بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگی سیاسی هشتمین امام, جعفر مرتضى حسینى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ± -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غµ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ· -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )

ط¬ط¹ظپط± ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… : ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ظ„ظٹظ„ظٹط§ظ†

- غ¹ -


ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط­طھظ…ط§ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ع¯ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯:
ط¨ع¯ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط®طھط± طھظˆ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯:
ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ع†ط±ط§ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظ†ظƒظ†ظ… ظ…ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯!
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظٹط¯ط±ظ†ع¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظپط²ظˆط¯:
ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ طŒ ط­ط§ظ„ط§ ط¨ع¯ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ط¢ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ط² ط¯ط®طھط± ظ…ظ† ظ‡ظ… ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط¯ط±ظٹط§ظٹظ‰ ط§ط² ط³ظƒظˆطھ ظپط±ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯:
ط¢ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظٹط¯ طھط§ ظ…ط§(253).
ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط§ط² ظ‡ط± ظپط±طµطھظ‰ ط³ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ طھط§ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط§ط±ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط®ظ†ط«ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ط§ظ†ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طھط­ظپظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯.
ظ…ظˆط¶ط¹ع¯ظٹط±ظ‰ ظ‡ط´طھظ… (ظ…ظپط§ط¯ ط¯ط³طھط®ط· ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ )
ط¨ظ‡ ط¨ط§ظˆط± ظ…ظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ط¨ط´طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¶ط¹ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¤ ط«ط±طھط± ظˆ ظ…ظپظٹط¯طھط± ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط³ط·ط±ظ‰ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط®ط· ط®ظˆط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ظٹظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظˆط¶ظˆط­ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ† ط¨ط§ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظƒظ‡ ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¯ط± ط³ط±ط§ط³ط± ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ†طھط´ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ط§ط² ظ…ظ‚ط§طµط¯ ظˆ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط± ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ¾ط§ ظپط´ط±ط¯ ظˆ طھظˆط·ط¦ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¢ط´ظƒط§ط± ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظ†ط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ط§ طھظ†ط§ط³ط¨ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ((ط³طھط§ظٹط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ†ط¯. ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط´ ظ†طھظˆط§ظ† ط§ظپط²ظˆط¯ ظˆ ط§ط² طھظ†ظپظٹط° ظ…ظ‚ط¯ط±ط§طھط´ ظ†طھظˆط§ظ† ط³ط± ط¨ط§ط² ط²ط¯..))
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط³ظ¾ط§ط³ ع¯ظˆظٹط¯ ط¨ط§ ظƒظ„ظ…ط§طھظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¨ظ‰ طھظ†ط§ط³ط¨ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† طھظˆطµظٹظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
((ط§ظˆ ط§ط² ط®ظٹط§ظ†طھ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯)).
ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط²ظٹط²طŒ ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط°ظ‡ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھظ‡ط§ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ظ‡ط¯طں ط¢ظٹط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط¢ط´ظƒط§ط±ط´ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯طں
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط³طھط®ط· ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
((ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط®ط§طھظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظˆ ط¨ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ط·ظ‡ط±ط´ ط¨ط§ط¯..))
ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط¹ط§ط¯طھ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط±ط³ظ…ظ‰ ط§ط² ظ¾ظ‰ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±طŒ ظƒظ„ظ…ظ‡ ((ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ…ط·ظ‡ط±ط´)) ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظٹظپط²ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط§طµظ„ ظˆ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ظ‰ طھط¹ظ„ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ظ†ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† .
ط¨ط¹ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯:
((.. ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط¨ط¯ط§ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯)).
ط®ظˆط¨ طŒ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط­ظ‚ ظٹط§ ط­ظ‚ظˆظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط­طھظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط¬ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯طں
ط¢ظٹط§ ظ…ع¯ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ†ظƒط± ط¢ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯طں! ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظٹط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¹ظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ طں ط­ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط؛طµط¨ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ‡ظ„ط´ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ .
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط­ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯ ((ط­ظ‚ ط§ط·ط§ط¹طھ)) ط¨ظˆط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… - ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ظٹع†ظƒط³ ط­طھظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ط¯ظˆظ„طھظ…ط±ط¯ط§ظ†ط´ ط¯ط± ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طھظ‚ظٹظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ظ¾ط§ظƒط´ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط°ط´طھ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯. ط§ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¯ظˆظ„طھظ…ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظˆط§ط±ط¯ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط´ â€چ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ظٹط¨ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯.
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظƒط§ظپظ‰ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ظٹظƒ ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طں ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ„ظ‰ . ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ„ظ‰(254).
ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ .
ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¹ط¨ط§ط±ط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ طŒ ط§ظٹظ†ط³طھ :((ظˆ ط§ظˆ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ) ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒط±ط¯ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ع¯ط± ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ...))
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ((ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ع¯ط± ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ…)) ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ طھظپط§ظˆطھ ظپط§ط­ط´ ط³ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ظˆ ط¨ظٹظ…ظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
((ظ‡ط± ظƒط³ ع¯ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط³طھظ†ط´ ط±ط§ ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ع¯ط´ط§ظٹط¯ ظˆ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ظˆ طھط­ظƒظٹظ…ط´ ط±ط§ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط±ظٹظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ..))
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ط´ ط؛طµط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظˆظ‰ ط§ط² ع¯ط±ظ‡ ظˆ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ع¯ط³ط³طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط´ ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ع¯ط³ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
((.. ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ طھطµظ…ظٹظ…ظ‡ط§ ظ†ط´ط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط± طھط­ظ…ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط§ظ‡ ع¯ط±ظٹط² طھط­ظ…ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯(255)..))
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆظ‰ ط¯ط±ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± طھظ…ط±ط¯ ظˆ طھظˆط·ط¦ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط§طµط±ط§ط± ظ†ظˆط±ط²ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط¯ظˆط±ظ†ظ…ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ظ…ط¹ط§طµط±ط´ ط±ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ†ط§ط­ظ‚ ط§ط² طµط­ظ†ظ‡ ط³ظٹط§ط³طھ ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² طھط´طھطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط± طھطµظ…ظٹظ…ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ طھط­ظ…ظٹظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط³ظ¾ط³ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯:
((.. ط®ط¯ط§ ط±ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظ… ط¯ظ‡ط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظ… طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظˆظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ†ط§ط­ظ‚ ظ†ط±ظٹط²ظ… ظˆ ظ†ظ‡ ظ†ط§ظ…ظˆط³ ظˆ ط«ط±ظˆطھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ع†ظ†ع¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ط¯ط± ط¢ظˆط±ظ… ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ط±ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ..))
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ط²ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظٹط´ط§ظ† طھط§ط±ظˆظ…ط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طھط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط§ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ط·ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ظ…ظ„ط²ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ط§ط¹ط« ط·ط±ط¯ط´ ط§ط² طµط­ظ†ظ‡ ط³ظٹط§ط³طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط´ظˆط±ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.
ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط®ط· ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­ظ…ظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ…ظپطµظ„ط§ ط¯ط± ظپطµظ„ ((طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طں)) ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظٹظ… .
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط°ظƒط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ طھظپط§ظˆطھ ظپط§ط­ط´ ظ…ظٹط§ظ† ط³ط¨ظƒ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط¨ط§ ط³ط¨ظƒ ط³ظٹط§ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹط¯: ((.. ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ظٹط§ ط¯ط± ط­ظƒظ… ط®ط¯ط§ طھط؛ظٹظٹط± ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¯ط±ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ… طŒ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط³طھط­ظ‚ ظƒظٹظپط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ط§ط² ط®ط´ظ… ط§ظˆ...)) ط§ظٹط±ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¨ط§ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ†ط§ظ‡ظ†ط¬ط§ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظٹط§ ظ‡ط± ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ظ…طµظˆظ† ط§ط² ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظٹظپط± ظˆ ط¨ط§ط²ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط§ط³طھ ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±طھط± ط§ط² ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط¬ط±ظ… ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ط¨ظٹط§ظ„ط§ظٹط¯ ظƒط³ظ‰ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ط®ط±ط¯ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ظˆ.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ط³ط§ظٹط± ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† طھظپظ‡ظٹظ… ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط± ظ†ط¸ط§ظ… ظˆ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظپظˆظ‚ ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ظƒظٹظپط± ظˆ ط¨ط§ط²ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ع¯ط±ظٹط²ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¹ط¯ظ… ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ظ†ط§ظپط±ط¬ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¢ظ† ط¨طµط±ط§ط­طھ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯: ((.. ط¬ظپط± ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯..)) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¸ط§ظ‡ط± ط§ظ…ط± ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯.
ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط°ظƒط± ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظ‡ ط±ظƒظ† ط¯ظˆظ… ط§ط² ط§ط±ظƒط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ط³طھظٹظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ†ظٹط² ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط² ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط؛ظٹط¨ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ… ط°ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظ†ظ‡ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ظ…طھظٹط§ط² ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¬ظپط± ظˆ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¯ظˆ ط¬ظ„ط¯ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¨ط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ظ…ظ„ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط· ط®ظˆط¯ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ¾ط± ط§ط±ط¬ ط®ظˆظٹط´ â€چ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ط­ظƒط§ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯(256).
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط§ظ‡طھ ظˆ ط§ط¬ط¨ط§ط± ط®ظˆظٹط´ ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ((.. ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ) ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ… ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¬ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ظ… ..)) ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظٹط² ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط®ط´ظ… ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¬ظˆط± ط±ط§ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±طھظƒط§ط¨ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظˆ طھط¬ط§ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ط³طھط®ط· ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ط¸ظ‡ط± ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ط®ط¯ط§ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظٹط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط­ط§ط¶ط± ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ â€چ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظ‡ظˆط¯ ط¨ط±ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯ط› ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ . ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ ط®ط· ط®ظˆظٹط´ ط³ظ†ط¯ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط§ ظ…طھظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ((ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط· ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ†ظˆظٹط³ ظˆ ط®ط¯ط§ ظˆ ط­ط§ط¶ط±ظٹظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´طھظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡)).
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظٹط§ظ… ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¸ظ‡ط± ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظ…ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھط®ط· ط±ط§ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ط®ظˆط¯ ظ‡ط¶ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ظˆط¶ط¹ع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ‡ظ…
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط´ط±ظˆط·ظ‰ ظ‚ط§ظٹظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط·ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯:
((ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط±ع¯ط² ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‚ط§ظ…ظ‰ ظ†ع¯ظ…ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¹ط²ظ„ ظˆ ظ†ظ‡ ط±ط³ظ… ظˆ ط³ظ†طھظ‰ ط±ط§ ظ†ظ‚ط¶ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظˆط¶ط¹ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¯ظˆط± ظ…ط´ط§ظˆط± ط¯ط± ط§ظ…ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط§ط´ط¯)).(257)
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط´ط±ظˆط· ظ¾ط§ط³ط® ظ…ط«ط¨طھ ط¯ط§ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ط· ط¨ط·ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ط²ظٹط±ط§ ط§طھط®ط§ط° ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط¶ط¹ ظ…ظ†ظپظ‰ ط¯ظ„ظٹظ„ ع¯ظˆظٹط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ط§ظ…ظˆط± ط²ظٹط±:
ط§ظ„ظپ : ظ…طھظ‡ظ… ط³ط§ط®طھظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ† ط´ط¨ظ‡ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط¨ظ‡ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ظ…ط±ط¯ظ… .
ط¨ : ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط³ظٹط³طھظ… ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظˆظ‰ .
ظ¾ : ط³ظٹط³طھظ… ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط¸ط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ†ط¸ط§ظ… ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
طھ : ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط± ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط´ط±ظˆط· ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯.
ط« : ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط±ع¯ط² ط­ط§ط¶ط± ظ†ط¨ظˆط¯ طھطµظ…ظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ط¬ط±ط§ ط³ط§ط²ط¯.
ط¬ : ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ط²ظ‡ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¬ط¹ظ„ ط§ظٹظ† ط´ط±ظˆط· ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط«ط¨ط§طھ ظƒط±ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط®ط§ط·ط± ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ط¯ظˆط³طھظ‰ ظ…طھظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط±ظˆط· ظ…طھظ‚ط§ط¹ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط²ظ‡ط¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط± ظ†ظٹط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¬ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط´ط±ظˆط· ط¨ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ط² طµط­ظ†ظ‡ ط³ظٹط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ .(258)
ظ…ظˆط¶ط¹ع¯ظٹط±ظ‰ ط¯ظ‡ظ…
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ظ…ظˆط¶ط¹ظ‰ ط§طھط®ط§ط° ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط® ط¯ط§ط¯:
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظˆظ‰ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط§ظٹط±ط§ط¯ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆظ‰ ط¢ط±ط§ظ…ط´ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ظپط±ظˆ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¹ظ…ظٹظ‚ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظٹط§ط¨ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… طŒ ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط³ط§ط®طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط±ظˆط· ظ…ط§ ط¢ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط®ط§ظ„طھظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ… . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط¹ط§ظپ ط¨ط¯ط§ط±. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طھط§ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ„ط´ع¯ط±ظٹط§ظ† طŒ ط§ظ…ط± ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط³ظˆط® ظٹط§ط¨ط¯ طھط§ ط§ط­ط³ط§ط³ â€چ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط¯ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ .
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط¹ط§ظپ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط§طµط±ط§ط± ط´ط±ط· ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ظˆ.
ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط·ظ„ظˆط¹ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ط± ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ طھظ…ط§ظ… ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط®ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط´ط¯. ط§ط² ط®ط±ط¯ ظˆ ظƒظ„ط§ظ† طŒ ط§ط² ظƒظˆط¯ظƒ ظˆ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظ†ظٹط² ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط·ظ„ظˆط¹ ط¢ظپطھط§ط¨ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظپطھط§ط¨ ط³ط± ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط³طھط´ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط³ظپظٹط¯ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط¹ط·ط± ط³ط§ط®طھظ† ط®ظˆظٹط´ ط¨ط§ ع¯ط§ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط± ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظپطھط§ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظƒط§ط±ظƒظ†ط§ظ† ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظٹط² ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ظٹظپطھظ†ط¯.
ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظˆط§ط± ط¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط³ط± ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط§ طµط¯ط§ظٹظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظپط° ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط§ط± طھظƒط¨ظٹط± ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ظˆط§ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ طھظƒط¨ظٹط±ط´ ط±ط§ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط¯ظ… ط¯ط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ط±طھط´ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ†ط´ ظ¾ط§ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯طŒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظ… ط¯ط± طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط±ط§ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ظ‡ط¯ط§ظ†ط§طŒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط±ط²ظ‚ظ†ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ظٹظ…ط© ط§ظ„ط§ظ†ط¹ط§ظ… طŒ ظˆط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط§ ط§ط¨ظ„ط§ظ†ط§
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ظ‡ظ…طµط¯ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ طھظƒط¨ظٹط± ظ‡ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط´ظ‡ط± ظ…ط±ظˆ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ طŒ ط´ظ‡ط± ط±ط§ ط²ظٹط± ظ¾ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ط±طھط´ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‰ ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ط² ظ…ط±ظƒط¨ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظƒظپط´ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ظ¾ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط­ط±ظƒطھ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظ‡ ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط¨ط§ط± طھظƒط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ . ع¯ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط± ط´ظ‡ط± ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط§ط³ط®ط´ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯.
ع¯ط²ط§ط±ط´ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظٹط¬ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظˆط²ظٹط±ط´ ((ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ )) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط§ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط´ظٹظپطھظ‡ ط§ط´ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ط¬ط§ظ†ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط´طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹظ… .
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ط²ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ظ†ظ…ط§ط² ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظˆط¶ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ط´ظپطھظ‡ ط´ط¯ ظˆ طµظپظˆظپط´ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظ†ط¸ظ… ظ†ظ¾ظٹظˆط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط°ظƒط± ط¯ظˆ ظ†ظƒطھظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ :
1 طھط§ط،ط«ظٹط± ط¹ط§ط·ظپظ‰ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ظˆ ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…
ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‚ط±ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ع†ظ†ط§ظ† ط¯ع†ط§ط± ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆطµظپ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ . ط­ط§ظ„ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط®ظˆط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ط¯ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط± ط­ط§ظƒظ‰ ط§ط² ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯.
2 ع†ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ط·ط±ظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯طں
ط§ع¯ط± ظ‡ط¯ظپ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط¢ظ† ط§طµط±ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ‡ظ„ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط³ظٹظ„ ط¢ط³ط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ط®ط§ط·ط±ط§طھظ‰ ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھ . ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ…ط¹ظ†ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ظ‡ط²ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط¬ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظ…ط¬ط±ط¯ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط´طھ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§طµط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ط±ط§ ط­طھظ…ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظƒظ†ط¯طں ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط§ط² ط·ظˆظپط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طŒ ظˆط­ط´طھط²ط¯ظ‡ ط´ط¯طں
ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆط­ط´طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظˆط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ† ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط§ط² ط´ط±ظˆط· ظٹظƒطھط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط±ط³طھ ط¯ط± ط²ظ‰ظ‘ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆ ظˆطµظٹط´ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¸ط§ظ‡ط± ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ((ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ )) ط¬ط§ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ†ط´ ط±ط§ ط³ط®طھ ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ط±ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹطھط®طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظƒط² ط¶ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ…ط®ط§ط·ط±ط§طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ع†ظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط²ظٹط§ظ†ط´ ط¨ظ…ط±ط§طھط¨ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظƒظ…طھط± ط¨ظˆط¯.
ظ…ظˆط¶ط¹ع¯ظٹط±ظ‰ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…
ط·ط±ط² ط±ظپطھط§ط± ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظٹط§ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط²ط¯. ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط²ط±ظ‚ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ط´ط¤ ظˆظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¯ط± ظ†ط­ظˆظ‡ ط³ظ„ظˆظƒط´ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ طھط؛ظٹظٹط± ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظ…ظ†ط´ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† طŒ ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯:
((ظ‡ط±ع¯ط² ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ط®ظ†ط´ ظ†ظٹط§ط²ط±ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ظƒظ„ط§ظ… ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ظٹظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ† ظ†ظٹط§ط² ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¯ طھظˆط§ظ†ط´ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ط´ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظ‡ط±ع¯ط² ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¯ط±ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط¯ط¨ ط­طھظ‰ طھظƒظٹظ‡ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ظƒط³ظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظƒظ†ط§ظ† ظˆ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ†ط´ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط§ط³ط²ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظˆظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ظˆظ‰ ط§ط³طھط´ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¯ط± ط®ظ†ط¯ظٹط¯ظ† ظ‚ظ‡ظ‚ظ‡ظ‡ ط³ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط³ظپط±ظ‡ ط§ط´ ط®ط¯ظ…طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ†ط¯...))
ط¨ظ‰ ط´ظƒ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ طµظپط§طھ ط¯ط± ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ†ظ‚ط´ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط®ط§طµ ظˆ ط¹ط§ظ… ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ طھط± ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…ظ‚ط§ظ… ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ…ط²ظٹطھ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط³ط¤ ظˆظ„ظٹطھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ .
ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ...
ظ…ظˆط§ط¶ط¹ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ†ط«ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ â€چ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط§ط¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ…طھطµظˆط± ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظƒط³طھ ظˆ ظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ‚ط¨طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طŒ طھط§ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ظ†ط§ظ…ظ„ط§ظٹظ…ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ط±ظ‡ط§ظ†ط¯. ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظˆظٹط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ع†ظ†ط¯ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†
ط¢ظ†ع†ظ‡ طھط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ع¯ط°ط´طھ ظ¾ط±طھظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ط¨ط± ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ .
ط§ط² ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط± ظ…ط§ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ع¯ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ط­ط³ظ† ظ†ظٹطھظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط± ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط¢ط®ط± ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ طھطµظ…ظٹظ…ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹطھط´ طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط±ط§ط¦ظ† ظˆ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ظ„ط§ظپ طµط¯ط§ظ‚طھ ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆط§ظٹظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط¨ط±ظ…ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ . ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¨ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ†ع¯ظٹظ† ظˆظ‰ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ظˆظٹظ… .
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط±ط³ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط¬ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ†ظٹط³طھ ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ‚ط§طµط¯ ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ط§ط² ط¨ط§ط¨ ظ…ط«ط§ظ„ طŒ ط¯ط± ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط§ط²ط®ظˆط§ط³طھ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط²ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط§ط¯:
((ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´طھظ† ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظٹظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ظ…ط§ ط¨ط´ظˆط¯ طھط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ظ…ط§ طھظ…ط§ظ… ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ†ط´ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ¾ظˆع†ظ‰ ط§ط¯ط¹ط§ظٹط´ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯. ظ…ط§ طھط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظٹظ… ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط­ظ…ظ„ ظˆ ظ¾ظٹط´ع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ط¯....))
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ط§ظ† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ط¨ط§ط­ط«ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ط¯ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¹ط¬ط²ط´ ط±ط§ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط´ط®طµظٹطھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط´ â€چ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط¨ط§ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط±ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط®طµطھ ط¯ط§ط¯. ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ظ…ط¨ط§ط­ط«ظ‡ طŒ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط´ظƒط³طھظ‰ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯(259).
ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆط­ط´طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ط²ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط±ظ…ظ„ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظپط¹ ط®ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ â€چ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ط­ط³ظ† ظ†ظٹطھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
طھط¹ظٹظٹظ† ط®ط· ط³ظٹط± ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ((ظ…ط±ظˆ)) ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ((ط±ط¬ط§ط، ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¶ط­ط§ظƒ )) ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط®ط· ط³ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨طµط±ظ‡ طŒ ط§ظ‡ظˆط§ط² ظˆ ظپط§ط±ط³ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¬ط¨ظ„ ظˆ ظ‚ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.
ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ظ‡ظ… ظˆط§ط¶ط­ ط¨ظˆط¯. ط²ظٹط±ط§ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ‚ظ… ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‡ط±ظˆط±ط²ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط³ط§ط³ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯.
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ ط¹ط¨ظˆط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط± ط´ظٹظپطھع¯ظٹط´ط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯.
ط¨ط±ط¹ظƒط³ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨طµط±ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ظ‡ظˆط§ط®ظˆط§ظ‡ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط§ط² ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨طµط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط²ظٹط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط±طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ )طŒ ط·ط¹ظ…ظ‡ ط¢طھط´ â€چ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط²ط¯ طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ط¢ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ . ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ†ظپظˆط° ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط§ظ…ظ„ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظٹظƒ ط®ط·ط± ط¬ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ طھط§ ط¯ط± ظƒط´طھظ† ظˆظ‰ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط§ط² ع†ظ†ط¯ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط±ظˆط¯ ظٹط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ظ‡ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط´ط¯طھ ظˆط­ط´طھ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظƒطھظ…ط§ظ† ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط²ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨طھط¯ط±ظٹط¬ ط§ط² ع†ط´ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯ طھط§ ط¨ظ…ط±ظˆط± ظƒظ… ظƒظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ظپط¶ط§ظٹظ„ ظˆ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط¨ط§ط±ط² ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظƒطھظ…ط§ظ† ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط§ط² ((ط±ط¬ط§ط، ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¶ط­ط§ظƒ )) ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ط§طھط´ ط±ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط³ظپط± ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظƒظˆطھ ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ† ط¨ط´ظ†ظˆظ†ط¯!!
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط§ط¯ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‡ظ… ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ط´ط§ظٹط¹ط§طھ ط¯ط±ظˆط؛
ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظ¾ط®ط´ ط´ط§ظٹط¹ط§طھ ط¯ط±ظˆط؛ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ‡ط¯ظپط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ†ظٹط² ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط°ظ‡ظ† ظ…ط±ط¯ظ… طھظ†ظپط±ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ط² ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯.
ط§ط² ط¨ط§ط¨ ظ…ط«ط§ظ„ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط¨ظˆط§ظ„طµظ„طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ظپطھ : ((ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯!))
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ((ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طں))
ع¯ظپطھ : ((ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯!))
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط·ظ†ط² ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ((ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط§ط²ط§ط± ظپط±ظˆط´ â€چ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ظƒط¬ط§ط³طھ طں))(260)
ظٹط§ ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹطھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ((ط؛ظ†ط§ط،)) (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظˆط§ط² ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ) ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظƒط§ظپط± ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯(261).
ط®ظ„ط§طµظ‡ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط§ظٹط¹ط§طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط³طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ظ„ظ‰ ع†ط±ظƒظٹظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯.
طھظ„ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ظƒظˆظ… ظƒط±ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡
ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…طھظƒظ„ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طھط²ظ„ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط­ط« ظˆ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ…ظˆط´ظƒط§ظپظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظˆ ظ…ظ†ط§ط¸ط±ظ‡ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظ‡ط¯ظپ ط§ط² طھط±طھظٹط¨ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ¾ط§ط³ط® ط¹ط§ط¬ط² ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ط§ط³ظٹط´ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆط´ظ† ع¯ط±ط¯ط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظٹط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ† ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط±ط· ط§ط³ط§ط³ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظˆظپظ‚ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظƒط°ط¨ ط§ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط«ط§ط¨طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظ†ظ‡ط¯ط§ظ… ظ…ط°ظ‡ط¨ ط´ظٹط¹ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظƒظ„ظ‰ ط­ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ† ط§ع¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طھظˆظپظٹظ‚ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ†ط¯ط§ط´طھ . ع†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ظٹظƒ ظپط±ط¯ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط¬طھ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ط³طھط´ ط®ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ ظƒظˆط´ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ظˆط±طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط§ط· ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط´ظƒظ„طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط´ط§ظٹط¯ ظˆظ„ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒط¨ط§ط± ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ط³ط®ع¯ظˆظٹظ‰ ط¹ط§ط¬ط² ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ط¨ظˆط§ظ„طµظ„طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ((... ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظپط¶ط§ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ظٹطھ ط±ظˆط²ط§ظپط²ظˆظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…طھظƒظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظƒط´ظˆط± ظپط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط­ط«ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¬ط² ط¯ط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ…ط´ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظپط±ظˆ ط¨ظٹظپطھط¯ ظˆ ط¹ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ظƒظ…ط¨ظˆط¯ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظ†ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط² ظٹظ‡ظˆط¯ظ‰ طŒ ظ…ط³ظٹط­ظ‰ طŒ ع¯ط¨ط±طŒ ط¨ط±ظ‡ظ…ظ† طŒ ظ…ظ†ظƒط± ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط­ط« ظ…ط­ظƒظˆظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯...))(262)
ط¬ط§ظ„ط¨ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط­ظ„ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط¨ط§ط­ط«ط§طھ ط¨ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط± ظ‚طµط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :((... ع†ظˆظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ طھظˆط±ط§طھ ط¨ظ‡ طھظˆط±ط§طھط´ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ظٹظ„ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط²ط¨ظˆط± ط¨ظ‡ ط²ط¨ظˆط±ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط³طھط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ط¹ط¨ط±ط§ظ†ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ظ…ظˆط¨ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ظ¾ط§ط±ط³ظٹط´ط§ظ† طŒ ط¨ط§ ط±ظˆظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط¨ظƒ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط­ط« ظˆ ع¯ظپطھع¯ظˆ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھطµط¯ظٹظ‚ ط­ط±ظپ ط®ظˆط¯ ظˆط§ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ط·ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ طŒ ظٹظ‚ظٹظ†ط§ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯....))(263)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¯ط±ط³طھ ط§ط² ظƒط§ط± ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ع†ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ†طھط§ظٹط¬ ظ…ط¹ظƒظˆط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط¬ط§ظ‰ ط³ط³طھ ط´ط¯ظ† ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‡ط§ ط³ط®طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ط´ظپطھ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ†ظ‚ط´ظ‡ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط·ط±ط­ ظƒظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯.
ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¹ط¬ظٹط¨
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ¾ظ‰ ط¨ط¨ط±ظٹط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط±ط§ ط®ظˆط¨ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط¬ط³ظ… ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ…ط±ظƒط² طھط¬ظ…ط¹ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¯عکظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط­طھظ‰ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ طھظ‚ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط¯ط±ظ†ع¯ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط±ط§ ط§ط´ط؛ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط®ظ„ط¹ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط§ط®ط±ط§ط¬ ط³ظ‡ظ„ ط¨ظ† ظپط¶ظ„ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط´ظƒظ„ظ‡ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ط¨ظ† ط´ظ„ظƒظ‡ ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ط¨ظˆط¯(264) ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³ط±ط³ط®طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .
ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ((ط§ط¨ظ† ط´ظƒظ„ظ‡ )) ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ط¹ظٹط§ط± ط¨ط±طھط±ظ‰ ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ طھظ…ط±ط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط·ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ظˆط¯ طھط§ ط±ظˆظٹط§ط±ظˆظ‰ ط³ط±ط³ط®طھطھط±ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ط±ظ…ط¯.
ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¯ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط§طµط±ط§ط± ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ â€چ ط´ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظپطھظ† ط§ط¬ط¨ط§ط± ظ†ظƒط±ط¯طں ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظ…ط± ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظˆط± ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط³ط§ط²ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯. ع†ظˆظ† ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط§ط¬ط¨ط§ط± ظˆ ط§ظƒط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±طµطھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ط§ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ظ‡ط¯ظپ ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظˆظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ†طµظˆط±طھ طŒ ط­ط±ظƒطھ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ…طھط¶ظ…ظ† ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظˆط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط¨ظˆط¯.

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation