بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگی سیاسی هشتمین امام, جعفر مرتضى حسینى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ± -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غµ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ· -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )

ط¬ط¹ظپط± ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… : ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ظ„ظٹظ„ظٹط§ظ†

- غ· -


2 ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ط¨ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظˆظ‰ ظٹظƒ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ظپط¶ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ط± ظ‡ط± طµظˆط±طھ طŒ ط§ظٹظ† طھط¶ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظˆظ‰ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظˆ ظ…ظ…ط§ظ†ط¹طھظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
3 ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظپط§ط¸ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ط°ظˆظ‚ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط´ط§ظٹط¹ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط­ظ‚ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ظ‚ط¶ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط¶ظ„ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظˆ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ . ظپط¶ظ„ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ((ط±ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط±ظ‡ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط­ظ‚ ط®ظˆط¯طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ط³ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ طھظˆ ط´ط±ظٹظƒ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ†ط³ط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظ‰ )).
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±ط§طھ ط³ظ‡ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯.
4 ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ…ط¬ط±ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ظ…ظ‚ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط­ظپط¸ ظ…طµط§ظ„ط­ ظ…ظ„طھ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ¾ط§ظ‰ ظ…طµط§ظ„ط­ ظ…ظ„طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظƒط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ظ…ظ‡ظ…
ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط¹ظ„ظ„ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ظ…ظ‡ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹظ… :
ط§ظ„ظپ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ط´ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ ط› ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ طھط®ظ… ظƒظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھع¯ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± طµط§ط¹ظ‚ظ‡ ط¢ط³ط§ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظپط±ط¯ ط¯ظˆظ† ظ‡ظ…طھظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط´ظƒظ„ط© ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ظ† طŒ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط¯ ط¨ط§ظƒظپط§ظٹطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ظ‰ ط¯ظˆظ„طھظ…ط±ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ط¯.
ط¨ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط­ط´طھ ع†ظ‡ ط³ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظƒظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط®طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ط³طھ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ : ((ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ… طŒ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط² ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط°ط§طھظ‰ ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط­ظپط¸ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھطھط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ....))
ط´ط¨ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ط§طµظ„ ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…طھط± ط®ط´ظ…ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ط­طھظ…ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ…ط± ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط®ط§ط·ط± ط§ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط± طھط®طھ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط´ع¯ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ط² ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طھط± ط¨ظˆط¯.
ط¬ ط­ظ‚ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯طŒ ط´ع¯ط±ط¯ ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… . ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظˆ طھط¯ط¨ظٹط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ظ†ط±ظ… ظƒظ†ط¯.
ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط¯ط±ط¯ط³ط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھ . ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ظ†ط¨ط¹ ط®ط·ط± ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط·ط¨ظ‚ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط² ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ظپظˆط° ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ظ…ع¯ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ظˆ ظ…طµظˆظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ط² طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ظˆط، ظ‚طµط¯ظ‡ط§طŒ ط¨ط¹ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯.
ظ‡ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ . ظ„ط°ط§ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ طµط¯ظ‚ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط«ط¨ط§طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع†ظ†ط¯ ظƒط§ط± ط¨ط²ظ†ط¯:
ظ†ط®ط³طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط¹ط§ط± ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² طھظ† ط¨ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط³ط¨ط² ظ¾ظˆط´ظٹط¯. ط³ط¨ط² ط´ط¹ط§ط± ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط³ط¨ط² ط§ط³طھ .(225) ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظٹظ† طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط§ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¨ط³ط± ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ‡ط´طھ ط±ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† طŒ ظˆ ظٹط§ ط³ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ† ظƒط±ط¯.
ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط³ظƒظ‡ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯.
ط³ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط؛ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظƒظˆع†ظƒطھط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ ظˆظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط®طھط± ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² طµط؛ظٹط± ظˆ ط·ظپظ„ ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯(226).
ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظ… ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ ع¯ظ…ط§ط´طھظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط¨ط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظٹط² ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط³ط§ط®طھ . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط²ظٹط±ط´ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ظ†ظٹط² ط§ط¬ط±ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط®طھط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط²ظˆظٹط¬ ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظپط¶ظ„ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ†ط±ظپطھ .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ طŒ ط¨ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظ‚ط§ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط³ظ‰ ط§ظƒط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ‰ ط¬ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­طھظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ظˆظ‰ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ع†ظ‡ ظ…طµظ…ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµ ط®ظˆط¯ ط·ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط¯ط±ط§ط² ظ…ط¯طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ… ظƒظ… ط§ط² طµط­ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ†ط¯. ط®ظˆط¯ ط§ظˆ طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط·ظˆط±ظ‰ ع¯ط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‰ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط¹ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط³ط®ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط´طھ .
ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ
ع†ط´ظ…ط¯ط§ط´طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ع¯ط±ظپطھظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط°ظٹظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯:
ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ‡ط¯ظپ
ط§ط­ط³ط§ط³ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظ†ط§ط¯ط± ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹط´ ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ظ†ظپظˆط° ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط§طµ ظˆ ط¹ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط± ط¨ظˆط¯. ط¯ط± طµظˆط±طھ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظˆط±ط´ ظٹط§ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط¶ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ط¯ظˆظ…
ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ طھط­طھ ظƒظ†طھط±ظ„ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‡ظ… ط§ط² ط¯ط§ط®ظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط®ط§ط±ط¬ ط§ظٹظ† ظƒظ†طھط±ظ„ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒظ… ظƒظ… ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط´ظˆط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± طھط²ظˆظٹط¬ ط¯ط®طھط±ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ع¯ظ…ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¬ظ„ط¨ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆظ‰ ط±ط§ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ((ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ط´ط¯ظ‰ )) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط±ظپطھظ‡ طŒ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ط§ ط°ظˆط§ظ„ط±ط¦ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھظ…ط§ط³ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒط±ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ . ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒظ…طھط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯....))(227).
ظ‡ط¯ظپ ط³ظˆظ…
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط­طھظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط± ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¹ظ„ظ… طŒ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¯ط±ط§ظٹطھط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ…طھط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ظ†ظٹط² ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط²ط¯ طھط§ ط¨ط§ ظ‚ط·ط¹ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط´ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط®ط´ظ… ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…طµظˆظ† ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ† ط´ط¹ظ„ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ طھط²ط§ظٹط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظˆظٹط´طھظ† ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط®ظ† طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط³ط¨ ظƒظ†ط¯. ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظˆ ظ†ظپظˆط° ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ط§ ط¨ط§ط² ظƒظ†ط¯.
ط¯ظƒطھط± ط´ظٹط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ((ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ط´ط¯ظ† ط¯ظٹع¯ط± طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ طŒ ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط®ط§طµظ… ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظˆظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ظƒط±ط¯ظ†ط¯))(228).
ظ‡ط¯ظپ ظ¾ظ†ط¬ظ…
ظ†ط¸ط§ظ… ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظٹط§ظ… ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒظ… ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظˆ ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط®ظˆط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط·ظ„ط¨ ط´ظ‡ط±طھ ظˆ ط·ظ…ط¹ ظ…ط§ظ„ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ظˆ ظ…ط¢ظ„ط´ط§ظ† ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ع†ظ†ط§ظ† ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظٹظƒ ظ†ظٹط§ط² ظ…ط¨ط±ظ… ط¨ظˆط¯. ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ط¬ظˆظ… ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط³ط§ظٹط± ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط´ظƒط³طھ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط±ظˆط² ط¶ط¹ظپ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆظ„طھظ‰ طŒ ظ…طھظپظƒط±ط§ظ† ط³ط§ظٹط± ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¨ط± ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط¨ط³ظ‰ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ„ط§ظٹظ‚ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ط§ظ†ط¯ظٹط´ ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط´طھ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط´طھ ط¢ط¯ظ… ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ ظˆ ط®ط´ظƒ ظˆ طھظ‡ظ‰ ظ…ط؛ط². ظ„ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¯ظٹط« ظ…طھط­ط¬ط± ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط¹ظƒط³ طŒ ظ…ط¹طھط²ظ„ظٹط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ((ط¨ط´ط± ظ…ط±ظٹط³ظ‰ )) ظˆ ((ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‡ط°ظٹظ„ ط¹ظ„ط§ظپ )) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¬ط°ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط´ط®طµظٹطھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹط´ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ طŒ ظƒط³ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط±ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ط´ط®طµظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ط´ط´ظ…
ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظ¾ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ط´ظˆط¨ ظˆ ط¨ظ„ظˆط§ ظˆ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط°ظ‡ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظ‚ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طھظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯طŒ ظ…ظ†طµط±ظپ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ظ…ظ„طھ ظƒظ…طھط± ط§ط­ط³ط§ط³ ط´ظˆط¯.
ظ‡ط¯ظپ ظ‡ظپطھظ…
ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھط´ ع†ظٹط²ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ظٹط± ط§ظ…طھ ظˆ ظ…طµط§ظ„ط­ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ . ط­طھظ‰ ط¯ط± ظƒط´طھظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط±ظٹط§ط³طھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ‡ط¯ظپط´ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ…طµط§ظ„ط­ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط®ظٹط± ظ…ظ„طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط®طھظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظٹط§ظپطھ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط±ظ†ع¯ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط·ظٹط¨ ط®ط§ط·ط±طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظپط§ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط²ط´طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط³طھظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¬ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ظ„ ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ع¯ط±ط¯ طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ط§ظ…ط§ط،ظ†ظˆط³ ظˆ ظٹط§ ظ†ط§ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ط¯ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯:
ظ†ط®ط³طھ : ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط±ظپطھط§ط± ظ¾ط¯ط± ظٹط§ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظٹط§ ط³ط§ظٹط± ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ†ط´ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ع†ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ .
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط±ظˆط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط´ظ… ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط±طھط±ظٹظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² طµظ„ط§ط­ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظˆط­ظ‰ ط³ط±ط´ط§ط± ط§ط² ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯.
ط¯ظˆظ… : ط§ظ…ط§ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ط±ظٹط´ ط±ط§ طھط¶ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ… ظٹط§ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظˆ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظˆ ط¨ط³ .
ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط´طھظ…
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹط§ظ„ط§طھ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ط¯. ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط´ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظٹع† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ طµظˆط±طھ ظ†ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ…ع¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¯ط± ظٹظ…ظ† طŒ ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¢ظ† ط¸ظ„ظ… ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط¯ط§ط¯ظ† ظ‚ظˆظ„ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ط§ظٹط´ طŒ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط³ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظپط²ظˆط¯:
ط§ظ„ظپ : ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظپط±ظˆظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒط±ط¯.
ط¨ : ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظٹط¹طھ ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط³ط§ط³ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯.
ط¬ : ط¨ظٹط´طھط± ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط³ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¢ظٹظٹظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظˆط§ط¬ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ†ظٹط² ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط´ظˆط±ط´ع¯ط±ط§ظ† ط²ظٹط¯ظ‰ ظ†ظپظˆط° ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط²ظٹط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ† ط¯ط§ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط²ط§ط±طھ ط®ظˆط¯ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط®ظ„ط§ظپطھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(229 )
ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¯ظٹط« ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظپطھظˆط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط§ط±ظٹط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯(230).
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ طھط§ط± ظˆ ظ…ط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ† ط´ظˆظƒطھ ظˆ ط§ط±ط¬ط´ط§ظ† طŒ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط§ط®ط° ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ظ„ظ‚ط¨ ((ط±ط¶ط§)) ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚طµط¯ ط®ظ„ط¹ ط´ط¹ط§ط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ((ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯))(231). ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ„ظ‚ط¨ ط±ط¶ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط³ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ط­طھظˆط§ط³طھ . ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¶ط±ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ظ†ظ‡ظ…
ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯. ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ط² ظ…ط´ط±ظˆط¹ظٹطھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ((ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… طھط§.... ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒظ†ط¯.....))
ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظپظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط´ط§ط±ظƒطھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط´ظˆط±ط´ ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط¹ظٹطھط´ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒظ†ط¯.
طھط§ط²ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظˆط¯ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯. ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظپظ‚ط· ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ظˆ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط¯ط³طھظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ…ظٹط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ‰ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ظ‡ط¯ظپ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ع¯ط§ط± ظƒط¯ظˆط±طھظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط±ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظپط´ ط¨ط± ط³ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ طھط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظ…ط±ط§طھط¨ ط²ظٹط§ظ†ط¨ط§ط±طھط± ظˆ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒطھط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طھط§ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط´طھط§ط± ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ط¯ظ‡ظ…
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¯طھ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط·ظˆط± ط¶ظ…ظ†ظ‰ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† طھطµظˆظٹط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ظˆظ‰ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط­ط§ظپظ„ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط­ط§ظƒظ… ط§ظˆط³طھ ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھط´ ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¯ظٹع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طھط¹ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط³ظƒظˆطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‡ظٹط§ط،طھ ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظˆظ‰ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ط­طھظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ ظ‡ط± ط¹ظ„ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظƒط§ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظ…ط¬ط³ظ… ظƒظ†ظ†ط¯. ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظƒظ„ ظˆ ظ…ط­طھظˆط§ ظˆ ط§ط³ط§ط³ ظٹظƒظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط¯ط± ظ†ط§ظ… ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ط±ط® ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¨ط±طھط± ظˆ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ع¯ط³طھط±طھط±طŒ ط¨ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…
ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ…ظٹط´ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ط±ط§ظ… ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط´ط§ط، ط®ط·ط± ظˆ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھط´ طŒ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط²ط¯ط§ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط±ط§ ط§ط² ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط³ط§ظ‚ط· ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ظƒظ… ظƒظ… ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط²ط¯ ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯.
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط±ط§ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆظٹط´ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط§ظپظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ظ… ط¨ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط¬ط´ ظ¾ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ظˆ ط¨ظٹظپطھط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ†ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ط³طھ . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ„ط·ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط³ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ طھظپط§ظˆطھ ط³ظ†ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط³ظ†ظ‰ ط؛ظٹط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ط¨ط± ط­ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ((.... ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظˆط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ...... ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ‡ط¯ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طں!.....)).
ظ…ظˆط¶ط¹ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†
ط¯ظٹط¯ظٹظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط¨ط§ط²ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط¯ظپظ‰ ط¬ط² طھظپظˆظ‚ ط¨ط± ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط³طھظˆط§ط± ظƒظ†ط¯. ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ¾ط±ط³ط´ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط²ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ع†ظ‡ ظ…ظˆط¶ط¹ظ‰ ط§طھط®ط§ط° ظƒط±ط¯طں
ط¢ظٹط§ ط¹ط±طµظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظپط±ط§ط® ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط±ط³ط¯طں
ظٹط§ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط®ط§طµ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط§ط¨ط¯طں
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¬ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±طµطھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظٹط§ط،ط³ ظˆ ط³ط±ط§ظپظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : طھط´ط±ظٹط­ ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ…ط§ظ…
ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )
ظ†ع¯ط±ط´ظ‰ ط¨ط± طھط§ط±ظٹط®
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط®ط³طھ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯(232)طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¢ظ† ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ظ…ط¯طھظ‡ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط§ظ†ط¹ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯طھ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ((ظ…ط±ظˆ)) ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆظ‰ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯(233).
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ((.. ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ طŒ ط¹ظ„ظ… طŒ ط²ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ط®ط¯ط§ظ¾ط±ط³طھظٹطھ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظ‰ ...)).
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ((ط¨ط§ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط´ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ… .))
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط¹ط²ظˆظ„ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ظ… ظˆ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¨ط§ طھظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ… طں!
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط² ط¢ظ† طھط³طھ طŒ ظ¾ط³ طھظˆ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط§ط² طھظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ‚ط§ظ…طھ ط´ط®طµ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ¾ظˆط´ظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط§ظ„ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹظ‰ طں))(234).
ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ظپطھ : طھظˆ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¢ظ†ظ‰ !!
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط·ظٹط¨ ط®ط§ط·ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯..
ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ظ…طھظ‚ط§ط¹ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒظˆط´ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظپط¶ظ„ ظˆ ط­ط³ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ط´ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط°ظˆط§ظ„ط±ط¦ط§ط³طھظٹظ† طŒ ظˆط²ظٹط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ع¯ظپطھط§! ع†ظ‡ ط§ظ…ط± ط´ع¯ظپطھ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ! ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ طھظپظˆظٹط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط±ط¶ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ظ…ظ† طھظˆط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ… .... ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¶ط§ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھظ… ))(235).
ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯
طھظ„ط§ط´ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھظ‚ط§ط¹ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط§ظ…ط§ظ…
ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ طھظ„ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† طھظ„ط§ط´ظ‡ط§ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ ظˆظ‰ ظ…ظƒط§طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط®ط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯.
ط³ظ¾ط³ ((ط±ط¬ط§ط، ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¶ط­ط§ظƒ )) ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ط¨ظˆط¯(236)طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆ ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط؛ظ… ط¹ط¯ظ… طھظ…ط§ظٹظ„ ظ‚ظ„ط¨ظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯. ظ…ط¯طھ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظƒظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ طھطµط±ظٹط­ ظٹط§ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ‡ظ… طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط±ع¯ط² ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ†ط±ظپطھ . طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط²ظٹط± ظپط´ط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظƒط±ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .
ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¯ط± ظ‡ظپطھظ… ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط³ط§ظ„ 201 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ .
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ†ط§ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )
ظ…طھظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ طھظˆط§طھط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ . ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ((.. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ظپط¶ظ„ ظˆ ط­ط³ظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط³ظ‡ظ„ طŒ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط´ ط§ط¨ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ع¯ط´ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھ طŒ ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ط±ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طھط§ ع¯ط±ط¯ظ†طھ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظ… ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ظ‰ .))(237)
ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط´ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² طھظ† ط¯ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طھط±ط§ ط²ط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط²ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھظˆ ع†ظٹط³طھ ظˆ طھظˆ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ .
ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طں
ط¢ظٹط§ ط§ع¯ط± ط±ط§ط³طھ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… طں
ط¨ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰
طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ . ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط¢ط´ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط§ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ طھط±ط§ ط§ط² ط³ط·ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… . ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† طŒ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ…ط¬ط¨ظˆط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ . ط§ع¯ط± ط¨ط§ط² ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط¨ظˆط±ط²ظ‰ طŒ ع¯ط±ط¯ظ†طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط²ط¯(238).
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط±ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ :
((... ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ط±ط§ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط´طھظ† ظٹط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ظ… طŒ ظ…ظ† طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ… ... ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ظٹظ† ط¶ط±ظˆط±طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¢ظ† ظƒط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ† طھط­طھ ظپط´ط§ط± ظˆ ط§ظƒط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ..))(239)
ط§ظ…ط§ظ… ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظ†ظˆظٹط³ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ظ…ظ„ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(240).
ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طں
ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¬ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯!
ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط®ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ ط§طµط±ط§ط± ظ‡ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ظˆطŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط­طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ‡ظ… طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط² ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط´ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¯ظ‰ طھظ„ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ظٹظƒظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ط·ظˆط± ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں
ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¬ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط«ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ‡ ظ…ظˆط¶ط¹ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§طھط®ط§ط° ظƒظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ظ†ط®ط³طھ
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ†ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط¦ظ† ظˆ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¬ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط­ط±طµ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ع†ط§ط± ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط¨ظٹط§ظ„ظˆط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ظˆط²ط±ط§ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط± ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط³طھ ط§ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§طµط±ط§ط± ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ„ط¨ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ظˆط²ط±ط§ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.
ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظٹط´ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ظ…طھ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ط§ط² ظƒظ†ط¯طں!
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظٹظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ط²ط¨ظˆط±طŒ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯طں
ط§ع¯ط± ط§ظˆ طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظˆط± ظˆ ط§ط¬ط¨ط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒط§ط± ظ†ع¯ط±ظپطھ طں
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§طµط±ط§ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ط§ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظˆط±ع¯ظˆظٹظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¯ط±طھ طں
ط§ع¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ط´ط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ط´ طŒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ‚ظ… ظ†ط±ظˆط¯طں ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط´ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹظپطھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ط§ط² ط§ع¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¯ظˆ ط¨ط§ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ع¯ط±ظپطھ طں ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ظٹط³طھط¯طŒ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھط´ ط¨ظ‡ طھط²ظ„ط²ظ„ ط§ظپطھط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط®ظˆط¯ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ظ†ط§طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¨ط± ظˆظ‰ طھط­ظ…ظٹظ„ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طں
ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ط¢ظٹط§ ط¢ظ† ط±ظپطھط§ط± ط®ط´ظ† ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظپط§طھط´ طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ â€چ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯
ط´ط§ظٹط§ظ† طھط°ظƒط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ظ‡ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¯ط± طھظˆط¬ظٹظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط±ظ†ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظˆظ„ط§ط¯ط´ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¨ط¯ط§ط±ط¯(241).
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ط´ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپط¶ظ„ ظˆ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظƒظ†ط¯(242).
ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط®ظ„ظˆط¹ط´ â€چ ط§ظ…ظٹظ† طŒ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط³ظ¾ط±ط¯(243).
ط§ظٹظ† طھظˆط¬ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط¹ط¯ظ… طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط¬ظ‡طھ ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ط¯ط¢ظ…ظٹط²ط› ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± طھظ†ط§ظ‚ط¶ ظˆ ظ†ط§ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… .