بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگی سیاسی هشتمین امام, جعفر مرتضى حسینى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ± -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غµ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ· -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )

ط¬ط¹ظپط± ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… : ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ظ„ظٹظ„ظٹط§ظ†

- غµ -


ط§ظ…ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظˆ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ط±ظˆط´ظ†طھط± ط§ط³طھ . ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط³ط± ط¨ط§ط² ط²ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆط³طھظ†ط¯. ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¬ط±ط§ط،طھ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ طھظپط§ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظƒطھظˆظ… ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ظ‚ظٹط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط³ظپط§ط­ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯. ظ†ط®ط³طھ ((ط§ط¨ظ† ط´ظٹط® ظ…ظ‡ط±ظ‰ )) ط¨ط± ط³ظپط§ط­ ط´ظˆط±ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ†طµظˆط± ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ط¯ط§ط¹ظٹظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط­طھظ‰ ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¶ط¯ ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 140 ط¨ظˆظ‚ظˆط¹ ظ¾ظٹظˆط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط´ظˆط±ط´ â€چ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰((طµط§ظ„ط­ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط­ط¨ط§ظ„ )) ط¯ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ظ‡ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ط´ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ظ†ط¯(155). ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط±ط´ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط¢ط´ظˆط¨ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط± ظ¾ط§ ط´ط¯ ظƒظ‡ ((ط§ظ„ظ†ط¬ظˆظ… ط§ظ„ط²ط§ظ‡ط±ظ‡)) ط¢ظ† ط±ط§ ط´ظˆط±ط´ ظ…ظٹط§ظ† ط³ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط±ط§ظپط¶ظٹط§ظ† ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ط·ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰
ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…طھط¶ظ…ظ† ظٹظƒ ط®ط·ط± ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ط±ظƒط§ظ† ط¯ظˆظ„طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط±ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 145 ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† )) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ((ظپط® )) ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯. ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ع¯ط³طھط±ط´ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ ط´ظˆط±ط´ع¯ط± ظˆ ظٹط§ ط¢ط±ط²ظˆظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظˆط§ظٹظ„ ط§ظٹط§ظ… ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆط¶ط¹ ط¨ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط³ط³طھظ‰ ظˆ ظˆط®ط§ظ…طھ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط´ظ…ط§ط± ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط§ظٹط§ظ… ط³ظپط§ط­ ظˆ ط§ظˆط§ظٹظ„ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ظ„ 200 ط±ط® ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظ‰ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ…طھط± ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ط³ط§ظ„ ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط§ظٹظ† ط¢ظ…ط§ط±طŒ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط؛ظٹط± ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ط±ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .
ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ‰ طŒ ط¨ط± ط¶ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆظٹعکظ‡ طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆظ‰ طŒ ط·ط§ظ‡ط± ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط·ط§ظ‡ط±(156) ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ†ط·ظˆط± ظˆط²ظٹط±ط´ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ طŒ ظ‡ط±ط«ظ…ط© ط¨ظ† ط§ط¹ظٹظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† ظ…طھظ‡ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¨ط§ط² ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¬ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظƒط´ظˆط± طھط§ ط­ط¯ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظˆ ط؛ط§ظ„ط¨ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. طھظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ‚ط´ ط¨ط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ظٹط¨ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط²ط¯ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±:
ع†ط±ط§ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظٹط§ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظٹط§ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظٹط´ط§ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طں ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² طھط§ط،ظٹظٹط¯ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ ظˆ ط·ط¨ظ‚ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ط§ظٹظ†ط³طھ : ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ط¯ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ط¨ظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظˆ ط·ط±ط­ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط¹ط¯ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط±ظٹط²ظ‰ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† طŒ طھظˆظپظٹظ‚ ط­ط§طµظ„ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط¯ط± ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظٹط§ ط´ظƒط³طھ ظ‡ط± ظ†ظ‡ط¶طھظ‰ ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظپطµظ„ ظˆ ظƒط§ظپظ‰ ط¯ط± ظپطµظ„ ((طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طں)) ط³ط®ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ظ†ط¯.
ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… : ط³ظٹط§ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ط±ط²ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظ‚ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط¨ط±ط¹ظƒط³ طŒ ظ¾ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط§ظٹظ† ط³ظٹط§ط³طھظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¹ظ…ظˆط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¨ط± ط¶ط¯ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظٹط´ط§ظ† طŒ ظ†ظ…ظˆط¯ط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ط´ط±ط§ظٹط· ظˆ ط¹ظ„ظ„ ط¨ظٹط¹طھ
ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط«ظ†ط§ ط¹ط´ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط§ظ… ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ط°ظƒط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ظƒظ‡ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯.
ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ط´ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ط³طھ .
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ„ظ‚ط¨ظ‡ط§ظٹط´ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²: ط±ط¶ط§طŒ طµط§ط¨ط±طŒ ط²ظƒظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ...
ظ†ظ‚ط´ ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظٹط´ : ط­ط³ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±: ظ…ط§ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ„ط§ ظ‚ظˆط© ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡
ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ‡ط´ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 148 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط¯ط´ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط¸ط± ط¨ظٹط´طھط± ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ طھط§ط±ظٹط®ظ†ظˆظٹط³ط§ظ† ط§ط³طھ(157).
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 153 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ط§ط±ط¨ظ„ظ‰ ط¯ط± ظƒط´ظپ ط§ظ„ط؛ظ…ظ‡ طŒ ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ظ‚ط¨ طŒ طµط¯ظˆظ‚ ط¯ط± ط¹ظٹظˆظ† ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ…ط´ ع†ظ†ط¯ط§ظ† طµط±ظٹط­ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ط³ط¹ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ظ„ظˆطµظٹظ‡ طŒ ط§ط¨ظ† ط®ظ„ظƒط§ظ† ط¯ط± ظˆظپظٹط§طھ ط§ظ„ط§ط¹ظٹط§ظ† طŒ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظˆظ‡ط§ط¨ ط¯ط± ط¹ظٹظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ طŒ ظˆ ظٹط§ظپط¹ظ‰ ط¯ط± ظ…ط±ط¢ط© ط§ظ„ط¬ظ†ط§ظ† ....
ظˆ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® طھظˆظ„ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط³ط§ظ„ 151 ط§ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ظ‚ظˆظ„ ظ†ط®ط³طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ظˆظٹطھط± ظˆ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط§ط®ظٹط± ط·ط±ظپط¯ط§ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
طھط§ط±ظٹط® ظˆظپط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ )طŒ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط³ط§ظ„ 203 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ط·ظˆط³ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )
ط§ظٹظ† ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ظƒظˆع†ظƒطھط±ظٹظ† ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ط­طھظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظپط±طµطھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ظˆ ط¹ط§ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ظˆظ‰ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط±ط¬ط§ط، ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¶ط­ط§ظƒ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯:
((...... ط¨ظ„ظ‰ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط§ط¨ظ‰ ط¶ط­ط§ظƒ طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ظˆ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ¾ظٹط´ظ‡ طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ط³طھ ......))(158)
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 200 ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ط³ظ‰ ظˆ ط³ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± طھظ† ط§ط² ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط¶ظˆط±ط´ط§ظ† ع¯ظپطھ :
((...... ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ظ‡ظ… ط¨ط³ظ‰ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظƒط±ط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظٹع†ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ طھط±طŒ ظ¾ط§ط±ط³ط§طھط±طŒ ظ…طھط¯ظٹظ†طھط±طŒ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط± ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ…(159))).
ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ط² ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ . طھظٹط±ع¯ظ‰ ط±ظˆط§ط¨ط· ط¨ظٹظ† ط§ظ…ظٹظ† ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظپط±طµطھ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظˆط¸ط§ظٹظپ ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظˆط´ط´ ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯. ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظپط±طµطھ ط±ط§ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±طھط¨ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ط³ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظٹظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط§ط² ظ…ط²ط§ظٹط§ظ‰ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظ‡ ظپط±ط¯ظ‰ ط³ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ ظˆ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ¾ظٹظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط­ظƒظٹظ… ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ظ†ظپظˆط°ط´ ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظٹط§ظ†ط¬ط§ظ…ط¯ ط­طھظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظ‡ ط³ط®ظ† ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ :((...... ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ†ظٹظپط²ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط¯ط³طھط®ط·ظ… ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط§ط¬ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ط§ط³طھط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¨ط±ط§ظٹظ… ظ…ط·ظ„ظˆط¨طھط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.....))(160).
ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طھظ‚ط§ط¶ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ â€چ طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ((ط§ظ‰ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط®ظ„ظ‚ طŒ ظ…ط¹ط¯ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯....))(161). ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ((ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… )) ظˆ((ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§ظ‰ ظ…ظ† )) ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط¯ط± طھظˆطµظٹظپ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯: ((...... ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط­ط±ط§ط² ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظˆ ع¯ط²ظٹظ†ط´ ظˆظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ط§ط³طھ ..... ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظٹط¯ ط¢ظٹط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظٹظ†ط´ ظƒط§ظپظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظˆط¶ط¹ ط±ظˆط´ظ†طھط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ طŒ ط²ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظپط²ظˆظ†ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط¬ظ„ط¨ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط®ط§طµ ظˆ ط¹ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ط§ط³طھظˆط§ط±طھط± ظƒط³ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.....))(162).
ط§ط² ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظ‡ ظˆط¶ظˆط­ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµظٹط§طھ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ظ…ظ†ط´ â€چ ظˆظ‰ ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… طŒ ظ…ع¯ط± ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ((ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طں))
ط¨ط§ط² ط§ط² ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظˆ ط´ظˆظƒطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ((ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ… . ظ…ط¬ظ„ط³ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط±ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط·ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ظ‡ط§ط´ظ…ظٹط§ظ† ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ظ†ظٹط² ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ظˆط±ظˆط¯ ظ…ط§طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط¬ط§ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ†ظٹط² ط¨ط±ظ¾ط§ ط´ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ… ظ†ط´ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط§ط°ظ† ط¬ظ„ظˆط³ ط¯ط§ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¨ع¯ط°ط´طھ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط؛ط±ظ‚ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯......))(163).
ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط± ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±
ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط±ط§ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ط· ط³ظٹط±ط´ ط¨ظ‡ ((ظ…ط±ظˆ)) ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط± ط¯ظˆ ط­ط§ظپط¸ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ((ط§ط¨ظˆط²ط±ط¹ظ‡ ط±ط§ط²ظ‰ )) ظˆ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ„ظ… ط·ظˆط³ظ‰)) ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¨ظٹط´ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆظٹط§ظ† ط³ط± ط±ط§ظ‡ط´ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ طھط§ ع†ط´ظ…ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط±ظˆظٹط´ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± طھظ† ظ…ظ‰ ط¯ط±ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ‰ ط؛ظ„طھظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ط³ظ… ط§ط³طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ظ†ظٹط² ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط³ط§ظٹط¨ط§ظ† ظ…ط­ظ…ظ„ط´ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط³ظٹظ„ ط§ط´ظƒ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط¨ظˆط¯. ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ع†ظ†ط¯ طھظ† ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ((ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظƒظˆطھ ط§ط®طھظٹط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ع¯ظˆط´ ظپط±ط§ ط¯ظ‡ظٹط¯. ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط±ط§ ط¨ط§ ط§ط²ط¯ط­ط§ظ… ط¨ط± ع¯ط±ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¢ط²ط§ط± ظ…ط¯ظ‡ظٹط¯.....))
ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط°ظƒط± ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط·ظ„ط§ط¦ظٹط´ ظƒظ‡ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯:
ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ظƒظ„ظ…ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯عک ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ â€چ ظˆط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¯عک ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ظ… ط§ظٹظ…ظ† ط§ط³طھ )).
ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظپطھ ظˆ ظ…ط±ظƒط¨ط´ ط§ط² ط¬ط§ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط³ط± ط§ط² ط³ط§ظٹط¨ط§ظ† ظ…ط±ظƒط¨ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظپط²ظˆط¯: ((ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط´ط±ظˆط· ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط´ط±ظˆط· ط¢ظ† ظ‡ط³طھظ… )).
ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط¨ط§ظ„ط؛ ط¨ط± ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ‚ظ„ظ… ظˆ ط¯ظˆط§طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¯ظٹط« ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط± ط±ط§ ظٹط§ط¯ط¯ط§ط´طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(164).
ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط· ط®ظˆظٹط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ طŒ ط¶ظ…ظ† طھط¹ط¨ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ط³ط¬ط§ظٹط§ ط¯ط± ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ . ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ((... ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط¨ط¯ظٹط¯ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ†ط´ طŒ ظˆط§ظƒظ†ط´ ع†ط´ظ…ع¯ظٹط±ط´ طŒ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط´ طŒ ط²ظ‡ط¯ ط³ظژط±ظ‡ ط§ط´ طŒ ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظٹط´ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط§ط±ظٹط´ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظˆ ط¨ط± ظˆظ‰ (ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ) ط«ط§ط¨طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط§ط®ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط²ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط§طھظپط§ظ‚ ط³ط®ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ ط¹ط§ظ„ظ‰ طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ظٹط§ظپطھ .....))
ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ„ظ†ط¬ظˆظ… ط§ظ„ط²ط§ظ‡ط±ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ((ط³ط±ظˆط± ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ظ‚ط¯ط±طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ â€چ ط¨ط³ظ‰ ظƒط±ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯....))(165)
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظٹط³طھ طں
ظ†ط§ظ… ظˆظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط§ظ„ط±ط´ظٹط¯ ط§ط³طھ .
ظ¾ط¯ط±ط´ : ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ط´ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…ظٹظ† ظ‡ظپطھظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظƒظ†ظٹط²ظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ظ…ط±ط§ط¬ظ„ )) ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² طھظˆظ„ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ . ظ¾ط³ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ†ظˆط²ط§ط¯ظ‰ ظٹطھظٹظ… ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھ . ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طŒ ظ…ط§ط¯ط± ظˆظ‰ ط²ط´طھطھط±ظٹظ† ظˆ ظƒط«ظٹظپطھط±ظٹظ† ظƒظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط´ظٹط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„طھ ط­ط§ظ…ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ† ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯(166).
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ط±ظ…ظƒظ‰ ط³ظ¾ط±ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ط¯. ظˆظ„ط§ط¯طھط´ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 170 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط±ط® ط¯ط§ط¯.
ط¯ط± ع¯ط°ط´طھط´ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 218 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ظ…ط±ط¨ظ‰ ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط°ظˆط§ظ„ط±ط¦ط§ط³طھظٹظ† ط´ظ‡ط±طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ظˆط²ظٹط± ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ„ ظ‚ظˆط§ظٹط´ ط·ط§ظ‡ط± ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط°ظˆط§ظ„ظٹظ…ظٹظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯.
ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†
ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ط³ط±ط§ط³ط± ظƒظˆط´ط´ ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ظˆ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² طھظ†ط¹ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط±ط³طھ ط¨ط±ط¹ظƒط³ â€چ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ‡ط± ظƒط³ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظƒظ‡ طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط؛ط±ظ‚ ط¯ط± ط®ظˆط´ع¯ط°ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھظپط±ظٹط­ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§طµط§ظ„طھظ‰ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط±ط¹ظƒط³ طŒ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ظ…ط³ظ„ظ… ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظˆ طھظ† ط¯ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط§ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆطŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط§ظ‚ط¯ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط§ظ† طھظƒظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ظٹظ„ ط¢ط³طھظٹظ† ظ‡ظ…طھ ط¨ط§ظ„ط§ ط²ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ظٹط²ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ط·ظˆط· ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط®ظˆط¯ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† ط§ط² ظ…ط²ط§ظٹط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظˆ ط§ط² ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ظ†ظٹط² ظ¾ظ†ط¯ ط¢ظ…ظˆط®طھ . ظ…ط«ظ„ط§ ظپط¶ظ„ ط¨ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ„ط¹ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ط±ع¯ط±ظ… ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ طھظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظٹظƒظˆ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظˆط² ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ‡ط± ط¨ط§ط± ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ط­ط±ظƒطھ ط³ط³طھظ‰ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط­ط±ظƒطھ ط±ط§ ط¨ط§ ط¬ط¯ظٹطھ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ(167).
ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… ظˆ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒ ظ¾ظ†ط¯ع¯ظˆظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ع¯ط§ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظ‚ظˆظ‰ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظپط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯! ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظٹظ…ظٹظ„ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظ…ظ‚ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯! ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ ظ†ع¯ط§ط´طھظ† ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ظ‚ظ…ط§ط´ظ‰ ط¨ط±طھط± ط§ط² ظ‚ظ…ط§ط´ ط§ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .
ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ظپظ†ظˆظ† ظ…ط®طھظ„ظپ طھط¨ط­ط± ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ظ†ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ â€چ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† طŒ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظٹط§ظپطھ .
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ((ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط¨ظˆط¯))(168).
ط§ط¨ظ† ظ†ط¯ظٹظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط´ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ : ((ط¢ع¯ط§ظ‡طھط± ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظ„ظپط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ظƒظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯))(169).
ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط±ظٹط¯ ظˆط¬ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھظ‡ : ((ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط±ط§ط´ط¯ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ ظƒظپط§ظٹطھ طھط± ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط§ظ…ط¯))(170).
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ظٹط² ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ†ط¬ط§ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ‡ظپطھظ…ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯))(171).
ط³ظٹظˆط·ظ‰ طŒ ط§ط¨ظ† طھط؛ط±ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‰ طŒ ظˆ ط§ط¨ظ† ط´ط§ظƒط± ظƒطھط¨ظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط³طھظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯:
((ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط¯ظˆط±ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰ طŒ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط¯ط¨ط§ط±ظ‰ طŒ ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط²ظٹط±ظƒظ‰ طŒ ظ‡ظٹط¨طھ طŒ ط´ط¬ط§ط¹طھ طŒ ط³ظٹط§ط¯طھ طŒ ظپطھظˆطھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† طµظپط§طھ ط±ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط´ ط¨ظ‡ ط®ظ„ظ‚ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ„ظƒظ‡ ط¯ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(172). ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ظ†ط±ط³ظٹط¯.....))(173)
ظ¾ط¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظˆظ‰ ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯:((..... طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ طھطµط­ظٹط­ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظƒط³ظ‰ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ط±ظپطھط§ط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ… ظˆ ط®ط· ظ…ط´ظٹط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³طھط§ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ط³ظٹط§ط³طھط´ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط§ط² ط¶ط¹ظپ ظˆ ط³ط³طھظٹط´ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط®ط§ط·ط±ظ… طŒ ظˆ ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط¬ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط®ظˆظٹط´ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظˆ ظٹظƒ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ظ…طھط§ط¨ط¹طھ ط§ط² ط®ظˆط§ظ‡ط´ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط³طھط´ ط¨ظ‡ ط§ط³ط±ط§ظپ ط¨ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹط²ظƒط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ط،ظ‰ ط§ظˆ ط´ط±ظٹظƒ ظˆ ظ…ط¤ ط«ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط±ط§ط،ظٹظ‰ ط§طµظٹظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ظ… طŒ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ط› ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ظ… طŒ ط§ط² طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ…ظ„طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظٹظ…ظ† ظ†ظٹط³طھظ… .....))(174)
ط±ط´ظٹط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ((ط¯ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‰ ظ…ظ†طµظˆط±طŒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظ…ط­ظ…ط¯ طھط§ط¨ط¹ ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ط´ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ط±ط§ظپ ط§ط² ظƒظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط²ط¯طŒ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± طھطµظ…ظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط§ع¯ط± ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ‡ظ… ط§طµط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط­طھظ…ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… .....))(175)
ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ طŒ ط¨ط±طھط±ظٹط´ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط¯ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ع¯ط±ط´ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ طھط¯ط¨ظٹط± ظ†ظٹظƒظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظˆط±ظٹظ… . ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¬ظƒط§ظˆظ‰ ط¯ط± ط´ط±ط­ ط§ط­ظˆط§ظ„ط´ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ‡ط¯ظپ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ظپطµظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط³ط®ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظƒطھط§ط¨ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظٹط§ط¨ط¯.
ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ظٹط´
ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯!!
ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط¬ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ط² ط§ظ…ظٹظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظˆط¯(176). ظ…ط§ ط­طھظ‰ ط§ط¹طھط±ط§ظپظ‰ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط±ط´ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط´ ط§ظ…ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط°ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯: ظٹظƒظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط³ظ† طŒ ظپط¶ظ„ ظˆ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ط§ظٹظ† ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :((ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط®ط§ط·ط± ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ظ‡ظˆط§ظ‰ ظ†ظپط³ ط®ظˆظٹط´ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯....)) طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ((ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طھظ…ط§ظٹظ„ ظƒظ†ظ… طŒ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ظ… ط§ط² طھط¨ط§ظ‡ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ…ظ„طھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظٹظ…ظ† ظ†ظٹط³طھظ… .....)) ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ((ط§ع¯ط± ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ) ظ†ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ) ط±ط§ط؛ط¨ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط´ظƒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ… .....))
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط±ط­ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ :((ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ظ† ظ†ط§ط±ط§ط­طھظٹظ‡ط§ظٹظ‰ طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط² ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ . ط²ظٹط±ط§ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ…ظٹظ† ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظ…ط§ظٹظ„ ط¯ط§ط´طھظٹط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع†ظˆظ† ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´طھظ… ط´ظ…ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ¾ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط®ط§ظ„ط¯ ط§ظپطھط§ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ط¹ط±ط§ط¨ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط¨ظ† ط´ظƒظ„ظ‡ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ظ‡ظ… ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ† ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯. ط§ع¯ط± ط¹ط§ط¯طھظ… ط¨ط®ط´ط´ ظˆ ط¯ط± ط³ط±ط´طھظ… ط±ظˆط­ ع¯ط°ط´طھ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ… طŒ ع†ظ‡ ط®ظˆظ† ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط´ظ…ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ط§ط³طھ .....))
ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ط¹ط¨ط§ط±ط§طھظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯:((..... ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ط§ طھظˆ ظˆ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط¯ط´ظ…ظ†ظ†ط¯.....))
ط§ط² ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…طھظˆظ† طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ظ…ظˆط¶ط¹ ظ…ظ†ظپظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ظ†ط¸ط± ظ…ظˆط§ظپظ‚ط´ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† طŒ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط±ط§ط² ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ط¢ط®ط± ع†ط±ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆطŒ ظƒظ‡ ط¨ط³ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط± ظˆ ظ„ط§ظٹظ‚طھط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظˆط¯طŒ طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طں
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¦ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹظ… طھط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…طھظˆظ† طھط§ط±ظٹط®ظ‰ طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ط¨ظٹظ… .
ط´ط§ظٹط¯ ط±ط§ط² ط±ظˆع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† ظٹظƒ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط§طµظٹظ„ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯. ظ¾ط¯ط±ط´ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ظٹظƒ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ظ†ظˆظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظˆط¯(177). ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط²ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ط·ظˆط± ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ .
ط§ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ط±ظ…ظƒظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط±ط¶ط§ط¹ظ‰ ط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…طھظ†ظپط°طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ط¯ط±ط¨ط§ط± ظˆظ‰ طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط±ط¨ظٹط¹ ظ†ظٹط² ظ…طھطµط¯ظ‰ ط§ظ…ظˆط±ط´ ع¯ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ظ…ط±ط¯ ط¹ط±ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط¯ط´ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‡ط±ظˆط±ط²ظٹط´ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† طŒ ظƒط³ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ط§ظ…ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ظ†ظپظˆط°ط´ ط¨ظ…ط±ط§طھط¨ ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظپط¶ظ„ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ط§ظ…ط§ ظ…ط±ط¨ظٹط´ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆط±ط´ ط±ط§ طھطµط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظˆط¬ظ‡ ط¯ظ„ ط®ظˆط´ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ظ…طھظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط§ط³طھ . ظ…ظٹط§ظ† ظˆظ‰ ظˆ ظ…ط±ط¨ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† طŒ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط±ط¨ظٹط¹ طŒ ظ‡ظ… ظƒظٹظ†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط®طھظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ . ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ظˆط²ظٹط± ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ظپط§ط±ط³ظ‰ . ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ط² ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ط³طھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³طھظˆظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ طھط±ظƒط§ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط§ط¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ظٹظƒ ط²ظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط­ظ…ظ„ط´ طŒ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ع†ط´ظ… ظپط±ظˆ ط¨ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ظٹط§ط±ط§ظ‰ ط±ظ‚ط§ط¨طھ ط¨ط§ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ظƒظ†ظٹط²ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ط´طھ ظˆ ظƒط«ظٹظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط´ظٹط¯ ط®ط¯ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ظ…ط±ع¯ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظپط±ط§ ظ†ط±ظپطھظ‡ ط§ظٹظ… . ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ط± ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ط§ط´ط¹ط§ط± ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط³ط±ط²ظ†ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
((ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ط®ظˆظٹط´ ط³ط± ط¨ط± ظ…ظ‰ ط§ظپط±ط§ط²ظ†ط¯
((طھظˆ ط¨ط± ط¬ط§ ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط³ط±ط§ظپط±ط§ط² ظ†ظٹط³طھظ‰
((ط®ط¯ط§ظٹطھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯
((ط§ظ…ط§ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡طھ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ((ظ…ط±ط§ط¬ظ„)) ظٹط§ظپطھظ‰
((ظ‡ط± ط±ظˆط² ط¨ط§ ط¯ظ„ظ‰ ظ¾ط± ط§ظ…ظٹط¯ ط¨ط± ط³ط± ظ…ظ†ط¨ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰
((ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ط³طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ(178).
ط§ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ظ‡ط¬ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط­ط´ ظˆ ظ†ط§ط³ط²ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط´ظˆط±ط´ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯:
((ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط²ظ„طھط±ظٹظ† ظ‚ظٹظ…طھ ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط´ط¯
((ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ
((ط¯ط± ظ‡ط± ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظ† طھظˆ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط³ط± ط³ظˆط²ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯
((ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط·ظپظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظٹط§ظپطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯
ط³ظ¾ط³ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯:
((ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط¸ط±ظˆظپ ظˆ ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯ظ‡
((ظˆط¯ظٹط¹ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط±ط§ ط¨ط³ظ†ط¯
((ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط²ظ† طھط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯
((ظˆ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظƒظ†ظٹط² ظ¾ط§ط±ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ„ط¨ظ‡ ط§ط´ ظ†ط¬ظٹط¨ظ‰ ط²ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯(179).
ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط¨ط±طھط± ط§ظ…ظٹظ†
ظ¾ط³ ط§ط² ط°ظƒط± ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظپظˆظ‚ طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ط±طھط±ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ط§ط·ط±ظ†ط´ط§ظ† ظƒظ†ظٹظ… . ط§ظ…ظٹظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ظˆط¯ط³طھظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ طھط­ظƒظٹظ… ظ‚ط¯ط±طھط´ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط¯ط§ظٹظٹظ‡ط§ظٹط´ طŒ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ط±ظ…ظƒظ‰ طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط±ظ…ظƒظٹط§ظ† ط§ع¯ط± ظ†ع¯ظˆظٹظٹظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ† طŒ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ طھظˆط¶ظٹط­ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط¯.
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ظ†ظپظˆط°ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط´ظٹط¯ ط±ط§ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¯ط± طھط¹ظٹظٹظ† ط³ظٹط§ط³طھ ط¯ظˆظ„طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط´ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¶ط¹ظپ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¬ط¨ظˆط± ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒظˆع†ظƒطھط± ط®ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† طŒ ط¨ط³ظ¾ط§ط±ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپظ‚ط· ط§ظˆ ط±ط§ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ط¯ظˆظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒظˆع†ظƒطھط±ط´ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒظ†ط¯.
ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط­ط³ ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ط±ط§ظٹظ‰ ظˆ طھط¹طµط¨ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط´ ظ…ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ† ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯(180). ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ظ†ظ‚ط´ ط§طµظ„ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯(181).
ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯: ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ظ†طµظˆط±طŒ ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظ…ظٹظ† طŒ ظ†ط²ط¯ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ„ط´ع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ((طھط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ† ظƒط§ط± ظƒظ† طŒ ع†ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ طھط³طھ طŒ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ط² طھظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯)) ظپط¶ظ„ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‚ظˆظ„ ظ…ط³ط§ط¹ط¯ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط´ظˆط±ط´ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھ(182)طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط±ط؛ظ… ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط´ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ…ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ . ط²ظٹط±ط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ط®طµ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط§ط² ظ†ظپظˆط° ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ط­ط±ظپط´ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯. ظˆظ‰ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط®ط¯ظ…ط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط´ظٹط¯ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ظ…ظƒط§ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط§ظ† ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
ظ…ظ„ط§ط­ط¸ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط¶ظ„ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ طھط§ ط­طھظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¨ط´ظˆط¯. ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط­ط±ظ…طھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ†ظپظˆط°ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط±ط´ظٹط¯ ظ†ظٹط² طھط³ظ„ط·ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھ . ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظ…ظƒظٹط§ظ† ط±ط§ طھط´ظˆظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظˆ ط¯ظˆط§ظ… ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ط§ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظپط¶ظ„ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ((ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ طھط³طھ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯)). ظ¾ط³ ظپط¶ظ„ ط¯ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ‚ط§ظ†ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ظ…طµط§ظ„ط­ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط¨ط±ظ…ظƒظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھ . ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظ‚ط´ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¨ط±ظ…ظƒظٹط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† طŒ ط¯ط± ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ظƒظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ط¹ظٹط³ظ‰ ط±ظˆط´ظ†ع¯ط± ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ†ظ‚ط´ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظ† ظ†ظپظˆط° ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ طھط§ ط¯ظˆظ„طھظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط´ظ…ط±ط¯ظ† ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ظ‚ط§ظ†ط¹ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ط¨ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ طŒ ط§ظˆ ط¯ط§ط¦ظ…ط§ ط±ط´ظٹط¯ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† طھط±ط؛ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯(183)طŒ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط´ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ((ط§ع¯ط± ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ) ظˆ طھظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظٹط´ظƒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ (ط¨ط± ط§ظ…ظٹظ† ) طھط±ط¬ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ…)).
ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط¹ظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¶ظ…ظٹظ† ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط§ط² ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ط³ط®ظ† ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ((ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط¦ظٹظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ظˆ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ ....))
ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ†ط³ط¨ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط±ط´ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ‚ظˆظ‰ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظ„ط­ط§ط¸ ظ†ظٹط² ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±طھ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯: ((ط¯ط± ط³ط§ظ„ 176طŒ ط±ط´ظٹط¯ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط§ظ…ظٹظ† ط¨ط³طھ .... ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظ„ط­ط§ط¸ ط³ظ†ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط§ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ط§ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظ…ظٹظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¬ط¹ظپط± ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظƒظ†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ((ظ…ط±ط§ط¬ظ„)) ط²ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظ†ظ‚ط§ظ‡طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط²ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط±ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯.....))(184)
ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ط±ط´ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†
ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ¾ظٹط´ ظ…ظˆط¶ط¹ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ط±ط¬ط§ظ„ ظ…ظ…ظ„ظƒطھ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظˆظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… ظˆ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† ط§ط² ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯طھط±ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط¸ظٹط± ظ…ط²ط§ظٹط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ .
ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ طŒ ط±ط´ظٹط¯ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ…ط± ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظˆ ط§ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ظ¾ط§ظٹظ…ط§ظ„ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† طŒ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ط³ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ‡ظ… طھظ†ط¸ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ع¯ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¢ظˆظٹط²ط§ظ† ظƒط±ط¯. ط¬ط² ط±ط´ظٹط¯طŒ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ط¨ظٹط¹طھ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ط±ط´ظٹط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط·ط±ظ‚ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ طھط­ظƒظٹظ… ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ط´طھ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط¨ظٹط¹طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط¦ظˆظ† ط¬ظ†ع¯ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ طµظ„ط­ ط¢ظ…ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظ…ط§ط´طھ(185).
ط¨ط±ط؛ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ط±ط´ظٹط¯طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظˆط±ط¯ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ط±ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ط³ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ط¯(186).
ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ع¯ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ع†ظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط´ظٹط¯ ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ طھط®ظ… ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ظˆ طھظپط±ظ‚ظ‡ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظٹظƒ ط±ط§ ط³ظ‡ظ… ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ„طھ ع¯ط±ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ†طµظˆط±طھ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ط¯ط§ط±ظˆط¯ط³طھظ‡ ط§ط´ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯. ط§ظ…ظٹظ† ط¯ط± ط¯ظ„ ط®ظٹط§ظ†طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط´ظٹط¯ ط¹ط§ط²ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھ :((طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط±ط´ظٹط¯ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ طھط³طھ طŒ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط­ط§ظ„ ط³ط§ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ظ‚ طھظˆ ظƒظ†ط¯ ط§ظٹظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط²ظ„طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ط› ط§ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط§ط¦ظٹظ‡ط§ظٹط´ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ظˆ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ ......))(187)
ط±ط´ظٹط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ط§ط³طھ
ط±ط´ظٹط¯ ط®ظˆط¯ طµط±ط§ط­طھط§ ظˆط­ط´طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ط² ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط²ط±ط§ط¯ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ع¯ظپطھ : ((ظ…ظ† ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظٹظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ....))(188)
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط±ط´ظٹط¯ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ â€چ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ظٹع¯ط± طھظƒط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ط´ظٹط¯ ط¯ط± ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ط¬ظ‡ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط¯ط± ط¨ظ† ط¨ط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ طھط­ظ…ظٹظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط§ط¶ظ…ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ط²ط±ط¯.
طھظƒظٹظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…ظٹظ† طھط¶ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ†ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع†ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ط´ظƒظ†ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¨ظ‡ ط®ط·ط± ط§ظپطھط§ط¯ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھط´ طŒ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طھظƒظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طں ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط­ط§ط¶ط± ع†ظ‡ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯طں ظˆ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ظƒظٹظ… ظƒظ†ط¯طں!
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط³ط¦ظˆط§ظ„ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط³طھ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¯ظ‚طھ طŒ ظ‡ط´ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¬ظˆظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط³ط® ط´ط±ظˆط¹ ظƒظ†ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹظ… طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظƒط¯ط§ظ…ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ طھظƒظٹظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´طھظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط·ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط·ظ„ط¨ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ظ‡ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط±ط®ظٹط²ط¯.
ظ…ظˆط¶ط¹ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation