بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی, مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره)   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     EGTEMA01 -
     EGTEMA02 -
     EGTEMA03 -
     EGTEMA04 -
     EGTEMA05 -
     EGTEMA06 -
     EGTEMA07 -
     EGTEMA08 -
     EGTEMA09 -
     EGTEMA10 -
     EGTEMA11 -
     FOOTNT01 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

2.كنشهاى تاريخى و رفتار جمعى : د. تولى (نسبت به حكومتعدل ) و تبرى (نسبت به رژيم غير اسلامى )
تولى و تبرى دو اصل اساسى اسلام  
بر شما جوانان روشنفكر و بر تمام طبقات ملت است كه :
- سرلوحه هدفتان اسلام و احكام عدالت پرور آن باشد و ناچار بدون حكومت اسلامىعدالت خواه ، رسيدن به اين هدف محال است تولى و تبرى دواصل اساسى اسلام است ، بايد با حكومت عدل موافق و به حاكمعادل دل ببنديد و از رژيم غير اسلام و غير اسلامى كه در راءس آن رژيم منحط پهلوى استتبرى كنيد و با كمال صراحت مخالفت خود را اظهار و در سرنگون كردن آن كوشا باشيدو در غير اين صورت روى استقلال و آزادى را نمى بينيد.
- بايد قشرهاى غير اسلامى را كه عقيده و عملشان بر خلاف اسلام است و داراى گرايشبه مكتب هاى ديگرند، هر نوع مكتب باشد به مكتب مترقى عدالت پرور اسلام دعوت كنيد ودر صورت نپذيرفتن ، از آنها هر نوع كه باشد و هر شخصيت كه هست تبرى يالااقل احتزاز كنيد و بايد جوانان ما بدانند تا معنويت و عقيده به توحيد و معاد در كسىنباشد محال است از خود بگذرد و در فكرامت باشد و بايد بدانند كه تبليغات دامنه داركمونيسم بين المللى همانند تبليغات پر سر و صداى امپرياليسم جهانى جز براىاغفال و استثمار توده هاى مستضعف نيست بايد اين بوق هاى استثمارى شكسته شود.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :17 تاريخ سخنرانى :24/11/56
اظهار انزجار نسبت به حكومت سلطنتى  
در ايران از اول محرم مردم شروع كردند به (ضمن عزاداريهايى كه كردند) اظهار انزجاراز حكومت شاه و در تاسوعا و عاشورا با كمال آرامش مردم پياده روى كردند و سلطنتمحمدرضاشاه را نفى كردند.
صحيفه نور جلد:4 صفحه :73 تاريخ سخنرانى :25/9/57
لزوم اجتناب مردم از اعانت به دولت غير قانونى  
ما كه اعلام كرديم كه دولت ايران غير رسمى است و مخالف با قوانين است ، هم مخالف باقانون شرع است و هم مخالف با قانون اساسى است ، بنابر اين كليه چيزهايى كهمربوط به دولت و براى اعانت دولت است ، بايد مردم از آن اجتناب كنند.
صحيفه نور جلد:4 صفحه :83 تاريخ سخنرانى :1/10/57
اعانت به دولت غاصب موجب غضب الهى 
كارمندان وزراتخانه ها، وزراى فاسد غير قانونى را نپذيرند و از آنان اطاعت نكنند و درصورت قدرت به وزارتخانه ها راه ندهند كه اين امر تكليف شرعى آنان و خدمت به كشورملت است و اطاعت از آنان مخالفت با ملت و اسلام است .
ملت از دادن ماليات ، مطلقا و از دادن پول آب و برق و تلفن خوددارى كنند و از آنچهاعانت به دولت است ، احتراز كنند كه اعانت به دولت غاصب حرام و موجب غضب خداوند است .
علماى اعلام بلاد و خطباى محترم و طلاب غيور، قضات و وكلاى محترم دادگسترى ، اساتيدمحترم دانشگاه و دانشگاهيان بازاريان ، اصناف ، كارگران ، كشاورزان ، سياسيون محترمو ساير اقشار ملت ، مخلوع بودن شاه و غير قانونى بودن مجلسين و دولت را اعلام مىفرمايند كه اگر سستى كنند، ممكن است توطئه بر ضد كشور و ملت به نتيجه برسدكه همگى مسؤ ول آن خواهيم بود و بايد همه بدانيم كه در اين روز حساس همه مسؤول خداى بزرگيم .
صحيفه نور جلد:4 صفحه :141 تاريخ سخنرانى :16/10/57
برائت ملل اسلامى از متجاوزين به حقوق مظلومان
اگر نمايندگان يك ميليارد مسلمان با اسم و رسم از متجاوزان به حقوق مظلومان و بلادمسلمين برائت جويند و خواستار قطع يد ظالمين شوند، هيچ قدرتى تاب مقاومت با آنان رانخواهد داشت .
اگر ملتهاى اسلامى و دولت هاى كشورهاى اسلامى با اين همه امكانات انسانى و ذخايرمورد احتياج حياتى قدرتمندان ، از روى قدرت با آنان برخورد كنند و از جار وجنجال و هياهوهاى كاخ نشينان نترسند و تحت تاءثير تبليغات دروغين رسانه هاى طرفدارو جيره خوار ابرجنايتكاران واقع نشوند و بااتكال به قدرت لايزال ايزدى و به شكر نعمت هايى كه به آنها داده است ، بر سر آنهافرياد كشند و آنان را تهديد به بستن مرزهاى خود به روى آنان و قطع كمك هاى خود ازنفت و غير آن نمايند، شكى نيست كه آنها در مقابل اين قدرت - كه ما قدر آن را نمى دانيم -تسليم خواهند.
صحيفه نور جلد:19 صفحه :199 تاريخ سخنرانى :25/5/64
3.قيام مسلحانه (جهاد فى سبيل ا...)
ثمره نهضت 15 خرداد و ارتباط آن با نهضت مقدس حسينى  
نهضت دوازده محرم و پانزده خرداد در مقابل كاخ ظلم شاه و اجانب به پيروى از نهضت مقدسحسينى چنان سازنده و كوبنده بود كه مردانى مجاهد و فداكارتحويل جامعه داد كه با تحرك و فداكارى روزگار را بر ستمكاران و خائنان سياهنمودند و ملت بزرگ را چنان هشيار و متحرك و پيوسته كرد كه خواب را از چشم بيگانه وبيگانه پرستان ربود و حوزه علميه و دانشگاه و بازارها را به صورت دژ مدافع ازعدالتخواهى و از اسلام و مذهب مقدس در آورد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :11 تاريخ سخنرانى :2/11/56
امكانات مبارزه به شيوه مسلحانه  
سؤ ال : در مراحل اوليه ، مبارزه عليه رژيم شاه اعتصابات و تظاهرات نسبتا مسالمت آميزداشته است و عليه ارتش و پليس به هيچ وجه اسلحه و سنگ به كار نرفته است ، آياشما فكر نمى كنيد كه اكنون زمان اين روش ‍ نيست ؟ و به طور ديگرى آيا نمى شودعمل كرد؟ مثلا به مبارزه مسلحانه متوسل شد؟.
جواب : حتى پس از روز جمعه در تهران كه آنهمه هم كشتار به جا گذاشت ، ما همانشكل مبارزه را حفظ كرديم همانطور كه دنيا مى داند، قيام ما با وجود ضربه هائى كهخورده است هركز در هم شكسته نشده است و آن قيام با همان روش ادامه دارد ولى از منپرسيده اند آيا وقت تغيير روش و رو آوردن به مبارزه مسلحانه به جهت پاسخ دادن بهقدرت ارتش كه شاه آن را به كار گرفته است ، نرسيده است ؟ من گفته ام ((نه ))معذالك امروزه در اين مورد از خود مى پرسم كه نمى توان تا بى نهايت سينه هاى عريانرا جلوى لوله تفنگ قرار داد تاكنون من رهنمودهاى خود را كه مبنى بر مسالمت آميز بودنعملمان بود تغيير نداده ام ولى شايد مجبور شوم اين كار را بكنم .
صحيفه نور جلد:2 صفحه :159 تاريخ سخنرانى :22/7/57
نجات ملت با خون و قيام  
ما نمى دانيم واقعا چه بكنيم با اين وضع فعلى ايران البته وضع اميد بخش ‍ است ،اينطور نيست كه حالاما نگران باشيم كه وضع چرا اينطور است اما خوب مى دانيد چه مىكنند، چه ديوانگى راه انداختند لكن همه اين مسائل ارزش دارد كه يك ملتى را نجات دهد.نبايد ما نگران باشيم از اينكه فدايى مى دهيم ، اين سيره انبيا بوده اين كارها را مى كردهاند انبيا، اوليا در مقابل ظلمه ، در مقابل اشخاص كه ظلم به مردم مى كردند، قيام مىكردند و كشته مى شدند و كشتار مى كردند و جوان هايشان را مى دادند و اصحاب شان رامى دادند مساءله اى نيست كه ما حالايك نگرانى داشته باشيم كه مبادا خون راه بيفتد بايدخون راه بيفتد، بايد يك ملتى كه مى خواهد خودش را نجات بدهد از زير بار اينهمهجنايات و اينهمه خسارات كه بر او وارد شده است ، همين طور مجانى نمى شود كه انسانبه دست بياورد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :720 تاريخ سخنرانى :3/8/57
امكان قيام مسلحانه ملى  
آيا شما تصور مى كنيد كه خطر يك قيام ملى و شورش همگانى در ايران وجود داشتهباشد؟ جواب : اگر همانطور كه ملت خواستار است شاه و دودمانش بروند و حاميان خارجىاو دست از حمايتش بردارند مشكل ساده تر خواهد شد در غير اين صورت امكان قيام مسلحانهملى مى باشد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :264 تاريخ سخنرانى :11/8/57
جواز قيام مسلحانه  
ما اميدواريم كه شاه با همين نهضتى كه به طرز فراگير تمام ايران را گرفته است وكارمندان و كاركنان دستگاه هاى دولتى يكى پس از ديگرى اعتصاب مى كنند و درحال تعطيل و فلج كردن دستگاه هاى دولتى هستند نتواند ديگر باقى بماند و به حياتخود ادامه دهد لكن اگر چنانچه احتياج به قيام مسلحانه بيفتد، ممكن است ما در اين امر تجديدنظر كنيم و اسلام در صورت لزوم براى حفظ كيان اسلام و مصالح ملت ، قيام مسلحانه رادر موقع خودش و مقتضيات خودش اجازه مى دهد و خونريزى براى حفظ قوانين اسلام وبراى حفظ مصالح ملت ، راه اسلام است و اما طرز حكومتى كه ماپيشنهاد ميكنيم ، حكومتجمهورى اسلامى است و اساسش بر آزادى و استقلال كشور وعدل و تعديل تمام دستگاه هاى دولتى است و اين در وقتى كهعمل شود، دنيا خواهد ديد كه چيست .
صحيفه نور جلد:3 صفحه :58 تاريخ سخنرانى :16/8/57
مشاركت اقشار در قيام مسلحانه  
سوال : آيا اگر هم مخالفين شاه با هم متحدا عليه شاه فشار بياورند، آيا امكان پذيرنيست كه اوضاع ايران بدون دست زدن به جهاد مسلحانهحل شود؟ اگر نيست ، چه گروه از مردم اعم از كارگران ، سربازان ، محصلين ، كشاورزانو... را مى توان در اين جهاد مسلحانه به حساب آورد؟
جواب : ما اميدواريم مسائل ايران بدون قيام مسلحانه ، با همين نهضتى كه اكنون تماماقشار ايران را فرا گرفته است و با همين فشارهايى كه ملت بر شاه وارد مى كندحل شود، اگر چنانچه حل نشد و يا احتياجى به قيام مسلحانه پيدا شد، تمام اقشار ملت درآن شركت خواهند كرد و يك طبقه معينى در آن انحصار نخواهد داشت .
صحيفه نور جلد:3 صفحه :74 تاريخ سخنرانى :17/8/57
امكان جنگ مسلحانه در صورت ادامه جنايات  
ما اميدواريم كه با مبارزاتمان به همين صورتى كه هست ، شاه را شكست دهيم ولى اگرشاه به جنايات خود ادامه دهد، جنگ مسلحانه را مورد بررسى قرار خواهيم داد.
صحيفه نور جلد:4 صفحه :510 تاريخ سخنرانى :7/10/57
عدم مسامحه نسبت به كفار 
آدم گاهى درست نمى شود - مگر اين كه - مرض گاهى صحيح نمى شود، الابالكى(16) ، بايد ببرند، داغ كنند تا درست شود. جامعه ، بايد آنهايى كه فاسد هستند، ازآن بيرون ريخته بشوند... شما روى قرآن عمل كنيد. قرآن با اشخاصى كه مسلمانند ومعتقدند و ايمان به خدا دارند، به برادرى رفتار مى كند. با اشخاصى كه بر خلاف اينهستند آنها را مى گويد بكشيد، بزنيد، حبس كنيد، اشداء على الكفار... (17) امير المؤ منين اگر بنا بود كه خير، هى مسامحه كند - خوب ، اين خلاف كرد، چه - شمشيرنمى كشيد هفتصد نفر را يكدفعه بكشد، تا آخر آن اشخاصى كه قيام كرده بودند بهضدش ، تا آخر ضد اسلام بود ديگر.
صحيفه نور جلد:19 صفحه :95 تاريخ سخنرانى :14/11/63
فصل سوم : شروط لازم در روند انقلاب و تحولات
الف . تهذيب نفس و كوشش براى خدا 
پرهيز از هواهاى نفسانى شرط پيروزى  
شما پيروزيد انشاء الله اما به شرط اينكه عوامل مختلف در كار نباشد، به شرط اينكههواهاى نفسانى ، اين براى خودش بكشد و آن براى خودش ‍ بكشد، اين نباشد در كار همهبا هم برادريم .
صحيفه نور جلد:2 صفحه :61 تاريخ سخنرانى :23/2/57
دست بر داشتن از خود پرستى و خود خواهى  
همه بايد با هم باشيم آقا امروز، زير يك بيرق و آن بيرق لااله الاالله است اين يكپيامى است كه من الان مى دهم و انشاء الله مى رسد به ايران و به ساير ممالكى كهبچه هاى ما در آنجا هستند كه آقا دست برداريد از اين خود پرستى و از اين خودخواهى انما اعظمكم بواحده ان تقوموالله (18) قيامتان براى خدا باشد، اگر قيام براىخدا نباشد كارى ازاو نمى آيد، قيامتان براى خدا باشد، نه براى هواهاى نفسانى كه هركسى بكشد طرف خودش همه با هم مجتمع بشويد، براى خدا همه با هم مجتمع بشويد واين تشتت و اختلاف و اينها، و من از حزب كدام ، من از حزب كدام ، من از جبهه كذا، من از جبههكذا هستم ، اينهارا دست از آن برداريد
صحيفه نور جلد:4 صفحه :94 تاريخ سخنرانى :3/10/57
قيام براى خدا نه شهوات نفسانيه  
اعظكم بواحده ان تقوموالله (19) براى خدا قيام كنيد، نه براى شهواتنفسانيه اگر انسان براى شهوات نفسانيه قيام بكند و براى خدا نباشد اين به جايىنمى رسد كارش ، اين بالاخره فشل مى شود كارش چيزى كه براى خدا نيست دوام نمىتواند داشته باشد.
صحيفه نور جلد:4 صفحه :252 تاريخ سخنرانى :1/11/57
شكوفايى انسانيت در قيام براى خدا 
خداى تبارك و تعالى مى فرمايد كه يك موعظه من فقط دارم ، فقط يك موعظه و آن استكه قيام كنيد، نهضت كنيد براى خدا، قيام وقتى براى خدا باشد و من احساس كردم كه اينقيامى كه ملت ايران كرد قيام براى خدا بود براى اينكه شكوفا شد در آنها يك حالاتنفسانى ، يك انسانيت در بين مردم شكوفايى پيدا كرد و اين نيست جز اين كه يك نحوايمان بود، يك نحو خداپرستى بود، خدا نمونه اى بود.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :91 تاريخ سخنرانى :27/11/57
تقيه در فروع است نه در اصول 
ما قياممان ، شما قيامتان براى خدا بايد باشد. وقتى دين خدا راانسان در خطر ديدبراىخدا بايد قيام كند. وقتى احكام اسلام را درخطر ديد براى خدا بايد قيام كند. توانست ،عمل كرده به وظيفه و پيش هم برده ، نتوانست ،عمل به وظيفه كرده . گاهى وقت ها تقيه حرام است . آنوقتى كه انسان ديدكه دين خدا درخطر است نمى تواند تقيه بكند، آن وقت بايد هر جه بشود برود . تقيه در فروع است دراصول نيست ، تقيه براى حفظ دين است . جائى كه دين در خطر بود جاى تقيه نيست ، جاىسكوت نيست .
صحيفه نور جلد:7 صفحه :38 تاريخ سخنرانى :10/3/58
مطرح نبودن ماديات  
انقلابى كه همه داشتيم مى رفتيم جلو، نه من به فكر اين بودم كه حالابعد از اينكه شبشد چه بايد كرد نه شما درفكر اين بوديد كه حقوقتان كم است ، زياده ، اينها اصلامطرح نبود، چون مطرح نبود و همه هم الهى بوديد اين سد را شكستيد، سدى كه ممتنع مىدانستند آن را كه همچو چيزى بشود. شما با دست خالى و با اراده الهى اين سد را شكستيد.
صحيفه نور جلد:7 صفحه :70 تاريخ سخنرانى :20/3/58
علائم غيبى و تاءييدات الهى دليل لله بودن نهضت
اگر شما براى خدا نهضت كرديد براى خدا قيام كرديد، براى رفع ظلم قيام كرديد وبراى اجراى احكام خداى تبارك و تعالى نهضت كرديد، خداى تبارك و تعالى هم باشماست . شما ملاحظه كرده ايد كه از اول نهضت تاكنون چه علائم غيبى پيدا شده است وچه تاءييدات الهى در اين نهضت پيدا شده است و ايندليل بر اين است كه نهضت شما لله بوده است .
صحيفه نور جلد:13 صفحه :32 تاريخ سخنرانى :28/5/59
ب . وحدت كلمه و نظم و انسجام در بسيج نيروها، منابع و امكانات  
الهى بودن انگيزه  
آنى كه براى ماها فايده دارد اين است كه ما بخواهيم همين - مساءله اى كه - اسلامى بودنرا الهى اش كنيم ، بخواهيم الهى باشد اين كار ما، براى خدا كار بكنيم ، اين براىخودتان فايده دارد، موفق بشويد فايده دارد، موفق هم نشويد فايده دارد. و اگر اينانگيزه شد مسلما دنبال اين هستيد كه كار خوب باشد وقتى انگيزه الهى شد، ديگر نمىشود اين كه انسان انگيزه اش الهى باشد و دنبال اين باشد كه خودش يك - چيزى - راهىباز كند، حالا چى شد، هر چى شد، شد . اين قهرا خواهد اين طور شد كه وقتى كه انگيزهبراى خدا شد، دنبال اين است كه اين كار را انجام بدهد به طورى كه خداپسند باشد،ازاين جهت در اين كار موفق است . اگر موفق نشد در انجام و نتوانست انجام بدهد، خوب !قصور قدرتش است ، قدرت نداشته بيشتر از اين . اما پيش خدا اين ارزش اش با آن كسىكه قدرت داشته مثل هم ماند.
صحيفه نور جلد:19 صفحه :254 تاريخ سخنرانى :19/9/64
حبل الله محور نجات بشر
بايد جوانان غيور اسلامى ما بدانند كه تا دست اتحاد به هم ندهند و هدف خود رااسلام كهتنها مكتب نجات بخش بشر است و يگانه كفيل آزادى واستقلال ملتهاى مستضعف است قرار ندهند، اميد پيروزى را نبايد داشته باشند... واعتصموابحبل الله جميعا ولاتفرقوا (20) اين است دستور محكم نجات بخش قرآنكريم كه بايد نصب عين خود قرار دهيم و از تفرقه و تشتت كه جز شكست درمقابل طاغوت نتيجه اى ندارد پرهيز نموده ، از خداوند تعالى نجات ملت را بخواهيم .
صحيفه نور جلد:2 صفحه :15 تاريخ سخنرانى :10/11/56
اختلاف انتحار مسلمين  
همه با هم همصدا بشويد، همه با مسلمان ها همصدا. اگر اين صداى توحيد را با هم بلندكنيد، اين تمام شود كارش اختلاف نيندازيد كه هر كس از يك گوشه اى بگيرد امروزاختلاف ، انتحار مسلمين است بايد همه با هم باشيد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :220 تاريخ سخنرانى :4/8/57
انسجام در هدف  
اين چندين هزار جمعيت اگر چنانچه با يك مقصد راه بروند، يعنى شما در فرانسه هستيد،يك دسته ديگر در آلمان هستند و يك دسته ديگر آمريكا هستند، اينها همه با يك مقصد حركتبكنند، كارهايشان منسجم باشد، يك نظام داشته باشد و اينها با هم يك نقشه را بخواهندپياده بكنند خيلى كار از آنها برمى آيد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :251 تاريخ سخنرانى :9/8/57
وحدت كلمه  
نهضت عظيم كنونى ملت ما عليه شاه و نظام سلطنتى است ، بنابر اين در جهت سرنگونىاين رژيم مبارزه ميشود. - براى - رهنمود ما ايجاد وحدت كلمه در ميان همه اقشار جامعه است .
روش هاى مبارزه را مردم خود يافته اند و مى يابند. رهنمودهاى اصلى از جانب ما به موقعخود به عمل مى آيد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :258 تاريخ سخنرانى :10/8/57
حفظ نظم  
بر جوانان غيور در سراسر كشور لازم است براى حفظ نظم با آن دسته از قواى انتظامىكه اكنون به آغوش ملت بازگشته اند با تمام نيرو همكارى كنند و باكمال قدرت و جديت نگذارند كه بدخواهان و منحرفين آشوب و ناامنى ايجاد نمايند بهتظاهرات و شعارهاى پرشور عليه رژيم سلطنتى و دولت غاصب ادامه دهند و اگرمنحرفين و مخالفين اسلام بخواهند اخلالى بوجود آورند و نظم را به هم زنند، از آنان جداجلوگيرى كنند بايد ملت بداند كه هر انحرافى و هر شعارى كه مخالف مسير ملت استبه دست عمال شاه مخلوع و عمال اجانب تحقق مى يابد من از جميع اشخاصى كه انحرافىداشته اند و يا گرايش به بعضى از مكتب هاى انحرافى داشته اند تقاضا دارم كه بهآغوش اسلام كه ضامن سعادت آنان است برگردند كه ما آنان را برادرانه مى پذيريم دراين موقع حساس كه كشور جنگزده ما بيش از هر زمانى به اتحاد و اتفاق احتياج دارد بايدسعى شود كه از هر اختلافى احتراز شود.
صحيفه نور جلد:4 صفحه :237 تاريخ سخنرانى :27/10/57
تفرقه موجب شكست  
وحدت كلمه ، لله بودن اين پيروزى را به شما داده تا حالا اين وحدت كلمه را حفظ كنيد،اين حزب بازى را كنار بگذاريد، اين جبهه بازى را كنار بگذاريد، اين آخوند و دانشگاهىرا كنار بگذاريد، خدا مى داند ضرر به شما مى زند، ضربه مى زند به شماها در خارجآدم مى آيد مى بيند كه جبهه مختلف است كنار بگذاريد آقا اگر چنانچه مسلمانيد، مسلمانىاقتضا مى كند كه كنار بگذاريد اگر ملى هستيد، ملى بودن اقتضا مى كند، اگر عاقليد،عقل اقتضاى اين را مى كند اينها را ديگران درست كردند به اعتقاد من ، ديگران درست كردندكه ما را متفرق از هم بكنند كنار بگذاريد اينمسائل را، با هم بشويد يدالله مع الجماعه همه با هم بشويد تا اينجا آورديدتا آخر ببريد آخر يعنى آن وقتى كه دست اجانب از مملكت شما كوتاه بشود، مملكت بشودمال خودتان ، خودتان اداره اش بكنيد، خودتان هر چه داريد دلتان خواست بفروشيد، نفترا خواستيد بفروشيد، خواستيد نفروشيد.
البته مى خواهيم بفروشيم اما نه اين فروشى كه اين مرد كرد كه هم نفت را داد و همپايگاه درست كرد، به جاى نفت پايگاه براى آنها درست كرد اينطور البته نمى شود،ادامه ندارد اين اتفاق كلمه داشته باشيد كه اگر اين پايگاه اتفاق كلمه را از شماگرفتند بدانيد كه شكست مى خوريد اگر اين جمعيت ها توى ايران كه همه داد مى كنندآزادى ، همه داد ميكنند خدا، اگر اين تفرقه درآن پيدا شد و يك قشرى در آن پيدا شد كه يكشعار ديگر غيرالهى داد و لله نبود بدانيد كه شما را شكست مى دهند
صحيفه نور جلد:4 صفحه :255 تاريخ سخنرانى :1/11/57
صف واحد و بنيان مرصوص  
همانطورى كه براى بر انداختن اين نسل از اين زمين همه شركت كرديد و اگر همه نبوديدنمى شد، براى ساختن ايران كه الان كار بسيار مشكلى است ، همه بايد كمك بكنيد، همهبايد با هم دست به هم بدهيد و با هم كار بكنيد و هيچ اينطور نيست كه من بگويم كه منمقدم ، تو مقدم . اين حرف ها نيست اصلا، با هم صف واحد، بنيان مرصوص ، همه با همباشيم تا بتوانيم كار را به انجام برسانيم .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :53 تاريخ سخنرانى :17/11/57
تداوم مبارزه با وحدت كلمه
ما در بين مبارزه هستيم و باز محتاج به وحدت كلمه هستيم ، باز بايد همه اقشار با همبرادروار و در كنار هم آماده باشند براى مبارزه و جلوگيرى ازتشتتات و اختلافات . اگرخداى ناخواسته اختلافات پيدا شوند، معلوم نيست كه ما به پيروزى نهايى برسيم .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :75 تاريخ سخنرانى :23/11/57
حفظ نظم در نهضت و آبادانى كشور 
درود برملتى كه در انقلابش چنان حفظ نتظم كرد كه چشم هاى دنيا را خيره كرد.انقلاباتى كه در دنيا واقع شده است به قدرى شديد است و به قدرى خون ريزى در آنشده است كه نمى توان ناديده گرفت . در اين انقلاب مذهبى شما، در اين انقلاب اسلامىانسانى شما بحمد الله ضايعات بسيار كم بود براى اينكه حفظ ايمان و شمارا واداركرده بود با ظلم مخالفت كنيد، شيطان از اينعمل شما دور بود، نظر خداى تبارك و تعالى با شما بود، نظر امام زمان سلام الله عليهبا شما بود. من از شما ملت عظيم تشكر مى كنم كه در مواقعى كه گرفتارى اسلام زيادبود و در خطر واقع بود از براى اسلام و مسلمين ، قيام كرديد، نهضت كرديد، زحمتكشيديد، خون داديد، جوان داديد و شر ظلم را از سرخودتان كوتاه كرديد، دستگاه ظلم دوهزار و پانصد ساله را منهدم كرديد، قواى بزرگ عالم كه طرفدارى و پشتيبانى مىكردند از اين رژيم فاسد، عقب نشانديد و نتوانستند كارى بكنند. تا اينجا كه آمديدجوانمردانه و شجاعانه ، تمام قشرها در اين مطلب سهيم بودند و الان قدم ثانى است كهشما بايد برداريد و آن قدم سازندگى است ، قدمى است كه در اين قدم بايد همه با همشركت نمايند و ايران خراب را آباد كنند بايد دست به دست هم بدهيد.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :81 تاريخ سخنرانى :26/11/57
كنار گذاشتن افكار متشتت  
ما از الان بايد مستقل باشيم ، نه طرف راست نه طرف چپ ، بلكه همه تحت لواى اسلاممستقل اگر بخواهيد مملكتتان مستقل بشود، اگر بخواهيد آزادى براى شما پيدا بشود، افكارمتشتت را الان كنار بگذاريد و با هم همصدا با هم اين بار را بهمنزل برسانيد.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :210 تاريخ سخنرانى :30/11/57
همكارى متقابل دولت و ملت
ما الان باز پيروزى مطلق بر ايمان حاصل نشده است . مانصف راه را رفتيم . الان مملكت ماباز آشوب است ، آشفته است . مفسدين در اطراف مملكت شلوغكارى مى كنند. بايد به همتشما جوان ها، هركدام در هر جا كه هستيد.، مرزهاى اين مملكت را حفظ كنيد، دست خرابكارها راكوتاه كنيد. شما بوديد كه پيروزى را تا اينجا رسانديد و شما بايد باشيد كهپيروزى را به آخر برسانيد . دولت ما تنها نمى تواند اين كار را انجام بدهد،روحانيون ما تنها نمى توانند اين كار را انجام بدهند، بايد همه با هم باشند، دولت باملت ، ملت با دولت .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :213 تاريخ سخنرانى :7/1/58
پيروزى با وحدت كلمه  
من از خداى تبارك و تعالى مى خواهم كه همان طورى كه ملت ما به وحدت كلمه ، با وحدتكلمه ، و با اتكال به خداى تبارك و تعالى پيروز شد و خودش را از بند اين خاندان واشخاصى كه آنها را، اين خاندان را ترويج مى كردند وتاييد مى كردند نجات داد،برادران فلسطينى مارا هم خداوند تعالى نجات بدهد لكن عمده وحدت كلمه آنهاست و عمدهاتكال به خداى تبارك و تعالى .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :241 تاريخ سخنرانى :13/1/58
همبستگى ملت  
لكن با همت ملت و با همبستگى ملت شما ديديد كه اين همبستگى كه داشتيد و اين وحدت كلمهكه داشتند و همه تان با هم جمهورى اسلامى را مى خواستيد، بر قدرت هاى شيطانىغلبه كرديد و از اين به بعد هم اگر حفظ كنيد اين قدرت را، اگر حفظ كنيد اين وحدتكلمه را، خداوند با شماست . اگر حفظ كنيد اين وحدت كلمه واتكال به خدا را، هم در مجلس مؤ سسان پيروز خواهيد شد و هم در مجلس شورا پيروزخواهيد شد.
صحيفه نور جلد:5 صفحه :246 تاريخ سخنرانى :16/1/58
همت اقشار و اجتماع قوا 
با رفتن طاغوت بايد مملكت الله پيدا بشود، مملكت الهى پيدا بشود و آن هم با همت همهاست ، نه ما روحانيون مى توانند تنها كار انجام بدهند و نه دولت مى تواند تنهايىانجام بدهد و نه قشرى از اقشار ملت . همانطورى كه همه پيش برديد، با هم مساءله راپيش برديد، با هم پيروزى را تا اين حدود ايجاد كرديد،نائل شديد به پيروزى ، باز هم با هم بايد اين قافله را بهمنزل برسانيد. اگر با هم نباشيد ، اگر اين قوا همه با هم مجتمع نشوند نمى توانندكارى انجام بدهند.
صحيفه نور جلد:7 صفحه :27 تاريخ سخنرانى :8/3/58
بسيج عمومى  
ما بايد در برنامه دراز مدت ، فرهنگ وابسته كشورمان را به فرهنگمستقل و خودكفا تبديل كنيم و اكنون بدون از دست دادن وقت و بدون تشريفات خسته كنندهبراى مبارزه با بيسوادى به طور ضربتى و بسيج عمومى قيام كنيم تا انشاء الله درآينده نزديك هر كس نوشتن و خواندن ابتدايى را آموخته باشد. براى اين امر، لازم استتمام بيسوادان براى يادگيرى و تمام خواهران و برادران با سواد براى ياد دادنبپاخيزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امكانات بپا خيزد و از قرطاس بازى وتشريفات ادارى بپرهيزد. برادران و خواهران ايمانى براى رفع اين نقيصه دردآور بسيجشويد و ريشه اين نقص را از بن بركنيد. تعليم و تعلم عبادتى است كه خداوند تبارك وتعالى ما را بر آن دعوت فرموده است . اء مه جماعات شهرستان و روستاها مردم را دعوتنمايند و در مساجد و تكايا، با سوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود يادبدهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصى ، اعضاى بيسواد را تعليم كنند وبيسوادان از اين امر سرپيچى نكنند.
صحيفه نور جلد:11 صفحه :121 تاريخ سخنرانى :7/10/58
معناى صحيح جامعه توحيدى 
اسلام هم اين جور نبوده ، هيچ رژيمى در عالم اينطور نيست كه هرج و مرج باشد. جامعهتوحيدى ، جامعه توحيدى با آن طور كه عرض كردم يك امر مطلوبى است كه همان طورىكه در بدن انسان يك جامعه توحيدى است ، اگر يك ملتى اينطور شد، خودش را نگه مىدارد. شما ديديد كه يك حدودى ملت ما با هم منسجم شدند و غلبه كردند بر همه چيز، اگرهمه قواى انتظاميه و همه قشرهاى ملت از روحانى تا دانشگاهى تا بازارى تا كارگر تازارع ، همه اينها اگر چنانچه منسجم بشوند به هم - با عين - در عين حالى كه مراتبمحفوظ است بين خودشان ، لكن منسجم باشند با هم ، مجتمع باشند با هم ، يك بدن ،حال يك بدن پيدا كنند، همانطورى كه بدن انسان جامعه توحيدى است ، جامعه هم يك بدنبشود، اگر اينطور بشود، آسيب ديگر بر نمى دارد اين ، اين معناى جامعه توحيدى ، بهاين معنا صحيح است ، اين معناى صحيح جامعه توحيدى است . اگر در يك كلامى ، براىآدمى كه ملتفت بوده است مسائل را، يك كلمه جامعه توحيدى واقع شده است مقصود اين است .
صحيفه نور جلد:11 صفحه :138 تاريخ سخنرانى 8/10/58
تعهد به اسلام و وحدت كلمه  
ما يك صحبت با داخله داريم ، با ملت خودمان داريم و همين صحبت هاست كه عرض كردم كهاساس پيشرفت شما ملت عزيز، تعهد به اسلام و وحدت كلمه است . تعهد به اسلام بدوناينكه با هم اجتماع نكنيد در مسائل ، بى فايده است . اجتماع درمسائل ، بدون تعهد به اسلام ، مضر است . اين دو مطلب بايد هميشه نصب العين باشد كهتعهد به اسلام و وحدت كلمه و اينكه كشور را همه از خودتان بدانيد، دولت را از خودتانبدانيد، مجلس را از خودتان بدانيد، ادارات را از خودتان بدانيد، ارتش را و سپاهپاسداران وبسيج را و قواى نظامى و انتظامى را از خودتان بدانيد و همه با هم به يكجهت حركت كنيد و آن جهت تعالى افكار و جهت تعالى همه جهات كشور. كشور را اگربخواهيد از دست ابرقدرتها تا آخر نجات بدهيد، بايد تعهد خودتان را به اسلام هرروز محكمتر كنيد و كوشش ‍ خودتان را براى وحدت همه قشرها فعالتر كنيد.
صحيفه نور جلد:15 صفحه :271 تاريخ سخنرانى :7/10/60
مودت و اخوت  
يكى از مقاصد بزرگ شرايع و انبياى عظام - سلام الله عليهم - كه علاوه بر آن خودمقصود مستقل است ، وسيله پيشرفت مقاصد بزرگ ودخيل تام در تشكيل مدينه فاضله مى باشد، توحيد كلمه و توحيد عقيده است ، و اجتماع درمهام امور و جلوگيرى از تعديات ظالمانه ارباب تعدى است ، كه مستلزم فساد بنىالانسان و خراب مدينه فاضله ايت و اين مقصد بزرگ كه مصلح اجتماعى و فردى است ،انجام نگيرد مگر در سايه وحدت نفوس و اتحاد همم و الفت و اخوت و صداقت قلبى وصفاى باطنى و ظاهرى و افراد جامعه به طورى شوند كه نوع بنى آدمتشكيل يك شخص دهند، و جمعيت به منزله يك شخص باشد، و افراد به منزله اعضا و اجزاىآن باشد، و تمام كوششها و سعى ها، حول يك مقصد بزرگ الهى و يك مهم عظيم عقلى كهصلاح جمعيت و فرد است ، چرخ زند. و اگر چنين مودت و اخوتى در بين يك نوع يا يكطايفه پيدا شد، غلبه كنند بر تمام طوايف و مللى كه بر اين طريقه نباشد، چنانچه ازمراجعه به تواريخ خصوصا تاريخ جنگهاى اسلام و فتوحات عظيمه آن مطلب خوب روشنمى شود، كه در اوايل طلوع اين قانون الهى چون شمه اى از اين اتحاد و وحدت در بينمسلمين بوده و مساعى آنها مشفوع به تخليص نيات نوعا بوده ، در مدت كمى چه فتوحاتبزرگى كردند، و در اندك زمانى به سلطنتهاى بزرگ آن زمان كه عمده آن ايران و رومبوده ، غلبه كردند. و با عده كم بر لشكرهاى گران و جمعيتهاى بى پايان غالبشدند. و پيغمبر اسلام ، عقد اخوت بين مسلمين در صدراول اجرا فرمود و به نص انما المؤ منون اخوة (21) اخوت بين تمام مؤ منين برقرار شد.
ج . استقامت و تداوم مبارزه  
فداكارى و تحمل مصايب و ناملايمات  
...ناراحت و نگران نشويد، مضطرب نگرديد، ترس و هراس را از خود دور كنيد شما پيروپيشوايانى هستيد كه در برابر مصائب و فجايع صبر و استقامت كردند، كه آنچه ماامروز مى بينيم نسبت به آن چيزى نيست پيشوايان بزرگوار ما، حوادثى چون روز عاشوراو شب يازدهم محرم را پشت سر گذاشته اند و در راه دين خدا يك چنان مصائبى راتحمل كرده اند شما امروز چه مى گوييد؟ از چه مى ترسيد؟ براى چه مضطربيد؟ عيب استبراى كسانى كه ادعاى پيروى از حضرت امير (ع ) و امام حسين (ع ) را دارند در برابر ايننوع اعمال رسوا و فضاحت آميز دستگاه حاكمه خود را ببازند.
دستگاه حاكمه باارتكاب اين جنايت ، خود را رسوا و مفتضح ساخت و ماهيت چنگيزى خود رابهخوبى نشان داد دستگاه جبار با دست زدن به اين فاجعه ، شكست و نابودى خود راحتمىساخت ماپيروز شديم ما از خدا مى خواستيم كه اين دستگاه ماهيت خود را بروز دهد و خود رارسوا كند بزرگان اسلام ما در راه حفظ اسلام و احكام قرآن كريم كشته شدند، زندانرفتند، فداكارى ها كردند تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ كنند و به دست مابرسانند امروز وظيفه ماست كه در برابر خطراتى كه متوجه اسلام و مسلمين مى باشد،براى تحمل هر گونه ناملايمات آماده باشيم تا بتوانيم دست خائنين به اسلام را قطعنماييم و جلو اغراض و مطامع آنهارا بگيريم ...(تقريبا به اين مضامين )
صحيفه نور جلد:1 صفحه :38 تاريخ سخنرانى :42 فروردين
نتيجه بخش بودن مقاومت و ايستادگى  
ملت ايران را بايد ما از آنها تشكر كنيم ، ملت بيدارى است ، ملت هوشيار و مقاومى است درمقابل ظلم در عين حالى كه اينهمه ظلم مى بيند، اينهمه كشته ميدهد، در عينحال مقاومت مى كند، ايستادگى مى كند و اين ايستادگى به نتيجه خواهدرسيد هيچ اشكالىنيست كه بعد از اينكه ملتها بيدار شدند و بعد از اينكه حتى زن ها قيام كردند بر ضددولت و بر ضد اين جباران ، يك همچنين ملتى پيروز مى شود ان شاء الله .
صحيفه نور جلد:1 صفحه :267 تاريخ سخنرانى :19/10/56
اراده آهنين ملت
ما از اين جنايات پى درپى و كشتار وحشيانه ناراحت و در عينحال اميدواريم ، ناراحتى براى آن كه جوانان رشيد روحانى و دانشگاهى و بازارى وساير طبقات را كه اميد براى آتيه كشور هستند از دست داده ايم و مى دهيم و اميدواريم چونمى بينيم اين جنايات شاهانه و اين كشتار وحشيانه نتوانست و نمى تواند نهضت اين ملتبيدار به پا خاسته را به سستى گراياند، هر چه جنايت وقتل افزايش يافت ، ملت در اراده آهنين خود قويتر و مستحكمتر شد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :39 تاريخ سخنرانى :4/1/57
ايستادگى و شكست ناپذيدى ملت  
اين ملتى كه ايستاده الان در مقابل ظلم و در مقابل قلدرى ها و آنها با توپ و تانك و او بامشت دارد مقاومت مى كند و نمى رود كنار، اين ملت شكست نمى خورد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :126 تاريخ سخنرانى :19/7/57
ادامه نهضت تا روى كار آمدن هياءت حاكمه صحيح  
تاريخ سراغ ندارد اين جور نهضتى كه الان در ايران هست ، تاريخ ايران تا حالاسراغندارد اينجور نهضتى كه تمام ايران ، تمام بايستند، بچه اينقدرى بگويد كه مرگبرشاه ، پيرمردش هم بگويد مرگ برشاه ، همچو نهضتى ما نداشتيم در ايران ، ايننهضت را نگذاريد كه بخوابد تا اينها از بين بروند، تااين هيات حاكمه بروند يك هياتحاكمه صحيح سركار بيايد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :150 تاريخ سخنرانى :21/7/57
ادامه در مبارزات مثبت و منفى 
بايد به مبارزات مثبت و منفى ادامه داد و اين ياغى را هر چه زودتر از مملكت خارج نمود پيشكشيدن شعار عمل به قانون اساسى كه اخيرا ايادى در مجلسين عنوان كرده اند، خيانت بهاسلام و كشور است نغمه بقاى رژيم و رفتن شاه ، كشتن افعى و پروراندن بچه اوست .
صحيفه نور جلد:2 صفحه :210 تاريخ سخنرانى :4/8/57
قيامهاى مكرر و طولانى در راه خدا موجب استوار شدن انسان 
عزيزان من ! صبور باشيد كه خدا با صابران است وسوسه شياطين در شما مؤ ثر نشودكه قيام هاى مكرر شما نشان داده است كه هرگز نمى شود آنان كه آيه ياس براى شمامى خوانند، عمال اجانب و شاه هستند كه با وسوسه شيطانى مى خواهند شاه و منافعغارتگران را حفظ كنند، اينان را به صراط مستقيم الهى بخوانيد و اگر تسليم نيستند، ازخود برانيد و آنان را مايوس ‍ كنيد.
قيام شما براى خدا و رهايى امت اسلامى مى باشد وتحمل و رنج در راه آن از بزرگترين عبادات است و بهفضل الهى ، براى شما ثواب مجاهدين صدر اسلام را دارد طولانى بودن راه خدا شما رااستوارتر گرداند، چنانچه رنج هاى بيست و چند ساله ،رسول اكرم ( صلى الله عليه و اله وسلم ) را استوار و استوارتر مى كرد.
صحيفه نور جلد:2 صفحه :212 تاريخ سخنرانى :4/8/57
غفلت موجب شكست نهضت و سركوبى ملت  
يك ملتى كه بيشتر از پنجاه سال زير دست و پاى اينها خرد شده است ، حالا كه چشمهايشرا باز كرده و مى بيند كه بايد اين مجرم ها رابا زور و با فشار و با هياهو و با عرضبكنم تظاهرات و اعتصابات و اينها شكست داد، همين ملت مى داند اين معنا را كه اگر چنانچهيك غفلت كوچكى حالا بكند، يك غفلت بسيار كوچك الان اگر بكند، بازاين مطلب برمىگردد به پنجاه سال پيش از اين و ديگر نمى تواند اين ملت حتى بعد از پنجاهسال ديگر هم يك همچو نهضتى را ايجاد كند و يك همچو قيامى بكند خوب ، ملت اين را مىداند، مى داند كه اگر امروز اين تا آن آخر نقطه نرود و تا سرنگونى اين آدم ، اين نهضترا ادامه ندهد، برمى گردد به حال رضاشاه و بدتر از او و اين دفعه اگر چنانچه اينقدرت پيدا بكند، ديگر نه بر بچه مهلت مى دهد نه بر بزرگ ، همه مخالفين خودش راكه همه ملت است ، سركوب مى كند و هيچ هم مضايقه ندارد ايشان .
صحيفه نور جلد:3 صفحه :78 تاريخ سخنرانى :18/8/57
زنده نگه داشتن نهضت  
اين نهضت را نگذاريد بخوابد، نگذارند آنهايى كه روساى امور هستند، احزاب هستند، علماهستند طلاب هستند، بازارى هست ، دانشگاهى هست ، - كه عرض مى كنم - دادگسترى هست ،وكلاى دادگسترى هست ، اين قشرهايى كه در مملكت هستند نگذارند كه بخوابد ايناعتصابات و نگذارند بخوابد اين نهضت زنده اى كه الان در ايران هست . اگر خداىنخواسته اين نهضت بخوابد تا آخر الابد زير بار ظلم هستيم و اين دفعه اگر اين شمشيراين مرد كشيده بشود تمام نسل هايتان راقطع خواهد كرد.
صحيفه نور جلد:3 صفحه :217 تاريخ سخنرانى :29/8/57
ادامه اعتصابات و تظاهرات  
ملت شريف بايد تا نتيجه نهايى دست از مبارزات پرشور خود برندارند كه نمى دارندبايد به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتى كه چماق به دستان و يا مفسدينبه آنان حمله كردند، مى توانند دفاع از خود كنند اگر چه منتهى بهقتل آنان شود.
صحيفه نور جلد:4 صفحه :820 تاريخ سخنرانى :23/10/57
غلبه بر مشكلات با فداكارى و استقامت  
شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملتهاى مظلوم ثابت كرديد كه با فداكارى و استقامت مىتوان بر مشكلات هر چه باشد غلبه كرد و به مقصد هر چه دشوار باشد.
صحيفه نور جلد:4 صفحه :237 تاريخ سخنرانى :27/10/57
پافشارى ملت  
بر ملت ايران است ، بر ملت ايران در اين زمان كه حساس است لازم است كه پافشارى كنندو دست از نهضتشان برندارند كه پيروزى آنها انشاء الله نزديك است .
صحيفه نور جلد:4 صفحه :275 تاريخ سخنرانى :8/11/57
ادامه نهضت تا اصلاح آشفتگى در مملكت  
شما جوانان كه تاكنون در اين نهضت شركت داشتيد، من به شما درود مى فرستم ، لكننيمه راه است ، راه باز باقى مانده است . شما جوان ها، شما نيروهاى جوان بايد اين نيمهراه ديگر راهم با قدرت پيش ببريد. بايد با وحدت كلمه ، با اسلام ، با ايمان ، از ايننهضت تا اينجا كه آمده ايد، از اينجا به بعد هم جلو برويد. بايد همه ريشه هاى استبدادوريشه هاى استعمار را از اين مملكت بكنيد. بايد اين مملكت را پاكسازى كنيد. اين مملكت عقبمانده است ، اين مملكت اقتصادش ور شكسته است ، اين مملكت الان آشفته است ، به نيروى شماجوان ها بايد اين مملكت اصلاح بشود. ما همه مسؤول هستيم ، ما همه بايد دنبال اين كار را بگيريم تا به آخر برسانيم .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :222 تاريخ سخنرانى :9/1/58
عدم سستى تا قطع ريشه ها  
اگر خداى نخواسته اين روحيه را از دست بدهيم ، خودمان را حالا پيروز بدانيم و هر كدامبرويم سراغ كار خودمان ، انسان تا توى راه دارد مى رود قدرت دارد، اين كاروان ها تاتوى راه دارند مى روند قدرت دارند و وقتى بهمنزل رسيدند قدرتشان تمام مى شود، روحيه انسان هم اينطورى است ، شما سواراتومبيل شديد واز شهرى به شهرى رفتيد، اگر انسان مقصدش ده فرسخ است ، در سرنه فرسخى رو به خستگى مى رود وقتى مى رسد آنجا ديگر افتاده است . ما اگر چنانچهاعتقادمان اين باشد كه پيروز شديم ، ديگر رو به سستى مى رويم و ما پيروز نشديم .ما مانع ها را حالا يك مقدارى رفع كرديم ، ريشه هاشان هم هنوز باقى است .
صحيفه نور جلد:5 صفحه :257 تاريخ سخنرانى :17/1/58
استقامت عامل پيروزى و حفظ قيام
قيام براى خدا و استقامت دنبال آن قيام . در وصيت خدا به وسيله پيغمبر براى امت اين استكه قيام كنيد براى خدا، يكى يكى قيام كنيد، جمع جمع قيام كنيد، لكن قيام براى خدا. دراين آيه است كه استقامت كنيد. شما ملت قيام كرديد و بحمدالله قيام شما براى خدا بود،همه فرياد مى زديد كه ما جمهورى اسلامى مى خواهيم . براى احكام اسلام قيام كرديد. امراول را كه فرموده اند قيام كنيد براى خدا، اطاعت كرديد، باقى مانده است امر دوم فاستقم كما امرت و من تاب معك (22) استقامت كنيد، اين قيام را حفظ كنيد، اينتحول روحى كه براى شما ملت حاصل شده است ، حفظ كنيد، استقامت كنيد، نگه داريد اينتحول انسانى كه بالاتر از تحول فعال خارجى است ، اين تحولى كه شمارا براىرسيدن به آمال مشتاق كرد كه خون بدهيد، اينتحول انسانى كه شما براى برادرانتان حاضريد جان بدهيد و حاضريدمال بدهيد حاضريد وقت صرف كنيد، اين تحول مهم بود، اينتحول بالاتر از اصل مبارزه بود.
... اگر استقامت كنيد پيروز خواهيد شد، اگر استقامت كنيد اين عده اى كه
در صدد توطء ه هستند ريشه كن خواهند شد.
صحيفه نور جلد:6 صفحه :276 تاريخ سخنرانى :4/3/58

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation