بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ´ -


ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط±ط§ط« ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظٹط±ط§ط« ط±ظˆط´ظ†ع¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظٹط±ط§ط« ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¯ظ† طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپظƒط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھع¯ط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظ…ط®ظ„طµط§ظ† ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¬ط²ط، ط¢ظ† ظ…ظٹط±ط§ط« ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ط³طھ ط› ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط³ط§ظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظƒظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظٹط±ط§ط« ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§.
ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط¯ط¹ط§طŒ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ . ط¯ط¹ط§طŒ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طµظپط§ظ‰ ظ†ظپط³ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط¯ظ„ ظˆ ظˆط§ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط®ط§ظ„ظ‚ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ط³طھ . ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ :
1 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ†
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط±ط²ظ‚ظ†ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ط·ط§ط¹ط© ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹط© ظˆ طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ†ظٹط© ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط§ظ„ط­ط±ظ…ط© ظˆ ط§ظƒط±ظ…ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ط³طھظ‚ط§ظ…ط© ...(60)
ط¨ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ظ†طھ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط±ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
2 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ†
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طµط§ظ„ط­ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¨ط­ظ‚ ظ…ظ† ظ†ط§ط¬ط§ظƒ ظˆ ط¨ط­ظ‚ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ظƒ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ط± ظˆ ط§ظ„ط¨ط­ط±طŒ طµظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ طھظپط¶ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظپظ‚ط±ط§ط، ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ط§طھ ط¨ط§ظ„ط؛ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط³ط¹ط© ...(61)
ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط°ظƒظˆط±طŒ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط·ظپ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظˆ ط±ط§ط،ظپطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طھط§ ظƒط¬ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ظˆ طھظ…ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬ط§طھ
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬ط§طھط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… طŒ ط§ظ†طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھ طŒ ظ…ط¨ط¯ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ط¹ظٹط¯ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ†طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھ طŒ ظ…ط¯ط¨ط± ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط±...(62)
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
4 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظپط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ظٹظ‡ط§
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط±ط§ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظٹظƒ ط¸ط±ظپ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط¢ط¨ ط±ظٹط®طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ظˆط§ط، ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط، ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظپط§ط، ظ‡ظˆ ط§ظ„ط´ط§ظپظ‰ ط´ظپط§ط، ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظƒط§ظپظ‰ ظƒظپط§ط، ط§ط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ط¨ط§ط،ط³ ط¨ط±ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ...(63)
5 - ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¯ط¹ط§
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯:
ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ† طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ط§ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¢ظٹط§طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‡ ...(64)
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط±ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¯ط¹ط§طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ظ†طµط± ظˆ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط§ط²ط§ظ„ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡((ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظپط¹طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.
6 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬
ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط±ط¨ ط§ظ„ظ†ظˆط± ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط±ط¨ ط§ظ„ظƒط±ط³ظ‰ ط§ظ„ط±ظپظٹط¹ ظˆ ط±ط¨ ط§ظ„ط¨ط­ط± ط§ظ„ظ…ط³ط¬ظˆط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ظ„طھظˆط±ط§ط© ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ظˆ ط±ط¨ ط§ظ„ط¸ظ„ ظˆ ط§ظ„ط­ط±ظˆط±...(65)
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط³طھ ط§ط² ط³ظ¾ط§ط³ ظˆ طھظ…ط¬ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ طھظˆطµظٹظپ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¹ط¸ظٹظ…طھط±ظٹظ† طµظپط§طھط´ ظˆ ط§ط² ظ¾ظ†ط§ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط± ط¯ط³طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ .
7 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ظˆظٹط´
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط´ط§ظٹط´ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² طھظ†ع¯ط¯ط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظٹط§ ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ†ظˆط±! ظٹط§ ظ…ط¯ط¨ط± ط§ظ„ط§ظ…ظˆط±! ظٹط§ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط±! طµظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ط¬ط¹ظ„ ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ط´ظٹط¹طھظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظٹظ‚ ظپط±ط¬ط§ ظˆ...(66)
8 - ط¯ط¹ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط³ظپط§ط±ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… طµظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ظˆ ط­ط¬ط© ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط¨ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظٹط«ط§ظ‚ طŒ ط§ظ„ظ…طµط·ظپظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط·ظ‡ط± ظ…ظ† ظƒظ„ ط¢ظپط© ط§ظ„ط¨ط±ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ„ ط¹ظٹط¨ ...(67)
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§طŒ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط³طھظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§طŒ ط­ط§ظˆظ‰ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط³ظ†طھ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
9 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§طµظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ط§ظ†
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ - ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظٹظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯- طھط¹ظ„ظٹظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ط¨ط±ط­ ط§ظ„ط®ظپط§ط، ظˆط§ظ†ظƒط´ظپ ط§ظ„ط؛ط·ط§ط، ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط¹ ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط¶ط§ظ‚طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ…ظ†ط¹طھ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ†طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ظٹظƒ ط§ظ„ظ…ط´طھظƒظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظٹظƒ ط§ظ„ظ…ط¹ظˆظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط´ط¯ط© ظˆ ط§ظ„ط±ط®ط§ط،...(68)
ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯.
ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھظˆط³ط· ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ )
ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ‡ظٹع† ظ…طµظ„ط­ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط³ط¨ط· ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظˆ ط؛طµظ‡ ط¯ط§ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… - ط§ظٹظ† ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظپط¬ط§ظٹط¹ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط¹ط¸ظٹظ…طھط±ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط­ط²ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ((ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡)) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط؛ظ… ظˆ ط؛طµظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط± ط±ظٹط²ط´ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط·ط±ط­ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط±ط§طھ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¨ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ط´ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط³ظ…ط­طھ ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ظ…ظ‡ط¬طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط³ط±ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ†ظٹطھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ظپط§ط، ظپظ‰ طھط±ط¨طھظ‡ ...
ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ- ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† - ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط±ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط±ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط®ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡((ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒط±ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ظˆ ط²ط´طھظٹظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط§ ط¬ط¯ظٹطھ طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظƒط± ظˆ ظƒظٹط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط¯ط§ظƒط±ط¯ظ† ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯- ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ط´ظ… ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط§ظ…ظˆظٹظˆظ† ع¯ط´طھ - طھط§ط¬ ظˆ طھط®طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط­ط¨ظٹط¨ط´ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط´ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ„ط°ط§ ط¬ط²ط§ظ‰ ط¨ط³ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ… ظƒط±ط§ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھظ‡ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ((طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ)) ط´ظپط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھط­طھ ظ‚ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط§ط² ط°ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ…ط­ظ„ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ظپط§ط·ظ…ط© ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط®ط¯ظٹط¬ط© ط§ظ„ظƒط¨ط±ظ‰ ...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط± ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ظˆ ط§طµظٹظ„ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظپط±ظˆط¹ ظˆ ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¬ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط³ظٹط¯ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ظٹط¯ ط§ظˆطµظٹط§ ظˆ ط¨ط§ط¨ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ط¶ط¨ ط§ظˆط³طھ . ظˆ ط¬ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ط§ع¯ط±ظپطھ . ظ¾ط³ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظپط±ط¹ ط·ظٹط¨ ظˆ ط·ط§ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظپط¶ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظˆط´ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±ظ…ظ„ ط¨ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡طھظˆظƒ ط§ظ„ط®ط¨ط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط®ط§ظ…ط³ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط؛ط±ظٹط¨ ط§ظ„ط؛ط±ط¨ط§ط،...
ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ظ¾ط¯ط± ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط› ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ط´ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط´ط¹ط§ط¦ط± ط¯ظٹظ† طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡طھظƒ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظٹظˆط¨ ط§ظ„ظ…ط¶ط±ط¬ط§طھ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ظپط§ط، ط§ظ„ط°ط§ط¨ظ„ط§طھ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظپظˆط³ ط§ظ„ظ…طµط·ظ„ظ…ط§طھ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ„ظ…ط®طھظ„ط³ط§طھ ...
ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط± ط³ط¨ط· ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط´ط¯طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط®ط´ظƒ ظˆ ظ¾عکظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط·ظٹط¨ ظˆ ط·ط§ظ‡ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھظƒظ‡ طھظƒظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط´ط±ظپ ظˆ ظ…ط¬ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط²ظٹط§ط±طھط´ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط­ط¬ط© ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط¨ط§ط¦ظƒ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ†ط§ط¦ظƒ ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظ‡ط¯ظٹظ† ...
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط­ظٹط§طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ظ‚ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ„ط³ظ„ظٹط¨ط© طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹طھط±ط© ط§ظ„ط؛ط±ظٹط¨ط© طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¬ط¯ظ„ظٹظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظپظ„ظˆط§طھ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط²ط­ظٹظ† ط¹ظ† ط§ظ„ط§ظˆط·ط§ظ† طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¯ظپظˆظ†ظٹظ† ط¨ظ„ط§ ط§ظƒظپط§ظ† ...
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ¾ط³طھ ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظˆ طµط­ط±ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظپظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ†ع¯ ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط·ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ„ظٹظ„ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ظپطھط®ط± ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ†ط§ط؛ط§ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظڈظƒظگط«طھ ط°ظ…طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ‡طھظƒطھ ط­ط±ظ…طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ط±ظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¸ظ„ظ… ط¯ظ…ظ‡ ...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط¬ط§ظٹط¹ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ طھط§ط،ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¬ط¯ط´ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط¬ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ع¯ظˆط´ ط¯ظ‡ظٹظ… :
ظپظ„ط¦ظ† ط§ط®ط±طھظ†ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‡ظˆط± ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ†ظ‰ ط¹ظ† ظ†طµط±ظƒ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظˆ ظ„ظ… ط§ظƒظ† ظ„ظ…ظ† ط­ط§ط±ط¨ظƒ ظ…ط­ط§ط±ط¨ط§ ظˆ ظ„ظ…ظ† ظ†طµط¨ ظ„ظƒ ط§ظ„ط¹ط¯ط§ظˆط© ظ…ظ†ط§طµط¨ط§ ظپظ„ط§ظ†ط¯ط¨ظ†ظƒ طµط¨ط§ط­ط§ ظ…ط³ط§ط،...
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ط¬ط¯ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط´ طŒ ظ…ط­ط²ظˆظ† ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط± طµط¨ط­ ظˆ ط¹طµط±طŒ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظˆط¶ ط§ط´ظƒ طŒ ط®ظˆظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط±ط§ طھط§ ط¯ظ… ظ…ط±ع¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯...
ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظƒ ظ‚ط¯ ط§ظ‚ظ…طھ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆ ط§طھظٹطھ ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظˆ ط§ظ…ط±طھ ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظٹطھ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ظˆ ط§ط·ط¹طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط¹طµظٹطھظ‡ ظˆ طھظ…ط³ظƒطھ ط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط­ط¨ظ„ظ‡ ظپط§ط±طھط¶ظٹطھظ‡ ظˆ ط®ط´ظٹطھظ‡ ظˆ ط±ط§ظ‚ط¨طھظ‡ ظˆ...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظٹطھط±ظٹظ† طµظپط§طھ ظˆ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظپط¶ط§ظٹظ„ ط¯ط± ط³ط¨ط· ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظٹع† ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط²ط، طµظپط§طھ ط§طµظٹظ„ ظˆ ط°ط§طھظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
طھط­ظˆط· ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ طھظ†طµط±ظ‡ ظˆ طھط¨ط³ط· ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ظˆ طھظ†ط´ط±ظ‡ ظˆ طھظ†طµط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ طھط¸ظ‡ط±ظ‡ ظˆ طھظƒظپ ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط« ظˆ طھط²ط¬ط±ظ‡ ظˆ طھط§ط،ط®ط° ظ„ظ„ط¯ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ظˆ...
ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ¾ط¯ط± ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظٹظ„ ظˆ ط´ط±ظٹظپ ظˆ ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ظ‚ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ط§ط¬ط± ظ…ط­ط´ط±طŒ ط·ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط­طھظ‰ ط§ط°ط§ ط§ظ„ط¬ظˆط± ظ…ط¯ ط¨ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط§ط³ظپط± ط§ظ„ط¸ظ„ظ… ظ‚ظ†ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ظ„ط؛ظ‰ ط§طھط¨ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھ ظپظ‰ ط­ط±ظ… ط¬ط¯ظƒ ظ‚ط§ط·ظ† ظˆ ظ„ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط¨ط§ظٹظ† ط¬ظ„ظٹط³ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط§ظ„ظ…ط­ط±ط§ط¨ ...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ طھط¶ظٹظٹط¹ ظˆ ط³طھظ… ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط³طھط±ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ظƒظˆطھ ط±ط§ ط±ظˆط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ¾ط§ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظ‚ظ„ط¨ط§طŒ ظ„ط³ط§ظ†ط§ ظˆ ط¬ط³ظ…ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ طھظ‚ط¨ظٹط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯. ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… ظپطµظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§:
ظپظ„ظ…ط§ ط±ط§ط،ظˆظƒ - ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹط© - ط«ط§ط¨طھ ط§ظ„ط¬ط§ط،ط´ طŒ ط؛ظٹط± ط®ط§ط¦ظپ ظˆ ظ„ط§ ط®ط§ط´ ظ†طµط¨ظˆط§ ظ„ظƒ ط؛ظˆط§ط¦ظ„ ظ…ظƒط±ظ‡ظ… ظˆ ظ‚ط§طھظ„ظˆظƒ ط¨ظƒظٹط¯ظ‡ظ… ظˆ ط³ط±ظ‡ظ… ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ„ط¹ظٹظ† ط¬ظ†ظˆط¯ظ‡ ظپظ…ظ†ط¹ظˆظƒ ط§ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ظˆط±ط¯ظ‡ ...
ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظˆظ‡ ط³ط± ط¨ظ‡ ظپظ„ظƒ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط´ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظ†ظٹط±ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظ„ط·ظ‡ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط±ط§ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† - ط­طھظ‰ ط¨ط§ ظ‚ط·ط¹ ط¢ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ†ط¯- ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظٹط±ظˆظƒظ…ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ع¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† طµط¨ط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط´ع¯ظپطھ ط´ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ :
ظپظ…ط§ ط­ط¯ظ‚ظˆط§ ط¨ظƒ ظ…ظ† ظƒظ„ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§طھ ظˆ ط§ط«ط®ظ†ظˆظƒ ط¨ط§ظ„ط¬ط±ط§ط­ ظˆ ط­ط§ظ„ظˆط§ ط¨ظٹظ†ظƒ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظˆط§ط­ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¨ظ‚ ظ„ظƒ ظ†ط§طµط± ظˆ ط§ظ†طھ ظ…ط­طھط³ط¨ طµط§ط¨ط±...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ظ…ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ„ط­ط¸ط§طھ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±طŒ ط³ط¨ط· ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§- ظƒظ‡ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯- ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ طھظ…ط§ظ… ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§- ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ - ط¨ط± ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ع¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظˆط§ط±ط« ظپط¶ط§ظٹظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط´طھ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‡ - ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ط؛ط§ط«ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ظˆط²ظ†ط§ظƒ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط´ط¯طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط®ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط² ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ„ط§ط، ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط´ط§ط· ط¹ظ…ط± ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆظ†ط´ط§ظ† ط؛ظˆط·ظ‡ ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ - ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ظ…ط¬ط±ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚طھظ„ ظˆ ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط³ط¨ظ‚طھ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ‚طھظ„ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط±ظˆظ‰ ط¬ط³ظ… ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظٹط®طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھظٹط±ظ‡ط§ ط¨ط¯ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط¬ظٹط¹ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط´ط¯طھ ط¨ظ„ط§طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ - ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ظˆ طھط±ط³ طŒ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط¨ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط¬ظٹط¹طھط± ظˆ ط¨ط§ ظ‚ط³ط§ظˆطھ طھط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط´ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط± ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط§ط´ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒطھظƒ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ‡ظ† ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ط·ظپط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط´طھط±ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±ط¨ط§ط¨ط´ ظٹط²ظٹط¯ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظپطµظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… :
ظپط§ظ„ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط¹طµط§ط© ط§ظ„ظپط³ط§ظ‚ ظ„ظ‚ط¯ ظ‚طھظ„ظˆط§ ط¨ظ‚طھظ„ظƒ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط·ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆ ط§ظ„طµظٹط§ظ… ظˆ ظ†ظ‚طµظˆط§ ط§ظ„ط³ظ†ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ‡ط¯ظ…ظˆط§ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظ…ظˆط§ ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ„ط¬ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ط؛ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ...(69)
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط­ط« ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط±ط§ظˆظٹط§ظ† طŒ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھط¶ظ…ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ط´ط±ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ع†ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1 - ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚
((ط§ط­ظ…ط¯)) ظپط±ط²ظ†ط¯((ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط§ط´ط¹ط±ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ ))طŒ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ‡ظٹط¦طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ - ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯- ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ((ط¬ط¹ظپط±)) ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯. ط¬ط¹ظپط±طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط²ط¹ظٹظ… ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ط³طھ . ط§ط­ظ…ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§طµظ„ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¬ط¹ظپط± ط±ط§ ظ‡ظ… ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ط³طھط§ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط®((ط§ط­ظ…ط¯)) ظ†ظˆط´طھظ†ط¯:
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظˆ- ط®ط¯ط§ ط­ظپط¸طھ ظƒظ†ط¯- ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‰ - ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ„ظپط§ط¸ ظˆ طھط¹ط§ط¨ظٹط± ط¢ظ† ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ… ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ… ظˆ ط®ط·ط§ظ‡ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط§طھ ط¢ظ† ظ…طھظƒط±ط± ط¨ظˆط¯- ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ… ط®ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‰ .
((ط­ظ…ط¯)) ظ…ط®طµظˆطµ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ط› ط­ظ…ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط±ظٹظƒ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ((ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ))طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظپط¶ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط­ظ‚ ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ† ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط¨ط± ط´ظ…ط§ط³طھ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯. ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ط§ط³طھ ظ…ط³ظˆظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط®ظ„ط§ظٹظ‚ طŒ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ط°ظ…ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ظƒظپط§ظٹطھ ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯!- ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯- ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ„ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظˆط´ ظˆ ع†ط´ظ… ظˆ ط¯ظ„ ظˆ ط¶ظ…ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط´ط± ظˆ ظ…ظ†ط°ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§طŒ ط§ظ…ط± ظˆ ط§ط² ظ…ط¹طµظٹطھ ط®ط¯ط§طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
- ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢طھط´ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط±ط¯ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
- ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط¤ ظƒط¯ط§ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ط¹طµط§ظٹط´ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط§عکط¯ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
- ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒظˆط± ظ…ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
- ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط²ط¨ط§ظ† ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¹ظ…طھط´ â€چ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط®طھظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ طµط¯ظ‚ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظ†ط¨ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط³طھط§ظٹط´ع¯ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ ظˆ ظˆطµظ‰ ظˆ ظˆط§ط±ط« ط§ظˆ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ - ظٹظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ - ط³ظ¾ط±ط¯. ظˆ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯. ظˆ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ ظˆ ظپط§ظ…ظٹظ„ط´ط§ظ† ظپط±ظ‚ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط² ظ…ط­ط³ظˆط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† (ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظٹط´ ) ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ط§ط² ط¹ظٹظˆط¨ ظ…ط¨ط±ط§ ظˆ ط§ط² ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط³ط±ظ‘ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظ‡ط±ط§ ط­ظ‚ ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط² ط¬ط§ظ‡ظ„ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation