بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی سفیر حسین (ع ) مسلم بن عقیل (ع), محمدعلى حامدین   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     FOOTNT02 -
     MOSLEM01 -
     MOSLEM02 -
     MOSLEM03 -
     MOSLEM04 -
     MOSLEM05 -
     MOSLEM06 -
     MOSLEM07 -
     MOSLEM08 -
     MOSLEM09 -
     MOSLEM10 -
     MOSLEM11 -
     MOSLEM12 -
 

 

 
 

back page

201- طبرى ، ج 4، ص 267. ابن اثير، ج 3، ص 269.
202- طبرى ، ج 4، ص 268.
203- حياه الامام الحسين (ع )، ج 2، ص 360: همين روش را وى در بصره اندكىقبل از ترك آن به كار گرفت . اين گواه صادقى است بر تجاوز از حدود دين وحلال دانستن خونها و روانها. به هر حال اين خلاصه منطق مديرانه جنايتكارانه مى باشد!.
204- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 67.
205- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 67.
206- همان مدرك
207- سوره انعام ، آيه 123.
208- طبرى ، ج 4، ص 270.
209- الارشاد/مفيد، ص 207.
210- طبرى ، ج 4، ص 275.
211- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 281.
212- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 281 و در ص 297 با الفاظى ديگر
213- طبرى ، ج 4: ص 271. ابن اثير، ج 3، ص 269.
214- الامامه والسياسه ، ج 2، ص 4. به اضافه مطالى ديگرى درباره اين خانه وسخنان دروبدل شده كه درصدد آن نيستم .
215- مقاتا الطالبين ، ص 98. الاخبار الطوال ، الفتوح و ديگران با اندك تفاوتىدر الفاظ:

ما الانتظار بسلمى ان تحيوها
حيوا سليمى و حيوا من يحيها
كاءس المنيه بالتعجيل فاسقوها
216- طبرى ، ج 4، ص 271.
217- ابن اثير، ج 13، ص 270.
218- ابن اثير معتقد است : هنگامى كه شريك گفت : آن را به من بنوشانيد و دچارهذيان شد، مهران (غلام ابن زياد) متوجه مطلب شده به ابن زياد چشمك زد و او به سرعت ازجابلند شد. شريك براى ممانعت از رفتن وى گفت : اى امير مى خواهم نزد تو وصيت كنم .او نيز گفت : به سويت باز خواهم گشت .
پس از خروج ، مهران به او گفت : شريك مى خواست تو را بهقتل برسانند. ابن زياد برانگيخته شده گفت : چگونه با اين خوبى ها و در خانه هانى ودر حالى كه به پدرم دست بيعت داده است ؟
مهران گفت : همين است كه گفتم (ابن اثير، ج 13، ص 270).
همچنين نقل شده است كه : ابن زياد پس از چند روز متوجه قضيه گشت ؛ زيرا شريك براثر بيمارى سه روز بعد از اين ماجرا در گذشت و ابن زياد بر او نماز خواند. چندين روزگذشته بود كه تازه او متوجه نقشه شريك گشته خشمگين شد و گفت : به خدا از اين پسبر جنازه هيچ يك از اهالى عراق (يا اهالى كوفه ) نماز نخواهم خواند. و اگر قبر زيادميان آنها نبود شريك را نبش ‍ قبر مى كردم (تاريخ طبرى ، ج 4، ص 272).
219- الفتوح /ابن اعثم ، ج 5، ص 73.
220- نهج البلاغه ، شرح شيخ محمد عبده ، ج 2، ص 206.
221- سوره انبياء، آيه 111.
222- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 270.
223- البدايه والنهايه /ابن كثير: ج 8، ص 153.
224- الاخبار الطوال /دينورى ، ص 249.
225- طبرى ، ج 4 ص 270. ابن اعثم ، ج 5، ص 79 80-. ابن اثير، ج 3، ص 269.
226- همان مدرك .
227- همان مدرك .
228- الكامل فى التاريخ / ابن اثير، ج 3، ص 269 و ديگران .
229- الارشاد/ شيخ مفيد، ص 207، وديگران .
230- انصارالحسين (ع )/ محمد مهدى شمس الدين ، ص 173.
231- ابن اثير: ح 3، ص 269: مرحوم مظفر در كتاب خود پيرامون اين ماجرا مىگويد: اين حركت ياران مسلم ، ناشى از سلامت نيت و پاكدلى آنان بود، و دور از غش وكيد و بيرنگ . در حالى كه شيخ شريف قرشى آنان را بخاطرسهل انگارى در اين مورد و اجازه ورود بر مسلم ، مؤاخذه و سرزنش مى كند.
232- طبرى ، ح 4، ص 125.
233- سه روز پس از اين ديدار شريك در گذشت .
234- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 272.
235- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 272. الارشاد، ص 208.
236- الارشاد، ص 208. الكامل فى التاريخ ، ج 3، ص 270.
237- الارشاد، ص 208. الكامل فى التاريخ ، ج 3، ص 270.
238- همان مدرك .
239- به صفحه 167 همين كتاب رجوع كنيد.
240- تاريخ طبرى ، ح 4، ص 273. الارشاد، ص 209.الكامل / ابن اثير، ج 3، ص 270.
241- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 82. و سه مدرك سابق .
242- همان مدرك .
243- الفتوح /ابن اعثم ، ج 5، ص 82 - 83 و منابع سابق .
244- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 274. و منابع قبلى .
245- مدارك سابق .
246- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 269.
247- مروج الذهب ، ج 2، ص 63.
248- الارشاد/ شيخ مفيد، ص 209 - 210.
249- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 84.
250- الارشاد، ص 210 وديگران .
251- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 275.
252- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 274. الارشاد، ص 210.
253- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 274. الارشاد، ص 210.
254- تاريخ طبرى : ج 4، ص 274.
255- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 269.
256- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 275: قابل ذكر است كه ابن حازم از كسانى است كهدر قيام توابين كه بعدها به رهبرى سليمان بن صرد صورت گرفت . شركت كرد. ازاين مطلت مى فهميم كه وى پس از اين حوادث يا پنهان گشت و يا به زندان افتاد. (متنسخنان فوق از خود ابن حازم روايت شده است ).
257- تاريخ طبرى : ج 4، ص 275: يا منصور امت شعار مسلمانان در جنگبدر بود. رك : مقتل الحسين (ع )/مقرم ، ص 160 بهنقل از سرخسى در: شرخ السير الكبير. در خبر است كه منصور نام رئيس ملائكهاى است كه در جنگ بدى براى يارى رسول عظيم الشاءن صلى الله عليه و آله شدند.
258- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 275.
259- همان مدرك .
260- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 85 - 86. و منابع ديگر با اندكى تفاوت .
261- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 86.
262- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 277.
263- الفتوح /ابن اعثم ، ج 5، ص 86.
264- همان مدرك .
265- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 275.
266- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 276.
267- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 276.
268- طبرى : ج 4: ص 277. ابن اعثم ، ج 5، ص 87.
269- حياه الامام الحسين (ع )/ شيخ شريف قريشى ، ج 2، ص 384.
270- تاريخ طبرى : ج 4، ص 277.
271- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 87.
272- حياه الامام الحسين (ع )، ج 2، ص 385.
273- البدايه والنهايه ، ج 8، ص 155.
274- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 277.
275- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 277.
276- سوره آل عمران ، آيه 154.
277- سوره روم ، آيه 60.
278- الارشاد/ مفيد، ص 212. تاريخ طبرى ، ج 4، ص 277.
279- مانند پسر عم بزرگوار مسلم ، حضرت امام حسين عليه السلام كه در شبعاشورا راه را بر تمامى ياران و همراهان پاك نهاد و حتىاهل بيت خود گشود و فرمود: ... در شهرها و ديارهاى خود پراكنده شويد تا خداوندگشايشى دهد. دشمنان ، تنها مرا مى خواهند و اگر بر من دست يابند كارى به ديگراننخواهند داشت . ليكن آن رادمردان جنگ و جهاد از رفتن خوددارى نمودند؛ زيرا كهشمشيرها و نيزه ها را براى شكافتن تن دشمنان آماده ساخته بودند. متن سخنان فوق رامورخين مانند طبرى از امام ضبط كرده اند: طبرى ، ج 4، ص 318. ابن اثير، ج 3، ص285. ابن كثير، ج 8، ص 176 و ديگران .
280- طبرى ، ج 4، ص 277.
281- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 278.
282- تاريخ طبرى ، وابن اثير، ج 3، ص 272.
283- دو مدرك سابق .
284- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 278. و ابن اثير، ج 3، ص 272.
285- سوره انفال ، آيه 35.
286- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 90. و طبرى ، ج 4، ص 379 با الفاظى ديگر.
287- الارشاد/ مفيد، ص 213. طبرى ، ج 4، ص 279.
288- سوره روم ، آيه 60.
289- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 278.
290- ذخائر العقبى / محب الدين طبرى ، ص 19-18.
291- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 88.
292- تاريخ طبرى / ابن اعثم ، ج 4، ص 277.
293- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 278.
294- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 278.
295- سوره زخرف ، آيه 36.
296- سوره نحل ، آيه 127.
297- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 279.
298- الفتوح /ابن اعثم ، ج 5، ص 91-92.
299- الاخبارالطوال ، ص 254.
300- نفس النهموم ، ص 108، ط تحقيقى .
301- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 279.
302- مروج الذهب ، ج 3، ص 68.
303- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 93.
304- بحارالانوار، ج 44، ص 354.
305- الفتوح / ابن اعثم ، ج 4، ص 93.
306- الفتوح /ابن اعثم ، ج 4، ص 93-94.
307- سوره صافات ، آيه 93: فراغ عليهم ضربا باليمين .
308- حياه الشعر فى الكوفه /دكتر يوسف خليفه .
309- حياه الشعر فى الكوفه /دكتر يوسف خليفه .
310- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 280.
311- الفتوح /ابن اعثم ، ج 5، ص 94.
312- همان مدرك .
313- الفتوح ، ج 5، ص 95.
314- همان مدرك ج 5، ص 95.
315- الفتوح ، ج 5، ص 95،
316- الفتوح ، ج 5، ص 95.
317- الفتوح ، ج 5، ص 96.
318- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 280.
319- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 280.
320- طبرى ، ج 4، ص 281. الارشاد، ص 215. الفتوح پاسخ حضرت را چنيننقل مى كند: واى بر تو اى شخص ! چقدر سختدل ، كينه توز، و حشت هستى ؟! شهادت مى دهم كه اگر از قريش باشى از گروه طلقاء-آزاد شدگان فتح مكه - هستى و اگر از غير قريشى تو را به جز پدرت نسبت مى دهند. اىدشمن خدا كيستى ؟!.
321- طبرى ، ج 4، ص 281-282.
322- الفتوح ، ج 4، ص 282. الارشاد، ص 215.
323- الفتوح /ابن اعثم ، ج 5، ص 97: در اين مورد دو روايت نيز از طبرى و طريحىنقل شده است . دومى روايت مى كند كه : مسلم گفت : سلام بر پوينده راه هدايت و ترسندهعواقب شوم و مطيع ملك اعلى و پادشاه گيتى .
ليكن طبرى روايتى دارد كه قطعا بر ساخته ديگران است و به حضرت به ناحق نسبت دادهشده است وى نقل مى كند كه حضرت گفت : اگر خواهان كشتن من باشد پس چرا بايدسلام كنم ! و اگر نخواهد مرا بكشد به جان خودم سوگند كه سلامهاى من بر او فراوانخواهد شد!.
اين سادگى محض است ؛ زيرا مسلم از درون ابن زياد و انديشه وى همانطور كه درگفتگوى آنان هويداست آگاه بود.
324- الفتوح /ابن اعثم ، ج 5، ص 97و98.
325- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 98و99. طبرى چنيننقل مى كند: ... آن كه خون مسلمانان را مى آشامد و جانبى را كه خدا نابود ساختنش راحرام كرده مى كشد، و به ناحق آدم مى كشد و به حرام ، خونريزى مى كند... (طبرى ،ج 4، ص 283).
326- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 283.
327- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 282، الارشاد، ص 215.
328- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 282.
329- الفتوح ، ج 5، ص 102.
330- الفتوح ، ج 5، ص 101.
331- الفتوح /، ج 5، ص 102.
332- الاعيان /امين ، ج 4، ق 1، ص 174.
333- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 283.
334- سوره محمد، آيه 20.
335- الفتوح /ابن اعثم ، ج 5، ص 111.
336- اين مطلى را در بحثى مستقل درباره پديده عذاب وجدان در ميان دشمنانآل محمد صلى الله عليه و آله طرح كرده ايم ؛ زيرا اين حالت درطول تاريخ بارها تكرار شده است و اهميت زيادى دارد.
337- سوره توبه ، آيه 85.
338- سوره سجده ، آيه 21.
339- سوره بقره ، آيه 165و166.
340- مروج الذهب
341- الفتوح / ابن اعثم ، ج 5، ص 104.
342- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 284.
343- الاخبار الطول ، ص 254.
344- مدرك سابق .
345- مروج الذهب / مسعودى ، ج 3، ص 68.انساب الاشراف /بلاذرى ، ج 2، ص 86:يغماگرى از كارهاى روزمره ابن اشعث و خاندان وى بود. و بر ايشان معمولى به شمارمى آمد. فرزندش عبدالرحمن همان است كه در كربلا قطيفه امام عليه السلام رابه يغما برد و كوفيان او را عبدالرحمن قطيفه نام گذاشته . (مختصر البلدان/ابن فقيه ) ص 172، ط ليدن ).
346- ابن اشعث همچون هانى از قبايل يمنى بشمار مى رود. در روايت ديگرى شاعرمى گويد: پسر عمويت را بدون اين كه از او دفاع كنى ترك كردى ....
347- تاريخ طبرى ، ج 4ت ص 583.
348- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 585، الارشاد، ص 217.الفتوح / ابن اعثم ، ج 5،ص 108 با تفاوت اندكى در الفاظ.
349- الارشاد، ص 217-218.
350- الفتوح ، ج 5، ص 109.
351- انتساب الاشراف ، ج 2، ص 84.
352- همان مدرك .
353- وى فقط نام اسماء بن خارجه زا مى برد؛ زيرا مى خواهر قبيله رابراى انتقام بر انگيزاند. ليكن از نام بردن ابن اشعث و ابن حجاج كه در كشاندن هانىبه قصر و فريب وى دست داشتند نامى نمى برد؛ زيرا كه نظر شاعر خونخوار اشارهبه اين دو تن ممكن است وحدت مذحجيان و يمينيان را به هم بزند و نقض غرض شود.
354- مقتلالحسين (ع ) / خوارزمى ، ج 1، ص 215: اين ابيات با اختلافاتقابل ملاحظه اى در منابع تاريخى آمده است . همچنانكه درباره گوينده آنها نيز اختلاتاست . رك : طبرى ، مفيد، ابن اعثم ، مسعودى ، دينورى ، ابن كثير، و ابن اثير كه ابياتفوق را به فرزدق ؛شاعر معروف نسبت مى دهد.
355- تاريخ طبرى ، ج 4، ص 284.
356- انساب الاشراف / بلاذرى ، ج 2، ص 83.
357- رك : تاريخ طبرى ، جزء ثامن ، صله تاريخ طبرى ، حوادثسال 304 هجرى .
358- الارشاد، ص 171. نفس المهموم ، ص 80.
359- الارشاد، ص 171. نفس المهموم ، ص 80. همچنين براى اطلاع بيشتر رجوع كنيدبه كتاب : ميثم التمار؛شهيد العقيده و الايمان ، تاءليف : شيخ محمد حسين مظفر.
360- طبرى ، ج 4، ص 300
361- بحار الانوار، ج 44، ص 370. و اعيان الشيعه ، ج 4، ق 1، ص 181-182.
362- طبرى ، ج 4، ص 297.
363- ابناء الرسول فى كربلا / خالد محمد خالد.
364- تمانى مخفى شدگان را در كتاب : الدوافع لانصار الحسين / قسمت سوم ، طدارالكتاب لبنانى ، معرفى كرده ايم .
365- الدوافع الذاتيه لانصار الحسين (ع ).
366- سوره احزاب ، آيه 23.
367- سوره احزاب ، آيه 23.
368- مروج الذهب ، ج 2، ص 10 و تذكره الخواص /سبط ابن جوزى ، ص 219.
369- همان مدرك .
370- تهيه تصاويرى چند از بالاى اين مرقد و ويرانه هاى كاخ ، تنها در توانايىمؤسسات بزرگ ب باستانشناسى و كاوشهاى باستانى است و همين اواخر كمىقبل از خروج از عراق ، در صدد بر آمديم تا با تهيه چند عكس از آنها در پايان همين كتابقرار دهيم ، ليكن با تمام كوشش خود، موفق به اينكار نگشتيم ... سازمانها دولتىمغرضانه تحت پوشش يازيابى و كاوش ‍ سابقه تاريخى و باستانى عراق ! دست بهعملياتى در جهت احياى تمدن از ميان رفته اموى در كوفه زده اند و قصر ابنزياد مركز اين بازى جديد قرار گرفته است !.
سازمانهاى تحقيقات باستانى آنجا را مقر خود ساخته و از عكسبردارى ممانعت مى كنند. اينتوقف طولانى و استقرار در آنجا چيزى است كهقبل از دهه هفتاد، براى مردم سابقه نداشته است . در اين دهه است كه حزب فراماسونىبعث در تلاش ستمگرانه ، مى كوشد تا روح اموى را در عراق زنده سازد و دين و آيين مردمو ملت را دگرگون ساخته ، باطل پليد اموى را به جاى حق ريشه دار محمدى ؛ جايگزينكند!.
371- سوره سجده ، آيه 26.
372- سوره قصص ، آيه 58.
373- سوره عنكبوت ، آيه 35.
374- سوره عنكبوت ، آيه 38.
375- سوره صافات ، آيه 137-138.
376- سوره نمل ، آيه 52.
377- سوره نور، آيه 36.

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation