بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع), محمد تقى عبدوس و محمد محمدى اشتهاردى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ± -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ² -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ³ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ…

ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ط¹ط¨ط¯ظˆط³ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط§ط´طھظ‡ط§ط±ط¯ظ‰

- غ³ -


ظ‡ط´طھ : طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹظ†  
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ظˆ ظ†ظپط±طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظٹظƒط³ط§ظ† ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط± ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† طھظپط§ظˆطھ طŒ ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ طھظپط§ظˆطھ ط­ط§ظ„ط§طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆط­ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط§ط°ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… .
ط¯ظˆظ…ظ‰ ظ†ظٹط²طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھ .
ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ط¯ط²ط¯ظ‰ طŒ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ .
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ† طھظپط§ظˆطھ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ :ط¯ط± ط§ظˆظ„ظ‰ طŒ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… :
ظˆ ط§ط°ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ : ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظƒظ† (ط­ط¬ 27 )
ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¯ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظٹط§ظپطھظ… طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… :
ط«ظ… ط§ط°ظ† ظ…ط¤ ط°ظ† ط§ظٹطھظ‡ط§ ط§ظ„ط¹ظٹط± ط§ظ†ظƒظ… ظ„ط³ط§ط±ظ‚ظˆظ† : ط³ظ¾ط³ ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ طµط¯ط§ ط²ط¯ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ظ‚ط§ظپظ„ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط²ط¯ ظ‡ط³طھظٹط¯ (ظٹظˆط³ظپ 70 )(154)
ظ†ظ‡ : ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) 
ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯:
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط±ط¢ظ†ظ‰ ظپظ‰ ظ…ظ†ط§ظ…ظ‡ ظپظ‚ط¯ط± ط¢ظ†ظ‰ ظپط§ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظ„ط§ ظٹطھظ…ط«ظ„ ظپظ‰ طµظˆط±طھظ‰ ظˆ ظ„ط§ ظپظ‰ طµظˆط±ط© ط§ط­ط¯ ظ…ظ† ط§ظˆطµظٹط§ط¦ظ‰
: ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ط´ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظƒظ„ ظ…ظ† ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط´ظٹط·ط§ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ظ…ظ† (ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ) ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯(155)
ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط±ط¢ظ†ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظ… ظپظ‚ط¯ ط±ط§ط،ظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ :ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ .(156)
ط¯ط± ط¹طµط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ )طŒ ط´ط®طµظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ…ظ† ط±ط¢ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط±ط¢ظ‡ ط¯:ط§ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . (157)
ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظˆ ظ…ط±ط¬ط¹ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظ…ظٹط±ط²ط§ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط°ظƒط± ط­ط¯ظٹط« ظپظˆظ‚ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط­ظƒظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط¸ظˆط§ظ‡ط± ط´ط±ط¹ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھط±ط³ ظ…ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط´ظƒظ„ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¹ط¯ظ… ط§ط¹طھظ…ط§ط¯طŒ ظ…ط´ظƒظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ... (158)
ط¯ظ‡ : ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
1 ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯(ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ ط¨ط± ط¯ط³طھظ… ط§ط¯ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ…طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ط³ط±طھ ظ…ط­ط±ظ… طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط®ظˆط§ظ‡ط± ط±ط¶ط§ط¹ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(159)
2 ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط®ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… طŒظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط¹ط¨ظٹط±ط´ ع†ظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‰ ط¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط°ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ط®ط¯ط§طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ .(160)
3 ط¯ط± ط¹طµط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط±ظپطھ ظˆ ط³ظپط±ط´ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظ‚ظˆع†ظ‰ ط¨ط§ ط¯ظˆ ط´ط§ط® ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط´ظƒظ… ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯طŒ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ…ظ‰ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ظ…ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط±ظ… ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط³ظˆط، ط¸ظ† ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظˆط§ظ‡ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط³ط±طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† طµظ„ط§ط­ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ط¯ط§ط¯ طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظپظƒط± ط¢ط´ظپطھظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط±ط­ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طھظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±طھ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ طھظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ† طھظˆ ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظˆ ط³ط± ظ‚ظٹع†ظ‰ ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط± ط´ظƒظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ
ط¨ظٹط§ظ† ظ„ط·ظٹظپ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )طŒ ظپظƒط± ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط·ط±ظپ ط³ط§ط®طھ طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط­ط¨طھ ظٹط§ظپطھ .(161)
ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ظˆط®طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ط³ظˆط، ط¸ظ† ظˆ ط§طھظ‡ط§ظ… ط²ظ† ظ¾ط§ظƒط¯ط§ظ…ظ† طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ط§ط´ظٹط¯ع¯ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ط¬ط³طھ .
4 ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ظ†ط¬ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ…
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ†طµظٹط¨ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯
ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ 9 ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط±ط³ظٹط¯ط› ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§ 9 ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ط¨طھ ط±ط§ طھط¹ط±ظٹظپ ظƒظ† .
ط§ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¹ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظپط²ظˆط¯: ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ع¯ظ†ط¬ط´ظƒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ظ… ظ†ط¯ط§ط±ط¯ .
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ†طµظٹط¨ طھظˆ ظ…ظ‰ ط´ط¯ . (162)
5 ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط¨ظˆط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¹ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ¾ظٹظƒط§ظ†(163) ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ†ظ‡ طŒ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ظ¾ظٹظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط®طھط± ط¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط³ظƒظˆطھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط¢ظ† ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظ†ط¯ ع¯ط±ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ع¯ط±ظ‡ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯
ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ط´ط¯طŒ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ط¨ظˆط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆ ط§ط¨ظˆط¹ظ…ط§ط±ظ‡ ط¬ط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ .(164)
6 ظٹط§ط³ط± ط®ط§ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§(ط¹ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظپط¯ظ‡ ط´ظٹط´ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¢ظ† ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط³ظ‚ظˆط· ظƒط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط´ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط¨ طھظˆ ط±ط§ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظپط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ طŒ ط§طھظپط§ظ‚ط§طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط·ط¨ط§ط·ط¨ط§ (ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ†ط¹ ) ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظپط¯ظ‡ ط±ظˆط² ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط± ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .(165)
7 ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ط·ط§ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط¹ط§ظ†ظ‚ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظˆط­ط´طھط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ط¬ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ظ…ظˆط³ظ‰ !ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ طµط¨ط­ ظˆ ط´ط§ظ… ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ط±ع¯ ط¨ط§ط´ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‚ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظˆط¬ط¨ ط·ظˆظ„ ط¹ظ…ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ط§ظ… ط¯ط§ظ…ط§طھ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ .طں
ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯.
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ( ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ) ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط¹ط§ظ†ظ‚ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .
(166)
8 ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط±ط¯ظ‰ ع†ظˆط¨ظٹظ† ط³ظˆط§ط± ط¨ط± ط§ط³ط¨ ع†ظˆط¨ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھط´ ط¨ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®طھ طھط±ط³ط§ظ† ظˆ ظˆط­ط´طھط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط³ظˆط§ط± ع†ظˆط¨ظٹظ† ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ طŒ ظپط±ظٹط¨ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ…ظٹظ…ظٹط±ط§ظ†ط¯ ط¨طھط±ط³ â€چ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ظƒظ†
ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ : ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ طھظˆ ط¹ط·ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ…ط¹ط¯ظ†ط´ â€چ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒظ†ظ… طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ط؛ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ… طŒ ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ… ط¨ط§ ط¹ظٹط¨ طھط±ط§ط´ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ط¨ط§ط؛ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط§ظ‚طµ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ظ… طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط±ط²ط§ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط®ط±ظ… طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط§ط؛ ط±ط§ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ط³ط§ظٹظ‡ طھظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط³طھ طں
ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¢ط¯ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط´ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ† ط§ط² طھطµظ…ظٹظ… ط¨ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ…ط¹ط°ط±طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… (167)
9 ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط² ط¹ظ…ط± ظ…ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طںطŒ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ¾ظ†ط¬ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ ط±ظˆط² )طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظپظƒط±ظ… ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط² ط®ط¯ط§ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ†ظٹط³طھظ¾ظ†ط¬ ع†ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† (ط¢ظٹظ‡ 34 ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© ظˆ ظٹظ†ط²ظ„ ط§ظ„ط؛ظٹط« ظˆ ظٹط¹ظ„ظ… ظ…ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط­ط§ظ… ظˆ ظ…ط§ طھط¯ط±ظ‰ ظ†ظپط³ ظ…ط§ط°ط§ طھظƒط³ط¨ ط؛ط¯ط§ ظˆ ظ…ط§ طھط¯ط±ظ‰ ظ†ظپط³ ط¨ط§ظ‰ ط§ط±ط¶ طھظ…ظˆطھ
1 ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ…ط®طµظˆطµ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ 2 ظˆ ط§ظˆ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ( ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ) 3 ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط±ط­ظ… ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ . 4 ظ‡ظٹع†ظƒط³ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ 5 ظˆ ظ‡ظٹع†ظƒط³ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ع†ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯ . (168)
10 ط§ط¨ظˆط­ظ…ط²ظ‡ ط«ظ…ط§ظ„ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط³ظپط± ط­ط¬ طŒ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯(ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط´ ط¨ظ‡ط´طھظ‰ طھظƒظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظƒط±ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† !ظˆظ„ط§ط¯طھ ط²ظٹط¯ ط¨ط± طھظˆ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط²ظٹط¯ ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ .)
ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط³ظپط± ط­ط¬ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط²ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط°ط§ طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط±ظˆظٹط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظ‚ط¯ ط¬ط¹ظ„ظ‡ط§ ط±ط¨ظ‰ ط­ظ‚ط§(169)
: ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط¨ظ‚ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط­ظ‚ظ‚ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯.(170)
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط¨ظ†ط¯ظ‰  
ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط°ظƒظˆط±طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ… ظƒظ‡ : ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط²ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‡ط§طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ†ط¨ط¹ ظƒط´ظپ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط³ط±ظٹط¹ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظ†ط²ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒط§ط± ظ†ط§طµط­ظٹط­ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ (ظ…ط«ظ„ط§ ط®ظٹط± ط§ط³طھ ط§ظ†ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ†ظٹط² ط¯ط±ظٹط§ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ط³طھ ط¨ظˆط¯ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط®ظ„ط§طµظ‡ ط› ط®ظˆط§ط¨ ط¨ط± ط³ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ : ط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ط§ط±طŒ ط¹ط§ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظ¾ظˆع† ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ط³ط®ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§طµظ„ ظ†ظ‡ظ… : ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط§ط´ط§ط±ظ‡ :  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ظپظٹط¹ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ(171) ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­طھظ…ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط®ظˆ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ…ظˆط± ط²ظٹط± ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط´ظˆط¯:
1 ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¢ظ† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں
2 ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں (ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ )
3 ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں
4 ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط±ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طں ط¢ظٹط§ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طŒ ظˆظƒط§ظ„طھ ط¨ط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ طں ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط´ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
ط¯ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡  
ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯طŒ ط§ط² ط¯ظˆ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ع¯ط±ظپطھظٹظ… طŒ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯:
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ : ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡
ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ط± ظƒط§ط±ظ‰ طŒ ط±ظˆظ‰ ظپظƒط± ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ظƒط§ط±ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طŒ ظˆ طھط´ط®ظٹطµ ط³ظˆط¯ ظˆ ط¶ط±ط± ط¢ظ† ظƒط§ط±طŒ طھظƒظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط³ظپط§ط±ط´ ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ظƒط§ط± ظˆ ظ†طھط§ط¦ط¬ط´ طŒ ط§ط² ظپظƒط± ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ط®ظˆط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط³ظˆط¯ ظˆ ط²ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظƒط§ط±طŒ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¬ط§ظ„ط¨ طŒ ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… :
1 ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§طµظ„ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط²ظ„ظ„ طŒ ط§ظ„ظپظƒط± ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ظپط¹ظ„
: ط§ط³ط§ط³ ط³ط§ظ„ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط§ط² ظ„ط؛ط²ط´ظ‡ط§طŒ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ط§ط³طھ . (172)
ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظپظƒط± ط§ظ„ظ…ط±ط، ظ…ط±ط¢ط© طھط±ظٹظ‡ ط­ط³ظ† ط¹ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ‚ط¨ط­ظ‡
: ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط²ط´طھ ظƒط§ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ .(173)
ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… : ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط´ظˆط±طھ
ظ¾ط³ ط§ط² ظپظƒط±طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط§ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط¨ط§ طھط¬ط±ط¨ظ‡ طŒ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒط±ط¯طھ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظٹظƒ ط³ظˆط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظˆط±ظ‡ ط´ظˆط±ظ‰ط§ط³طھ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظƒط±ط¯ظ† طŒ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 38 ط§ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظˆطµظپ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ظ…طھظˆظƒظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط§ظ…ط±ظ‡ظ… ط´ظˆط±ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… :ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¯ط± ط¨ظٹظ†ط´ط§ظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ„ط§ ط¸ظ‡ظٹط± ظƒط§ظ„ظ…ط´ط§ظˆط±ط© طŒ ظˆ ط§ظ„ط§ط³طھط´ط§ط±ط© ط¹ظٹظ† ط§ظ„ظ‡ط¯ط§ظٹط©
: ظ‡ظٹع† ظ¾ط´طھظٹط¨ط§ظ† ظˆ طھظƒظٹظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¹ظٹظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ط³طھ . (174)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط´ظˆط±طھ طŒ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظƒط§ط±ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² طھط¬ط±ط¨ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‰ ع¯ط¯ط§ط± ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ط²ط¯ظ† ظƒظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط´ظˆط±طھ ط§ط³طھ طŒ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ ط؛ط±ظ‚ ط´ط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط±ط´ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط§ ط´ظ‚ظ‰ ط¹ط¨ط¯ ظ‚ط· ط¨ظ…ط´ظˆط±ط© طŒ ظˆ ظ„ط§ ط³ط¹ط¯ ط¨ط§ط³طھط؛ظ†ط§ط، ط±ط§ط،ظ‰
: ظ‡ظٹع†ظƒط³ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ظ…ط´ظˆط±طھ طŒ ط¨ط¯ط¨ط®طھ ظ†ع¯ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ط±ط§ط،ظ‰ ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ (175)
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ طŒ ط§ع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظˆ ط±ط§ط² ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظٹظƒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ط› ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ…ظ† ط´ظ‚ط§ط، ط¹ط¨ط¯ظ‰ ط§ظ† ظٹط¹ظ…ظ„ ط§ظ„ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ„ط§ ظٹط³طھط®ط±ط¨ظ‰
: ط§ط² ط¨ط¯ط¨ط®طھظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ (ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ط§ط² ) ظ…ظ† طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ .(176) ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ†ط¨ظ‰ ظٹط¹ظ„ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط§ط³طھط®ط§ط±ط© ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ظƒظ„ظ‡ط§ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھ (177)
ط§ظ…ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طŒ ط¨ط± ط®ظ„ط§ظپ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط³ظˆظ… ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ طھط­ظٹط± ظˆ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­ط¯ظˆط¯ 70 ط¯ط±طµط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ 80 ط¯ط±طµط¯ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط§(178) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طŒظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظپط¹ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپظƒط± ظˆ ظ…ط´ظˆط±طھ طŒ ط­طھظ…ط§ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒظ† طŒ ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط®ظ„ظˆطµ â€چ ظ†ظٹطھ طŒ ط¨ع¯ظˆ: ط®ط¯ط§ظٹط§!ظ…ظ† ط§ط² ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ… طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† طŒ ط®ظٹط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ظˆط¶ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¯ظˆظٹط³طھ ط¨ط§ط± ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¢ظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ . (179)
ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظٹظپظٹطھ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ط¨طھط¯ط§ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ† طŒ ط¨ط¹ط¯ طµط¯ ط¨ط§ط± ط¨ع¯ظˆ: ط§ط³طھط®ظٹط±ط§ظ„ظ„ظ‡ : ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظƒظ† طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ . (180)
ط§ط¨ظˆ ظٹط¹ظپظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط¯ط± ظƒظٹظپظٹطھ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط®ط³طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ طھظ…ط¬ظٹط¯ ظƒظ† ظˆ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظˆ ط¢ظ„ط´ طµظ„ظˆط§طھ ط¨ظپط±ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ع¯ظˆ:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ظ†ظ‰ ط§ط³ط¦ظ„ظƒ ط¨ط§ظ†ظƒ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط؛ظٹط¨ ظˆ ط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¯ط© طŒ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ظ†طھ ط¹ظ„ط§ظ… ط§ظ„ط؛ظٹظˆط¨ طŒ ط§ط³طھط®ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ط­ظ…طھظ‡ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… طŒط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط±ط­ظ…طھط´ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ط´ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ…
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ع¯ط± ظƒط§ط± ظ…ظ‡ظ… ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظپظˆظ‚ ط±ط§ طµط¯ ط¨ط§ط± ط¨ط®ظˆط§ظ† ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ط¨ط®ظˆط§ظ† . (181)
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط§ظƒط«ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط³ط®ظ† ط§ط² ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±طŒ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ط¨ط§ ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‚ط·ط¹ط§ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ط§ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط؛ظٹط¨ طŒ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ…ط·ظ„ظ‚ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ (ظ…ط·ظ„ظ‚ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
طµظ„ ط±ظƒط¹طھظٹظ† ظˆ ط§ط³طھط®ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط§ط³طھط®ط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ظ„ط§ ط®ط§ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¨طھطھظ‡
: ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ† طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظƒظ† طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ‡ظٹع† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظ†ظƒط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¹ط§ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط²ط¯ . (182)
ط§ظ…ط§ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ : ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط± ط®ظˆط¯طŒ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…طھظˆط³ظ„ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط¨ط± ط§ظˆ طھظˆظƒظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط®ظˆط¯ط´ طŒ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظٹط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط²ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظ…ط®ظ„طµ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…طھظˆط§ط¶ط¹ ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¯ط± ظˆ ط¨ط§ ط¹ط¸ظ…طھ طŒ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ع†ظٹط² ط¨ط´ظ…ط±ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طŒ ظٹظƒ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط±ظˆط­ ط¹ط¨ط§ط¯طھ طŒ ط¯ط± طھظˆط§ط¶ط¹ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط®ط¯ط§طŒ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯(183)
ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط¯ط± ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ…ط·ظ„ظ‚ طŒ ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯) ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ظ†ط®ط³طھ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ†ط®ط³طھ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظƒظ†ط¯ ) ظˆ ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط´ظˆط±طھ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طŒ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† طھط¨ظٹظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط°ط§ ط¨ط¯ط، ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¬ط±ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ‡ ط§ظ„ط®ظٹط± ط¹ظ„ظ‰ ظ„ط³ط§ظ† ظ…ظ† ط´ط§ط، ظ…ظ† ط§ظ„ط®ظ„ظ‚
: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط´ظˆط±طھ ط´ظˆظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ . (184)
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§ظ„طµ ط®ط¯ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ .
ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طŒ ظٹط§ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط±ظٹظ† ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡  
ط§ظ…ط§ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپط¹ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھط­ظٹط± ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط¹ظ„ظ…ط§ط،طŒ ط¨ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظˆط¹ ط²ظٹط± ط§ط³طھ :
1 ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظ„ط¨  
ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظپط±ظˆط´ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھ :
طµط¯ ط¨ط§ط± ط¨ع¯ظˆ: ط§ط³طھط®ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظٹط±ط© ظپظ‰ ط¹ط§ظپظٹط© : ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط®ظٹط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظپظٹطھ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط§ظٹظ† ط°ظƒط±طŒ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ طµط­ط¨طھ ظ†ظƒظ† طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ط§ظٹط§ظ† طµط¯ ط¨ط§ط±طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨طھ ط§ظ„ظ‚ط§ط، ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ . (185)
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طھظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ظƒط³ طµط­ط¨طھ ظ†ظƒظ† ظˆ طµط¯ ط¨ط§ط± ط°ظƒط± ظپظˆظ‚ ط±ط§ ط¨ع¯ظˆطŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨طھ ط´ظٹط±ظٹظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ .
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط°ط§ ظ‡ظ…ظ…طھ ط¨ط§ظ…ط± ظپط§ط³طھط®ط± ط±ط¨ظƒ ظپظٹظ‡ ط³ط¨ط¹ ظ…ط±ط§طھ طŒ ط«ظ… ط§ظ†ط¸ط± ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹط³ط¨ظ‚ ط§ظ„ظ‰ ظ‚ظ„ط¨ظƒ طŒ ظپط§ظ† ط§ظ„ط®ظٹط±ط© ظپظٹظ‡
: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‰ طŒ ط§ط² ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ طŒ ظ‡ظپطھ ط¨ط§ط± ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظƒظ† طŒ ط³ظ¾ط³ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨طھ ظƒظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ط¨طھ ظ¾ظٹط´ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط®ظٹط± ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ .(186)
2 - ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† 
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ : ظٹط³ط¹ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…طھط­ظٹط± ظ‡ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² - ط²ظٹط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ طŒ ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ط² ظ‡ط± ظˆظ‚طھ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ظˆط±طھط± ط§ط³طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ط´ط§طŒ ط§ظˆظ„ ع†ظٹط²ظ‰ (ط§ط² ط¢ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² طµظپط­ظ‡ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ ) ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ† . (187)
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظپط§طھظٹط­ ط§ظ„ط؛ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ط¢ظٹظ‡ ط§ظˆظ„ طµظپط­ظ‡ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ظٹط§ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظƒظ† طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظٹظ‡ ط؛ط¶ط¨ ظˆ ط¹ظ‚ظˆط¨طھ ظˆ ظٹط§ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظƒط§ط± ط²ط´طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ†ظƒظ† طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ظˆ ظ¾ظ‡ظ„ظˆ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ . (188)
ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ط³ظˆط±ظ‡ طھظˆط­ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† طŒ ط³ظ¾ط³ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± طµظ„ظˆط§طھ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ط´ ط¨ظپط±ط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ â€چ ط¨ع¯ظˆ:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… طھظپط§ط،ظ„طھ ط¨ظƒطھط§ط¨ظƒ طŒ ظˆ طھظˆظƒظ„طھ ط¹ظ„ظٹظƒ طŒ ظپط§ط±ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظƒطھط§ط¨ظƒ ظ…ط§ ظ‡ظˆ ظ…ظƒطھظˆظ… ظ…ظ† ط³ط±ظƒ ط§ظ„ظ…ظƒظ†ظˆظ† ظپظ‰ ط؛ظٹط¨ظƒ
ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ طھظˆ ظ†ظپط§ط،ظ„ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… طŒ ظˆ ط¨ط± طھظˆ طھظˆظƒظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ظƒطھط§ط¨طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظ† ط؛ظٹط¨ طھظˆطŒ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† .
ط³ظ¾ط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ط´ط§طŒ ظˆ ط§ط² ط³ط·ط± ط§ظˆظ„ طŒ طµظپط­ظ‡ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط¯ط³طھ ط¨ظٹط§ظˆط± .
(189)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظپظˆظ‚ ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط«ظ… ط§ظپطھط­ ط§ظ„ط¬ط§ظ…ط¹ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظ¾ط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ط³طھ طŒ ظ†ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´طµطھ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط± ط§ط«ط± ظ¾ط§ط±ع¯ظ‰ ط­ط°ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯( ط¹ ) ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ†  
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ طھط§ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ¾ط³ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط§ظ… طŒ ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨ طŒ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² طµظپط­ظ‡ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯:
ظˆ ظپط¶ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط¹ط¯ظٹظ† ط§ط¬ط±ط§ ط¹ط¸ظٹظ…ط§
: ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط± ظ†ط´ط³طھع¯ط§ظ† طŒ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ (ظ†ط³ط§ط، 95 )
ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط³طھ ظˆ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² طµظپط­ظ‡ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯:
ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط´طھط±ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ‡ظ… ط¨ط§ظ† ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط¬ظ†ط© ...
: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط¬ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ â€چ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ...
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط²ط§ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظٹط¯ ط§ط³طھ طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ .(190)
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظ‚ط¨ظ„ط§ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ (ط¨ط§ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ) ط§ط² ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ‰ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظ†ط§ظ…ط´ â€چ ط²ظٹط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ طŒ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .(191)
3 ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ 
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط§ط² ظ…ط´ط§ظٹط® ظˆ ط§ط³ط§طھظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹طµط± (ط¹ط¬ ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ظƒظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ طھط³ط¨ظٹط­ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯:
طھط³ط¨ظٹط­ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± طµظ„ظˆط§طھ ط¨ظپط±ط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ط´طھ طŒ ظ…ظٹط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ط¯ظˆ طھط§ ط¯ظˆ طھط§ ط±ط¯ ظƒظ† ط§ع¯ط± ط¢ط®ط±ظ‰ ط¬ظپطھ ط¢ظ…ط¯ ط¨ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط·ط§ظ‚ ط¢ظ…ط¯ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ .(192)
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط§ظƒط«ط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط¬ظ„ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯:
4 ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظƒط§ط؛ط° ( ط°ط§طھ ط§ظ„ط±ظ‚ط§ط¹ ) 
ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط¨ظ† ط®ط§ط±ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ طŒ ظپط®ط° ط³طھ ط±ظ‚ط§ط¹ :ط´ط´ ط¹ط¯ط¯ ظƒط§ط؛ط° ط¨ط±ط¯ط§ط± (ط±ظ‚ط§ط¹ ط¬ظ…ط¹ ط±ظ‚ط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظƒط§ط؛ط° ط§ط³طھ )طŒ ط¯ط± ط³ظ‡ ط¹ط¯ط¯ ط¢ظ† ط¨ظ†ظˆظٹط³ :
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… ط®ظٹط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ط§ظ„ط­ظƒظٹظ… ظ„ظپظ„ط§ظ† ط¨ظ† ظپظ„ط§ظ†ظ‡ (ظ…ط«ظ„ط§ ظ„ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ) ط§ظپط¹ظ„ظ‡
ظˆ ط¯ط± ط³ظ‡ ط¹ط¯ط¯ ظƒط§ط؛ط° ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ†ظˆظٹط³ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط± ط¨ط¬ط§ظ‰ ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ظپط¹ظ„ظ‡ ط¨ظ†ظˆظٹط³ ظ„ط§ طھظپط¹ظ„ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط´ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظƒط§ط؛ط° ط±ط§ ط²ظٹط± ط³ط¬ط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ع¯ط°ط§ط±طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط®ظٹط² ظˆ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ† طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ظˆ ظˆ ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ طµط¯ ط¨ط§ط± ط¨ع¯ظˆ:
ط§ط³طھط®ظٹط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ط­ظ…طھظ‡ ط®ظٹط±ط© ظپظ‰ ط¹ط§ظپظٹط© طŒ ط³ظ¾ط³ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط± ظˆ ط±ط§ط³طھ ط¨ظ†ط´ظٹظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط®ط²ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط®طھط±ظ„ظ‰ ظپظ‰ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظپظ‰ ظٹط³ط± ظ…ظ†ظƒ ظˆ ط¹ط§ظپظٹط©
: ط®ط¯ط§ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط®ظٹط± ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظƒظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط±ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ط³ط§ظٹط´ â€چ ظˆ ط¹ط§ظپظٹطھ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨طھ .
ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط¢ظ† ط´ط´ ط¹ط¯ط¯ ظƒط§ط؛ط° ط±ط§ ط§ط² ط²ظٹط± ط³ط¬ط§ط¯ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظˆط± ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆط· ظƒظ† طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط±طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ â€چ ط³ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ‡ط± ط³ظ‡ ظ¾ط´طھ ظ‡ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ„ط§ طھظپط¹ظ„(ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ )طŒ ظ¾ط³ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ ( ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ‡ط± ط³ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯: ط§ظپط¹ظ„ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ )طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط®ظ„ظˆط· ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظˆظ„ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ط§ظپط¹ظ„ظ‡ (ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط± ط¢ظ† ط±ط§ ) ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ„ط§ طھظپط¹ظ„ (ط¨ط¬ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±) طھط§ ظ¾ظ†ط¬ ط¹ط¯ط¯ ظƒط§ط؛ط° ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ظٹط§ظˆط±طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ¾ظ†ط¬ ط¹ط¯ط¯ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط§ظƒط«ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط³ظ‡ ط¹ط¯ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ) ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط´ط´ظ…ظٹظ† ظƒط§ط؛ط° ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ† ظƒظ‡ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ .(193)
ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط±طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ…ط·ظ„ظ‚ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط°ظƒط± ط´ط¯طŒ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط±ظٹظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط°ظƒط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ط±ظ‚ط§ط¹ ( ط¨ط§ ط´ط´ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظƒط§ط؛ط°) ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ (ظ…طھظˆظپظ‰ 664 ظ‡ .ظ‚ ) ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ظ¾ط± ط­ط¬ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظپطھط­ ط§ظ„ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ طŒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط´ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ط±ظ‚ط§ط¹ طŒ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¢ط«ط§ط± ط¹ط¬ظٹط¨ ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ طŒ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¹ط·ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظƒط§ط؛ط°طŒ ع†ظ†ط¯ ط¨ط§ط± ( ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ) ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ‡ظ… طŒ ط§ظ…ط± ط§ظپط¹ظ„ ط¢ظ…ط¯طŒ ط®ظٹط± ظ…ط­ط¶ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ‡ظ… طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ظ„ط§ طھظپط¹ظ„ ط¢ظ…ط¯طŒ ط´ط± ظ…ط­ط¶ ط§ط³طھ ... (194)
ط¢ط¯ط§ط¨ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ :  
1 ط§ط®ظ„ط§طµ ظˆ ط­ط¶ظˆط± ظ‚ظ„ط¨
2 ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ طŒ ظˆ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡
3 ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¨ط§ط­ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ظˆ ط­ط±ط§ظ… طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯ ط³ظٹع¯ط§ط± ط¨ظƒط´ظ… ظٹط§ ظ†ظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ( ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ع†ظٹط² ظ…ظƒط±ظˆظ‡ ) ط¨ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھ . ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط­ط±ط§ظ… .
4 ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظƒط³ظ‰ طµط­ط¨طھ ظ†ظƒظ†ط¯ طھط§ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط´ ط¨ط§ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± طµط­ظٹط­ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط´ظˆط¯ .
5 ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¨ ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط¢ظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¯ظٹط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ ط´ط¯طŒ ط¨ط¯ط¨ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…طµظ„ط­طھ ظˆ ط®ظٹط± ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط¨ط±ظˆط¯طŒ ط®ظˆط¨ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط±ظپطھظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± طھطµط§ط¯ظپ ظ¾ط§ظٹط´ ط´ظƒط³طھظ‡ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ط¯ط¨ظٹظ† ط´ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط®ط·ط± ظ…ظ‡ظ…طھط±ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ† ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط®ط·ط± ظƒظˆع†ظƒطھط±طŒ ط±ظپط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط®ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظٹظ† ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¹ظ…ظ‚ ظ†ع¯ط± ط¨ط§ط´ظٹظ… .
ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظˆظƒط§ظ„طھ ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ 
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ (ط±ظ‡ ) ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ظ…ظ† ط­ط¯ظٹط« طµط±ظٹط­ظ‰ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‚ط¶ط§ظ‰ ط­ظˆط§ط¦ط¬ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ طŒ ط´ط®طµظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط§طµظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ .
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظˆظ„ظ‰ ظˆ ط§ط­ظˆط· ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ط§ ظ‡ظٹع† ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ظˆظƒط§ظ„طھ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظˆظƒط§ظ„طھ ط¯ط± ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¬ط§ظٹط² ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط³طھ ظƒظ… ظٹظƒ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ .
ط¨ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ظ…ط¶ط·ط± ظˆ ط­ط§ط¬طھظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ( ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ط´ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ظƒظ†ط¯) ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط¨ظ‡ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§طµ ط¯ط± ظ†ظٹطھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ع¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظˆط¦ظٹظ… ظƒظ‡ ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ (ط±ظ‡ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆظƒط§ظ„طھ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‚ط¶ط§ط، ط­ط§ط¬طھ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظˆظ…ط§طھ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ‚ط¶ط§ط، ط­ط§ط¬طھ ظ…ط¤ ظ…ظ† طŒ ط´ط§ظ…ظ„ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ظٹط² ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.(195)
ط§طµظ„ ط¯ظ‡ظ… : ط§طµظˆظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط§ط´ط§ط±ظ‡ :  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµظˆظ„ ظ…ط´طھط±ظƒ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط­ط§ظ„ط§طھ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§طµظˆظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظ†ظ‚ط´ ط¨ظ‡ ط³ط²ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط±ظˆظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ط°ط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط·ط±ط¯ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ع¯ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط®ط· ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط§ط¨ ط±ط§ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط±ط³ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ظ¾ط± ط¨ط§ط± ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھ .
ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ط¨ظ‡ طھط¬ط²ظٹظ‡ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… طŒ ظˆ ط¯ط±ط³ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط¹ط±ط¶ â€چ طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظ…ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ط§طµظˆظ„ ظˆ ط·ط±ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¢ط´ظ†ط§ ع¯ط±ط¯ظٹظ… .
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒ ط¨ط§ ط¨طµظٹط±طھ ط¨ظٹط´طھط±طŒ ط¨ظ‡ ط§طµظˆظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ¾ظ‰ ط¨ط¨ط±ظٹظ… ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط·ظ„ط¨ طھظˆط¬ظ‡ ط¹ظ…ظٹظ‚ ع¯ط±ط¯ط¯:
1 ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط³ط·ط­ ط§ط¹ظ„ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚  
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط§ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ [ط¹ ] طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… [ ط¹ط¬ ] ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طŒ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط§ط¹ظ„ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط³ط¬ط¯طŒ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ طھظ…ط§ط³ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ... ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط³ط± ظˆ طµط¯ط§ ط¨ط§ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¬ط°ط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ط®طµط§ظ„ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط´ظٹظپطھظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¬ط°ظˆط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط¯ط­ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ…ط«ظ„ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظ…ط§ ط´ظ‡ط¯طھ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¯ط§ط، :ظپط¶ظ„ ظˆ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ‚ط±ط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ .
ظˆ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³ط±ط³ط®طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³ط®طھ ظˆ ظ¾ط±ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط®طµط§ظ„ ط¹ط¸ظٹظ… ط¢ظ† ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³طھظˆط¯.
ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ طŒ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط² ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¨ط®ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط³ط¨ ظˆ ظ„ط¹ظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط±ظˆط²ظ‰ ط¶ط±ط§ط± ط¨ظ† ط¶ظ…ط±ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ط³ظپط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯طŒ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط§طµط±ط§ط± ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط´ط§ط،ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ط¯طŒ ط¶ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ :
ظٹط¹ط¸ظ… ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¯ظٹظ† طŒ ظˆ ظٹظ‚ط±ط¨ ط§ظ„ظ…ط³ط§ظƒظٹظ† طŒ ظ„ط§ ظٹط·ظ…ط¹ ط§ظ„ظ‚ظˆظ‰ ظپظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ظ‡ طŒ ظˆ ظ„ط§ ظٹظٹط¦ط³ ط§ظ„ط¶ط¹ظٹظپ ظ…ظ† ط¹ط¯ظ„ظ‡ ...
: ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظƒط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط³طھظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط²ظˆط±ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط¨ط§ط·ظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ط³طھط¶ط¹ظپط§ظ† ط§ط² ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط§ظˆ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ...
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¨ط§ط­ط³ظ† ظƒط§ظ† ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒط°ظ„ظƒ
: ط®ط¯ط§ ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯ .(196)
2 طھط¬ط³ظ… ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ط¬ ) ط¯ط± ط¯ط±ط¬ظ‡ ط§ظˆظ„ طŒ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ†ظٹظƒ ط±ط§ ط§ط² ط¬ط¯ط´ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ط±ط« ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ط§ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظپط±ط¶ط§ طھظˆط³ط· ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظˆط­ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ (ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµ ط¢ظˆط±ط¯ ) ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ :
ظˆ ط§ظ†ظƒ ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط®ظ„ظ‚ ط¹ط¸ظٹظ… :طھظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ . (ظ‚ظ„ظ… 4 )
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± طھظ…ط§ظ… طµظپط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظ…ظٹط²ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ع¯ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظ†ظٹظƒ ظˆ ط®طµظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط§طµظ„ ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ ط®ظ„ظ„ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظˆطµظˆظ„ ط¨ظ‡ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط²ظٹظˆط± ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† طµظپط§طھ ظ†ظٹظƒ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ طھظˆطµظٹظپ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط®ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط§ظƒظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط§ظٹظ…ط§ظ†ط§ ط§ط­ط³ظ†ظ‡ظ… ط®ظ„ظ‚ط§
: ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ†ط´ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ط´ â€چ ظƒط§ظ…ظ„طھط± ط¨ط§ط´ط¯ .(197)
3 ظˆط³ط¹طھ ظˆ ظپط±ط§ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ط®طµط§ظ„ ظ†ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط­ط§طھظ… ط·ط§ط¦ظ‰ طŒ ظٹظƒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ظˆط¯ ظپط±ط¯ظ‰ ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ط؛ظٹظˆط± ط¨ظˆط¯ ... ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ط§ط³طھط«ظ†ط§ط¦ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ‚ط§ظٹط³ظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط®طµظ„طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ط¬ط§ظ…ط¹ظٹطھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ‡طھظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط§ظ‚طµ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ طµظپط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ طŒ ظ…ظ…طھط§ط² ط¨ظˆط¯ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط³ط®ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ظ…ط§ ط¨ط¹ط«طھ ظ„ط§طھظ…ظ… ظ…ظƒط§ط±ظ… ط§ظ„ط§ط®ظ„ط§ظ‚
: ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ط¨ط¹ظˆط« ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط±ط§ طھظƒظ…ظٹظ„ ظƒظ†ظ… .(198)
ظ‚ط·ط¹ط§ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط¨ط¹ط«طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ط§ظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®طµظ„طھ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھط§ ط³ط± ط­ط¯ ظƒظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆظٹط´ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط؛ظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±(طµ ) ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط«ظ„ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھظ‰ ظƒط³ظپظٹظ†ط© ظ†ظˆط­ ظ…ظ† ط±ظƒط¨ظ‡ط§ ظ†ط¬ط§ ظˆ ظ…ظ† طھط®ظ„ظپ ط¹ظ†ظ‡ط§ ط؛ط±ظ‚
: ظ…ط«ظ„ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† (ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ) ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط³ظˆط§ط± ط´ط¯طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ظ† ط¨ط± ط¢ظ† طھط®ظ„ظپ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط؛ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(199)
ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ط±ظˆط´ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظ„ع¯ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¯ط± ظ¾ط±طھع¯ط§ظ‡ ط؛ط±ظ‚ ظˆ ط³ظ‚ظˆط· ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ…ط´ ط؛ط±ظ‚ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط´ظ‡ط§طŒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط±ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظٹظ… .
4 ظ…ط¹ط¬ط²ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظˆ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط¢ظ†  
ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظˆط§ط¶ط¹ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…ط¯ط§ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆظ„ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ط°ط¨ظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ طµظپط§طھ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³ط±ط³ط®طھ ط±ط§ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظˆط§ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط±ط§ ط³ط®طھ ظ…ط¬ط°ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ .
ع†ظ‚ط¯ط± ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط±طھظˆظ‰ ط§ط² ط®ظ„ظ‚ ظˆ ط®ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‚ط·ط¹ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ظٹط±طŒ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط°ط¨ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط²ط§طھ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒط³ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§طµظˆظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط§طµظ„ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ ط±ظˆط´ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ط­ط§ظ„ط§طھ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ط´ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط´ظƒظˆظ‡ ظˆ طµظپط§ ظˆ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط¨ط¨ط®ط´ظٹظ… طŒ ط¨ط§ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط§طµظˆظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظˆ ط§ط®طھطµط§ط±طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط­ط« ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط§طµظ„ : 1 طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ط¯ظˆط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰  
ط§ط´ط§ط±ظ‡ :  
ظ‡ظٹع†ظٹظƒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ظ‡ظ„ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ظˆ طµط§ظپ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط®طµظ„طھ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒ ط§طµظ„ ط«ط§ط¨طھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ظٹظ† ط§طµظ„ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط¹ط§ظٹطھ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ‚ط·ط¹ط§ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ط§ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط®ط´ â€چ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط±ط°ط§ط¦ظ„ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظپط§ ظˆ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط¯ .
ط´ظٹظˆظ‡ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط­ط¨ ظˆ ط¨ط؛ط¶ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط­ط³ظ†ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ طµظپط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط­ط¨ ظˆ ط¨ط؛ط¶ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ظ„ط§ طھط³طھظˆظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ†ط© ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ط³ظٹط¦ط© ط§ط¯ظپط¹ ط¨ط§ظ„طھظ‰ ظ‡ظ‰ ط§ط­ط³ظ† ظپط§ط°ط§ ط¨ظٹظ†ظƒ ظˆ ط¨ظٹظ†ظ‡ ط¹ط¯ط§ظˆط© ظƒط§ظ†ظ‡ ظˆظ„ظ‰ ط­ظ…ظٹظ… (ظپطµظ„طھ 34 )
: ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظٹظƒظ‰ ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ظٹظƒط³ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¯ظپط¹ ظƒظ† طŒ طھط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³ط±ط³ط®طھ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¯ظˆط³طھط§ظ† ع¯ط±ظ… ظˆ طµظ…ظٹظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ .
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ طŒ ط¨ط§ ط­ظ„ظ… ظˆ ظ…ط¯ط§ط±ط§طŒ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط®ط´ظˆظ†طھ ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¹ظپظˆ ظˆ ع¯ط°ط´طھ ط¨ط§ ط®ط´ظˆظ†طھظ‡ط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط¨ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¯ظپط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ طŒ ط§ط² ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ…ط¬ظˆظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ„ط¬ط§ط¬طھ ظˆ ط³ط±ط³ط®طھظ‰ ظ…ظ†ط­ط±ظپط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط°ط¨ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ظ†ظپظˆط° ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ â€چ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ طھظˆظپظٹظ‚ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒط³ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ع†ظ†ط¯ ظپط±ط§ط² ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… :
ظپط±ط§ط² ظ†ط®ط³طھ  
ط¯ط± ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¬ظ†ع¯ طµظپظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 36 ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط¨ظٹظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ 18 ظ…ط§ظ‡ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ط§ ط­ظ…ظ„ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† طµظپظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ظپط±ط§طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھطµط±ظپ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ .
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ط¨ط« ط¨ظ† ط±ط¨ط¹ظ‰ ظˆ طµط¹طµط¹ط© ط¨ظ† طµظˆط­ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط³ط±ط§ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ طھظˆط³ط· ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ظپط±ط§طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ط±ط¯ظ† طŒ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ…ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط´ظ…ط§ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط±ط§ طھط´ظ†ظ‡ ظƒط´طھظٹط¯طŒط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¢ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ط¨ط§ط­ ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ط®ط·ط§ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¢طھط´ظٹظ† طŒ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ط² ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ظپط±ط§طھ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ظƒط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ظپط±ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± طھطµط±ظپ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ†ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ط±ط¯ظ† ط¢ط¨ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ط¨ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.(200)
ظپط±ط§ط² ط¯ظˆظ…  
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± ط³ط§ظ„ 35 ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط²ظ…ط§ظ† ط§ظ…ظˆط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط´ظƒظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ع†ظ… ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط± ط¶ط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط± ط§ظپط±ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظƒط«ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط،ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط·ظ„ط­ظ‡ ظˆ ط²ط¨ظٹط± ظˆ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ…ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط±ظ¾ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ط§ ظƒظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط± ط¶ط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط´ظˆط±ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢طھط´ ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط±طھط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ظ†ط¬ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ طŒ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯(201) .
ط¢ط±ظ‰ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ظ…ظ‡ طھظ„ظپط§طھ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظٹط§ظپطھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ†ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط­ط±ظٹظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط±طµط¯ط¯ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ظ†ط§ط±ظˆط§ظ‰ ظ†ط§ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ طµط¯ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط²ط¯ظ†ط¯ .(202)
ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط±ظˆط´ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط­ط±ظٹظ… ط¹ظپط§ظپ ط§ظˆطŒ طھط§ ع†ظ†ط¯ ظƒظٹظ„ظˆظ…طھط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ظ‚ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط³طھ ظ†ظپط± ط²ظ† ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ظƒط±ط¯ طھط§ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ¾ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط¨ظٹط§ظˆظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظٹط³طھ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط± ظ…ط±ط¯طŒ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯.
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظ‚ط§ط· ظ…ط³ظٹط± ط±ط§ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ع¯ظپطھط§ط± ظ†ط§ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ طŒ ط­ط±ظ…طھ ط¹ظپطھ ظ…ط±ط§ ظ‡طھظƒ ظƒط±ط¯ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط¨ظٹط³طھ ظ†ظپط± ط²ظ† ظ…ط±ط¯ظ†ظ…ط§ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط³ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظٹط´ظ‡ ع¯ظپطھظ†ط¯:ظ…ط§ ط²ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† طھظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط³ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط­ط±ظٹظ… ط¹ظپطھ طھظˆ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ . (203)
ظپط±ط§ط² ط³ظˆظ… :  
ظپط±ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ ط¹ط¯ظ… ظƒظٹظ†ظ‡ طھظˆط²ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ…ظ„ طŒ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط³ط±ط§ظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ظˆط§ظ† ظˆ ... ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ظ„ط³ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ظ†ط´ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھ : ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ (ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¸ظ„ظ… ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ط°ط± ظ…ظˆط¬ظ‡ظ‰ ط´ظƒط³طھظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ظˆط´ â€چ ظ‡ظٹع†ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط´ ظ†ظٹظƒظˆ ط¢ظ†ط­ط¶ط±طھ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ظپظˆ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط®ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط±ط´ ط¨ط±ظˆظٹظ… ظˆ ط§ط² ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ط¯ ط®ظˆط¯ ط¹ط°ط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط§ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ط¯.
ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط§ط¯.
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط¶ط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ط´ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط¨ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯!ظ…ظ† ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ط³ط®ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط´ظ†ظˆظٹط¯طŒ ط§ع¯ط± ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظ…ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط±ط¯ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§( طµ ) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط­ظ„طھ ظƒط±ط¯ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ط®طµ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط´ط®طµ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ظ… طں .
ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ط±ظ‰ طھطµط¯ظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظ…ط§ ط§ط² ظ…ظ† ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹط¯طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ظپط¸ ظˆط­ط¯طھ ظˆ ظٹظƒظ¾ط§ط±ع†ع¯ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط³ظ¾ط³ â€چ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ…ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط§ط² طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ طµط¨ط± ظƒط±ط¯ظ… طھط§ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ظˆظپط§طھ طŒ ظ…ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط´ ظ†ظپط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ط§ط² طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ طھظپط±ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¯ط§ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ظ… طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹظˆط±ط´ ط¨ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظٹط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹط¯ ط´ظ…ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆظپط§ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط§ ط´ظƒط³طھظٹط¯ ع†ظ‡ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط´ظƒط³طھظٹط¯ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ…ط±ط§ ط´ظƒط³طھظٹط¯طں
ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ( ظƒظ‡ ط³ط®طھ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯: ط´ظ…ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ طµط§ظ„ط­ ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆط³ظپ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ط§ طھط«ط±ظٹط¨ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط§ظ„ظٹظˆظ… طŒ ظٹط؛ظپط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظƒظ… ظˆ ظ‡ظˆ ط§ط±ط­ظ… ط§ظ„ط±ط§ط­ظ…ظٹظ†
: ط§ظ…ط±ظˆط² ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظˆ طھظˆط¨ظٹط®ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط§ط±ط­ظ… ط§ظ„ط±ط§ط­ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ طµظپط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ط§ طھط«ط±ظٹط¨ ط¹ظ„ظٹظƒظ… ط§ظ„ظٹظˆظ…
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھ (ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ) ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¯ط³طھط´ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ¾ط§ظٹط´ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯ .(204)
ظپط±ط§ط² ع†ظ‡ط§ط±ظ…  
ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ظٹط§ط­ظ‰ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ع¯ط³طھط§ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )ع¯ظپطھ : ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆظ… طھط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ظ…ط§ظٹظ… .
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ط¨ط§ ط¨ط§ ظٹط§ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط­ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ظˆ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ظٹط² ط­ط± ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¬ط³ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظ… طھط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ظٹط± ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط¨ط±ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طھظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ .
ط­ط± ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ :
ط§ط°ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط§ ط§ط¯ط¹ظƒ :ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ط¯ط³طھ ط§ط² طھظˆ ط¨ط± ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… .(205)
ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ظپطھط±ظ‰ ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط°ظ„ظƒ طھظˆط¨ط© :ط¢ظٹط§ طھظˆط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طµظ…ظٹظ…ظٹطھ طŒ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط­ط± ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظ†ط¹ظ… ظٹطھظˆط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ ظپط§ظ†ط²ظ„ ط¯
ط¢ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆط¨ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظپط±ظ…ط§ ط§ط² ط§ط³ط¨ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ‰ .(206)

ط±ظˆط§ظ‚ ظ…ظ†ط¸ط± ع†ط´ظ… ظ…ظ† ط¢ط´ظٹط§ظ†ظ‡ طھظˆ ط§ط³طھ
ظƒط±ظ… ظ†ظ…ط§ ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ طھظˆ ط§ط³طھ
ط¢ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط؛ظˆط´ظ‰ ط¨ط§ط² ظˆ طµظ…ظٹظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¯ط§ط¯ .
ظپط±ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ظ… :  
ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ (ط´ط´ظ…ظٹظ† ط·ط§ط؛ظˆطھ ط§ظ…ظˆظ‰ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط¯عکط®ظٹظ… ط®ط´ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯عکط®ظٹظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆطھ طŒ ظ…ط®طµظˆطµط§ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯(ط¹ ) ط¨ط³ظٹط§ط± ط¢ط²ط§ط± ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظ†ط¬ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ„ظ‰ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ظˆظ„ظٹط¯طŒ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط¹ط²ظ„ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ظˆظ„ظٹط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† طŒ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط®ظˆط¯ ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.(207)
ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯(ط¹ ) ط¯ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ( 124 ط§ظ†ط¹ط§ظ… ) ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط¹ظ„ظ… ط­ظٹطھ ظٹط¬ط¹ظ„ ط±ط³ط§ظ„طھظ‡ :ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط³ط§ظ„طھط´ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ ظ…ط­ظ„ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ .
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯(ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط´ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯:ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ظ„ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ظƒظ† طŒ ط§ع¯ط± ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… (ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظٹط§ ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ظˆ ...) ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط± ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظ…ط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… طŒ طھظˆ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ط§ ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ…ط§ظ† طŒ ط¢ط²ط§ط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ط®ط§ط·ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ . (208)
ط§طµظ„ : 2 ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ط¯ط± ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰  
ط§ط´ط§ط±ظ‡ :  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµظˆظ„ ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ظˆ ط¬ط¯ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط­ط¯ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط­ط³ط§ط³ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط·ظˆط± ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ظˆط¶ط¹ ع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ط±ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ط±ظ‡ط¨ط± ظˆ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹظ† ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط² ط´ط¯طŒ ظˆ طھط¯ط§ظˆظ… ظٹط§ظپطھ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ طŒ طµط¯ ط¯ط± طµط¯ ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ط±ط´ط¯ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظٹظƒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط·ط± ط¬ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط·ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط­ط¯ ط´ظƒظ†ظ‰ طŒ ط­ط³ط§ط³ظٹطھ ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط­ط³ط§ط³ظٹطھ ظƒظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ط¯ط± ط§ط¯ط§ط±ط§طھ ط­ط¯ ط´ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¹ط¯ظ… ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ طŒ ط¹ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ…ظˆظ„ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ط± ط¹ظƒط³ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط®ط·ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط±ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ع†ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط­ط¯ظˆط¯طŒ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯:
ظپط±ط§ط² ظ†ط®ط³طھ :  
ط­ط§ط±ط« ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط´ط¹ط± ظˆ ط´ط¹ط§ط± ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ظ‡ط¬ظˆ ظˆ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ط¬ط¯ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط¨ط§ط± ط´ظ„ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط­ط¯ ط¨ط± ط§ظˆ ط²ط¯ .
ط³ظ¾ط³ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظٹظƒ ط´ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط§ظˆ ط²ط¯ .
ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† طŒ ط±ظˆط² ظ‚ط¨ظ„ ط­ط¯ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ط´طھط§ط¯ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط¨ظٹط³طھ ط¨ط§ط± ط²ط¯ظ† ط¨ط§ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظٹط³طھ طں .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط°ط§ ظ„طھط¬ط±ظٹظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط´ط±ط¨ ط§ظ„ط®ظ…ط± ظپظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ…ط¶ط§ظ†
: ط§ظٹظ† ط¨ظٹط³طھ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ط¬ط±ط¦طھ ظˆ ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ط¦ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‰ ظˆ ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط§ظ‡ طŒ ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ‰ .(209)
ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط² ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط­ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ…ط§ط´ط§طھ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ظٹط³طھظ‰ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ† ظ…ط¯ط§ط­ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظƒط±ط¯طŒ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¹طµط± ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط®ط±ط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط·ط§ط±ظ‚ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظٹظƒط³ط§ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط®ط±ط¯طŒ ظˆ ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯!.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¯ ط´ظƒظ†ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط­ط±ظٹظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط§ ط³ط§ظٹط± ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ط§ ط­ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھظٹظ… طŒ ظˆ ظ…ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط±ظپطھط§ط± ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
... ط§ط¹ط¯ظ„ظˆط§ ظ‡ظˆ ط§ظ‚ط±ط¨ ظ„ظ„طھظ‚ظˆظ‰ : ... ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط§ط³طھ . (ظ…ط§ط¦ط¯ظ‡ 8 )
ط·ط§ط±ظ‚ ظˆ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ ظ‚ط§ط·ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ظ†ط¬ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ†ط¯ .(210)
ظپط±ط§ط² ط¯ظˆظ… :  
ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظƒظˆظپظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظٹط¯ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ط«ط± ظ…ط³طھظ‰ ظ†ظ…ط§ط² طµط¨ط­ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ظ…ط§ط¹طھ طŒ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ط±ط§ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظˆظ„ظٹط¯طŒ ط·ظپط±ظ‡ ط±ظپطھ ظˆ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط­ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظˆظ„ظٹط¯طŒ ط¨ط±ط·ط±ظپ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¬ظˆ ط³ط§ط²ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ط®ط´ظ… ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¬ط±ط¦طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط­ط¯ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ( ظƒظ‡ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¨ظˆط¯) ط¨ط± ظˆظ„ظٹط¯ ط¬ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ظˆظ„ظٹط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ طھط§ ط­ط¯ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ع¯ظپطھ : طھظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط­ظ‚ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯: ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ط³طھ .(211)
ط¯ط± ظپط±ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط¨ط± ظˆظ„ظٹط¯ ط­ط¯ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظپظƒط± ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط§طµظ„ ط­ط¯طŒ ط§ط² ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ طŒ ط­ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ظˆظ„ظٹط¯ ط§ط¬ط±ط§ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ظˆ ط°ظ„طھ طŒ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ظ‚ط³ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظ…ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¯ط³طھ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طµظ„ط§ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط³ظƒطھ ط§ط¨ط§ ظˆظ‡ط¨ طŒ ظپط§ظ†ظ…ط§ ظ‡ظ„ظƒطھ ط¨ظ†ظˆط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨طھط¹ط·ظٹظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط­ط¯ظˆط¯طŒ ظپط¶ط±ط¨ظ‡
: ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆظˆظ‡ط¨ (ط§ظ‰ ظˆظ„ظٹط¯) ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط¹ط·ظٹظ„ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ظ„ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط­ط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¬ط§ط±ظ‰ ط³ط§ط®طھ . (212)
ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط² ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط­ط³ط§ط³ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± ط±ط§ ع¯ظˆط´ظ…ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طھط¹ط·ظٹظ„ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ظپط±ط§ط² ط³ظˆظ… :  
ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ( ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ) ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ظٹظƒ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط²ط±ظˆط¹ظ‰ طŒ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ظ‚ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ¾ط§ظ…ط§ظ„ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆظ„ظٹط¯ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ط­ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¯ط³طھط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط³ط±ط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ظ¾ظٹع†ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط­ظƒظ… ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯ ظˆظ„ظٹط¯ ط®ظپظ‡ ط´ظˆط¯.
ظ…ط±ظˆط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ ظ‚ط§ط·ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط²ظˆط±ع¯ظˆطŒ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ :
ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ط،ظٹطھ ظƒط§ظ„ظٹظˆظ… ط¬ط±ط§ط© ط±ط¬ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ظ‡
: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ طھط§ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ†ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ظˆ ط±ط¦ظٹط³ط´ طŒ ط¬ط±ط¦طھ ظˆ طµظ„ط§ط¨طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯!(213)
ظپط±ط§ط² ع†ظ‡ط§ط±ظ… :  
ط§ط¨ظˆطµط¨ط§ط­ ظƒظ†ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ )طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپظ‚ظ‡ط§ط، ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط±ط§ ط²ط¯طŒ ط¯ط®طھط±ظƒظ‰ (ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ ) ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯طŒ ط§ط¨ظˆطµط¨ط§ط­ (ط±ظ‡ ) ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط¢ظ‚ط§ظٹطھ ط¨ع¯ظˆ ط§ط¨ظˆطµط¨ط§ط­ ظƒظ†ط§ظ†ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¯ظٹظˆط§ط±طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯: ط§ط¯ط®ظ„ ظ„ط§ ط§ظ… ظ„ظƒ : ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ظ…ط±ط¯ظ‡ : ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆ!
ط§ط¨ظˆطµط¨ط§ط­ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆط§ط±ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ( ط§ط² ط¯ط³طھ ط²ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ظƒظ†ظٹط² ) ظ‚طµط¯ ط¨ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ط± ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظ…ط§ (ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ ) ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯ .
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ظپظƒط± ظƒظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¯ظٹط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط¯ظٹط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ظ‡ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طں
ظپط§ظٹط§ظƒ ط§ظ† طھط¹ط§ظˆط¯ ظ…ط«ظ„ظ‡ط§:ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± طھظƒط±ط§ط± ط´ظˆط¯ . (214)
ظپط±ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ظ… :  
ط§ط¨ظˆط¨طµظٹط± (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¯ط±ط³ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط®طھظ… طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ط´ظˆط®ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… . ظ…ط¯طھظ‡ط§ ع¯ط°ط´طھ طھط§ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظ„ظˆطھ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ط¸ط± ظ„ط·ظپط´ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ع†ظ‡ ط³ط®ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ع¯ظپطھظ‰ طں
ط§ط² ط´ط¯طھ ط´ط±ظ… طŒ ط³ط± ط¯ط± ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھظˆط¨ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ طھظƒط±ط§ط± ظ†ظƒظ†ظ‰ ( ظˆ ط¨ط§ ط²ظ† ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ… ط´ظˆط®ظ‰ ظ†ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ) .(215)
ط¯ظˆ ظپط±ط§ط² ظپظˆظ‚ ط­ط§ظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظ†ط¸ط§ط±طھ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط´ط±ط§ظپ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط³ط±ط²ظ†ط´ ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ‚ط§ط·ط¹ظٹطھ ع¯ظ†ط§ظ‡ظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط§ط²ط®ظˆط§ط³طھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط­ط°ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ظپط±ط§ط² ط´ط´ظ… :  
ط±ظˆط²ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط§ط،ظ†ظˆط³ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ طھظ†ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ط²ط§ط¯ظ‡ ظƒط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ط±ط²ظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط²ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ !ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط؛ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ظ†ط§ط±ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طں ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ظˆظ„ظ‰ ط§ظƒظ†ظˆظ† طھظˆ ط±ط§ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… .
ط¯ظˆط³طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ† ط؛ظ„ط§ظ… ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط³ظ†ط¯ (ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ظ‡ظ†ط¯) ط¨طھ ظ¾ط±ط³طھ ط§ط³طھ (ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ†ط§ط³ط²ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط´ظƒط§ظ„ ط§ط³طھ ).
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ظ‡ط± ظ…ظ„طھظ‰ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ طں! ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆ!ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± طھظˆ ط±ط§ ظ†ط¨ظٹظ†ظ… .
ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط§ظˆ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ .(216)
ظپط±ط§ط² ظ‡ظپطھظ… :  
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ (ظ‡ظپطھظ…ظٹظ† ط·ط§ط؛ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯(ط¹ ) ط±ط§ ط¬ط²ط، ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ ظƒظ†ط¯ ( ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط¬ط§ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ط®ظˆط§ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط´ط§ظˆط±ط§ظ† ظ…ط®طµظˆطµ ط®ظˆظٹط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯) ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ظƒط´ظٹط¯طŒ ظˆ طھط±ظپظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ع¯ط±ظپطھ طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط¬ط±ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ط®طھط±ط´ ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¹ط±ظˆط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط²ظپط§ظپ ط­ط¶ط±طھ ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ظپط±ط³طھط¯طŒ ط¯ظˆظٹط³طھ ط¯ط®طھط± ط§ط² ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ظƒظ†ظٹط²ظƒط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ط®ظ„ ط¢ظ† ع¯ظˆظ‡ط±ظ‰ (ظ…ط«ظ„ط§ ظٹظƒ ط³ظƒظ‡ ط·ظ„ط§) ط¨ظˆط¯ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¬ظˆط§ط¯(ط¹ ) ط¨ط± ط±ظˆظ‰ طµظ†ط¯ظ„ظ‰ ط¯ط§ظ…ط§ط¯ظ‰ ظ†ط´ط³طھ طŒ ط¢ظ† ط¯ط®طھط±ط§ظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ظٹظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ع¯ظˆظ‡ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ ( طھط§ ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ )طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظˆظ‡ط±ظ‡ط§طŒ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯.
ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ طŒ ظٹظƒ ظ†ظپط± طھط±ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ† طھط§ط±ط²ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®ط§ط±ظ‚ ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط±ظٹط´ ط¨ظ„ظ†ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط§ط² ط¢ظ† ط­ط§ظ„طھ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظٹط¯ ظˆ ط¯ظ„ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ط¯ظ‰ ط³ط±ع¯ط±ظ… ط´ظˆط¯ .
ظ…ط®ط§ط±ظ‚ ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ظ… طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط®ط§ط±ظ‚ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯(ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ط´ط³طھ طŒ ظˆ ظ†ط®ط³طھ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ„ط§ط؛ طŒ ط¹ط±ط¹ط± ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط²ط¯ظ† ط³ط§ط² ظˆ طھط§ط± ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط´ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ظ…ط¬ظ„ط³ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط§طµظ„ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ¾ ظˆ ط±ط§ط³طھ ظ‡ظ… ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯(217)ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ طھط±ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ† ط¨ظ‰ ط­ظٹط§ ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§طھظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط§ ط°ط§ط§ظ„ط¹ط«ظ†ظˆظ† : ط§ظ‰ ط±ظٹط´ ط¯ط±ط§ط²!ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ .
ظ…ط®ط§ط±ظ‚ ط§ط² ظپط±ظٹط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظˆط­ط´طھط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط³ط§ط² ظˆ طھط§ط±طŒ ط§ط² ط¯ط³طھط´ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ط³طھط´ ظپظ„ط¬ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±طŒ ط®ظˆط¨ ظ†ط´ط¯ .
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ط®ط§ط±ظ‚ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ .
ظ…ط®ط§ط±ظ‚ ع¯ظپطھ : ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ط± ط³ط±ظ… ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظˆط­ط´طھط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ط§ظ† ط´ط¯ظ… طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ط¢ظ† ظˆط­ط´طھ ظˆ ظ‡ط±ط§ط³ طŒ ظˆط¬ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„طھ ط§ط² ظˆط¬ظˆط¯ظ… ط®ط§ط±ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .(218)
ط¢ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظƒط³ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط´ط¯ظٹط¯طŒ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ظ…ط³ط§ظ…ط­ظ‡ ظˆ ط³ظ‡ظ„ ط§ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط§ظٹظ† ط®طµظ„طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ظ¾ط±ظˆط±ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ طµظ„ط§ط¨طھ ط¨ط§ظٹط³طھظ†ط¯ .
ط§طµظ„ : 3 ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ†ط´ظ‰ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط§ط´ط§ط±ظ‡  
ط§ط² ظˆظٹعکع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹظˆظ‡ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ط، ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ†ط´ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط¸ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ظ¾ط³طھ ظˆ ط¬ط²ط¦ظ‰ طŒ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² طھظ†ع¯ ظ†ط¸ط±ظ‰ ظˆ ع¯ط¯ط§طµظپطھظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط±ظٹظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھ طŒ ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط± ظپط±ظˆط؛ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ طŒ ظٹظƒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط®ط³طھ ظˆ طھظ†ع¯ ظ†ط¸ط±ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¨ط§ ط³ط±ظ¾ظ†ط¬ظ‡ طھط¯ط¨ظٹط± ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط¸ط±ظ‰ ظˆ ط·ط¨ط¹ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط± ط±ظپطھط§ط±ط´ط§ظ† ط¨ظˆظ‰ ع¯ط¯ط§ط¦ظ‰ ط§ط³طھط´ظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط± طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯:
ظپط±ط§ط² ط§ظˆظ„ :  
ط§ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظƒظ†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ‡ط¯ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†طھ ط­ط±ط© ظ„ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ :طھظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯.
ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : طھظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظٹظƒ ط·ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظ„ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‰ طں!
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط¯ط¨ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ طھط§ط،ط¯ظٹط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ( ظˆ ظ…ط§ ط§ط¯ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ‡ط³طھظٹظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط§ط°ط§ ط­ظٹظٹطھظ… ط¨طھط­ظٹط© ظپط­ظٹظˆط§ ط¨ط§ط­ط³ظ† ظ…ظ†ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط¯ظˆظ‡ط§
: ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ طھط­ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯( ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ظ† ) ظ¾ط§ط³ط® ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡طھط± ط¨ع¯ظˆط¦ظٹط¯طŒ ظٹط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† طھط­ظٹطھ ع¯ظˆط¦ظٹط¯ .
طھط­ظٹطھ ط¨ظ‡طھط±طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ .(219)
ظپط±ط§ط² ط¯ظˆظ… :  
ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‡ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط´ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ†ط§ط³ط²ط§ ع¯ظپطھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط®ظ†ط´ طھظ…ط§ظ… ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط­ط¨طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ„ط¨ ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯طŒ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط؛ط±ظٹط¨ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆ ع¯ظˆط¦ظ‰ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ظ…ط´طھط¨ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± ط§ط² ظ…ط§ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¨ط·ظ„ط¨ظ‰ ط§ط² طھظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ط¬ظˆظٹظ‰ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ط§ع¯ط± ع¯ط±ط³ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط±ظ‡ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط§ط± ط³ظپط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ طŒ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ‰ طھط§ ط®ظˆط¯طھ ط¨ط§ ظ…ظٹظ„ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظˆظ‰ طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ ط¨ظٹط§ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆط³ظٹط¹ ط¯ط§ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط§ط²ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظٹظ… .
ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‡ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط³ط®طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط´ط±ظ…ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھظ‰ طŒط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… ط­ظٹط« ظٹط¬ط¹ظ„ ط±ط³ط§ظ„طھظ‡ (ط®ط¯ط§ ط¯ط§ظ†ط§طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط³ط§ظ„طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ )طŒ طھظˆ ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ طŒ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ظ…ط¨ط؛ظˆط¶طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ظٹط±ظ…ط±ط¯طŒ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط´ط±ظ…ط³ط§ط±ظ‰ طŒ ط¨ط§ط± ط³ظپط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ طھط§ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط¹طھظ‚ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ط§ط² ظ…ط­ط¨ط§ظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ ظ…ط®ظ„طµ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .(220)
ظپط±ط§ط² ط³ظˆظ… :  
ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† طھظ‡ظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ†ط²ط¯ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط±ظپطھظ… طŒ ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ…ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ظ¾ظ†ط¬ ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ع¯ظپطھظ… : ( ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¯ظˆط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯) ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ط¦ظ‰ ظƒظ† طھط§ ط¨طھظˆط§ظ†ظ… ط¨ط§ ظƒظ…ظƒ ط§ظˆطŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ع†ظ†ط¯ ط¬ظˆط§ظ† ط¨ط±ظˆطŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظˆ ط±ط§ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ظپطھظ… ط¯ظٹط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط´ظˆظ‡ط± ط²ظٹظ†ط¨ ط³ ) ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ…ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ط¢ظ‚ط§!ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ…ظƒ ط±ظˆط§ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯: ط¯ظٹظ‡ ط®ظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظٹط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظٹط§ ظˆط§ظ… ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ظٹط§ ظپظ‚ط± ط´ط¯ظٹط¯طŒ طھظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظƒط¯ط§ظ…ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طں
ع¯ظپطھظ… : ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ع†ظ‡ظ„ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯طŒ ع†ظ‡ظ„ ظˆ ظ‡ط´طھ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ .
ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظپظ‚ظٹط± ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ع¯ط°ط´طھ ظˆ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ طں
ط§ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظƒظ…ظƒ ط¢ظ† ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط¸ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ†ط´ظ‰ ط¢ظ† ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ :
ظˆ ظ…ظ† ظ„ظƒ ط¨ظ…ط«ظ„ ظ‡ظˆظ„ط§ط، ط§ظ„ظپطھظٹط© طŒ ط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظپط·ظ…ظˆط§ ط§ظ„ط¹ظ„ظ… ظپط·ظ…ط§طŒ ظˆ ط­ط§ط°ظˆط§ ط§ظ„ط®ظٹط± ظˆ ط§ظ„ط­ظƒظ…ط©
: ظƒط¬ط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ط­طµط§ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ . (221) (ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ†ط¸ط±ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ) .
ظ†ظƒطھظ‡ ط¬ط§ظ„ط¨ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¨ظٹظ†ط´ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط­ط±ظٹظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط­ظپط¸ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظٹظƒ ط¯ظٹظ†ط§ط± ظƒظ…طھط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظٹظƒ ط¯ظٹظ†ط§ط± ظƒظ…طھط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط­ط±ظٹظ… ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط­ظپط¸ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط³ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ظ†ط¯ظ‡ ط®طµظ„طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ظ„ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation