بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب در محضر عارفان, واصف بادکوبه اى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     AREFAN01 -
     AREFAN02 -
     AREFAN03 -
     AREFAN04 -
     AREFAN05 -
     AREFAN06 -
     AREFAN07 -
     AREFAN08 -
     FOOTNT01 -
 

 

 
 

 

1-نامه 31 نهج البلاغه ، با ترجمه دكتر اسدالله مبشرى ، ص 119-147
2-يعنى در عوض كسب حقيقى و باقى ، به سوداگرى غفلت و غرورپرداخته است .
3-يعنى با معلومات اندك خود به مطلبى كه آن را نمى دانى ، با حدس وگمانچيزى ميفزاى .
4-در تلاش روزى بكوش .
5-يعنى آنچه به ككوشش مال به دست آورى ، در راه خدا نفاق كن و براى ديگران ووارثان ميندوز.
6-يعنى فقط در بند ظواهر دين مى باشند، بدون ادراك آن .
7-يعنى رها در چراگاه شهوات .
8-يعنى قافله مسافران مرگ .
9-يعنى ازمورز و مال ناروا ميندوز.
10-يعنى معلوم نيست از معاملى كه مى كندسود ميبرد يا زيان
11-منظور برادر دينى است .
12-يعنى به حقيقت نيكو شو تا حسن ظن او قطعيتيابد.
13-يعنى نقطه ضعف خود را نبايد آشكار ساخت .
14-بحار الانوار، ج 1، كتاب العلم ، باب 7، حديث 17، ص 224.
15-ايضاح الفوائد، علامه حلى ، ج 4 ص 752 - 755، ترجمه اين وصيت از نسخهاى است كه اقاى (حامد الطائى ) تصحيح كرده و در شماره هاى 41 و 42 مجله تراثناچاپ شده است .
16-نگاه كنيد به المجازات النبويه ص 336، ح 260
17-اشاره به آيه 42 از سوره 4 (ابراهيم ):.... ليوم تشخص فيه الابصار.
18-فقيه ، ج 1، ص 1373
19-42 (شورا): 23: ترجمه آقاى فولادوند.
20-كافى ، ج 4 ص 60، ح 9
21-فقيهت ج 2 ص 36، ح 3.
22-عوالى اللالى ، ج 1 ص 359، ح 31
23-فقيه ، ج 4، ص 387، ح 5834
24- بقره 159، ترجمه آقاى فولادوند.
25-كافى ، ص 54، ح 2.
26- امالى صدوق ، ص 251، ح 11
27- خودسازى ، آيه ا....ابراهيم امينى .
28- الخزائن ، ص 441.
29- بحار الانوار، ج 105، ص 15 الى 17، تحقيق مجله حوزه ، فروردين وارديبهشتسال 372عمروبن جموح
30- بحار الانوار، ج 105، ص 102 - 106، ترجمه عبدالرضا ايزد پناه . اينرساله ، پيش از اين در مجله حوزه به چاپ رسيده است .
31- حديد، 16
32- روضه المتقين ، ج 13، ص 128
33- اين اجازه اى است كه بن نام (مناقب الفضلاء فى رياض العلماء)مشهور است .نسخه هاى خطى آن نيز زياد است . در تصحيح اين متن حاضر از نسخه چاپى و نسخه هاىخطى شماره 5777 و 6320 كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى استفاده شده است .
با استفاده از تحقيق اقاى (ابوالفضل حافظيان ) و ترجمه آقاى (مرتضى اخوان )،(با تصرف )
34- و يا: (ذكر الهى ) را با بهترين ذكرهايت (عبارتها) بگو، زيرا او تو رايادمى كند، با اينكه از تو بى نياز است ، و يا: متوجه باش كه (ياد خدا) ستوده تر وبالاتر از ياد توست .
35- سوره احزاب (33): 41 - 42. ترجمه ايات در سراسر (ترجمهدستورالعمل ) از گردانيده قرآن ،
بر دست آقاى فولادوند است .
36- سوره انفال (8): 33.
37- سوره آله عمران (3): 174
38- سوره انبيا (21): 88
39- چ .سوره مؤ من (40): 44
40- رساله لقاء الله ، حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ، ص 191 - 97عمروبن جموح
41- مراه الرشاد، آيه الله شيخ عبدالله مامقانى ، ترجمه حجه السلام والمسلمينخليل نوروزى .
42- مردان علم در ميدان عمل ، ج 3، ص 124 - 127
43- تذكره المتقين ، ص 110 - 117، تصحيح و تحقيق انتشارات نهاوندى
44-آل عمران / 190 تا 94
45- اين دعا در مفتاح الفلاح ، آمده است .
46- برگرفته از كتاب مفتاح النجاه ، اين مقاله توسطابوالفضل حافظيان ، تحقيق و تدوين يافته ، باتلخيص و تصرف ، در اين كتاب مورداستفاده قرار گرفت . نسخه اى از اين كتاب در كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى بهشماره 2862 موجود است ، (فهرست ج 8ص 66)
47-بحارالانواز، ج 46 ص 73
48-بحار الانوار، ج 96، ص 292.
49-بحار الانوار، ج 68، ص 330
50-بحار الانوار، ج 96، ص 255
51-سوره عنكبوت (29): 69.
52-سوره انبياء (21): 87
53-بحار الانوار، ج 66، ص 325.
54-بحار الانوار، ج 77ص 86
55-بحار الانوار، ج 1 ص 137
56-بحار الانوار، ج 2ص 48
57-سوره بقره (2): 3.
58-سوره اسراء (17): 84
59-كافى ، ج 2 ص 85
60-سوره نساء (4): 69.
61-سوره نور (24): 31
62-كافى ، ج 2، ص 128، ح 1
63-بحار الانوار، ج 65 ص 116
64-بحار الانوار، ج 69 ص 293، در اين حديث چنين است : تفكر ساعه خير منعباده ستين سنه .
65-بحار الانوار، ج 38 ص 113
66-سوره فاطر، (35): 28.
67-بحار الانوار، ج 71، ص 77
68-سوره بقره (2): 165
69-بحار الانوار، ج 97 ص 320، نظير اين روايت است و بخش آخر را فاقد است .

70-سوره طلاق (65): 3.
71-بحار الانوار، ج 71 ص 144
72-مجله كيهان انديشه شماره 38.
73-رساله لقاء الله ، حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ، ص 197 - 203
74- اللهم يا ذا الملك المتا بد بالخلود... .
75-سلوك عارفان ، ترجمه المراقبات فىاعمال السنه ، حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ، با تلخيص ، ص 173 - 202.
76- چرا در قرآن به تدبر نمى نگرند، نكند بر دلهايشانقفل غفلت زده باشد؟! سوره محمد، آيه 24
77-آيا آبى را كه مى نوشيد، مى نگريد؟ سوره واقعه ، آيه 68.
78-سوره مؤ من ، آيه 35.
79-المراقبات ، ص 122.
80-در آسمان معرفت ، علامه حسن حسن زاده آملى ، ص 107 - 110
81-سلوك عارفان ، ترجمه المراقبات فىاعمال السنه ) حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ، ص 244 - 147.
82-رساله لقاء الله ، ايه الله حاج ميرزا ملكى تبريزى ، با تلخيص ، ص ‍ 92 -108
83-سوره كهف ، ايه 110
84-سوره بقره ، ايه 285 - 286
85-آل عمران ، آيه 18 - 19
86-سر الصلاه ، امام خمينى رضوان الله عليه ، ص 27 - 30
87- 

عنقا شكار كسى نشود دام بازگير حافظ
كانجا هميشه باد به دست است دام دا
88-اوست اولين و آخرين و پيدا و نهان .(حديد / 3)
89-با آنان پيكار كنيد تا فته نباشد و دين از آن خدا گردد. (بقره / 193)
90-و پروردگار تو حكم فرموده كه جز او را نپرستيد.(اسراء / 23).
91-فقط تو را مى پرستيم و فقط از تو يارى مى طلبيم .(حمد / 4)
92-هيچ چيزى نيست مگر آنكه با حمد و سپاس او تسبيح گويد، اما شما تسبيح آنان رانمى فهميد.(اسراء. 44)
93-همانا پروردگار تو نماز مى گزارد.اصول كافى ، ج 2، ص 329، كتاب الحجه ، باب مولد النبى (ص )، (حديث / 13)
94-خدا نور آسمانها و زمين است .(نور / 35)
95-نقل از كتاب مردان علم در ميدان عمل ج 2 ص 333 - 340.
96-رساله لب اللباب در سير و سلوك اولى الالباب ، حضرت علامه آيه حاج سيدمحمد حسين حسينى طهرانى ، با تلخيص ، ص 103-139
97- و بايد مؤ منان بر خداوند توكل كنند؛(آل عمران / 160).
98- و بايد توكل كنندگان بر خداوندتوكل كنند ؛ (ابراهيم / 12).
99- شيعيان ما زبانشان بسته است
100-سكوت شعار محبان است ، و خشنودى خدا در آن است و آن از اخلاق پيامبران وشعار برگبزيدگان است .
101-سكوت درى از درهاى حكمت است ، و رهنماى به هر خيرى است .
102-گرسنگى ، خورش مؤ من و غذاى روح و خوراك قلب است .
103--و رها كن كسانى كه دين خود را به بازى و سرگرمى گرفته اند و زندگىدنيا فريبشان داده است . (انعام / 70)
104-و چنين بودند كه پاسى كوتاه از شب را مى خوابيدند و در سحرها استغفار مىكردند. (ذاريات ، 17، 18)
105-نردبان اسمان ، اكبر اسدى .
106-كتاب نامه ها و برنامه ها، استاد علامه حسن زاده آملى - 19 - 26، هزار و يككلمه ، كلمه 178
107-گلشن راز، از شبسترى .
108-حديد، 5
109-حجر، 22
110-الكافى ، ج 1، ص 11، ح 3.
111-هاتف .
112-سوره الانفطار، آيات 7 - 9
113-سوره جن ، آيه 2.
114-سوره اسراء، ايه 10
115-سنايى .
116-حافظ.
117-ظاهرا تروا است .
118-در نسخه اى نخوشداست .
119-سوره اعلى ، ايات 17 - 18
120-سوره القيامه ، آيات 21 و 22
121-در نسخه اى لبيت است .
122-زخرف ، 72.
123-آيه 64
124-سوره اعراف ، ايه 32.
125-سوره احزاب ، آيه 53.
126-سعدى .
127-سوره اسرا، ايات 80 - 81
128-سوره آل عمران ، آيه 192.
129-اعراف ، 206، 207.
130- سوره اعرف آيه 143
131-تكاپوگر انديشه ها، عبدالله نصرى ، ص 310
132-سوره اعراف ، ايه 16.
133-سوره انعام ، ايه 162
134-سوره اعراف آيه 143
135-سوره مزمل ، آيه 6.
136- 
137-سوره كهف ، آيه 28.

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation