛ط±ط¶ طھط­ظ‚ظٹط± ط§ظ…ط± ط§ظ„ط·ط¹ط§ظ… ط¹ظ†ط¯ظ‡ = ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط§ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ظ„ط°طھ ط¨ط±ط¯ظ† ط› ظƒظ‡ ط؛ط°ط§ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط§ط±ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظˆظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط³ظ„ط§ظ…طھ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ط¯ ع¯ط±ط³ظ†ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ط³ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط®ظˆط±ط§ظƒ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ظ‰ .) ظˆ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظƒطھظپط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط±ظ†ع¯ ط§ط² ط·ط¹ط§ظ… . ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ع¯ط´طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´طھ ط§ظ†ظپط¹ (= ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طھط±) ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط·ظپظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ†ط¹ ظƒظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط§ط·ط¹ظ…ظ‡ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط·ط¹ط§ظ… ظƒظ‡ ظپظ‚ظ‡ط§ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… - ط¯ط± ظƒطھط¨ ظپظ‚ظ‡ظٹظ‡ ظ…طھط¹ط±ط¶ ط§ظ†ط¯. ظƒظ… ظƒظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ طھط§ ط§ط² ط¨ع†ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط¨ ط´ط±ط¹ظ‰ ط؛ط°ط§ ط®ظˆط± ط´ظˆط¯. ط§ط² ط¬ظ„ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط®ظˆط±ط¯طŒ طھظ†ط¯ طھظ†ط¯ ظ†ط®ظˆط±ط¯طŒ ظ„ظ‚ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ظˆط¨ ط¨ط¬ظˆط¯طŒ ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¯ط§ط¨ ط§ظ„ظ…ظˆط¸ظپظ‡ ظپظ‰ ظ…ط­ظ„ظ‡ط§ (= ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¦ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ظˆط¯.)
ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظ…ظ‡ظ…ط§ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯) ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ„ظ‰ ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ط¨ ط±ط§ ط؛ط°ط§ظ‰ ط³ظٹط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط² ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ طھط§ ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط·ظپظ„ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط؛ط°ط§ ظƒط³ظ„ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¨ظ„ظٹط¯ ط§ظ„ظپظ‡ظ… (= ظƒظ†ط¯ ط°ظ‡ظ† ) ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط·ظ„ظˆط¹ظٹظ† ظ‡ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ†ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ظ„ظٹظƒظˆظ† ظ†ط§ظپط¹ط§ ظپظ‰ ظ„ظˆظ†ظ‡ ظˆ ظ…ط²ط§ط¬ظ‡ ظˆ ط°ظƒط§ظˆطھظ‡ ظˆ ط±ط²ظ‚ظ‡ (= طھط§ ط¯ط± ط±ظ†ع¯ ط±ط®ط³ط§ط±ط´ ظˆ ظ…ط²ط§ط¬ط´ ظˆ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط´ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯.) ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‰ ط­ط§ظ„ (= ط¯ط± ظ‡ط± طھظ‚ط¯ظٹط±) ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط± ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظ…ظ†ط¹ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظٹط­ ط§ظ„ظ…ظ†ط¸ط± (= ط²ط´طھ ط±ظˆظ‰ ) ظˆ ط¨ظ„ظٹط¯ (= ظƒظ†ط¯ ط°ظ‡ظ† ) ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط±ظˆط² ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظ†ط®ظˆط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ†ط±ظ… ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ†ط§ط²ظƒ ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ طھط§ ط¨ط¯ظ† طµظ„ط¨ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط®ط´ظ† ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط­طھظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¹ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط­ظ„ظˆظٹط§طھ ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¨ ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ظ‚ط¯ط± ظ‚ظ„ظٹظ„ظ‰ . ط¨ط¹ط¶ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط؛ط°ظٹظ‡ ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ظ…ظˆط±ط« ظ…ط±ط¶ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط±ظ… ظˆ ظ„ط·ظٹظپ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒ ط³ط±ظ…ط§ ظˆ ع¯ط±ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒط³ظ„ ط´ظˆط¯.
ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ط§ ط°ظƒط± (= ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯) ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظٹط§ط¶ط§طھ ط´ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ…ظˆط±. ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظƒط±ط§ظ… ط؛ظٹط±طŒ ع†ظ‡ ظ¾ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ع†ظ‡ ط¬ظˆط§ظ† . ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ظƒظ†ط¯ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ…ظˆط¯ط¨ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ط¨ ط¯ظ‡ظ† ظˆ ط¯ظ…ط§ط؛ ظ†ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظƒط³ظ‰ ط®ظ…ظٹط§ط²ظ‡ ظ†ظƒط´ط¯طŒ ظˆ ط®ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ طھط§ ظ†ظ¾ط±ط³ظ†ط¯ ظ†ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط­ط§ط¬طھ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ع¯ظˆط´ â€چ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ .
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط¯طھ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ط³طھع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ… ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ظ„ط§ظپظ‰ طŒ ظˆ ظ‚ط³ظ… ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ† ظ†ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ طµط¯ظ‚ ظˆ ظ†ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظƒط°ط¨ . ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظƒظˆطھ ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ طµظ…طھ ظ…ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ط؛ظٹط± ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط±ظپ ظ†ط²ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ طŒ ظˆ ط§ط³طھظ…ط§ط¹ ظƒظ†ط¯ ط­ط±ظپ ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§طŒ ظˆ ظ…ظ†ط¹ ظƒظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ط¨ط« ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط³ط¨ ظˆ ظ„ط¹ظ† ظˆ طھط؛ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ„ طھط¹ظˆط¯ظ‡ ط¨ط­ط³ظ† ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ظ…ظٹظ„ظ‡ (= ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط¹ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ط¯)طŒ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ظƒظ†ط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ظ…ط¹ظ„ظ…ط´ ط±ط§ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ طھط± ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ ط§ع¯ط± ط´ط؛ظ„ ط§ظ‡ظ…ظ‰ ط®ظˆط¯ ط·ظپظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط§ط·ظپط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظˆط§ط¯ط§ط± ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط±ظپظ‚ ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط§ ط±ط§ظ‡ ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط°ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط§ط² ط§طµط¯ظ‚ط§ط، ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط·ظ…ط§ط¹ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط¨ط§ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¨ظ‰ ط§ط¯ط¨ ظˆ ط¨ط¯ط¢ظ…ظˆط² ظˆ ظ¾ط³طھ ظپط·ط±طھ ط§ظپطھ ظˆ ط®ظٹط² ظƒظ†ط¯. ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظ…ظˆط«ط± ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ط°ظٹط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ط±ط§ظ‡ظ… ظˆ ط§ظƒط«ط± ط§ط² طھط­ط°ظٹط± ط§ط² ط³ط¨ط§ط¹ ظˆ ط­ظٹط§طھ ظˆ ط¹ظ‚ط§ط±ط¨ (= ط¨ظٹط´ ط§ط² طھط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط¯ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ‚ط±ط¨ ظ‡ط§)طŒ ط¶ط±ظˆط±ظ‡ ط§ظ† ط­ط¨ ط§ظ„ط°ظ‡ط¨ ظˆ ط§ظ„ظپط¶ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ظˆظ…ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ‡ظ„ظƒظ‡ (= ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط·ظ„ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط§ط² ط³ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ).
ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¹ط¶ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ط² ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‰ ط¶ط±ط± طھط§ ط§ط² طھط¹ط¨ طھط§ط¯ظٹط¨ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط±ط§ط­طھ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط§ط¯طھط´ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ظ…ط¹ظ„ظ… ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھط´ط§ظ† ط› ظˆ طھظˆظ‚ط¹ ط¹ظ‚ظ„ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ط§ط·ظپط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظˆ ط¢ط²ط§ط± ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ط¯ط§ط± ط§ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯.
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¶ ط´ط¯ ط؛ظٹط± ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ ظ…ط³ط·ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ط³ظ…ط´ â€چ ط±ط§ ط®ظˆط¨ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط®طھظ†ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظƒطھط¨ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ†ظپظ‚ظ‡ ط±ط§ظˆ طھظ†ع¯ ظ†ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط§ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط¯ط§ط¨ ط§ظ„ط´ط±ط¹ظٹظ‡ (= ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط¯ظٹظ†ظ‰ ). ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ط±ط¶ ط´ط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط·ظپط§ظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط´ط®طµ â€چ ط¨ط§ظٹط¯ ط¹ط§ظ‚ظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط§ظƒط«ط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¹ظٹط§ظ„ط§طھط´ ظ‡ظ… ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ ط²ظ†ظ‡ط§طŒ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… .
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ط¯ط§ط¨ ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظˆط§ظ„طµظ„ظˆظ‡ ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط´ط±ظپ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ„ط·ظٹط¨ظٹظ† ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯طŒ ظپط§ط¹ظ„ظ… ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط·ط§ظ„ط¨ ظ„ظ„ظˆطµظˆظ„ ط§ظ„ظ‰ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… (= ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ (ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط­ط¬ ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ) ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ط¯ظٹطھ ط±ط§ - ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… - ط¨ظٹظˆطھط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ طھظˆ ظ‚ط§طµط¯ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ط› ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ ط› ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط¹ظ…ظˆط±طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¹ط±ط´ طŒ ظˆ ظ‡ظƒط°ط§طŒ طھط§ ط¨ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ . ظˆظ„ط§ط´ظƒ ظˆ ظ„ط§ط±ظٹط¨ ظپظ‰ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظƒظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ظٹظˆطھ ط§ظ„ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ… ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ . (= ط´ظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.)
ط§ظ…ط§ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں ط§ط² ط¨ط§ط¨ طھط´ط±ظٹظپ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط§ط¶ط§ظپظ‡ طŒ ظٹط§ ط·ظˆط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھ طŒ طں ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¨ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ . ط؛ط±ط¶ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„ظ‡ طŒ ظ…ط®طµظˆطµ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط¢ط¯ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ظ…ط³ط·ظˆط± ط§ط³طھ ط› ط¶ظ…ظ†ط§ ط´ط§ظٹط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‡ظ… طŒ ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط¨ط´ظˆط¯.
ط؛ط±ط¶ ط§ط² طھط´ط±ظٹط¹ ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط­ط¬
ط§ظˆظ„ط§: ط¨ط¯ط§ظ† ط؛ط±ط¶ ط§ط² طھط´ط±ظٹط¹ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظ„ط¹ظ„ (= ط´ط§ظٹط¯) ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§طµظ„ظ‰ ط§ط² ط®ظ„ظ‚طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظˆطµظˆظ„ ط§ظ„ظ‰ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط­ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ظ†ط³ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹظƒظ…ظ† ط­طµظˆظ„ ظ‡ط°ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ…ط±ظٹظ† ط§ظ„ط§ ط¨طھطµظپظٹظ‡ ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨(= ط´ظ†ط§ط®طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ظ…ط± طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ظ¾ط§ظ„ظˆط¯ظ† ط¯ظ„ )ط› ظˆ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ :ظƒظپ ط§ظ„ظ†ظپط³ ط¹ظ† ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆط§ظ„ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ظ…ظ† ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹظ‡ ظˆ ط§ظٹظ‚ط§ط¹ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط´ط§ظ‚ ظ…ظ† ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طŒ ط¸ط§ظ‡ط±ظٹظ‡ ظˆ ط¨ط§ط·ظٹظ†ظ‡ (= ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظپط³ ط§ط² ط§ظ…ظٹط§ظ„ ظˆ ط´ظ‡ظˆطھظ‡ط§طŒ ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ظ¾ط³طھ طŒ ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ† ظ†ظپط³ ط¯ط± ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ .) ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط§ط±ط¹ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط±ط§ ظٹظƒ ظ†ط³ظ‚ ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¬ط¹ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط°ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط±ط°ط§ظٹظ„ ط§ط² ظ…ظƒظ„ظپ ط²ط§ظٹظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ط´طھط؛ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھطµظپظٹظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¹ظٹط§ط± ع¯ط±ط¯ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ طµط¯ظ‚ط§طھ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ (ظˆ) ط§ط¯ط§ط، ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ…ظٹظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط­ط·ط§ظ… ط¯ظ†ظٹظˆظٹظ‡ ط› ظƒظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طµظˆظ… ظ‚ط·ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط´طھظ‡ظٹط§طھ ظ†ظپط³ط§ظ†ظٹظ‡ ط› ظˆ طµظ„ظˆظ‡ ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ط± ظپط­ط´ط§ ظ…ظ†ظƒط±ظ‰ ظˆ ظ‡ظƒط°ط§ ط³ط§ظٹط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ .
ط¬ط§ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط­ط¬ ظˆ ظپظˆط§ظٹط¯ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¢ظ†
ظˆ ع†ظˆظ† ط­ط¬ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¹ظ†ط§ظˆظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ طŒ ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط´ط§ظ‚ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ظ†ظپط³ظ‡ طµظ„ط§ط­ظٹطھ طھطµظپظٹظ‡ ظ†ظپط³ ط±ط§طŒ ط¯ط§ط±ط¯ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط§ظ„ظƒط«ط± ظˆط§ظ„ظ‚ط·ط¹ ط¹ظ† ط§ظ„ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط§ظ„ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظˆط§ظ„ظˆط·ظ† ظˆ ط§ظ„ط­ط´ط± ظ…ط¹ ط§ظ„ظپظ†ظˆط³ â€چ ط§ظ„ط´ط±ظٹط±ظ‡ ظˆ ط·ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط²ظ„ ط§ظ„ط¨ط¹ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¹ ط§ظ„ط§ط¨طھظ„ط§ط، ط¨ط§ظ„ط¹ط·ط´ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط± ط§ظ„ط´ط¯ظٹط¯ ظپظ‰ ط¨ط¹ط¶ ط§ظ„ط§ظˆط§ظ† ظˆط§ظ„ظˆظ‚ظˆط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ†ظˆط³ظ‡ ظ„ط§ظٹظ‚ط¨ظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ط·ط¨ط§ط¹ ظ…ظ† ط§ظ„ط±ظ…ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط·ظˆط§ظپ ظˆ ط§ظ„ط³ط¹ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ(= ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط±ظˆط¬ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط§ظ„ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ظˆ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظˆط·ظ† طŒ ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ط´ط®ط§طµ ط´ط±ظˆط±طŒ ظˆ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ† ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¯ع†ط§ط± ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط± ع¯ط±ظ…ط§ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ† ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ط§ظ†ظˆط³ ظƒظ‡ ط·ط¨ظٹط¹طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ ط› ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط±ظ…ظ‰ ط·ظˆط§ظپ ظˆ ط§ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† .)
ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظٹط¶ط§ (= ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ) ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ طھط°ظƒط± ط¨ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¢ط®ط±طھ طŒ ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹظ‡ ط§طµظ†ط§ظپ ط®ظ„ظ‚ طŒ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط«ظٹط± ظپظ‰ طµظ‚ط¹ ظˆط§ط­ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظ‡ط¬ ظˆط§ط­ط¯طŒ ظ„ط§ط³ظٹظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط­ط±ط§ظ… ظˆط§ظ„ظˆظ‚ظˆظپظٹظ† (= ع¯ط±ط¯ظ‡ظ…ط§ظٹظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒط«ظٹط± ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط­ظˆط·ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظٹظƒ ع¯ظˆظ†ظ‡ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ط§ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظˆظ‚ظˆظپ ط¯ط± ط¹ط±ظپط§طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ ) ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط­ ظˆط­ظ‰ ظˆ ظ†ط²ظˆظ„ ظ…ظ„ط§ط¦ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،طŒ ط§ط² ط¢ط¯ظ… طھط§ ط®ط§طھظ… - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ طھط´ط±ظپ ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† (= ط¬ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ط¯ظ… ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯)طŒ ظ…ط¶ط§ظپط§ ط¨ط± طھط´ط±ظپ ط¨ط± ط­ط±ظ… ط®ط¯ط§ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط­طµظˆظ„ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط« ط§طµط؛ط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط§ظٹظ† ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ طŒ ط¨ط§ ط§ظ…ظƒظ†ظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط§ط®ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط²ظٹط§ط±طھ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§
ط§ظ„ط­ط§طµظ„ ع†ظˆظ† ط­ط¬ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‚ ظˆ ط¯ط± ظپط¶ط§ظٹظ„(39) ظƒط«ظٹط±ظ‡ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظ…ط¨ط¯ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط±ظ‡ط¨ط§ظ†ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط­ط¬ طŒ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« .
ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط±ط§ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظˆ ط±ط³ظˆظ… ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ط¢ظ† طŒ ظˆظ‡ظ‰ ط§ظ…ظˆط±:
ط§ظˆظ„ : ط®ط§ظ„طµ ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ†ظٹطھ
ط§ظ„ط§ظˆظ„ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ طµط§ط¯ظ‚ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ظ…طھط«ط§ظ„ ط§ظ…ط± ط´ط§ط±ط¹ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ طھط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ظˆط¯. ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط­ط¬ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظˆظ„ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚ط¯ط±ظ‰ طھط§ظ…ظ„ ط¯ط± ظ†ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط؛ط±ط¶ط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط§ظ…طھط«ط§ظ„ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط«ظˆط§ط¨ ظˆ ظپط±ط§ط± ط§ط² ط¹ظ‚ط§ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ ظ†ظ‡ - ظ†ط³طھط¬ظٹط± ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط؛ط±ط¶ط´ طھط­طµظٹظ„ ط§ط¹طھط¨ط§ط±طŒ ظٹط§ ط®ظˆظپ ط§ط² ظ…ط°ظ…طھ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظٹط§ طھظپط³ظٹظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظٹط§ ط§ط² طھط±ط³ ظپظ‚ظٹط± ط´ط¯ظ† طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ ظ‡ط± ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط­ط¬ ظƒظ†ط¯ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ : طھط¬ط§ط±طھ طŒ ظˆ طھظƒظٹظپ (= ط®ظˆط´ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ )طŒ ظˆط§ظ„ط³ظٹط±ظ‡ (=ع¯ط±ط¯ط´ ) ط¯ط± ط¨ظ„ط§ط¯ ظˆ ط؛ظٹط± ط°ظ„ظƒ .
ط§ع¯ط± ط¯ط±ط³طھ طھط§ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط¯ ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ط´ ع†ط·ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط«ط§ط±. ط§ع¯ط± ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط؛ط±ط¶ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§طµظ„ط§ط­ ظ‚طµط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ظ…ظ„طھظپطھ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط§ط­طھ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ط­ط±ظٹظ… ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ . ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¨ظ†ط­ظˆ ط®ط¬ط§ظ„طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¨ط·ط±ط² ط؛ط±ظˆط± ظˆ ط¹ط¬ط¨ .
ط¯ظˆظ… : طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ„ظ‰
ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظ‡ظٹظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹظٹظ† طŒ ط¨ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظٹظƒ طھظˆط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط¨ط§ ط¬ظ…ظٹط¹ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ط³طھ : ط±ط¯ ط­ظ‚ظˆظ‚ طŒ ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط®ظ…ط³ ظˆ ط±ط¯ ظ…ط¸ط§ظ„ظ… ظˆ ظƒظپط§ط±ط§طھ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ط§طŒ ظٹط§ ط§ط² ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ„ظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط§ط°ظٹطھ طŒ ظ‡طھظƒ ط¹ط±ط¶ طŒ ظˆ ط³ط§ظٹط± ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط¨ط± ط؛ظٹط± ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط³طھط­ظ„ط§ظ„ ط§ط² طµط§ط­ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظ‚ط§طµظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ . ظˆ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ طŒ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ طھظˆط¨ظ‡ ط±ظˆط² ظٹظƒط´ظ†ط¨ظ‡ ط±ط§طŒ ظƒظ‡ ط¯ط±ظ…ظ†ظ‡ط§ط¬ ط§ظ„ط¹ط§ط±ظپظٹظ† ظ…ط³ط·ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط¬ط§ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯ط› ظˆ ط§ع¯ط± ظ¾ط¯ط± ظٹط§ ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ‡ظ…ط§ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯)طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ط¶ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط¯ط± ط¢ظٹط¯ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ط§ظٹظ‚ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط´ط؛ظ„ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط±ظˆط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒظ†ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ط¶ â€چ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ¾ط³ طŒ ط¨ظ†ط§ط،ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ (ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ )طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظˆطµظٹطھ طھط§ظ… (ظˆ) طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط§ط´ط®ط§طµ ط®ظٹط± ظˆ ط¯ط§ظ†ط§طŒ طھط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒظٹظپظٹطھ ظˆطµظٹطھ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط± ظˆطµظ‰ طھظ†ع¯ ظ†ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ†ط­ظˆ طھظˆط³ط¹ظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط«ظ„ط« ط®ظˆط¯ ظˆطµظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپظˆطھ ط§ظˆ ط¯ط± ط®ط±ط¬ ظ†ظٹظپطھط¯. ظˆ ظ…ط¹ ط°ظ„ظƒ (= ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ) ط§ظ‡ظ„ ظˆ ط¹ظٹط§ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظپظٹظ„ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯. ظپط§ظ†ظ‡ ط®ظٹط± ظ…ط¹ظٹظ† ظˆ ظ†ط¹ظ… ط§ظ„ظˆظƒظٹظ„ .
ط§ظ„ط­ط§طµظ„ طŒ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط± ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ظ‡ظٹع† ط¬ط²ظٹظ‰ ط§ط² ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ظƒط§ط± ط§ظˆ ظ…ط¹ظˆظ‚ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط´ط®طµ ظƒظ‡ ط§ط·ظ„ط§ط¹ طھط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ظ…ط±ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ظˆظ… : ط¯ط± ط³ظپط± ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط؛ظپظ„طھ ط§ط² ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ط¯
ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ظ…ط´ط؛ظ„ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط¯ط± ط³ظپط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط³ظƒظ†ط§طھط´ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ط¯ ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¹ظٹط§ظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ط¯ ط±ظپظٹظ‚ ظ†ط§ظ…ظ„ط§ظٹظ… ط·ط¨ط¹ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ظ…ط§ظ„ ط§ظ„طھط¬ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط¢ظ† .
ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط§ط³ط¨ط§ط¨ظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ط´ ط¯ط± ط³ظپط± ظ…طµط±ظˆظپ ط¢ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ط´ط®ط§طµظ‰ ظ‡ظ…ط³ظپط± ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط°ظƒط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ع¯ط± ط؛ظپظ„طھ ظˆط±ط²ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯. ظ‚طµظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ - ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ - ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ظپط±ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط§ط³طھ .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط´ظ‡ ط­ظ„ط§ظ„ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط±ط¬ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط±ظٹط؛ ظ†ط¯ط§ط´طھ
ط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ : ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯)طŒ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط± ط­ظ„ظٹطھ ط®ط±ط¬ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ط¶ط§ظٹظ‚ظ‡ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط¯ط± ط­ط¬ ط§ظ†ظپط§ظ‚ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ط³طھ . ع†ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ظ„ع¯ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط®ط±ط¬ . ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† طھظˆط´ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط°ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظˆطŒ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طŒ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¯ط±ظ‡ظ… ط§ط³طھ .
ط§ط²ط¯ظ‡ط¯ط§ظ„ط²ظ‡ط§ط¯طŒ ط§ط¹ظ†ظ‰ ط³ظٹط¯ ط³ط¬ط§ط¯ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¨ط§ط¯ط§ظ… ظˆ ط´ظƒط± ظˆ ط­ظ„ظˆظٹط§طھ ظˆ ط³ظˆظٹظ‚ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯ط§طھ ط´ط®طµ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط´ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ طھظ„ظپ ط´ظˆط¯ ظٹط§ ط¯ط²ط¯ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ظٹط§ ظ…طµط§ط±ظپ ط§ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط´ظˆط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ظ…ظ†ظˆظ†ظٹطھ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط´ط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¯ظٹظˆط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ‰ ط«ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¶ط¹ط§ظپ ظ…ط¶ط§ط¹ظپ طھظ„ط§ظپظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ طھط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط·ظ„ط¨ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ظ†ط§ظ‰ ط±ط§ظ‡ طµط¯ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ† ط¨طھظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‡ظ…ط§ط§ظ…ظƒظ† (= طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯)طŒ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ„ط¦ظٹظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط§ط¬ط². ظپظƒظٹظپ ط¸ظ†ظƒ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ط±ظٹظ† طŒ ظˆ ط§ظƒط±ظ… ط§ظ„ط§ظƒط±ظ…ظٹظ† . (= ظ¾ط³ ع†ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ طھظˆط§ظ†ط§طھط± ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط±ظٹظ… طھط± ط§ط³طھ .) ط­ط§ط´ط§ ظˆ ظƒظ„ط§ ط§ط² ظƒط±ظ… ط§ظˆ ظƒظ‡ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¹ط±ط¨ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ†ظٹط´ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯. ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط³ظˆط، ط§ظ„ط¸ظ† ط¨ط§ظ„ط®ط§ظ„ظ‚ (= ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… ط§ط² ط¨ط¯ ع¯ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ط±). ظˆ طµط¯ظ‚ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ„ظ‡ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظˆط§ط¶ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ط¹ط±ط§ظپ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ†ط´ظٹظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation