بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ¶ -


ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط­ط§ظˆظ‰ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظ…ظ‡ظ… ط°ظٹظ„ ط§ط³طھ :
1 - ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ طŒ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ط±ط§ ((ظ†ط§طµط± ط­ظ‚ )) ظˆ ((ط¯ط§ط¹ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظƒظ„ظ…ظ‡ طµط¯ظ‚ ))- ظƒظ‡ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظٹطھط±ظٹظ† طµظپط§طھ طµظ„ط­ط§ ظˆ ظ…طھظ‚ظٹظ† ط§ط³طھ - طھط¹ط¨ظٹط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
2 - ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ طŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ…ط´ظ…ظˆظ„ ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظ‡طھ ط­ظپط¸ ظˆ ظ†ط¬ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط³طھظ… ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¹ ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
3 - ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط§ظ…ط± ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ طھظ‚ظˆط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط¹طµظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط¯ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظˆط¬ظˆظ‡ط§طھ ط´ط±ط¹ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ‚ظˆط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ط¬ط§ط¨ ظˆ ظ…ط§ظ†ط¹ طŒ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط±ظˆظٹطھ ظˆ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆظ„ظƒظ† ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط´ط±ظپ ط´ظˆظ†ط¯...
ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظپظ‚ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
1 - ظ…ط³ط§ظٹظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±
((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±)) ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ظپظ‚ظ‡ظ‰ ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¹ط²طھ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…طھطھ ط±ط§ ط¯ظˆط§ظ… ط¨ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ† ظ†ط¹ظ…طھط´ ط±ط§ ط¨ط± طھظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ظˆط، ظپط¯ط§ظ‰ طھظˆ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط± ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط¨ط§ظ„ط§طŒ ظ‡ظ…ع†ط´ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظƒظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ظ† ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظٹط¯ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ (ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¬ظ‡ ط¨ط§ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ) ظˆ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط¨ط²ظ†ظٹط¯طŒ ظپط±ظˆظ…ط§ظٹظ‡ ظˆ ط³ظ‚ظˆط· ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ظٹع†ط§ط±ظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط·ط±ظˆط¯ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ… .
ط¯ط± ط´ظ‡ط± ظ…ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ (ط¨ظٹط´طھط±) ط±ظ‚ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ((طµ )) ظƒظ…ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ„ظƒظ† ظ†ط§ظ… ((ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظ…ظ„ظƒ )) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط¨ظ‡ ((ظ…ظ„ظƒ ط¨ط§ط¯ظˆظƒظ‡ )) ظƒظ‡ ط¯ط§ظ…ط§ط¯((طµ )) ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ط؛ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط³ظˆط§ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ط±ط¶ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ… ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط± ط²ط¯ظ‡ ط¯ط± طµط¯ط¯ ط§ط³طھط؛ظپط§ط± ط¨ط±ط¢ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظ†ظ…ط§ظٹظ… طھط§ ط®ط§ط·ط±ط´ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ط§ظ† ط´ط§ط،ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط§ط² ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ† ظˆ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط¹ط±ظپطھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ط³ظˆط§ظ„ط§طھط´ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط³ظˆط§ظ„ ط§ظˆظ„ : ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ط±ط§ط¬ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھط´ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھ ط³ط±ظ‰ ط§ظˆ ع†ظ‡ ظƒظ†ط¯طں ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ‚ط¨ طھط± ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط¬ظ„ظˆطھط± ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ط´ط§ظ† ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط؛ط³ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¨ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ظ‡ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط¬ط² ط´ط³طھظ† ط¯ط³طھ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ظٹظپطھط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
طھظˆط¶ظٹط­ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… - ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ط،- ط§ظپط§ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¯ط± ط§ط«ظ†ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط§طھظپط§ظ‚ ط¨ظٹط§ظپطھط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھط´ ظƒظ†ط§ط± ط¨ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط¯ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ â€چ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ظپظ‚ط· ط´ط³طھظ† ط¯ط³طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ط³ ط¨ط¯ظ† ظ…ظٹطھ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط³ط±ط¯ ط´ط¯ظ† طŒ ظ…ظˆط¬ط¨ ط؛ط³ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¬ظ„ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ظˆط¯. ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ط±ع¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…ط«ظ„ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط´ظˆط¯ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ط«ظ†ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظپط§ظ‚ظ‡ ط­ط§طµظ„ ط´ظˆط¯ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظˆط¶ظˆ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظƒظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ط¯ظˆظ… : ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹطھ ط±ط§- ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ع¯ط±ظ… ط§ط³طھ - ظ…ط³ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظٹطھ ط³ط±ط¯ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط³ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط؛ط³ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظ…ط§ط¹طھ ظƒظ‡ ط­ط§ط¯ط«ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط§طھظپط§ظ‚ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯طŒ ع¯ط±ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط´ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ظ‡ظ… ظ…ط³ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ظƒط±ط¯ظ† ط±ظˆظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط؛ط³ظ„ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ع¯ط±ظ… ط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ ظƒظ†ط¯طŒ ظپظ‚ط· ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ط´ظˆظٹط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط³ظˆظ… : ط§ع¯ط± ط¯ط± طھط³ط¨ظٹط­ط§طھ ظ†ظ…ط§ط² ((ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط±)) ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ظٹط§ ط±ظƒظˆط¹ ظٹط§ ط³ط¬ظˆط¯طŒ ط³ظ‡ظˆ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظٹط§ط¯ط´ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ طھط³ط¨ظٹط­ ظپظˆطھ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط§ط¹ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طں ظˆ ظ…ط§طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± ط±ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… :
ظ†ظ…ط§ط² ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط±
ظ†ظ…ط§ط² ط¬ط¹ظپط±طŒ ط§ط² ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ظ…ظˆظƒط¯ ط§ط³طھ . ظˆ ((ظ†ظ…ط§ط² طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط­ط¨ظˆظ‡ )) ظ‡ظ… ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ط³ظ†ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط§ط³طھط­ط¨ط§ط¨ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ طھط±طھظٹط¨ ط§ظٹظ† ظ†ظ…ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ : ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ط§ط³طھ ط¨ط§ ط¯ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط› ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظƒط¹طھ ط¢ظ† ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ :ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظƒظˆط¹ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ ظ‡ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط°ظƒط± ط±ط§ ط¯ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظƒظˆط¹ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ طŒ ط¨ط§ط² ط¯ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¯ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¯ظˆظ… ظ‡ظ… ط¯ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط§ط² ط¯ظ‡ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط°ظƒط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ط±ظƒط¹طھ طŒ 75 ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظˆ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ط±ظˆظ‰ ظ‡ظ… ((ط³ظٹطµط¯)) طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ط¯ط± ط­ط§ظ„طھظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط³ظ‡ظˆ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظٹط§ط¯ط´ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظٹط§ط¯ط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ‚ط¶ط§ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط§ع¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² طھط³ط¨ظٹط­ط§طھ ط±ط§ ط³ظ‡ظˆ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„طھ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ظ…ط­ظ„ط´ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظٹط§ط¯ط´ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ط´ طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط²ظ† ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط´ط±ظƒطھ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط®ط±ظˆط¬ ط²ظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط´ظٹظٹط¹ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط¢ظٹط§ ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ط± ظ‚ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¨ط±ظˆط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ط± ظ‚ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¨ط±ظˆط¯.
ط¹ط¯ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ظ…ط±ط¯ظ‡ طŒ طھط±ظƒ ط²ظٹظ†طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¹ط§ط¯طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط¨ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ† ظ†طھظˆط§ظ†ط¯ ط³ط± ظ‚ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¨ط±ظˆط¯ ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ط²ظ†ط¯ع¯ظٹط´ ظ…ط±ط¨ظˆط· ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯. ظˆ طھظˆط¶ظٹط­ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ† ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط´ط´ظ… : ط¢ظٹط§ ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¹ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ظˆط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ظƒط§ط± ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط­ظ‚ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ ظپظ‚ط· ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظٹطھظˆطھظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ظپطھظ… : ط¯ط± ط«ظˆط§ط¨ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¯ط± ظپط±ظٹط¶ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط؛ظٹط± ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ : ط¹ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط²ط´ ((ط§ظ†ط§ ط§ظ†ط²ظ„ظ†ط§ظ‡ ظپظ‰ ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ط±)) ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ : ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯طŒ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ : ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط²ظ‡ط§ظٹط´ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ظ…ط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط«ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ظ…ط²ظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ظƒظ‡ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ طھط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط¯ظˆظ† ط¢ظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ‡ ط³ظˆط§ظ„ ع†ظ†ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط«ظˆط§ط¨ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ . ظˆ ط§ع¯ط± ط³ظˆط±ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط«ظˆط§ط¨ ظ‡ط³طھ طŒ طھط±ظƒ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ظ‚ظ„ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط­ط¯ ظٹط§ ط§ظ†ط§ ط§ظ†ط²ظ„ظ†ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظپط¶ظٹظ„طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط«ظˆط§ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط؛ظٹط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ط´ طµط­ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط´طھظ… : ط¯ط¹ط§ظ‰ ظˆط¯ط§ط¹ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ع†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ط³طھ طں ط²ظٹط±ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ط› ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ط±ظˆط² ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط±ظˆظٹطھ ظ‡ظ„ط§ظ„ ط´ظˆط§ظ„ طŒ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط¯ط± ط´ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ظˆ ظˆط¯ط§ط¹ ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ط´ط¨ ظ…ط§ظ‡ ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ط®ظˆظپ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ‡ طŒ ظƒظ… ظٹظƒ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط¹ط§ظ‰ ظˆط¯ط§ط¹ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظˆ ط´ط¨ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
2 - ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ…ظٹط±ظ‰ ))طŒ ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط°ظٹظ„ط§ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯:
ط³ظˆط§ظ„ ط§ظˆظ„ : ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط± ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² طھط´ظ‡ط¯ ط§ظˆظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظƒط¹طھ ط³ظˆظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯طں ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¨ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ‚ظˆطھظ‡ ط§ظ‚ظˆظ… ظˆ ط§ظ‚ط¹ط¯ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط¯ظˆ ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط§ظ„طھظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†طھظ‚ظ„ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ع¯ط± ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¯ظˆظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھظƒط¨ظٹط± ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط±ط®ظٹط²ط¯طŒ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط´ط³طھظ† طŒ طھظƒط¨ظٹط±ظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ . ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± طھط´ظ‡ط¯ ط§ظˆظ„ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ط§ط¨ طھط³ظ„ظٹظ… ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ . ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ط¯ط± طھط´ظ‡ط¯ ط§ظˆظ„ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط¯ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط¨ط§ط¨ طھط³ظ„ظٹظ… ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط¯ط±ط³طھ ط§ط³طھ . طھظƒط¨ظٹط± ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظ‚ظٹط§ظ… ط§ط² طھط´ظ‡ط¯ ط§ظˆظ„ ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ظٹظ† ع¯ظپطھظ† ظˆ ظ†ع¯ظپطھظ† ط¢ظ† ظ…ط®ظٹط± ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ط¯ظˆظ… : ظƒط³ظ‰ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط؛ط§ظٹط¨ ط§ط³طھ ط®ط±ظٹط¯ظ‡ طھط§ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظˆ ط°ط¨ط­ ظƒظ†ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط°ط¨ط­ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ط³ظ… ط¢ظ† ط·ط±ظپ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ط² ط·ط±ظپ ط§ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ظٹط§ط¯ط´ ط¨ظٹط§ظٹط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ط´ط®طµ طŒ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظپظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط¦ظ…ط© ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپطھظˆط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¬ظ‡طھ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ¾ظˆظ„ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ طŒ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط®طµ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط³ظˆظ… : ظ¾ظٹط´ ظ…ط§ ط¨ط§ظپظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¬ظˆط³ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظٹطھظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط؛ط³ظ„ ط¬ظ†ط§ط¨طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظپظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ„ط¨ط§ط³ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط´ط³طھظ† ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط¢ظ† ظ„ط¨ط§ط³ طŒ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط²ظٹط±ط§ ط¹ظ„ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ…ط¬ظˆط³ظ‰ ط¯ط³طھ طھط± ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط²ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط­طھظ‰ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط´ظƒ ظ‡ظ…((ط§طµظ„ ط·ظ‡ط§ط±طھ )) ط§ط¬ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ ط¢ظ† ط§ط´ظƒط§ظ„ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط± ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظ‰ ط´ط¨ طŒ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظٹط´ ط±ط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط§ ط±ظˆظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ظٹط§ ظ¾ظ„ط§ط³ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظ…ط«ظ„ط§ ط®ط§ظƒ ظ…ظ‡ط± ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ظ‡ط±ط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط³ط¬ط¯ظ‡ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ظ…ط§ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظƒط§ظ…ظ„ ظ†ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ† ط³ط± ط§ط² ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طµط­ظٹط­ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظٹط§ظپطھظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طµط­ظٹط­ ط§ط³طھ طŒ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ظٹط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ط´ط®طµ ظ…ط­ط±ظ… طŒ ط³ط§ظٹط¨ط§ظ† ظ…ط­ظ…ظ„ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ع†ظˆط¨ ظˆ ظ…ط­ظ…ظ„ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ†ط§ط± ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ع†ظˆط¨ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظٹظƒظ‰ ط§ط² طھط±ظƒظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط±ط§ظ… ط­ط¬ ظٹط§ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط¨ط³طھظ‡ طŒ ((طھط±ظƒ طھط¸ظ„ظٹظ„ )) ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ط§ط´ظٹظ† ظٹط§ ظ…ط­ظ…ظ„ ط³ظˆط§ط± ط´ظˆط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط§ط´ ظٹظƒ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط§ط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ط³ظ‚ظپ ظ…ط§ط´ظٹظ† ظˆ ظ…ط­ظ…ظ„ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط³طھظˆظ†ظ‡ط§ ظˆ ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط´ظٹظ† ظˆ ظ…ط­ظ…ظ„ طŒ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ط´ط´ظ… طŒ ظ…ط­ط±ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط§ط±ط§ظ† طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ظٹط§ ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ…ط­ظ…ظ„ط´ ط±ط§ ط®ظٹط³ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ظ¾ظ„ط§ط³ ظٹط§ ع†ظٹط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط±ط´ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¸ظ„ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ظ…ظ„ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ طŒ ظƒظپط§ط±ظ‡ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط¨ط± ظ…ط­ط±ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط¨ط§ط±ط§ظ† طھط¸ظ„ظٹظ„ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھط¸ظ„ظٹظ„ ط§ط² طھط±ظƒظ‡ط§ظ‰ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ظپطھظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ظƒط³ظ‰ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھ ط§ط­ط±ط§ظ… طŒ ظ†ط§ظ… ظ…ظ†ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ط±ط§ ط°ظƒط± ظƒظ†ط¯طں ظˆ ط¢ظٹط§ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ظ†ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ظˆط¯ط´ طŒ ط¬ط¯ط§ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط°ظƒط± طھظپطµظٹظ„ظ‰ ظ…ظ†ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظٹظƒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ظ†ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظ† ط§ط² ظ…ظ†ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط·ظ† ظˆط¬ظˆط¯ط´ ط§ط² ط·ط±ظپ ط´ط®طµ ظ…ط¹ظ‡ظˆط¯ط´ ط­ط¬ ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظƒظپط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ظ†ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط­ط¬ ط§ظˆ ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ظˆط¯ط´ ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظٹط§ط¨طھ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط°ط§ ظٹظƒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظƒط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط·ط±ظپ ظ…ظ†ظˆط¨ ط¹ظ†ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط´طھظ… : ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط³ط§ظ‰ ط®ط² ط§ط­ط±ط§ظ… ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… طµط§ظ„ط­ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ…ط­ط±ظ… ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ط§ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ظƒط³ط§ظ‰ ط®ط²طŒ ط¨ظ‰ ط§ط´ظƒط§ظ„ ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ط­ط±ط§ظ… ط¯ط± ظ¾ط´ظ… طŒ ظ…ظˆ ظˆ ظƒط±ظƒ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ظˆط´طھط´ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ظˆ ط´ط±ط¹ط§ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ) ظˆ ط¯ط± ظ†ط¬ط§ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظˆط±ط¯ ط¹ظپظˆ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ„ط¨ط§ط³ ط¯ظˆط®طھظ‡ ط·ط¨ظ‚ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپظ‚ظ‡ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ طµط­ظٹط­ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ظ†ظ‡ظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ظ…ط®ط§ظ„ظپظٹظ† ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ((ظ…ط³ظ„ط®))طŒ ط§ط­ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظپط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط­ط±ط§ظ…ط´ ط±ط§ طھط§ ط°ط§طھ ط¹ط±ظ‚ طŒ طھط§ط،ط®ظٹط± ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ط¯ طھط§ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط­ط±ظ… ط´ظˆط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ظ…ظٹظ‚ط§طھ ظ…ط­ط±ظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ‡ط³طھظ‡ طھظ„ط¨ظٹظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظٹظ‚ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظƒظ†ط¯.
ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ط­ط¬ ظٹط§ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظٹظ‚ط§طھ ط¹ط¨ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظٹظ‚ط§طھ ظ…ط­ط±ظ… ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط¯ظˆظ† ط§ط­ط±ط§ظ… ظ†ع¯ط°ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± ط¯ط± ظ…ظٹظ‚ط§طھ ط§ط² ط§ط­ط±ط§ظ… طŒ ط¨ط± ط®ظˆط¯ط´ ط§ط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ط±ط§ ظ…ط­ظ„ ط§ط­ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¨طھط±ط³ط¯طŒ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ط³طھ ط¨ط± ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظٹظ‚ط§طھ ط®ظˆط¯طŒ ظ…ط­ط±ظ… ط´ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط­ط±ط§ظ…ط´ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط®ظپظ‰ ط¨ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط¯ظ‡ظ… : ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ† ظ†ط¹ظ„ظٹظ† ط¯ط¨ط§ط؛ظ‰ ط´ط¯ظ‡ (ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں) ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ† ط¢ظ† ظƒط±ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظˆظƒظ„ط§ظ‰ ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…ظˆط± ظ…ط§ظ„ظ‰ ظˆظ‚ظپ طŒ ظ„ط§ط§ط¨ط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط­ظ„ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¨ط³ط§ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظ… ظˆ ط§ظˆ ط­ط§ط¶ط± ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط²ظ„ط´ ط¯ط§ط®ظ„ ط´ظˆظ… ظˆ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط¹ط§ظ… ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ط¯ط› ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط؛ط°ط§ظٹط´ ظ†ط®ظˆط±ظ… ط¯ط´ظ…ظ†ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ط؛ط°ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ط­ظ„ط§ظ„ ظ†ط¯ط§ظ†ط³طھ طھط§ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ط­ط§ظ„ط§ ط¨ظپط±ظ…ط§ظٹظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ط§ط² ط؛ط°ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط±ظ… ظˆ ط³ظ¾ط³ â€چ طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط¯ظ‡ظ… ظˆ طµط¯ظ‚ظ‡ ط§ط´ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ طں ظˆ ط¢ظٹط§ ط§ع¯ط± ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ†ظ… طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط±ط´ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ„ ظˆ ظ…ط¹ط§ط´ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ط² ط؛ط°ط§ظٹط´ ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظƒظ† ظˆ ط§ع¯ط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ†ط®ظˆط± ظˆ ظ†ظ¾ط°ظٹط±.
ط§ع¯ط± ظ…ظƒظ„ظپ ط¨ط§ طھظپطµظٹظ„ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯ ظپظ„ط§ظ† ظƒط³ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ط°ط§ظٹط´ ط¯ط¹ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط؛ط°ط§ ط§ط² ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط؛طµط¨ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ طŒ ظ‡ظ… ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط­ظ„ط§ظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط­ط±ط§ظ… ظˆ ط؛طµط¨ظ‰ طŒ ط¯ط± ط؛ط°ط§ ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط´ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط¯ط§ظ… ظ‚ط³ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ ط­ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ظ…طھط¹ظ‡ ظˆ ط¹ظ‚ط¯ ظ…ظˆظ‚طھ ط±ط§ ط¬ط§ظٹط² ظˆ ط¨ظ‡ ط±ط¬ط¹طھ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ظ…ظˆط± ط¨ط§ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯طŒ ط¹ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…طھط¹ظ‡ ظ‡ظ… ظ†ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ†ظˆط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ‡ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¯ط± طھط±ظƒ ط¢ظ† طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ظ‡ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…طھط¹ظ‡ ظˆظ„ظˆ ظٹظƒ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§ ظƒظ†ط¯ طھط§ ظ‚ط³ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط¹طµظٹطھ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط¨ط±ظˆط¯.
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط°ط± ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ط¬ط­ ط¨ط§ط´ط¯- ظ†ظ‡ ظ…ط±ط¬ظˆط­ - ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ظپط¹ظ„ ظٹط§ طھط±ظƒ ط´ظٹط¦ظ‰ ظ…ط±ط¬ظˆط­ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ†ط°ط± ظˆ ظ‚ط³ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ظ†ط¹ظ‚ط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…طھط¹ظ‡ ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ…ط´ط±ظˆط¹ظٹطھ ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھط±ظƒ ط¢ظ† طŒ ظ…طھط¹ظ„ظ‚ ظ†ط°ط± ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ‚ط³ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ طھط­ط±ظٹظ… ظ…طھط¹ظ‡ طŒ ط§ط¬طھظ‡ط§ط¯ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ†طµ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط°ط§ ط§ط±ط²ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط³طھظ‚ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط´ط±ظˆط¹ظٹطھ ظˆ ط­ظ„ظٹطھ ط¢ظ† ط§ط² ظ†ط¸ط± ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط³ظ†طھ طŒ طھط«ط¨ظٹطھ ظˆ ظ…ط³طھط¯ظ„ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
3 - ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط±
((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ…ظٹط±ظ‰ )) ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
ط³ظˆط§ظ„ ط§ظˆظ„ : ظ†ظ…ط§ط²ع¯ط²ط§ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ط±ظˆط¹ طŒ ظ…ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظٹظ‡ : ظˆط¬ظ‡طھ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ„ظ„ط°ظ‰ ظپط·ط± ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ... ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ„ط© ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ - طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ...طں ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ‡ط± ظƒط³ ط¨ع¯ظˆظٹط¯:((ط¹ظ„ظ‰ ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯))طŒ ط¨ط¯ط¹طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ…ط§ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھظٹظ… ظˆ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط­ط¯ظٹط« ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ‚ط§ط³ظ… ط§ط² ط¬ط¯ط´ ط§ط² ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط­ط³ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ((ط¢ظٹظ‡ طھظˆط¬ظ‡ )) ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ‰ طں ط­ط³ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… :((ظ„ط¨ظٹظƒ ظˆ ط³ط¹ط¯ظٹظƒ )) ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ ط³ظˆط§ظ„ظ… ط§ظٹظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط¬ظ‡طھ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ„ظ„ط°ظ‰ ظپط·ط± ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط­ظ†ظٹظپط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں
ط­ط³ظ† ع¯ظپطھظ‡ : ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… .
ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ظپطھظ‰ طŒ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ† ط¨ع¯ظˆ:ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ„ط© ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ…ظ†ظ‡ط§ط¬ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط§ظ„ط§ط¦طھظ…ط§ظ… ط¨ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ†ظٹظپط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ظˆ ظ…ط§ ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظƒظٹظ†
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§طµظ„ط§ طھظˆط¬ظ‡ ظˆ ع¯ظپطھظ† ((ظˆط¬ظ‡طھ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ„ظ„ط°ظ‰ ...)) ظˆط§ط¬ط¨ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط³ظ†طھ ظ…ظˆظƒط¯ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¬ظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ :
ظˆط¬ظ‡طھ ظˆط¬ظ‡ظ‰ ظ„ظ„ط°ظ‰ ظپط·ط± ط§ظ„ط³ظ…ظˆط§طھ ظˆ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط­ظ†ظٹظپط§ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ„ط© ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ظ…ط§ ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط´ط±ظƒظٹظ† ط§ظ† طµظ„ط§طھظ‰ ظˆ ظ†ط³ظƒظ‰ ظˆ ظ…ط­ظٹط§ظ‰ ظˆ ظ…ظ…ط§طھظ‰ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ظ„ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط°ظ„ظƒ ط§ظ…ط±طھ ظˆ ط§ط،ظ†ط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط¬ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط¹ظˆط° ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط³ظ…ظٹط¹ ط§ظ„ط¹ظ„ظٹظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط´ظٹط·ط§ظ† ط§ظ„ط±ط¬ظٹظ… . ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… طŒ ط³ظ¾ط³ ط³ظˆط±ظ‡ ط­ظ…ط¯ ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒظ† .
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ ظˆ ط°ظƒط±ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³طھط­ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ط§طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظٹظپظٹطھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط´ط®طµ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ط¯ظˆظ… : ظ‚ظ†ظˆطھ ط¯ط± ظپط±ظٹط¶ظ‡ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظٹط´ ظپط§ط±ط؛ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظƒط´ط¯طں ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظ…ط¬ظ„ظ„ طھط± ط§ط² ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ط² ط±ط­ظ…طھط´ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)).
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظƒط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط².
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط³طھظ‡ط§ ط§ط² ظ‚ظ†ظˆطھ ط¨ظ‡ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط¯ط± ظپط±ط§ظٹط¶ طŒ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ط³ظˆظ… : ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظپط±ظٹط¶ظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھ طں ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ط¹طھ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ع¯ط± ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ط¢ظٹط§ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ط§ط² ظ„ط§ط²ظ…طھط±ظٹظ† ظˆ ط«ط§ط¨طھ طھط±ظٹظ† ط³ظ†طھظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط¯ط¹طھ ط§ط³طھ ظ…ع¯ط± ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ع†ظٹط² طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط¯ط¹طھ ظƒظ†ط¯ط› ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط§ط² ظ…ط³طھط­ط¨ط§طھ ظ…ظˆظƒط¯ ط§ط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¯ط¹طھ ط¨ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظپظ‚ظ‡ ط¯ط± ط¯ظٹظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط¯ط¹طھ ط±ط§ ظ†ظپظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯:
ط®ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظ…ط؛ط±ط¨ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ طŒ ط³ظ‡ ط±ظƒط¹طھ ظ…ط؛ط±ط¨ ط§ط³طھ ظٹط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ع†ظ‡ط§ط± ط±ظƒط¹طھ ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ط¢ظ† طں ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ظپط¶ظ„ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپط±ظٹط¶ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط± ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظپط¶ظ„ ظپط±ظٹط¶ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ط± ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ . ظˆ ط³ط¬ط¯ظ‡ طŒ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط§ظپط¶ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظپط±ظٹط¶ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط±طŒ ط¯ط¹ط§ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظپط¶ظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ظˆط§ط¬ط¨ ط¨ظ„ط§ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط§ظپظ„ظ‡ ظپط±ظٹط¶ظ‡ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظ…ط§ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط¬ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ†ط¨ ط¢ظ† طŒ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط®ط±ط§ط¨ ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط§ظƒظ… ظˆ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ† ط³ظ‡ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ظˆ ظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ط§ظ„ ط­ط§ظƒظ… طŒ ظ…ط±طھط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط²ط§ط­ظ…طھ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ط¯ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھظ„ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط±ط§- ظƒظ‡ ط®ط±ط§ط¨ ظˆ ط؛ظٹط± ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ط³ط§ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط± ط§ط³طھ - ط¨ط®ط±ط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­طµظ‡ ط³ظ„ط·ط§ظ† ط³ط§ط¨ظ‚ط§ ظˆظ‚ظپ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط®ط±ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط®ط±ظٹط¯ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط§ط² ظ…ط§ظ„ظƒ ط¢ظ† ظٹط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆ ظٹط§ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ط§ط´ط¯.
ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط²ط±ط¹ظ‡ ط§ظٹظ† ظپط±ط¯ ع†ط³ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…طھطµظ„ ظˆ ط®ط±ط§ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ط³ظ„ط·ط§ظ† ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط±ظٹط¯ ط¢ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ظٹط¯ طھظپط­طµ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ظƒ ط¢ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ط§ظ„ظƒط´ ط®ط±ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
4 - ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯
((ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط­ظ…ظٹط±ظ‰ )) ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ط°ظٹظ„ ط±ط§ طھظ‚ط§ط¶ط§ ظƒط±ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط§ظˆظ„ : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط³ظˆط§ط± ظ…ط­ظ…ظ„ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ظپ ظˆ ظٹط® ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‚ط§ظ…طھ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظٹط® ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ طھط±ط³ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط­ظ…ظ„ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¯ط± ظˆظ‚طھ ط¶ط±ظˆط±طھ ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط¯ظ„ظ‡ ط±ظپط¹ ط¹ط³ط± ظˆ ط­ط±ط¬ ط¨ط± ط§ط¯ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط­ظƒظ… ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¶ط±ظˆط±طھ طŒ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط¯ظˆظ… : ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ†ظ…ط§ط² ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ظٹظƒ ط±ظƒط¹طھ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں ع†ظˆظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظ…ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ((ط§ع¯ط± طھظƒط¨ظٹط± ط±ظƒظˆط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ طŒ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظٹظƒ ط±ظƒط¹طھ ط­ط³ط§ط¨ ظƒظ†ط¯)).
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ… ط¯ط± ظٹظƒ طھط³ط¨ظٹط­ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط³ط¯طŒ ظٹظƒ ط±ظƒط¹طھ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ط±ظƒظˆط¹ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظˆط¯. ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط±ظƒظˆط¹ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² ط±ظƒظˆط¹ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظٹظƒ ط±ظƒط¹طھ ط­ط³ط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط«ظˆط§ط¨ ط¬ظ…ط§ط¹طھ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ط³ظˆظ… : ط¢ظٹط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط²ط§ط¯ ظˆ ظˆظ„ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط²ظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط­ط§ظ…ظ„ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط²ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¢ظ„ظˆط¯ع¯ظ‰ ظˆ ظ†ظپط§ط³ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ظ„ط°طھ ط¨ط¨ط±ظ†ط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ظپط±ط¯ ظ…ظˆظ…ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ طµط§ط­ط¨ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¯ظˆظ† ط­ط§ظ…ظ„ع¯ظ‰ ط²ظ† طŒ ظ…ظ‰ ط¢ظپط±ظٹظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ ط¯ط®طھط± ط²ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط®ظˆط¯ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط¬ط§ظٹط² ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ع¯ط± ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط§ظˆ طھط±ط¨ظٹطھ ظ†ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ طŒ ط¹ظٹط§ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ .
((ط±ط¨ظٹط¨ظ‡ )) ط¨ط± ط´ظˆظ‡ط± ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ط®طھط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ط¨ط³طھط± ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط·ظ„ط§ظ‚ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظٹط§ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¹ظ‚ط¯ ظ…ظˆظ‚طھ طŒ ظ…ط¯طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط®طھط± ط¨ط± ط§ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ع¯ظ„ ظ‚ط¨ط± ط¨ط§ ظ…ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¨ط§ ظ…ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ†ظˆط· ط§ظˆ ظ…ط®ظ„ظˆط· ط´ظˆط¯ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ .
ع¯ظ…ط§ظ† ظ‚ظˆظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط§ط² ((ط·ظٹظ† ط§ظ„ظ‚ط¨ط±)) ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظٹطھ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ طھط±ط¨طھ ظ‚ط¨ط± ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ط´ط´ظ… : ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ظ„ظ†ع¯ ظ¾ط³ط±ط´ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ظ†ظˆط´طھ : ظٹط´ظ‡ط¯ ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ ع¯ظ„ ظ‚ط¨ط± (طھط±ط¨طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظٹط§ ط؛ظٹط±ظ‡ ) ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ†ظˆظٹط³ظٹظ… .
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ .
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ط§ ع¯ظ„ ظ‚ط¨ط± (طھط±ط¨طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )) طھط³ط¨ظٹط­ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظٹط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : طھط³ط¨ظٹط­ ط¯ط±ط³طھ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ظپط¶ظ„ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط² ظپط¶ظ„ ط¢ظ† ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط°ظƒط± طھط³ط¨ظٹط­ ط±ط§ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ طھط³ط¨ظٹط­ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھط´ ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظٹط´ طھط³ط¨ظٹط­ ظˆ ط°ظƒط± ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط³ظˆط§ظ„ ظ‡ط´طھظ… : ط¢ظٹط§ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع¯ظ„ ظ‚ط¨ط± (طھط±ط¨طھ ظˆ ظ…ظ‡ط± ط®ط§ظƒ ظ‚ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظٹط§ ظپط¶ظٹظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ : ط¬ط§ظٹط² ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation