بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     EGTEMA01 -
     EGTEMA02 -
     EGTEMA03 -
     EGTEMA04 -
     EGTEMA05 -
     EGTEMA06 -
     EGTEMA07 -
     EGTEMA08 -
     EGTEMA09 -
     EGTEMA10 -
     EGTEMA11 -
     FOOTNT01 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

عملى نبودن خلاف خواسته ملت  
همه در صدد اين بودند كه محمد رضا را نگه دارند، نه ابرقدرتها تنها، تمام قدرتهايى كه بود، همه اين مملكت هاى اسلامى هم ، همه پشتيبانى مى كردند يعنى من نيافتم يككسى را كه لفظا، بعضى از اينها به ما پيام مى دادند كه ما همراهيم ، لكن ما نمىتوانستيم باور كنيم لكن همه شان با هم متحد بودند براى اينكه اين جانور را حفظش كننداينجا و نتوانستند. چرا نتوانستند ؟ براى اينكه همه تان با هم يك صحبتى مى كرديد. يكملت وقتى همه آن يك چيزى داشت - نمى شود - يك چيزى را خواست ، نمى شود خلافش كرد.خلاف خواست يك ملت نمى شود عمل كرد، عملى نيست در دنيا.
صحيفه نور جلد:7 صفحه :217 تاريخ سخنرانى :6/4/58
خواستن ملت ، توانستن است  
هى ماءيوس نباشند از اينكه ما نمى توانيم اينقدر خودشان را نبازند خوب پيش هم هى مىگفتند خوب نمى شود با اين قدرت ها، نمى شود با اين قدرت ها در افتاد، بياييدبسازيم ، بياييد بسازيم لكن شما ديديد وقتى ملت خواست شد وقتى يك ملتى يك چيزىرا مى خواهد بشود، خدا همراهش ‍ است همانطورى كه آنوقت مى گفتند نمى شود اين قدرت رابه هم زد و شما عمل كرديد و شد.
صحيفه نور جلد:10 صفحه :113 تاريخ سخنرانى :11/8/58
فكر معوج اقليت ياغى جهت حكومت بر ملتها 
اين يك عده اقليتى كه ايستاده اند در مقابل سى و پنج ميليون جمعيت و در آراء، آرايشان راديديد كه در رفراندم اول همه قوا را روى هم گذاشتند باز صدى هشتاد با ما بود. حالابا اينكه يك مقدارى را بازى دادند و قهر كردند حالا هم صدى نود باز راءى مثبت دادند.دنيا نظر مى كند كه اين آدم ها چه مى گويند درمقابل يك ملت . اين مردم چه مى گويند در مقابل ملتى كه همه ايستاده اند و هر روز فرياددارند مى زنند كه ( بعد از تصويبش هم دارند فرياد مى زنند) كه ما همين قانون اساسىرا مى خواهيم ؟ اين چند نفر آدم چه چيزى مى گويند درمقابل اين ملت ؟ چه حرف حسابى دارند؟ چرا بايد اينها يك چنين فكر معوجى داشته باشندكه يك عده ياغيگرى كرده اند، يك چنين عده معدودى مى خواهند بر همه ملت ما حكومت كنند. مگرحكومت محمدرضا غير از اين معنا بود كه يك عده معدودى مى خواست ديگران را تحت سلطهقرار بدهد؟ حالاهم همين ها نظير او هستند. و از ريشه هاى او هستند چه مى گويند اينها درمقابل يك ملت كه زن و مردش ‍ خون دادند و بچه دادند و جوان دادند و يك حكومت اسلامى مىخواهند درست كنند؟
صحيفه نور جلد:11 صفحه :49 تاريخ سخنرانى :28/9/58
فصل ششم : عوامل تاءثيرپذير (تغيى كننده ها)
الف . تحول روحى - فكرى در افراد 
تحول عظيم روحى از حيث شناخت و عمل 
از طرف ديگر با يك تحول عظيم روحى ملت ، از حيث شناخت وتحول عملى عظيم تر از حيث عمل مواجه هستيد توده هاى مردم كهقبل از نهضت عظيم اسلامى ، نظام شاهنشاهى را مظهر مليت و مدار عظمت كشور مى دانست وفرمان شاه را مطاع و متبع و از گزاف گوييهاى شاهان و گويندگان دربارى و مديحهسرايى آنان كشور را در سايه رهبرى شاه ، مترقى و پيشرفته تا دروازه تمدن بزرگمى پنداشت و استقلال مملكت را در زير پرچم شاهنشاهى بيمه شده به حساب مى آورد، بايك جهش و شناخت همگانى ، تمام پايه ها و كنگره هاى اين قصر خيالى ناگهان فرو ريختو محتواى اين لغات و الفاظ فريبنده و بزك شده ظاهر شد و تهى بودن اينطبل هاى پر سرو صدا از محتوى معلوم گرديد و ورشكستگى اقتصادى وبه غارت رفتنبيت المال و تباهى كشاورزى و وابستگى فرهنگى و ارتشى بر ملا گرديد.
و نيز توده هايى كه قبل از نهضت به امر يك پاسبان به جشن بر مى خاست و بر بالاىمغازه ها بيرق شادمانى مى زد و فرمان شاه را بهدنبال جزافه شعراء دربارى ، فرمان ايزد ميدانست ، با يك جهش اسلامى به عصيانبرخاست و بامشتهاى گره كرده و فريادهاى مرگ بر اين سلطنت پهلوى ، مرد و زن وكوچك و بزرگ به خيابان ها ريخته و در مقابلمسلسل و توپ و تانك ، قهرمانانه مقاومت نموده و با فداكارى و خون جوانان برومند خود،قدرت شاهانه متكى بر ابرقدرتها را شكسته و او را مجبور به تسليم نموده ، ولىتسليم او را نپذيرفته و نخواهند پذيرفت .
صحيفه نور جلد:2 صفحه :266 تاريخ سخنرانى :11/8/57
مردم عوض شده اند  
حالا غير آن وقت است ، اين ملت غير آن ملت است اينتحول كه حاصل شده است براى اين ملت ، مردم را عوض كرده ، يك چيز ديگرند اينها، يكموجودات ديگرى شده اند اينها ديگر خوف اينكه حكومت نظامى بشود يا مثلا يك رژيمنظامى روى كار بيايد، اينها خوف اين را ديگر ندارند براى اينكه نظامى هم اين است كهاينها ديده اند و همراهش مبارزه و معارضه كردند و ازش كتك هم خورده اند و آدم هم ازشانكشته اند، همه اينهارا مردم ديده اند. وقتى بناشد كه آدم را بخواهند بكشند، چه رژيمنظامى باشد، چه حكومت نظامى باشد، چه عادى باشد. مردم تن داده اند به كشته شدن .بنابر اين اينها راه حل نيست كه كسى بخواهدحل كند يك قضيه اى را يعنى درد مردم را دوا بكند.
صحيفه نور جلد:3 صفحه :21 تاريخ سخنرانى :15/8/57
نهضت مقدس اسلامى باعث تحول در بين مردم 
اين نهضت مقدس اسلامى باعث اين شد كه بچه هاى كوچك هم فرياد بزنند توى خيابان هاكه مرگ بر اين سلطنت پهلوى . اين يك تحولىحاصل شد بين مردم كه الان پاسبان را مردم هيچ چيزى بارش نمى كنند، صاحب منصبش همنمى كنند، حكومت نظاميش هم نمى كنند. آن وقت ها كه حكومت نظامى مى شد، به مجرد اينكهمى گفتند اين حكومت نظامى است ، ديگر مردم مى رفتند سراغ كارشان اصلا ديگردنبال اينكه يك معارضه اى ، مبارزه اى بشود توى ذهنشان هم نمى آمد. امروز حكومت نظامىاست ، قانون حكومت نظامى خودشان مى گويند كه ، اعلامشان اين است به اينكه بيشتر ازدو نفر نبايد با هم باشند، هفتاد هزار نفر، صدهزار نفر، پانصد هزار نفر مردم مى آيندبيرون و فرياد مى زنند و همه فريادشان هم ضد شاه است اين يك تحولى است در يكملت حاصل شده است ، اين يك چيز كمى نيست .
صحيفه نور جلد:3 صفحه :185 تاريخ سخنرانى :27/8/57
اسلام عامل تحول معجزه آسا
همين تحولى كه ملت ما در ظرف مدت كمى پيدا كرد، يك نحوتحول معجزه آسا كه يك روز از پاسبان حساب مى برد، بازارهاى بزرگ ما از پاسبانحساب مى بردند، يك روزى هم از شخص اول مملكت حساب نبردند، يك روز جرات نمىكردند كه توى خانه شان اسم شاه را به ناگوارى ببرند، يك روز هم در خيابان هاريختند و گفتند مرگ بر اين . همچو متحول شد، كى اين كار را كرد؟ اسلام ، قوت ايمان والاانسان كه نمى تواند اين كار را بكند، كار من و تو و اينها نيست كه ، كار اسلام است .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :151 تاريخ سخنرانى :15/12/57
 تحول روحى - معنوى
من خدا را شكر مى كنم كه در ظرف اين يك سال ، يكسال و نيم يك تحول اساسى در ملت ما پيدا شد، جوانهاى ما توجه بهمسائل روز پيدا كرده اند، منصرف شدند از آن ، اكثرا از آن چيزهايى كه قبلا بودمتحول شدند، منصرف شدند، تحول هاى معنوى پيدا شدكه اينتحول ها را نمى توانيم اسمى رويش بگذاريم الااينكه به دست خدا بود، بشر نمىتواند.
تحول روحى در همه طبقات ، اين را كرارا گفته ام كه يك پاسبان مى آمد يك بازار راسرتاسر هر امرى را مى كرد اطاعت مى كردند و براى خودشان حق چون و چراقائل نبودند، نه اينكه حق قائل بودند و نمى كردند، اصلا، وضع روحى شان را اينطوركرده بودند كه - حق - كوركورانه بايد اطاعت كرد، همانطورى كه ارتش ما آنطور بود،مردم را اين طور كرده بودند كه مثل گوسفند اطاعت كنند، سر تا پا اطاعت باشد،(( چهفرمان سلطان ، چه فرمان خدا ))،(( چه فرمان ايزد، چه فرمان شاه ))، اين كلمه را دراذهان بچه هاى ما از بچگى رشد دادند، آن هم اين شاه . يك تحولى پيدا شد در ظرف يكىدو سال كه همين جمعيتى كه از پاسبان آن طور وحشت داشتند، به تانك حمله كردند و بهشاه هر چه خواستند گفتند و او را بيرونش كردند، همين جمعيت كه ديروز از يك ستاره دارآنطور خوف و وحشت مى كرد، مشتش را گره كرد،مقابل همه ايستاد و همه را بيرون كرد.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :156 تاريخ سخنرانى :16/12/57
 تحول روحى در نهضت
در اين نهضت شايد آن وقتى كه مردم مشغول بودند به مخالفت ، خوب ، ديديد كه يكوضع انسانى پيدا شده ، يك تحول پيدا شده بود ، يكتحول پيدا شده كه سرباز وقتى كه مى آمد توى كوچه ها، مردمگل به او مى ريختند ، آن گريه مى كرد و به آنها اظهار محبت مى كرد. اينتحول روحى است كه خداى تبارك و تعالى اينتحول را مرحمت فرموده بود، اين تحول روحى را حفظش بكنيد، اين محبت را بين خودتان واقشار ملت حفظ بكنيد.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :227 تاريخ سخنرانى :9/1/58
تحول همه جانبه  
اين تحول كه در ايران پيدا شد تحول همه جانبه بود،تحول فكرى و تحول روحى كه خداى تبارك و تعالى نصيب شما ملت كرد.
صحيفه نور جلد:7 صفحه :262 تاريخ سخنرانى :12/4/58
تحول از خوف به شجاعت  
يكى از بركات اين نهضت قضيه تحولروحى در جامعه ما هست ، كه من مكرر اين را گفته ام كه اينتحول روحى كه در ايران پيدا شده است و اين نهضت توانست اينتحول روحى را ايجاد كند به خواست خداى تبارك و تعالى ، از اين پيروزى كه نصيب ماشده است و دست اجانب را كوتاه كرديم و دست خيانتكارها را، اهميتش بيشتر است . اينتحولات روحى به اين زودى براى يك شخص همحاصل نمى شود تا برسد به گروه ها، تا برسد به سرتاسر يك كشور شما ملاحظهمى كنيد كه چند جور تحول ، تحولهاى روحى پيدا شد در اين جمعيت ها. يكى كه من كراراگفتم و باز هم تكرار مى كنم اين تحولى كه از خوف و ترس به شجاعتمتحول شدند.
صحيفه نور جلد:8 صفحه :15 تاريخ سخنرانى :13/4/58
اهميت تحولات روحى و انسانى 
من كرارا اين مطلب را گفته ام كه اين نهضت يك تحولاتى آورده است كه آن تحولات ،تحولات روحى و انسانى است كه در نظر من بسيار اهميتش ‍ بيشتر از اين پيروزى درمقابل شاه سابق و قدرتهاى بزرگ است .
در ظرف يك مدت كوتاهى ملت ما متحول شد به حسب نوع ، از يك حالى به يكحال مقابل او. يك طور تحول اين بود كه همه مشاهدش بوديد، مى ديديد كه در يك وقتىملت ما طورى بود كه اگر يك پاسبان مى آمد در بازارمثل بازار تهران كه بزرگترين بازار ايران است و مى گفت كه چهارم آبان است و بايدبيرق بزنيد، علاوه بر اينكه خوب عمل مى كردند، براى خودشان اصلا حق اين معنا راقائل نبودند كه بگويند نه ، اصلا يك همچو چيزى مطرح نبود، بى چون و چراعمل مى كردند. همين ملتى كه از حرف يك پاسبانى تخلف را براى خودش مطرح نمى ديد،در ظرف مدت كوتاهى همين ملت ريخت در خيابان و گفت مااصل سلطنت را نمى خواهيم ، اين تحول ، يك چيز بزرگى است ، كوچكى نيست .
صحيفه نور جلد:9 صفحه :19 تاريخ سخنرانى :12/6/58
اميدوارى نسبت به تحول روحى جامعه از طاغوت بهاسلام
من به همين جهت دلخوشم كه ملت ما خودش راه را پيدا كرده و دارد راه را مى رود. اينتحول روحى كه در ملت پيدا شده است و در شما جوان ها، مردها، زن ها پيدا شده است ، اينموجب اميدوارى است و من اميدوارم كه اين راه را ما به آسانى ، مشكلاتمان كم باشد، بهآسانى اين راه راطى بكنيم .
وقتى يك جامعه متحول شد از آن صورتى كه در زمان طاغوت بود به يك صورت اسلامى، به يك صورت انسانى ، اين كارهايى كه شما انجام مى دهيد انسانى است ، اسلامى استو از روى رضا و رغبت عمل مى كنيد، با اشتياقعمل مى كنيد. اين يك تحول روحى است ، يك تحقق روحانى است كه بايد ما اميدوار به آنباشيم و اميدوار هستيم و اميد است كه آتيه بسيار روشنى را در ايران ببينيم و شما انشاءالله بهترش را ببينيد.
صحيفه نور جلد:9 صفحه :143 تاريخ سخنرانى :26/6/58
تغييرات بنيادى لازمه تحول فكرى و روحى
بدون تغييرات صحيح بنيادى و تحول فرهنگى و علمى امكانتحول فكرى و روحى نيست و بايد با كوشش همه جانبه از طرف دولت و رؤ ساىدانشگاه ها و فرهنگيان و جوانان دانشجو به مقصود نزديك شويم .
صحيفه نور جلد:9 صفحه :187 تاريخ سخنرانى :31/6/58
پيشرفت ملت مرهون تحول در نفوس (تغيير نفسانى )
اين پيشرفتى كه ملت ايران كرد مرهون آن تغييرى بود، تحولى بود كه در نفوس پيداشد. ما يك قوم بوديم ، ملت ما يك قومى بودند كه به واسطه تغييرات سويى كه درطول تاريخ شده بود و به واسطه سلطه همه جانبه اجانب و دست نشاندگان اجانب بهيك صورتى در آمده بود كه اين صورت ، پذيرش اين رژيم سابق را مى كرد، يعنى يكتغيير حالاتى به واسطه آن تبليغات فاسدى كه شده بود، در ملت ماحاصل شده بود كه به واسطه اين تغيير و تحول ، پذيرش ظلم و رژيم ستمگر وطاغوت و بستگان به طاغوت و ارباب هاى طاغوت را فراهم مى كرد. تغييرى بود كه ازفطرت سالم انسانى متحول شده بود به يك انسان غيرسالم ...
... يك ملت تحت فشار كه در طول تاريخ با اين فشار خو گرفته بود و پذيرفته بوداين ظلم و پذيرفته بود اين چپاولگرى را، در يك مدت كوتاهىمتحول شد به يك ملت كه پذيرش هيچ يك از اين ظلم ها را ديگر نداشت يعنى اين ملت همچوطغيانى كرد بر خلاف دستگاه ظلم كه از آن بچه هاى كوچكش ‍ تا آن خواهرهاى محترمه وبرادرها، جوان و پير، داراى هر شغلى كه بودند از همه چيز دست برداشتند و ريختند درخيابان ها و در كوچه ها و فرياد زدند ما نمى خواهيم اين رژيم را، وفرياد الله اكبر واينكه اين رژيم را نمى خواهيم . پس قوم ما تحولى پيدا كرد، تغييرى پيدا كرد، تا اينتغيير حاصل نشده بود، تغيير نفسانى حاصل نشده بود، اين قوم مورد تغيير واقعى كهرفتن يك رژيم طاغوتى و آمدن يك رژيمى كه اسلامى باشد، اين معناحاصل نمى شود
صحيفه نور جلد:9 صفحه :620 تاريخ سخنرانى :4/7/58
حسن تعاون و خدمت  
اين تحولى كه در جوان هاى ما، در خواهرها و برادرهاى ماحاصل شده است كه اين طور حس تعاون ، حس خدمت به ملت ، خدمت به اسلام پيدا شده است ،اين خيلى اميدوار مى كند انسان را به اينكه با اين قدرت ايمانى كه الان در ملت ما هست وانشاء الله باقى مى ماند، همه كارها انجام بگيرد.
صحيفه نور جلد:9 صفحه :277 تاريخ سخنرانى :18/7/58
بيدارى و تحول فكرى
اين سران كشورهايى كه با ملتهايشان آن طور رفتار مى كنند، با مستضعفين جهان آن طوررفتار مى كنند، اينها بايد افكارشان را عوض بكنند اين افكار ديگر در دنيا خريدارندارد، اين مال يك زمانى بود كه آن وقت باز مردم بيدار نشده بودند مردم در همه جا الانچشم و گوششان را باز كرده اند ما مى بينيم كه در ظرف اين چندسال و خصوصا اين دو سال آخر كشور ما تحول در آن پيدا شده ، يعنى افراد يك افرادديگر شدند، افراد همان هستند لكن افكارشان يك افكار ديگر شده ، عوض شده است اينافكار همان طورى كه ملتها تغيير و تحول پيدا كردند و اين ملتها، آن ملتهاى خوابنيستند كه شما حكومت كنيد برشان و آنها تسليم محض باشند، شماها هم ، اين سرانكشورها اعم از آمريكا و غير آمريكا بايد خودشان را عوض ‍ بكنند.
صحيفه نور جلد:10 صفحه :214 تاريخ سخنرانى :29/8/58
پشت كردن بر آمال و روى آوردن به خدا 
اين نعمتى كه خدا به شما داد و شما را متحول كرد به يك ملت ديگرى شمايى كه ازپاسبان مى ترسيديد از رژيم شاهنشاهى نترسيديد، شمايى كه از يك باتوم مىترسيديد از مسلسل ها نترسيديد، اين نيروى خداست . اين نيروى خدايى را حفظش كنيد، حفظبه اين است كه باز توجه تان به آنجا باشد. اينقدردنبال اين نباشيد كه ما خانه مان چه جور است و زندگى مان چه جور است و چه ،دنبال آن شرافت انسانى باشيد، دنبال آن معنا باشيد كه شما را پيروز كرد. پيروزىبر دشمن آن هم يك همچو دشمنى كه همه چيز ما را مى خواهد از بين ببرد بالاترين چيزىاست كه براى يك ملتى حاصل مى شود. ما اگر مى توانستيم هدايت مى كرديم آنها را،پيغمبرها آمده اند كه همه هدايت كنند، كفار را هدايت كنند، ما اگر قدرت داشتيم همه اينها راهدايت مى كرديم ، لكن بعد از آنكه آنها به ما حمله بكنند ما با همان قدرت الهى كه آن سدرا شكستيم اين سد هم مى شكنيم . ما كه در اين مبارزه ، در اين مبارزه اى كه همه با هم متحدبودند به واسطه پشت كردن بر آمال خودمان و رو كردند به خداى تبارك و تعالىپيروز شديم حالا هم همين معنا را انشاء الله حفظ مى كنيم و با همين اسلحه پيش مى رويم .
صحيفه نور جلد:11 صفحه :74 تاريخ سخنرانى :1/10/58
انقلاب روحى - معنوى در جوانان 
انقلابى كه واقع شد، روح ملت ما و خصوصا جوان ها، پاسداران ، سربازان ، انقلابپيدا كرد. انقلاب معجزه آسا آنكه ، آن روحى كه باسال ها مجاهدت نمى شد متحولش كرد به يك روح انسانى ، فداكار براى انسان و اسلام، كان در يك شب واقع شد. جوانان ما را كه درطول تاريخ و خصوصا در اين اواخر كشانده بودند به مراكز فساد و نقشه اين بود كهجوان ها به مراكز فساد كشيده بشوند تا ميدان خالى بشود براى چپاولگران ، در اينانقلاب به طور معجزه آسا از مراكز فساد كشيده شدند به ميدان مبارزه . آنهايى كه فكرنمى كردند جز براى عياشى و امثال ذلك ، يكدفعهمتحول شدند به يك انسان هايى كه پشت كردند به آن رژيم و به آن پيوندهايى كهرژيم در اين عالم در ايران درست كرده بود، به آنها پشت كرده و روى به قرآن كريم وبه اسلام آوردند. مبارك باد بر شما اين روز و مبارك باد بر شما اينتحول . لكن از حالا به بعد هم ما احتياج داريم كه اينتحول روحى محفوظ بماند، احتياج داريم همه ما به اسلام و تعاليم عاليه اسلام ، بهاينكه اين تحول روحى كه در اول حاصل شد و معجزه آسا بود، اين را حفظ كنيد، در فكرپيشرفت باشيد.
صحيفه نور جلد:12 صفحه :130 تاريخ سخنرانى :10/3/59
بيدارى ملت از غفلت موجب حل مشكل محال
حل مشكل را خود ملت كردند. ملت ما متحول شد از خوف به شجاعت و از ياس به اطمينان و ازتوجه خود به توجه به خدا و از تفرقه به اجتماع . اينتحول ، تحول معجزه آسا اسباب اين شد كه اينمشكل بسيار بزرگ را، مشكلى را كه شايد همه جا و همه دنيامحال مى دانستند حلش را، حل كند. شما گمان نكنيد كه ايران داراى سلاح بود، ايرانسلاحش سنگ بود، چوب ، مشت ، لكن سلاح معنوى داشت ، سلاح معنويش ايمان به مكتب ،ايمان به خداى تبارك و تعالى و توكل به مبداء قدرت و وحدت كلمه . حالا كه مى بينيددست ملت ما، يعنى غير نظامى ها تفنگ است ، اين تفنگى است كه به غنيمت از بستگان شاهبه دستشان افتاده و الا تفنگى در كار نبود، ايمان بود. ملت از مركز گرفته تا سرحدات هر كجا برويد، يك كلمه مى گفتند . آن روز اين گروه هاى فاسد مفسد زير خاكبودند، مثل حيواناتى كه در سوراخ ‌ها بودند و ميدانمال ملت بود. از مركز تا سرحدات هر جارفتى ، حتى بچه هاى كوچك صدايشان بلندبود كه ما اسلام راخواهيم جمهورى اسلامى را مى خواهيم ، مريض هايى كه در بستر دربيمارستان بودند هم همين منطق را داشتند، جوان ها هم همين منطق را، دانشگاه و مدرسه هم همينمنطق ، زن ها و مردها هم منطقشان همين بود. از آن خواب گرانى كه ما را ابرقدرتهاخوابانده بودند و غفلت از همه مسائلى كه بايد به آن توجه داشت ، كرده بوديم ناگاهبارقه اى از جانب خداى تبارك و تعالى پيدا شد و ما را بيدار كرد و اينمشكل به نظر همه محال را، حل كرد مشكل شاه مخلوع و دارو دسته او بود وحل مشكل به دست خود ملت بود.
صحيفه نور جلد:12 صفحه :278 تاريخ سخنرانى :18/5/59
 تحول دفعى مغزهاى فاسد به مغزهاى نورانى انسانىاسلامى
اگر مطبوعات متحول بشود (و انشاء الله مى شود و شده است )متحول بشود به يك مراكزى كه بخواهند تقوا را در جامعه منتشر كنند، وقتى جوان ها وبچه هاى تازه رس ما وارد مى شوند در ميدان فعاليت اجتماعى ، برونددنبال روزنامه ، روزنامه مربى باشد، گوش كنند به راديو راديو مربى باشد، نگاهكنند به تلويزيون ، تلويزيون مربى باشد، نگاه كنند به مجلات ، مجلات ، مجلاتىباشد كه تربيت بكند، اين جوان وقتى كه به هر جا توجه كرد، ديد كه گوش و چشمشپر شده از تربيت ، اين طور با رمى آيد. اگر رها بشود، هرزه بار ميآيد اگر بكشندشدر طرف فساد مى رود به آن طرف و اگر بكشندش در طرف سلاح ، مى آيد اين طرف و مادر سالهاى طولانى همه جهاتى كه در ايران بود و اسباب را فراهم كرده بودند، همهجهات براى اين بود كه جوان هاى ما را بكشند طرف فساد و نظر اصلى آنها اين بود كهيك جمعيتى در اينجا وجود داشته باشد كه هر چه سرش مى آورند توجه نداشته باشد.مملكتش به باد مى رود، او عيش و عشرتش باشد اشكالى ندارد، مذهبش عقب مى رود چون عيشو عشرتش به كار است مانعى ندارد، اختناق در مملكت هست ، اختناق در فحشا نيست ، ايناشكال ندارد، هر بساطى سرش در آورند بى تفاوت باشد. يك همچو مملكتى كه آنها مىخواستند، اين بود كه يك طايفه زيادى از اين جوان هاى ما را به هرويين بكشند، يك طايفهديگر را به مسكرات بكشند، يك طايفه ديگرى را به فحشا و مراكز فساد بكشند. گوشرا به هر چه بدهد، يا تعليم فاسد است يا غنا وامثال اينها كه مغز را فاسد مى كند، هر اجتماعى كه باشد، اجتماعى است كه گوينده اشگوينده اى است كه جوان ها را مى كشد طرف فساد و مغزهاى اينها را فاسد مى كند. اين يكمطلب اتفاقى نبود كه به طور اتفاق حاصل شده باشد يك مطلبى بود كه با تمامتوجه و نقشه اين امور شده بود و ديديد چطور بود. چه شد كه يكدفعه خداى تبارك وتعالى به اين ملت تفضل فرمود و يكدفعه متحول شد؟ اين جوانى كه بنايش بر اينبود كه برود در مراكز فحشا، آمد در خيابان ومشغول جنگ شد. آن جوان هايى كه به حسب نقشه آنها، بايد آن مفسده ها را داشته باشند وآن مغزها را داشته باشند، يكدفعه متحول شد به يك مغزهاى نورانى انسانى اسلامى .اگر نشده بود نمى توانست اين ملت اين قدرت بزرگ را، اين قدرت شيطانى را در همبشكند. اين اول تحول در خود جمعيت پيدا شد و به تدريج اينتحول كه در جمعيت پيدا شد، رشد پيدا كرد.
صحيفه نور جلد:13 صفحه :41 تاريخ سخنرانى :4/6/59
آگاهى و تحول مردم تنها راه علاج 
اينها (30) متحول شدند، انسان عشرتكده اىمتحول شد به انسان مجاهد اسلامى ، انسان شهوترانمتحول شد به انسان عاشق موت و اين عشق به موت است كه تماممسائل اسلام را دارد حل مى كند. اگر نبود اين جوان ها و اين رزمنده هايى كه همه عشق بهموت دارند، از همه قشرهايى كه هستند، از ارتش و سپاه و بسيج و سايرين و عشاير وساير مردم كه همه با هم هستند، اگر اين تحول نبود، ما باز در زندان هاى شاهنشاهىبايد باشيم مردم را متحول كنيد علاج اين است كه مردم را آگاه كنيد ومتحول كنيد، دعوت كنيد به تقوا، دعوت كنيد به ارزش هاى انسانى .
صحيفه نور جلد:17 صفحه :143 تاريخ سخنرانى :12/10/61
 تحول انسان طاغوتى به انسان انقلابى
جوانان ايران و زنان و مردان كه در زمان طاغوت با تربيت طاغوتى بار آمده بودندهرگز نتوانستند با قدرت طاغوتى مقابله كنند ولى آنگاه كه به دست تواناى حقجل و علا به انسان انقلابى دور از علايق شيطانىمتحول شدند آن قدرت عظيم را سركوب كردند. دست هاى جنايتكارى كه جوانان عزيز را دررژيم سابق به مراكز فساد كشاند و از انسان هاى آزاد عروسك مصرفى تراشيد، انگيزهو نقشه شان اين بود كه هر خيانتى كه در كشور واقع مى شود و هر چه به سر ملت وذخاير ارزنده آن مى آيد و هر چه زنجيرهاى استعمار به دست و پاى مردم محكمتر مى شود،در مقابل بى تفاوت باشند يا به حمايت همان رويه برخيزند. امروز هم قشرفعال در جبهه ها و پشت جبهه ها همان طبقات محروم ساده زيست هستند و در بين آنان از آنوابستگان و دلبستگان به علايق دنيا اثرى نمى بينيد.
صحيفه نور جلد:19 صفحه :11 تاريخ سخنرانى :7/3/63
تحول جوانان از مفاسد به معابد
اين كشورى كه الآن در دست شما آقايان (31) است ، كشورى است كه باتحول روحى يك همچو مساءله را پيش آورد لكن حفظ اينتحول اهميتش ‍ بيشتر از اصل تحول است بايد همه كوشش كنند در حفظ اينتحول . اين جوان هاى شما كه آنها مى خواستند بكشندشان به مراكز فساد و آنها را ازخود بى خود كنند تا حكومت كنند، اين جوان ها را خداى تبارك و تعالى توفيق داد از آنجادر آمدند به سنگرها رفتند، از آن مفاسد خودشان را خلاص كردند و به معابد رفتنديعنى ، همان سنگرهايى كه معابد الهى است .
صحيفه نور جلد:19 صفحه :19 تاريخ سخنرانى :10/4/63
تحول الهى در مردم موجب شكست قدرتهاى شيطانى
مردم يك تحول الهى پيدا كرده اند و اين تحول الهى اسباب اين شد كه با هم شدند وقدرت بزرگى را- مثل قدرت شيطانى رژيم سابق - در هم شكستند ومقابل همه قدرت ها هم ايستاده اند، مردانه ايستاده اند، مشتشان را هم محكم نگه داشته اند مىگويند ما نه شرق را مى خواهيم ، نه غرب راخواهيم . اگر شرق با ما بسازد و نخواهدبه ما آن طمطراق شرقيت خودش ‍ را نشان بدهد، مااهل جنگ نيستيم ، اگر غرب هم همين طور باشد ما نيستيم . هر يك از اينها بخواهند تعدىبكنند ما تا آخر نفرمان مى ايستيم مقابلش .
صحيفه نور جلد:19 صفحه :134 تاريخ سخنرانى :29/12/63
 تحول در روح و جان
اسلام اين طور مردم را متحول كرده است كه ترس را ازدل ها برده است و جان ها را الهى كرده است و روح ها را روحانى كرده است كه بچه هاىكوچكشان را مى آورند كفن مى پوشانند و مى گويند براى شهادت آمديم . اين در تاريخدنيا هيچ سابقه ندارد، تمام تاريخ دنيا را شما بگرديد اين را پيدا نمى كنيد كه با اينوضع ، با اين كيفيت ، با اين ارعاب و ترساندن هاى مردم و با اين بمباران كردن مناطق -حتى تهران - اين طور مردم بريزند بيرون كه نتواند ديگر كسى بگويد كه مردم جنگنمى خواهند! مردم جنگ نمى خواهند، اما دفاع دارند اين جنگ جنگ تا پيروزى كه مردم مىگويند، اين جنگ دفاعى است والاابتداء ا كه اگر اينمسائل نبود، ايران به هيچ جا نظر نداشت ، الان هم ندارد.
صحيفه نور جلد:19 صفحه :173 تاريخ سخنرانى :30/3/64
 تحول معنوى ملت ايران الگوىتحول در دنيا
من خدا را شكر مى كنم كه در يك ملتى واقع هستم ، يك فرد از يك ملتى ، يك خدمتگزار يكملتى هستم كه تحول معنوى حاصل شده و اينتحول به دست خداست . امكان نداشت كه كسى بتواند يك نفر را اين طورمتحول كند، از مركز فحشا به مركز عبادت و عرفان بياورد، به مركز جنگ با كفاربياورد، اگر همه ماها جمع مى شديم كه ده نفر را يك همچو قدرتى به آن بدهيم هرگزممكن نبود براى ما، اين يك مساءله معنوى است كه دست خداست چنانچه همه چيز دست اوست .اين تحول يك تحولى است كه نمونه است در دنيا. هر حكومتى را شما ملاحظه كنيد درطول تاريخ ، هر ملتى را ملاحظه كنيد در طول تاريخ ، وضع اين طور نبوده است .
صحيفه نور جلد:19 صفحه :270 تاريخ سخنرانى :21/11/64
ب . دگرگونى در نظام حكومتى 
جايگزينى تشكيلات حكومتى صالح به جاى حكام خائن و فاسد 
چون در گذشته براى تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دستهجمعى و بالاتفاق قيام نكرديم و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبليغنظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند بلكه بعكس به دعا گويى حكام ستمكارپرداختند اين اوضاع به وجود آمد، نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه كم شد، ملت اسلام دچارتجزيه و ناتوانى گشت احكام اسلام بى اجرا ماند و در آن تغيير وتبديل واقع شد، استعمارگران براى اغراض شوم خود به دستعمال سياسى خود قوانين خارجى و فرهنگ اجنبى را در بين مسلمانان رواج دادند و مردم راغرب زده كردند. اينها همه براى اين بود كه ما قيم و رئيس و تشكيلات رهبرى نداشتيم . ماتشكيلات حكومتى صالتح مى خواهيم . اين مطلب از واضحات است .
جايگزينى دولت پايبند به احكام اسلامى به جاى دولت مستبد 
من چاره دراين بينم كه اين دولت مستبد به جرم تخلف از احكام اسلام و تجاوز به قانوناساسى كنار برود و دولتى كه پاى بند به احكام اسلام و غمخوار ملت ايران باشدبيايد
صحيفه نور جلد:1 صفحه :27 تاريخ سخنرانى :41
حكومت عدالت  
ماگوييم كه اين وضع را بايد به هم زد و تا محمد رضا و دودمان پهلوى هست ما نمىتوانيم يك روى آزادى و يك روى استقلال براى مملكتمان ببينيم . اين يك نوكرى هست كهگذاشتند او را اينجا و ماءمور براى وطنش ‍ هست ، خودش هم گويد ((ماءموريت براى وطنم ))راست مى گويد اما ماموريت از جانب كيست ؟ ماءمور است از جانب آمريكا براى وطنش كه اينوطن را، وطن بيچاره را نه بگذارد رشد معنوى بكند و نه مالشان را خودشان بخورند،مالشان بايد نصيب آمريكا بشود. ما كه مى گوييم حكومت اسلامى ، مى گوييم حكومتعدالت . ما مى گوييم يك حاكمى بايد باشد كه به بيتالمال مسلمين خيانت نكند، دستش را دراز نكند بيتالمال مسلمين را بردارد، ما اين مطلب را مى گوييم اين يك مطلب مطبوعى است كه در هرجامعه بشرى كه گفته بشود، براى هر كس گفته بشود از ما مى پذيرند ملت ما امروزقيام كرده است براى اين مطلب كه اين آدم به ما خيانت كرده ،اموال ما را خورده است و برده است .
صحيفه نور جلد:2 صفحه :129 تاريخ سخنرانى :19/7/57
معناى واقعى حكومت در اسلام 
(خداوند) ما را توفيق بدهد بر اين مبارزه اى كه داريم و مسلمين را پيروز كند در اين مبارزهاى كه دارند و اسلام را تقويت كند و حكومت اسلامى را برقرار كند تا دنيا ببيند وضعحكومت چه هست ، معناى حكومت چه هست ، حاكم چه جور رفتار مى كند حاكم با رعيت چه جوررفتار مى كند، با - عرض مى كنم كه - ساير مردم چه جور رفتار مى كند، معلوم بشود چهجورى است ، يا كارمندان دولت چه جور اشخاصى بايد باشند، قضات چه جور اشخاصىبايد باشند، فرهنگى ها چه جور اشخاصى بايد باشند، اينها همه تعيين شده است وانشاءالله اگر حكومتى اسلامى بپا بشود همه امور بر طبق دلخواه ملت انشاء اللهحاصل مى شود.
صحيفه نور جلد:3 صفحه :020 تاريخ سخنرانى :28/8/57
برپايى حكومت مبتنى بر عدل و انصاف  
سوال : چه تغييراتى در نظر داريد كه درايران آينده بدهيد؟
جواب : خرابى هايى كه شاه كرده ترميم مى كنيم و نقائصى كه اصولا از نظام شاهنشاهىبه وجود آمده است اصلاح مى كنيم و تمام چهارچوب هاى پوسيده و بى محتوايى را كه درطول اين پنجاه سال مردم را به غربزدگى كشانده است خراب مى كنيم و حكومتى مبتنىبرعدل و انصاف نسبت به همه اقشار وطن مى سازيم و از مردم مى خواهيم تا بر پايههاى اسلامى خويش تكيه زنند و بر غرب و غربزدگان كه موجب نابودى فرهنگ آنان شدهاست پشت پا زنند. خود را از وابستگى نظامى ، اقتصادى ، اجتماعى ، سياسى و فرهنگىبه هر وسيله شده است نجات مى دهيم .
صحيفه نور جلد:3 صفحه :268 تاريخ سخنرانى :6/9/57
محكوم به سقوط بودن دولت غير قانونى 
اين شاه و دولت غير قانونى او است كه چون هيچ گونه پيوندى با ملت ندارد از طرفملت محكوم به سقوط است .
صحيفه نور جلد:4 صفحه :72 تاريخ سخنرانى :23/9/57
حكومت مردمى 
ماگوييم كسى كه مى خواهد يك مملكتى را اداره بكند، كسى كه ما مى خواهيم مقدراتمان رادستش بدهيم بايد آدمى باشد كه مردم انتخاب كنند و باانتخاب مردم پيش بيايد قهراوقتى باانتخاب مردم پيش آمد صالح است ...
... ماخواهيم يك همچو مملكتى پيش بيايد كه به دست خود مردم مقدرات باشد، نتواند يكرييس جمهورى ، اگر هم يك وقتى فرض كنيداول صالح بود و قرار دادند، بعد وقتى كه رسيد به ، چه بشود، نتواند، براى اينكههمين رييس جمهور دست مردم است اختيارش ، هر روزى مردم گفتند نه ، نه مى شود.
صحيفه نور جلد:4 صفحه :122 تاريخ سخنرانى :10/10/57
حكومت ملى اسلامى 
بايد همه مردم آگاهانه بريزند توى خيابانها و اين بنيان فاسد را از بين بردارند،چيزى ديگر از آن نمانده است جز يك حشاشه اى ، چيز مختصرى ، اين هم بايد با همت شمامردم مسلمان با همت ملت ايران بايد اين هم از ميان برداشته بشود تا ما برسيم به يكحكومت اسلامى ، به يك حكومت عدل ، به يك حكومتى كه منافع شما را، نه حكومت مى تواندبخورد، نه مى تواند به غير بدهد ، ما يك همچو حكومتى مى خواهيم ، يك حكومت ملىواسلامى ، يك جمهورى كه متكى بر راءى خود مردم باشد، مردم آزادانه راءى بدهند.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :25 تاريخ سخنرانى :14/11/57
تغيير مجلس از شاهنشاهى به اسلامى  
مساءله ، مساءله حكومت عدل است . مساءله ، مساءله حكومت اسلامى است و ما اميدواريم كه بعداختيار به دست خود شما بيفتد و مجلس را خود شما تعيين كنيد ما پنجاهسال است كه مجلسمان مجلس شاهنشاهى بوده ، نه مجلس ملى بوده و حا لامى خواهيم مجلسملى درست كنيم و اختياردست خود مردم ، وكلاء را خود مردم تعيين بكنند، سرنوشت خودشان -را به - به دست خودشان باشد.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :35 تاريخ سخنرانى :16/11/57
تغيير اساسى در وزارتخانه ها و ادارات  
بايد تمام ادارات از نخست وزيرى تا كوچكترين اداره ازتجمل پرستى و اسراف و كاغذ بازى بپرهيزند وكار مردم را سريعا انجام دهند.
البته مردم شريف مى دانند كه وزارتخانه ها و ادارات در جمهورى اسلامى بايد از بنتغيير كند تا از فرم غربى و سلطنتى در آمده و به صورت انسانى و اسلامى در آيد.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :122 تاريخ سخنرانى :9/12/57
تاءكيد بر اسلامى بودن جمهورى 
از ملت مى خواهم كه اين نهضت را نگه دارند تا تاءسيس حكومتعدل اسلامى . از آن وقت تا حالا مى گفتيد تا مرگ اين كذا نهضت ادامه دارد، حالابايدبگوييدتا اقامه حكومت اسلامى نهضت ادامه دارد. آنكه ملت ما مى خواهد جمهورى اسلامى استنه جمهورى فقط، نه جمهورى دمكراتيك ، نه جمهورى دمكراتيك اسلامى ، جمهورى اسلامى.
آنچه كه من از شما ملت ايران مى خواهم اين است كه بيدار باشيد، خون عزيزان خودتان راهدر ندهيد، كلمه دمكراتيك را از آن نترسيد، از آنكه حذفش را بترسيد، اين فرم غربى است، ما فرم هاى غربى را نمى پذيريم . ما تمدن غرب راقبول داريم لكن مفاسدش را نمى پذيريم .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :129 تاريخ سخنرانى :10/12/57
اسلامى بودن بازار 
همين طور بازار ما بايد يك بازار اسلامى باشد. از قرارى كه مكرر به من گفته اند، الانيك دسته اى سودجو در بازار هستند كه اينها قيمت بسيار گران روى اجناس گذاشته اند.اين يك مطلب غير انسانى است .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :20 تاريخ سخنرانى :29/12/57
استقرار حكومت اسلامى عامل تحول در فرهنگ و اقتصاد
در جمهورى اسلامى بايد دانشگاه ها متحول بشود. دانشگاه هاى پيوسته ، به دانشگاه هاىمستقل متبدل بشود. فرهنگ ما بايد متبدل بشود. فرهنگ استعمارى ، فرهنگاستقلال بشود. دادگسترى ما بايد متحول بشود. دادگسترى غربى ، به دادگسترىاسلامى متبدل بشود. اقتصاد مابايد متحول بشود. اقتصاد وابسته ، به اقتصادمستقل متبدل بشود. تمام چيزهايى كه در حكومت طاغوت بود و به تبع اجانب در اين مملكتضعيف ، در اين مملكت زير دست پياده شده بود، با استقرار حكومت اسلامى و جمهورىاسلامى تمام اينها بايد زيرورو بشود.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :236 تاريخ سخنرانى :12/1/58
لزوم تحول در فرهنگ ، دولت و مردم 
اگر چنانچه اين مسائل حل نشود فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه هاى ما همانوزارتخانه ها باشد، افراد وزارتخانه ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان اداراتباشد و مردم ما باز همان افكار را داشته باشند كه د رزمان طاغوت داشتند من خوف اين رادارم كه شكستى به ما وارد بشود كه ديگر جبران نتوانيم بكنيم .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :280 تاريخ سخنرانى :22/1/58
تحقق عملى تحولات در نظام اسلامى 
در هر صورت تحولات لازم است هم در اشخاص براى پاك بودن ، براى مهذب بودن ،براى خدمتگزار و ملى بودن تحول مى خواهد كه با ارشادات اقشار مختلف ، بزرگترها،بايد اينها عملى بشود و هم در كيفيت خود اين ادارات و فرم ادارات ، بايد اينها عوضبشوند و انشاءالله اميدوارم كه اين امور تحقق پيدا بكند و يك مملكت اسلامى بزرگ بشود.
صحيفه نور جلد:6 صفحه :153 تاريخ سخنرانى :23/2/58
ضرورت تحقق محتواى اسلام 
الان ما الفاظ است ، باز پا را از الفاظ بيرون نگذاشته ايم ، جمهورى اسلامى راءى همداديم اما آن معنا و آن محتوايى كه بايد تحقق پيدا بكند باز نشده است . الان آشفتگى ها همهجور هست ، تحول لازم دارد از همه چيز آن كه بخواهد بشود، همه آن آثار طاغوتى كه درهمه جا الان هست ، الان هم آثار در همه جا هست ، همه اينها بايدمتحول بشود تا اينكه اسلام به آن طورى كه ، به آن چهره زيبايى كه دارد - اسلام -تحقق پيدا بكند . يك مملكت الهى بشود در مقابل يك مملكت طاغوتى . طاغوت را كه از بينبرديد بايد به جاى آن يك مملكت اسلامى و يك مملكت الهى درست بشود.
صحيفه نور جلد:7 صفحه :27 تاريخ سخنرانى :8/3/58
لزوم تغيير محتواى رژيم 
اگر ما بخواهيم اسلام را حفظ كنيم و اين طورى كه بخواهيم يك نمونه در عالم نشانبدهيم ، ايران را بگوييم يك نمونه است ، يك الگو هست ، با رفتن شاه درست نمى شود،بارفتن ظالم ها درست نمى شود. اگر بنا شد كه ظالم رفتند و مايك دسته ديگر جايشاننشستيم همان كارها را به اندازه اى كه قدرت داريم بكنيم ، ما هم همان هستيم ، ما هم همانرژيم هستيم ، ما هم همان ظالم هستيم اين يك مطلبى است كه بايد همه بدانند و همه ملتبايد بدانند و در راس آنها اين است كه روحانيون و كسانى كه مرجع امورند در همه جاها،دولت اسلامى عرض بكنم كه ارتش اسلامى ، همه قواى انتظاميه اى كه حالا همه مىگويند ما اسلامى هستيم و از طاغوت بيرون آمديم و به اسلام گرايش پيدا كرديم ، مجردلفظ فايده ندارد، بايد محتوا داشته باشد، بايد شهربانى حالاوضعش با آن وقتتغيير بكند، نه لفظش ‍ تغيير بكند و وضعش همان باشد، بايد شهردارى ها همين طورباشند، ارتشى ها همين طور باشند، وزارتخانه ها همين طور باشند، ادارات همين طورباشند، بازار همين طور باشد.
صحيفه نور جلد:7 صفحه :34 تاريخ سخنرانى :9/3/58
تلاش جهت تحقق اسلام در جمهورى اسلامى 
الان ما باز محتواى اسلام را، واقعيت اسلام را در ايران پياده نكرديم . همه ما راءى داديمبه جمهورى اسلامى ، صحيح ، با راءى تنها اسلام نمى آيد. به حسب رسميت ، رسميتمملكت ايران الان جمهورى اسلامى است به حسب راءى همه مردم ، اما محتواى اسلام بايد دراين جمهورى اسلامى تحقق پيدا بكند.
صحيفه نور جلد:7 صفحه :38 تاريخ سخنرانى :10/3/58
لزوم تحول در تمام دستگاههاى جمهورى اسلامى  
جمهورى اسلامى همه چيزش بايد اسلامى باشد، اداراتش ، بايد اسلامى باشد،تحول لازم دارد. حالا باز نيست . دادگسترى بايد اسلامى باشد، قضات ، بايد قضاتىكه اسلام تعيين كرده است باشند. تا حالا نشده است اين . فرهنگ بايد يك فرهنگ اسلامى واز اين فرهنگ وابسته و استعمارى بيرون بيايد، و حالا نشده است باز.
صحيفه نور جلد:7 صفحه :92 تاريخ سخنرانى :23/3/58

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation