بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع), محمد تقى عبدوس و محمد محمدى اشتهاردى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ± -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ² -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ³ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ…

ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ط¹ط¨ط¯ظˆط³ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط§ط´طھظ‡ط§ط±ط¯ظ‰

- غ± -


ط§طµظ„ ط´ط´ظ… : ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط§ط´ط§ط±ظ‡ : 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط«ظ„ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ط´ ظٹط§ ظ‡ط´طھ ط²ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ع†ط±ط§طں ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ طں
ظ†ط¸ط± ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¬ط³ظ… ظˆ ط±ظˆط­ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط´ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ط¨ط¹ط§ط¯طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…طµط¯ط§ظ‚ ظƒط§ظ…ظ„ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط،ظ…ط± ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ط·ظٹط¹ظˆط§ ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ ظˆ ط§ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظ…ظ†ظƒظ…
: ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ط®ط¯ط§ ط±ط§طŒ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ظ…ط± ط±ط§ (ظ†ط³ط§ط، 59 )
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ط± ظ…ط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¨ط¹ط§ط¯ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… طھط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ…ط¹ط±ظپطھ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ… .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظپظ„ط³ظپظ‡ ظˆ ط±ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ط±ط§ ط؛ظ„ظٹط¸طھط± ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯:
ط¢ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط­ط±ظ…ط³ط±ط§ ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ†ط¯ظٹظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ (ط§ظ„ط¹ظٹط§ط¯ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ظƒط§ظ…ط¬ظˆظٹظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں
ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طں
طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ :  
ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ع†ظ†ط¯ ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ :
1 ط¯ط± ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط´ط®طµ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯: 1 ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ 2 ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ طŒ
ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…طھظˆط³ط· ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ط§ط±ط²ط´ ظˆ ظٹظƒ ط³ظ†طھ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯:
ظ…ظ† ط²ظ† ظ…طھط¨طھظ„ظ‡ ظ‡ط³طھظ… (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظˆ ط±ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ط² ظƒط§ظ…ط¬ظˆط¦ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… )طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ…ظ†ط¸ظˆط±طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ع†ظٹط³طھ طں .
ط§ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ : ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… (ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط²ظ‡ط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط³طھع¯ظ‰ طŒ طھط±ظƒ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… ) .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ط±ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں.
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ‰ ط²ظ‡ط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط³طھع¯ظ‰ ظ†ط§ط¦ظ„ ط´ظˆظ… . ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†طµط± ظپظ‰ ظپظ„ظˆ ظƒط§ظ† ط°ظ„ظƒ ظپط¶ظ„ط§ ظ„ظƒط§ظ†طھ ظپط§ط·ظ…ط© ط§ط­ظ‚ ظ…ظ†ظƒ طŒ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظٹط³ ط§ط­ط¯ ظٹط³ط¨ظ‚ظ‡ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظپط¶ظ„
: ط¨ط±ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† طھطµظ…ظٹظ… ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط±طŒ ط§ع¯ط± طھط±ظƒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط§ط±ط²ط´ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ط§ط±ط²ط´ طŒ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط± ط§ط² طھظˆ ط¨ظ‡ طھط±ظƒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظٹع† ط¨ط§ظ†ظˆط¦ظ‰ ط¯ط± طھط­طµظٹظ„ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ظ¾ظٹط´ظ‰ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ (1) [ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ طھط±ظƒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ] .
ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§طµظ„ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط§ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط±ظƒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظƒط§ط± ظ†ط§ظ¾ط³ظ†ط¯ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ . ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ظٹظ† ظ†ط³ط¨طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ط­ط±ظ…ط³ط±ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط´ط¨ظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ طŒ ظˆ ... ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ†ط§ط±ظˆط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§طµظ„ط§ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ‡ظ„ طھظ‡ط¬ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط´ط¨ ظˆ ط²ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظƒط³ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط³ط¨ط§ط² ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط´ط¨ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظپط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط¨ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط³طھ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ طµط¨ط­ ط³ط§ط¹طھ 9طŒ ط¨ط§ ط²ظˆط± ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ع†ظƒظٹط¯ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط؛ظ„ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ طŒ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظˆ طھط¶ط±ط¹ ط§ط² ط®ظˆظپ ط®ط¯ط§ ظˆ طھظ„ط§ط´ â€چ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ .
2 ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ظ‚ظ‚ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط§ط² ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± (ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط¬ظ„ط¯ط§طھ ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط´ط§ط¯ ظ…ظپظٹط¯ ظˆ ...) ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ…ط§ط± ط²ظٹط± ط®ظ„ط§طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1 ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ‡ط´طھ ظ‡ظ…ط³ط± ط¢ط²ط§ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظƒظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھ(2)
2 ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ظ†ط¬ ط²ظ† ط¢ط²ط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظƒظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھ
3 ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظ¾ظ†ط¬ ط²ظ† ط¯ط§ط´طھ(3)
4 ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظٹظƒ ط²ظ† ط¢ط²ط§ط¯طŒ ظˆ ط´ط´ ظƒظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھ(4)
5 ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¯ظˆ ط²ظ† ط¢ط²ط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ظƒظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھ(5)
6 ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظٹظƒ ط²ظ† ط¢ط²ط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظƒظ†ظٹط² ط¯ط§ط´طھ
7 ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط´ط´ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯
8 ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظٹظƒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ظٹط²ط±ط§ظ†(ظ…ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ ) ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ظٹظƒ ظƒظ†ظٹط²طŒ ظˆ ظ…ط¯طھظ‰ط§ظ… ط­ط¨ظٹط¨ظ‡ ط¯ط®طھط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط­ظ…ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
9 ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ظٹظƒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ )طŒ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ط¯ط®طھط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طھط­ظ…ظٹظ„ ظƒط±ط¯.
10 ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ظٹظƒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظ„ظٹظ„ .
11 ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ظٹظƒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط´طھ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ†ط±ط¬ط³ ظ…ط§ط¯ط± ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ط¬ )
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط§ظٹظ† ط¢ظ…ط§ط±طŒ ظƒظ‡ ط¯ظ‚ظٹظ‚طھط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط´ظ‡ظˆط±طھط±ظٹظ† ط¢ظ…ط§ط± ط§ط³طھ(6)
ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط­ط±ظ…ط³ط±ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ط²ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ظ…ط¯طھ ط¹ظ…ط±ط´ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ط´طھ ظ‡ظ…ط³ط± ط¢ط²ط§ط¯ ظˆ ظٹظƒ ظƒظ†ظٹط² ط´ط¯.
ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )  
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظٹظƒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ طھط§ ط´ط´ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆ ظٹط§ ظ‡ط´طھ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طں!
ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط´ ظ…ط·ظ„ط¨ ط²ظٹط± ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… :
1 طھظˆظ„ظٹط¯ ظ†ط³ظ„  
ط¯ط± ط¢ظ† ط¹طµط±طŒ ط¬ظ†ع¯ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‡ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¶ط¹ظٹظپ ظ…ظ‰ ط´ط¯ (ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹طµط±طŒ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط± طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ†ظپط±ط§طھ ط³ظ¾ط§ظ‡ طŒ ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ) ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ طھط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظٹظˆظ‡ طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظٹط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ طŒ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ظ…ط¹ظٹطھ طŒ ظ…ط´ظƒظ„ ظˆ ظƒظ…ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظٹظƒ طھظƒظ„ظٹظپ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… .
2 ط­ظپط¸ ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§  
ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط§ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط´ظˆظ‡ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط¨ظ‰ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ط¦ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ط² ط¸ط±ظپظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‚ظٹط¯ ظˆ ط´ط±ط· ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طھط­ظ‚ظٹط± ظ†ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ‚ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط³ط±ط´ظƒط³طھظ‡ ظ†ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ طŒ ط¨ط§ط¹ط« ظ¾ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ظˆظ… ظˆ ظ…ظپط§ط³ط¯ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§طµظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ طŒ ظˆ ط­ظپط¸ ط´ط®طµظٹطھ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ظˆ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ط¹ظپط§ظپ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط§ظٹظ† ظ…ط´ظƒظ„ طŒ ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط­ظ„ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¢ظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ط­ظ„ ظ…ط´ظƒظ„ ط¨ظˆط¯ .
ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظˆط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط´ط®طµظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط±ط¨ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ظ‡ظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط±ط§ ط­ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ط±ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ظˆظ… ط§ظپط²ط§ظٹط´ â€چ ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ :
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ط§ ظƒظ†ظٹط² ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ )طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط؛ظ„ط§ظ… ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ظ…ط§ط¯ط± ط±ط¶ط§ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ (ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط®ظˆظ‰ ط§ط´ط±ط§ظپظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط´ط§ط،ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ) ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط´طھ (ظƒظ‡ ظ…ط«ظ„ط§ طھظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط®ظˆط¯طŒ ط´ط®طµظٹطھ ط¹ط±ط¨ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‰ )
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ†ظˆط´طھ : ط§ط² ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط´ظٹظˆظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ط؛ظ„ط§ظ… ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط«ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ†ظٹط² ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط´ طµظپظٹظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ظ‰ ط¨ظ† ط§ط®ط·ط¨ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ (7)
ظ†ط¸ظٹط± ط§ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپظ„ط³ظپظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط­ظپط¸ ط­ط±ظٹظ… ط´ط®طµظٹطھ طŒ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3 ط­ظپط¸ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰  
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ظ„ع¯ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ط¯ط§ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط±طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ظˆط§ط¬ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ظپط§ط³ط¯ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظٹط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط²ظ† ط¨ظ‰ ط´ظˆظ‡ط± ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط± ط®ط·ط± ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط§ع¯ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ¾ط§ظƒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ط¨ظƒط³ط±طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ط²ط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ط²ط§ط­ظ…طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ طŒ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط§ظ…ط± ( ط¨ط± ط§ط«ط± ط¯ط³ظٹط³ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ط¯ ) ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط§ظ… ط®ط§ظ„ط¯ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¨ط§ط§ظ… ط®ط§ظ„ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ .(8)
ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طµظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ… ط®ط§ظ„ط¯ ظٹظƒ ط²ظ† ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ظˆط³ط¨ط§ط²ط§ظ† ط¨ط§ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ظٹط²ظٹط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ط¨ظƒط´ط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط§ظ…ط± ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط§ط± ط®ظˆط¯ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ†طھظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ‡ظ…ط³ط± ط³ط§ط¨ظ‚ط´ ط§ظ… ط®ط§ظ„ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ )ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ط§ ظ‡ظ…ط³ط± ط³ط§ط¨ظ‚ طھظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ظپط¸ ط§ظˆطŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ†طھ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط´ط§ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ط²ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ . (9)
ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط² طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ظˆطھط±ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط³ط§ط¯طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط²ظٹط² ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ط§ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¨ط§ ط´ظˆظ‡ط±ظ… ط¹ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظƒظ†ظ… ظˆ ... ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ‡ط¯طŒ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظˆع† ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆ ط´ط®طµظٹطھ ط²ظ† طŒ ظˆ ط­ظپط¸ ط§ظˆ ط§ط² ظپط³ط§ط¯ ظˆ ... ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ط§ط³ظ…ط§ط، ط¨ظ†طھ ط¹ظ…ظٹط³ ظ‡ظ…ط³ط± ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط±طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ط¬ظ†ع¯ ظ…ظˆطھظ‡ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ظˆظ‡ط±ط´ طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆظ„ط´ طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ظ…ظˆط¯طŒظ„ط¨ط§ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط§ط³ (ط¹ ) (ط¯ط®طھط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط§ط³ (ط¹ )طŒ ط¨ط§ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯(10) ظˆ ...
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ…ظ† طھط²ظˆط¬ ظپظ‚ط¯ ط§ظˆطھظ‰ ظ†طµظپ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط¯ط© : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ (ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¹ط¨ط§ط¯ط§طھ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.(11)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ طھط±ظƒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظˆظپط§ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ طھظ‚ط¯ط³ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¶ط¯ طھظ‚ط¯ط³ ظˆ ط§ط±ط²ط´ ط§ط³طھ .
4 ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ¾ط³ ط§ط² ظپظˆطھ ظ‡ظ…ط³ط± 
ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ظپظˆطھ ظ‡ظ…ط³ط± ظ‚ط¨ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط«ظ„ط§ طھط§ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ط²ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ†ظٹط²طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ط²ظ† ط¯ط§ط¦ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¶ظ…ظ†ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط§ط´طھظ† ط¨ظٹط´ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ط²ظ† ط¯ط§ط¦ظ… ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ (ظپظ‚ط· ط§ظٹظ† ط­ظƒظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط§ط³طھط«ظ†ط§ط، ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ) ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ط²ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط²ظ…ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظƒظ†ظٹط² ظٹط§ ظ…طھط¹ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ .
ظˆطµظٹطھ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط§ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ظ„ظ„ظ‘ظ‡
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط°ظƒط± ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ظ…ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆطŒ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط¯ظˆظ† ظ‡ظ…ط³ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ ظ‡ظ…ط³ط± ط¯ط§ط´طھظ† طŒ ط§ط² ظ„ظˆط§ط²ظ… ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط§ط² ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظˆطµظٹطھ ط®ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹط§ط¨ظ† ط¹ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظˆطµظٹظƒ ط§ظˆظ„ط§ ط§ظ† طھظ†ط²ظˆط¬ ط¨ط¹ط¯ظ‰ ط¨ط§ط¨ظ†ط© ط§ط®طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ظپط§ظ†ظ‡ط§ طھظƒظˆظ† ظ„ظˆظ„ط¯ظ‰ ظ…ط«ظ„ظ‰ طŒ ظپط§ظ† ط§ظ„ط±ط¬ط§ظ„ ظ„ط§ط¨ط¯ ظ„ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط³ط§ط،
: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§!طŒ ظ†ط®ط³طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆطµظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… (ط²ظٹظ†ط¨ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط²ظٹط±ط§ (ط§ظˆظ„ط§) ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظ…ط«ظ„ ظ…ظ† (ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ) ط§ط³طھ ( ظˆ ط«ط§ظ†ظٹط§) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ† طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط³ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯
(12)
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) (ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظ‡ظ„ظ…ظٹظ† ط±ظˆط² ط±ط­ظ„طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظپط±ط§ ط±ط³ط¯) ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ظˆط³ط· ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ‡ظ…ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ ط¨ظ† ظ†ظˆظپظ„ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ظˆطµظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ† طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )طŒ ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط؛ظٹط±ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ طھط§ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط± ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 50 ظ‡ .ظ‚ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .(13)
5 ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپطھط®ط§ط±ظ‰ 
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ط¸ظٹط± ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ„طھظ…ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ط¯طھ ظƒظˆطھط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¯ط± ظ„ظٹط³طھ ط¹ط±ظˆط³ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط«ط¨طھ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ…طµط§ظ„ط­ظ‰ ظ†ط§ع†ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ†ط¯(14) ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ظ…ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ†ط¯ط§ط´طھ .
6 ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط³ظ†طھ ظˆ ظ¾ط§ط³ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†  
ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط³ظ†طھ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ طھظˆط¶ظٹط­ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ‡ (ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظˆظ‚طھ ) ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط¯ط± ط¹طµط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¯ط± ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ†ظٹط²طŒ ط±ط§ط¦ط¬ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ظ…ط¯طھظ‰ ط¯ط± ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ظ…ط± ظ†ظٹط² ط§ط¬ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط¯طھ طŒ ط¹ظ…ط± ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظˆ ظ‚ط¯ط؛ظ† ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ طµط±ظٹط­ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
ظ…طھط¹طھط§ظ† ظ…ط­ظ„ظ„طھط§ظ† ظپظ‰ ط¹ظ‡ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ط­ط±ظ…ظ‡ظ…ط§ ظˆ ط§ط¹ط§ظ‚ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§
: ط¯ظˆ ظ…طھط¹ظ‡ (ط­ط¬ طھظ…طھط¹ ظˆ ظ…طھط¹ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ) ط¯ط± ط¹طµط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط­ظ„ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ط±طھظƒط¨ ط§ظٹظ† ط¯ظˆطŒ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ طŒ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ†ط§طھ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظˆظ‚طھ طھط´ظˆظٹظ‚ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§طŒ ظ¾ظٹط´ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ…طھط¹ط© ظ†ط²ظ„ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظˆ ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ†ط© : ط­ظƒظ… ظ…طھط¹ظ‡ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† (ط¢ظٹظ‡ 24 ظ†ط³ط§ط،) ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط± ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ(15) ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯:
ظ„ظٹط³ ظ…ظ†ط§ ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط¤ ظ…ظ† ط¨ظƒط±طھظ†ط§ ظˆ ظ„ظ… ظٹط³طھط­ظ„ ظ…طھط¹ظ†ط§: ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ط¬ط¹طھ ظ…ط§ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…طھط¹ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ظ†ط¯ (16)
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط³ظ†طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¨ط± ط§ط«ط± ط¨ط¯ط¹طھ ط¹ظ…ط±طŒ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ط، ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ط² ظ‚ظˆط§ظ†ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط­ط°ظپ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§طŒ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط²ظٹط± طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯:
1 ط§ط¨ظ† ط¨ط§ط¨ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ†ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظ† ط¹ظ„ظٹط§ (ط¹ ) ظ†ظƒط­ ط§ظ…ط±ط§ط،ط© ط¨ط§ظ„ظƒظˆظپط© ظ…ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ†ظ‡ط´ظ„ ظ…طھط¹ط© : ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط§ ط²ظ†ظ‰ ط§ط² ط·ط§ظٹظپظ‡ ظ†ظ‡ط´ظ„ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ…ظˆظ‚طھ ظ†ظ…ظˆط¯ (17)
2 ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ظپط¶ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
طھظ…طھط¹طھ ظ…ظ†ط° ط®ط±ط¬طھ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ظƒ :ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†طھ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ…طھط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں!)) .
ع¯ظپطھظ… : ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ‡ط³طھظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ط§ظ† ظƒظ†طھ ظ…طھط³ط؛ظ†ظٹط§ ظپط§ظ†ظ‰ ط§ظ† طھط­ظٹظ‰ ط³ظ†ط© ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡: ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط³ظ†طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰(18)
3 ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظ…طھط¹طھ طں: ط¢ظٹط§ ظ…طھط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں طŒ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… : ظ†ظ‡ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ط§ طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط­طھظ‰ طھط­ظٹظ‰ ط§ظ„ط³ظ†ط© : ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ط±ظˆطŒ ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظ†طھ (ظ…طھط¹ظ‡ ) ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ‰(19)
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط´ظ‡ظˆطھ ط¬ظ†ط³ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ظˆ ط­ظƒظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…طµط§ظ„ط­ ط´ط´ع¯ط§ظ†ظ‡ ظپظˆظ‚ ظˆ ... ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§طµظ„ ظ‡ظپطھظ… : ط´ظٹظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ 
ط§ط´ط§ط±ظ‡ :  
ط¯ط± ط´ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط¬ط³طھع¯ظ‰ ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ط§طµظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ† ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طµط­ظٹط­ طŒ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط؛ط§ط² طھظƒظˆظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¢ط؛ط§ط²ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ط³طھظˆط§ط± طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ع†ظˆظ† ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظˆ ط¯ظ„ط³ظˆط²طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظ†ظ‡ط§ظ„ طŒ ظƒظˆط´ط§ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ .
ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆط±ط§ط«طھ طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط³ط®ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ظ„ط´ظ‚ظ‰ ط´ظ‚ظ‰ ظپظ‰ ط¨ط·ظ† ط§ظ…ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ„ط³ط¹ظٹط¯ ط³ط¹ظٹط¯ ظپظ‰ ط¨ط·ظ† ط§ظ…ظ‡
: ط§ظ†ط³ط§ظ† طھظٹط±ظ‡ ط¨ط®طھ ط¯ط± ط±ط­ظ… ظ…ط§ط¯ط±ط´ طھظٹط±ظ‡ ط¨ط®طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط±ط­ظ… ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ(20)
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظٹط§ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± طھظƒظˆظٹظ† ط§ظˆطŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ظ†ظٹظƒظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ†ط®ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ…ط§ط± ط²ظٹط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط² ط¯ط®طھط± ظˆ ظ¾ط³ط± ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ظ†ظ‚ظ„ ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯(ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ…(21) ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¨ط­ط« ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… .
ط¢ظ…ط§ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ )  
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )  
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ 27 ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) 2 - ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 3 ط²ظٹظ†ط¨ ظƒط¨ط±ظ‰ (ط³ ) 4 ط²ظٹظ†ط¨ طµط؛ط±ظ‰ (ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ) 5 ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ†ظپظٹظ‡ 6 ط¹ظ…ط± 7 ط±ظ‚ظٹظ‡ 8 ط¹ط¨ط§ط³ 9 ط¬ط¹ظپط± 10 ط¹ط«ظ…ط§ظ† 11 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 12 ظ…ط­ظ…ط¯ ط§طµط؛ط± 13 ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 14 ظٹط­ظٹظ‰ 15 ط§ظ… ط§ظ„ط­ط³ظ† 16 ط±ظ…ظ„ظ‡ 17 ظ†ظپظٹط³ظ‡ 18 ط²ظٹظ†ط¨ طµط؛ط±ظ‰ 19 ط±ظ‚ظٹظ‡ طµط؛ط±ظ‰ 20 ط§ظ… ظ‡ط§ظ†ظ‰ 21 ط§ظ… ط§ظ„ظƒط±ط§ظ… 22 ط¬ظ…ط§ظ†ظ‡ 23 ط§ظ…ط§ظ…ظ‡ 24 ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ 25 ظ…ظٹظ…ظˆظ†ظ‡ 26 ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ 27 ظپط§ط·ظ…ظ‡ .(22)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط²ظٹط¯ 2 ط§ظ… ط§ظ„ط­ط³ظ† 3 ط§ظ… ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† 4 ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ 5 ط¹ظ…ط± 6 ظ‚ط§ط³ظ… 7 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 8 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† 9 ط­ط³ظٹظ† ط§ط«ط±ظ… 10 ط·ظ„ط­ظ‡ 11 ظپط§ط·ظ…ظ‡ 12 ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 13 ظپط§ط·ظ…ظ‡ 14 ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ 15 ط±ظ‚ظٹظ‡ .(23)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط´ط´ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) 2 ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) 3 ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† 4 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 5 ط³ظƒظٹظ†ظ‡ 6 ظپط§ط·ظ…ظ‡(24)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) 2 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 3 ط­ط³ظ† 4 ط­ط³ظٹظ† 5 ط²ظٹط¯ 6 ط¹ظ…ط± 7 ط­ط³ظٹظ† ط§طµط؛ط± 8 ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† 9 ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† 10 ط¹ظ„ظ‰ 11 ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ 12 ظ…ط­ظ…ط¯ ط§طµط؛ط± 13 ظپط§ط·ظ…ظ‡ 14 ط¹ظ„ظٹظ‡ 15 ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ…(25)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ظپطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… 2 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 3 ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… 4 ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 5 ط¹ظ„ظ‰ 6 ط²ظٹظ†ط¨ 7 ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ .(26)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… 2 ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ 3 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 4 ط§ظ… ظپط±ظˆظ‡ 5 ط§ط³ط­ط§ظ‚ 6 ظ…ط­ظ…ط¯ 7 ط¹ط¨ط§ط³ 8 ط¹ظ„ظ‰ 9 ط§ط³ظ…ط§ط، 10 ظپط§ط·ظ…ظ‡ .(27)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ 37 ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) 2 ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… 3 ط¹ط¨ط§ط³ 4 ظ‚ط§ط³ظ… 5 ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ 6 ط¬ط¹ظپط± 7 ظ‡ط§ط±ظˆظ† 8 ط­ط³ظ† 9 ط§ط­ظ…ط¯ 10 ظ…ط­ظ…ط¯ 11 ط­ظ…ط²ظ‡ 12 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 13 ط§ط³ط­ط§ظ‚ 14 ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 15 ط²ظٹط¯ 16 ط­ط³ظٹظ† 17 ط­ط³ظ† 18 ظپط¶ظ„ 19 ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† 20 ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ 21 ظپط§ط·ظ…ظ‡ طµط؛ط±ظ‰ 22 - ط±ظ‚ظٹظ‡ 23 ط­ظƒظٹظ…ظ‡ 24 ط§ظ… ط§ط¨ظٹظ‡ط§ 25 ط±ظ‚ظٹظ‡ طµط؛ط±ظ‰ 26 ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± 27 ظ„ط§ط¨ظ‡ 28 ط²ظٹظ†ط¨ 29 ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ 30 ط¹ظ„ظٹظ‡ 31 ط¢ظ…ظ†ظ‡ 32 ط­ط³ظ†ظ‡ 33 ط¨ط±ظٹظ‡ظ‡ 34 ط¹ط§ظٹط´ظ‡ 35 ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ 36 ظ…ظٹظ…ظˆظ†ظ‡ 37 ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… .(28)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) 
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظٹظƒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯.(29)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ظˆ ط¯ط®طھط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) 2 ظ…ظˆط³ظ‰ 3 - ظپط§ط·ظ…ظ‡ 4 ط§ظ…ط§ظ…ظ‡(30)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ظ†ط¬ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) 2 ط­ط³ظٹظ† 3 ظ…ط­ظ…ط¯ 4 ط¬ط¹ظپط± (ظƒط°ط§ط¨ ) 5 ط¹ط§ظٹط´ظ‡ .(31)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¨ظˆط¯ .(32)
ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ ) 
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯طŒ ظ†ط¸ط±ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپظ‰ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طھط±ظƒ ط§ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظˆ ط¯ط§ط´طھظ† ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ظ…ط¤ ظƒط¯ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ !ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط´ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط³طھط«ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ( ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ظ… ).
طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ… : 
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) طھظ…ط§ظ… ط§طµظˆظ„ ط§طµظ„ظ‰ ظˆ ظپط±ط¹ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ طµط­ظٹط­ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظˆ ط¬ط¯ظٹطھ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
1 طھظˆط¬ظ‡ ط®ط§طµ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط±  
ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طھط±ط¨ظٹطھ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§طµظˆظ„ طµط­ظٹط­ طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¨ظ‡ ط³ط²ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ظٹط´ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط®ط´طھ ط§ظˆظ„ ط¨ظ†ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ .
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§طµظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ طµط­ظٹط­ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ‡ظ…ط³ط±طŒ ط¯ظ‚طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط§ط´طھظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط³ط¹ظ‰ ظˆط§ظپط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظˆط± ط§ط² طھط´ط±ظٹظپط§طھ طŒ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طŒ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ظˆظ‡ط±طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط°ط§ ط¬ط§ط¦ظƒظ… ظ…ظ† طھط±ط¶ظˆظ† ط®ظ„ظ‚ظ‡ ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‡ ظپط²ظˆط¬ظˆظ‡
: ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط´ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط§ظˆ ظ…ظˆط§ظپظ‚طھ ظƒظ†ظٹط¯ . (33)
ظˆ ط¹ظ„طھ ط¢ظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ„ط§ظ† ط§ظ„ظ…ط±ط¦ط© طھط§ط،ط®ط° ظ…ظ† ط§ط¯ط¨ ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظˆ ظٹظ‚ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ‡ : ط²ظٹط±ط§ ط²ظ† طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ط§ط®ظ„ط§ظ‚ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظٹظ†ط´ ظ…ظ‚ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ . (34)
ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹط§ظƒظ… ظˆ ط®ط¶ط±ط§ط، ط§ظ„ط¯ظ…ظ† : ط¨ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² ط³ط¨ط²ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ‡ط§ظ‰ ظƒط«ظٹظپ ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯
ط´ط®طµظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ظ…ط±ط¦ط© ط§ظ„ط­ط³ظ†ط§ط، ظپظ‰ ظ…ظ†ط¨طھ ط§ظ„ط³ظˆط، :ط²ظ† ط²ظٹط¨ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ†ط§ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ . (35)
ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ط§ظƒط«ط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† (ط¹ )طŒ ظپط§ظ…ظٹظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… طŒ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ…ط«ظ„ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط§ط¯ط± (ظپط§ط·ظ…ظ‡ ) ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط´طھط± ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظ„ظ… (ط¹ )طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظٹظƒ ط¯ط®طھط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط²ظٹظ†ط¨ (ط³ ) ظ‡ظ…ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±طŒ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ظ„ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ط¨ط§ظ„ط¨ط§ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ . ع†ظ†ط¯ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¨ط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ظ†ط¬ ظپط±ط²ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ . ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ط¨ط§ ط¯ط®طھط± ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ .(36)
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط§ ط¯ط®طھط± ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ â€چ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ .(37)
ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ظ‡ظ…ط³ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط´ط¯ .
ظ†ظپظٹط³ظ‡ ط¯ط®طھط± ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ط³ط­ط§ظ‚ طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط´ط¯(38) ظˆ ...
ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ط§ظ† ظ†ط§ط¨ط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طھظˆط³ط· ظ…ط±ظˆط§ظ† ط®ظˆط§ط³طھ طھط§ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¯ط®طھط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ‚ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ع¯ظپطھ : ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظٹظ† ط¯ط®طھط± ط¨ط§ ط¯ط§ط¦ظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ط§ظ†ط¹ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‰ ط´ط¯ .(39)
2 ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط³ط§ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط³ط±ط§ظ†
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط´ظƒظ„ط§طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط´ظˆظ… ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظˆ ظ…ط§ظٹظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¢ط«ط§ط± ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظ…ط±ط¨ظٹط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ط®ظ†ط«ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط§ط² ط³ظ†ظٹظ† ط¨ظ„ظˆط؛ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط¬ظ†ط³ظ‰ طŒ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯طھط±ظٹظ† ط؛ط±ظٹط²ظ‡ طŒ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط³ظ†ظٹظ† ط¨ظ„ظˆط؛ ط¨ظ‡ ط³ط± ط­ط¯ ظ‚ظˆطھ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط³ط§ظ„ظ… طŒ ط§ط±ط¶ط§ط، ط´ظˆط¯طŒ ط·ط±ظٹظ‚ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¢ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± طھط§ط،ط®ظٹط± ط¨ظٹظپطھط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ ظˆ ظپط³ط§ط¯ ط¬ظ†ط³ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ط´ظƒظ„ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ طŒ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯طŒ طھط´ط±ظٹظپط§طھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط®ط§ط±ط¬ ظˆ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط³ط§ظ… ط¢ظˆط±طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط± ظˆ ط¯ط®طھط± ط¬ظˆط§ظ† طŒ ظ†طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط·ط¨ط¹ط§ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھط§ط،ط®ظٹط± ط¨ظٹظپطھط¯ .
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ طھط±ط¨ظٹطھ طµط­ظٹط­ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ط±ط¯ظ… ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ… ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط§ ط³ط§ط¯ظ‡ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ظ† طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ط¯ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ طھط§ط،ط®ظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯.
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط±ظˆط´ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط¯ط± ط´ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط³ط®ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط²ظٹط±طŒ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯:
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¨ط±ظƒط© ط§ظ„ظ…ط±ط¦ط© ط®ظپط© ظ…ط¤ ظ†طھظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ† ط´ظˆظ…ظ‡ط§ ط´ط¯ط© ظ…ط¤ ظ†طھظ‡ط§ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ظƒطھ ط²ظ† طŒ ط³ط¨ظƒ ط¨ظˆط¯ظ† ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ط§ظˆطŒ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .(40) ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظˆظ… ط§ظ„ظ…ط±ط¦ط© ط؛ظ„ط§ط، ظ…ظ‡ط±ظ‡ط§: ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط¨ط¯ ظ‚ط¯ظ…ظ‰ ط²ظ† ط§ط³طھ . (41)
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ :ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط±ط§ ظ…ظ‡ط± ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ .(42)
ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ .
ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ…ظ‡ط± ط§ظ„ط³ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§(ط³ ) طھط¹ظٹظٹظ† ط´ط¯طŒ ظˆ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظٹظ…طھ ط¢ظ† ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ 500 ط¯ط±ظ‡ظ… ظ†ظ‚ط±ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹طµط± ط´ظƒظˆظپط§ظٹظ‰ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ ظˆ ظˆظپظˆط± ظ†ط¹ظ…طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظٹظ…ط§ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط®ط·ط¨ ط§ظ„ظ‰ ط§ط®ظٹظ‡ ط­ط±ظ…طھظ‡ ظپط¨ط°ظ„ ظ„ظ‡ ط®ظ…ط³ظ…ط§ط،ط© ط¯ط±ظ‡ظ… ظپظ„ظ… ظٹط²ظˆط¬ظ‡ ظپظ‚ط¯ ط¹ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط³طھط­ظ‚ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ† ظ„ط§ ظٹط²ظˆط¬ظ‡ ط­ظˆط±ط§ط،
: ظ‡ط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط®طھط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط´ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط§ظ†طµط¯ ط¯ط±ظ‡ظ… (ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ) ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ طŒ ط¨ط°ظ„ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ ط±ط§ ظƒظ… ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط±ط¯ ط¨ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط§ط³طھع¯ط§ط±طŒ ط¨ط¯ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‡ظ…ط³ط± ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ .(43)
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظƒظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¨ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط´ط±ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹط¢ظ…ط¯ ط´ظˆظ… طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¯ظˆط´ظٹط²ع¯ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ† ط§ظ„ط§ط¨ظƒط§ط± ط¨ظ…ظ†ط²ظ„ط© ط§ظ„ط«ظ…ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ط¬ط± ط§ط°ط§ ط§ط¯ط±ظƒ ط«ظ…ط±ظ‡ ظپظ„ظ… ظٹط¬طھظ†ظ‰ ط§ظپط³ط¯طھظ‡ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظˆ ظ†ط«ط±طھظ‡ ط§ظ„ط±ظٹط§ط­ طŒ ظˆ ظƒط°ظ„ظƒ ط§ظ„ط§ط¨ظƒط§ط± ط§ط°ط§ ط§ط¯ط±ظƒظ† ظ…ط§ ظٹط¯ط±ظƒ ط§ظ„ظ†ط³ط§ط، ظپظ„ظٹط³ ظ„ظ‡ظ† ط¯ظˆط§ط، ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط¨ط¹ظˆظ„ط©
: ط¯ظˆط´ظٹط²ع¯ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¯ط±ط®طھ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆظ†ط¯طŒ طھط§ط¨ط´ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ط§ط¬ط²ط§ط، ظپط§ط³ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظˆط´ظٹط²ع¯ط§ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ط² ط´ظˆظ‡ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . (44)
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ظƒط§ظپ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط¹ط°ط±طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط§ طھط§ط،ط®ظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ط§ط·ط¹ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:طھط²ظˆط¬ ظˆ ط§ظ„ط§ ظپط§ظ†طھ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط°ظ†ط¨ظٹظ† : ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ† طŒ ظˆ ع¯ط±ظ†ظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ .(45)
ط¯ط± ط´ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ظˆط¨ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظˆ ظ…ظ‡ط±ظٹظ‡ ط±ط§ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط¨ظƒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ط§ظˆط§ط¦ظ„ ط³ظ†ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط³ظ†طھ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ…ط«ط§ظ„ :
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ 23 ط³ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 38 ظ‡ .ظ‚ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§طŒ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط³ط§ظ„ 61 ظ‡ .ظ‚ ط±ط® ط¯ط§ط¯ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ 23 ط³ط§ظ„ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظˆط±ط®ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ (ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 57 ظ‡ .ظ‚ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯ ) ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ…طھط±ظٹظ† ط³ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ 18 ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¨ظٹط´طھط±ظٹظ† ط³ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ 27 ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظ†ط¬ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط§ظ„ 128 ظ‡ .ظ‚ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط§ظ„ 148طŒ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط³ظ† ظƒظ…طھط± ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط§ظ„ 195 ظ‡ .ظ‚ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط§ظ„ 212 ظ‡ .ظ‚ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط± ظƒظ…طھط± ط§ط² 17 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط§ظ„ 212 ظ‡ .ظ‚ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط§ظ„ 232 ظ‡ .ظ‚ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ظٹظˆظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظˆط¹ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ظˆط³ط§ط¦ظ„ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ ط³ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ط§طµظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ .
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط§ط،ط®ظٹط± ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط´ظƒظ„ ظ…ط³ظƒظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط±طھط±ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¹ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ظˆظ„طھ ظˆ ظ…ظ„طھ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ‡ظ… ظ†ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظ†ط­ط±ط§ظپط§طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط®ط·ط± ط´ط¨ظٹط®ظˆظ† ظپط±ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط؛ط±ط¨ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظپط¹ ظˆ ط±ظپط¹ ظ…ظˆط§ظ†ط¹ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ ظ…ط³ظƒظ† طŒ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط¬ط¯ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط³ط³طھظ‰ ظˆ ظƒظ†ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط±طŒ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط²طŒ ط®ظٹط§ظ†طھ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط¢ط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¨ظٹظ†ط´ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ط´ط¯ظ† ط¢ط«ط§ط± طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ†ط³ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
3 طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†  
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ط¦ظˆظ† طھط±ط¨ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط³ط¹ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ظٹط±طŒ ط§ط² ظ‡ط± ظپط±طµطھظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ظ†ظٹط²طŒ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .
ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ : ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط§ط­ظ…ط¯طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط­ط³ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ طŒ ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ظƒط±ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط¯ط±طµط¯ط¯ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§طŒ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ†ع¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ .
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظٹظƒ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ )طŒ ظٹظƒ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ طھط¹ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ظ†طھظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ طµط؛ط±ظ‰ ظˆ ظƒط¨ط±ظ‰ طŒ ظ…ط´ط®طµ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طµط؛ط±ظ‰ .
ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظˆط³ط· ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط؛ط±.
ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… ط­ط§ظƒظ… ظ†ط§ظ¾ط§ظƒ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ظ†ط§ظ… طھظˆ ع†ظٹط³طھ طں .
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯: ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ظˆط§ظ† : ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ع†ظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯: ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظ†ظٹط²طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ط±ظˆط§ظ† : ط§ظˆظ‡ !ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ع†ظ‡ ط®ط¨ط± ط§ط³طھ طں!ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±طھ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ†ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ظ¾ط³ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ .
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ط¯ط±ظ… ط¢ظ…ط¯ظ… طŒ ظˆ ط³ط®ظ† ظ…ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ط²ط§ط±ط´ â€چ ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ظ…ط±ظˆط§ظ† طŒ ظ¾ط³ط± ط²ظ† ظƒط¨ظˆط¯ ع†ط´ظ… ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ظˆط³طھ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طŒ
ظ„ظˆ ظˆظ„ط¯ ظ…ط§ط،ط© ظ„ط§ ط­ط¨ط¨طھ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ط³ظ…ظ‰ ط§ط­ط¯ط§ ظ…ظ†ظ‡ظ… ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظٹط§ : ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طµط¯ ظ¾ط³ط± ع¯ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ظ†ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ط، ط¹ظ„ظ‰ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ… .(46)
ط³ط¨ط· ط¨ظ† ط¬ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ طھط°ظƒط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ع†ظ‡ط§ط± ط¯ط®طھط± ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆط³ط·ظ‰ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ طµط؛ط±ظ‰ طŒ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط®ط±ظ‰ .(47)
ط¢ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ طھط´ظٹط¹ طŒ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ…ط§ظ† طھط´ظٹط¹ طŒ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ .
ظ†ط¸ط§ط±طھ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯  
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§طµظˆظ„ طھط±ط¨ظٹطھ طŒ ظ†ط¸ط§ط±طھ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆ ظ…ط¯ط§ظˆظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ظˆط§ظپط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…طھط¯ظٹظ† طŒ ظ…طھط¹ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط­طµظٹظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ط«ط§ط±طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ظˆظ‡ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ : ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط±ظپظٹظ‚ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط­ط¨طھ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظٹط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ .
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ ط§ط¹ط§ظ† ظˆظ„ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ط±ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ط­ط³ط§ظ† ط§ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط§ظ„طھط§ط،ظ„ظپ ظ„ظ‡ ظˆ طھط¹ظ„ظٹظ…ظ‡ ظˆ طھط§ط،ط¯ظٹط¨ظ‡
: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ظٹظƒظ‰ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھط´ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط§ظˆ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ .(48)
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ ظ…ط§ ظ‚ط¨ظ„طھ طµط¨ظٹط§: ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط±ط§ ظ†ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ…طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ظپطھ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط°ط§ ط±ط¬ظ„ ط¹ظ†ط¯ظ‰ ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط± :ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† طŒ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ .(49)
ط¯ط± ظˆظ‡ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ… : ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط­ظ‚ظٹط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ط®طµظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط؛ط±ظٹط²ظ‡ ط±ط´ط¯ ط¬ظˆظٹظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط³ط±ظƒظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¹ظ‚ط¯ظ‡ ط­ظ‚ط§ط±طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ„ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط§ط­ط³ط§ط³ ط´ط®طµظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ظƒط±ظ…طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ†ظپط³ظ‡ ظ„ظ… ظٹظ‡ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹط© :ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ طŒ ط®ظˆط§ط± ظ†ظƒظ†ط¯ .(50)
ط¯ط± ظˆظ‡ظ„ظ‡ ط³ظˆظ… : ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†طµظٹط­طھ ظˆ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§طŒ ط§طµط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ظپط±طµطھظ‰ ط§ط°ظ‡ط§ظ† طµط§ظپ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط­ظƒظ…طھ طŒ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط³ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ظ…ظٹظ‚ ط¨ط§ظˆط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ„ظ‚ظ…ط§ظ† ط­ظƒظٹظ… طŒ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´ ط¬ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط²ظٹط²ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ظƒظ…طھ ظ‡ط§ظ‰ عکط±ظپ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط§ط®طھ طŒ ظˆ ظ…ظƒط±ط± ط¨ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظ„ط·ظٹظپ : ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ (ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¬ط§ظ†ظ… ) ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ…ط­ط¨طھ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط±ط§ ظ†طµظٹط­طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯(51) ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ†ط¯ط§ظ‰ : ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ طŒ ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط¬ظ„ط¨ ط¹ظˆط§ط·ظپ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ†طµظٹط­طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± طµظپط­ظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظ„ط¨ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ط§ظ† ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ . ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظٹظƒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ط¯ظ‡ ط¨ط§ط±طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ (ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¬ط§ظ†ظ… )(52)
ظˆ ط¯ط± ظپط±ط§ط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپط¨ط§ط¯ط±طھظƒ ط¨ط§ظ„ط§ط¯ط¨ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ† ظٹظ‚ط³ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظƒ ظˆ ظٹط´طھط؛ظ„ ظ„ط¨ظƒ
: ظ…ظ† ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ طھط§ط،ط¯ظٹط¨ طھظˆطŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨طھ ط³ط®طھ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ظپظƒط±طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظٹع¯ط± ط³ط±ع¯ط±ظ… ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ¾ظٹط´ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… .(53)
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ„ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط³ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¬ط§ظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ع¯ظˆظ‡ط± ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھ :
ط¢ظ†ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‰ طں!طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظ‚ط¹ ظ‡ط°ط§ ظ…ظ† ط¹ط·ط§ط¦ظ‡ :ط§ظٹظ† ظ…ط¨ظ„ط؛ ط§ظ†ط¯ظƒ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط§ط±ط²ط´ طھط¹ظ„ظٹظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¨ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں!(54)
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ طھط¨ظ„ظٹط؛ط§طھ ظˆ ظ†طµط§ظٹط­ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²طŒ ظ‚ط·ط¹ط§ ط§ط«ط± ط¨ط®ط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ط±ظƒط§ظ† ط§طµظ„ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ ط¯ط± ظ¾ط§ظƒط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ط³ط§ط²ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ .(55)
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ط؛ط°ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§طھط®ط§ط° ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط±ظپظٹظ‚ ظƒظ†طھط±ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ط­ظٹط· ظپط§ط³ط¯ ط¨ط± ط­ط°ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط³ط§ط² طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط¶ط¯ طھظƒط§ظ…ظ„ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .
ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 99 ط¯ط±طµط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط²طŒ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ طŒ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ طŒ ط´ط¬ط§ط¹ طŒ ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ طŒ ط¨ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طŒ ط®ظ„ظپ طµط§ظ„ط­ طŒ ظˆ ط¢ط¦ظٹظ†ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ظ¾ط§ظƒ ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ‚ط¯ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯.
ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† (ط¹ )  
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ظ‚ط´ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± طھط­ظƒظٹظ… ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ â€چ ط¯ظٹظ† ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظٹع†ظƒط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ط§ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظƒظ‡ ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط´ظ‡ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط§ط³ (ط¹ ) ظˆ ط³ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¹ظˆظ† ظˆ ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ )طŒ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ط§ظˆطŒ ظˆ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظˆ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظپط® ط¨ظ‡ ط³ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« ظˆ ط¯ظ‡ظ‡ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظƒظ‡ طھط§ ط³ط± ط­ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ طŒ ط¨ظ‡ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ط¢ط¦ظٹظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ†ظ‡ط¶طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯ .
ط§ظٹظ† ط¢ط«ط§ط± ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ط¨ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ظˆط² ظƒط±ط¯طŒ ظ†طھظٹط¬ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ طµط­ظٹط­ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‡ط¯ط§ط، ظ†ظ…ظˆط¯ .
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ظٹظƒ ظ†ظپط± ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظƒظ…ط§ظ„ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ظˆ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† طھظ…ط¬ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ط´ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ط®ظ„ظ‚ط§ ظˆ ط®ظ„ظ‚ط§ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ط§ ط¨ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡
: ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ ) ط´ط¨ظٹظ‡ طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¬ظ…ط§ظ„ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط·ظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ط³طھ . (56)
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط§ط³ (ط¹ ) ظٹظƒ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظٹط«ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ„ظٹظ† ظ¾ظٹظƒط± ط®ظˆظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ط·ظ‡ط±ط´ â€چ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¬ط²ط§ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط®ظٹط± ظٹط§ ط§ط®ظ‰ طŒ ظ„ظ‚ط¯ ط¬ط§ظ‡ط¯طھ ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ ط¬ظ‡ط§ط¯ظ‡ : ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±!ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط®ظٹط± ط¨ظ‡ طھظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯طŒ طھظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‰ (57)
طھط¬ط²ظٹظ‡ ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ†  
ط§ط² ظ…طھظˆظ† طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¹طµط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) طھط§ ط¹طµط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ )طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط·ط§ط؛ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ظˆظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ .
ظ…ط­ط¯ط« ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ ع¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ظ‚ط§طھظ„ ط§ظ„ط·ط§ظ„ط¨ظٹظ† ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ 216 ط§ظ…ط§ظ… ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طŒ ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ... ط¯ط± ط¹طµط± ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ (ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ) طھط§ ط¹طµط± ظ…طھظˆظƒظ„ ( ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ )طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط±ظ† ط¯ظˆظ… ظˆ ط³ظˆظ… ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±طھ طŒ ط³ط±ط§ط³ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ† ط§ط¹طµط§ط± ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ طŒ
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ط¯ط± ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ظƒظ‡ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .
ظˆظ„ظ‰ ط§ظƒط«ط± ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط³ط§ط¯ط§طھ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .
ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„  
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ :
ظ†ط®ط³طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ )طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ )طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§(ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط³ط§ط¯ط§طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط´ط±ظƒطھ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طں!
ط¯ظˆظ… ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ع†ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ طھط¹ط¨ظٹط±ط§طھظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯طŒ ظ‚ظٹط§ظ…طھط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ... ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ ط§ظˆظ„ طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ط³ط±ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§طµظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒظ†طھط±ظ„ ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ طŒ ظ…ظپظٹط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظپظƒط±ظ‰ ظˆ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط­ظˆط± ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط³طھط§ط¯ ظ…ط±ظƒط²ظ‰ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظ…طھظ„ط§ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط³ط®طھظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ط¯ .
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظ…ط­ظˆط±طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط´ط±ظƒطھ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ .
ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ ط¯ظˆظ… طŒ ظ…ظ†ط¹ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§طŒ ط¯ط±ط³طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§طµظ„ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§طŒ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ…ط®ظپظٹط§ظ†ظ‡ طŒ ط¨ط§ طھط¹ط¨ظٹط±ط§طھ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظ‡ط¨ط± ظ‚ظٹط§ظ… طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ع†ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظˆ ط³ط§ط¯ط§طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… :
ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆظ†ظٹظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) 
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ )طŒ ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ).
ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ط²ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظˆ ظƒط§ظ† ط²ظٹط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¹ظٹظ† ط§ط®ظˆطھظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط¨ظ‰ ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ظˆ ط§ظپط¶ظ„ظ‡ظ… طŒ ظˆ ظƒط§ظ† ط¹ط§ط¨ط¯ط§طŒ ظˆط±ط¹ط§طŒ ظپظ‚ظٹظ‡ط§طŒ ط³ط®ظٹط§ ط´ط¬ط§ط¹ط§طŒ ظˆ ط¸ظ‡ط± ط¨ط§ظ„ط³ظٹظپ ظٹط§ط،ظ…ط± ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظٹظ†ظ‡ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ظٹط·ظ„ط¨ ط¨ط«ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ): ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ )طŒ ط´ط±ظٹظپطھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¹ط§ط¨ط¯طŒ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±طŒ ظپظ‚ظٹظ‡ طŒ ط³ط®ط§ظˆطھظ…ظ†ط¯ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط®ط±ظˆط¬ ظƒط±ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡ ط¯ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ط³ط§ظ„ 120 ظ‡ .ظ‚ ط¯ط± ط³ظ† 42 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ .(58)
ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¬ط§ط±ظˆط¯ ط¨ظ† ظ…ظ†ط°ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط°ط§ظƒ ط­ظ„ظٹظپ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† : ط²ظٹط¯ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط±ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(59)
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ‚ظٹظ… ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط²ظٹط¯ ط´ط±ظƒطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ طھط¹ط¨ظٹط±ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط§ظˆ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ :
ط±ظˆط²ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط²ظٹط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ط°ط§ ط³ظٹط¯ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھظ‰ ظˆ ط§ظ„ط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط§ظˆطھط§ط±ظ‡ظ…
: ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ط³ط±ظˆط± ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ .
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ظ‚ط¯ ط§ظ†ط¬ط¨طھ ط§ظ… ظˆظ„ط¯طھظƒ ظٹط§ ط²ظٹط¯
: ط­ظ‚ط§ ط¢ظ† ظ…ط§ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ط²ط§ط¦ظٹط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§ط¨طھ ظˆ ط§طµط§ظ„طھ ط¨ظˆط¯ .(60)
ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط´ط¯ط¯ ط§ط²ط±ظ‰ ط¨ط²ظٹط¯ :ط®ط¯ط§ظٹط§ ظ¾ط´طھظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط²ظٹط¯طŒ ظ…ط­ظƒظ… ع¯ط±ط¯ط§ظ† .
ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ ) ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظƒظˆظ†ظˆط§ ظ‚ظˆط§ظ…ظٹظ† ط¨ط§ظ„ظ‚ط³ط· ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظ„ظ„ظ‡ : ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹط¯طŒ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯. (ظ†ط³ط§ط، 134 )
ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¯ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†طھ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹط§ ط²ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط°ظ„ظƒ
: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط²ظٹط¯طŒ طھظˆ ظ…طµط¯ط§ظ‚ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ‡ط³طھظ‰ .(61)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط²ظٹط¯ط§ ظƒط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ…ط§طŒ ظˆ ظƒط§ظ† طµط¯ظˆظ‚ط§طŒ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¯ط¹ظƒظ… ط§ظ„ظ‰ ظ†ظپط³ظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ†ظ…ط§ ط¯ط¹ط§ظƒظ… ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظˆ ظ„ظˆ ط¸ظپط± ظ„ظˆ ظپظ‰ ط¨ظ…ط§ ط¯ط¹ط§ظƒظ… ط§ظ„ظٹظ‡ : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط²ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط±ط§ط³طھع¯ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ط¯ط¹ظˆطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط§ط³طھ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯طŒ ظˆظپط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ .(62)
ظˆ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ…ط§ ط§ظ„ط¨ط§ظƒظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط²ظٹط¯ ظپظ…ط¹ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط¬ظ†ط© طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظ„ط´ط§ظ…طھ ظپط´ط±ظٹظƒ ظپظ‰ ط¯ظ…ظ‡
: ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆع¯ ط²ظٹط¯ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ (ظ‚ظٹط§ظ… ) ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط´ط±ظٹظƒ ط§ط³طھ .(63)
ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ط¯ط± ط§ط±ط´ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ط³ظٹط§ط± ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ…ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ظ…ظٹط§ظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ¾ط®ط´ ظƒط±ط¯ .(64)
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… طھط´ط¨ظٹظ‡ ظ†ظƒظ† طŒ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط®ط´ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ طھط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ… ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ (ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ ) ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ط²ظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ط­ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ…ظ‰ ط²ظٹط¯ط§ ط§ظ†ظ‡ ط¯ط¹ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ظ…ظ† ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظˆ ظ„ظˆ ط¸ظپط± ظ„ظˆ ظپظ‰ ط¨ظ…ط§ ط¯ط¹ط§ ط§ظ„ظٹظ‡
: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ…ظˆظٹظ… ط²ظٹط¯ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ( ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ (ط§ظ…ط§ظ… ) ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظ¾ظٹط±ظˆط² ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظˆظپط§ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ( ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ) .
ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ظƒط§ظ† ط²ظٹط¯ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ…ظ† ط®ظˆط·ط¨ ط¨ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¢ظٹط© : ظˆ ط¬ط§ظ‡ط¯ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ‚ ط¬ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظ‡ظˆ ط§ط¬طھط¨ط§ظƒظ…
: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ط²ظٹط¯ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط·ط§ط¨ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ( ظˆ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط¢ظ† ) ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ( ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط­ط¬ ط¢ظٹظ‡ 78 ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط­ظ‚ ط¬ظ‡ط§ط¯ط´ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ . (65)
ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظ‚ظٹط§ظ… طŒ طھط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط´ظƒط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ظƒط§ظ… طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپظˆط§ط¦ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط› ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظٹط§ ط¹ظ… ط§ظ† ط±ط¶ظٹطھ ط§ظ† طھظƒظˆظ† ط§ظ„ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط§ظ„ظ…طµظ„ظˆط¨ ط¨ط§ظ„ظƒظ†ط§ط³ط© ظپط´ط§ط،ظ†ظƒ
: ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆ!ط§ع¯ط± ط±ط§ط¶ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‡ ظƒظ†ط§ط³ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ط®طھظٹط§ط± ط¨ط§ ط®ظˆط¯طھ ط§ط³طھ .
ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط¯ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط±ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆظٹظ„ ظ„ظ…ظ† ط³ظ…ط¹ ظˆ ط§ط¹ظٹطھظ‡ ظپظ„ظ… ظٹط¬ط¨ظ‡ :ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظ‰ ظƒظ…ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط²ظٹط¯ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط«ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ظ‡ط¯ .(66)
ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ طھط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ )طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط°ظ… ظ†ظٹط² ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط­ظ‚ظ‚ظٹظ† ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طھظ‚ظٹظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ .
ظ…ط±ط¬ط¹ ظپظ‚ظٹط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¢ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط®ظˆط¦ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ظ…ط¹ط¬ظ… ط±ط¬ط§ظ„ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« ط§ظ„ط´ظٹط¹ظ‡ ط¯ط± ط´ط±ط­ ط­ط§ظ„ ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط§ظ†ع¯ط± ط¨ط¯ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ط² ط²ظٹط¯ ط§ط³طھ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط³ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ(67)
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¬ط§ظ†ط³ظˆط² ط²ظٹط¯طŒ ظˆ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط§ظƒ ط§ظˆ 
ط§ط² ع¯ظپطھظ†ظٹظ‡ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط²ظٹط¯طŒ ظ‡ط¯ظپ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† طھط¨ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ„ظˆ ط¯ط¯طھ ط§ظ†ظ‰ ط§ط­ط±ظ‚ ط¨ط§ظ„ظ†ط§ط± ظˆ ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طµظ„ط­ ظ„ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط§ظ…ط© ط§ظ…ط±ظ‡ط§
: ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢طھط´ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ… ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒظ†ط¯ .
ط²ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط´ظˆط§ظ„ ط³ط§ظ„ 120 ظٹط§ 119 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ„ظٹط³طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± طھط§ 80 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ ظˆ ظ„ط´ظƒط± ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ظƒظˆظپظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¬ظ†ع¯ ط´ط¯طŒ ظƒظˆظپظٹط§ظ† ط¨ظ‰ ظˆظپط§طŒ ط§ط·ط±ط§ظپ ط²ظٹط¯ ط±ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ط§ظ†طµط¯ ظٹط§ ط³ظٹطµط¯ ظ†ظپط± ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯.
ط²ظٹط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظƒ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† طŒ طھظٹط±ظ‰ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظپط±ظˆ ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط±ط¢ظ…ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ طµظپط± ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ .
ط¬ط³ط¯ ظ…ط·ظ‡ط± ط²ظٹط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‰ ط®ظپظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ط² ط¨ط¯ظ†ط´ ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‰ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط± ط¢ظˆظٹط®طھ ظˆ ظ…ط¯طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظٹظƒ ط³ط§ظ„ طھط§ ط´ط´ ط³ط§ظ„ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط¯ط§ط± ط¢ظˆظٹط²ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ (ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ط§ط؛ظˆطھ ط§ظ…ظˆظ‰ ) ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¨ط¯ظ† ط®ط´ظƒظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¢طھط´ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ظ† ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط± ط²ظٹط¯ ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط´ط´ â€چ ظپط±ط³ط®ظ‰ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ طŒ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط±طھع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط³طھ .(68)
ظ‚ظٹط§ظ… ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط¯ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ„ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط¶ط¯ ط·ط§ط؛ظˆطھظٹط§ظ† ط¹طµط± ط®ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط§ط®طھطµط§ط±طŒ ط§ط² ط°ظƒط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ .
ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظ†ظٹظ† ط¢ظ„ ط­ط³ظ† (ط¹ )  
ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ طŒ ط¯ظˆظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ط·ط§ط؛ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط³ظپط§ط­ ( ط¯ط± ط°ظٹط­ط¬ظ‡ 132 ظ‡ .ظ‚ ) ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ط¯طھ 22 ط³ط§ظ„ ط®ظ„ط§ظپطھ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¯طھ طŒ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط؛ظٹظˆط± ظˆ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ظ…طھ طŒ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ظˆ ط´ظˆط±ط´ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ط®طھ طھط±ظٹظ† ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯.
ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ„ ط§ط¨ظˆط·ط§ظ„ط¨ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†طµظˆط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظƒط´طھ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ ) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
1 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ طŒ ( ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ط¯ط±ط´ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ظ†طھ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طŒ ط³ظٹط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظٹط¯ ظ…ط­ط¶ (ط®ط§ظ„طµ ) ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ).
2 ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ ( ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ ) .
3 ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ†ظ‰ ( ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ) .
4 ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ .
5 ظˆ 6 ظˆ 7 ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط« (ط¹ ) .
9 ظˆ 10 ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط´طھط±طŒ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ (ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ) .
11 ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) .
ظˆ ط³ط§ط¯ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¢ظ„ ط­ط³ظ† (ط¹ ) .(69)
ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰  
ط¯عکط®ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ†طµظˆط±طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط´طھط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ†ظپط³ ط²ظƒظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ„ط§ط¯ ظ‡ظ†ط¯ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط¯ظ† ط¬ط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ†طµظˆط± ظپط±ط³طھط§ط¯ظ†ط¯ .
ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ…ظˆط³ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط­ط¶ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط²ط§ط± طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط²ط¯ظ†ط¯ .(70)
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ†طµظˆط± ط¯ظˆط§ظ†ظٹظ‚ظ‰ طŒ ط´ظ‡ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھ طŒ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯عکط®ظٹظ…ط§ظ†ط´ طŒ ط³ط§ط¯ط§طھ ط¹ظ„ظˆظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط³طھع¯ظٹط±ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ„ط§ط¨ظ„ط§ظ‰ ط³طھظˆظ†ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط§ط¯ط§طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط²ظٹط¨ط§ ط±ظˆظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط§ط، طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ط¬ط± ظˆ ع¯ظ„ ط³طھظˆظ† ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط¬ط§ط³ظˆط³ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ظ…ط§ط´طھظ†ط¯ طھط§ ط§ظˆ طھط®ظ„ظپ ظ†ظƒظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط، ط§ط² طھط±ط³ ط®ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط³طھظˆظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظ„ط´ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ط³ظˆط®طھ طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط³طھظˆظ† ط³ظˆط±ط§ط®ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ طŒ طھط§ ط±ط§ظ‡ طھظ†ظپط³ ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† طŒ ظ…ط³ط¯ظˆط¯ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظ†ط¨ط§ط´ طŒ طµط¨ط± ظƒظ† طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ظپط±طµطھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط§ط®ظ„ ط§ظٹظ† ط³طھظˆظ† ط®ط§ط±ط¬ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط³ط§ط®طھ .
ط¢ظ† ط¨ظ†ط§ط،طŒ ظ†ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¨ طŒ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط³طھظˆظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ طŒ طھظˆ ط±ط§ ط¢ط²ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط±ظˆطŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒظ† طŒ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ…ظ† ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط± ط¯ط³طھ ظ…ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط§ط¯ظ… طŒ طھط§ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¬ط¯طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط²ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط¨ظ†ط§ط، ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط¨ط²ط§ط± ط¨ظ†ط§ظٹظ‰ طŒ ظ…ظˆظ‰ ط³ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ طھط±ط§ط´ظٹط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ظˆ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط¯ط±طھ ظ…ط±ط§ط¬ط¹طھ ظ†ظƒظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ… ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ظٹظ† ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظٹظپطھظ‰ .
ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط§ط² ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط§ط·ط±ط´ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ظ‰ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¯ظ„ظٹظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ… ( طھظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ع¯ط²ط§ط±ط´ ظƒظ† ) .
ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ع¯ط±ظٹط®طھ ظˆ ط؛ط§ظٹط¨ ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط¬ط§ ط±ظپطھ .
ط¨ظ†ط§ط، ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ‰ طŒ ط¢ط¯ط±ط³ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ظˆظ‰ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ط´ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ† ط¢ط¯ط±ط³ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ط²ظ†ط¨ظˆط±طŒ ط´ظ†ظٹط¯ظ… طŒ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظٹظ‡ طŒ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… طŒ ظˆ ظ…ظˆظ‰ ط³ط± ظ¾ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھظ… .(71)
ظ…ط¨ط§ط±ط²ط§طھ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ…ط«ظ„ط«  
ط§ط² ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط¢ظپط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ظ¾ط±ع†ظ… ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ†ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ط±ط§ظپط±ط§ط´طھ طŒ ط­ط³ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ظپط® ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظپط®(72) ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ طھط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط´ظ‡ظٹط¯ ظپط® ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ .
ظ†ظ‡ط¶طھ ط§ظˆ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ع†ط´ظ…ع¯ظٹط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط¨ظˆظ†طµط± ط¨ط®ط§ط±ظ‰ ط› ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط§ط² ظپط® ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¬ظ‡طھ ط¯ظٹع¯ط± ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظپط® ط¨ط§ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ طŒ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظپط® ظ†ظٹط² ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒظ‡ط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ .
ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ط§طھ ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظپط® ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظ†ط¨ط±ط¯ ط³ط±ط³ط®طھط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ط´ع¯ظپطھ ط§ط³طھ .
ط®ظˆظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظٹع†ع¯ط§ظ‡ ط­ط§ط¶ط± ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط¯ع¯ط±ظٹظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ط±ظپظ‡ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ع†ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط› ط¢ط´ظ†ط§ظ‰ طµظ…ظٹظ…ظ‰ ظˆ ظٹط§ط± ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± ظ‚طµط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ط±ط§ط¨ ظˆ ظ†ظˆط§ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ظˆطھ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظˆ ط¹ظٹط´ ظˆ ظ†ظˆط´ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط¬ط±ظ… ط±ط´ط§ط¯طھ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ط¨ط± ط¶ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظˆ ط³طھظ…ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ع†ظ‚ط¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط³طھط§ظٹط´ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ط› ظˆ ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ طŒ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط± طھظ¾ط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ط´ظ‚ ط®ط¯ط§ ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط§ظ†ط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ .
ط¢ط؛ط§ط² ظˆ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† (ط´ظ‡ظٹط¯ ظپط® )  
ظ‡ط± ط³ط§ظ„ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ†ط³ط¨طھط§ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¹ط§ط²ظ… ط­ط¬ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط®ط³طھ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 169 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ط› ط¯ط± ط§ظٹظ† ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط› ظ…ط®طµظˆطµط§ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط´ظ‡ظٹط¯ ظپط® ) ط¯ط± طھظ…ط§ط³ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طھظ…ط§ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط› ط¨ظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ع¯ط²ط§ط±ط´ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط§ط² ط§ظٹظ† طھظ…ط§ط³ طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط®ط·ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ط± ط´ط¯طھ ظپط´ط§ط± ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظپط²ظˆط¯ طŒ ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط­طھ ط¢ط²ط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ .
ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† طھط±ط³ ظˆ ط²ط¨ظˆظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‚ط§ظ…ظˆط³ ط¹ظ„ظˆظٹظٹظ† ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ¾ط§ظٹظ…ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط±ط´ط§ط¯طھ ظˆ ط¯ظ„ط§ظˆط±ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ط› ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط®ظپظ‚ط§ظ† ظˆ ط§ط®طھظ†ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط®ظˆظ†ظٹظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط® ط¯ظ‡ط¯.
ط¢ط±ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ط± طھط¨ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط³ظˆط®طھ ط§ط² ظٹظƒ ط·ط±ظپ ظ†ظˆظƒط±ط§ظ† ظˆ ع†ط§ظƒط±ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط³ط®طھ ط¯ط± طھظ„ط§ط´ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظٹظƒط³ط±ظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‡ط§ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظ†ط¯ طھط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط³ط§ظ‚ط· ظƒظ†ظ†ط¯ط› ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط±ط´ط§ط¯طھ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ 23 ظ†ظپط± ط§ط² ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¯طŒ ظˆ ط´ظ‡ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± طھطµط±ظپ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ .
ط±ظ‡ط¨ط± ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ طŒ ط¢ط²ط§ط¯ظ…ط±ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط´ظ‡ظٹط¯ ظپط® ) ط§ط³طھ ط› ظˆ ط§ط² ط¬ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ظ†ظˆط± ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظˆ ط±ظˆط´ظ† ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط³ظ…ط§ ط§ط² ظپط±طµطھ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ طھظ†ط¸ظٹظ… ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط³طھط§ظٹط´ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط± ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط±ظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… طŒ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ…ظ† ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§(ظ‚ط±ط¢ظ† ) ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .
ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ط² طھط±ط³ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ع¯ط±ظٹط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… طھظ„ط§ط´ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط› ظ…ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ط¬ظ‡ط²ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط³ظ… ط­ط¬ ط¨ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط¬ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ط§ ط³ظٹطµط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ظ‡ظ…ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط­ط¬ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ط§ط²ظ… ظ…ظƒظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ظپط±ط³ط®ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظپط® ظ„ط´ظƒط± ظ…ط¬ظ‡ط² ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ .
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ طµظپ ط¢ط±ط§ط¦ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط¯ظ„ظ†ط´ظٹظ† ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯طŒ ط·ظˆظ„ظ‰ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¦ط±ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط´ط¹ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ط±ظ‚ ط´ظ…ط´ظٹط± ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ طھط­طھ ط§ظ„ط´ط¹ط§ط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ .
ط¯ط´ظ…ظ† ط³ظپط§ظƒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط§ط³ظٹط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط±ط§ ظƒط´طھ ظˆ ط¨ظٹط´ ط§ط² طµط¯ ط³ط± ط§ط² ط¨ط¯ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظ‡ط§ط¯ظ‰ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط³ظٹط±ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط±ط¯ظ† ط²ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط´ظ…ظ† ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆط­ط´طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط§ط² ط®ط´طھ ظˆ ع¯ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظ†طھط³ط§ط¨ ط¯ط§ط´طھ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ‡ط±ط§ط³ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ظ…ط±ط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ظˆ ط´ظ‡ط§ظ…طھ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط› ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ظˆظٹط±ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ„ط°ط§ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ (ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط²ظٹط² ) ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯!(73)
ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط§طµظ„ ط³ظٹط§ط³طھ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ظٹط§ظ… ظ‚ظ‡ط±ظ…ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط´ظ‡ظٹط¯ ظپط® ) ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ طھظƒط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ط± طµط­ظ†ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ظ…طھظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ط§ ط·ط§ط؛ظˆطھ ط¹طµط± ط®ظˆط¯ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹طµط± ظ…طھظˆظƒظ„ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ 
ط¯ط± ط¹طµط± ظ…طھظˆظƒظ„ (ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ) ظ†ظٹط² ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط± ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ط§ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ط¯ظٹط¯طھط±ظٹظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³طھظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھ ظˆ ظٹط§ ط¯ط± ط¨ط¯ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھظˆظƒظ„ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط§ط² ظƒظ…ظƒ ظ…ط§ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ط³ط®طھظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط³طھظˆط± ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¹ظ„ظˆظ‰ ظƒظ‡ظ†ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظٹظƒ ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ط±ط³طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط³ط§ظ„ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¨طھ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ â€چ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² طھظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط® ط±ظٹط³ظ‰ طŒ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط®طھظ‰ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط·ط§ظ‚طھ ظپط±ط³ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ…طھظˆظƒظ„ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ طŒ ظˆ ظ…ظ†طھطµط± ط¨ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ†ط´ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ط´ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط·ط±ظپ ظƒط±ط¯ .(74)
ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ طھط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ط² ط؛ظٹط± ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ظٹط² ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط؛ظٹظˆط±طŒ ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ظ…طھ طŒ ظپط¯ط§ظƒط§ط±طŒ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظˆ ظ¾ط± طµظ„ط§ط¨طھ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط·ط§ط؛ظˆطھظ‡ط§ ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ط¬ط§ط¹طھظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ (ط§ط¨ظ† ط³ظƒظٹطھ ط§ظ‡ظˆط§ط²ظ‰ )طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط§ط¯ظٹط¨ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ط§ط² ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¯طھظ‰ ظ…طھظˆظƒظ„ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط¹ظ„ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ط§ظ„ظ…ط¹طھط² ظˆ ط§ظ„ظ…ط¤ ظٹط¯ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¬ط´ظ† ظ…طھظˆظƒظ„ طŒ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…طھظˆظƒظ„ ظ†ظٹط² ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط³ظƒظٹطھ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ط¨ظٹط´طھط± ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ‰ ظٹط§ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ ) ط±ط§طں
ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ† ظ‚ظ†ط¨ط±ط§ ط®ط§ط¯ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظٹط± ظ…ظ†ظƒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط¨ظ†ظٹظƒ
: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ‚ظ†ط¨ط± ط؛ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² طھظˆ ظˆ ط§ط² ظ¾ط³ط±ط§ظ† طھظˆ ط¨ط±طھط±ظ†ط¯ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ع†ط±ط§ ظ¾ط³ط±ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط³ظ†ط¬ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط±طھط± ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طں .
ظ…طھظˆظƒظ„ ظ…ط؛ط±ظˆط±طŒ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط§ط³ط® ظƒظˆط¨ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظ…ط§ط؛ ط³ظˆط®طھظ‡ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¯عکط®ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‰ ط±ط­ظ… ط§ظˆطŒ ط²ط¨ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط³ظƒظٹطھ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ…ط±ط¯ ط´ط¬ط§ط¹ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯(75)
ط¢ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظ†طھظٹط¬ظ‡ طھط±ط¨ظٹطھ طµط­ظٹط­ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§طµظˆظ„ ظ…ط´طھط±ظƒ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط­طھظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظ„ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ط§طµظˆظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ طھط±ط¨ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ â€چ ط¢ط²ط§ط¯ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ†ظ‚ط´ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± طھط´ظٹط¹ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ†  
ط¯ط± ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط¨ظ„ طŒ ط¨ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ طھظˆط§ظ†ط§ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ ظƒظ‡ 99 ط¯ط±طµط¯ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ طŒ ط؛ظٹظˆط±طŒ ظ¾ظٹظƒط§ط±ع¯ط± ظˆ ظ¾ط± طµظ„ط§ط¨طھ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط¢ط«ط§ط± طھط±ط¨ظٹطھظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ط³ط¦ظˆظ„ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط­ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظƒطھط¨ طھط´ظٹط¹ ط¨ط§ظٹط¯ طھط¨ظ„ظٹط؛ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ظ†ظٹط² طھظ„ط§ط´ ط®ط³طھع¯ظ‰ ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ظٹط±طŒ ط¨ط§ ط§ظٹط«ط§ط± ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط¬ط³طھع¯ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ…ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط´ظٹط¹ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ط¨ظ‡ ط³ط²ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ظ†ط¯.
ع¯ط±ط§ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط´ظٹط¹ طŒ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط­ظ„ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط¹ظ„ظ„ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ط¯ط§ط±ط¯ .(76)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ„ظ„ ع¯ط±ط§ظٹط´ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ طھط´ظٹط¹ طŒ ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ ظˆ طھظ…ط§ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
طھظˆط¶ظٹط­ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¯ط§ط±ظƒ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ 12673 (ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظˆ ط´ط´طµط¯ ظˆ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط³ظ‡ ) ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(77)طŒ ظ…ط±ط§ظ‚ط¯ ط¨ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظ‚ط§ط· ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط§ط³طھ .
ط¹ظ„ظ„ ظˆط±ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† 
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ع†ظ‡ط§ط± ط¹ظ„طھ ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯:
1 ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®طھ ط¯ط± ظپط´ط§ط± ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ ط¹طµط± ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ط´ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط± ط®ط·ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¬ط³طھط¬ظˆظ‰ ط¬ط§ظ‰ ط§ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط³طھط¬ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ظ† طھط±ظٹظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ظٹط±ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ â€چ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظˆ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ط´ط§ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظˆ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ط¨ط·ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط±ط§ظ† ط§ظƒط«ط±ظٹطھ ظ‚ط±ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ طھط§ ط¹طµط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظˆ ط¨ط¹ط¯طŒ ط³ظ†طھظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ 24 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط±طŒ ط­ط¯ظٹط«ط³ظ„ط³ظ„ط© ط§ظ„ط°ظ‡ط¨ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯(78) ظ‡ظ…ظ‡ ط³ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط´ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظˆ (ط¯ط®طھط± ظٹط²ط¯ع¯ط±ط¯ ط³ظˆظ… ) ط¯ط± ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ظ…ط±طŒ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط¨ط·ظ‰ ط¨ظ‡ طھط´ظٹط¹ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ظˆ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ† ط¹طµط±طŒ ط³ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط§طµط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
2 ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ظ‡ط¨ط± ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظˆ طھط´ظٹط¹ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† طŒ ظ†ظ‚ط´ ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
3 ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط§ظƒط«ط±ط§ ظ…ط¨ط§ط±ط² ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ†ظٹط±ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھظ†ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط·ط§ط؛ظˆطھظ‰ طŒ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط°ط¨ ظ†ظٹط±ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. 4 ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¯ط± ط³ط§ظ„ 200 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ظˆط±ظˆط¯ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط¯ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ط³ظٹط§ط³طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† (ظ‡ظپطھظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ) ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط®ظˆط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯طŒ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط´ط§ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظپطھطµط¯ ظ†ظپط± طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¹طµظˆظ…ظ‡ (ط³ ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± طµط¯ ظ†ظپط± طھط´ظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .(79)

 

next page

fehrest page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation