بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سروش هدایت, دکتر على شیروانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ± -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ² -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ³ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ´ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غµ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¶ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ¹ -
     soroosh_hedaayat_shirvaani_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ - غ±غ° -
 

 

 
 

ط³ط±ظˆط´ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ

ط¹ظ„ظ‰ ط´ظٹط±ظˆط§ظ†ظ‰

- غ² -


طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§
ظ†ظˆط´طھ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ط®ط§ط¯ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¬ظپظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ظپظˆ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¯ط± ط³ط­ط± ط´ط¨ ظ¾ظ†ط¬ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط§ط² ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ظ„ 1398 ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ط¬ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ط¨ظ‰ ط¨ظ‰ ط¬ظ„ظٹظ„ظ‡ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط´ط±ظپظ‡ ط­ط±ظ… ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆ ط¢ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³طھط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ… ط¨ط± ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¯ط§ط±ظ… .
ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظˆطµظٹطھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±
ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط®طھط§ظ… ط§ط±ط¬ظˆ ظ…ظ† ظپط¶ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظٹظˆظپظ‚ظ†ط§ ط¨ظ…ط§ ظٹط­ط¨ ظˆ ظٹط±ط¶ظ‰ طŒ ظˆظٹط¬ظ†ط¨ظ†ط§ ط¹ظ…ط§ ظ„ط§ ظٹط­ط¨ ظˆظ„ط§ ظٹط±ط¶ظ‰ . ظˆ ط§ط³ط¦ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ† ظٹط؛ظپط±ظ„ظ†ط§ ظ…ط§ طµط¯ط±طھ ظ…ظ†ط§ ظ…ظ† طھط¶ظٹظٹط¹ ط­ظ‚ ط§ظˆ ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط§ط³ط§طھظ‡ ط§ط¯ط¨ طŒ ط§ظˆ ط§ط؛طھظٹط§ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡طھ ظپظ‰ ط­ظ‚ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط§ظ„ط³ط±ط§ط¦ط±طŒ ظˆط§ظ„ظˆط§ظ‚ظپ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¶ظ…ط§ط¦ط±طŒ ط¹ظ„ظٹظ… ط¨ط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظپظˆط§طھ ظ„ظ… طھطµط¯ط± ظ…ظ†ظ‰ ط¹ظ…ط¯ط§ ط³ظˆط§ط، ظƒط§ظ† ظپظ‰ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظˆ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ„ظ†ط§ط³ طŒ ظˆط§ط³طھط¯ط¹ظ‰ ظ…ظ…ظ† ظ„ظ‡ ط­ظ‚ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ† ظٹط¹ظپظˆظ†ظ‰ ط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ ط¨ط¯ط±طھ ظˆ طµط¯ط±طھ ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¸ط§ظ„ظ… طŒ ظˆط§ط±ط¬ظˆ ظ…ظ† ظƒط±ظ…ظ‡ظ… ط§ظ„طµظپط­ ط¹ظ† ط²ظ„ط§طھ ظپط§ظ†ظ‰ ظ…ظپطھظ‚ط± ط§ظ„ظ‰ ط¯ط¹ط§ط¦ظ‡ظ… ظپظ‰ ط­ظٹط§طھظ‰ ظˆ ط¨ط¹ط¯ط§ظ„ظ…ظ…ط§طھ طŒ ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط¨ط§ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ظٹظ† . ظپظ‰ ظ…ظ†ط³ظ„ط® ط´ظ‡ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط³ظ†ظ‡ 1409 (ظ‡ .ظ‚ )طŒ ط¢ظ…ظ„ظٹظ‡ ظپظ‰ ط­ط§ظ„ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط´ط¹ظˆط± ظˆ ط§ظ„ط§ط®طھظٹط§ط± ظˆط§ظ„ط§ ط±ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ط°ظ„ظƒ ط¨ط¨ظ„ط¯ظ‡ ظ‚ظ… ط§ظ„ظ…ط´ط±ظپظ‡ ط­ط±ظ… ط§ظ„ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ظ„ط§ط·ظ‡ط§ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆط¹ط´ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط­ط§ظ…ط¯ط§ ظ…طµظ„ظٹط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ظ…ط³طھط؛ظپط±ط§. ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ظ…ظˆطµظ‰ ط®ط§ط¯ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†ظٹط® ظ…ط·ظٹطھظ‡ ط¨ط§ط¨ظˆط§ط¨ظ‡ظ… : ط§ط¨ظˆ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ظ„ظ‰ ط´ظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±ط¹ط´ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¬ظپظ‰ ط±ط²ظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط¹ظ‡ ط¬ط¯ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط±ظˆط­ظ‰ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، ط¢ظ…ظٹظ† .
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… ط³ظپط§ط±ط´ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط³ظپط§ط±ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¢ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… ط§ظٹظ† ظˆطµظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ظ… طŒ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط·ظ„ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ط«ط§ط± ط³ط±ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨(14) ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯:
ط¶ط±ظˆط±طھ طھظ‚ظˆظٹطھ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„
ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط®ط§ظ„طµ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط´ â€چ طھظˆظپظٹظ‚ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ (ط·ظ‰ ط·ط±ظٹظ‚ ) ط­ظ‚ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯. ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط®ظ„ط§طµ ظ†ظٹطھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¬ظ‡طھ ط§ط±طھظ‚ط§ ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط±ط¬ ط¹ظ„ظ…ظ‰ طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ط®ظˆط¯ طھظˆظپظٹظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ط› ظˆ ط¹ظ„طھ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ط´طھظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظپظٹط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط± ط´ظ‡ط±طھ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ط¢ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظپظ‡ظ… ط§ط³ط±ط§ط± ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ع¯ظ…ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… طھظپط³ظٹط± ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظپظ‡ظ… ط§ط³ط±ط§ط± ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ع¯ظ…ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ط¹ظ„ظ… طھظپط³ظٹط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط­ط¯ظٹط« طŒ ط´ظ‡ط±طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ط«ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط­ظپط¸ ط¢ط«ط§ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ط¯ظٹظ† ظ‚ظˆظٹظ… طŒ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط· ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط±ط´طھظ‡ ظˆ ظپظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ طھط±ظٹظ† ط³ظˆط¯ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط¨ط±ط³ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ط´ظ‡ط±طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ (ط§ط² ظٹظƒ ط³ظˆ) ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط­ط±ط§ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ†ط§ظƒ طŒ ظˆ (ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±) ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط­ط±ط§ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ظˆط± ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ†ط§ظƒ طŒ ظˆ (ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±) ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ظ†ظپظˆط³ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… (ط¯ظ†ظٹط§ ط²ط¯ظ‡ ) ط¨ظ‰ طھظ‚ظˆط§ ط¢ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ ع¯ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ع¯ظپطھط§ط± ط§ظˆ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¹ظ„ظ… ط§ط² ظ†ط²ط¯ط´ ط§ظ†ط¨ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¹ظ…ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ظˆط«ط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± طھط·ظ‡ظٹط± ظ‚ظ„ط¨ ظˆ طھط²ظƒظٹظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ط§ظˆ ط§ط«ط± ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظˆط«ط± ظ†ظٹظپطھط¯ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط§ط³طھ .
طھظ„ط¨ظٹط³ ط§ط¨ظ„ظٹط³
ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ¾ظ„ظٹط¯ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط³ظˆط³ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظˆط§ظپظ„ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‡ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ط­ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… طŒ ط¹ظ„ظ… ط¢ظ…ظˆط²ظٹط´ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯. ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ط¢ظ† ط§ظˆظ‚ط§طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¨ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظˆط§ظپظ„ ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ طµط±ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ط± ع¯ط±ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¨ط§ط­ ظˆ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ (ط¢ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ) ظƒظ‡ ط®ظٹط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط±طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظƒظ… ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط¨ط± ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظ„ ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ظ†ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ طھط¯ط¨ط± ظˆ طھط§ظ…ظ„ ط¯ط± ط¯ظ‚ط§ظٹظ‚ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ†ظٹط´ â€چ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط±ظˆط´ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ طھظپط³ظٹط± ط±ط¬ظˆط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط´ظٹظˆظ‡ طµط­ظٹط­ ط±ظپط¹ ظƒط³ط§ظ„طھ
ط¨ط± ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ„ط؛ظˆ ظˆ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¯ط§ط± ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظƒط³ط§ظ„طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط®ط³طھع¯ظ‰ طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ظ„ط·ظٹظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظ…طھ ط¢ظ…ظٹط² ط¢ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆ ط؛ظپظ„طھ ط¢ظˆط± ظˆ ط§ط¨ط§ط·ظٹظ„ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ†ط³ط§ط²ط¯ط› ظˆ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ط´ط¹ط§ط± ط±ط§طŒ ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§طŒ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ظپظ†ظˆظ† ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط²ط¯طŒ طھط§ ط¨ط§ ظٹظƒظ†ظˆط§ط®طھظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط³ظˆط¯ع¯ظ‰ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط®ظ…ظˆط¯ظ‰ ظˆ ظپط±ظˆظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط°ظ‡ظ†ظ‰ ظˆ ظƒظˆط¯ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظˆ ط°ظˆظ‚ طŒ ظˆ ط¬ظ…ظˆط¯ ط°ظ‡ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒطھط§ط¨ظƒط´ظƒظˆظ„ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ…ط³طھط·ط±ظپ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط¹ظ‚ط¯ ط§ظ„ظپط±ظٹط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ ط±ط¨ظ‡ طŒ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ…ط­ط§ط¶ط±ط§طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط±ط§ط؛ط¨ طŒ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ط³طھ ط› ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ طµظ„ط­ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظپظٹط¯ ط§ظپطھط¯.
ظ„ط²ظˆظ… ط­ط³ظ† ط¸ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ†
ظˆ ط¨ط± ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ط­ط³ظ† ط¸ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظ…ط² طھظˆظپظٹظ‚ ظˆ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط¯ع¯ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط´ظ‚ط§ظˆطھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ…ظ†ط¬ط± ط¨ظ‡ ظƒظپط± ظٹط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط¬ظ‡ظ„ ظ…ط±ظƒط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط± ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ طھط¯ط¨ط± ط±ط§ط³طھظٹظ† ظ†ط¸ط± ظƒظ† ط› ط²ظٹط±ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط³ط¨ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ†ط§ ع†ط§ط± ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظƒظ‡ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¬ط² ط¨ط§ ط­ط³ظ† ط¸ظ† ط¨ط¯ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ طµظ†ط§ط¹ط§طھ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯. ط§ع¯ط± ط´ظٹط® ط§ط¨ظˆط¹ظ„ظ‰ ط³ظٹظ†ط§ ط¨ظ‡ ط§ط±ط³ط·ظˆ ظˆ ظپط§ط±ط§ط¨ظ‰ ط³ظˆط، ط¸ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± طµط¯ط¯ ظپظ‡ظ… ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ط› ظˆ ط¯ط± ط­ظƒظ…طھ ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط§ط¦ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ط› ظˆ ظ†ظٹط² ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ„ظٹظ†ظˆط³ ظˆ ط¨ظ‚ط±ط§ط· ط­ط³ظ† ط¸ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط´طھط¬ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ طھط§ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط´ط§ظ…ط® ط¯ط± ط·ط¨ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ط› ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‡ ط¯ط§ظ†ط§ظ† ظ…طھط§ط®ط± ط¨ظ‡ ط§ظ‚ظ„ظٹط¯ط³ â€چ ط®ظˆط´ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط§ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ظ‡ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط²ط§ظ† طŒ ط§ع¯ط± ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ…ط§طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط­ظ„ظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظˆ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§طŒ ط­ط³ظ† ط¸ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ط±ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† طھط§ظ…ظ„ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط§ظٹظ† ط§ط¹ط§ط¸ظ… ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط§ط³طھط­ظ‚ط§ظ‚ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط²ط­ظ‚ ط¯ط± ط­ط¬ط§ط¨ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط¨ظ…ط§ظ†ظ†ط¯. ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ . ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط§ط² ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ…طµظˆظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ طھط®ط·ط¦ظ‡ ط³ط±ظٹط¹ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ .
ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط¬ظ…ظˆط¯ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰
ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ظ…ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ظٹظƒ ط±ظˆط´ طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ طŒ ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ظٹط±ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظ…ط´ظ‰ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ظˆط¹ظ‰ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط·ظ„ط§ط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط§ط² ط¢ط®ط±ظٹظ† طھط§ظ„ظٹظپ ظƒظ†ظ†ط¯ ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط¬ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط¢ط±ط§ط، ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظ„ ظ‚ط±ظ† ع†ظ‡ط§ط± طھط§ ط¯ظ‡ظ… ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط·ظ„ط§ط¨ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ط±ط§ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¨ط§ط¨ظˆظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظپطھط§ظˆط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط³ظˆط® ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ط› ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظ‚ظˆط· ط§ط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظپطھط§ظˆط§ (ظˆ ط¢ط±ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ) طھظˆط¬ظ‡ ط´ظˆط¯.
ظ…ط¹ظٹط§ط± ع¯ط²ظٹظ†ط´ ظٹظƒ ط±ط´طھظ‡ ط®ط§طµ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„
ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط±ظˆط¹ ط±ط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ…طھط± ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط±ط§ط؛ط¨طھ طھط± ظˆ ط§ط² ط¶ظ„ط§ظ„طھ طŒ ط¨ظ‡طھط± ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ط¯.
ظˆ ع†ظˆظ† ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظپطھظ† ظˆ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ظƒظپط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظٹظƒ ط±ط´طھظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط±ط´طھظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط§طµظ„ط§ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط±ط´طھظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط²ظٹظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†ط§ظپط¹ ط¯ظ†ظٹظˆظٹط´ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط´طھظ‡ ظ¾ط± ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ط§ط² ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط§ط®ظ„ط§طµ ظ†ظٹطھ ط¯ط± ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¢ظ…ظˆط²ظ‰ ط§ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظٹظƒ ط³ط±ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ… ط¹ط±ط¨ظ‰ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظٹع† ظƒط³ طŒ ط®ظˆط§ظ‡ ظˆط§ط¹ط¸ ظٹط§ ظ…ط­ط¯ط« ظٹط§ ظپظ‚ظٹظ‡ ظٹط§ ظ…طھظƒظ„ظ… طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ط± ط·ظ„ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ‚ط±ط§ط، ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط¨ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒظ„ظ…ط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط§ظ„ظپط§ط¸ ط¢ظ† ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ظˆط¸ط§ظٹظپ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط®ط§ظ„ط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ (ط¯ط± ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒط±ظٹظ… ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† طھط§ظƒظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³ ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¢ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ط± ط·ظ„ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط§ط³طھ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ظٹط± طµط­ط§ط¨ظ‡ ظˆ ط؛ط²ظˆط§طھ طŒ ط¢ظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط¸ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¬ط§ظٹع¯ط²ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ طµط¯ط§ظ‚طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط› ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ط§ظ…ط± (ظˆ ط³ط± ظˆ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ) ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظˆ طµظپط§طھ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ط¬ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§طµظˆظ„ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ظ‡ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ ط¨ط®ط´ظˆط¯ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¹ط§ظ„ظ… ظ…ط­طھط§ط¬ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظˆ طھظ‚ط±ظٹط± ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ظٹط³طھ ظ…ط±ع¯ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ… طھظپطµظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¨ط± ط¹ظƒط³ ط¹ظˆط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپطھ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ„ط²ظˆظ… ط±ط¹ط§ظٹطھ طھط±طھظٹط¨ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„
ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ط·ظ„ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ط´طھط±ظƒ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† طھط®طµطµ ظˆ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظ…ع¯ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¢ظ† ط±ط§ طھظƒظ…ظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ طھظپط³ظٹط± ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ظ‡ ظˆ ظƒظ„ط§ظ… طŒ ظƒط§ظ…ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظƒظ„ط§ظ… ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ط² ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± طھط´ط®ظٹطµ ط§ط¯ظ„ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظ…ظ†ط·ظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ط¹ طŒ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‰ ط§ط¹طھظ†ط§ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¹ط§ظ‚ظ„ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظٹط§ظ†طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ظˆط§ظ… ظˆ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ط§ظ† طŒ ظ…ط­طµظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط§طھظ‡ط§ظ… ط§ظ‡ظ„ ظƒظپط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط­ط¯ط« ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظˆ ط§طھظ‡ط§ظ…ط´ط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط§ ط§ط¯ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ (ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ظ…ط¹ط§ط¯) ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظٹظƒ ظپظ‚ظٹظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯
ط¯ط´ظˆط§ط±طھط±ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظپظ‚ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط¢ظ† ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظپظ‚ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ظپظ‚ط§ظ‡طھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظ…ط±ع¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ظˆ ط³ط±ط´ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ…طھط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ظ‰ ط¬ظˆظٹظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط°ظ‡ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ† ط§ظ…ظˆط± ط§ط¯ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ ظˆ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‚ط¯ط±طھ طھط­ظ„ظٹظ„ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ظ‡ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¯ط± ط°ظ‡ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ظˆ ظ†طھط§ظٹط¬ طھظپطµظٹظ„ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ طµط؛ط±ظ‰ ظˆ ظƒط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ظ…ط´ط®طµ ط³ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¹ظ„ظ… ظƒظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظپظ‚ظ‡ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط§طµظˆظ„ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپظƒط± ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ط³طھع¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط°ظˆظ‚ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط­ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظˆ ط§ط°ظ‡ط§ظ† ط¢ظ† ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ط®ط¨ط±ظ‡ط§ ظˆ طھط§ط±ظٹط®ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ط²ط§ط±ط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طµط¯ظ‚ ظˆ ظƒط°ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ†ط¯ط› ظ„ط°ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ظ…طھظˆط§طھط± ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¢ط­ط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ط¨ط±ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط¬ط­ ط¨ط§ ظ…ط±ط¬ظˆط­ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط³ظ„ظٹظ… ط§ظ„ظ†ظپط³ ظˆ ط³ط§ط¯ظ‡ ط°ظ‡ظ† ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط®ظˆط´ ط¨ط§ظˆط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ظ‚ظ‚ظٹظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ† ط¯ظ‚ظٹظ‚ طھط±ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط³ط§ظ† ط§ط³طھ .
ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط² ظٹظƒ ط°ظ‡ظ† ط±ظٹط²ط¨ظٹظ† ظˆ ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆطŒ ط§ط² ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ„ط·ظٹظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط¯ط¨ظ‰ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ظˆ ط¹ط§ط¬ط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¨ط± ظپظ‚ظٹظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظپظ‚ظ‡ ط¨ظ‚ط¯ط±ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط±ظٹط§ط¶ظ‰ ظˆ ظ†ط­ظˆ ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ظ† ط› ط²ظٹط± ط¯ط± ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط®ط§طµظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ظپظ‚ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظƒ ط§ظ†ط¯ط› ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط¹ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… .
ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظپظ‚ظ‡ طŒ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظ…ظƒظ„ظپظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ ظ…ظƒظ„ظپظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ‡ط± ظ¾ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طھط¹ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط°ظ‡ظ† ظپظ‚ظٹظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظˆط¬ ط´ظƒظˆظپط§ظٹظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ† ط§ط¹ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط³ط§ط­طھظ‡ط§ ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ظˆ طھظˆط§ط±ظٹط® ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط¹ط§ط¯ط§طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ‚ط¶ط§ظٹط§ ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط§ط«ط± ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¹ط§ط¯طھظ‡ط§ ط¯ط± ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط³ط§ط®طھظ† ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¢ط³ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ظ†ظٹط² ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ‡ظ†ط¬ط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¶ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ ظ†ظٹطھ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ طŒ ظˆ طµط±ظپ ظˆ ظ†ط­ظˆ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ظˆ ظ†ظƒط§طھ ط³ط®ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ„ط؛طھ ط±ط§طŒ ظˆ ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ط§طھ ظˆ... ظˆ ط¹ط§ط¯ط§طھ ظ…طµط·ظ„ط­ ظ…ظٹط§ظ† طھط¬ط§ط± ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ظ…طھط¶ط±ط± ط´ط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط³ظٹط§ط³طھظ‡ط§ ظˆ ط¬ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§.
ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ…طھط± ط°ظ‡ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¯ط±ط§ظƒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظٹظ… ظˆ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ظ†ط¨ط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط§ظ‡طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯طŒ ط¹ظ„ظ… ظپظ‚ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط´ظƒظ„ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط´ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپظ„ط³ظپظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¯ط¨ظٹط§طھ طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ. ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظƒظ‡ ط°ظ‡ظ†ظٹطھ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظˆط´ ظˆ ظپط·ط±طھ ط§ظˆ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ„ ظ…ظٹط³ط± ظ„ظ…ط§ ط®ظ„ظ‚ ظ„ظ‡ : ظ‡ط± ظƒط³ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ‚ظٹظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ط§ظپط¸ظ‡ ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ…ط±ط§ط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ طµظپط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ط°ظ‡ظ† ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظپظ„ط³ظپظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§طµظˆظ„ ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط°ظ‡ظ† ط¯ط± ط¯ظپظ† طھط­ظ„ظٹظ„ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ظˆ ط­ط¯ظٹط« ظ‚ظˆظ‡ ط­ط§ظپط¸ظ‡ ظˆ ط°ظˆظ‚ ط§ط¯ط¨ظ‰ ط¨ط³ ط§ط³طھ ط› ظˆ ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط±ط¬ط§ظ„ ظˆ طھظˆط§ط±ظٹط® ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ط¦ظ… طµط¯ظ‚ ظˆ ظƒط°ط¨ ظˆ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆظ‡ طھط¹ط§ط¯ظ„ ظˆ طھط±ط§ط¬ظٹط­ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط؛ط±ط¶ ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط·ط§ظ„ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ظ…ط¨ط§ط¯ط§ - ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط­ط³ط¯ طھظˆ ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ظپظ‚ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظپظƒط§ط± ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ع†ظٹط² ط§ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ط› ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¨ظ‡ ظ„ط؛ط²ط´ ط¯ع†ط§ط± ع¯ط´طھظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‰ طŒ ط¯ط± طµظپط§طھط´ط§ظ† ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ ط¹ظ„ظˆظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ط³طھط¹ط¯ظٹظ† ط§ط¯ط±ط§ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظپط²ظˆظ†طھط±ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط³ط§ظ† طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ„ظˆظ… ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظˆ ط§طµظˆظ„ ط¯ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظˆ ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ظˆ ط´ط±ط­ ط³ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط¯ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† . ط§ظƒط«ط± ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظپظ‚ظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط¢ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظٹط§طھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ط§ ط؛ظٹط± ظپظ‚ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط´ط´ ظ‡ط²ط§ط± ط¢ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‡ظ…طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ظ†ط¯ط±ط²ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظپظ‚ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ظˆط§ظ‡ط± ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط± ظˆ ط³ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ظپط¶ظٹظ„طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظ„ط²ظˆظ… طھظ„ط§ط´ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ ظˆ ط¶ط±ظˆط±طھ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ…
ط¨ط§ظٹط¯ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ… ط¯ط± طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ ط®ظˆط¯طŒ ط³ط±ط³ط®طھط§ظ†ظ‡ ط¨ظƒظˆط´ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظپط§ط¶ظ„ظ‡ ط®ظˆظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظ…ط±ط¨ظˆط· ظƒظپط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظ‡ط°ط¨ ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ظٹظˆط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹط§ظ…ظˆط²ط¯. ظ…ظ‡ط°ط¨ ط³ط§ط®طھظ† ظ†ظپط³ ط§ط² ط±ط°ط§ظٹظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط§ط² ط®ظˆط´ظ†ظˆظٹط³ظ‰ ظˆ طھظƒظ…ظٹظ„ ط³ط§ظٹط± ظپظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ طھظ…ط±ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ظ¾ط®طھظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ‡ط± ط§ط³طھ طŒ ط¢ط³ط§ظ† طھط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ظ†ط¸ط§ط±طھ ظˆ ط§ط´ط±ط§ظپ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط§ظٹطµ ط®ظˆط¯ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط¬ط§ط±طھ ظˆ ط¨ظ†ط§ظٹظ‰ ظˆ ط·ط¨ط§ط¨طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط³ظ‰ ط¢ط³ط§ظ† طھط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظ†ط¸ط§ط±طھ ظٹظƒ ط§ط³طھط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظٹظˆط¨ ظˆ ظ†ظ‚ط§ظٹطµ ظƒط§ط± ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظ†ط§ط¯ط§ظ†ط§ظ† ط§ط² طµظˆظپظٹظ‡ ظˆ ط¹ظˆط§ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ظƒط¬ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط§ظ…ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طھظٹط±ظ‡ ظˆ طھط§ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط´ط±ظٹط¹طھ ط±ط§ ط¨ط§ط·ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ طھط±ظٹظ† ط¹ظ„ظˆظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ†ط²ط¬ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ†ط§ظ… ظ…ط±ط´ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¯ط§ظ† ظˆ ظپط§ط³ظ‚ ظˆ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط°ط§ظٹظ„ ط®ظ„ظ‚ظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طھط§ ط§ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ â€چ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ط¯ظ„ ظˆ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط§ط®ط±ظˆظ‰ ط±ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ظٹظ† ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ طµظˆظپظ‰ ع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¹ط±ظپط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ† ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظƒط³ظ‰ ط¨ط± ظ…ط­ظˆط± ط¹ظ„ظˆظ… طµظˆظپظ‰ ع¯ط±ظ‰ ط¨ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ظٹظ† ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط´ط±ظٹط¹طھ ط±ظˆط§ظ†ظٹط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† طµط±ظپط§ ط­ظپط¸ ط§ظ„ظپط§ط¸ ظˆ ط§طµط·ظ„ط§ط­ط§طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ط¨ط¹ظٹط¯ ط´ظ…ط§ط± ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¶ظ‰ ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظˆط´طھط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظ…ط±ط­ظˆظ… ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ط´ط±ظٹط¹طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط«ط§ظ„ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط¨ط¯ط¹طھظ‡ط§ ظˆ ط®ط±ط§ظپط§طھ ع¯ط±ظٹط²ط§ظ†ظ†ط¯ط› ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط¹ط²ظ„طھ (ظˆ ط®ظ„ظˆطھ ط¨ط§ ط­ظ‚ ط³ط¨ط­ط§ظ†ظ‡ ) ظˆ ط±ظٹط§ط¶طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظٹظƒ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظپظ„ط³ظپظ‡ ظˆ ظƒظ„ط§ظ…
ظˆ ط¨ط± ظپظٹظ„ط³ظˆظپط§ظ† ظˆ ظ…طھظƒظ„ظ…ط§ظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¸ط±ظپظٹطھ ظپظ‡ظ… ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط­ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¸ط±ظپظٹطھ ط§ط¯ط±ط§ظƒط´ط§ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ط§ظٹظ† طھظˆطµظٹظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط°ظ‡ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ظˆ ظ…ظ„ط²ظˆظ…ط§طھ طŒ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط°ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط§طµ ظ†ظٹط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط³ط®ظ†ظ‰ ط°ظ‡ظ† ط¹ظˆط§ظ… ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط°ظ‡ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظˆط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ ط¯ط± ط§ط³طھظ…ط±ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ†ط¯ط› ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط­ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط³ط¯ ط§ط³طھط§ط² ط¢ظ† ط­ظ„ظˆظ„ ط­ظ‚ طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط§ط¬ط³ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯. طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ† ط°ظ„ظƒ ط¹ظ„ظˆط§ ظƒط¨ظٹط±ط§.
ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ط§ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ…ط¹ط¯ظˆظ… ظ…ط­ط§ظ„ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظپظ‰ ظ…ط¹ط§ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯. ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ظˆط¯ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ط®ط§ط·ط± ط­ط¯ظˆط« ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط¢ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط¯ظٹظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط² ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظپظ‰ طµط§ظ†ط¹ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظ†ط¯.
ظˆ ط¨ط± طھظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§طŒ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… طŒ ظƒظ… ظƒظ†ظ‰ ط› ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ط«ط±ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§. ظˆ طھط±ظƒ ظƒظ†ظ‰ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ط؛ط¨ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ طµط§ظ„ط­ظٹظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ‡ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ ط› ط²ظٹط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ط§ط´ط±طھظ‰ طŒ طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ط± طھظ‡ط°ظٹط¨ ظ†ظپط³ ظ…ظˆط«ط± ط§ط³طھ .
ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‚ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط´ط¯ ظˆ ط°ظƒط± ظˆ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ط¯ط±ظˆظٹط´ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¬طھظ‡ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ظ„ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط§طµظˆظ„ ظˆ ظ†ط­ظˆ ظ†ظٹط² ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط± ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ†ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ط¯ط± ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹طµط±ظ…ط§ ط¨ظٹط´طھط±ظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ط§ط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ط§ ط­ط§ظƒظ…ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط­ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظ¾ط³ ط³ط§ط®طھظ† ظ…ط¯ط§ط±ط³ ظˆ ط¢ظ…ظˆط®طھظ† ظ†ط­ظˆ ظˆ طµط±ظپ ظˆ ط­ظپط¸ ط§طµط·ظ„ط§ط­ط§طھ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ† ظ…طھط¯ط§ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظٹط² ط­ط±ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯!!
ع¯ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ط³ط¨ط­ط§ظ† ط®ظˆط´ ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ظپط§ط±ط´ظ… ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ…
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¯ط§ط¨ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ط¹ط§ط±ظپ ط³ط§ظ„ظƒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )
ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ظ…ط¹ط§طµظ‰ طŒ ط§ظˆظ„ ط·ط±ظٹظ‚ ط³ط§ظ„ظƒظٹظ† ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ط§ط³ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ظپط§ط¦ط²ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒظ„ظٹط¯ ط§ط³طھظ‚ط§ظ…طھ ظ…ط±ظٹط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§طµظ„ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ط² ظ‡ظ„ظƒط§طھ . ظˆ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± طµط­ط§ط­ ط¯ط± ظپط¶ظ„ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ظ…ط¯ط­ ط¢ظ† ظ‚ظˆظ„ ط§طµط¯ظ‚ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ظٹظ†ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ : ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط­ط¨ ط§ظ„طھظˆط§ط¨ظٹظ†(15)طŒ ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ - ط§ظ„طھط§ط¦ط¨ ظ…ظ† ط§ظ„ط°ظ†ط¨ ظƒظ…ظ† ظ„ط§ ط°ظ†ط¨ ظ„ظ‡(16)
ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ طھظˆط¨ظ‡
ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‡ . ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظپظ‚ط§ظ‡طھظ‰ ط¢ظ† طھط±ظƒ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ظˆ ط¹ط²ظ… ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظˆ طھط¯ط§ط±ظƒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط¯ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط¹ط¶ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط®ظ„ط¹ ظ„ط¨ط§ط³ ط¬ظپط§طŒ طھط±ظƒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±طھظƒط¨ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ط´ط± ط¨ط³ط§ط· ظˆظپط§. ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ظƒظ„ظ…ط§طŒ
ظˆط¬ظˆط¨ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ظˆط¹
ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ‰ ط­ط§ظ„ طŒ ظ„ط§ ط§ط´ظƒط§ظ„ ظپظ‰ ظˆط¬ظˆط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ط§ ظˆ ط´ط±ط¹ط§ ط¨ظ„ط§ طھط§ظ…ظ„ . ط§ط°ظ„ظˆ ط¹ظ„ظ…طھ ط§ظ†ط­طµط§ط± ط§ظ„ط³ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ط§ط¨ط¯ظٹظ‡ ظپظ‰ ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط¯ط§ط± ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط±طŒ ط¹ظ„ظ…طھ ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط¬ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ط´ظ‚ظ‰ ظ…ط­طھط±ظ‚ ط¨ظ†ط§ط± ط§ظ„ظپط±ط§ظ‚ ظپظ‰ ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¨ظˆط§ط±. ظˆ ط§ط؛ظ„ط¸ ط§ظ„ط­ط¬ط¨ ظ‡ظˆ ط­ط¬ط§ط¨ ط§طھط¨ط§ ط§ظ„ط´ظ‡ظˆط§طھ ظˆ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط§ظ„ط³ظٹط¦ط§طھ طŒ ظ„ظƒظˆظ†ظ‡ط§ ط§ط¹ط±ط§ط¶ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ…طھط§ط¨ط¹ظ‡ ط¹ط¯ظˆظ‡ ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ظ‡ظˆظ‰ طŒ ط¨ظ„ ط¨ط¹ط¨ط§ط¯طھظ‡ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظˆط§ظ‚ط¹ طŒ ط¨ظ…ظپط§ط¯ ظ‚ظˆظ„ : ظ…ظ† ط§طµط؛ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ظ†ط§ط·ظ‚ ظپظ‚ط¯ ط¹ط¨ط¯ظ‡ . ظˆ ط¹ظ„ظ…طھ ط§ظٹط¶ط§ ط§ظ„ط§ ظ†طµط±ط§ظپ ظ…ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ط¨ط¹ط¯ ظ„ظ„ظˆطµظˆظ„ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ط¨ ظˆط§ط¬ط¨ طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھظ… ط§ظ„ط§ظ†طµط±ط§ظپ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ط§ظ„ط«ظ„ط«ظ‡ ط§ظ„ظ…ط° ظƒظˆط± ظپظ‰ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط§ظ„طھظˆط¨ظ‡ . ظˆ ظ‚ط¯ ظ‚ط±ط± ظپظ‰ ظ…ط­ظ„ظ‡ ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ط¬ط¨ ظˆط§ط¬ط¨ ط¹ظ‚ظ„ط§ ظˆ ط´ط±ط¹ط§ ط¨ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ظˆط¬ظˆط¨ظ‡ ط§ظٹط¶ط§ ظپظˆط±ظ‰ .
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± طھظ‚ط¯ظٹط± طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ط¹ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ„ظ‚ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¯ط± ط¯ط§ط±ط§ظ„ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط°ط¹ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ„ظ‚ط§ط، ط¯ط± ط­ط¬ط§ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط¨ط§ ط¢طھط´ ظپط±ط§ظ‚ ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ظˆط®طھ . ظˆ ط¶ط®ظٹظ… طھط±ظٹظ† ط­ط¬ط§ط¨ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط­ط¬ط§ط¨ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظٹط§ظ„ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ¾ط´طھ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆطŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ظپط³ ط› ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ظƒط³ظ‰ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ظ‡ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط¯ظˆط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ†طµط±ط§ظپ طھط­ظ‚ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¨ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط³ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯. ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ط«ط¨ط§طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ طŒ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ط¹ طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط®ط§ط·ط± ظ…ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط­ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط´ط±ط¹ . ظˆ ظ†ظٹط² ظˆط¬ظˆط¨ ط¢ظ† ظپظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ .
ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط³ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط·ط§ظ„ط¨ طµط­طھ ط¨ط¯ظ†ط´ â€چ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظپظˆط±ظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط³ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ط¯ظپط¹طھط§ط› ظˆ ط³ظ…ظˆظ…ط§طھ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط§ظٹط¶ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ط³ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظپظˆط±ط§ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط®طھظ… ط¨ظ‡ ط´ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ . ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط¹ظ…ط¯ظ‡ طھط±ط³ط´ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط³ظˆط، ط®ط§طھظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ .
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ظپط§ظ„ط¨ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¨ط¯ط§ط±! ظٹط§ ط§ط®ظˆط§ظ† ط§ظ„ط­ظ‚ظٹظ‚ظ‡ ظˆ ط®ظ„ط§ظ† ط§ظ„ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„طھظˆط§ط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ظپظٹظ‚ظ‡ ط§ظ„ط§ظ†ظٹظ‚ظ‡ طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹط¹ظ…ظ„ ط³ظ…ظˆظ… ط§ظ„ط°ظ†ظˆط¨ ط¨ط±ظˆط­ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط§ظ„ط§ظٹظ†ظپط¹ ط¨ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ„ط§ط­طھظ…ط§ظ‰ ظˆ ظٹظ†ظ‚ط·ط¹ ط¹ظ†ظ‡ طھط¯ط§ط¨ظٹط± ط§ظ„ط§ط·ط¨ط§ط، ظˆ ظٹط¹ط¬ط² ط¹ظ† ط§ظ„طھط§ط«ظٹط± ظ†طµط­ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ طھظƒظˆظ†ظˆط§ ظ…ظ† ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ظ‚ظˆظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ : ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹظ† ط§ظٹط¯ظٹظ‡ظ… ط³ط¯ط§ ظˆ ظ…ظ† ط®ظ„ظپظ‡ظ… ط³ط¯ط§ ظپط§ط؛ط´ظٹظ†ط§ظ‡ظ… ظپظ‡ظ… ظ„ط§ظٹط¨طµط±ظˆظ† ط³ظˆط§ط، ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ†ط°ط±طھظ‡ظ… ط§ظ… ظ„ظ… طھظ†ط°ط±ظ‡ظ… ظپظ‡ظ… ظ„ط§ظٹظˆظ…ظ†ظˆظ† .(17)
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظ¾ط³ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط·ط±ظٹظ‚طھ ! ط¨ط´طھط§ط¨ظ†ط¯طŒ ط¨ط´طھط§ط¨ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ طŒ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ظ…ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ ط±ظˆط­ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ† ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط¹ط§ظ„ط¬ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط«ط± ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط¬ظˆط¦ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط²ط´ظƒط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط² ظˆ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط§ط² طھط§ط«ظٹط± ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ط§ظ† ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‰ . ظˆ ط¨ط± ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ظٹظ… طھط§ ظ†طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظٹط¯.
طھظپط§ظˆطھط´ط§ظ† ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ ظ†طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯
.
ط«ظ… ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط§ط® ط§ظ„ط§ط¹ط²طŒ ط§ظ†ظƒ ظ„ط§طھط®ظ„ظˆ ط§ط¨ط¯ط§ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹظ‡ ظپظ‰ ط¬ظˆط§ط±ط­ظƒ ظ…ظ† ط§ظ„ط؛ظٹط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ط°ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ„ط¨ظ‡طھط§ظ† ظˆ ط®ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ط¨طµط± ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ط§ ظ…ظ† طµظ†ظˆظپ ط§ظ„ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ظ‡ط§. ظˆظ„ظˆ ظپط±ط¶ ظپظ„ط§ طھط®ظ„ظˆ ط¹ظ† ط§ظ„ط±ط°ط§ظٹظ„ ظپظ‰ ظ†ظپط³ظƒ ظˆط§ظ„ظ‡ظ… ط¨ظ‡ط§. ظˆ ط§ظ† ط³ظ„ظ…طھ ظپظ„ط§ ط§ظ‚ظ„ ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظˆط§ط·ط± ط§ظ„ظ…طھط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ظ…ط°ظ‡ظ‚ظ‡ ط¹ظ† ط°ظƒط± ط§ظ„ظ„ظ‡ . ظˆظ„ظˆ ط³ظ„ظ…طھ ظپظ„ط§ ط§ظ‚ظ„ ظ…ظ† ط؛ظپظ„ظ‡ ظˆ ظ‚طµظˆط± ظپظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طµظپط§طھ ط¬ظ…ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ط¬ط§ط¦ط¨ طµظ†ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ظ‡ طŒ ظˆظ„ط§ط±ظٹط¨ ظپظ‰ ط§ظ† ظƒظ„ طھظ„ظƒ ظ…ظ†ظ‚طµظ‡ ظپظٹظƒ طŒ ظˆ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„ط±ط¬ظˆط¹ ط¹ظ†ظ‡ط§طŒ ظˆظ„ط°ط§ط¨ ظٹط¬ط¨ ط§ظ„طھظˆط§ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظپظ‰ ظƒظ„ ط¢ظ† ظ…ظ† ط§ظ†ط§طھظƒ . ظ‚ط§ظ„ ط§ط´ط±ظپ ط§ظ„ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ -: ظˆ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظٹط؛ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط­طھظ‰ ط§ط³طھط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… ظˆ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ظ‡ ط³ط¨ط¹ظٹظ† ظ…ط±ظ‡ . ظپط¨ظ†ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ط° ظƒط±ظ†ط§طŒ ظ„ظˆ طھط§ ظ…ظ„طھ ط­ظ‚ ط§ظ„طھط§ظ…ظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط§ظ„ظˆط§ط±ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ط¨ط§ط®طھظٹط§ط±ظƒ ظˆ ط§ط±ط§ط¯طھظƒ ظ„ط·ط§ط± ط§ظ„ظ„ظˆظ† ظ…ظ† ظˆ ط¬ظ‡ظƒ ظˆ ط§ظ„ظ†ظˆظ… ظ…ظ† ط¹ظٹظ†ظƒ ظˆط§ظ„ط¹ظ‚ظ„ ظ…ظ† ط±ط§ط³ظƒ طŒ ظ„ظƒظ†ظ‡ ظ‡ظٹظ‡ط§طھ .
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ظ¾ط³ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¹ط²ظٹط² ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظˆ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¢ط²ط§ط± ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡طھط§ظ† ط²ط¯ظ† ظˆ ط®ظٹط§ظ†طھ ع†ط´ظ… طŒ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ‰ . ظˆ ط¨ط± ظپط±ط¶ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ظ…ط¨ط±ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ظ¾ط´طھ ط¯ط± ط¬ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھظ‰ . ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ط°ط§ظٹظ„ ظ†ظٹط² ظ…ط¨ط±ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط±ط§طھ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط¨طھظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ . ظˆ ط¨ط± ظپط±ط¶ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ط§ط·ط±ط§طھ ظ†ظٹط² ظ¾ط§ظ„ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظ„ط§ط§ظ‚ظ„ ط¯ع†ط§ط± ط؛ظپظ„طھ ظ‡ط³طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ط®ط¯ط§ ظˆ طµظپط§طھ ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ظ„ط§ظ„ ط§ظˆ ظˆ ط´ع¯ظپطھظٹظ‡ط§ظ‰ ط®ظ„ظ‚ط´ ظˆ ط§ظپط¹ط§ظ„ط´ â€چ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ . ظˆ ط¨ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ظ…ظˆط± ط¹ظٹط¨ ظˆ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط± طھظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط² ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§طھ طŒ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ‰ ط› ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ط¢ظ„ط´ ط¨ط§ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط± ط¯ظ„ ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط؛ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¨ط§ط± ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط·ظ„ط¨ ظ…ط؛ظپط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… (ظˆ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط؛ط¨ط§ط± ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ط²ط¯ط§ظٹظ… ). ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ط®ظˆط¯طھ ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط³طھ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط±ظ†ع¯ ط§ط² ط±ط®ط³ط§ط±طھ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط§ط² ع†ط´ظ…ط§ظ†طھ ط¹ظ‚ظ„ ط§ط² ط³ط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ¾ط±ظٹط¯. ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¨ط¹ظٹط¯ ط§ط³طھع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ .
ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط´ط´ع¯ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ظˆ ظ„ط²ظˆظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط¢ظ† ط±ط§ ط§طµط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظƒظ‡ ظ„ط§ط§ط´ظƒط§ظ„ = ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ - ط¬ظ„ ظˆ ط¹ظ„ط§ - طµط­ظٹط­ ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ع†ط´ظ… ط¨ط´ظˆط±ظ‰ ظƒط«ط§ظپط§طھ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ظ„ط¨ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ط§ظ†ط¯ظ† ط¢طھط´ ظ†ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ . ظˆ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± طھط§ط«ظٹط± ط¢طھط´ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط³طھ طŒ ط§ط³ط¨ط§ط¨ ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط± طھظƒظپظٹط± ط°ظ†ظˆط¨ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…طھ طµط¯ظ‚ ط§ط³طھ . ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط­ظ„ط§ظˆطھ طھط´ظ‡ظٹط§طھ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظ…ط¨ط¯ظ„ ط¨ظ‡ طھظ„ط®ظ‰ ظ†ط¯ظ… ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ طھط¨ط¯ظ„ ط³ظٹط¦ط§طھ ط¨ط± ط­ط³ظ†ط§طھ ط¨ط§ط´ط¯. ط¢ظٹط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظˆط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ط±ظ‰ - ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ - ظ‚ط¨ظˆظ„ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط¬ط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ . ط¬ظˆط§ط¨ ط¢ظ…ط¯:ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط²طھ ط®ظˆط¯ظ… ط§ع¯ط± ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طŒ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ظ„ط§ظˆطھ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط§ظˆط³طھ . ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظˆط´طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط±ظٹط²ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط§ط³ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ظˆط´طھظ‡ط§ظ‰ طµط­ظٹط­ ط±ط§ ظ‡ظ… ظپط§ط³ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ط§ظ† .
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ظٹط¯ ظ‚طµط¯ط´ طھط¹ظ„ظٹظ‚ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ظ‡ط± ظ…ط­ط±ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ظ‡ط± ظˆط§ط¬ط¨ظ‰ طŒ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظˆط§ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط§ظ„ظ‰ ط­ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظˆطھ ((= ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط¨ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ…ط± ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ طھط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯
. ظˆ طھط¯ط§ط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظپظˆطھ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ . ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ظپظƒط± ط±ط§ ط¬ظˆظ„ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯ ط§ط² ط­ظٹظ† ط¨ظ„ظˆط؛ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ظ„ظˆط؛ ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ظٹظƒظ‰ ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط§ط¶ظٹظ‡ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ظƒظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ظ…ط§ظ„ ظƒظ‡ ط±ط§ طھظپط±ظٹط· ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط§ط¹ظ… ط¹ظ…ط¯ ظˆ ط®ط·ط§طŒ ظˆ طھظƒظ„ظٹظپ ط¯ط§ط´طھظ† ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ† . ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط­ط³ط§ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ع¯ط± طµط§ط­ط¨ط§ظ†ط´ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ ظˆظ„ظˆ ظˆط±ط«ظ‡ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھط­ظ„ط§ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆط§ظ„ط§ ط¹ظ†ط¯ ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ط³طھط·ط§ط¹ظ‡= ط¯ط± طµظˆط±طھ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ظ…ط§ظ„ظ‰ ظ…ط¸ظ„ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط§ط² ط·ط§ط¹ط§طھ ع†ظ‡ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط¶ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ظƒظپط§ط±ظ‡ ع†ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¯ظ‡ط¯. ظˆط¬ظˆظ‡ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ ط®ظ…ط³ ظˆ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط²ظƒط§طھ ع†ظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯. ظˆ ط¯ط±ط³طھ طھط§ظ…ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ طھط¯ط§ط±ظƒ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ظ„ط§طھط¯ط§ط±ظƒ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ط¨ط¯ظٹظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط± ع¯ط±ط¯ط¯.
ط§ظ„ظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ظٹط´ظٹط± ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط§ظ…ظٹط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ((= ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ :
ظˆ ظ‡ظˆ (ط§ظ‰ ط§ظ„ط§ط³طھط؛ظپط§ط±) ط§ط³ظ… ظˆط§ظ‚ط¹ ط¹ظ„ظ‰ ط³طھظ‡ ظ…ط¹ط§ظ† : ط§ظˆظ„ظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط¯ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ظ…ط¶ظ‰ طŒ ظˆط§ظ„ط«ط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¹ط²ظ… ط¹ظ„ظ‰ طھط±ظƒ ط§ظ„ط¹ظˆط¯ ط§ظ„ظٹظ‡ ط§ط¨ط¯ط§طŒ ظˆ ط§ظ„ط«ط§ظ„ط« ط§ظ† طھظˆط¯ظ‰ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‡ظ… ط­طھظ‰ طھظ„ظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ…ظ„ط³ ظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظٹظƒ طھط¨ط¹ظ‡ طŒ ظˆط§ظ„ط±ط§ط¨ط¹ ط§ظ† طھط¹ظ…ط¯ ط§ظ„ظ‰ ظƒظ„ ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ط¶ظٹط¹طھظ‡ط§ ظپطھظˆط¯ظ‰ ط­ظ‚ظ‡ط§طŒ ظˆ ط§ظ„ط®ط§ظ…ط³ ط§ظ† طھط¹ظ…ط¯ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ط­ظ… ط§ظ„ط°ظ‰ ظ†ط¨طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط³ط­طھ ظپطھط°ظٹط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ط­ط²ط§ظ† طŒ ط­طھظ‰ طھظ„طµظ‚ ط§ظ„ط¬ظ„ط¯ ط¨ط§ ظ„ط¹ط¸ظ… طŒ ظˆ ظٹظ†ط´ط§ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ…ط§ ظ„ط­ظ… ط¬ط¯ظٹط¯طŒ ظˆط§ظ„ط³ط§ط¯ط³ ط§ظ† طھط°ظٹظ‚ ط§ظ„ط¬ط³ظ… ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط·ط§ط¹ظ‡ ظƒظ…ط§ ط§ط°ظ‚طھظ‡ ط­ظ„ط§ظˆظ‡ ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹظ‡ ظپط¹ظ†ط¯ ط°ظ„ظƒ طھظ‚ظˆظ„ ط› ط§ط³طھط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡(18).
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ظ…ط¹طµظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯ط› ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ط³ظپط± ظ…ط¹طµظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط¨ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط·ط§ط¹طھ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ظ†ط­ظˆ ط°ظ„ظƒ ظ…ظ…ط§ ظٹط·ظˆظ„ ط°ظƒط±ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط«ظ„ظ‡ ((= ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† طŒ ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ظ…ط«ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± طھط¹ظ„ظٹظ… ظ†ط­ظˆظ‡ طھظˆط¨ظ‡
ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط¬ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ظ‚ط¯ط±ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ط­ط²ظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط«ظ… ط¨ط¹ط¯ ط°ظ„ظƒ = ط³ظ¾ط³ ط¨ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ - ظ‚ط¯ط³ ط³ط±ظ‡ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² - ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط­ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯. ظ…ط§ ط­طµظ„ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ظٹظƒط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظˆظٹظ… ط°ظ„ ط§ظ„ظ‚ط¹ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طں
ع¯ظپطھظٹظ… : ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط؛ط³ظ„ ط¨ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ظˆط¶ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯طŒ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظƒط¹طھ ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ‚ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯ ط±ط§ ط³ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ظ…ط¹ظˆط°طھظٹظ†(19) ط±ط§ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ظƒظ†ظٹط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط®طھظ… ظƒظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ ظ†ط³ط® ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ‡ظپطھ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯:ظٹط§ ط¹ط²ظٹط² ظٹط§ ط؛ظپط§ط± ط§ط؛ظپط±ظ„ظ‰ ط°ظ†ظˆط¨ظ‰ ظˆ ط°ظ†ظˆط¨ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ط§طھ ظپط§ظ†ظ‡ ظ„ط§ظٹط؛ظپط± ط§ظ„ط°ظ†ظˆط¨ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھ
ط¨ط¹ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ†ظٹط³طھ ظ‡ظٹع† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط§ظ…طھ ظ…ظ† ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طµط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† طµط¯ط§ ظƒظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§! ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ط¨ع¯ظٹط± ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ طھظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡طھ ط¢ظ…ط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظƒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظٹط± ط¹ط±ط´ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ! ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯ ط¨ط±طھظˆ ظˆ ط¨ط± ط§ظ‡ظ„ طھظˆ ظˆ ط¨ط± ط°ط±ظٹظ‡ طŒ طھظˆ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±: ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ! ط®طµظ…ط§ط، = ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ . ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ„ظƒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ : ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ! ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ط² طھظˆ ط³ظ„ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط¨ط± طھظˆ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ظ„ظƒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ : ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ! ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± طھظˆطŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± طھظˆ ظˆ ط°ط±ظٹظ‡ طھظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ طھظˆ ط¯ط± ظˆط³ط¹طھ ط±ط²ظ‚ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طŒ ظˆ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… : ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ط¨ط§ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظˆطھ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط§ طھظˆطŒ ظˆ طµط¯ظ…ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ط¨ط± طھظˆ ط§ط«ط± ظ…ط±ع¯ طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط±ظˆط­ طھظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ظ‡ظ„ .
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظٹظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ع¯ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط؛ظٹط± ظ…ط§ظ‡ ط°ظ‰ ظ‚ط¹ط¯ظ‡ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆطµظپ ظƒط±ط¯ظ… . ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ طھط¹ظ„ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظ…ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظ…ط¹ط±ط§ط¬ . ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« .
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ طھط§ط¦ط¨ ط¯ط± ط­ط§ظ„ طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ط¯
ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ع†ظٹط²ظ‰ طھطµط¯ظ‚ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ع†ظٹط² ظƒظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ طµط¯ظ‚ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط؛ط¶ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط؛ط³ظ„ ظƒظ†ط¯.
طµط­ط±ط§ظٹظ‰ ظٹط§ ط¬ط§ظ‰ ط®ظ„ظˆطھظ‰ ط±ظˆط¯. ط³ط± ط®ط§ظƒ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ظٹظƒظ‰ ظ…ط¹ط§طµظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط­ظˆ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظٹط§! ظپظ„ط§ظ† ظ…ط¹طµظٹطھ ط±ط§ ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ظٹط§ ظپظ„ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ظˆط± طھظˆطŒ ظˆ طھظˆ ظ‚ط§ط¯ط± ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ظ…ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط­ظ„ظ… ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظ…ط±ط§ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‰ . ط§ظ„ط§ظ† ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ… طŒ ط؛ظ„ط· ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ع¯ط°ط±. ظˆ ظ†ط¹ظ… ظ…ط§ ظ‚ظٹظ„ = ظˆ ط´ط§ط¹ط± ظ†ظٹظƒظˆ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :

ط§ع¯ط± ع†ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط¯ظ… ط³ط§ظ„ظƒ ظ…ظٹط§ظ† ظ†ط§ط¬ظ‰ ظˆ ظ‡ط§ظ„ظƒ
ط؛ظ„ط· ظƒط±ط¯ظ… ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… طŒ ط²ظپط¹ظ„ ط®ظˆط¯ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ…
ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظپظ„ط§ظ† ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ… ط¯ط± ظپظ„ط§ظ† ظˆظ‚طھ . ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طھظپطµظٹظ„ طŒ ط§ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯ طھط§ ط®ط³طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط­ط²ظ† ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط¹ط¯ ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط´ط±ظٹظپ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ط¯ط¹ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ظٹظپظ‡ ط´ط±ظٹظپ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± طµط­ظٹظپظ‡ ط³ط¬ط§ط¯ظٹظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظˆظ„ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظٹط§ ظ…ظ† ظ„ط§ ظٹطµظپظ‡ ظ†ط¹طھ ط§ظ„ظˆط§طµظپظٹظ† (20) ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط§ظˆظ„ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط®ظ…ط³ظ‡ ط¹ط´ط± ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط³ظˆط² ط¯ظ„ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:
ط¢ط¯ظ… ط¨ط± ط¯ط±ع¯ظ‡طھ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ طµط¯ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ط¢ظ‡
ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¹ظپظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆط² ظپط±ظˆط¯ط³طھط§ظ† ع¯ظ†ط§ظ‡
ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظˆظپط§ط، ط¨ظ‡ ط´ط±ط§ظٹط· طھظˆط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ظ… طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط±ط¨ظٹظ† ط¯ط± ع¯ط§ظ‡طھ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط±ط§ ظ‡ظ… ظˆط§ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط²ظ… ط«ط§ط¨طھ ط¨ط§ط´ظ… طŒ ظˆ ع¯ظ…ط§ظ†ط´ ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط³طھط¬ط§ط¨ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط§ظ„ظ… - ط¬ظ„ ط°ظƒط±ظ‡ - ظ…ط¹ط§ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط­ط³ظ† ط¸ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‚ ط®ظˆط¯طŒ ظˆ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط± ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ع¯ط± ط®ط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ظˆ ط¨ط§ط² ظ…ط±طھظƒط¨ ظ…ط¹طµظٹطھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظƒط³ظ„ ظ†ط´ظˆط¯ ط§ط² ط´ظƒط³طھظ† طھظˆط¨ظ‡ طŒ ظپط§ظ†ظ‡ ط§ط±ط­ظ… ظ…ظ† ظƒظ„ ط±ط­ظٹظ… .
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط±طھظƒط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط±طھظƒط§ط¨ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯
ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط§ظ„ظ†ط³ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§طµظ‰ : ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھ طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط­ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ طŒ ظˆ ط­ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ . ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظٹظ† ظ‡ط± ط³ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط§ط®ط¨ط§ط± ط®ظˆظپ ط¨ط± ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ظ…ظ†طµط±ظپ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯: ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ظ…ط±طھظƒط¨ ط´ط¯ظ‰ط§ظ†ظ‰ ظ„ط§ط§ط؛ظپط±ظ„ظƒ ط§ط¨ط¯ط§ ((= ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² طھظˆ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ط³طھط­ظ‚ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط¨ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط­ط¯ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ط¹ظپظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¯ ع¯ط°ط´طھ - ظ„ط¹ظٹط§ط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ - ظ…ظˆظ„ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¹ط§ظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ…ط±ط²ط´ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط±ط­ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ط®ظ„ط§ظپ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط­ظƒظ…طھ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط¹طµظٹطھظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ع¯ط°ط´طھظ† ط§ط² ط­ط¯ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط¹طµظٹطھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط´طھط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨طھط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط§ظ„ظ…ظ„ظˆظƒ - ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… - ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ طŒ ط­ط§ط¶ط± ظˆ ظ†ط§ط¸ط±طŒ ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ â€چ ط­ط¶ظˆط±ط´ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط§ط· ط¹ط§ظ„ظ… طµظپ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ„ط´ظƒط± ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ†ظ‚ط·ظ‡ طŒ ع†ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ع†ظ‡ ظ‡ظˆط§طŒ ع†ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ط§ط¬ط²ط§ ظˆ ط¬ظˆط§ط±ط­ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ع†ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط°ظƒط± ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظپظˆط±ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ط¯ظˆظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ظٹط¯ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ط§ط¦ظپ ظˆ ظ„ط±ط²ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط§ط² ظ‡ط± ط¬ط§ظ‰ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ‡ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط¯ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ .
ظˆ ط§ع¯ط± - ظ†ط³طھط¬ظٹط± ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ = ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ - ط´ظ‡ظˆطھ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ظ†ع¯ط´طھ طŒ ظ…ط¹طµظٹطھ ط±ط§ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط±ط¯ظ† ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯طŒ ط­ط§ظ„ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظˆظ‚طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط§ط®ط¨ط§ط± ط±ط¬ط§ط، ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط®ظˆط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ظٹظˆط³ â€چ ظ†ظƒظ†ط¯ ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ع¯ظˆظٹط¯ ظƒط§ط± طھظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§طµظ„ط§ط­ ظ¾ط°ظٹط± ظ†ظٹط³طھ . طھظˆ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‰ ط¹ظ† ط¹ظ…ط¯ ظˆط§ظ„طھظپط§طھ = ط§ط² ط±ظˆظ‰ طھطµط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں! ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط¢ظ† ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط¯ط¨ط®طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظƒظ„ظٹظ‡ ظ‡ط± ط®ظٹط§ظ„ ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظƒظ† طŒ ط¢ظ† ط®ظٹط§ظ„ ط§ط² ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ظƒط±ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظٹط§ط³ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ظ…ظ† ط§ط² ظ…ط¹ط§طµظ‰ ظƒط¨ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ط·ظˆط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط±ظˆظ… طŒ ط¨ط§ط² ط§ع¯ط± ط±ط­ظ… ظƒظ†ط¯ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ط­ظ… ظ…ظ† ظ„ط§ ط±ط§ط­ظ… ظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط§ط² ظƒط«ط±طھ ط¬ظˆط¯ط´ ط§ط³ظ… ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظˆظ‡ط§ط¨ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط­ط³ظ† ط¸ظ† ط¹ط¨ط¯ ظ…ظˆظ…ظ† ط§ط³طھ . ظ†ط¯ظٹط¯ظ‰ طھظˆط¨ظ‡ ظ‚ط§طھظ„ ط­ظ…ط²ظ‡ ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ ط¨ع¯ظˆط´طھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ع†ط·ظˆط± ط¯ظ„ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ظ†ط¨ط§ط³ظ†ظ…ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط§ ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط³ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ظ… ط§ظ„ط§ظ‚ط§طھظ„ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† . ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط±ط§ ط¨ط¬ط² ظ‚ط§طھظ„ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط§ط³طھط«ظ†ط§ط، ظ†ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ .
ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ طµط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ط¯ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظٹط§ط؛ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ طھط±ط­ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ظ‚ط¨ظٹط­ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط®ط¨ط± ظ†ط¨ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ†ظپط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظƒط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ظˆط§ط³ط¹ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ - ط¬ظ„ ظˆ ط¹ظ„ط§ - ظ…ط§ظٹظˆط³ ط´ظˆط¯ ظˆ طھظ‚ط§ط¹ط¯ ط§ط² طھظˆط¨ظ‡ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ط§ع¯ط± ظƒط§ط± ط¯ط±ط³طھ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ† ط¯ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ :
ط¨ط§ط²ط¢طŒ ط¨ط§ط²ط¢ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ط§ط²ط¢
ع¯ط± ظƒط§ظپط± ظˆ ع¯ط¨ط±ظˆط¨طھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ط§ط²ط¢
ظƒط§ظٹظ† ط¯ط±ع¯ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ع¯ظ‡ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ
طµط¯ ط¨ط§ ط±ط§ ع¯ط± طھظˆط¨ظ‡ ط´ظƒط³طھظ‰ ط¨ط§ط²ط¢
ط«ظ… ط§ط¹ظ„ظ… ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط§ط® ط§ظ„ط§ط¹ط² = ظˆط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھظپطµظٹظ„ طŒ ط§ع¯ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ظ‡ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ = ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‰ ظƒظ… ظˆ ط²ظٹط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¯ط±ط¬ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‚ط´ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط² ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ظ‰ ظƒظ… ظˆ ط²ظٹط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ ط¯ط±ط¬ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‚ط´ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط² ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ . ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ظ„ظپط¸ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط­ط§ظ„ ظ„ط§ط²ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط°ظˆط¯ط±ط¬ط§طھ = ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§طھط¨ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط§ط³طھ . ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ„ط§ ظٹظ…ط³ظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ…ط·ظ‡ط±ظˆظ† ظˆط§ظ„ط§ ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ط±ط¨ظ†ط§ ط¸ظ„ظ…ظ†ط§ ط§ظ†ظپط³ظ†ط§...(21)
ط­ظ‚ظٹط± ظ‡ظ… ط§ظٹظ† ط±ط§ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² طھظƒط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹظˆط¨ ظٹظƒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ط±ط¨ ط§ظ†ظ‰ ظ…ط³ظ†ظ‰ ط§ظ„ط¶ط±...(22) ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ظƒظ… ظپط±ظ‚ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط§ظ…ط±ظٹظ†= ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط±ظ…ظˆط²ط§طھ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط·ط±ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¯ط®ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆط§ظ„ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ† ظˆ ط´ظ…ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط±ط³ط§ظ„ظ‡ ط±ط§ ع¯ظ†ط¬ط§ظٹط´ طھظپطµظٹظ„ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ‡ط¯ظ†ط§ ظپظٹظ…ظ† ظ‡ط¯ظٹطھ طŒ ظپط­ط§طµظ„ ط§ظ„ظƒظ„ط§ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط¨ط¯ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط®طھط§ظ… طŒ ط¨طھظ‚ط±ظٹط± ط¢ط®ط±طŒ ط§ظ† ط§ظ„ط³ط§ظ„ظƒ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ظ„طھظ‚ظˆظ‰ ظٹط¬ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط±ط§ط¹ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆط± = ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² طھط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢ظ† طŒ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ظˆظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ظ‡ طھظ‚ظˆظ‰ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ع†ظ†ط¯(23) ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ .

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation