بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     EGTEMA01 -
     EGTEMA02 -
     EGTEMA03 -
     EGTEMA04 -
     EGTEMA05 -
     EGTEMA06 -
     EGTEMA07 -
     EGTEMA08 -
     EGTEMA09 -
     EGTEMA10 -
     EGTEMA11 -
     FOOTNT01 -
 

 

 
 

 

fehrest page

back page

بيماريهاى بعد از انقلاب  
بيمارى هاى بعد از انقلاب مضر است ، آن توجه كردن به اينكه حالا، حالا من چه بايدداشته باشم ، ندارم ، مثلا من بايد مقامم چه باشد، نيست .
صحيفه نور جلد:10 صفحه :52 تاريخ سخنرانى :3/8/58
ماءيوس شدن از انقلاب  
الان دست هايى ، قلم هايى ، زبان هايى در كار است كه ملت ما را ماءيوس ‍ كند، اشكالاتىمى تراشند و نقل مى كنند و مى نويسند و مى گويند همه اش ‍ براى اين است كه روح ياسدر شما، در جوان هاى ما، در قشرهاى ملت ما ايجاد كنند اگر روح ياس پيدا بشود در يكجامعه اى ، آن جامعه سست مى شود و اگر سست شد، نمى تواند به پيروزى برسد آنهاهم چون به حسب شناخت روانشناسى خود به اينجا رسيده اند كه بايد اين ملت را ماءيوسكرد، هر چه بشود، هى مى گويند هيچ نشد همين كه تبليغات و بوق تبليغاتى شان درصدد اين است كه بگويند خوب ، انقلاب شد و هيچ كارى نشد، اين براى اين است كه شمارا از اين انقلاب مايوس كنند.
صحيفه نور جلد:10 صفحه :118 تاريخ سخنرانى :12/8/58
نفاق افكنى و اغفال جوانان
دست هاى خائن از راه نفاق افكنى ، خلل مى خواهند وارد كنند بر نهضت ما، از راه اينكه يكدسته اى را در مقابل دسته ديگر قرار بدهند، اغفال كنند يك دسته اى از جوان ها، يك دستهاز روستايى هايى كه دل صاف دارند، قلوب الهى صاف دارند، از آنها استفاده كنند و برضد شما جوان ها كه پاسدار اسلام هستيد و براى اسلام قيام كرديد و براى اسلام اينمشقت ها را متحمل شديد، آنها را مى خواهند در مقابل شما قرار بدهند و نگذارند اين مسائلىكه الان ما مبتلا به آن هستيم به پيش برود.
صحيفه نور جلد:11 صفحه :69 تاريخ سخنرانى :30/9/58
ايجاد نفاق و اختلاف در انقلاب و انجام كودتا 
حريف هاى ما كه كار كشته و كار كرده و مطالعه كرده هستند، اينها مطالعه كردند كه بايددر اين وقتى كه يك چنين انقلابى با دست خود ملت پيش ‍ آمده است كودتا نبوده است كهاختيارش را بشود يك كسى بگيرد و تحت نفوذ ديگرى باشد، با دست همين ملت بوده است ويك ملت را نمى شود مهار كرد، بايد چه بكنند، تا اينكه اين انقلاب را نگذارند به ثمربرسد. بايد خود انقلاب را از باطن داخل خودش فاسد كنند فعاليت الان در اين جهت استكه ميخواهند كه اين انقلاب را در خودش ايجاد نفاق و اختلاف كنند و مدفونش كنند و پس ازاينكه خود انقلاب مدفون شد، بيايند و يك نفرى كه خودشان تعيين مى كنند، يك كودتايى، يك بساطى درست كنند و همان مسائل سابقش را پيش بياورند.
صحيفه نور جلد:11 صفحه :810 تاريخ سخنرانى :6/10/58
طغيان نسبت به مردم و ايجاد هرج و مرج در جامعه 
يكى از مسائل ديگرى هم كه باز شياطين دارنددنبال مى كنند و ما بايد توجه داشته باشيم اين است كه كارهايى كه انجام مى گيرد، چهاز دولت و چه از ملت ، چه از پاسدارها و چه از كميته ها، چه از دادگاه ها و چه از نظامىها، از هر طائفه اى كه انجام مى گيرد، توجه داشته باشيد كه روى موازين اسلام انجامبگيرد، ما انقلاب كه كرديم ، انقلاب از تقريبا رژيم طاغوت و كفر به رژيم اسلام وعدل است . نبايد به اسم انقلاب ما خلاف كار انقلابى بكنيم ...
...نباشد آنطورى كه اسم اسلام را رويش بگذاريم ، در واقع طاغوت باشد. يك وقتى ماتوجه به اين نكنيم كه ما از طاغوت سر در آورديم با اسم اسلام . آنها طاغوت بودند واسم اسلام هم تو كار نبود، ما مى گوئيم اسلام ، لكن يك وقت سر از طاغوت درآورد،طغيان بكنيد به مردم ، پاسدار مردم را اذيت كند، پاسبان مردم را اذيت كند، دادگاه هابرخلاف حكم بكنند، بايد همه چيز اسلامى بشود. اگر همه چيز اسلامى بشود يك جامعهاى پيدا مى شود غير قابل فساد، آسيب ديگر نمى بيند آن جامعه ، و اگر بنا باشد كهاگر باز يك جامعه اى هرج و مرج باشد آسيب بردار هست .
صحيفه نور جلد:11 صفحه :170 تاريخ سخنرانى :11/10/58
انشعاب و انحراف از اسلاميت نهضت  
اگر چنانچه نهضت ازاسلاميتش بيرون رفت ، هر كس يك راهى دارد، راه مختلف خواهد شد.وقتى راه ها مختلف شد، آسيب مى بيند.
صحيفه نور جلد:12 صفحه :191 تاريخ سخنرانى :1/4/59
اختلاف در بهره بردارى اقشار و گروههاى مختلف از پيرورى 
بعد از اينكه شما پيروز شديد و ملت پيروز شد دستجات مختلفى كه مى خواستند بهرهبردارى بكنند و با شماها يك راه را نداشتند، شروع كردند به اظهار وجود كردن و گاهىهم پيروزى را به خودشان نسبت دادند. اينكه گفته شده است بعضى از اشخاص و بعضىاز علماى جامعه شناسى گفته اند كه اگر پيروز شدند يك ملتى ، متحد مى شوند و اگرشكست خوردند مختلف مى شوند، اين مخالف آن چيزهايى است كه ما در عين مى بينيم بلكهعلم اقتضاى اين را مى كند كه بعد از اينكه يك ملتى پيروز هم شدند به واسطه اينكهقشرهاى مختلف مقاصد مختلف دارند بعد از پيروزى شروع به مخالفت مى كنند. ما ديديماين معنا را كه بعد از اينكه ملت ايران پيروز شد آن جبهه ها و آن گروه هايى كه در آنوقتمخالفتى نميكردند بعد از پيروزى براى بهره بردارى ، بهره بردارى و براى اينكهاين مساءله معجزه آميز را هر كدام به خودشان نسبت بدهند آنها به مخالفت برخاستند.
صحيفه نور جلد:14 صفحه :70 تاريخ سخنرانى :24/11/59
قدرت طلبى و مال طلبى (عدم تهذيب نفس )
و آن روزى كه ديديد و ديدند كه انحراف در مجلس پيدا شد، انحراف از حيث قدرت طلبىو از حيث مال طلبى ، در كشور در وزيرها پيدا شد، در رييس جمهور پيدا شد، آن روزبدانند كه علامت اينكه شكست بخوريم ، خودنمايى كرده از آن وقت بايد جلويش رابگيرند رييس جمهورى كه بخواهد سلطنت كند به اين مملكت ، خود مردم بايد جلويش رابگيرند مجلسى كه بخواهد قدرتمندى نشان بدهد و آن مسائلى كه سابق و آن افرادى كهسابق در مجلس بودند آن كارها را بكند، خود مردم بايد جلويش ‍ را بگيرند اگر مردمبخواهند كه اسلام را حفظ كنند، جمهورى اسلامى را حفظ كنند، دولت و مجلس و رييس جمهورو اينها را حفظشان كنند يعنى حفظ كنند، از اينكه خداى نخواسته يك وقت قدمى از آن وربرندارند اين شيطانى است كه در انسان هست و ممكن است كه هركس را منحرف كند و لازماست كه انسان خودش را مهذب كند.
صحيفه نور جلد:16 صفحه :32 تاريخ سخنرانى :19/11/60
غرور و غفلت و تزلزل در انسجام و وحدت
مبادا پيروزى ها شما را مغرور كند و از كمك هاى غيبىغافل نمايد كه غرور و غفلت انسان را به تباهى مى كشد و بى ترديد از قدرت نظامىمى كاهد و پس از اتكال به خداوند به قدرت خود كه از اوست اعتماد واتكال داشته باشيد.
مى دانيد كه پيروزى ها در اثر انسجام تمام قواى مسلح با نقشه واحد و فكر واحد نصيبشما شد بايد اين انسجام و اين وحدت حفظ شود كهتزلزل در اين امر الهى از بزرگترين اسبابفشل و خداى ناخواسته شكست است .
صحيفه نور جلد:16 صفحه :134 تاريخ سخنرانى :29/1/61
غفلت از ياد خدا و غرور و سركشى 
لازم است در اين زمان كه كشور اسلامى ما مبتلابه جنگ تحميلى است به قواى مسلح ورزمندگان عزيز، اين مدافعان اسلام بزرگ و كشور عزيز و به ساير متصديان امورنظامى و انتظامى و امنيتى تذكر دهم كه همانطور كه تاكنون مشاهده و لمس كرده ايد باوحدت و انسجام شماست كه پيروزى در مرزها و درداخل كشور نصيب شما و ملت بزرگ ايران شده است ، كوچكترين غفلت از اين امر و بالاتراز آن خداى نخواسته غفلت از ياد خداوند تعالى موجب سستى وتزلزل خواهد شد و زحمات چندين ساله تان و خون شهيدان عزيزمان به باد فنا خواهدرفت . توجه به معنويت و تكليف الهى و ياد خداوند باعث مى شود كه اين وحدت محفوظ واين برادرى برقرار ماند خوف آن است كه اسلحه در دست شما جوانان عزيز موجب غرور وسركشى شود و آن تحول روحانى عظيم كه در شما پيدا شده است از دستتان برود وشيطان نفس اماره شما را به دام كشد.
صحيفه نور جلد:17 صفحه :227 تاريخ سخنرانى :12/1/62
استبداد دينى و كناره گيرى مردم از روحانيون 
يك قصه هم قصه بعضى ائمه جمعه و بعضى از علماى بلاد است كه با دخالت هاى بىمورد خود در امور دولت ، اسباب اين مى شوند كه مردم از آنها كنار گيرند. اگر مردم ازروحانيون كنار گيرند، موجب مى شود كه روحانيون شكست بخورند و اگر روحانيونشكست بخورند، جمهورى اسلامى شكست مى خورد. اين مطلب را بارها گفته ام كه روحانيونبايد وضعى ارشادى داشته باشند، نه اين كه بخواهند حكومت كنند. كارى نبايد بكنيمكه مردم بگويند اينها دستشان به جايى نمى رسيد، حالاكه رسيد ديديد اين طور شدند.استبداد دينى خود تهمتى است كه از كنارش نبايد گذشت ، راديوها مرتب از آن سخن مىگويند و ما را به خودكامگى متهم مى كنند. روحانيون نبايد كارى كنند كه شاهد دست دشمنبدهند. دخالت ما بايد نهى از منكر و امر به معروف باشد.
صحيفه نور جلد:19 صفحه :50 تاريخ سخنرانى :11/6/63
ترجيح مصالح شخصى بر مصالح اسلام ! 
شما يك حكومت طاغوتى را برداشتيد و به جاى او يك حكومت اسلامى گذاشتيد. شمايى كهاين كار را كرديد بايد دنبالش باشيد تا نگهش داريد، نمى شود كه انسان يك كارىبكند و نيمه كاره رهايش كند. امروز كه اسلام و جمهورى اسلامى در دست شما و ما و همهملت ايران امانت است ، اگر چنانچه خلاف بكنيم ، خلاف مصالح جمهورى اسلامى بكنيم ،خلاف مصالح اسلام بكنيم ، به اين امانت خيانت كرديم و در پيشگاه مقدس حق تعالى مجرم وخائن هستيم . خيانت همه اش اين نيست كه منافقين مى كنند ، آنها هم يك قسمش است . خيانت آننيست كه صدام مى كند، آن هم يك قسمش است . آنهايى كه درداخل با اسم هاى مختلف ضربه مى خواهند بزنند به اسلام و با اسم امور مختلفه اى بهحكومت اسلامى مى خواهند ضربه بزنند، اينها هم خيانت كردند. گاهى خيانت اينها راه راباز مى كند براى اين كه آنهايى كه مثل صدام و منافقين هستند راهشان باز بشود و خيانتبالاتر را بكنند. ما كه مى گوييم كه مسلمان هستيم ، شيعه على بن ابى طالب هستيم ،بايد ببينيم كه شيوه على بن ابى طالب چى بود، همين على بن ابيطالب كهرسول خدا او را به جاى خودش نصب كرد، بيست و چندسال براى مصالح اسلامى موافقت كرد با اشخاصى كه به عقيده او غاصب مقام بودند،براى اين كه مصالح اسلام اقتضا مى كرد. اگر حضرت آن وقت مى خواست معارضه بكند،اسلام در خطر بود. مايى كه مى گوييم مسلمان هستيم ، بايد مصالح اسلام را در نظربگيريم ، نه مصالح شخصى خودمان را. بايد ببينيم كه امروز ضربه زدن به مجلسشوراى اسلامى ، ضربه زدن به شوراى نگهبان ، ضربه زدن به رييس جمهور،ضربه زدن به دولت اسلامى ، اين مى سازد با شيعه بودن با على بن ابى طالب ؟
صحيفه نور جلد:19 صفحه :62 تاريخ سخنرانى :23/6/63
كنار گذاشتن صاحبان اصلى انقلاب  
مسؤ ولين ، صاحبان اصلى انقلاب را با بهانه هاى بى اساس پس نزنند تا به جاىآنان كسانى را كه وارثان رژيم گذشته و وابستگان فكرى به آنان هستند جايگزينكنند. البته بايد از متخصصان متعهد و يا لااقل غير معاند استفاده شود، لكن نه به قيمتكنار گذاشتن صاحبان اصلى انقلاب .
صحيفه نور جلد:19 صفحه :410 تاريخ سخنرانى :22/11/63
رخنه موريانه هاى موذى (ايادى استكبار جهانى ) در صفوف  
بهوش باشيد كه موريانه هاى موذى ، اين ايادى استكبار جهانى در صدد رخنه كردن درصفوف شما هستند دست هاى وحدت را به هم دهيد و بازو به بازوى هميكدل و يك جهت اين هديه الهى را كه پس از قرون متمادى به شما عطا فرموده قدردانى وحفظ كنيد و از نقص ها و كمبودها كه لازمه هر انقلابى است و در انقلاب شما به بركتاسلامى و مردمى بودن از همه كمتر است ، به خود سستى راه ندهيد كه با خواست خداوندمنان با پيروزى شما همه چيز اصلاح مى شود.
صحيفه نور جلد:19 صفحه :110 تاريخ سخنرانى :22/11/63
ساده انديشان موجه ابزارى براى مقاصد شوم نفوذيها 
اگر بتوانند (36) با نيروى نظامى ، اگر نشد، با نشر فرهنگمبتذل خود و بيگانه كردن ملت از اسلام و فرهنگ ملى خويش و اگر هيچ كدام از اينها نشد،ايادى خود فروخته خود از منافقين و ليبرال ها و بى دين ها را كه كشتن روحانيون و افرادبى گناه برايشان چون آب خوردن است ، در منازل و مراكز ادارات نفوذ مى دهند كه شايدبه مقاصد شوم خود برسند. و نفوذى ها بارها اعلام كرده اند كه حرف خود را از دهانساده انديشان موجه مى زنند.
صحيفه نور جلد:21 صفحه :710 تاريخ سخنرانى :2/1/68
والسلام .

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation