بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع), محمد تقى عبدوس و محمد محمدى اشتهاردى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ± -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ² -
     faraaz_seereh_emaamaan_jeld_2_abdoos_eshtehaardi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - غ³ -
     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
 

 

 
 

ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ (ط¹ ) ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ…

ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ط¹ط¨ط¯ظˆط³ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط§ط´طھظ‡ط§ط±ط¯ظ‰

- غ² -


طھظ„ط§ط´ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ط²ط© ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ…  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظ„ط§ظپطµظ„ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط§ط³طھ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ط²ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط´ط±ظٹظپط´ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ…ط±ظ‚ط¯ ط´ط±ظٹظپ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ طŒ ظ†ظ‚ط´ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ع¯ط±ط§ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ طھط´ظٹط¹ ط¯ط§ط´طھ .
ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹طµط±طŒ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط³ظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§طµط¨ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظپظˆط° ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 22 (ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ظ…ط± ) ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظپطھط­ ط´ط¯طŒ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ظ„ظٹظپظ‡ طŒ ظ†طµط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ .(80)
ظ…ظ‡ط§ط¬ط±طھ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ط²ظ‡ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط±طŒ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظˆط±ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط± ع¯ط±ط§ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ طھط´ظٹط¹ ط¯ط§ط´طھ .
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ†ط¬ط§ط´ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ظ…ط®ظپظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ظˆط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط´ط¨ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط®ظپظٹط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ط²ظ‡ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯(81)
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ ع†ظ‡ط§ط± ظˆط§ط³ط·ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… (ط¹ ) ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯(ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…طھط¹ط¯ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط¨ ط­ط¯ظٹط« ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ . ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ . ط§ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… (ط¹ ) ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظƒط±ط¯ط› ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ظƒطھط§ط¨ظٹظˆظ… ظˆ ظ„ظٹظ„ط© طŒ ظˆ ظƒطھط§ط¨ط®ط·ط¨ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ )طŒ ظˆ ظƒطھط§ط¨ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‰ ...
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط³ط§ظ…ط±ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ…طھظˆظƒظ„ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¸ظ†ظٹظ† ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ )طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط² ع¯ط²ظ†ط¯ ظ…طھظˆظƒظ„ طŒ ظ…ط®ظپظٹط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط´ظ‡ط± ط³ط§ظ…ط±ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ¾ظٹظƒ (ظ¾ط³طھع†ظ‰ ) ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط·ط¨ط±ط³طھط§ظ† (ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ† ) ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯ط± ط³ط±ط¯ط§ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط®ظپظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ظƒظ… ظƒظ… ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ(82) ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھظ‡ط§ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط­ظƒظٹظ… ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ طھط´ظٹط¹ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .
ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… (ط¹ ) 
1 ظ…ط±ط­ظˆظ… طµط¯ظˆظ‚ (ط±ظ‡ ) ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط¹ط·ط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظƒط¬ط§ ط¨ظˆط¯ظ‰ طں
ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ…ط§ ط§ظ†ظƒ ظ„ظˆ ط²ط±طھ ظ‚ط¨ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¹ظ†ط¯ظƒظ… طŒ ظ„ظƒظ†طھ ظƒظ…ظ† ط²ط§ط± ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ )
: ط§ع¯ط± ظ‚ط¨ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط´ظ…ط§ ط§ط³طھ طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط«ظˆط§ط¨ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . (83)
2 ط§ط¨ظˆط­ظ…ط§ط¯ ط±ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط±ظپطھظ… طŒ ع†ظ†ط¯ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط§ط² ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط±ط§ ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹط§ ط­ظ…ط§ط¯ ط§ط°ط§ ط§ط´ظƒظ„ ط¹ظ„ظٹظƒ ط´ظٹظ‰ ط، ظ…ظ† ط§ظ…ط± ط¯ظٹظ†ظƒ ط¨ظ†ط§ط­ظٹطھظƒ ظپط³ظ„ ط¹ظ†ظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ط§ظ‚ط±ط§ط،ظ‡ ظ…ظ†ظ‰ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
: ط§ظ‰ ط­ظ…ط§ط¯!ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط¯ظٹظ† ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط³ظƒظˆظ†طھ ط´ظ…ط§ ط¨ط± طھظˆ ظ…ط´ظƒظ„ ط´ط¯طŒ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… (ط¹ ) ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒظ† طŒ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط³ط§ظ† .(84)
3 ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط±ظپطھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط±ط­ط¨ط§ ط¨ظƒ ظٹط§ ط§ط¨ط§ط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ط§ظ†طھ ظˆظ„ظٹظ†ط§ ط­ظ‚ط§
: ط¢ظپط±ظٹظ† ط¨ط± طھظˆط§ظ‰ ط§ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… طŒ طھظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ (ط¯ظˆط³طھ ظ…ط§) ظ‡ط³طھظ‰ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ط§طµظˆظ„ ط¹ظ‚ط§ط¦ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹط§ ط§ط¨ط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… طŒ ظ‡ط°ط§ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط±طھط¶ط§ظ‡ ط¨ط¹ط¨ط§ط¯ظ‡ طŒ ظپط§ط¦ط¨طھ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط«ط¨طھظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ط«ط§ط¨طھ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظٹظˆط© ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط§ظ„ط¢ط®ط±ط©
: ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… !ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ظٹظ† ظ…ظ† ظˆ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ¾ط³ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¯ظٹظ† ط§ط³طھظˆط§ط± ط¨ط§ط´ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ط³طھظˆط§ط±طŒ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط«ط§ط¨طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯. (85)
ع†ظƒظٹط¯ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹طµط± ط¯ط± ط´ظ‡ط±ط±ظ‰ ظ¾ظ‰ ط±ظٹط²ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ طµط¨ط§ط­ظ‰ طŒ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ طµط§ط­ط¨ ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ظƒط§ظپظ‰ (ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ظˆ ط±ظˆط¶ظ‡ ظƒط§ظپظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ط§ 8 ط¬ظ„ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظˆط¹ ظƒط§ظپظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظƒطھط¨ ط§ط±ط¨ط¹ظ‡ ط§ط³طھ )طŒ ط§ظٹظ† ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط³ظƒظˆظ†طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ظ†ظˆط´طھ :
ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ظٹط® ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ (ظ…طھظˆظپظ‰ 329 ظ‡ .ظ‚ ط§ظ‡ظ„ ظƒظ„ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ„ظٹظ† (ط¨ط± ظˆط²ظ† ط­ط³ظٹظ† ) ط§ط² ط±ظˆط³طھط§ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± 38 ظƒظٹظ„ظˆظ…طھط±ظ‰ ط¬ظ†ظˆط¨ ط؛ط±ط¨ظ‰ ط´ظ‡ط± ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ظ¾ط¯ط± ط§ظˆط´ظٹط® ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظˆ ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظˆط´ظٹط® ط¹ظ„ط§ظ† ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆط³طھط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ .(86)
ط§ظˆ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ‰ طھط±ط¨ظٹطھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ†ط´ط§ط، ط¢ط«ط§ط± ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط²ط§ط¯ظ‡ طŒ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط´ط§ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ )  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ظ¾ط± ط¨ط±ظƒطھط´ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط­ظƒظٹظ… ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ طھط´ظٹط¹ ط¯ط± ط§ظٹط±ط§ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ ع†ط±ط§ط؛ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط´ط±ظٹظپط´ ط¯ط± ط´ظٹط±ط§ط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط§ط±ط´ط§ط¯طŒ ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
: ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒط±ظٹظ… طŒ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹط³ظٹط±ظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯طŒ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ظ‡ط²ط§ط± ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ .(87)
ظ…ط§ط¯ط± ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ… ط§ط­ظ…ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ط² ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ (طھظˆط³ط· ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط§ظ„ط±ط´ظٹط¯ ) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆط¯ط§ظٹط¹ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظ¾ط±ط¯طŒ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط± ظˆظ‚طھظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ط§ط² طھظˆ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط¢ظ† ط·ظ„ط¨ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط± طھظˆ ظˆ ط³ط§ظٹط± ظ…ط±ط¯ظ… ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹط¯ .
ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ ) ظ†ط²ط¯ ط§ظ… ط§ط­ظ…ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ†طھ ط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯طŒط§ظ… ط§ط­ظ…ط¯ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ظ¾ط¯ط±طھ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طں
ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ط² ط¯ظپظ† ظ¾ظٹظƒط± ط§ظˆ ط¬ط¯ط§ ظˆ ظپط§ط±ط؛ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ… ط› ط§ظ…ط§ظ†طھظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯طŒ ط¨ظ‡ طھظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‚ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ط§ظ†ط³ ظˆ ط¬ظ† ظ‡ط³طھظ… .
ط§ظ… ط§ط­ظ…ط¯ ط§ط² ط´ط¯طھ ط؛ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ )طŒ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ع†ط§ظƒ ط²ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظ¾ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯.
ظƒظ… ظƒظ… ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط´ط§ظٹط¹ ط´ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط§ط­ظ…ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط§ظ…ط§طھ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… طھطµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظٹط¹طھ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظپطµط§ط­طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ط؛طھ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… !ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ط¯ط±ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆ ط´ظ…ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ظ…ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ظٹظ… .
ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط³ط®ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط³طھط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ
ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظˆط¯طŒ طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ ) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ…ظˆط¯ .
ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط¹طµط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ )طŒ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظپط§ط±ط³ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚طھظ„ط؛ ط®ط§ظ† ط§ط³طھط§ظ†ط¯ط§ط± ظˆ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط´ظٹط±ط§ط² ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظٹط±ط§ط²طŒ ظ…ط·ظ„ط¹ ط´ط¯ (ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظٹط§ط³طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§(ط¹ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ طھط؛ظٹظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯) ط³ظ¾ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ط´طھ ظپط±ط³ط®ظ‰ ط´ظٹط±ط§ط² ط¯ط± ظ…ط­ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…((ط®ط§ظ† ط²ظٹظ†ط§ظ† )) ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط¨ط§ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ‚طھظ„ط؛ ط®ط§ظ† طŒ ط¬ظ†ع¯ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظٹط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ظ‚طھظ„ط؛ ط®ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ظ‚طµط¯ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط§ظˆ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ع†ظ†ظٹظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ظˆ ع†ظ†ط¯ ظ†ظپط± ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ†ط´ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظٹط±ط§ط² ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط´ظٹط±ط§ط² ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ط­ظ„ ظ…ط±ظ‚ط¯ ط´ط±ظٹظپ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ظˆ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ .(88)
ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط®ظ„ظˆطµ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ â€چ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆظ† ط¬ظˆط´ط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط¨ط°ط±ظ‡ط§ظ‰ طھط´ظٹط¹ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¹طµط±طŒ ظˆ ط§ط¹طµط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط§ط´ظٹط¯ .
ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ ) ظˆ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ طŒ ط²ط§ظ‡ط¯طŒ ط؛ظٹظˆط± ظˆ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ع†ظˆظ†ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ‚ طŒ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط²ظٹط± طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯: ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طھط¯ط±ظٹط³ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط¯ط±ط³ ط§ظˆ ط´ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ… ط› ط±ظˆط²ظ‰ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯طŒ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ع¯ط±ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ظƒظپط´ ظˆ ط¹ط¨ط§ ظ†ط²ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط´ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆ ط¨ظ†ط´ظٹظ† .
ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طں!
ط³ظ¾ط³ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ط´ط³طھ طŒ ط­ط§ط¶ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯:ط´ظ…ط§ ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ط¯ط± ط­ط¶ط±طھ ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ ) ظ‡ط³طھظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ طھظˆط§ط¶ط¹ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ‰ طں!!.
ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ظپطھ : ط³ط§ظƒطھ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظٹط´ ط³ظپظٹط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ط°ط§ ظƒط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظ„ظ… ظٹط¤ ظ‡ظ„ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط´ظٹط¨ط© ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ظپطھظ‰ ظˆ ظˆط¶ط¹ظ‡ ط­ظٹط« ظˆط¶ط¹ظ‡ ط§ظ†ظƒط± ظپط¶ظ„ظ‡ طŒ ظ†ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ…ط§ طھظ‚ظˆظ„ظˆظ† طŒ ط¨ظ„ ط§ظ†ط§ ظ„ظ‡ ط¹ط¨ط¯
: ظˆظ‚طھظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظٹظ† ط±ظٹط´ ط³ظپظٹط¯ ط±ط§ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ (ط§ظ…ط§ظ…طھ ) ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ†ظ…ط§ظٹظ… طںطŒ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± (ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ) ط´ظ…ط§طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ† ط؛ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظ‡ط³طھظ… . (89)
طھظˆط¶ظٹط­ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )  
ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ 99 ط¯ط±طµط¯ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ طŒ ظ¾ط§ط±ط³ط§طŒ ط؛ظٹظˆط±طŒ ط´ط¬ط§ط¹ طŒ ظ…ط¨ط§ط±ط² ظˆ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ط§ط² ظپط¶ط§ط¦ظ„ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ†ظ‚ط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طµط­ظٹط­ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯
ظˆظ„ظ‰ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ظٹظƒ ط¯ط±طµط¯ ط¨ظٹط´طھط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯:
1 ط­ط³ظ† ط§ظپط·ط³ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§طµط؛ط± ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ…ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) .
2 ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظپط·ط­ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) .
3 ظˆ 4 ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظˆط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¯ظˆ ظ†ظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) .
5 ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ظˆ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) .
6 ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ظƒط¨ط± طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) .
7 ط²ظٹط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) .
8 ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ظˆ ط¹ظ…ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± .
طھظˆط¶ظٹط­ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط§ظ…ط¨ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظپط±ط§ط² ظˆ ظ†ط´ظٹط¨ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ¾ط§ظٹط´ط§ظ† ظ„ط؛ط²ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط²ط§ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¨ظ‰ ط±ط§ظ‡ظ‡ ط±ظپطھظ†ط¯:
ط­ط³ظ† ط§ظپط·ط³ ظ¾ط³ط± (ط¹ظ„ظ‰ ) ط§طµط؛ط± ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظ†ظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظƒط§ط±ط´ ط¨ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ط§ ظƒط§ط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ .
ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆطµظٹطھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ط§ظپط·ط³ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¯.
ط³ط§ظ„ظ…ظ‡ ظƒظ†ظٹط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯:ط§ظˆ ط¨ط§ ظƒط§ط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظ¾ظˆظ„ ط¨ط¯ظ‡ظٹظ… طں
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظ†ط¨ط§ط´ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط§ظ„ط°ظٹظ† ظٹطµظ„ظˆظ† ظ…ط§ ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ† ظٹظˆطµظ„ ظˆ ظٹط®ط´ظˆظ† ط±ط¨ظ‡ظ… ظˆ ظٹط®ط§ظپظˆظ† ط³ظˆط، ط§ظ„ط­ط³ط§ط¨
: طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط¢ظ† ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط³ط®طھظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ†ط¯ . (ط±ط¹ط¯ 21 ) ...
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظپط·ط­ ظ¾ط³ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط­ظ‚ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظƒ ظپط·ط­ظٹظ‡ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ â€چ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ† ط§ط®ط§ظƒ ط³ظٹط¬ظ„ط³ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ظˆ ظٹط¯ط¹ظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ط© ط¨ط¹ط¯ظ‰ ظپظ„ط§ طھظ†ط§ط²ط¹ظ‡ ط¨ظƒظ„ظ…ط© ظپط§ظ†ظ‡ ط§ظˆظ„ ط§ظ‡ظ„ ظ„ط­ظˆظ‚ط§ ط¨ظ‰
: ظ¾ط³ط±ظ… !ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ( ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ )ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط²ط§ط¹ ظ†ظƒظ† طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ط¯ طŒ ط§ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ( ظٹط§ ظ†ظˆط¯) ط±ظˆط² ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .(90)
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ طŒ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ‡ط§ط±ظˆظ† (ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ط·ط§ط؛ظˆطھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ) ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظٹط´ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط¨ط¯ع¯ظˆط¦ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¶ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ظˆط±ط§ظ†ط¯ظ†ط¯(91)
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ…ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط± ط²ظٹط± ظٹظƒ ط³ظ‚ظپ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ظ… طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‚ط·ط¹ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯ ( ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط§طµظ„ ظ†ظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط±طŒ ط°ظƒط± ط´ط¯ )(92)
ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ط¨ط± ط¶ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…ط´ ط³ط±ظƒظˆط¨ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ط®ظ„ط¹ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظ† ظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط§ظ…ط± ظ„ظ„ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظˆ ظ„ظٹط³ ظ„ظ‰ ظپظٹظ‡ ط­ظ‚
: ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط­ظ‚ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . (93)
ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ )طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ظپط±ظٹط¨ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ط±ظ…ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط·ط¹ط§ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ... طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ظٹظ†ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .
ظˆ ظ„ظƒظ† ظ‚ط¯ ط³ظ…ط¹طھ ظ…ط§ ظ„ظ‚ظ‰ ظٹظˆط³ظپ ظ…ظ† ط§ط®ظˆطھظ‡ : ظˆظ„ظ‰ طھظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ط´ ع†ظ‡ ظƒط´ظٹط¯طں!(94) ( ظ…ظ† ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظ†ط¬ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… ).
ط²ظٹط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط± طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ )طŒ ط¯ط± ط¨طµط±ظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ†ط³ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒط´ظٹط¯ ( ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط²ظٹط¯ ظ†ط§ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ط²ظٹط¯ ط¢طھط´ ط§ظپط±ظˆط²طŒ ع¯ظپطھظ†ط¯) ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ظˆ طھظˆط³ط· ظ‚ظˆط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط³ط±ظƒظˆط¨ ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§(ط¹ ) ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ ) ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ظƒط±ط¯ .
ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ طŒ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ظ†ع¯ظˆظٹط¯(95)
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ط®ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ظƒظˆظپظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظ…ط؛ط±ظˆط± ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ظ…ط®طµظˆطµ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط¹طµظٹطھ ط®ط¯ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ط¯طŒ ظ¾ط³ طھظˆ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ طھط± ط§ط² ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظ‡ط³طھظ‰ !
ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ط§ ظٹظ†ط§ظ„ ط§ط­ط¯ ظ…ط§ ط¹ظ†ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ظ„ط§ ط¨ط·ط§ط¹طھظ‡ طŒ ظˆ ط²ط¹ظ…طھ ط§ظ†ظƒ طھظ†ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ…ط¹طµظٹطھظ‡ طŒ ظپط¨ط¦ط³ ظ…ط§ ط²ط¹ظ…طھ
: ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ط¯ط§طŒ ظˆ طھظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھ ط®ط¯ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ طŒ طھظˆ ط¨ط¯ ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ .
ط²ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظ‡ط³طھظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ظ…ط§ط¯ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ط³ط± ظ†ط§ط­ظ‚ط´ ع¯ظپطھ :
ط±ط¨ ط§ظ† ط§ط¨ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ظ‰ ظˆ ط§ظ† ظˆط¹ط¯ظƒ ط§ظ„ط­ظ‚ ظˆ ط§ظ†طھ ط§ط­ظƒظ… ط§ظ„ط­ط§ظƒظ…ظٹظ†
: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§ ظ¾ط³ط±ظ… ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ (ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¹ط°ط§ط¨ ظ†ط¬ط§طھ ط¨ط¯ظ‡ ) ظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ طھظˆ ( ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط¬ط§طھ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ) ط­ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظƒظ… ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط±طھط±ظ‰ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ†ظ‡ ظ„ظٹط³ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ظƒ ط§ظ†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط؛ظٹط± طµط§ظ„ط­
: ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظˆ ط¹ظ…ظ„ ط؛ظٹط± طµط§ظ„ط­ظ‰ ط§ط³طھ .(96)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ط± ظ†ظˆط­ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع¯ظ†ط§ظ‡ط´ طŒ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ† ظ†ظˆط­ (ط¹ )طŒ ط®ط§ط±ط¬ ط³ط§ط®طھ .(97)
ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طµط±ط§ط­طھ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¯ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ظƒط§ظ† ظ„ظ… ظٹط·ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظپظ„ظٹط³ ظ…ظ†ط§ :ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ .(98)
ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ط¹ط« ط¢ط²ط§ط± ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ طŒ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظƒط«ط± ط¹ظ…ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ ظ¾ط³طھ ظˆ ط¹ظٹط§ط´ط§ظ† ظ‡ظˆط³ط¨ط§ط²طŒ ظˆ ط¢ظ„ط§طھ ظ„ظ‡ظˆ ظˆ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظˆط§ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظپط§طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ )طŒ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھط´ طŒ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬طھ (ط¹ ) ( ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ط¨ظˆط¯ ) ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط¨ط± ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ طŒ ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ .(99)
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ طµط§ط¯ظ‚ ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ (ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ) ط§ظˆ ط´ط®طµظ‰ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ظ…طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ظ‚ طŒ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ . (100)
ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط°ظƒط± ظ…ط·ظ„ط¨ ظپظˆظ‚ طŒط¢ظ…ط¯ظ‡ :
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع¯ظˆط¦ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظ… ظƒظ‡ ط·ط§ط؛ظˆطھ ط¹طµط±ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط¬ط³طھط¬ظˆظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ ( ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ) ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¬ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظˆظƒظٹظ„ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¨ط± ط­ط±ظ… ط§ظˆ ظˆط§ظ†ظ…ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط­ط±ظٹطµ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظˆظ„ظ‰ ط®ط¯ط§ (ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± طµظˆط±طھ ظٹط§ظپطھظ† ط§ظˆ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ظٹط±ط§ط« ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ طھطµط§ط­ط¨ ظƒظ†ط¯... (101)
ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) 
ظ…ط­ط¯ط« ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط® ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¨ظ† ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھظˆط³ط·ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ظ‰ ( ط¯ظˆظ…ظٹظ† ظ†ط§ظٹط¨ ط®ط§طµ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ع†ظ†ط¯ ط³ط¤ ط§ظ„ ( ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ ) ظ†ظˆط´طھظٹظ… .
ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯:
ط§ظ…ط§ ظ…ط§ ط³ط§ط،ظ„طھ ط¹ظ†ظ‡ ط§ط±ط´ط°ظƒ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط«ط¨طھظƒ ظˆ ظˆظ‚ط§ظƒ ظ…ظ† ط§ظ…ط± ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط±ظٹظ† ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ†ط§ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظ…ظ†ط§طŒ ظپط§ط¹ظ„ظ… ط§ظ†ظ‡ ظ„ظٹط³ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ط­ط¯ ظ‚ط±ط§ط¨ط© طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ظ†ظƒط±ظ†ظ‰ ظپظ„ظٹط³ ظ…ظ†ظ‰ ظˆ ط³ط¨ظٹظ„ظ‡ ط³ط¨ظٹظ„ ط§ط¨ظ† ظ†ظˆط­ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ ط³ط¨ظٹظ„ ط¹ظ…ظ‰ ط¬ط¹ظپط± ظˆ ظˆظ„ط¯ظ‡ طŒظپط³ط¨ظٹظ„ ط§ط®ظˆط© ظٹظˆط³ظپ (ط¹ )
: ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط´ط± ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ…ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط­ظپط¸ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظٹظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ طŒ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ¾ط³ط± ظ†ظˆط­ (ط¹ ) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظ…ظˆظٹظ… ط¬ط¹ظپط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط±ط§ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) ط§ط³طھ . (102)
ظƒظˆطھط§ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ : ط¯ط± ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ طŒ طھظˆط¬ظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط²ظٹط± ط¬ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… : ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ط¹ط§طµظٹط§ ظپظ‡ظˆ ط¹ط§طµ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط­ط¨ ظ…ط·ظٹط¹ط§ ظپظ‡ظˆ ظ…ط·ظٹط¹ طŒ ظˆ ظ…ظ† ط§ط¹ط§ظ† ط¸ط§ظ„ظ…ط§ ظپظ‡ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… طŒ ظˆ ظ…ظ† ط®ط°ظ„ ط¹ط§ط¯ظ„ط§ ظپظ‡ظˆ ط¸ط§ظ„ظ… طŒ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظٹط³ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ط­ط¯ ظ‚ط±ط§ط¨ط© ظˆ ظ„ط§ ظٹظ†ط§ظ„ ط§ط­ط¯ ظˆظ„ط§ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط·ط§ط¹ط©
: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ظˆط¯ط´ ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط·ظٹط¹ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ط·ظٹط¹ ط§ط³طھ طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ…ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظˆط¯ط´ ط³طھظ…ع¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط§ط¯ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط¸ط§ظ„ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¨ظٹظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‡ظٹع†ظƒط³ طŒ ط®ظˆظٹط´ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظٹع†ظƒط³ ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط§ظˆ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ( ط¢ظٹظ‡ 101 طھط§ 103 ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ†ظˆظ† ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظپط§ط°ط§ ظ†ظپط® ظپظ‰ ط§ظ„طµظˆط± ظپظ„ط§ ط§ظ†ط³ط§ط¨ ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظٹظˆظ…ط¦ط° ط¨ظٹظ†ظ‡ظ… ظٹظˆظ…ط¦ط° ظˆ ظ„ط§ ظٹطھط³ط§ط¦ظ„ظˆظ† ظپظ…ظ† ط«ظ‚ظ„طھ ظ…ظˆط§ط²ظٹظ†ظ‡ ظپط§ظˆظ„ط¦ظƒ ظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ظپظ„ط­ظˆظ† ظˆ ظ…ظ† ط®ظپطھ ظ…ظˆط§ط²ظٹظ†ظ‡ ظپط§ظˆظ„ط¦ظƒ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط®ط³ط±ظˆط§ ط§ظ†ظپط³ظ‡ظ… ظپظ‰ ط¬ظ‡ظ†ظ… ط®ط§ظ„ط¯ظˆظ†
: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط± طŒ ط¯ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط³ط¨ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظƒظ…ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھط±ط§ط²ظˆظ‰ (ط³ظ†ط¬ط´ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ) ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط³طھع¯ط§ط±ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ طھط±ط§ط²ظˆظ‰ ط¹ظ…ظ„ط´ط§ظ† ط³ط¨ظƒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ظ…ط§ظٹظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ظˆط²ط® طŒ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ . (103)
ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظƒظ…ط§ظ„ ط¯ظ‚طھ ط±ط§ ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ط±ظƒط§ظ† ظˆ ط§طµظˆظ„ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط´ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظٹط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ( ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ظٹظƒ ط¯ط±طµط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§) ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظˆع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طں
ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„
ظ†ط®ط³طھ ط¨ط§ظٹط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط­ (ط¹ ) ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ظˆظ„ظˆط§ظ„ط¹ط²ظ… ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­طھظ…ط§ ط¯ط± طھط±ط¨ظٹطھ ظپط±ط²ظ†ط¯طŒ ط¯ظ‚طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظƒظ†ط¹ط§ظ† ظپط±ط¯ظ‰ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¹ط°ط§ط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ظ†ط¨ظˆطھ ظ†ظˆط­ (ط¹ ) ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .(104)
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ (ط¹ )طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ط´ â€چ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ...(105)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰
ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط± ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظ†ط¬ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط®ظ„ط§طµظ‡ ظƒط±ط¯:
1 ظ…ط§ط¯ط± ظ†ط§ط¨ط§ط¨ 2 ط­ط³ط§ط¯طھ 3 ط­ط¨ ط¬ط§ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… 4 ظ¾ظˆظ„ ظ¾ط±ط³طھظ‰ 5 ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط¨ط¯ .
طھظˆط¶ظٹط­ ط¢ظ†ظƒظ‡ :
1 - ظ†ظ‚ط´ ظ…ط§ط¯ط±: ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ط¯ط± ط§ط² ظ‡ط± ط¬ظ‡طھ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طھط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ طµط­ظٹط­ طھط±ط¨ظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ظ¾ط¯ط± ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط؛ط°ط§ظ‰ ط­ظ„ط§ظ„ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ¾ط¯ط± ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ط§طھ ط¹ط±ظپط§ظ†ظ‰ ظ…ظ…طھط§ط²ظ‰ ط¨ط±ط³ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ط¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¸ط±ظپظٹطھظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظƒط³ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظˆ ط³ظ‚ظˆط·طŒ ط¯ط± ظ…ط§ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط´ظƒ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ â€چ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆط±ط§ط«طھ طŒ ط­ط§ظ„ط§طھ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ…طھظ‚ط¶ظ‰ (ظ†ظ‡ ط¹ظ„طھ )طŒ ط¯ط± طھظƒظˆظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‚ط´ ظپط·ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط³ط¹ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† طµط§ظ„ط­ ظˆ ط´ط¬ط§ط¹ ظˆ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ظ†ط§طµط§ظ„ط­ ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ…ط³ط± ظ†ظˆط­ ظˆ ظ„ظˆط· ط¯ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¬ط¹ط¯ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ط´ط¹ط« ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظƒط±ط¯ .
ط¯ط± ط¯ط±ع¯ظٹط±ظ‰ ط¬ظ†ع¯ ط¬ظ…ظ„ طŒ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط±ط´ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ†ظپظٹظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ† !طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ†ظپظٹظ‡ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ط§ظ†ط¯ طھط§ طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…طھظˆظ‚ظپ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± طھظٹط±ظ‡ط§ طھظˆظ‚ظپ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط¨ط§ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ .
ظپط¶ط±ط¨ظ‡ ط¨ظ‚ط§ط¦ظ… ط³ظٹظپظ‡ ظˆ ظ‚ط§ظ„ ط§ط¯ط±ظƒظƒ ط¹ط±ظ‚ ظ…ظ† ط§ظ…ظƒ
ط¨ط§ ظ‚ط§ط¦ظ…ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ط´ ط¨ط± ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ع¯ظ‰ (ط§ط±ط«ظ‰ ) ط§ط² ظ…ط§ط¯ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ طھظˆ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(106)
2 ط­ط³ط§ط¯طھ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®طµط§ظ„ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ط´طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‰ ط±ط­ظ… ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظٹظˆط³ظپ طŒ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ( ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ„ظٹط§ظ‚طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ ) ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط­ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط­ط³ ط­ط³ط§ط¯طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ظٹظˆط³ظپ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯.
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯(ط¹ ) ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :ظˆ ط§ظ„ط­ط§ط³ط¯ ظ„ط§ط®ظٹظ‡ : ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط­ط³ط§ط¯طھ ظˆط±ط²ظٹط¯ . (107)
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ظٹط³ ظ…ظ†ط§ ط§ظ„ط§ ظˆ ظ„ظ‡ ط¹ط¯ظˆ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھظ‡
: ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ط،طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ .
ط´ط®طµظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¨ظ†ظˆ ط§ظ„ط­ط³ظ† ظ„ط§ ظٹط¹ط±ظپظˆظ† ظ„ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ‚: ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) [ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ] ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ظ„ظ‰ طŒ ظˆ ظ„ظƒظ† ظٹظ…ظ†ط¹ظ‡ظ… ط§ظ„ط­ط³ط¯ : ع†ط±ط§طŒ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط®طµظ„طھ ط­ط³ط§ط¯طھ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط­ظ‚ طŒ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ .(108)
ط¢ط±ظ‰ ط­ط³ط§ط¯طھ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ع†ظ†ط¨ط±ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ )طŒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ‡ط´ط¯ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط­ط³ط¯ ط±ط§ط،ط³ ط§ظ„ط¹ظٹظˆط¨ :ط­ط³ط§ط¯طھ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط²ط´طھظٹظ‡ط§ ط§ط³طھ . (109)
3 ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ : ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ طŒ ط¯ظ„ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®طµظ„طھ ط²ط´طھ ط­طھظ‰ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ†ظ…ظˆط¯ .
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظپط·ط­ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ :ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¬ط§ظ‡ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط± ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ… طŒ ع†ط±ط§ ظ…ظ† ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ظ¾ط¯ط±ظ… ظ†ط¨ط§ط´ظ… طŒ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ…ط±ط´ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ط±ظˆط²طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ط¯ط± ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .
ط¬ط¹ظپط± ظƒط°ط§ط¨ طŒ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط­ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط±ظٹط§ط³طھ طŒ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ â€چ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ…ط± ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظƒظˆطھط§ظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط³ظ† 45 ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 271 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ .(110)
ط§ظٹظ† ظپط±ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¹ط¨ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ط§ ط±ظ‡ط¨ط± ط­ظ‚ طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط§ ظ‚ط·ط¹ ط±ط­ظ… ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط¹ظ…ط±ط´ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
4 ظ¾ظˆظ„ ظ¾ط±ط³طھظ‰ : ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظˆظ„ ظ¾ط±ط³طھظ‰ طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¬ظ†ط§ظٹط§طھ ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظٹط²ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ظٹط´ ط¯ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ¾ظˆظ„ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ†ظƒطھظ‡ ط¶ط¹ظپ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط§ظ„ظ‰ طŒ ظƒظ…ظƒ ط´ط§ظٹط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظپط²ظˆظ† ط·ظ„ط¨ظ‰ طŒ ط¨ط§ط¹ط« ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ¾ظˆظ„ طŒ ط­طھظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ ) طھط­ط±ظٹظƒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ…ط§ظ†ظ†ط¯: ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ع¯ظپطھ : ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظˆظٹظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط¯ع¯ظˆظٹظ‰ طŒ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) طھط­ط±ظٹظƒ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ط§ط±ظˆظ† طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ط°ط¨ط­ظ‡ ( ط¯ط±ط¯ ط´ط¯ظٹط¯ ع¯ظ„ظˆطŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¯ظٹظپطھط±ظ‰ ) ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ ط­طھظ‰ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ظٹظƒ ط¯ط±ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…طµط±ظپ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ط°ظ„طھ ظ…ط±ط¯ .(111)
ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظˆطŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظˆظ„ ظ¾ط±ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ظٹطµط¯ ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… طھظˆط³ط· ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ ) ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ :
ط§ط¬ط¹ظ„ ظ‡ط°ط§ ظپظ‰ ط¬ظ‡ط§ط²ظƒ ظˆ ظ„ط§ طھط¤ طھظ… ظˆظ„ط¯ظ‰
: ط§ظٹظ† ظ¾ظˆظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ط±ط¬ ط³ظپط±طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ط¨ط±طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط±ط§ ظٹطھظٹظ… ظ†ظƒظ† .
ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظˆ ظ†ظ…ظƒ ظ†ط´ظ†ط§ط³ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ¾ظˆظ„ طŒ ظ‡ط§ط±ظˆظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¶ط¯ ط¹ظ…ظˆظٹط´ طŒ طھط­ط±ظٹظƒ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظ‡ط§ط±ظˆظ† طŒط¯ظˆظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¬ط§ظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط·ظˆظ„ظ‰ ظ†ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط®ط§طµظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ ظˆ ط±ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¯ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ط®ظ„ط§ط، ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظپط¹ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط§ظ…ظˆط§ظ„ط´ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ط´ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ :
ظ…ط§ ط§طµظ†ط¹ ط¨ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظˆطھ :ط§ظٹظ† ظ¾ظˆظ„ظ‡ط§ ط±ط§ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… طŒ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¬ط§ظ† ظƒظ†ط¯ظ† ظ‡ط³طھظ… . (112)
5 ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط¨ط¯: ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط³ط§ط¦ظ„ طھط±ط¨ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط¨ط¯طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط³ط¹ط¯ظ‰ :

ظ¾ط³ط± ظ†ظˆط­ ط¨ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¨ظ†ط´ط³طھ
ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆطھط´ ع¯ظ… ط´ط¯
ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط§ط¹ط± ط¯ظٹع¯ط±:
طھط§ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط² ط§ط² ظٹط§ط± ط¨ط¯
ظٹط§ط± ط¨ط¯ ط¨ط¯طھط± ط¨ظˆط¯ ط§ط² ظ…ط§ط± ط¨ط¯
ظ…ط§ط± ط¨ط¯ طھظ†ظ‡ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط²ظ†ط¯
ظٹط§ط± ط¨ط¯ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ…ط§ظ† ط²ظ†ط¯
ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† (ط¢ظٹظ‡ 28 ظˆ 29 ظپط±ظ‚ط§ظ† ) ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… : ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¨ط¯ط§ظ† طŒ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ظپط³ظˆط³ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظٹط§ ظˆظٹظ„طھظ‰ ظ„ظ… ط§طھط®ط° ظپظ„ط§ظ†ط§ ط®ظ„ظٹظ„ط§ ظ„ظ‚ط¯ ط§ط¶ظ„ظ†ظ‰ ط¹ظ† ط§ظ„ط°ظƒط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط° ط¬ط§ط¦ظ†ظ‰ ظˆ ظƒط§ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظ„ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط®ط°ظˆظ„ط§
: ط§ظ‰ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ† طŒ ظƒط§ط´ ظپظ„ط§ظ† (ط´ط®طµ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ) ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ… ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط­ظ‚ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¬ط§ط¯ظ‡ ط±ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ .
ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظٹط§ظƒ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ط±ط© ط§ظ„ط§ط´ط±ط§ط± ظپط§ظ†ظ‡ظ… ظƒط§ظ„ظ†ط§ط±طŒ ظ…ط¨ط§ط´ط±طھظ‡ط§ طھط­ط±ظ‚ : ط­طھظ…ط§ ط§ط² ظ…ط¹ط§ط´ط±طھ ط¨ط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ† طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢طھط´ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† طŒ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ†ط¯ . .(113)
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظپط·ط­ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط§ظˆ ظٹط§ط¯ ط´ط¯طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط±ط´ط¯ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ ) ظ‚ط¯ ط¹ظ„ظ… ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ... ظˆ ط¹ظ…ط±ط´ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ط§طھ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ ط¨ط§ ط­ط´ظˆظٹظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¬ط«ظ‡طŒ ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† ط¯ظˆ ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ظ…ط­ط´ظˆط± ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ†ط­ط±ظپ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆ ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط§ط³ط¯ ظƒط±ط¯ .(114)
ط³ظ‡ ظ†ظƒطھظ‡ طھظƒظ…ظٹظ„ظ‰ :  
ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ طھط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ‡ ظ†ظƒطھظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† طھظƒظ…ظٹظ„ ط¨ط­ط« طŒ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯.
1 ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ط³طھ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¹ظƒط³ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ظ¾ط³طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ط²ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط³طھ طŒ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط؛ط°ط§ظ‡ط§ ظˆ ... ظ…ظˆط¬ط¨ ع†ظ†ظٹظ† طھظپط§ظˆطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 27 ط³ظˆط±ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ظˆ طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ط­ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظٹطھ ظˆ طھط®ط±ط¬ ط§ظ„ظ…ظٹطھ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ظ‰
: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§!طھظˆ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھظپط§ط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط±ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظˆ ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ
ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ .
ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط¹ظ†ظ‰ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(115) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظˆط±ط§ط«طھ طŒ ظٹظƒ ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ظ‚ط·ط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظƒط§ظپط±ط²ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ‚ظˆظ‰ طŒ ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ¾ظٹظ…ط§ظٹط¯طŒ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط؛ظپظ„طھ ظˆ ط؛ط±ظˆط±طŒ ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ†ظ‡ ظƒط§ظپط±ط²ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط²ط§ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ط؛ط±ظˆط±!
2 ط§ط­طھط±ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط§ط¯ط§طھ طŒ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ظپظˆظ‚ ط§ظ„ط¹ط§ط¯ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ…ظƒطھط¨ظ‰ ط¨ط± ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ†ط³ط¨ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ظ„ط§ظ„ ط­ط¨ط´ظ‰ طŒ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ط­طھط±ظ… ظˆ ط¹ط²ظٹط² ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط¨ظˆظ„ظ‡ط¨ ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظˆط±ط¯ ظ„ط¹ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ .
ط§ظ…ظٹط± ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ظˆظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ† ط§ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ط¨ط¹ط¯طھ ظ„ط­ظ…طھظ‡ طŒ ظˆ ط§ظ† ط¹ط¯ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ† ط¹طµظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ظ‚ط±ط¨طھ ظ‚ط±ط§ط¨طھظ‡
: ط¯ظˆط³طھ ظ…ط­ظ…ط¯(طµ ) ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ†ط³ط¨ظ‰ ط§ظˆ ط¯ظˆط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ†ط³ط¨ظ‰ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ط§ط´ط¯ . (116)
3 ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظپط¸ ظ†ظˆظ†ظ‡ط§ظ„ط§ظ† ظˆ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨ظٹطھ طµط­ظٹط­ طŒ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط­ظٹط·ظ‡ط§ ط±ط§ ط³ط§ظ„ظ… ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ظٹط·ظ‡ط§ظ‰ ط³ط§ظ„ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ط¨ط§ط¨ ظƒظ†طھط±ظ„ ظƒط±ط¯ .
ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط¨ط¯طŒ ط¨ظ„ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظˆ ط¢ظپطھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ظ†ط¨ط®ط´ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ط؛ط¨ط§ظ† طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط±ظˆط±ط´ ظ†ظ‡ط§ظ„ ط®ظˆط¯طŒ ظƒظˆط´ط´ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظ„ط§ ظˆ ط¢ظپطھ ط±ط§ ظ†ع¯ظٹط±ط¯طŒ طھط§ط± ظˆ ظ¾ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ظ„ ط§ظˆ ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط®ط·ط± ط³ظ‚ظˆط·طŒ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ ط¢ظپطھ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ط¨ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ طھط§ ط±ط§ظ‡ ظ†ظپظˆط°ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ط´ظˆط¯ .
ط§طµظ„ ظ‡ط´طھظ… : ط®ظˆط§ط¨ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط± ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) 
ط§ط´ط§ط±ظ‡ :  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ… طŒ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† (ط±ط¤ ظٹط§) ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¹ظ…ط±طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¹ظ…ظٹظ‚ظ‰ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‰ ط®ط¨ط± ظ†ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ط±ظˆط§ظ†ظƒط§ظˆط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹظ… .
ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط±ط¤ ظٹط§ ( ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† )طŒ ط±ظٹط´ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ طŒ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² طµط­ظٹط­ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† طŒ ط¨ظ‰ طھظپط§ظˆطھ ط¹ط¨ظˆط± ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ط®ظˆط§ط¨ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط¯ط§طŒ ظˆ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚ طŒ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط·ط±ظ‚ ط®ط¯ط§ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طŒ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھ طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 23 ط³ظˆط±ظ‡ ط±ظˆظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ظˆ ظ…ظ† ط¢ظٹط§طھظ‡ ظ…ظ†ط§ظ…ظƒظ… ط¨ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ط§ط± ...
: ظˆ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط§ط³طھ .
ط®ظˆط§ط¨ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط¨طھ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط³ط§ط®طھط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظˆ ظ‡ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ„ط²ط§ظ…ط§ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظ†ظٹط§ط² ط±ظˆط­ ظˆ ط¬ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ طŒ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ط¯.
طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ط±ط¤ ظٹط§  
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨طµظٹط±طھ ط¨ظٹط´طھط±طŒ ط¨ط­ط« ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظ¾ظ‰ ع¯ظٹط±ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط²ظٹط± طھظˆط¬ظ‡ ظ†ظ…ط§ط¦ظٹظ… :
1 ظ‡ظٹع† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط¯ظˆظ† ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ط§ ظ…ظ† ط­ظ‰ ط§ظ„ط§ ظˆ ظ‡ظˆ ظٹظ†ط§ظ… ط®ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„
: ظ‡ط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ط¯طŒ ط¬ط² ط°ط§طھ ظ¾ط§ظƒ ط®ط¯ط§ .(117)
2 ط®ظˆط§ط¨ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ظ‡ظˆظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ†ط³ط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¢ظ† ظ¾ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ„ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ط´ط§ظ† ط§ظ†ط¯ظƒ ط§ط³طھ طŒ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ„ طŒ ظ¾عکظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط³ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط¹ظ…طھ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظ‚ظˆط§طŒ ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆ ظˆ ط±ظپط¹ ط®ط³طھع¯ظ‰ ط³ظ„ظˆظ„ظ‡ط§ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طھط¬ط¯ظٹط¯ ظ†ط´ط§ط· ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظ„ط§ط´ ظ…ط¬ط¯ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 9 ط³ظˆط±ظ‡ ظ†ط¨ط§ط، ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‡ط¨طھ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ظ†ظˆظ…ظƒظ… ط³ط¨ط§طھط§
ظˆظ…ط§ ط®ظˆط§ط¨ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´طھط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ…
ظˆط§عکظ‡ ط³ط¨ط§طھ طŒ ط§ط² ط³ط¨طھ طŒ ط¯ط± ظ„ط؛طھ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط§ط·ط¹ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ظ†ظ‰ طھط¹ط·ظٹظ„ ظƒط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ„ط·ظٹظپظ‰ ط¨ظ‡ طھط¹ط·ظٹظ„ ظ‚ط³ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ظ‰ ط§ط² ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ط¬ط³ظ…ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ط§ط²ط³ط§ط²ظ‰ ط§ط¹ط¶ط§ط، ط®ط³طھظ‡ ظˆ ظپط±ط³ظˆط¯ظ‡ طŒ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ظˆ طھظ‚ظˆظٹطھ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ â€چ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط¨ط± ط§ط«ط± ط§طµط§ط¨طھ طھط±ظƒط´ طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھظ‰ ط§ط² ط³ط±ط´ طŒ ط§طµظ„ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط±ع¯ ط®ظˆط§ط¨ظ… ط¢ط³ظٹط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظ‚ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط´ط¨ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط§ط´ ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ طھط§ طµط¨ط­ ط¯ط± ط±ظ†ط¬ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط¨ظˆط¯.
ط®ظˆط§ط¨ ع†ظٹط³طھ طں: ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‚ط¯ظٹظ… ظˆ ط¬ط¯ظٹط¯طŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ط®طھظ„ظپ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ .
ظˆظ„ظ‰ ط¯ط± ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط®ظˆط§ط¨ ظٹظƒظ†ظˆط¹ ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ (ظٹظƒظ†ظˆط¹ ظ…ط±! ط§ط³طھ طŒظ…ظ†طھظ‡ط§ ظ…ط±ع¯ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ظƒظ… ط±ظ†ع¯ طŒ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 412 ط³ظˆط±ظ‡ ط²ظ…ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ط§ظ„ظ„ظ‡ ظٹطھظˆظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ†ظپط³ ط­ظٹظ† ظ…ظˆطھظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„طھظ‰ ظ„ظ… طھظ…طھ ظپظ‰ ظ…ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ ...
: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط§ط±ظˆط§ط­ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ط±ع¯ طŒ ظ‚ط¨ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط› ط§ط±طھط¨ط§ط· ط±ظˆط­ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† طŒ ط³ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ : 1 ط§ط±طھط¨ط§ط· طµط¯ ط¯ط± طµط¯ (ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ) 2 ط§ط±طھط¨ط§ط· ظ†ط§ظ‚طµ ظˆ ظƒظ… ط±ظ†ع¯ (ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ظˆط§ط¨ ) 3 ظ‚ط·ط¹ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظƒط§ظ…ظ„ (ظ…ط±ع¯ ) ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¶ط¹ظٹظپ ظ…ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯
4 ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† : ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ظˆ ط§ظ†ظˆط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§طµظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط«ظ„ط§ط«ط© : ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طھط­ط²ظٹظ† ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹط­ط¯ط« ط¨ظ‡ ط§ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ†ظپط³ظ‡ طŒ ظپظٹط±ط§ظ‡ ظپظ‰ ظ…ظ†ط§ظ…ظ‡
: ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط± ط³ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ : 1 ط¬ظ†ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ‡ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط´ط§ط±طھظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ط³طھ . 2 ط§ظپظƒط§ط± ظˆظ„ع¯ط±ط¯ ظˆ ط¢ط´ظپطھظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . 3 ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ( ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ظٹط§ ط´ظƒظ„ ط¯ظٹع¯ط± ) ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯(118) ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ط«ظ„ط§ط«ط© ظˆط¬ظˆظ‡ : ط¨ط´ط§ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ طھط­ط°ظٹط± ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† طŒ ظˆ ط¶ط§ط¶ط؛ط§ط« ط§ط­ظ„ط§ظ…
: ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط± ط³ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ : 1 ط¨ط´ط§ط±طھظ‰ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† 2 ظˆ ظ‡ط´ط¯ط§ط± طھظ„ظ‚ظٹظ†ط§طھظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط´ظٹط·ط§ظ† 3 ظˆ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† .(119)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ط´ ظ…ظپط¶ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ظپط¶ظ„ طŒ
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ‡ط§ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ…ظٹط®طھظ‡ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‡ط§طŒ ط±ط§ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ (ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ) ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ظپط§ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡ طŒ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ط¯ط± ظ…طµط§ظ„ط­ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‡ط§طŒ ط¯ط±ظˆط؛ ط§ط³طھ طŒ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظƒط§ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .
(120)
5 ط§طµظ„ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ظٹظƒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ط؛ظٹط± ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظ†ظƒط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ†طھظ‡ط§ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ظˆ ظ¾ظˆع† ط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طµط­ظٹط­ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ظ„ظ… ظٹط¤ ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ط© ظپط§ظ†ظ‡ ظ„ظ… ظٹط¤ ظ…ظ† ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡
: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طµط­طھ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھ ط±ط§ ط¨ط§ظˆط± ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(121)
ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† 
ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط² ط±ط¤ ظٹط§ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ط±ط¤ ظٹط§ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظٹظƒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط§ظ†ظƒط§ط±ظ†ط§ظ¾ط°ظٹط± ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1 ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ظٹظˆط³ظپ طŒ ط¯ط± ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط±ط´ ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ†ط®ط³طھ ط› ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظٹظˆط³ظپ ظƒظ‡ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط³طھط§ط±ظ‡ ظˆ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† ( ط¢ظٹظ‡ 5 ظˆ 102 ظٹظˆط³ظپ ).
ط¯ظˆظ… ط› ط®ظˆط§ط¨ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ظˆ ط¬ظˆط§ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† طھظˆط³ط· ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) (ط¢ظٹظ‡ 37 ظˆ42 ظٹظˆط³ظپ ) .
ط³ظˆظ… ط› ط®ظˆط§ط¨ط¯ظٹط¯ظ† ط¹ط²ظٹط² ظ…طµط±طŒ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† طھظˆط³ط· ظٹظˆط³ظپ (ط¢ظٹظ‡ 43 طھط§ 49).
2 ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… (ط¹ ) ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط°ط¨ط­ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ (ط¹ ) ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ طµط§ظپط¢طھ ط¢ظٹظ‡ 102 ظˆ 105 ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3 ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ط¯ط± ط³ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ( 1 ط§ظ†ظپط§ظ„ : 43طŒ 2 ط§ط³ط±ط§ط،: 60طŒ 3 ظپطھط­ : 27 ) ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† ط³ط®ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھظˆط¶ظٹط­ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ :
ظٹظƒ : ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 43 ط§ظ†ظپط§ظ„ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ط§ط° ظٹط±ظٹظƒظ‡ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ظ…ظ†ط§ظ…ظƒ ظ‚ظ„ظٹظ„ط§ ظˆ ظ„ظˆ ط§ط±ط§ظƒظ‡ظ… ظƒط«ظٹط±ط§ ظ„ظپط´ظ„طھظ… ظˆ ظ„طھظ†ط§ط²ط¹طھظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ظ…ط±
: ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ( ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط± ) ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ طھظˆ ظƒظ… ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ط³ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ظƒط§ط±طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ .
ط¯ط± طھظپط³ظٹط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ : ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط¯ط±طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† طŒ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ظˆط¬ط¨ طھظ‚ظˆظٹطھ ط±ظˆط­ظٹظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط´ط¯طŒ ع¯ط±ع†ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ط²ظٹط§ط¯طھط± ط§ط² طھط¹ط¯ط§ط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† طŒ ط§ظ†ط¯ظƒ ظˆ ط¶ط¹ظٹظپ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط·ظ† ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ .
ط¯ظˆ: ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 60 ط§ط³ط±ط§ط، ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ظˆ ظ…ط§ ط¬ط¹ظ„ظ†ط§ ط§ظ„ط±ظˆظٹط§ ط§ظ„طھظ‰ ط§ط±ظٹظ†ط§ظƒ ط§ظ„ط§ ظپطھظ†ط© ظ„ظ„ظ†ط§ط³
: ظˆ ظ…ط§ ط¢ظ† ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ظپظ‚ط· ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظˆط¯ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ط±ط¤ ظٹط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ طŒ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ‚ظˆظ„ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ظپط³ط±ظٹظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط­ظ„طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯: ظ…ظٹظ…ظˆظ† ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط¦ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ ط®ظ†ط¯ظٹط¯(122) . [ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظٹظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظپط³ط§ط¯ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ . ]
ط³ظ‡ : ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 27 ط³ظˆط±ظ‡ ظپطھط­ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ظ„ظ‚ط¯ طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ظ„طھط¯ط®ظ„ظ† ط§ظ„ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ„ط­ط±ط§ظ…
: ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط±ط§ط³طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط³ط§ظ„ ط´ط´ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ†ط§ط³ظƒ ط¹ظ…ط±ظ‡ طŒ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ط´ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ظپطھط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط­ط¬ ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¶ظ‰ طھطµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ„ (6 ظ‡ط¬ط±طھ ) ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³ط§ظ„ ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† ط¯ط± ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ (ط­ط¯ظٹط¨ظٹظ‡ ) ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظ…ظ…ط§ظ†ط¹طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط´ظƒ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ع¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ط¨ط§ط´ط¯طںطŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط§ظٹظ† ط±ط¤ ظٹط§طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط³ط§ظ„ ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طں
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯( ط°ظٹظ‚ط¹ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ظ‡ظپطھظ… ظ‡ط¬ط±طھ ) ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظƒظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¹ظ…ط±ط© ط§ظ„ظ‚ط¶ط§ط، ط±ط§ ط¨ط¬ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .
ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ظٹظƒ ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ظ‚ط·ط¹ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط§ط¨ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط±ط¯ظٹظپ ط®ط±ط§ظپط§طھ طŒ ظٹط§ ط­ط¯ط³ظٹط§طھ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط±ط¤ ظٹط§ظ‰ طµط§ط¯ظ‚ظ‡ 
ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط±ط¤ ظٹط§ظ‰ طµط§ط¯ظ‚ظ‡ظٹط§ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‰ طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظپظٹط¹ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظˆ ظƒط´ظپ ط§ط³ط±ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط¢ظ† ط¯ط± ط­ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ط© ط¬ط²ط، ظ…ظ† ط³ط¨ط¹ظٹظ† ط¬ط²ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط¨ظˆط©
: ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ظٹظƒ ظ‚ط³ظ… ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‚ط³ظ… ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³طھ .(123)
ظˆ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ظ…ظ†ظ‡ط§ ط¬ط²ط، ظ…ظ† ط³طھط© ظˆ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط¬ط²ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط¨ظˆط©
: ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‡ط§طŒ ظٹظƒ ظ‚ط³ظ… ط§ط² 46 ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³طھ . (124)
ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 64 ط³ظˆط±ظ‡ ظٹظˆظ†ط³ طŒ ط¯ط± ظˆطµظپ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… :
ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ط¨ط´ط±ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظٹط§ط© ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ...
: ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ طŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط´ط§ط¯ظ‰ ظ‡ط³طھ . ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ ظپظˆظ‚ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ع†ظٹط³طھ طں
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ‡ظ‰ ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط§ظ„ط­ط³ظ†ط© طŒ ظٹط±ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظپظٹط¨ط´ط± ط¨ظ‡ط§ ظپظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ظ‡
: ط§ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ†ظٹظƒظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§طŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ .)(125)
ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµ ) ظ…ظ‡ظ… طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§(ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظƒط§ظ† ط§ط°ط§ ط§طµط¨ط­ ظ‚ط§ظ„ ظ„ط§طµط­ط§ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ ظ…ظ† ظ…ط¨ط´ط±ط§طھ طں ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§
: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ‡ط± ط±ظˆط² طµط¨ط­ طŒ ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ط§ط² ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ط± ظ†ط²ط¯طھط§ظ† ط¯ط§ط±ظٹط¯طں طŒ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯.(126)
ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ظٹط§ط±ظƒظ… ط§ظˆظ„ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‰ :ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط´ظ…ط§طŒ طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط®ط±ط¯ ظ‡ط³طھظ†ط¯ .
ط´ط®طµظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط®ط±ط¯ ظƒظٹط§ظ†ظ†ط¯طں طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯ .
ط§ظˆظ„ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‰ ط§ظˆظ„ظˆ ط§ظ„ط§ط­ظ„ط§ظ… ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ط©
: طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط®ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ . (127)
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ط§ط،ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† ظˆ ط±ط¤ ظٹط§ظ‡ ط¬ط²ط، ظ…ظ† ط³ط¨ط¹ظٹظ† ط¬ط²ط، ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط¨ظˆط© طŒ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ظ… ظ…ظ† ظٹط¹ط·ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط«ظ„ط«
: ظ†ط¸ط±ظٹظ‡ ظ…ط¤ ظ…ظ† طŒ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ظˆطŒ ظٹظƒ ظ‚ط³ظ… ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‚ط³ظ… ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† (ظƒط§ظ…ظ„ ) ظٹظƒ ظ‚ط³ظ… ط§ط² ط³ظ‡ ظ‚ط³ظ… ظ†ط¨ظˆطھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(128) [ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ط±ط¤ ظٹط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¨ط§ظ„ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط¨ظˆطھ ط±ط§ ط³ظ‡ ظ‚ط³ظ…طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط±ط§ط،ظ‰ ظˆ ط±ط¤ ظٹط§ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† طŒ ط¯ط± ظٹظƒ ظ‚ط³ظ…طھ ط¢ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ . ]
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ط± ط§ظ‡ظ…ظٹطھ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظ† ط®طھط§ظ… ط§ظٹظ† ط¹ظ†ظˆط§ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ظٹظƒ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… طŒ ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط§ ط§ظ†ظ‡ ظ„ظ… ظٹط¨ظ‚ ظ…ظ† ظ…ط¨ط´ط±ط§طھ ط§ظ„ظ†ط¨ظˆط© ط§ظ„ط§ ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط§ظ„طµط§ظ„ط­ط© طŒ ظٹط±ط§ظ‡ط§ ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ… ط§ظˆ طھط±ظ‰ ظ„ظ‡
: ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ط² ط¨ط´ط§ط±طھظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ طŒ ط¬ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طŒ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ . (129)
ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†  
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھ ط±ط¤ ظٹط§طŒ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ظƒط´ظپ ظˆ ط´ظ†ط§ط®طھ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط§ظ…ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظپطھط§ط± ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… :
ظٹظƒ : ع†ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… طھط§ ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ط³طھ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… طں  
ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ طھظ‚ظˆط§طŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ طŒ ط¯ط± ط³ط·ط­ ط¨ط§ظ„ط§ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط²ظٹظ† ظ¾ط§ظƒط²ظٹط³طھظ‰ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط؛ط§ظ„ط¨ط§ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ط§ط³طھ .
ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ .
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط³طھط± ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظˆط¶ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† طھظ„ط§ظˆطھ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط³طھط­ط¨ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظƒظٹظپظٹطھ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† طŒ ط¯ظ…ط±ظˆ ظ†ط®ظˆط§ط¨ط¯طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ† ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ط±ط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ط¨ط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ط¨ ع†ظ¾ طŒ ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط¯ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¹ظˆط°طھظٹظ† ( ظ†ط§ط³ ظˆ ظپظ„ظ‚ ) ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‰ ظˆط¶ظˆ ظˆ ط¬ظ†ط¨ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ…ظˆط± ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ظˆ ط°ظƒط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¨ طŒ ظˆ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ط¨ط¨ظٹظ†ط¯.
ط¨ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³ط§ط³ طŒ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط®ط¯ط§ ظˆ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ„طµ طŒ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ع¯ظپطھط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط³ط­ط±طŒ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ طŒط§ظ„ط§ ط§ظ† ظٹظƒظˆظ† ط¬ظ†ط¨ط§ ط§ظˆ ظٹط«ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط؛ظٹط± ط·ظ‡ط± ط§ظˆ ظ„ظ… ظٹط°ظƒط± ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط­ظ‚ظٹظ‚ط© ط°ظƒط±ظ‡
: ظ…ع¯ط± ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‰ ظˆط¶ظˆ ط¨ط®ظˆط§ط¨ط¯طŒ ظٹط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ .(130)
ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط±ط¤ ظٹط§ ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ† طھط¬ط±ظ‰ ظ…ط¬ط±ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… طھظƒظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظ„ط±ط¨ ط¹ظ†ط¯ظ‡
: ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(131)
ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯:
ظ…ظ†ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظ„ط§ طھظƒظˆظ† ط§ظ„ط§ طµط§ط¯ظ‚ط© ظˆ ظ‡ظ‰ ظˆط­ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ظ‚ظٹظ‚ط© طŒ ظˆ ظ…ظ†ط§ظ…ط§طھ ط§ظ„ط§ط¦ظ…ط© (ط¹ ) ط¬ط§ط±ظٹط© ظ…ط¬ط±ظ‰ ط§ظ„ظˆط­ظ‰ ظˆ ط§ظ† ظ„ظ… طھط³ظ… ظˆط­ظٹط§
: ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ط§ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظˆط­ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظˆط­ظ‰ ط§ط³طھ ع¯ط±ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظˆط­ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ .(132)
ظˆ ظ‚ط¨ظ„ط§ ط®ط§ط·ط± ظ†ط´ط§ظ† ط´ط¯طŒ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ…ط¤ ظ…ظ† طŒ ط¬ط²ط¦ظ‰ ط§ط² ظ‡ظپطھط§ط¯ ط¬ط²ط،طŒ ظٹط§ ط¬ط²ط¦ظ‰ ط§ط² 46 ط¬ط²ط، ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط¨ظˆطھ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظٹط§ ط¬ط²ظٹظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ ط¬ط²ط، ظ†ط¨ظˆطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ .
ط¯ظˆ: ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡  
ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ظ…ظˆط¬ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ظ¾ظˆع† ظˆ ط¨ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ… ط¨ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ط³طھط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ظ…ظˆط± ط²ظٹط± ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯:
1 - ظ¾ط± ط®ظˆط±ظ‰ ط› ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:  
ط§ظ„ظ…ط³طھظ‚ظ„ ط§ظ„ظ†ط§ط¦ظ… طھظƒط° ط§ط­ظ„ط§ظ…ظ‡ :ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظƒظ… ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ط®ظˆط§ط¨ط¯طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. .(133)
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ¾ط¯ط±ظ… (ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ) ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط­ط´طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ طھط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ع¯ظپطھ :ط¯ظٹط´ط¨ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ط´ظٹط± ط³ظپظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ظ…ط§ط± ط³ظٹط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ع¯ظˆظٹط§ ط؛ط°ط§ظ‰ ظƒط´ظƒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ†ط§ط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط؛ط°ط§ ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… .
ظ¾ط¯ط±ظ… ع¯ظپطھ : ط¹ظٹط¨ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ (ط®ظˆط§ط¨طھ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھ ) ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط؛ط°ط§ظ‰ ط²ظٹط§ظ†ط¨ط®ط´ طŒ ع†ظ†ط§ظ† طµظˆط±طھظ‰ (ط´ظٹط± ط³ظپظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ط± ط³ظٹط§ظ‡ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط±طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(134)
2 ظ¾ط± ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط› ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ظƒط±ظ‰ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:  
ظ…ظ† ط§ظƒط«ط± ط§ظ„ظ…ظ†ط§ظ… ط±ط§ط،ظ‰ ط§ظ„ط§ط­ظ„ط§ظ…
: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط®ظˆط§ط¨ط¯طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯.(135)
ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط´ط®طµظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¢ط´ظپطھظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ع¯ط± ع†ظ‡ ط؛ط°ط§ظٹظ‰ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ طں
ط§ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط®ط±ظ…ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ… .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط§ط¨طھ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯ .(136)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط؛ط°ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظƒظٹظپظٹطھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط؛ط°ط§ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظپط±ط§ط¯ ط³ط±ط¯ ظ…ط²ط§ط¬ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ .
3 ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ‡ط§: 
ظˆ طھط¨ ط´ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¯ظٹط¯ظ† ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ طŒ ط§ط«ط± ط¯ط§ط±ط¯ .
4 ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ : 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ ط¯ظٹط¯ظ† ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´طھظپظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ظˆط­ط´طھ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¢ط´ظپطھظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§:
ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ( ط¹ )طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط¨ط§ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ظ„ط­ط³ظٹظ† : ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع†ظ‡ ظƒط§ط±طں!
ط­ط¬ط§ط¬ ط¨ظ† ظٹظˆط³ظپ طŒ ط¬ظ†ط§ظٹطھظƒط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ طھط§ط±ظٹط® طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط± (ظ…ظپط³ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط¹ظ‡ ) ط±ط§ ظƒط´طھ طŒ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط± :ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¬ط¨ظٹط± ع†ظ‡ ظƒط§ط±طں
5 ط§ط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ† ط­ظ‚ظˆظ‚ ظˆط§ط¬ط¨ : 
ط´ط®طµظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ط¯ظٹط¯طŒظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظˆط³ط· ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط°ظ‡ط¨ ظپظ‚ظ„ : ط§ظ†ظƒ ظ„ط§ طھط¤ ط¯ظ‰ ط§ظ„ط²ظƒط§ط©
: ط¨ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆ طھظˆ ط²ظƒط§طھ ط§ظ…ظˆط§ظ„طھ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظ…ط¹ ط¢ظ† ط´ط®طµ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط´ط®طµ â€چ ع¯ظپطھ :ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ظ† ط²ظƒط§طھ ط§ظ…ظˆط§ظ„ظ… ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ¾ط³ ط§ط² ط§ط·ظ„ط§ط¹ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ† ظƒظ†طھ طھط¤ ط¯ظٹظ‡ط§طŒ ظ„ط§ طھط¤ ط¯ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ظ‡ط§ :ط§ع¯ط± ط²ظƒط§طھ ط§ظ…ظˆط§ظ„طھ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ طµط§ط­ط¨ط§ظ†ط´ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .(137)
6 ط®ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط­ظ‰ ظˆ ظپظƒط±ظ‰  
ظ†ظٹط² ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ ظˆ ظƒط§ط¨ظˆط³ظ‡ط§ظ‰ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ...
ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط´ظپطھظ‡ طŒ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ظپظˆظ‚ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط³ظ‡ : ط¹ظ…ظˆظ…ظٹطھ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡  
ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† طŒ ظٹظƒ ط§ظ…ط± ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط³طھط«ظ†ط§ط،طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ†طھظ‡ط§ ط­ط§ظپط¸ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ‡ط§ ط¶ط¹ظٹظپ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ط§ط·ط±طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط³ظپط§ط±ط´ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط²ظˆط¯طھط± ظٹط§ط¯ط¯ط§ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظپط±ظ‚ظ‰ ط¨ظٹظ† ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط²ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ط¤ ظٹط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط± ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯ظ‡ طŒط®ظˆط§ط¨ ط²ظ† ع†ظ¾ ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒ ط³ط®ظ† ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظƒط³ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط·ط±ط­ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ط¢ظ† ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظ‡ظ…ط³ط± ط¹ط¨ط§ط³ (ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµ ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯: ط´ط¨ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… .
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‰ طں
ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ط¨ط¯ظ† طھظˆ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ظ…ظ† ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط®ظٹط±ط§ ط±ط§ط،ظٹطھ طھظ„ط¯ ظپط§ط·ظ…ط© ط؛ظ„ط§ظ…ط§ ظپظٹظƒظˆظ† ظپظ‰ ط­ط¬ط±ظƒ
: ط®ظٹط± ط§ط³طھ طŒ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ¾ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ† ظ¾ط³ط± ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ طھظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط³ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ طŒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط®ظˆط§ط¨ ظ…ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒط±ط¯طŒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط؛ظ„ ع¯ط±ظپطھظ… ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¯ط§ظ…ظ†ظ… ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ… .(138)
ع†ظ‡ط§ط±: ط¢ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯طں  
طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظٹظƒ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ…ظ‡ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®طµط§ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طھطµط§ظپ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ط§ ظٹظƒ ظ†ظپط± ظ…ط±ط¬ط¹ طھظ‚ظ„ظٹط¯ ط§ط¹ظ„ظ… طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ظ„ظˆظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط¨ط±طھط± ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھ ظپظ†ظ‰ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ„ط§ظ‰ ظ…ط­ظ„ طŒ ظٹط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط´ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒظ† طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±طŒ ط§طµظˆظ„ظ‰ ظˆ ظپظ†ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ .
طھظˆط¶ظٹط­ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ : ط¹ظ„ظ… طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط§ط² ط¯ظˆ ط±ط§ظ‡ ظ†طµظٹط¨ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
1 ط§ط² ط±ط§ظ‡ ط؛ظٹط± ط¹ط§ط¯ظ‰ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط§ظ„طµ ظˆ ظ¾ط±ظ‡ظٹط²ظƒط§ط±ط´ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ط§ظˆظ„ظٹط§ط، ط®ط¯ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ظ†ظˆط± ظٹظ‚ط°ظپظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ† ظٹط´ط§ط،
2 ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط§ط«ط± طھط³ظ„ط· ط¨ط± ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط±طŒ ظˆ ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط·ظˆظ† ظˆ عکط±ظپط§ظ‰ ط¢ظٹط§طھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط¨ظ‡ ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط°ظˆظ‚ ط³ط±ط´ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ع†ظٹط² ط¢ط³ط§ظ†ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¨ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط¨ظ‰ ط¨ظ‰ ط±ظ‚ظٹظ‡ طŒ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ… طŒ ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ط²ط±ع¯ ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆظ„ظٹط§ظ‰ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظˆظ„ طŒ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† طŒ ط§ط² ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط± ط§ط«ط± ظ¾ط§ظƒظ‰ ظˆ ظƒظ…ط§ظ„ط§طھ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ظ„ظ… طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط±ط´ ظٹظˆط³ظپ ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ظƒط°ظ„ظƒ ظٹط¬طھط¨ظٹظƒ ط±ط¨ظƒ ظˆ ظٹط¹ظ„ظ…ظƒ ظ…ظ† طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط§ظ„ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظˆ ظٹطھظ… ظ†ط¹ظ…طھظ‡ ط¹ظ„ظٹظƒ
: ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظˆط²ط¯ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھط´ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ„ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ طŒ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ (ظٹظˆط³ظپ 6)
ظˆ ط¯ط± ط¢ظٹظ‡ 101 ط³ظˆط±ظ‡ ظٹظˆط³ظپ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط±ط¨ ظ‚ط¯ ط¢طھظٹطھظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط¹ظ„ظ…طھظ†ظ‰ ظ…ظ† طھط§ط،ظˆظٹظ„ ط§ظ„ط§ط­ط§ط¯ظٹط«
: ظ¾ط±ظˆط±ع¯ط§ط±ط§!ط¨ط®ط´ (ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ) ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظ… طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط³ط§ط®طھظ‰
ظˆ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹظ… ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹظ… :
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ط§ط² ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط¨طµط±ظ‡ طŒ ط´ط®طµظ‰ ط²ظٹط¨ط§ طµظˆط±طھ ظˆ ط²ظٹط¨ط§ ط³ظٹط±طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 110 ظ‡ .ظ‚ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ .
ظˆظ‰ ط¯ط± ط¹ظ†ظپظˆط§ظ† ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط´ط¹ظ„ ط¨ط²ط§ط²ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ط¹ط§ط´ظ‚ ظˆ ط´ظٹظپطھظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط§ظˆ ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط®ط±ظٹط¯ظ† ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ط±ط¯طŒ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط³طھ طŒ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط§ظ…ط¬ظˆظٹظ‰ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ظƒظ†ط¯ .
ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ع¯ظپطھ : ظ…ط¹ط§ط° ط§ظ„ظ„ظ‡ !ظƒظ‡ ظ…ظ† طھظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ†ط§ظپظ‰ ط¹ظپطھ ط¨ط¯ظ‡ظ… طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ ظ†طµظٹط­طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط°ظ…طھ ط²ظ†ط§ ظˆ ظ†طھط§ط¦ط¬ ط´ظˆظ… ط¢ظ† طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط²ظ† ظ…ظ†طµط±ظپ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ†طµط±ظپ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ط¨ط§ ط­ظٹظ„ظ‡ ط´ط±ط¹ظ‰ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط§ظ… ط¨ع¯ط±ظٹط²ط¯طŒ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظپط´ط§ط± ط§ط¯ط±ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ طھظˆط§ظ„طھ ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ط§ط³طھ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط²ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆط¶ط¹ ط²ط´طھ ط¯ظٹط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆ ظ…طھظ†ظپط± ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§طŒ ظ…ظˆظ‡ط¨طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط´ط§ظ…ظ„ ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ط´ط¯طŒ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ… طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ .(139)
ط§ط­طھظٹط§ط· ظˆ ظ¾ط§ظƒط²ظٹط³طھظ‰ ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† طŒ ط¯ط± ط­ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ط±ظˆط²ظ‰ ع†ظ‡ظ„ ط®ظ…ط±ظ‡ (ط³ط¨ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ) ط±ظˆط؛ظ† ط®ط±ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظ…ظˆط´ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ظˆط؛ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط®ظ…ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆط± ط±ظٹط®طھ .(140)
ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ظˆظ… طŒ ط§ط² ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† عکط±ظپ ظ†ع¯ط± ط¨ط§ ط°ظˆظ‚ ط³ظ„ظٹظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ط³طھظˆط§ط±طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ع¯ظپطھط§ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ )طŒ ط§ط³طھط®ط±ط§ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ†ظٹط² ط±ط§ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط´ظ† ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ع†ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… :
1 ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ (ط³ظˆظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ) ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طµظˆط±طھط´ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² طھط¹ط¨ظٹط±ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² طھط¹ط¨ظٹط± ط¢ظ† ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ .
ط§ط² ط§ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط±ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ طںطŒ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ع¯ظپطھ : ط§ط² ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظˆ ط§ط°ط§ ط¨ط´ط± ط§ط­ط¯ظ‡ظ… ط¨ط§ظ„ط§ظ†ط«ظ‰ ط¸ظ„ ظˆط¬ظ‡ظ‡ ظ…ط³ظˆط¯ط§
: ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¯ط®طھط±ظ‰ ظ†طµظٹط¨ طھظˆ ط´ط¯ظ‡ طŒ طµظˆط±طھط´ (ط§ط² ظپط±ط· ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ) ط³ظٹط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظ†ط­ظ„ 58 ) .
ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¬ط§ظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ط´ط¯طŒ ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظƒط±ط¯(141)
2 ط¨ط§ط² ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ظ…طھظˆظƒظ„ (ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ) ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط§ظ…ظٹط±ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط¢طھط´ ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ‡ ط¯ظٹط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط´ط¯طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط¨ط±ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ طھط¹ط¨ظٹط±ط´ ع†ظٹط³طھ طںطŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒظ†ط¯
ظ…ط¹ط¨ط± ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ط´ط®طµظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط³ط²ط§ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظٹط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ظˆ ظٹط§ ظˆطµظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ط´ط¯
ظ…طھظˆظƒظ„ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ .طں
ظپظ„ظ…ط§ ط¬ط§ط،ظ‡ط§ ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظ† ط¨ظˆط±ظƒ ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط± ظˆ ظ…ظ† ط­ظˆظ„ظ‡ط§
: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ (ظ…ظˆط³ظ‰ ) ظ†ط²ط¯ ط¢طھط´ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¨ط§ط¯ ط¢ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢طھط´ ط§ط³طھ طŒ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط§ط³طھ (ظ†ظ…ظ„ 8 )(142)
3 ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ط²ظ†ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ طھط®ظ… ظ…ط±ط؛ ط±ط§ ط²ظٹط± ع†ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ… طŒ ظˆ ط§ط² ط²ظٹط± ط¢ظ† ع†ظˆط¨ ط¬ظˆط¬ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯.
ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆطŒ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ طŒ طھظˆ ط²ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظ…ط­ط±ظ… ط±ط§ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ط±ظˆط¹ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ‰ .
ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظٹظ† طھط¹ط¨ظٹط± ط±ط§ ط§ط² ظƒط¬ط§ ط¨ط¯ط³طھ ط¢ظˆط±ط¯ظ‰ طں
ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ط² ط³ط®ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظˆطµظپ ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظƒط§ظ†ظ‡ظ… ط®ط´ط¨ ظ…ط³ظ†ط¯ط© : ظ…ظ†ط§ظپظ‚ط§ظ† طŒ ع¯ظˆط¦ظ‰ ع†ظˆط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ط´ظƒظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ط± طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ (ظ…ظ†ط§ظپظ‚ظٹظ† 4 )
طھط®ظ… ظ…ط±ط؛ طŒ ط²ظ†ط§ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ع†ظˆط¨ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظپط³ط¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¬ظˆط¬ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط²ظ†ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯(143)
ظ¾ظ†ط¬ : ظ†ظ‚ظ„ ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ط´ط®ط§طµ ط´ط§ظٹط³طھظ‡  
ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… طŒ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظٹظƒ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپظ† ظ…ظ‡ظ… طŒ ط¹ظ…ظٹظ‚ ظˆ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طµظ„ط§ط­ظٹطھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ظ…ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒظ† طŒ ظˆ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ظ‡ط± ظƒط³ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ط§ظپط±ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط§ط¢ع¯ط§ظ‡ظ‰ طŒ ظٹط§ ط­ط³ط§ط¯طھ ظˆ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط§ظپط±ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط· طھط¹ط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ طھط´ظˆظٹط´ ط®ط§ط·ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆط³ظپ (ط¹ ) ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط³طھط§ط±ظ‡ ظˆ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ طŒ
ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±ط´ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ع¯ظپطھ طŒ ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ظ„ط§ طھظ‚طµطµ ط±ط¤ ظٹط§ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط®ظˆطھظƒ ظپظٹظƒظٹط¯ظˆط§ ظ„ظƒ ظƒظٹط¯ط§ ط§ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ظ„ظ„ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¹ط¯ظˆ ظ…ط¨ظٹظ†
: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… !ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†طھ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظƒظ† ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظٹط·ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ (ظٹظˆط³ظپ 5)
ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط¬ظ„ ط·ط§ط¦ط± ظ…ط§ ظ„ظ… ظٹط¹ظٹط±طŒ ظپط§ط°ط§ ط¹ط¨ط±طھ ظˆظ‚ط¹طھ طŒ ظˆ ظ„ط§ طھظ‚طµظ‡ط§ ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظˆط§ط¯ ط§ظˆ ط°ظ‰ ط±ط§ط،ظ‰
: ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ‡ طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط§ظˆ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طھط§ ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط³ظ‚ظˆط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯( ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ط´ط¯ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§طھظپط§ظ‚ ط¨ظٹظپطھط¯) ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ طµظ…ظٹظ…ظ‰ طھظˆ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ظƒط³ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظƒظ† .(144)
ظˆ ط¯ط± ط³ط®ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ„ط§ طھظ‚طµ ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظˆ ظ†ط§طµط­ :ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظƒظ† ظ…ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ظٹط§ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡(145)
ظ†ظٹط² ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط±ط¤ ظٹط§ ظ„ط§ طھظ‚طµ ط§ظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¤ ظ…ظ† ط®ظ„ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ط­ط³ط¯
: ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظٹع†ظƒط³ ط¬ط² ظ…ط¤ ظ…ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط² ط­ط³ط§ط¯طھ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظ†ظƒظ† .(146)
ط¹طµط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظˆط¯طŒ ط²ظ†ظ‰ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط±ظپطھ طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط§ط¨ ط´ظˆظ‡ط±طŒ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… طھظ†ظ‡ ط¯ط±ط®طھ ط®ط±ظ…ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط´ظƒط³طھظ‡ ط´ط¯
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظˆظ‡ط±طھ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط´ظˆظ‡ط±ط´ طŒ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ .
ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط±ظپطھ طŒ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ظپطھ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط´ظˆظ‡ط±طھ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط¯طھظ‰ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ .
ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط´ظˆظ‡ط± ط§ظˆ ط³ظپط± ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط²ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ ظ…ط±ط¯ ع†ظ¾ ط¯ط³طھظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ع¯ظپطھ :ظˆط§ظ‰ !ط´ظˆظ‡ط±طھ ظ…ظٹظ…ظٹط±ط¯
ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ„ط§ ظƒط§ظ† ط¹ط¨ط± ظ„ظ‡ط§ ط®ظٹط±ط§:ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط®ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط²ظ† ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظ†ظٹظƒ ظƒظ†ط¯طں( ع†ط±ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ظ†ظٹظƒ ظ†ظƒط±ط¯طں )(147)
ط´ط´ : ط³ط§ط¹ط§طھ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† 
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† طŒ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ط± ع†ظ‡ ظˆظ‚طھ طھط¹ط¨ظٹط± ظˆ ظ¾ظٹط§ظ… ط¯ط§ط±ط¯طں!
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ط­ ط§ظ„ط³ظ†ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ : ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط´ط¨ طŒ ظ‚ظˆظ‰ طھط± ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط§ط³طھ طŒ ظˆ ط±ط§ط³طھ طھط±ظٹظ† ط³ط§ط¹طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط­ط± ط§ط³طھ
ظˆ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ط³ط±ط¹ظ‡ط§ طھط§ط،ظˆظٹظ„ط§ ط±ط¤ ظٹط§ ط§ظ„ظ‚ظٹظ„ظˆظ„ط©
: طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… (ط³ط§ط¹طھظ‰ ) ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ط±طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط³ط±ظٹط¹طھط± ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ .(148)
ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ط± ظ‚ط³ظ…طھ ط¢ط؛ط§ط² ط´ط¨ ط±ط§طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ط© ط§ط°ط§ ط±ط¢ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ط«ظ„ط«ظٹظ† ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظ…ط¹ ط­ظ„ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط¦ظƒط© ظˆ ط°ظ„ظƒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ظ„ط³ط­ط± ظپظ‡ظ‰ طµط§ط¯ظ‚ط© ظ„ط§ طھط®ظ„ظپ ...
: ط§ظ…ط§ ط®ظˆط§ط¨ ط±ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ† ط¯ظˆ ط³ظˆظ… ط§ط² ط´ط¨ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط±ظˆط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط³ط­ط± ط§ط³طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ط± ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط¨ ظٹط§ ط¨ظ‰ ظˆط¶ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ظˆظ‚ظپظ‡ ظˆ ظ†ظˆط³ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ . (149)
ظ‡ظپطھ : ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ† ظ…ظ‡ظ„طھ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨  
طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§طŒ ظپظˆط±ظ‰ طŒ ظٹط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ط¹ط§طھظ‰ طŒ ط¢ط´ظƒط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ طھط¹ط¨ظٹط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ظ‡ط§ ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظٹط§ ط¯ظ‡ظ‡ط§ ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† طŒ ظˆط§ظ‚ط¹ ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ…ط«ظ„ط§ طھط¹ط¨ظٹط± ط®ظˆط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆط³ظپ (ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط³طھط§ط±ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ طŒ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ ( ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± طھط®طھ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط§ظˆطŒ ظƒط±ظ†ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. )
ط´ط®طµظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ظ‚ط¯ط± ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ط¨ظٹظ† ط±ط¤ ظٹط§ ظˆ ظˆظ‚ظˆط¹ ط¢ظ† ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظپطھط¯طں طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ طŒ ط²ظٹط±ط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯: ط³ع¯ظ‰ ظ¾ظˆط²ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط­ط¶ط±طھط´ ط¢ط؛ط´طھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط¹ط¨ظٹط± ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ظˆظ‚ظˆط¹ ط§ظٹظ† طھط¹ط¨ظٹط±طŒ ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ .(150)
ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ( ط¹ ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط´ط¨ ط¹ط§ط´ظˆط±ط§طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط­ط±طŒ ط³ط±ط´ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ط§ظ†ظˆ ط§ط¦ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط§ط¹طھ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ظˆظٹط§ ع†ظ†ط¯ ط³ع¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ…ط±ط§ ط¨ع¯ط²ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ع¯ ط§ط¨ظ„ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظˆ ط´ط¯ظٹط¯طھط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ†ظ… ظ‚ط§طھظ„ ظ…ظ† ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط³ظ‰ طŒ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط§ط³طھ .(151)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط¯ظˆط¯ ظƒظ…طھط± ط§ط² ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ظٹط² ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ : ط¹ط§ظ„ظ… ط¨ط²ط±ع¯ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ (ظ…طھظˆظپظ‰ 413 ظ‡ .ظ‚ ) ط´ط¨ظ‰ ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ (ط³ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ (ط±ظ‡ ) ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظٹط§ ط´ظٹط® ط¹ظ„ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ :ط§ظ‰ ط´ظٹط® طŒ ظپظ‚ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆطŒ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط² طµط¨ط­ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ طŒ ظ…ط§ط¯ط± ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ ط±ط¶ظ‰ (ط±ظ‡ ) ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط³ظٹط¯ ط±ط¶ظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ (ط±ظ‡ ) ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط´ظٹط® ط¹ظ„ظ…ظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ظپظ‚ظ‡ : ط§ظ‰ ط´ظٹط® !ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظƒظˆط¯ظƒ طŒ ظپظ‚ظ‡ ط¨ظٹط§ظ…ظˆط² .(152)
ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط¹ط¬ظٹط¨ طŒ ط¨ظ‡ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ…ط§ط¯ط± ط³ظٹط¯ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظˆ ط³ظٹط¯ ط±ط¶ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆطŒ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظƒظˆط´ط´ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¢ظ† ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط´ط¯ظ†ط¯ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ط®ظˆط§ط¨ ظ†ظٹط²طŒ ظپط§طµظ„ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† طŒ ظˆ طھط¹ط¨ظٹط±ط´ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ†ظٹط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³ط¯ظٹط± طµظٹط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط¹ط§ظ„ظ… ط®ظˆط§ط¨ طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§(طµ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط·ط¨ظ‚ظ‰ ط§ط² ط®ط±ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ط´ ظ‡ط³طھ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ظ… ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§!ظٹظƒ ط¹ط¯ط¯ ط®ط±ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ ط¨ط®ظˆط±ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظٹظƒ ط¹ط¯ط¯ ط®ط±ظ…ط§ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ… طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظ‡ط´طھ ط®ط±ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط§ط² ط·ظ„ط¨ ط®ط±ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… طŒ طµط¨ط­ ط¢ظ† ط´ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ ) ط±ظپطھظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط·ط¨ظ‚ظ‰ ط§ط² ط®ط±ظ…ط§ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ط´ ظ‡ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظ†ط²ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط¯ط§ط¯طŒ طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط®ط±ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظٹظƒ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط®ط±ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط§ط² طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ط®ط±ظ…ط§ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ظ‡ط´طھ ط¯ط§ظ†ظ‡ ط®ط±ظ…ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ… ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ… طŒ ط¨ط§ط² ط·ظ„ط¨ ط®ط±ظ…ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ظˆ ط²ط§ط¯ظƒ ط¬ط¯ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ط²ط¯ظ†ط§ظƒ : ط§ع¯ط± ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط²ظٹط§ط¯طھط± ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ…ظ† ظ†ظٹط² ط²ظٹط§ط¯طھط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… .
ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ظپطھظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ظ†ط¯ظٹط¯ .(153)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation