بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگی سیاسی هشتمین امام, جعفر مرتضى حسینى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ± -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غµ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ· -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )

ط¬ط¹ظپط± ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… : ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ظ„ظٹظ„ظٹط§ظ†

- غ± -


ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…طھط±ط¬ظ…
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط³ظ¾ط§ط³ ط¨ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ .
ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط¨ط± ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط§ظˆ.
ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ظ…طھظ† ظپط´ط±ط¯ظ‡ ظˆ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¯ط³طھط§ظˆط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ط§طھظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¯طھ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط±ظ†ط¬ ظƒط§ظˆط´ ط¯ط± ط¢ط«ط§ط± ط¨ظٹط´ظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯. ظˆظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط¯ط±ط§ظ…ط¯ ظƒطھط§ط¨ طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¨ط§ ظ„ط­ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط®ظ„طµط§ظ†ظ‡ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط«ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط§ط±ظˆط§ط­ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط، طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ع¯ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظ…ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ((ط¨ظٹط¹طھ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… )) ع†ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظˆظ‰ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ع¯ط°ط´طھظ‡ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظپظ‚ط· ط¯ط§ط³طھط§ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ط±ع¯ط±ظ…ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ظˆظ†ظ‰ ظ…ط§ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظ†ظ‚ط´ ط¢ظپط±ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
طھط¯ظˆظٹظ† طھط§ط±ظٹط® ظˆ ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…ط³ط§ظٹظ„ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…طھظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¹ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط³طھ . ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط­ظˆط§ظ„ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹظƒ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طھط§ ط§ط² ط§ظˆط¬ ظˆ ط­ط¶ظٹط¶ظ‡ط§ ظˆ ط¬ط²ط± ظˆ ظ…ط¯ظ‡ط§ ط¨ط³ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظ…ظˆط®طھ . ظ¾ط³ ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ظˆط¸ظٹظپظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ظˆظٹظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظ…ظ„طھظ‡ط§ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظ…ط¨طھط°ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ط¯ط§ظ‰ ظٹظƒ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظˆ ظ…ظˆط´ظƒط§ظپظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ طھط­ظˆظ„ط§طھ ط´ط±ط§ظٹط· ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط³ط§ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ„طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط± ظ…ط§ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ ط§ظٹظ† ط­ظƒط§ظٹط§طھ ط§ظ„ظƒظ† ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط³ط·ظˆط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط®ط§طµظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظپظ‚ط¯ طھط§ط±ظٹط® ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ط§ط®طھ . طھط§ط±ظٹط® طھظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± طھط®طھ ظ†ط´ط³طھظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ظˆ ظٹط§ ط§ط² ط´ظˆظƒطھ ظپط±ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ† ط±عکظٹظ…ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط±ط³طھ ط¯ط± ط¸ط±ظˆظپ ظˆط§ظ‚ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ظ†ظ‚ط§ظ„ ط¨ط²ظ… ط§ظپط±ظˆط² ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ظ†ط§ع¯ظپطھظ†ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط³ ع¯ظپطھظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ع†ظˆظ† ط±ط´طھظ‡ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ ط·ط±ط¨ ظˆ ط¨ط²ظ… ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ¾ظٹط§ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط§ظٹطھ ظ†ط§ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط²ظ…ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ طھط­طھ ط§ظ„ط´ط¹ط§ط¹ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ط¨ط§ط² ط§ط² ظ‚ظ…ط§ط´ ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظٹط§ظ†طھ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط§ط³طھ ط³ظƒظˆطھ ظˆ ظٹط§ ط¹ط¯ظ… طھط¹ظ…ظ‚ ط¯ط± ط¹ظ„ظ„ ظˆ ط´ظˆظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط·ط¨ط¹ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ط³ط®ظ† طھط§ط±ظٹط® ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط§ط² ط¯ط±ظƒ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ظ…ط­ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯.
ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط±ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظƒط§ظˆط´ ط¬ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ†ط´ طµظˆط±طھ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ طھط§ظ„ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظƒظ…ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ†طµط¯ طµظپط­ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ظˆط²ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ط¬ط§ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط³ â€چ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط­ط§ظ„ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¹ط²ظٹط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ظƒظ…طھط± ظ…ط¬ط§ظ„ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ…طھط±ط¬ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظ…طھظ† ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھط± طھط´ط®ظٹطµ ط¯ط§ط¯. ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…طھظ† ظƒظ†ظˆظ†ظ‰ طŒ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ„ظپ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯. ط¶ظ…ظ†ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…طھظ† ط§طµظ„ظ‰ ظƒطھط§ط¨ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.

ط³ظٹط¯ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ظ„ظٹظ„ظٹط§ظ†
ط´ظ‡ط±ظٹظˆط± ظ…ط§ظ‡ 1359

ط¨ط®ط´ ظ†ط®ط³طھ : ظ…ظ‚ط¯ظ…ط§طھ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯
ظ†ظ‡ط¶طھ ط¯ظˆظ„طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰
ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¯ط± ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¯ظˆط±
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط§ط² ط´ظٹظˆظ‡ طµط­ظٹط­ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط³ظ„ط·ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ .. ط²ظˆط±ع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ط± طھط¹ظٹظٹظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط³ظˆط¯ط¬ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھ ط§ظٹط´ط§ظ† .. ظƒظˆط´ط´ طھط§ظ… ط¯ط± ظƒط§ظ…ط¬ظˆظٹظ‰ ظˆ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ظˆط§طھ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ظƒط§ظ† ظˆ ظ‡ط± ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯.. ط¨ظ‰ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ† ظ…طµط§ظ„ط­ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ„طھ ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط®ظˆط´ط¨ط®طھظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ..
ظˆ ط¨ط§ط² ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط­ط¯ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط³ط§ط·ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ†ط¯... ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظƒظ‡ ظپط¬ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط± ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ظˆط§ ط±ظپطھ طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط´ظٹظˆظ‡ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط§طھط®ط§ط° ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظپط±ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ طھظƒط±ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط¨ط±ظ†ط¯...
ط¯ط± ع¯ط±ظ…ط§ع¯ط±ظ… ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ†ط§طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط§ظپظ‚ ط±ط® ظ†ظ…ظˆط¯. ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط¯ط§ط¦ظ… ظˆ ط§ظپط´ط§ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ طŒ ط¯ط±ظƒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط±ظˆط² ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظƒط±ظٹظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط³ط¯ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظˆط§ط·ظپ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±طŒ ظ†ظپط±طھ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¹ظ„ظٹظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆط¬ ع¯ط°ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ظپط²ظˆظ† ط´ط¯ظ† ظپظ‡ظ… ظˆ ط¯ط±ظƒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯.
ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¢ط±ظ…ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ…طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ظ„ط¨ط¯ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ظˆط­ ظˆ ط±ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ„ط°طھط¨ط®ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
طھط§ط¬ ظˆ طھط®طھ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¯ط± طھظ†ط¯ ط¨ط§ط¯ ط³ظ‚ظˆط·
ط¯ظٹط¯ظٹظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط´ظˆط¨ظ‡ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ظˆظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط´ط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط±ظپطھظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظ…ظƒظٹط¯ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظ‡ ط³ط³طھظ‰ ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ظٹط±ظˆط¯ط§ط± ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظˆ ط¯ط± ط±ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ†طھط±ظ„ ظƒط´ظˆط± ط§ط² ط¯ط³طھط´ط§ظ† ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط³ظ„ط·ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط­ظپط¸ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط±ظ†ع¯ ظˆ ط¢ظ…ظٹط²ظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
ط´ظˆط±ط´ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظƒظ‡ ((ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط­ط±ظ‡ )) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯.
ط´ظˆط±ط´ ظ‚ط§ط±ظٹط§ظ† ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ط§ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ((ط¯ظٹط± ط¬ظ…ط§ط¬ظ…)) ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 83 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ط®طھط§ط± ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 67 ط±ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظ‚ظٹط§ظ… ظٹط²ظٹط¯ط¨ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط¹طھط²ظ„ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ط± ط¶ط¯ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 126 ط´ظˆط±ظٹط¯ظ†ط¯.
ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظƒظ‡ ط¬ط² ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ طھط§ ظ…ط¯طھظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط± ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظ…ط³ظ„ط· ط¨ظˆط¯.
ط´ظˆط±ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظپط±ظٹظ‚ط§ ط¨ط±ظ¾ط§ ط´ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ط´ظˆط±ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط±ط¬ ط¨ظ‡ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ„ظ‚ط¨ ط¨ظ‡ ((ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ظ‚ )) (ط­ظ‚ ط³طھط§ظ† ) ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 128 ط¨ظ‡ ظˆظ‚ظˆط¹ ظ¾ظٹظˆط³طھ .
ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ†ظٹط² ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ط³ط±ظٹط­ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 116 ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط°ظƒط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ظ† ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط³طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ…ط°ظ‡ط¨ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ‡ط¯ظپط´ط§ظ† ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯. ط§ط² ط¨ط§ط¨ ظ…ط«ط§ظ„ طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ„ ظ…ظ‡ظ„ط¨ (102 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ) ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ط·ط±ظپ ط¨ظ† ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ ط±ط§ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط±ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¹ظ‡ط¯ ظ…ط±ظˆط§ظ† ..
ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ((ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¬ط¹ط¯ظ‰)) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط­ظ…ط§ط± ط´ظ‡ط±طھ ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظƒط´ظˆط± ط¨ظ‡ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط´ط±ط§ظٹط· ط§ظ†ظپط¬ط§ط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ظٹط´طھط± ظ†ظ‚ط§ط· ع†ظ†ط§ظ† ط¢طھط´ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط®طھ ط®ط§ط·ط± ظ…ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ . ط§ظˆ ط­طھظ‰ ظ‚ط§ط¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ظƒط§ظٹطھ ظˆط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† طŒ ظ†طµط± ط¨ظ† ط³ظٹط§ط±طŒ طھط±طھظٹط¨ ط§ط«ط± ط¯ظ‡ط¯. ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط¢ط´ظˆط¨ظ‡ط§ ظˆ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ طŒ ط³ط®طھ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ . ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط§ط¨ظˆظ…ط³ظ„ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ .
ط§ظٹظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط²ط¬ط§ط± ط´ط¯ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط³ظ„ط·ظ†طھ ظ…ط¨طھظ†ظ‰ ط¨ط± ط³طھظ… ظˆ طھط¬ط§ظˆط²ط´ط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط؛ط§ط±طھ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط²ظˆط±ع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ط± طھط¹ظٹظٹظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظ…ظ„طھ ظˆ ط³ظ„ط¨ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ†ط§طھط´ط§ظ† . ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط± ظ…ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ .
ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‡ط§ظٹظ‰ ط·ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¢ظ† ط¯ط´ظˆط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط®ط§ظ„ط¯ ظ‚ط³ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط­ظ‚ظˆظ‚ ط³ط§ظ„ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ط¨ظٹط³طھ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ† ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ط®طھظ„ط§ط³ ظˆ ط¯ط²ط¯ظٹظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ط­ط³ط§ط¨ ظƒظ†ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯ط´ ط¨ظ‡ طµط¯ ظ…ظٹظ„ظٹظˆظ† ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.(1) ط­ط§ظ„ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظˆط¶ط¹ ط®ظˆط¯ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ ظˆ طµظپط§طھ ط®ظˆط¨ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯. ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ طھط­ظ‚ظٹط±ط¢ظ…ظٹط² ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡((ظƒظ…ظٹطھ )) ط´ط§ط¹ط± ع†ظ†ظٹظ† ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰
((طµط§ط­ط¨ ع¯ظ„ظ‡ ط§ظٹط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ†
((ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¹ ط¨ط¹ ظƒظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط؛ط±ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯
((ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ع†ظٹط¯ظ† ظ¾ط´ظ… ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظٹظƒ
((ط±ط§ط،ط³ ظپط±ط¨ظ‡ طŒ
ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ„ط°طھ ط§ط² ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ط²ط¬ط± ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† .(2)
ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ„طھ ط³ط±ط§ظ¾ط§ ظٹظ‚ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط­ظ‚ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ…طھ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… طھط­ظ…ظٹظ„ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط­طھظ…ط§ ظپط§ظ‚ط¯ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ط¯ط± ط§ط¯ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظˆط¶ط¹ ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط´ظˆط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ط²ط³طھط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط´ظˆط± ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯.
ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯
ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط¢ط³ط§ ظٹط§ ط®ط§ط±ظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ع†ظ‡ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط­ط§ظƒظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط؛ظٹظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹظ† ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط²ظˆظ… طھط­ظˆظ„ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ†ظٹط² ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط´ع¯ظپطھ ظ†ظٹط³طھ ط§ع¯ط± ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظ‚ط·ط¹ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ع†ظٹط² ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط± ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظƒظ†ط¯ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط´ط±ط§ظٹط· ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ع¯ط±ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط³ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط´ظƒ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ط´ع¯ط±ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ط³ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ…ط´ط®طµ طŒ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯:
ط¬ظ‡طھ ظ†ط®ط³طھ :
((ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط´ط± ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…طھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ط±ط¯ط³ط± ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ طھط¬ط§ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ط­ط¯ ظˆ ط­ط³ط§ط¨ ط§ظٹظ† ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظ†ط¯. طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط´ط§ط±طھظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظˆظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¹ط§ط¯ظ„ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¨ظ†ظ‰ ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ طŒ طµظ„ط­ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ ط¨ط±ظ¾ط§ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط±ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط¨ظ„ظٹط؛ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ظˆط¹ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ط®ظˆط´ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ظٹط§ط³طھظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط±ظٹظ† ظ…ط¬ط°ظˆط¨ ط®ظˆظٹط´طھظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¶ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ طŒ ع†ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¹ظ„ظٹط±ط؛ظ… ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط·ط؛ظٹط§ظ† ظˆ ط¹ط·ط´ ط³ظٹط±ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.))(3)
ط¬ظ‡طھ ط¯ظˆظ… :
ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¯ط± ظ†ظ‡ط¶طھ ط®ظˆط¯ ط¨ط± طھط§ط²ظٹط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ طھظƒظٹظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ظˆ طھط¬ط²ظٹظ‡ ع¯ط±ط§ط¦ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¹ظˆط¶ طŒ ط¯ط³طھ ظƒظ…ظƒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ظ‡ط§ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط­ظ‚ط§ط±طھ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ط­طھظ‰ ط§ط² ط³ط§ط¯ظ‡ طھط±ظٹظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط®ظˆظٹط´ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯. ط­ط¬ط§ط¬ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¬ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط±ط¨ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ط² ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ط§ط¹ط±ط§ط¨ ظƒط³ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط¶ط§ظˆطھ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.(4)
ط§ط² ظ‚ظ„ظ…ط±ظˆ ط¨طµط±ظ‡ ظˆ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ظ‡ط± ع†ظ‡ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ط¨ظˆط¯ ط§ط®ط±ط§ط¬ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط§ظٹظ† ط¢ظˆط§ط±ظ‡ ع¯ط§ظ† ط¯ط± طھط¸ط§ظ‡ط±ط§طھ ط®ظˆط¯ ظپط±ظٹط§ط¯ ((ظˆط§ظ…ط­ظ…ط¯ط§طŒ ظˆط§ط§ط­ظ…ط¯ط§)) ط³ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط¨ط±ظˆظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط¨طµط±ظ‡ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¯ط± ظ‡ظ…ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¸ظ„ظ… ظ†ط§ط±ظˆط§ ط¨ط§ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ…طµط¯ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.(5)
ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ((ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط®ط±طŒ ط³ع¯ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ (ظƒظ‡ ظ…ظˆظ„ظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ )..))(6)
ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط² ط§ظپط²ط§ظٹط´ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ†ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ظ… طھظٹط؛ ط¨ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ((ط§ط­ظ†ظپ)) ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط± ط­ط°ط± ط¯ط§ط´طھ .(7)
ط±ظˆط²ظ‰ ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ ط¯ط®طھط±ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط³ظ„ظٹظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ع¯ط±ظپطھ .((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط®ط§ط±ط¬ظ‰ )) ط¨ظٹط¯ط±ظ†ع¯ ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط®ظˆط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ† ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡((ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ )) ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط§ط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯. ط­ظƒظ…ط±ط§ظ† طŒ ط´ظˆظ‡ط± ط¹ط¬ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¬ط±ط§ظ‰ طµظٹط؛ظ‡ ط·ظ„ط§ظ‚ طµط¯ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط´ظ„ط§ظ‚ ظ‡ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط³ط±طŒ ط§ط¨ط±ظˆ ظˆ ط±ظٹط´ط´ ط±ط§ ط¨طھط±ط§ط´ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط®ط±ط³ظ†ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط³ط±ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ :
((ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ†طھ ظˆ طµط¯ظˆط± ط­ظƒظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ))
((ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ظˆط±ظ†ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.))(8)
ط´ظƒط³طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط®طھط§ط± ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط¬ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط§ط² ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ظ‡ط§ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط± ط³ط¨ط¨ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط§ط² ع¯ط±ط¯ط´ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆظ†ط¯.(9)
ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ((.. ط¹ط±ط¨ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظٹظƒظ‡ طھط§ط² ط¨ظˆط¯ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆظ„طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طھط´ظƒظٹظ„ ط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظٹظƒ ط¹ط±ط¨ ط§ط² ط®ط±ظٹط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظٹظƒ ط¹ط¬ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظƒط§ظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظˆظٹط´ ظ¾ط±طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ…ظˆط¸ظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.(10)))
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط¬ظ…ط´ط§ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² طµظ„ط§ط­ظٹطھ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(11)
ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¨ط±ط§ط­طھظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط¬ظ„ظˆظ‰ ظٹظˆط±ط´ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯.(12)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ظ„ظ‰ (ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ظ‡ط§) ط¯ط± ط±ظ‡ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط³ظ„ط·ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط§ط² ط¨ط°ظ„ ط¬ط§ظ† ط¯ط±ظٹط؛ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ طھظƒظٹظ‡ ط²ظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط§ ط´ظˆظ†ط¯.
ط¬ظ‡طھ ط³ظˆظ… :
ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظƒط§ط±طŒ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط± ظ…ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط­ط« ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒظ†ظٹظ… . ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ع¯ط±ط¯ ط¢ط«ط§ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯.
ط¨ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط· ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ظ… ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§طµظ„ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط´ط±ظˆط­ ظ…ط§:
ع†ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں
ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ‰ ط¨ط§ ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط´ع¯ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ط®ط³طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯. ط¯ظ‚ظٹظ‚ط§ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ط¨ظˆظ‡ط§ط´ظ… ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ طµظپ ط´ظˆط±ط´ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¸ظ… ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ظ¾ط±ع†ظ… ط®ظˆظٹط´ ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ظ†ظˆظپظ„ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ...
ط§ظٹظ† ط³ظ‡ طھظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظپط§طھ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ظٹظ† ط§ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¬ط±ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظٹظˆظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ((ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظٹط² ظ…ط¯ط¹ظ‰ ظˆطµط§ظٹطھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ¾ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظˆظ‰ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ط§ظ†ظ‰ ع¯ط±ط¯ ط®ظˆط¯ ط¬ظ…ط¹ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھط´ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ )) (ظ¾ط¯ط± ط³ظپط§ط­ ظˆ ظ…ظ†طµظˆط±) ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط±ظƒ ظˆ ظƒط§ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ظ‡ظ…ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط¨ظˆظ‡ط§ط´ظ… ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظٹظˆظ† ط±ط§ ط´ظ†ط§ط³ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ طھظ…ط§ظ… ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯ طھط§ ط¨ط§ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظپظˆط° ظƒط±ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط³ظ„ط·ظ‡ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯(13) ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹط© ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ظˆظ†ط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ط­طھظٹط§ط· ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ع¯ط§ظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ط³ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط²ظٹط± ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯:
1 ط§ط² ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ظˆ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط§ط² ظˆظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ط² ظ†ظپظˆط°ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط³ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ . ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظ†ظٹط² ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط¯ظٹط¯.
2 ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ع¯ط±ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظˆ ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯.
3 ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط§ظ…ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظˆ ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ†طµط±ظپ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ ظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط±ط¯ ظ¾ط§ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظ… ظ…ظٹظƒط±ط¯.
ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ع¯ط³ظٹظ„ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ط§ظ† ط³ظپط§ط±ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظ¾ط±ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظ†ط¯ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھظ‚ط³ظٹظ…ط¨ظ†ط¯ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± طھط­طھ ط³ظٹط·ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯...
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¨ظ„ط؛ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² طھظ…ط§ط³ ع¯ط±ظپطھظ† ط¨ط§ ظپط§ط·ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط­ط°ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ†ط´ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ط¨ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظٹط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ط¹ط¯ظ‡ ظƒظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ…ط± ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ط¨ظ‡ظ… ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ¾ظ‡ظ„ظˆ ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ط·ط¨ط§ظ‚ ط¨ط§ ظ‡ط± ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ((ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯))طŒ ط´ط¹ط§ط± ((ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ)) ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‚ط¨ظٹظ„ ...
طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طں
ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹظپطھع¯ط§ظ† ط´ط¹ط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط´ط®طµ ((ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ )) ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ط¯ط± ((ظ…ظ‚ط§طھظ„ ط§ظ„ط·ط§ظ„ط¨ظٹظ† )) طµ 168 ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯:
ع†ظˆظ† ((ط§ط¨ظ† ط¶ط¨ط§ط±ظ‡ )) ط¨ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظپط§ظٹظ‚ ط¢ظ…ط¯طŒ ط±ط§ظ‡ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظˆظ…ط³ظ„ظ… ط±ظپطھ طھط§ ظ…ع¯ط± ظٹط§ط±ظٹط´ ظƒظ†ط¯. ظˆظ„ظ‰ ط§ط¨ظˆظ…ط³ظ„ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظˆ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‚طھظˆظ„ط´ ط³ط§ط®طھ .
ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¶ظˆط­ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظƒظ…ظƒ ط§ط² ط§ط¨ظˆظ…ط³ظ„ظ… ظ…ظٹط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ط¨ظˆظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط®ط±ط³ظ†ط¯ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) طھط¨ظ„ظٹط؛ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ظ…ط؛ط²ط´ â€چ ط®ط·ظˆط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ط¨ط§ ط²ظٹط±ظƒظ‰ طھظ…ط§ظ… طµظˆط±طھ ظ…ظٹع¯ط±ظپطھ طں
ط´ط§ظٹط¯ ط¨طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ…ط²ط¨ظˆط± ط±ط§ ط­طھظ‰ ط§ط² ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯طŒ ط³ظپط§ط­ ظˆ ظ…ظ†طµظˆط± ظ†ظٹط² ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ط¯. ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… طŒ ع†ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظˆ ع†ظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆظٹط§ظ†(14) ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط±ظٹط´ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ â€چ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ 127 ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط´ظٹط±ط§ط²طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط³ظ„ط·ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظپط§ط±ط³ ظˆ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† طŒ ط­ظ„ظˆط§ظ† طŒ ظ‚ظˆظ…ط³ طŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† طŒ ط±ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط¯ط§ظ† طŒ ظ‚ظ… ظˆ ط§طµط·ط®ط± ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط¨طµط±ظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط¨ط³ ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯.(15)
ظ…ظ†طµظˆط± ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط­ط§ظƒظ… ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ((ط§ظٹط°ط¬(16))) ط´ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظ…ظ†طµظˆط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ط§ظٹظ† ط³ظ…طھ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط³ط¯ظ‡ ظٹظƒ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط®ط±ظˆط¬ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط¯طھ 28 ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ظپ ظˆ ظ¾ظٹط´ط¨ط±ط¯ ط§ظ…ط± ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¨ط±ط¹ظƒط³ طŒ ظ…ظ†طµظˆط± ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ط› ظˆ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ طŒ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط§ط³طھ ع†ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط§عکظ‡ ط¨ط·ظˆط± ط§ط·ظ„ط§ظ‚ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط¯ط± ط؛ظٹط± ط§ظٹظ†طµظˆط±طھ طŒ ط§ع¯ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ط±ظˆط´ظ† ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ†طµظˆط± ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ظٹط¯ط§ط´طھ طŒ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط± ط§ظٹط°ط¬ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طھظپظˆظٹط¶ ع¯ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظ¾ط¯ط±ط´ (ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ) ط¬ط¯ط§ ط²ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ظ„ظƒظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ . ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ط¯ظپ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط² ط²ظٹط±ظƒظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظƒط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط¸ط±ط´ط§ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط¹ظˆطھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯ ظ‡ظٹع† طŒ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظˆ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ظ‚ط¯ط±طھ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظƒط±ط± ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ‰ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھظپط³ظٹط± ظƒظ†ظٹظ… .
ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ طŒ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ†طµظˆط± ظ†ظٹط² طھظˆط¬ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظˆظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ : ((ط§ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط­ط³ظ† طŒ ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯(17))) ظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ((ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† طھظ…ط§ظٹظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط±ظٹط¹طھط± ط¯ط¹ظˆطھط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯..)). ظˆ ط¨ط§ط² ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ط´ط§ط¯ظ‰ ظ…عکط¯ظ‡ ط§ط®ط° ط¨ظٹط¹طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ…ظٹط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط± ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† طھط¬ط¯ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‚ط§ط¨ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ…ظٹط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظٹط¹طھط´ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظˆ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظٹط´ط§ظ† ط²ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ . ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ ط¨ط®ظˆط±ظ†ط¯ ط¨ط§ط² ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ظ†ظپظˆط° ظˆ ظ‚ط¯ط±طھظ‰ ط¯ط± ط­ظƒظˆظ…طھ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ â€چ ط§ط´ط؛ط§ظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظٹطھظˆط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯. ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ظ…ط±ط§ط­ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط´ظ…ط±ط¯ظٹظ… ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ظ‡ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط§ظٹظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ…ظٹط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯...
ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط®ط· ط±ط§ط¨ط·ظ‰ طھط±ط³ظٹظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ :
ظ†ط®ط³طھ : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†طµط±ظپ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.
ط¯ظˆظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط´طھظٹط¨ط§ظ†ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.
ط³ظˆظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ط§ط¨طھط°ط§ظ„ ظˆ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ† ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط±ظ‡ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯. ع†ظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ط´ظ‡ط±طھ ظƒط§ظپظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طŒ ط­ظ‚ ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط§ظ…ط±ظ‰ ظپط±ظٹط¨ ط¢ظ…ظٹط² ظˆ ط¨ط§ظˆط± ظ†ظƒط±ط¯ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‡ظ…طھط± ط¨ظˆط¯. ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط±ظ‚ظٹط¨ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹط´ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طھط¨ظ„ظٹط؛ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² طھط­ط±ظƒ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظ„ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ((ط§ط¨ظˆط³ظ„ظ…ظ‡ ط®ظ„ط§ظ„ )) ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط°ط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ((ط§ط¨ظˆط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ ط³ظپط§ط­)) ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظˆ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ظٹط¯ط§ط±ط¯:((ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… طھط§ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯)).(18)
ظˆ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط¯. ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ع¯ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹظˆط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط®ظˆظٹط´طھظ† ظƒط³ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² طھظٹط±ط±ط³ ظ‡ط± طµط§ط­ط¨ ط§ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظپط±ط§طھط± ط±ظپطھظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ع¯ط±ط¯ طھظ…ط§ظٹظ„ ظˆ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظ‡ظ„ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط² ط¬ظ†ط¬ط§ظ„ ط¨ط¯ط¹طھع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط§ط³طھ ط¨ط§ط²ط§ظ† ظ…ظ‰ ط²ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ((ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ط² ظƒظˆظپظٹط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظƒظ…طھط± ط؛ظ„ظˆظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ط­ظ…ط§ط³ظ‡ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ طھط¨ظ„ظٹط؛ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯)).(19) ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.(20)
ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ع†ظ‡ ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط­طھظ‰ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ظپط´ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ع¯ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ظ…ط±ظƒط² ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ط´ط§ظ… طŒ ط¨ط¯ظˆط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¬ظˆظ„ط§ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط³طھط¬ط§طھ ظˆ ط§ط­ط²ط§ط¨ ظ…طھط®ط§طµظ… ط¨ط§ ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ط±ط§ظ‚ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ ظˆط¬ظˆط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ط®ظˆط§ط±ط¬ طŒ ظ…ط±ط¬ط¦ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط³ظ‰ ظ†ط§ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھط± ط§ط² ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ظ„ط°ط§ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط§ط³طھظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھ ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط®ظˆط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯. ط¨ط¹ط¯ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط±ط§ط² ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط³ط®ظ† ظ…ط´ط±ظˆط­طھط±ظ‰ ط¯ط± ظپطµظ„((ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† )) ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظپطµظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¢ظˆط±ط¯.
ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ
ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط§ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¯ط± ط³ظ‡ ظٹط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‚طھط¶ط§ظ‰ ط´ط±ط§ظٹط· ط¢ظ† ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ طµظˆط±طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ . ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظٹط®طھ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¨ط§ط²ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ طھط§ط¨ط¹ ط´ط±ط§ظٹط· ظ…ظƒط§ظ†ظ‰ طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط®طھ ط¯ط³طھط®ظˆط´ â€چ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯.
ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط±ظ†ط¯:
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ†ط®ط³طھ : ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ((ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ†))
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… : ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ((ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ)) ظˆ ((ط¹طھط±طھ))
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط³ظˆظ… : ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ط¬ظ„ط¨ ((ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯))
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¯ط¹ظˆظ‰ ظ…ظٹط±ط§ط« ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¸ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظپط±ط§ط²ظ…ط§ظ† ط³ط§ظٹظ‡ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط¨ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ :
ع†ظˆظ† ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¨ط§ظٹط¯ طھط¹ط¬ط¨ ظƒظ†ظٹظ… ط§ع¯ط± ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط­طھظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط³ظپط§ط­ ظˆ ظ…ظ†طµظˆط± ظ…ظƒط±ط± ط¯ط± ظ…ظƒط±ط± ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¬ط² طھط¶ظ…ظٹظ† ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھط´ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… طھط±ط³ظٹظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط®ط° ط¨ظٹط¹طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط§ط­ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ع¯ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… .
ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظٹط´ط§ظ† ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ((ط§ط¨ظˆط§ط،)) ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ طµط§ظ„ط­ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ع¯ظپطھ :((ط´ظ…ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ‡ط³طھظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظƒظ†ظˆظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظٹط§ظٹظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظپظ‚ظ‡ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆظٹط¯. ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ طھط§ ظ…ع¯ط± ع¯ط´ط§ظٹط´ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط±طھط§ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.))
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ط¨ظˆ ط¬ط¹ظپط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ†طµظˆط±طŒ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ((ع†ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ† طھظ…ط§ظٹظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط±ظٹط¹طھط± ط¯ط¹ظˆطھط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ط´ â€چ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹط´ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط³ظپط§ط­ طŒ ظ…ظ†طµظˆط±طŒ طµط§ظ„ط­ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط¬ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ).
ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط°ظƒط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ط¯ظٹع¯ط± طھط§ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ†ط´ط³طھظ†ط¯. ط´ط®طµظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظˆطµظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظٹط¯ط±ظ†ع¯ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط±ط§ ط¬ظˆظٹط§ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط´ط®طµ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ((ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط±طھط´ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ†طھط¸ط± ظˆط±ظˆط¯ طھظˆط§ظ†ط¯...))
ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ‰ ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯: ظٹظƒظ‰ ط¯ط± ط§ط¨ظˆط§ط، ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ظ…ظƒظ‡ طŒ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ظ†ظٹط² ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ط§ظ„ط­ط±ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط³ظپط§ط­ ظˆ ظ…ظ†طµظˆط± ط­ط±ظٹطµ ط¨ط± ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ظٹط¹طھ ط§ظˆ ظ…ط³ط§ظٹظ„ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ† ع¯ظٹط±ط´ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(21)
ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ((ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط±)) ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط±طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط¨طµط±ظ‡ ع¯ط±ظٹط®طھ . ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ†طµظˆط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¢ظٹط§ طھظˆ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط´ظˆط±ظٹط¯ظ‰ طں!. ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ…ظ† ظˆ طھظˆ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط§ظٹظٹط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ طھظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ط®ظٹط§ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ظ…ظ†طµظˆط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط³طھظˆط± ظ‚طھظ„ط´ â€چ ط±ط§ طµط§ط¯ط± ظƒط±ط¯(22).
ط¨ظٹظ‡ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ع†ظˆظ† ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ†طµظˆط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ((ظ…ط·ظٹط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ع¯ظپطھ : ((ط¢ظٹط§ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طں)) ظ…ط·ظٹط± ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯:((ط¨ط®ط¯ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظٹط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‰ .)) ظ…ظ†طµظˆط± ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط§ظ† ! ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ... ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظ…ظٹط® ظپط±ظˆ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط³ط®ظ† ظ†ع¯ظˆظٹط¯.(23)
ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط²ظٹط§ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ظ‰ ظ‡ظٹع† ط´ظƒظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظپظ‚ط· ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… :
ط¯ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ع¯ط±ظپطھ . ط¯ظٹع¯ط± ط­طھظ‰ ط§ط² طھطµط±ظٹط­ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظٹظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظƒطھظپط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¯ط¹ظˆطھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ((ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ)) ظˆ ((ط¹طھط±طھ)) طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ).

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation