بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب سوکنامه امام حسین و یارانش, سید عبدالحسین شرف الدین موسوى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ± -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ² -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غµ -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ· -
     soognaameh_imam_hossein_sharafeddin_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - غ¹ -
 

 

 
 

ط³ظˆظƒظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´
(ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¶ظ…ط§ظ… ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ (ط¹))

ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط´ط±ظپ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ظˆط³ظˆظ‰

- غµ -


ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ! ط´ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط¹ط§ط²ظ… ط¹ط±ط§ظ‚ ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظپط±ظ…ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ‰ طں
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ط±ط§ظ‡ ط¨ظٹظپطھظ… .
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ظپطھ : ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظپط±طھ ! ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ‡ طŒ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ طھطµط±ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طں ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط´ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط¨ طھط´ط±ظٹظپ ط¨ط¨ط±ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± طھظˆ ط±ط§ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ع†ظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط²ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط³ظ„ط·ظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¢ظ†ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ظˆ ظƒط´طھط§ط± ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط®ط§ط·ط± ط¬ظ…ط¹ ظ†ظٹط³طھظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ طھظƒط°ظٹط¨ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظ†ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ طھظˆ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظˆ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط³ط®طھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯!
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ط±ط§ظپطھ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط®ط¯ط§ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط±ظپطھ .(131)
17 - ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط¨ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ 
ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طµط¨ط± ظƒظ†ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ… طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¨ط± طھظˆ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆظ‰ . ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ط±ط§ظ‚ ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط´ظˆ. ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¨ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط³ط±ظˆط± ظ…ط±ط¯ظ… ط­ط¬ط§ط² ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ط±ط§ظ‚ظٹظ‡ط§ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظˆظٹط³ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ†ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ظ¾ظٹط´ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ظˆ ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ظˆظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظٹظ…ظ† ط¨ط±ظˆ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯عکظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظƒظ…ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯. ظ¾ط¯ط± طھظˆ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ†ظˆظٹط³ ظˆ ظ…ط¨ظ„ط؛ط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ظˆ ظˆ ط¢ظ† ط³ظˆ ط¨ظپط±ط³طھ . ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ† طھطµظ…ظٹظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط³ظپط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .(132)
18 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط²ظˆظ…ظ‰  
ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¹ظ…ط± ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط²ظˆظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… طھظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط§ظ„ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط±ظˆط§ظٹط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹط² ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¯ظٹظ†ط§ط± ظˆ ط¯ط±ظ‡ظ…ظ†ط¯طŒ ظ…ظ† ط®ط§ط·ط±ط¬ظ…ط¹ ظ†ظٹط³طھظ… ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ طھظˆ ط¨ظٹط§ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ! ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¬ط²ط§ظ‰ ط®ظٹط± ط¯ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†طµظٹط­طھ ظˆ ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط®ط±ط¯ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.(133)
19 - ط¨ط§ط² ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±  
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¬ط¹ظپط± ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ظ…ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھ : ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ طھط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط± طھظˆ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ظ¾ط§ط´ط¯. ط§ع¯ط± ط§ظ…ط±ظˆط² طھظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ظ†ظˆط± ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ع†ظˆظ† طھظˆ ظ…ط´ط¹ظ„ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ط´طھط§ط¨ ظ…ظپط±ظ…ط§طŒ ظ…ظ† ظ…ظ†طھط¸ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ… ظ‡ط³طھظ… ظˆ ظ¾ظ‰ ع¯ظٹط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ… .(134)
20 - ط¨ط§ط± ط³ظˆظ… ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±  
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ظٹظƒ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ (ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ط§ط± ظ…ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظٹط²ظٹط¯) ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھ طھظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ†ظˆظٹط³ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط§طھ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ظƒظ† ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯. ط¹ظ…ط±ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط­ط¶ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظƒط±ط¯.(135)
21 - ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط·ظٹط¹ 
ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¢ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ط·ظٹط¹ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ )! ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ… طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§!
ظ‡طھظƒ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط­ط±ظ…طھ ط¹ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ط­ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯.(136)
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط­ط±ظ…طھ ط´ظ…ط§طŒ ط­ط±ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ط±ظٹط´ طŒ ظˆ ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ . ظ†ط±ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ط±ظ…طھظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡طھظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظ†ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ظ…طھط¹ط±ط¶ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ†ط´ظˆظٹط¯.(137)
ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¬ط² ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ طŒ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط²ظٹط±ط§ ط¢ط±ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯.
22 - ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظƒط±ظ…ظ‡  
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ظƒط±ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ط·ظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط´ظ…ط§ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط²ط­ظ…طھ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط±ظˆط¯ ط´ظ…ط§ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط§ط­ظˆط§ظ„ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ† طµظ„ط§ط­ ظ†ظٹط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط± ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظ„ظٹظƒظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯.(138)
23 - ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ طھظ…ظٹظ…  
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ طھظ…ظٹظ… ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ‚ط§ط¯ط³ظٹظ‡ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ط²ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ع†ظˆظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± ط¨ط§ط´ط¯ ظ†ظٹط³طھ .
24 - ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط؛ط§ظ„ط¨  
ظپط±ط²ط¯ظ‚ ط´ط§ط¹ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¯ط± طµظپط§ط­ طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ .(139) ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ظ‡ظٹع† ظƒط³ â€چ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¯ظ„ط³ظˆط²ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ظ„ط¦ط§ظ…طھ ظˆ ظ¾ط³طھظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط¨ظƒط§ط±ظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ظٹظ‡ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط«ظ„ ط§ظˆ ظˆ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯.(140)
25 - ظٹط§ط¯ ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ 
ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹط´ طŒ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظٹط§ ط­ط±ظƒطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ط±ط§ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط±ظˆط²ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¯ط± ط­ظ‚ط§ط±طھ ظˆ ط¨ظ‰ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط³ط± ظٹط­ظٹظ‰ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط¯ظƒط§ط±ط§ظ† ظˆ ط²ظ†ط§ظƒط§ط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ط¢ظٹط§ ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¢ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظٹط­ظٹظ‰ ظˆ ط³ط±ظ†ظˆط´طھط´ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظٹط­ظٹظ‰ (ط¹ ) ط§ط³طھ طں
26 - ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط³ط¯ظ‰ 
ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط§ط³ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط«ط¹ظ„ط¨ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط§ط² ظ‚طھظ„ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط±ظˆظ‡ طŒ ظ…ط·ظ„ط¹ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯طŒ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯!(141)
ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظ…ظٹط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†طµط±طھ ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط§ظˆ ط¨ط§ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯.
27 - ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ 
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط²ط¨ط§ظ„ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯: ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… . ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯ ط®ط¨ط± ظ‡ظˆظ„ظ†ط§ظƒ ظ‚طھظ„ ظ…ط³ظ„ظ… ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ط±ظˆظ‡ ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ط± ظٹظ‚ط·ط± ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§طŒ ظ…ط§ ط±ط§ ط²ط¨ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھ ع†ظƒظ‡ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ .
ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒط³ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط²ط¹ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظ…ط§ظ…ظ†ط¯ ظˆ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظˆط¶ط¹ظ‰ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ط¢ظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظˆ ظ…ط±ع¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.(142)
28 - ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط·ط±ظ…ط§ط­  
ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط·ط±ظ…ط§ط­ ظ¾ط³ط± ط¹ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ†ط²ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¹ط°ظٹط¨ ط§ظ„ظ‡ط¬ط§ظ†ط§طھ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† طھط¹ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط± ظˆ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظˆطŒ ط¯ط± ظ‚طھط§ظ„ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظƒط§ظپظ‰ ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط­ط±ظƒطھظ… ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… . ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظƒظٹط³طھظ†ط¯طں ع¯ظپطھظ†ط¯ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط§ظپطھط§ط¯. ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظٹط¯ ط­طھظ‰ ظٹظƒ ظˆط¬ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯.
ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط®ط´ظ‡ط§ظ‰ ظƒظˆظ‡ط³طھط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط¬ط§ط، ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ…ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط§ط² طھط¹ط±ط¶ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط§ظ† ط؛ط³ط§ظ† ظˆ ط­ظ…ظٹط± ظˆ ط§ط² ط¢ط³ظٹط¨ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ظ†ط°ط± ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ ط³ط±ط®ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط°ظ„طھ ط¨ط± ظ…ط§ ط³ط§ظٹظ‡ ظ†ظٹظپظƒظ†ط¯. ظ…ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط±ظˆط³طھط§ظٹظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط¬ط§ط، ظˆ ط³ظ„ظ…ظ‰ ط§ط² ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط·ظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ط±ظˆط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط·ظ‰ ط³ظˆط§ط±ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ‡ط± ظ‚ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¨ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ ظ…ظ† طھط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ظٹط³طھ ظ‡ط²ط§ط± ط´ظ…ط´ظٹط±ط²ظ† طŒ ظ¾ظٹط´ط§ظ¾ظٹط´ ط´ظ…ط§ ط¨ط¬ظ†ع¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! طھط§ ظ¾ظ„ظƒ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط­ط¯ظ‰ ط±ط§ ظٹط§ط±ط§ظ‰ طھط¹ط±ط¶ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ .(143)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ طھظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ظ†ع¯ط´طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظ‚طµط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط؛ط¨طھظ‰ ط¨ط± ط؛ظ„ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظ„ط·ظ†طھ ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط·ط±ظ…ط§ط­ ط¯ط± ط¯ظ„ط´ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ . ط§ظ…ط§ ط§ظˆ - ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹط´ - ط¬ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظ…ط±ع¯ طŒ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ظٹطھ ظ¾ط§ظƒ ط®ظˆط¯ طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯طŒ ط­ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طŒ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظˆ ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط§ط² ظ…ط±ع¯ ظ†ظ…ظ‰ ظ‡ط±ط§ط³ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ†ع¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯ ع†ظˆظ† ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط¬ظ‡ط§ط¯ع¯ط±ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹطھ ط­ظ‚ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط¬ط±ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپظ†ط¯ ظˆ ط§ط² طھط¨ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ط¬ط¯ط§ظٹظ†ط¯.(144)
ط¢ظٹط§ ط¯ط± ط§ط«ط¨ط§طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ طŒ ط³ط®ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒط§ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‚طھظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط§طھ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆظ‰ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظˆظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ طں ظˆ ظ…ع¯ط± ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط­ط§ط°ط§طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط´طھ ط§ط² طµظپظٹظ† ظ†ط¯ط§ ط¯ط± ظ†ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ : ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط´ظƒظٹط¨ ظƒظ† ...طں
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ط¨ط§ طµط±ط§ط­طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆط­ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ط¨ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ط®ط¨ط§ط±طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظ†ط²ط¯ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ طھط§ط¨ط¹ظٹظ† ظ‡ظ… ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط­طھظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط§ط¨ظ† ط§ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط´ط±ظٹظƒ ع¯ظپطھ : ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط§ط² ط¬ظ„ظˆظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ع†ط§ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ط§ط± ظˆ ظپظˆط¬ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط®ظپظٹظ‡(145) ظˆ ظƒظ„ط§ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ط³ط¦ظ„ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط¨ظ† ط³ظٹط±ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط±ظˆط²ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظپطھ : ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¢طھط´ ظ…ط®ظٹط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¢طھط´ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ظ‰ طں(146)
ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط«ظ†ظ‰ ط¹ط´ط±ظ‰ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط؛ظٹط± ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھط¨ط§ط² ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆظ„ط§ظٹطھ ظƒط¨ط±ظ‰ ظ‚ط§ظٹظ„ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط´ط§ط®ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط·ظ„ظ‚ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ‚ط§ ظˆ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ… ط¯ظٹظ†ظ‰ طŒ طھط´ط±ظٹط¹ظ‰ طŒ طھظƒظˆظٹظ†ظ‰ ظˆ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ (ط§ظ†ط³ط§ظ† ) ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ط±طھظˆ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط®ط§طµ ظ„ط¯ظ†ظ‰ طŒ ط¨ط§ ط§ط³ط±ط§ط± ط®ظ„ظ‚طھ طŒ ط±ظ…ط² ط¯ظ‚ظٹظ‚ ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ ط­ظ‚ط§ظٹظ‚ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¢ط´ظ†ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ظˆ ط¨ط§ط·ظ† ط§ط´ط®ط§طµ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط³ظˆظٹط¯ط§ظ‰ ط¯ظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¢ع¯ط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ (ط¬ظ„ ط´ط§ظ†ظ‡ ) ط¹ظ„ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ط§طھ ط®ظˆط¯ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط³ط±ط§ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط± ظƒظ„ظٹط§طھ طŒ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ طµط؛ط±ط§ ظˆ ظƒط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†طµظˆطµ ظ‚ط±ط¢ظ†ظ‰ ظˆ ط±ظˆط§ظٹظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط·ط§ظ„ط¨ط§ظ† ط¯ط§ظ†ط´ طŒ ط¯ط± ط¯ط³طھط±ط³ ط§ط³طھ طŒ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط­ظ‚ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ…ظˆط®طھع¯ط§ظ† ظ…ط­ظ‚ظ‚ طŒ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط¨ط§ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ط®ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ‰ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ع¯ط§ظ‡ظٹظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظٹطھ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط³ط®ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¹ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ط؛ط±ط§ظ…طھظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط®ط¨ط§ط± ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طŒ ط­ظˆط§ط¯ط« ظ‡ط³طھظ‰ طŒ ظˆط¶ط¹ ط®ظ„ظپط§طŒ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظˆ ط¢ط­ط§ط¯ ط¢ظ† طŒ طھظˆط³ط· ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ط¯ط«ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ…ظˆط±ط§ظ† ط®ظپظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ظ¾ظˆط´ط§ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆط¯ ط§ظˆطŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظٹط§ ط¬ط¯ ط§ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط³ط®ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط·ظˆظ„ ط¯ط§ط¯ظٹظ… طŒ ع†ظˆظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظٹظ… ط­ظ‚ ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط¨ط±ط¢ظٹط¯. ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط³ظ¾ط§ط³ع¯ط²ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† طھظˆظپظٹظ‚ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ط´ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ظˆ ط°ظƒط± ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط´ظˆط¯طŒ ظ…ظˆظپظ‚ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯. ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ…ظ†طµظپظ‰ ط±ط§ ظ‚ط§ظ†ط¹ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒط³ظ‰ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± طµط­طھ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ظ‡ ط¯ظ‡ط¯.
ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… : ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ 
ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ط­ط³ظٹظ†ظ‰  
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ طھظ†ط§ط³ط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط·ظˆط± ظƒظ„ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ‡ظ‡ ظ†ط®ط³طھ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط­ط±ظ… ظˆ ط­طھظ‰ ط³ط§ظٹط± ط§ظٹط§ظ… ط³ط§ظ„ ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ظˆ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±.
طھظ‚ط§ط¶ط§ظ‰ ظ†ع¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط¬ط§ظ„ط³ â€چ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ط¯طŒ ظ…ظˆظ„ظپ ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط³ط®طھ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط¯ط¹ط§ ظ‡ط³طھظ… . ط®ط¯ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط³ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظˆظƒظٹظ„ ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.(147)
ظ…ط¬ظ„ط³ ظٹظƒظ…  
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ظˆط² ظ¾ظ†ط¬ظ… ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ظ‡ط¬ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ط§ظٹظ† ظˆظ„ط§ط¯طھ ط¨ط§ ط³ط¹ط§ط¯طھ طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹظƒظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط¶ طھط¨ط±ظٹظƒ ظˆ طھظ‡ظ†ظٹطھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ )طŒ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯. ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ظ‡ظ…ط³ط± ط¹ط¨ط§ط³ ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ع¯ظپطھ : ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ظ…ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯. ط§ظٹظ† ط±ظˆظٹط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) طھط¹ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ! ط®ظˆط§ط¨ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظ¾ط³ط±ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط´ظٹط± ط¨ط¯ظ‡ظ‰ . ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ع¯ظپطھ : ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ط± ط¨ط؛ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ†ظ‡ط§ط¯ظ… . ط§ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ظٹط¯. ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ‚ط·ط±ظ‡ ط¨ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ع†ظƒظٹط¯. ظ…ظ† ط¨ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط´ط¯طھ ظƒط´ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ .
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط§ظ†ع¯ط§ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ط±ط§ظ… ط¨ط§ط´ ط§ظ‰ ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ! ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ† ط´ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ„ظٹظƒظ† طھظˆ ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ط¢ط²ط±ط¯ظ‰ .
ط§ظ… ط§ظ„ظپط¶ظ„ ع¯ظپطھ : ط¨ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط؛ظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ… طھط§ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ط±ع¯ط´طھظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ط§ظ† ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ظ…ظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯.
ط­ط³ظٹظ† طŒ ظٹظƒ ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط¨ط§ طµظˆط±طھظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط® ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ظٹط§ ظ…ط­ظ…ط¯! (طµ ) ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ‚ط§ط¨ظٹظ„ ط¨ط± ظ‡ط§ط¨ظٹظ„ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظ…ط§ (ط­ط³ظٹظ† ) ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ط§ط¨ظٹظ„ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط¨ظ‡ ظƒظٹظپط±ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ظƒظٹظپط± ظ‚ط§ط¨ظٹظ„ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظپط±ط´طھظ‡ ظ…ظ‚ط±ط¨ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط¶ طھط³ظ„ظٹطھ ط¹ط²ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط¨ظ„ط§ط؛ ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ†ط¯. ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¢ظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظٹط² ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ† ظپط±ظ…ط§ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط±ط³ط§ظ† .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط±ظپطھ . ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯. ط³ط¨ط¨ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ظƒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط§طھ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظˆ ط؛ظ… ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¬ظ„ظˆ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§طھظ…ط§ظ… ط®ط·ط¨ظ‡ طŒ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط¨ط± ط³ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظˆ ط¯ط³طھ ع†ظ¾ ط¨ط± ط³ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظ† طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طھظˆ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط¯ظˆطŒ ظ¾ط§ظƒظٹط²ع¯ط§ظ† ط¹طھط±طھ ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط°ط±ظٹظ‡ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظˆ ط§طµظ„ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظ†ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚طھظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط®ط¯ط§ظٹط§! ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ظ…ظپط±ظ…ط§.
طµط¯ط§ظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ ظˆ ط§ظ†ط¯ظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط¨ط±ع¯ط´طھ . ط¨ط§ ط±ظ†ع¯ ظˆ ط±ط®ط³ط§ط± ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط³ط±ط® طŒ ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط®طھطµط± ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط§ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط±ظٹط®طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ظ† ط¯ظˆ ع†ظٹط² ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط¹طھط±طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظˆ ط§طµظ„ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط§ظ… ظˆ ط¢ظ…ظٹط²ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ط¯ظ„ظ… . ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط±ع¯ط² ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط³ط± ط­ظˆط¶ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯. ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ظ…ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظٹع† ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ط¬ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط¯ظˆط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظ‚ط±ط¨ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظپط±ط¯ط§ ط³ط± ط­ظˆط¶ ط¨ط§ ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯. (ظ†ظƒظ†ط¯) ط¹طھط±طھ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¯ط±ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط³طھظ… ظƒظ†ظٹط¯.
ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط³ظ‡ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظˆط§ط±ط¯ ط¹ط±طµظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯: ظ¾ط±ع†ظ… ظ†ط®ط³طھ ط³ظٹط§ظ‡ ظˆ طھظٹط±ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ†ط¯. طµط§ط­ط¨ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ¾ط±ع†ظ… ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط§ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… ط´ظ…ط§ ظƒظٹط³طھظٹط¯طں
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط¹ط±ط¨ ظ‡ط³طھظٹظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ظ…ظ† طŒ ط§ط­ظ…ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¹ط±ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ… ظ‡ط³طھظ… .
ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ ط§ط² ط§ظ…طھ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظٹظ… ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯!(148)
ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… : ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¹طھط±طھ ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ظˆ ظƒطھط§ط¨ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…ظ† ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظٹط¯طں
ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظƒطھط§ط¨ ط±ط§ ط¶ط§ظٹط¹ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظٹظ… ط¹طھط±طھ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ†ط¯ط§ط²ظٹظ… . ظ…ظ† ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط±ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ظˆط± ظ…ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ¾ط±ع†ظ… ط¯ظˆظ… ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ظٹط§ظ‡ طھط± ط§ط² ظ¾ط±ع†ظ… ظ†ط®ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظƒظˆع†ظƒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظٹط¯طں
ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ط§ ط«ظ‚ظ„ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط«ظ‚ظ„ ظƒظˆع†ظƒ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط´ ظ†ظƒط±ط¯ظٹظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆظٹط¯طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط² طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط±ظˆط³ظٹط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط±ع†ظ… ط³ظˆظ… ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط› ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… ط´ظ…ط§ ظƒظٹط³طھظٹط¯طں
ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… . ظ…ط§ ط§ظ…طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپط§ (طµ ) ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ظ…ط§ ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط­ظ‚ظٹظ… طŒ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ظٹظ… طŒ ط­ظ„ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط­ط±ط§ظ… ط¯ط§ظ†ط³طھظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط°ط±ظٹظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†طµط±طھ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظˆ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† طŒ ط³طھظٹط² ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§طŒ ظ…ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط´ظ…ط§طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‡ط³طھظ… . ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹط¯ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ ط­ظˆط¶ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯.
ط§ط² ط²ظٹط¯ ط¨ظ† ط§ط±ظ‚ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ط±ظƒظ‡ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ â€چ ع¯ظپطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ¾ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ط² ط¯ط§ط¯. ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظٹط´ ظ†ظٹط³طھظ… ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± (ط¹ط²ط±ط§ط¦ظٹظ„ ) ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆط­ ظ…ط±ط§ ظ‚ط¨ط¶ ظƒظ†ط¯. ظ…ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ط› ط¯ظˆ ط§ظ…ط§ظ†طھ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ع¯ط±ط§ظ†ط³ظ†ع¯ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ط§ظ… : ظٹظƒظ‰ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظ†ظˆط± ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ‡ط³طھ طھط±ط؛ظٹط¨ ظˆ طھط´ظˆظٹظ‚ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ظˆظ…ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† طŒ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ… ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط±ط§ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± طھظƒط±ط§ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯.(149)
ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط± (ط¯ط± ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ظ‡ ط³ط®ظ† ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط§ط² ظ‡ظ… ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ظˆظ†ط¯ طھط§ ط³ط± ط­ظˆط¶ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯. ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¬ظ„ظˆ ظ†ظٹظپطھظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ظˆظٹط¯طŒ ط¹ظ‚ط¨ ظ‡ظ… ظ†ظ…ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹط§ط¯ ظ†ط¯ظ‡ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¯ط§ظ†ط§طھط±ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط²ظٹط¯طŒ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط¯ط± ط­ط¬ظ‡ ط§ظ„ظˆط¯ط§ط¹ طŒ ط³ط®ظ†ط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ط¬ظ„ظˆطھط± ط§ط² ط´ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط­ظˆط¶ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ† ظ‡ط³طھظٹط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ع†ظ‡ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظٹط¯طں ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ظٹظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط«ظ‚ظ„ظٹظ† ع†ظٹط³طھ طں
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± (طµ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط«ظ‚ظ„ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط«ظ‚ظ„ ظƒظˆع†ظƒطھط± ط¹طھط±طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ . ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط±ظˆ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط®ظٹط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظƒط´ظٹط¯طŒ ظ†ط§ظƒط§ظ…ط´ط§ظ† ظ†ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط¹ظ‚ط¨ ظ†ظ…ط§ظ†ظٹط¯. ظ…ظ† ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ظ„ط·ظٹظپ ظˆ ط®ط¨ظٹط± ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ط³طھظ… ظˆ ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط³ط± ط­ظˆط¶ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ† طھط³ط¨ظٹط­ ع¯ظˆظ‰ ظ…ظ† - ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ - ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§طŒ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظˆط³طھ ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ† طŒ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ )طŒ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹط´ طŒ ط¯ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظپظˆطھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§طھط§ظ‚ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط¨ظˆط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ…ظƒظ† ط§ط³طھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ظ‚ط¨ط¶ ط±ظˆط­ ط´ظˆظ… ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ع¯ط±ط¯ظ… . ظ…ظ† ع¯ظپطھظ†ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ط°ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ط±ط¯طŒ ط¬ظ„ظˆطھط± ظ…ط·ط±ط­ ظƒط±ط¯ظ… . ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظ…ظ† ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ظˆ ط¹طھط±طھ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ… طŒ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ† ظ†ظٹظƒظˆ ط±ظپطھط§ط± ظƒظ†ظٹط¯.(150)
ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظ…ظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ† طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظ…طھ طھظˆ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط³ظپط§ط±ط´ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ظ‚ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ طھظˆطµظٹظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ†طھ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‰ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں ظ…طھط§ط³ظپط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط³ط§ط®طھظ‰ طŒ ظˆظٹط±ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طھظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆط§ط±ط¬ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¯ظƒط§ط±ط§ظ† ع†ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط³ط®طھ ظˆ ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯.
ط¬ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط¨ط§ ط²ظ‡ط± ط®ط§ظ„طµ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط±ط¯ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ .
ظٹظƒظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ طھظ† ظ†ط¯ط§ط¯طŒ ط¹ط²طھ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ع¯ط´طھ .
ط³ظˆظ…ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®طھ ط¨ظˆط¯.
ط§ط³ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظپط¹ظٹظ‡ط§ظ‰ ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظ„ط·ظٹظپط´ط§ظ† ط±ط§ ع¯ط²ظٹط¯طŒ ط´ط¨ ط±ط§ ط³ط­ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط±ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ط®طµط§ظ„ ط³طھظˆط¯ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط؛ظ…ط§ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯.
ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ طŒ ط¨ط´ط¯طھ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ع†ط§ط± ظˆط­ط´طھ ط´ط¯ظ†ط¯.(151)
ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ظˆظ…  
ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ظپظٹط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ط¯ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ¾ط³ط± ط§ظˆ ظٹط²ظٹط¯ - ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ - ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹طھط¨ظ‡ طŒ ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆظٹط´ ظƒظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ظˆط´طھ : ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط´ظ‡ط±طŒ ط¨ط®طµظˆطµ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒط±ط¯ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط²ط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظپط±ط³طھط¯. ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ط§ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ظٹط²ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ظˆ ع¯ظپطھ :
ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ع¯ط±ط¯ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ… . ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ طŒ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… . ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ط³طھط§ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ ط³ظ‰ طھظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط§ظ„ظٹط§ظ†ط´ â€چ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ظˆظ„ظٹط¯ ط®ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ…ط·ط±ط­ ط³ط§ط®طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ظپط±ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظپط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ† . ظ…ط§ ط±ط§ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ظˆط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† - ظ†ظپط±ظٹظ† ط¨ط± ط§ظˆ - ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±! ط¹ط°ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ¾ط°ظٹط±طŒ ط§ظˆ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط²ظ† .
ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ طھظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒظˆط± ظƒط¨ظˆط¯ ع†ط´ظ… طں ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ط³طھ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ†ط¨ظˆطھظٹظ… طŒ ظ…ط¹ط¯ظ† ط±ط³ط§ظ„طھظٹظ… طŒ ظ…ط­ظ„ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظٹظ… طŒ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظ…ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯ (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ‚ط¨ط¶ ظˆ ط¨ط³ط· ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ط³طھ ) ظٹط²ظٹط¯ ط´ط®طµظ‰ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط±طŒ ط¢ط¯ظ… ظƒط´ طŒ ظ…طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظپط³ظ‚ ظˆ ظپط¬ظˆط± ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ .
ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظƒط´طھظ‰ .
ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ طھظˆ ظ…ط±ط§ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظٹظ… ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ع¯ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط±ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظˆ ظ…ظٹط²ط§ظ†ط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ط³ط¨ظƒ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ط±ط­ظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ظˆط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طµط¨ط­ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط®ط¨ط± ط¨ظˆط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ† ط­ظƒظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ…ظ† ط®ظٹط±ط®ظˆط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ… ط­ط±ظپ ظ…ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆطŒ طµظ„ط§ط­ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ط­ط±ظپ طھظˆ ع†ظٹط³طھ طں ط¨ع¯ظˆطŒ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ… .
ظ…ط±ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ظٹط¹ظ†ظ‰ ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ) ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ طھظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… .
ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ ظپط§طھط­ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ط®ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظˆ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆظ„ ط§ظ†ط¬ط§ظ…ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظˆطŒ ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ ظ¾ط³ط± ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ طŒ ط¨ط§ ط¹طµط¨ط§ظ†ظٹطھ ط±ط§ظ‡ط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط±ظپطھ . ط¹ظ…ط± ظ¾ط³ط± ط§ظ…ظٹط±ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ط±ظپطھظ… ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظٹط§ظپطھظ… .
ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ… : ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ط±ط§ط¯ط± ط´ظ…ط§ ط§ط¨ظˆظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ ... ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط؛ط¶ ع¯ظ„ظˆظٹظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ . ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ظ‡ طھظˆ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طں
ع¯ظپطھظ… : ط­ط§ط´ط§ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ¾ط¯ط±طھ ظ‚ط³ظ… ! ط¨ط§ طھظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚طھظ„ ظ…ظ† ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ طں
ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ‰ .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµ ) ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ‚طھظ„ ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ طھط±ط¨طھ ظ…ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طھظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… طŒ ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² طھظ† ط¨ظ‡ ط°ظ„طھ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… طں
ظپط§ط·ظ…ظ‡ (ط³ ) ط¯ط± ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±طŒ ط§ط² ط¹ظ…ظ„ظƒط±ط¯ ط§ظ…طھط´ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط°ط±ظٹظ‡ ط§ظˆطŒ ط´ظƒط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط®ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط³ط±ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظƒط§ط± ظ…ط·ظ„ط¹ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(152)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط¯! ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ط²ظ… ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ظٹط¯. ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ظ†ظˆط§ظˆظٹط³ ظˆ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒظ‡ ع¯ط±ع¯ط§ظ† ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† طµط­ط±ط§ ط¨ظ†ط¯ ط¨ظ†ط¯ ط¨ط¯ظ†ظ… ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ط§ظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظƒظ…ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط®ظˆط±ط¬ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… طھظ‚ط¯ظٹط± ط±ظ‚ظ… ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ع¯ط±ظٹط²ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط¯ط§طŒ ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ طµط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ¾ط§ط¯ط§ط´ طµط§ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط¹ط·ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ط§ط² ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ â€چ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ ط´ط¹ط¨ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط´طھ . ط§ط² ط§ط³ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯. ع¯ظپطھظ†ط¯: ظƒط±ط¨ظ„ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ظ†ظ…ظ†ط§ظƒ ط´ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط­ط¶ظˆط± ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ . ع¯ظپطھظ… : ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†طھ ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¯ط± ظƒط±ط§ظ†ظ‡ ظپط±ط§طھ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط§ط² ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط§ط² ظ…ظƒط§ظ† ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ع¯ط°ط± ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط¬ط§ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط´طھط±ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§طŒ ط¬ط§ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظ† ط¨ط§ط± ظˆ ط¨ظ†ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط¬ط§طŒ ظ…ط­ظ„ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ط±ط§ط¯ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµ ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¹ط±طµظ‡ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯:(153) ط±ظˆط²ظ‰ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ط± ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ†ط¸ط±ط´ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظپطھط§ط¯طŒ ع¯ط±ظٹط³طھ ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ع†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط²ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ظˆط±ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط«ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… طŒ ط§ظ…ط§ ط±ظˆط²ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط±ظˆط² طھظˆ ظ†ظٹط³طھ ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط³ظ‰ ظ‡ط²ط§ط± طھظ† ع¯ط±ط¯ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‚طھظ„ طھظˆطŒ ط±ظٹط®طھظ† ط®ظˆظ† طھظˆطŒ ط¯ط±ظٹط¯ظ† ط­ط±ظ…طھ طھظˆطŒ ط§ط³ط§ط±طھ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظ†ظپط§ظٹط³ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§طھ ظ‡ظ…ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ط®ط¯ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ط±ط§ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط®ظˆظ† ظˆ ط®ط§ظƒط³طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط­طھظ‰ ظˆط­ظˆط´ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯.
ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ط¨ط§ط± ط¨ظˆط¯ظ† ط±ظˆط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طھظˆطŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظˆط§ظ‚ط¹ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط¢ط¯ظ… ط±ظˆط² طھظˆط¨ظ‡ ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ طھظˆ ظ†ظˆط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط§ظ‚ ط¹ط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯ظ‰ طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ طھظˆ ظ†ظˆط­ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ طھظˆظپط§ظ† ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظƒط±ط¯طŒ ط¢طھط´ ظپظ‚ط¯ط§ظ† طھظˆ ط¯ط± ط¯ظ„ ط®ظ„ظٹظ„ طŒ ط¢طھط´ ظ†ظ…ط±ظˆط¯ ظˆ ظ†ظ…ط±ظˆط¯ظٹط§ظ† ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯. طھظˆ ط¨ط§ ظƒظ„ظٹظ… ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ط§ط² ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظˆ ط§ط´ظƒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ط±ط§ظ† ط±ظٹط²ط´ ظƒط±ط¯. ط§ع¯ط± ط¹ظٹط³ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط·ظپ طھظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ‚طھظ„ ط´ظ…ط§ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¬ط² ط·ظپ طŒ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ط®طھظٹط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(154)
ظ…ط¬ظ„ط³ ط³ظˆظ…  
ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط¹ظٹظ† طŒ ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط·ظٹط¨ظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط³ظˆظ… ظ…ط§ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط¨ظٹظ… ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط´ط¯ ظˆ طھط§ ط±ظˆط² ظ‡ط´طھظ… ط°ظ‰ ط­ط¬ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط³ظˆظٹظ‰ طŒ ط®ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†طµط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط·ط§ط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھط¹ظ‡ط¯ط§طھ ط´ط¯ظٹط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط³ظ…ظ‡ط§ ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط±طŒ 150 ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ â€چ ط¯ط± ط¹ط±ط¶ ظٹظƒ ط±ظˆط²طŒ 600 ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط³ظٹط¯. ط§ظ…ط§ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط´ظٹظˆظ‡ طµط¨ط± ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط³ط¨ظٹط¹ظ‰ ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ط­ظ†ظپظ‰ ط¨ط§ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظˆ ط±ط³ط§ ظˆ ط¨ط§ ظ„ط­ظ†ظ‰ طھط´ظˆظٹظ‚ ط¢ظ…ظٹط² ظˆ ظ…ط´ط¹ط± ط¨ط± ط´طھط§ط¨ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¶ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ط¨ط°ظ„ ظ…ط§ظ„ ظˆ ط¬ط§ظ† ط±ط§ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ط®ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ط±ظƒظ† ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ع¯ط²ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط·ظ„ط¨ ط®ظٹط± ظˆ ط³ظ¾ط³ â€چ ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ طŒ ط±ط§ ط·ظ‰ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯: ظ…ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆ ظˆ ظپط±ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظˆط«ظˆظ‚ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ… ط­ط§ظ„ ظˆ ظ†ط¸ط± ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ†ظˆظٹط³ط¯. ط§ع¯ط± ظ†ظˆط´طھ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ظˆ ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ط³ظ„ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظƒظˆظپظ‡ ط´ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط®طھط§ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظƒط«ظٹط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯ ظˆ 18 ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ط§طŒ ط¨ط§ ظˆظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ع¯ط²ط§ط±ط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯. ظٹط²ظٹط¯ طھط§ ط§ظٹظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط±ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯طŒ ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ†ط¹ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط§طھظˆط§ظ† طھط´ط®ظٹطµ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ظƒظ†ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط¹ظ†ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¨طµط±ظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طھظپظ‡ظٹظ… ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ظ‚طھظ„ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ طھط§ظƒظٹط¯ ظƒط±ط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط¹ظٹظ† طŒ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط±ط¹طھ طھظ…ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظƒظˆظپظ‡ ط´ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ط±ط³ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط´ط§ط¯ط¨ط§ط´ â€چ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ طھط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ع¯ط´طھظ†ط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط´ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚طµط± ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ط¯ ظˆ ط³ط­ط±ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظˆ ظˆط¹ظٹط¯ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯. ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ظٹط² ط§ط² ط®ظˆظپ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ط¯ظ† طŒ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط®طھط§ط± ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ¾ط³ط± ط¹ط±ظˆظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¯ط§ط¯. ط§ظ…ط§ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ†ط§ظ… ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طھ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط³ظ„ط§ط­ ظˆ ط³ط±ط¨ط§ط² ع¯ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ طں
ظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط³ط§ط¦ظ„ظ‰ ط±ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظ…ط¹ظ‚ظ„ ظƒظ‡ ط¬ط§ط³ظˆط³ ط§ظˆ ط¯ط± ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ط§ ط³ط± ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظ†ط§ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط®ط¨ط± ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ظٹط§ظٹط¯ طھط§ ع†ط´ظ… ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ظ…ط¹ظ‚ظ„ ط§ظپطھط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ظ… ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ ط§ظ…ظٹط± ط±ط§ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط§ظˆ ظ†ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ظˆطھط´ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ط´ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط´ط±ظ… ط¯ط§ط´طھظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ… . ظ…ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ† ط¨ط±ظˆظ… ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط§ طھط±ظƒ ع¯ظˆظٹط¯ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط² ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… .
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظˆط±ظ‰ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظ†ط§ظ† ظ†ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ طھظˆ ط¢ظˆط±ظ… ظˆ طھظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ‰ !
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ‰ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… .
ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ط§ ظƒط´ظٹط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ط³ط§ط² ظˆ ظ…ظ† ط¯ظˆط³طھ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ‰ . ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ (ظ…ط³ظ„ظ… ) ظ¾ط³ط±ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ‚ظˆظ… (ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ) ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ طµط¯ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ط¨ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¹ط§ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ظˆظٹظ„ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¹ط§ط±ظ‰ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµ ) ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ظƒظ‡ ط³ط§ظ„ظ…ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظ‡ط³طھظ… طŒ طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ظ‡ظ… . ط§ع¯ط± طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ظٹط§ط± ظˆ ظƒظ…ظƒظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ… ط¨ط§ط² ع†ظ†ط§ظ† ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… .
ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‰ ط·ظˆظ„ ظƒط´ظٹط¯. ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯طŒ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯.
ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¯ط±ط®ط´ط´ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ط·ط±ط§ظپ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط´ظˆط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ع¯ظپطھ : ط¯ط±ظٹط؛ط§! ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ظ‰ طھظٹط² ظ…ظ‰ طھط±ط³ط§ظ†ظ‰ طں!
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط·ط§ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط§ط² ط§ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ طµظˆط±طھ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط§ ع†ظˆط¨ط¯ط³طھظ‰ ط§ط´ ط¢ظ† ظ‚ط¯ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط²ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ طµظˆط±طھط´ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ط´ط¯طŒ ط¯ظ…ط§ط؛ط´ ط´ظƒط³طھ طŒ ط®ظˆظ† ط¨ط± ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طŒ ع¯ظˆط´طھ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ظˆ طµظˆط±طھط´ ط¨ط± ظ…ط­ط§ط³ظ† ط±ظٹط®طھ ظˆ ع†ظˆط¨ط¯ط³طھظ‰ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط´ظƒط³طھ .
ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط¶ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ¾ط§ط³ط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒط´ظٹط¯ طھط§ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط¹ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ع¯ظٹط±ظٹط¯. ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظƒط´ط§ظ† ظƒط´ط§ظ† ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ظ¾ط§ط³ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظˆظ‰ ع¯ظ…ط§ط´طھظ†ط¯.
ط¬ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ط§ظ† ظپط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظ„ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ط±ع¯ ط¨ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ¾ظٹط´ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯.(155)
ظ…ط¬ظ„ط³ ع†ظ‡ط§ط±ظ…  
ط®ط¨ط± ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ† ط¹ط±ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ط±ط³ظٹط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯. ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¯ط± ظ‚طµط± ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط´ط¯ طھط§ ط¯ط³طھ ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط±ط³ط¯. ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ط§ ظ‡ظˆط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ¾ظٹظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط·ط±ظپط¯ط§ط±ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط² ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ‚طµط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ‡ط´ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظ†ط¨ط±ط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط´ط¨ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯. ظٹط§ط±ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¯ط§ط®ظ„ ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ظپطھ طھط§ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¬ط² ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ط§ ط§ظˆ ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط±ط§ ع¯ظپطھ :
ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒط¬ط§ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ ط¨ظƒظ†ط¯طں
ط§طھظپط§ظ‚ط§ ط¨ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط·ظˆط¹ظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯. ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ظ„ظٹظƒ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظ… ظˆ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط¢ط¨ ط®ظˆط±ط¯ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯. ط§ظˆ ط¢ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظ†ط´ط³طھ . ط¢ظ† ط²ظ† ط¸ط±ظپ ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ع¯ط± ط¢ط¨ ظ†ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ‰ طں
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§طŒ ط®ظˆط±ط¯ظ… .
ط¢ظ† ط²ظ† ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط¨ط±ظˆ.
ظ…ط³ظ„ظ… ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ط²ظ† ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ع¯ظپطھ . ط¨ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ… ط³ظƒظˆطھ ظƒط±ط¯.
ط·ظˆط¹ظ‡ ع¯ظپطھ : ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط¨ط±ظˆ طµظ„ط§ط­ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ط®ط§ظ†ظ… ! ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ظ‚ ظ…ظ† ظ†ظƒظˆظٹظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط´ط§ظٹط¯ ظٹظƒ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ظ… طھظ„ط§ظپظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط·ظˆط¹ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط¬ط±ظٹط§ظ† ع†ظٹط³طھ طں
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ظ‡ط³طھظ… طŒ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ظپط±ظٹظپطھظ†ط¯.
ط·ظˆط¹ظ‡ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط´ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ… طŒ ظ‡ط³طھظٹط¯طں
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظ‡ط³طھظ… .
ط·ظˆط¹ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط§ط®ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§طھط§ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط´ط§ظ… ط¢ظˆط±ط¯. ظ…ط³ظ„ظ… ط´ط§ظ… ظ†ط®ظˆط±ط¯. ط§طھظپط§ظ‚ط§ ظ¾ط³ط± ط·ظˆط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ط§ط³ط¯ظ‰ ط­ط¶ط±ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ط³ظ„ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ„ط¹ظٹظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯.
ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط´ط¹ط« ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط´طµطھ ظˆ ظٹط§ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط³ط±ط¨ط§ط² ط±ط§ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط§ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ط³طھع¯ظٹط± ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ â€چ ط§ظˆ ط¨ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظ„ظ… ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط³ظ… ط§ط³ط¨ط§ظ† ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ظپطھ . ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط¬ظˆظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظپط¹ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¨ظƒظٹط± ط¨ظ† ط­ظ…ط±ط§ظ† ط¯ط±ع¯ظٹط± ط´ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط¶ط±ط¨طھ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ„ ط´ط¯. ط¨ظƒظٹط± ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¨ط± ظ„ط¨ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط²ط¯ ظˆ ظ„ط¨ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ‡ظ… ط±ط³ظٹط¯. ظ…ط³ظ„ظ… ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¨ظƒظٹط± ط²ط¯ ظˆ ط¯ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ط§ظˆ ظƒظˆط¨ظٹط¯. ط¨ط§ ط³ط±ط¨ط§ط²ط§ظ† ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ طھط§ ط¬ظ…ط§ط¹طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ط³ط§ط®طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¨ط§ظ… ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط³ظ†ع¯ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ‰ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ‡ ط¨ط± ط³ط±ط´ ط±ظٹط®طھظ†ط¯. ظ…ط³ظ„ظ… ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط±ط¬ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط¨ظ…ظٹط±ظ… .
ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ ط±ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ط§ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ط¯ظٹط¯ظ… .
ظ‡ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظٹظƒ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط´ط±ط§ط±طھ ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ط¯.
ظˆ ط³ط±ط¯ ظˆ ع¯ط±ظ… ظˆ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ طھظ„ط® ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظٹط²ط¯.
ط¨ظٹظ… ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ظپط±ظٹط¨ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… ظˆ ط§ط² ظ‡ظٹع† طµط¯ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ‡ط±ط§ط³ظ… .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ¾ط³ط± ط§ط´ط¹ط« طŒ ظ…ط³ظ„ظ… ط±ط§ طµط¯ط§ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ . ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ طھظˆ ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ع¯ظپطھ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظپطھ طŒ طھظˆ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰ . ط§ظ…ط§ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ط§ط¹طھظ†ط§ ظ†ظƒط±ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط³طھظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظ…ط³ظ„ظ… ط±ظٹط®طھظ†ط¯. ط³ط±ط¨ط§ط²ظ‰ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¶ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط²ط¯. ط´ظ…ط´ظٹط± ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ ع¯ظˆ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ع†ط§ط± ظٹط§ط³ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط´ظƒ ط§ط² ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط§ظٹظ† طŒ ظ†ط®ط³طھ ظپط±ظٹط¨ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ظƒط¬ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں!
ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظ…ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ط³طھظٹظ… .
ظ…ط³ظ„ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھظˆ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ظ‡ط¯ظپظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع†ظ†ط¯ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ طھظ„ط®ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط´ ط¢ظٹط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط§ط´ظƒ ظ…ط§طھظ… ظ†ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ… طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظٹظƒ ط¢ظ† ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طھظ„ظپ ط´ظˆظ… ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆظ… . ظ„ظٹظƒظ† ظ…ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظƒظˆظپظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† (ط¹ )طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط§ط´ط¹ط« ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ…ط§ظ† ط¯ظ‡ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) ط¨ظپط±ط³طھظ‰ . ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ†ظ… ط§ظˆ ظٹط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظپط±ط¯ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط§ظٹظ† ط¨ظ‰ طµط¨ط±ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظ¾ظٹظƒ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظ…ط±ط§ ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط´ظ…ط§ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ظˆ ظپط±ط¯ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط¯ط§ظٹطھ طŒ ط®ظˆط¯ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹط¨ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظ¾ط¯ط± ط´ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‚طھظ„ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط´طھ . ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط±ط§ظ‰ ظˆ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ¾ط³ط± ط¹ظ‚ظٹظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط± ظ‚طµط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط´ط¯طھ طھط´ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ط¨ ط³ط±ط¯ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ط¨ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ظ‡ظٹط¯.
ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ط§ظ‡ظ„ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظ‚ط¯ط± ط®ظ†ظƒ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظ…ظ‰ ع†ط´ظ‰ طŒ طھط§ ط¢ط¨ ع¯ط±ظ… ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§ ط¨ع†ط´ظ‰ !
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆطŒ طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ طں

 

next page

fehrest page

back page