بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ· -


ظ…ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط´ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ط¬ظ‡طھ طھط¹ط¸ظٹظ… ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ع¯ظ„ ظˆ ط®ط§ظƒ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¬ط²ط، ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ظˆ ط®ط§ظƒ ظˆ طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§- ظƒظ‡ ظ…ط­ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط³ظٹط¯ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ظپط¶ظٹظ„طھ طھط±ظٹظ† ظˆ ط´ط±ظٹظپطھط±ظٹظ† ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± طھط±ط¨طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ظپط¶ظ„ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ . ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ†ط§ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ ظˆ ط¨ظ‡طھط§ظ† ط²ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¹ط¨ط§ط¯طھ طھط±ط¨طھ ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط±ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ†ط§ط·ظ‚ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھط±ط¨طھ طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ظ†ظ‡ظ… : ظƒط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ظˆط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھ ظ‚ط¨ط± ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط¨ط§ظ„ط§ ط³ط± ظˆ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ ط¨ط§ظٹط³طھط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆطھط± ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط¨ط§ظٹط³طھط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ظ…ط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ‚ط¨ط±-ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ - ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ع¯ط°ط§ط´طھظ† ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ طµظˆط±طھ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط´طھ ظ‚ط¨ط± ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط± ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆطھط± ظˆ ظٹط§ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط³ط± ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط´ط¯ظ† ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طµط­ظٹط­ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ‚ط¨ظˆط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‡ ط·ط±ظپ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ ط¢ظ†ط§ظ† - ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط·ط±ظپ ط¨ط§ظ„ط§ ط³ط±- ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط¨ط§ط´ط¯- ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط³ط¨ظٹط­ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ع†ظ¾ط´ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظƒظ†ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† .
ط³ظˆط§ظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ظٹط§ ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ†ظ…ط§ط² طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± طھط±ط³ ط³ظ‡ظˆ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ظ…ظˆظ‚ظˆظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط´ط®ط§طµ ظ…ط¹ظٹظ† ظˆ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆظ‚ظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ظپط±ظˆط´ ط¢ظ† ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ طŒ ط±ط§ط¶ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹ ط¢ظ† ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط¹ط¶ طŒ ط®ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط¨ظٹط¹ ظˆظ‚ظپ ط¬ط§ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ظˆظ‚ظپ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظٹط¹ ط¢ظ† ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ظˆظ‚ظپ ط¨ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ‡ط± ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظˆط´ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظٹط§ ط¬ط¯ط§ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ… .
ط³ظˆط§ظ„ ط³ظٹط²ط¯ظ‡ظ… : ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظ… ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ‡طھ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ط¨ظˆظ‰ ط¹ط±ظ‚ ط²ظٹط± ط¨ط؛ظ„ طŒ((ظ…ط±طھظƒ ظˆ طھظˆطھظٹط§)) ط§ط³طھط¹ظ…ط§ظ„ ظƒظ†ط¯.
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¬ط§ظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… : ط´ط®طµظ‰ ط¨ط± ط§ظ…ط±ظ‰ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظˆ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط­ظپط¸ ظˆ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ طŒ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ظٹط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ¾ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظˆظ‚ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³ظ… ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظˆظƒظ„ط§ظ‰ ظˆظ‚ظپ طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ظˆظƒظٹظ„ ظ…ظ‰ ظ…ظٹط±ط¯ ظٹط§ ظˆط¶ط¹ط´ طھط؛ظٹظٹط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…طھظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظƒظٹظ„ ط³ط§ط¨ظ‚ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‚ظپ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹظƒ ظ…ط±ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ظ‡ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ط› ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظƒظٹظ„ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظˆ ط§ظ‚ظٹظ…ظˆط§ ط§ظ„ط´ظ‡ط§ط¯ط© .(81)
ط³ظˆط§ظ„ ط´ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ظ… : ط¯ط± ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ط¢ط®ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظ‰ ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھظ‰ طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظپظ‚ط· ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† طھط³ط¨ظٹط­ط§طھ طŒ ط§ظپط¶ظ„ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ط§ظ„ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ ظƒظ†ظٹظ… طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ طŒ ظ†ط³ط® ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط¹ط§ظ„ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ):ظƒظ„ طµظ„ط§ط© ظ„ط§ ظ‚ط±ط§ط،ط© ظپظٹظ‡ط§ ظپظ‡ظ‰ ط®ط¯ط§ط¬ ط§ظ„ط§ ظ„ظ„ط¹ظ„ظٹظ„ ط§ط،ظˆ ظٹظƒط«ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ‡ظˆ ظپظٹطھط®ظˆظپ ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط§ظ„طµظ„ط§ط© ط¹ظ„ظٹظ‡ طŒ طھط³ط¨ظٹط­ ط±ط§ ظ†ط³ط® ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ظپط¯ظ‡ظ… : ظ¾ظٹط´ ظ…ط§ ظ…ط±ط³ظˆظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ ع¯ظ„ظˆ ظˆ ط³ط±ظپظ‡ طŒ ط±ط¨ ع¯ط±ط¯ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯. طھظˆط¶ظٹط­ ط¢ظ†ظƒظ‡ : ع¯ط±ط¯ظˆظ‰ طھط§ط²ظ‡ ط±ط§ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ظƒظ‡ ط³ظپطھ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط±ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ¾ط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ†طµظپ ط¨ط±ط³ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط² ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ط§ ط±ظˆظ‰ ط¢طھط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط´ط´ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظٹظƒ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط¹ط³ظ„ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ط¯ ظˆ ط³ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ظ†ظˆط´ط§ط¯ط± ظˆ ط²ط§ط¬ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظٹظƒ ظ…ط«ظ‚ط§ظ„ ظˆ ط¨ط§ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط²ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ظٹظƒ ط¯ط±ظ‡ظ… ط§ط² ط²ط¹ظپط±ط§ظ† ط³ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ط¯ ظˆ ظƒظپ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط«ظ„ ط¹ط³ظ„ طŒ ط؛ظ„ظٹط¸ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط¢طھط´ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط®ظ†ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط³ظƒط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظ… ظˆ ط²ظٹط§ط¯ط´ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ط³ظƒط± ظ†ط¨ط§ط´ط¯ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ظٹط¬ط¯ظ‡ظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ط¯ظˆ طھط§ ط®ط§طھظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ((ظ†ط¹ظ… ط§ظپط¹ظ„ ط› ط¨ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ط¯ظ‡ )) ظˆ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ((ظ„ط§ طھظپط¹ظ„ ط› ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ظ‡ )) ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ â€چ ط®ظٹط± ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯ ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طں ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ع¯ظپطھ ط§ظٹظ† ظ‡ظ… ظ…ط«ظ„ ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ†طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھط®ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظ‚ط§ط¹ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ظ… : ظ†ظ…ط§ط² ((ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ )) ط¯ط± ع†ظ‡ ظˆظ‚طھ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظٹط§ ظ‚ظ†ظˆطھ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ظپط¶ظ„ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط§ط³طھ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظپطھط§ط¨ ط¨ط§ظ„ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط؛ظٹط± ط¢ظ† طŒ ظ‡ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط§ظٹط§ظ… ظ‡ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ‚ظ†ظˆطھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط± ط±ظƒط¹طھ ط¯ظˆظ… ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒط¹طھ ع†ظ‡ط§ط±ظ… طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ظƒظˆط¹ .
ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظٹط³طھظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ظ„ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظٹظ…ط§ظ†ظٹط´ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپط§ظ…ظٹظ„ظ‡ط§ظٹط´ ظ…ط­طھط§ط¬ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† طµظˆط±طھ طŒ ط¢ظ† ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¹ط§ظ„ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ((ط®ط¯ط§ طµط¯ظ‚ظ‡ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط§ظ…ظٹظ„ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ ))طŒ طھظˆط¬ظ‡ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ‡ط± ط¯ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ظ†ط§ظٹظ„ ط´ظˆط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒظ… : ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط² طµط§ط­ط¨ ط¹ط³ع¯ط±طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط± ط§ط¨ط±ظٹط´ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ظƒط±ظƒ ط®ط±ع¯ظˆط´ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط¶ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ . ظˆ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط®ط¨ط± ط¹ظ…ظ„ ط´ظˆط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط±ظƒظ‡ط§ ظˆ ظ¾ظˆط³طھظ‡ط§ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ ظƒط±ظƒظ‡ط§ظ‰ طھظ†ظ‡ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ظ„ط¨ط§ط³ ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ط¬ط²ط§ظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´طھط´ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ظ¾ظˆط³طھ ط­ظٹظˆط§ظ† ظ…ط°ظƒظˆط±- ط²ظ†ط¯ظ‡ ظٹط§ ظ…ط±ط¯ظ‡ - ظˆ ط¨ط§ ظ…ظˆ ظˆ ظ¾ط´ظ… ظˆ ظƒط±ظƒ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط§ط² ظپط¶ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆطŒ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ„ط¨ط§ط³ ظٹط§ ظ…ط®ظ„ظˆط· ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ„ظ‰ ظپظ‚ظ‡ط§ ظپظ‚ط· ط§ط¨ط±ظٹط´ظ… ط®ط§ظ„طµ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ظƒ ط®ط±ع¯ظˆط´ ظˆ ط±ظˆط¨ط§ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆط· ظ†ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ط³طھط«ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆظ… : ط§ط² ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط¹ظ„ظ…ط§ ط§ط² ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ„ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ظ„ط§ ظٹطµظ„ظ‰ ظپظ‰ ط§ظ„ط«ط¹ظ„ط¨ ظˆ ظ„ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط،ط±ط§ظ†ط¨ ظˆ ظ„ط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط«ظˆط¨ ط§ظ„ط°ظ‰ ظٹظ„ظٹظ‡ ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯.
ط¬ظˆط§ط¨ : ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‚طµظˆط¯ ظ¾ظˆط³طھ ط§ظٹظ† ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط؛ظٹط± ط¢ظ†ظ‡ط§.
ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط³ظˆظ… : ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظٹظƒ ظ†ظˆط¹ ظ„ط¨ط§ط³ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ط¨ط±ظٹط´ظ… طھط²ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ طھظ‡ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط¢ظ† ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ظ†ظ…ط§ط² ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¨ط§ ظ„ط¨ط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ طھط§ط± ظ¾ظˆط¯ ط¢ظ† ظ¾ظ†ط¨ظ‡ ظٹط§ ظƒطھط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¯ط± ظ…ط³ط­ ط¨ط± ظ¾ط§ظ‡ط§ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط¨ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ظ… ط´ظˆط¯ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ط³ط­ ط´ظˆظ†ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ظ‡ط± ط¯ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ…ط³ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ طŒ ط­طھظ…ط§ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯.
ظ…ط³ط­ ظ¾ط§ظ‡ط§ ط§ط² ط³ط± ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ† طھط§ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ‰ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط§ظ‡ط§ ط¬ط²ط، ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظˆط¶ظˆط³طھ ظˆ ظ…ط³ط­ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…ط³ط­ ظƒظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظ¾ط§ظ‰ ط±ط§ط³طھ ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¢ظٹط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± ط¯ط± ظ…ط³ط§ظپط±طھ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط´ط´ظ… : ط§ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط¯ط± طھط³ط¨ظٹط­ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ط، - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط³ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ طŒ ط³ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯طں ظˆ ط§ع¯ط± طھظ…ط§ظ… 67 ط¹ط¯ط¯ ط±ط§ طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظˆظ„ ط´ط±ظˆط¹ ظƒظ†ط¯طں ظˆ ط®ظ„ط§طµظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ع†ظٹط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ط¯ط± طھظƒط¨ظٹط± ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ طھط¬ط§ظˆط² ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² 67 ط¨ع¯ط°ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† 67 ط¨ظ†ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± طھط­ظ…ظٹط¯ ظˆ ط­ظ…ط¯ ط®ط¯ط§ ط§ط² طµط¯ ع¯ط°ط´طھ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ .(82)
ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط²ظٹط¨ط§طھط±ظٹظ† ط§ط«ط± ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ط§ط± ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ط§ ظˆ ظƒط¨ط±ط§
ط¨ط§ظˆط±ظ… ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط­طھط±ظ… طھظ…ط§ظٹظ„ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ط§ ظˆ ظƒط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¹ظ„ظ„ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‚ط¶ط§ظٹط§ظ‰ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¸ط§ظ‡ط±ط§ ط´ط±ظƒطھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط§ ط®ط¨ط± ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط§ط±طھط¨ط§ط· ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھظ‚ط¯ظٹظ… ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´
ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¢ظ† ظ…طµظ„ط­ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ط§طµظ„ط§ط­ ظˆ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ… ط¯ظٹظ† ظˆ ع¯ط³طھط±ط§ظ†ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ط¯ط± ط³ط±طھط§ط³ط± ع¯ظٹطھظ‰ طŒ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± طھط­ظ„ظٹظ„ ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ظƒظ‡ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط³طھظ…ع¯ط± ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ظ‚طھ ظƒط§ظ…ظ„ ط¯ط± طھط¹ظ‚ظٹط¨ ظˆ ط§ط¹ط¯ط§ظ… ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ…ط®ظپظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ طŒ ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط´ظٹط¹ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¬ظ„ط³ط§طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط®ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ…ط­ط§ظپظ„ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ظˆ ظ…ط­ط¨ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظ…ط± ظ…ط³ظ„ظ… ظˆ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط´ظƒظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯.
ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ…ظٹط§طھ ظˆ ط¨ط¯ظٹظ‡ظٹط§طھ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ط§ظ…طھط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ„ط°ط§ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¬ط¯ظ‰ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ - ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط،- ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¨ظˆط±ط²ظ†ط¯ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ط§طھ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط´ط±ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط³ظˆط§ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯. ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ظ…ط¨ط§ط­ط« ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ط¨ط¯ظٹطھ
ط·ط§ط؛ظˆطھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ظ‚ط³ط§ظˆطھظ‡ط§طŒ ط³طھظ…ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظٹظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¹ظ…ط± ظ…ط­ط¯ظˆط¯ ظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹظƒ ظˆ ظ…ط®ظˆظپ طŒ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط´ط¯ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظ…ط§ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ط¯ط±ظٹط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¬ظ„ظˆع¯ظٹط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ط¨ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‰ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط­ظ‚ط¯ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§طھ ط°ظٹظ„ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯:
ط§ظˆظ„ط§: ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط¹طµط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ‚ط§ظٹط¯ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯. ظˆ ط¨ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ط³طھظ…ظƒط§ط± ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ط،ط³ ط¬ط¨ظ‡ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط³طھظ…ظƒط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ†ط¸ط±ط´ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ط§ ظ…ظ†ظپظ‰ ظˆ ط­طھظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ط¶ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط«ط§ظ†ظٹط§: ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط§ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ط´ط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط§طھظ… ط§ظˆطµظٹط§ ظˆ ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…طµظ„ط­ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط´ظƒظ„ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯طŒ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط§ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط³طھظ… ظ¾ظٹط´ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ط§ظٹظ†ط¬ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ط¯ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± طµط¯ط¯ طھط±ظˆط± ظˆ ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ط³ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ظ†ظˆط´طھظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ط§ظٹظ†ط§ظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ظ†ط³ظ„ ظ…ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظ‚ظˆظ„ ظˆ طھظˆط·ط¦ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط´ظƒط± ظˆ ط³ظ¾ط§ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ )).
ظˆ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط«ط§ظ„ط«ط§: ط³ط§ط¯ط§طھ ط¹ظ„ظˆظٹظˆظ† ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظ¾ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظپط´ط§ظ† ط±ط§ طھط­ظ‚ظ‚ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط¹ط§ط¯ظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆط³ط· ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ„ع¯ط¯ظƒظˆط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ط¶طھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط³ط§ط¯ط§طھ طŒ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط­ط§ظپظ„ ظˆ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ظٹظٹط¯ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ طŒ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط§ط² ط³ط§ط¯ط§طھ ط¹ظ„ظˆظ‰ طŒ ط­ظ‚ط¯ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظ‡طھ طŒ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظˆ ظ…ط¬ط§ط²ط§طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط¹طµط±طŒ ظ…ط­ظˆط± ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ظ…ط·ط§ط¹ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ‚ط³ط§ظˆطھ طŒ ط±ظ†ط¬ظ‡ط§ ظˆ ظپط´ط§ط± ظˆط§ط±ط¯ ط³ط§ط®طھظ†ط¯. ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¹ظˆط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط¬ط¨ ط¨ط؛ط¶ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.
طھطµط±ظٹط­ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ ) ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ )
ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط­ظ„طھ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ طŒ طµط±ظٹط­ط§ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ†ط´ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ((ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط§ط´ط¹ط±ظ‰ )) ظƒظ‡ ظ…ظˆط«ظ‚ طŒ ط¨ط§ ظˆط±ط¹ ظˆ ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ط¨ظˆط¯طŒ ط¬ط²ط، ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھ . ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¬ظ†ط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط§ط¨ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط§ط² ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظˆط§ظ„ ظƒظ†ظ… طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط´ظ‚ط¯ظ… ط´ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‚طھ ط®ظ„ظ‚طھ ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط§ ظˆظ‚طھ ظ‚ظٹط§ظ… ط³ط§ط¹طھ طŒ ط§ط² ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط®ظ„ظ‚ طŒ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯. ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§طŒ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¯ظپط¹ ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯)).
ط§ط­ظ…ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯: ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ طں ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط¬ط§ظٹط´ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط³ط±ط¹طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ظ† ظˆ ط¯ظˆط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ¾ط³ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط´طھظ‡ ظƒظ‡ طµظˆط±طھط´ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ‚ط±طµ ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ… ظˆ (ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ) ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
((ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯! ط§ع¯ط± ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ ظˆ ط­ط¬ط¬ ط®ط¯ط§ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط®ط§طµظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… . ظ†ط§ظ… ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ظˆطŒ ظ†ط§ظ… ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ظ‚ط³ط· ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯! ظ…ط«ظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط«ظ„ ط®ط¶ط± ظˆ ط°ظˆط§ظ„ظ‚ط±ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ . ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ظˆ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ†ط¬ط§طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط«ط§ط¨طھ ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¯ط± ظپط±ط¬ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ طھظˆظپظٹظ‚ ط¯ظ‡ط¯.)).
ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯: ((ط¢ظٹط§ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ‚ظ„ط¨ظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طں))
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† ظ¾ط³ط± ظƒظ‡ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط±طھ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ†ط§ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ط±ط¶ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ…ظ†طھظ‚ظ… ظ…ظ† ط§ط¹ط¯ط§ط¦ظ‡ ظˆ ظ„ط§ طھط·ظ„ط¨ ط§ط«ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط¹ظٹظ† ...
ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ط² ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ط±ط§ط³ط± ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط´ط§ط¯ظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ‡ . ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¹ط±ط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظٹط±ظˆط² ط¨ط± ظ…ظ† ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ‰ طŒ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط³طھظ… ط¯ط§ط¯طŒ ظ¾ط³ ط³ظ†طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط®ط¶ط± ظˆ ط°ظˆط§ظ„ظ‚ط±ظ†ظٹظ† ع†ظٹط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط؛ظٹط¨طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ )).
ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ط؛ظٹط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ! ط¨ظ„ظ‰ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط®ط° ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ظٹط´ظ‡ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط¤ ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ ظ‡ط³طھظ†ط¯.
ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯! ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط؛ظٹط¨ظ‰ ط§ط² ط؛ظٹط¨ظ‡ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط± ظˆ ط¬ط²ط، ط´ط§ظƒط±ظٹظ† ط¨ط§ط´ طھط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظٹظ† ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظ‰ ))(83)
ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ طŒ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ظ‰ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ط§ظˆظ„ط§: ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¶ط±ظˆط±طھ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط­ط¬طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ„ط°ط§ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ طھط§ ظ¾ظٹط§ظ… ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط² ط¨ط§ط¨ ((ظ„ط·ظپ)) ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط·ظپ طŒ ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ظ„ظ… ظƒظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط­ط«ظ‡ط§ ظˆ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط³طھظ†ط§ط¯ ظˆ ط§ط³طھط¯ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ظˆ ط§طھظ…ط§ظ… ط­ط¬طھ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ‚ط§ط¹ط¯ظ‡ ظ„ط·ظپ طŒ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ طھط§ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط­ظٹط§ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط­ظٹط§ظٹط´ ط§ط² ط¯ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط¨ط§ظ‡ ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ط¬طھ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ط§طµظˆظ„ط§ ظ†ظپط³ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط«ظ…ط±ط§طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط؛ظٹط±ظ‚ط§ط¨ظ„ ط´ظ…ط§ط±ط´ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¯ظپط¹ ط¨ظ„ط§ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ†ط²ظˆظ„ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط«ط§ظ†ظٹط§: ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظˆ ظپط±ط¬ ظ…طµظ„ط­ ط§ظƒط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ظ…ظ†طھ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظٹطھط±ظٹظ† ط¯ط³طھط§ظˆط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ‡ظ…طھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ط³ظٹط§ط³ظ‰ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ظˆ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ط´ظƒط§ظ„ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط³طھظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط³طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط«ط§ظ„ط«ط§: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط¹ظ…ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¹ظ…ط± ط®ط¶ط± ظˆ ط°ظˆط§ظ„ظ‚ط±ظ†ظٹظ† ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¯ط± ط­ظƒظٹظ… طŒ ط³ط®طھ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظ…ط«ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ظƒط±ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط±طھ ط­ظƒظٹظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظپط¶ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ط­ظƒظٹظ… طŒ ظ…ط´ظƒظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ط± ظˆظ„ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ع¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…طµط§ظ„ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط±ط§ط¨ط¹ط§: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظˆظ„ظ‰ ظˆ ظ†ط§طµط± ط¯ظٹظ†ط´ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط² ط¨ط§ظˆط± ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ طŒ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ظˆط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†طµ ظˆ طھطµط±ظٹط­ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط±ظ‰ )) ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظ†ظ‚ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ : ظ…ظ† ط®ط¯ظ…طھ ط§ط¨ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظٹط« : ط§ظ† ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظ„ط§ طھط®ظ„ظˆ ظ…ظ† ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط®ظ„ظ‚ظ‡ ط§ظ„ظ‰ ظٹظˆظ… ط§ظ„ظ‚ظٹط§ظ…ط© ظˆ ط§ظ† ظ…ط§طھ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¹ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§طھ ظ…ظٹطھط© ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹط© ... ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³ظˆط§ظ„ ط´ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ طŒ ط¨ط± طµط­طھ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طھط§ظƒظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« طŒ ط­ظ‚ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ„ط¢ظ† ط±ظˆط² ظˆ ط¢ظپطھط§ط¨ طŒ ط­ظ‚ ظˆ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ ...))
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طŒ ط´ط®طµظ‰ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ظ…ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ط§ط³ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ† ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¯ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ظ‡ط§ ط¯ط± ط§ظˆ ط­ظٹط±ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط±ط§ طھط¹ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)).
ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط­ط¯ظٹط« ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط¶ط§ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯.
طھط±ظˆط± ظˆ ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ )
ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ طھط¹ط¸ظٹظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ طھظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظˆظٹظˆظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط± ظ…ط¹طھظ…ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط·ط§ط؛ظˆطھ طŒ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظˆ طھظƒط±ظٹظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ„ط°ط§ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط³ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط®ظˆط±ط§ظ†ط¯(84) ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط¬ط±ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ط«ط± ط´ط¯طھ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ ط³ظ… طŒ ط²ظ…ظٹظ†ع¯ظٹط± ط´ط¯ ط§ظ…ط§ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ط¯ ط¢ظ† طŒ طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰
ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط´ط¯ظٹط¯ط§ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط­ط´طھ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ط¹طھظ…ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ظ†ط¬ ظ†ظپط± ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظˆ ط±ط¬ط§ظ„ ط¯ظˆظ„طھط´ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ((ظ†ط­ط±ظٹط±)) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظ†ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ طھظ…ط§ظ… ط§ط®ط¨ط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط²ظٹط± ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ظƒظ…ظٹط³ظٹظˆظ† ظ¾ط²ط´ظƒظ‰ طھط´ظƒظٹظ„ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط¸ظپ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط²طŒ طµط¨ط­ ظˆ ط¹طµط±طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظˆظٹط²ظٹطھ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط¯ظˆ ط±ظˆط² ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط³ظ…ظˆظ…ظٹطھ طŒ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ظ…ط¹طھظ…ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط²ط´ظƒظ‡ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ظˆط± ظ†ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯(85) طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§طھ - ظƒظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط²ظ‡ ظˆط²ظٹط± ط¯ط§ط¯ع¯ط³طھط±ظ‰ ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯- ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ظٹظ†
ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ط«ط± ط³ظ… ط¬ظپط§ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط®ط§ظ…طھ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظ¾ط²ط´ظƒط§ظ† ط§ط² ط³ظ„ط§ظ…طھظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط®ط¯ط§ ظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ظ‚ط±ط¢ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ظƒظ…ط§ظ„ طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط§ظ†ط§ط¨ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ طھظ‚ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط­ ط·ط§ظ‡ط± ظˆ ط·ظٹط¨ط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ط، ط§ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط§ط±ظˆط§ط­ ظ¾ط§ظƒ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ .
ظپظˆطھ ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¢ظ† ط¹طµط±طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¶ط§ظٹط¹ظ‡ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ…طµظ„ط­ ط§ظƒط¨ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§- ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¯ط± طµظ„ط§ط­ ط§ظ…طھ ظ‚ط¯ظ… ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط§ط² ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯- ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط³ط§ط¯ط§طھ ط¹ظ„ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ .
طھط¬ظ‡ظٹط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ )
ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¬ط³ط¯ ظ¾ط§ظƒ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط؛ط³ظ„ ظˆ ط­ظ†ظˆط· ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظپظ† ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ط¹طھظ…ط¯ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ((ط§ط¨ظˆ ط¹ظٹط³ظ‰)) ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…طھظˆظƒظ„ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯(86) ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ط´ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط²طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظ‡ط§ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ط±طھط´ ظˆ ظ…ظ†ط´ظٹط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط±ط¤ ط³ط§ظ‰ ط§ط¯ط§ط±ط§طھ ظˆ ظ‚ط¶ط§طھ ط¯ظˆظ„طھ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¹ظٹط³ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط±ط¶ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط±ع¯ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ط¯ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظˆط«ظ‚ طŒ ظپظ„ط§ظ† ظˆ ظپظ„ط§ظ† ظˆ ط§ط² ظ‚ط¶ط§طھ طŒ ظپظ„ط§ظ† ظˆ ظپظ„ط§ظ† ظˆ ط§ط² ظ¾ط²ط´ظƒط§ظ† طŒ ظپظ„ط§ظ† ظˆ ظپظ„ط§ظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ط³طھط±ط´ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯(87) طŒ ط³ظ¾ط³ طµظˆط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…طھظ‡ظ… ظ†ط´ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯!!
طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط¨ط§ ط´ظƒظˆظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ )
طھظ…ط§ظ… ط§ظ‚ط´ط§ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط§ظ…ط±ط§ ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¬ظ‡طھ طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ طŒ ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ط±ط§ط²ظٹط± ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط¯ط§ط±ط§طھ ط¯ظˆظ„طھظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ظƒط² ط¯ط§ط¯ظˆط³طھط¯ ظˆ ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ طھط¹ط·ظٹظ„ ط´ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ ط´ط¨ظٹظ‡ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.(88)
ط³ط§ظ…ط±ط§ طھط§ ط¢ظ† طھط§ط±ظٹط® طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظ…ط¹ظٹطھظ‰ ط¯ط± ظ…ط±ط§ط³ظ… ظˆ طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط³طھظ‡ - ط¯ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ظˆط§ط± ط¯ط± طھط´ظٹظٹط¹ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ ظˆ ط¹ط¸ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ط³ط§ط±طھ ط¹ط¸ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط­ظ„ ط¯ظپظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ )
ط¬ط³ط¯ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ طھظƒط¨ظٹط± ظˆ طھط¹ط¸ظٹظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¬ع¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط±ع¯ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط²ط±ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯(89) طŒ ط³ط§ط¯ط§طھ ط¹ظ„ظˆظ‰ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھط³ظ„ظٹطھ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ط³ظ… طŒ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط­ط²ظ† ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯.(90)

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation