بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى ( )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ´ -


ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط±ط§ط« ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ظ…ظٹط±ط§ط« ط±ظˆط´ظ†ع¯ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ظ„ط§طھط±ظٹظ† ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ ط±ط§ ط´ط§ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظٹط±ط§ط« ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¹ط¯ظ† طھظˆط­ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط°ط®ظٹط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظپظƒط§ط± ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¬ط³طھع¯ط§ظ† ط§طµط­ط§ط¨ ظˆ ظ…ط®ظ„طµط§ظ† ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¬ط²ط، ط¢ظ† ظ…ظٹط±ط§ط« ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§ط³طھ ط› ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط³ط§ظٹظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ظƒظ… ط´ط±ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ظ…ظٹط±ط§ط« ع¯ط±ط§ظ†ط¨ظ‡ط§.
ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط¯ط¹ط§طŒ ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط¨ط§ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط±ظٹط¯ظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ظˆ ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ . ط¯ط¹ط§طŒ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط¹ط§ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ طµظپط§ظ‰ ظ†ظپط³ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط¯ظ„ ظˆ ظˆط§ط¨ط³طھع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط®ط§ظ„ظ‚ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط¨ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط§ط³طھ . ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط¹ط¸ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ :
1 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ†
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط§ط±ط²ظ‚ظ†ط§ طھظˆظپظٹظ‚ ط§ظ„ط·ط§ط¹ط© ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ظ„ظ…ط¹طµظٹط© ظˆ طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ†ظٹط© ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط§ظ„ط­ط±ظ…ط© ظˆ ط§ظƒط±ظ…ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط§ط³طھظ‚ط§ظ…ط© ...(60)
ط¨ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ طھط¶ط±ط¹ ظˆ ط²ط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ظ†طھ ط¨ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط±ط§ظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط§ط®ظ„ط§ظ‚ظ‰ ظˆ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ†ظٹظƒظˆ ظˆ ظ‡ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
2 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ†
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طµط§ظ„ط­ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط¨ط­ظ‚ ظ…ظ† ظ†ط§ط¬ط§ظƒ ظˆ ط¨ط­ظ‚ ظ…ظ† ط¯ط¹ط§ظƒ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ط± ظˆ ط§ظ„ط¨ط­ط±طŒ طµظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ طھظپط¶ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظپظ‚ط±ط§ط، ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ط§طھ ط¨ط§ظ„ط؛ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط³ط¹ط© ...(61)
ط¯ط¹ط§ظ‰ ظ…ط°ظƒظˆط±طŒ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط·ظپ ظˆ ظ…ظ‡ط± ظˆ ط±ط§ط،ظپطھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طھط§ ظƒط¬ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظٹط± ظˆ طµظ„ط§ط­ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط·ظ„ط¨ ظˆ طھظ…ظ†ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
3 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬ط§طھ
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط§ط¬ط§طھط´ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ… طŒ ط§ظ†طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھ طŒ ظ…ط¨ط¯ظ‰ ط§ظ„ط®ظ„ظ‚ ظˆ ظ…ط¹ظٹط¯ظ‡ظ… ظˆ ط§ظ†طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظ‰ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ†طھ طŒ ظ…ط¯ط¨ط± ط§ظ„ط§ظ…ظˆط± ظˆ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط±...(62)
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¬ظ…ظٹط¹ ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظ†ط§ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
4 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظپط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ظٹظ‡ط§
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ط±ط§ ط¨ط§ طھط±ط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظٹظƒ ط¸ط±ظپ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¯ط± ط¢ظ† طŒ ط¢ط¨ ط±ظٹط®طھظ‡ ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ظˆط§ط، ظˆ ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط´ظپط§ط، ظˆ ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظپط§ط، ظ‡ظˆ ط§ظ„ط´ط§ظپظ‰ ط´ظپط§ط، ظˆ ظ‡ظˆ ط§ظ„ظƒط§ظپظ‰ ظƒظپط§ط، ط§ط°ظ‡ط¨ ط§ظ„ط¨ط§ط،ط³ ط¨ط±ط¨ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ...(63)
5 - ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¯ط¹ط§
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ) ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯:
ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¢ظ„ ظٹط§ط³ظٹظ† طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط¯ط§ط¹ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¢ظٹط§طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظٹط§ ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظٹط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‡ ...(64)
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط±ط§ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ظˆ ط¯ط¹ط§طŒ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ظ†طµط± ظˆ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط¯ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ طھط§ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط§ط²ط§ظ„ظ‡ ط¨ط§ط·ظ„ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡((ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظپط¹طھ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯.
6 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬
ط§ط² ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ظ‰ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… ط±ط¨ ط§ظ„ظ†ظˆط± ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط±ط¨ ط§ظ„ظƒط±ط³ظ‰ ط§ظ„ط±ظپظٹط¹ ظˆ ط±ط¨ ط§ظ„ط¨ط­ط± ط§ظ„ظ…ط³ط¬ظˆط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ظ„طھظˆط±ط§ط© ظˆ ط§ظ„ط§ظ†ط¬ظٹظ„ ظˆ ط±ط¨ ط§ظ„ط¸ظ„ ظˆ ط§ظ„ط­ط±ظˆط±...(65)
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ…ظ„ظˆ ط§ط³طھ ط§ط² ط³ظ¾ط§ط³ ظˆ طھظ…ط¬ظٹط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ طھظˆطµظٹظپ ط§ظˆ ط¨ط§ ط¹ط¸ظٹظ…طھط±ظٹظ† طµظپط§طھط´ ظˆ ط§ط² ظ¾ظ†ط§ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ط·ظ„ظ‚ ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط¯ط± ط¯ط³طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط³طھ .
7 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط®ظˆظٹط´
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط´ط§ظٹط´ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ط² طھظ†ع¯ط¯ط³طھظ‰ ظˆ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹطھ طŒ ظ†ط¬ط§طھ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط¯ط¹ط§ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظٹط§ ظ†ظˆط± ط§ظ„ظ†ظˆط±! ظٹط§ ظ…ط¯ط¨ط± ط§ظ„ط§ظ…ظˆط±! ظٹط§ ط¨ط§ط¹ط« ظ…ظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¨ظˆط±! طµظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط§ط¬ط¹ظ„ ظ„ظ‰ ظˆ ظ„ط´ظٹط¹طھظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظٹظ‚ ظپط±ط¬ط§ ظˆ...(66)
8 - ط¯ط¹ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ ط³ظپط§ط±ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯:
ط§ظ„ظ„ظ‡ظ… طµظ„ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ط±ط³ظ„ظٹظ† ظˆ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ظ†ط¨ظٹظٹظ† ظˆ ط­ط¬ط© ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¬ط¨ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظٹط«ط§ظ‚ طŒ ط§ظ„ظ…طµط·ظپظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط¶ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط·ظ‡ط± ظ…ظ† ظƒظ„ ط¢ظپط© ط§ظ„ط¨ط±ظ‰ ظ…ظ† ظƒظ„ ط¹ظٹط¨ ...(67)
ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§طŒ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط³طھظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„طھ ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ظ…ط³ط¦ظ„طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§طŒ ط­ط§ظˆظ‰ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط³ظ†طھ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
9 - ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§طµظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط¯ط§ظ†
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ - ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒظٹظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯- طھط¹ظ„ظٹظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¹ط¸ظ… ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط، ظˆ ط¨ط±ط­ ط§ظ„ط®ظپط§ط، ظˆط§ظ†ظƒط´ظپ ط§ظ„ط؛ط·ط§ط، ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط¹ ط§ظ„ط±ط¬ط§ط، ظˆ ط¶ط§ظ‚طھ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ…ظ†ط¹طھ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ†طھ ط§ظ„ظ…ط³طھط¹ط§ظ† ظˆ ط§ظ„ظٹظƒ ط§ظ„ظ…ط´طھظƒظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظٹظƒ ط§ظ„ظ…ط¹ظˆظ„ ظپظ‰ ط§ظ„ط´ط¯ط© ظˆ ط§ظ„ط±ط®ط§ط،...(68)
ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط¨ظ‡ ط§ظˆطŒ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط¹ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ طھط¹ظ„ظٹظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ…ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†ط¬ط§طھ ط¯ظ‡ط¯.
ط²ظٹط§ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ ) طھظˆط³ط· ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ )
ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ‡ظٹع† ظ…طµظ„ط­ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط³ط¨ط· ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طŒ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ†ط§ظƒ ظˆ ط؛طµظ‡ ط¯ط§ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… - ط§ظٹظ† ظ†ظˆط§ط¯ع¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظپط¬ط§ظٹط¹ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ط§ظ† ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط¹ط¸ظٹظ…طھط±ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ظˆط¨ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…طµظٹط¨طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط­ط²ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ((ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡)) ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط؛ظ… ظˆ ط؛طµظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ط± ط±ظٹط²ط´ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط§ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط·ط±ط­ ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظپظ‚ط±ط§طھ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط·ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط§ط¨ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط±ط´ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط§ظ„ط°ظ‰ ط³ظ…ط­طھ ظ†ظپط³ظ‡ ط¨ظ…ظ‡ط¬طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ط·ط§ط¹ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط³ط±ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ†ظٹطھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط¬ط¹ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط´ظپط§ط، ظپظ‰ طھط±ط¨طھظ‡ ...
ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظ†ظ‚ط·ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ- ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† - ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط¨ط§ط±ظ‰ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط±ظٹظ… طŒ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط®ظ„طµط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ظƒظ„ظ…ظ‡((ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒط±ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ¾ط±ع†ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ظٹطھ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط¨ط¯ظٹظ‡ط§ ظˆ ط²ط´طھظٹظ‡ط§ظٹط´ ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ط§ ط¬ط¯ظٹطھ طھظ„ط§ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظƒط± ظˆ ظƒظٹط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‰ ط§ط«ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظپط¯ط§ظƒط±ط¯ظ† ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯- ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ طھظƒط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ ط®ط´ظ… ظˆ ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط§ظ…ظˆظٹظˆظ† ع¯ط´طھ - طھط§ط¬ ظˆ طھط®طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† طŒ ط¯ظˆط³طھ ظˆ ط­ط¨ظٹط¨ط´ ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط´ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ„ط°ط§ ط¬ط²ط§ظ‰ ط¨ط³ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط¯ط± ط¢ط®ط±طھ ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ‡ظ… ظƒط±ط§ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ط´ط±ط§ظپطھظ‡ط§ ط¹ظ†ط§ظٹطھط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط§ظ…طھظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ((طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ)) ط´ظپط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھط­طھ ظ‚ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ…ظٹظ† ط§ط² ط°ط±ظٹظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ…ط­ظ„ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¯ط¹ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظˆ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ظپط§ط·ظ…ط© ط§ظ„ط²ظ‡ط±ط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط®ط¯ظٹط¬ط© ط§ظ„ظƒط¨ط±ظ‰ ...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط± ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپ ظˆ ط§طµظٹظ„ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ظپط±ظˆط¹ ظˆ ط´ط§ط®ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¬ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط³ظٹط¯ ط±ط³ظˆظ„ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ظٹط¯ ط§ظˆطµظٹط§ ظˆ ط¨ط§ط¨ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظٹط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط§ظˆ ظˆ ط؛ط¶ط¨ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ط¶ط¨ ط§ظˆط³طھ . ظˆ ط¬ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ط¯ظٹط¬ظ‡ ظƒط¨ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ظˆ ظپط¯ط§ظƒط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ظ¾ط§ع¯ط±ظپطھ . ظ¾ط³ ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط±ظٹط´ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط±ظٹظ… ظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظپط±ط¹ ط·ظٹط¨ ظˆ ط·ط§ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظپط¶ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظˆط´ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط±ظ…ظ„ ط¨ط§ظ„ط¯ظ…ط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡طھظˆظƒ ط§ظ„ط®ط¨ط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط®ط§ظ…ط³ ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط،طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط؛ط±ظٹط¨ ط§ظ„ط؛ط±ط¨ط§ط،...
ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² طµظپط§طھ ظ¾ط¯ط± ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط› ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ط´ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط´ط¹ط§ط¦ط± ط¯ظٹظ† طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡طھظƒ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ظ†ظپط± ط§ط² ط§طµط­ط§ط¨ ظƒط³ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط² ظˆ ط¯ظ„ط®ط±ط§ط´ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¸ظ…طھ ظ…طµظٹط¨طھ ط§ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¬ظٹظˆط¨ ط§ظ„ظ…ط¶ط±ط¬ط§طھ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط´ظپط§ط، ط§ظ„ط°ط§ط¨ظ„ط§طھ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظپظˆط³ ط§ظ„ظ…طµط·ظ„ظ…ط§طھ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ„ظ…ط®طھظ„ط³ط§طھ ...
ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ظˆ ط§ظ‚ط³ط§ظ… ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط¨ط± ط³ط¨ط· ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¢ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط³طھظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ„ط¨ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط² ط´ط¯طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ طŒ ط®ط´ظƒ ظˆ ظ¾عکظ…ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط·ظٹط¨ ظˆ ط·ط§ظ‡ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھظƒظ‡ طھظƒظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط´ط±ظپ ظˆ ظ…ط¬ط¯ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط¨ط´ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط²ظٹط§ط±طھط´ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط­ط¬ط© ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¢ط¨ط§ط¦ظƒ ط§ظ„ط·ط§ظ‡ط±ظٹظ† طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظƒ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ†ط§ط¦ظƒ ط§ظ„ظ…ط³طھط´ظ‡ط¯ظٹظ† ...
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط­ظٹط§طھ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ„ط§ط²ظ… ظ‚ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط§ط¨ط¯ط§ظ† ط§ظ„ط³ظ„ظٹط¨ط© طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹طھط±ط© ط§ظ„ط؛ط±ظٹط¨ط© طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¬ط¯ظ„ظٹظ† ظپظ‰ ط§ظ„ظپظ„ظˆط§طھ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط§ط²ط­ظٹظ† ط¹ظ† ط§ظ„ط§ظˆط·ط§ظ† طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط¯ظپظˆظ†ظٹظ† ط¨ظ„ط§ ط§ظƒظپط§ظ† ...
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ طŒ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ط±ظٹظپظ‰ ظƒظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ظ¾ط³طھ ط§ظ…ظˆظ‰ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† ظˆ طµط­ط±ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظپظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ†ع¯ ط¬ط±ظٹظ…ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظˆط§ط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط·ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ط¬ظ„ظٹظ„ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ظپطھط®ط± ط¨ظ‡ ط¬ط¨ط±ط§ط¦ظٹظ„ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ†ط§ط؛ط§ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ ظ…ظٹظƒط§ط¦ظٹظ„ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ†ظڈظƒظگط«طھ ط°ظ…طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظ‡طھظƒطھ ط­ط±ظ…طھظ‡ طŒ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ط§ط±ظٹظ‚ ط¨ط§ظ„ط¸ظ„ظ… ط¯ظ…ظ‡ ...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط¬ط§ظٹط¹ ظˆ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¬ط¯ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ظˆ طھط§ط،ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¬ط¯ط´ ط¯ط± ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط¬ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط­ظپط¸ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط±ط§ ط§ط² ط¬ط§ظ† ط§ظˆ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ع¯ظˆط´ ط¯ظ‡ظٹظ… :
ظپظ„ط¦ظ† ط§ط®ط±طھظ†ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ‡ظˆط± ظˆ ط¹ط§ظ‚ظ†ظ‰ ط¹ظ† ظ†طµط±ظƒ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ظˆ ظ„ظ… ط§ظƒظ† ظ„ظ…ظ† ط­ط§ط±ط¨ظƒ ظ…ط­ط§ط±ط¨ط§ ظˆ ظ„ظ…ظ† ظ†طµط¨ ظ„ظƒ ط§ظ„ط¹ط¯ط§ظˆط© ظ…ظ†ط§طµط¨ط§ ظپظ„ط§ظ†ط¯ط¨ظ†ظƒ طµط¨ط§ط­ط§ ظ…ط³ط§ط،...
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طµظٹط¨طھ ط¬ط¯ ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ط´ طŒ ظ…ط­ط²ظˆظ† ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ طھط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط± طµط¨ط­ ظˆ ط¹طµط±طŒ ظ†ط¯ط¨ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¹ظˆط¶ ط§ط´ظƒ طŒ ط®ظˆظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط±ط§ طھط§ ط¯ظ… ظ…ط±ع¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯...
ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ :
ط§ط´ظ‡ط¯ ط§ظ†ظƒ ظ‚ط¯ ط§ظ‚ظ…طھ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆ ط§طھظٹطھ ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظˆ ط§ظ…ط±طھ ط¨ط§ظ„ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ظ†ظ‡ظٹطھ ط¹ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ظƒط± ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ظˆ ط§ط·ط¹طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط¹طµظٹطھظ‡ ظˆ طھظ…ط³ظƒطھ ط¨ظ‡ ظˆ ط¨ط­ط¨ظ„ظ‡ ظپط§ط±طھط¶ظٹطھظ‡ ظˆ ط®ط´ظٹطھظ‡ ظˆ ط±ط§ظ‚ط¨طھظ‡ ظˆ...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ط§ظ„ظٹطھط±ظٹظ† طµظپط§طھ ظˆ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظپط¶ط§ظٹظ„ ط¯ط± ط³ط¨ط· ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظٹع† ظپط¶ظٹظ„طھظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط²ط، طµظپط§طھ ط§طµظٹظ„ ظˆ ط°ط§طھظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
طھط­ظˆط· ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ طھظ†طµط±ظ‡ ظˆ طھط¨ط³ط· ط§ظ„ط¹ط¯ظ„ ظˆ طھظ†ط´ط±ظ‡ ظˆ طھظ†طµط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظˆ طھط¸ظ‡ط±ظ‡ ظˆ طھظƒظپ ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط« ظˆ طھط²ط¬ط±ظ‡ ظˆ طھط§ط،ط®ط° ظ„ظ„ط¯ظ†ظ‰ ظ…ظ† ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ ظˆ...
ط§ظٹظ† ط¨ط®ط´ ط§ط² ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ… ظ¾ط¯ط± ط¢ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ - ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ط¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ع¯ط³طھط±ط´ ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ظ‰ ط§طµظٹظ„ ظˆ ط´ط±ظٹظپ ظˆ ط§طµظˆظ„ ظˆ ظپط¶ط§ظٹظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ظ‚ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ط§ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ط¬ط¯ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¬ظ‡طھ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظˆ ط§ط¬ط± ظ…ط­ط´ط±طŒ ط·ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط¯ط§ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط­طھظ‰ ط§ط°ط§ ط§ظ„ط¬ظˆط± ظ…ط¯ ط¨ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط§ط³ظپط± ط§ظ„ط¸ظ„ظ… ظ‚ظ†ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط¯ط¹ط§ ط§ظ„ط؛ظ‰ ط§طھط¨ط§ط¹ظ‡ ظˆ ط§ظ†طھ ظپظ‰ ط­ط±ظ… ط¬ط¯ظƒ ظ‚ط§ط·ظ† ظˆ ظ„ظ„ط¸ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ…ط¨ط§ظٹظ† ط¬ظ„ظٹط³ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ط§ظ„ظ…ط­ط±ط§ط¨ ...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط§ط³طھ ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ طھط¶ظٹظٹط¹ ظˆ ط³طھظ… ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط³طھط±ط´ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ظƒظˆطھ ط±ط§ ط±ظˆط§ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ¾ط§ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ†ظƒط± ط±ط§ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯طŒ ظ‚ظ„ط¨ط§طŒ ظ„ط³ط§ظ†ط§ ظˆ ط¬ط³ظ…ط§ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆ طھظ‚ط¨ظٹط­ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ظ…ظˆط¹ط¸ظ‡ ط­ط³ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھ ظƒط±ط¯. ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… ظپطµظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§:
ظپظ„ظ…ط§ ط±ط§ط،ظˆظƒ - ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹط© - ط«ط§ط¨طھ ط§ظ„ط¬ط§ط،ط´ طŒ ط؛ظٹط± ط®ط§ط¦ظپ ظˆ ظ„ط§ ط®ط§ط´ ظ†طµط¨ظˆط§ ظ„ظƒ ط؛ظˆط§ط¦ظ„ ظ…ظƒط±ظ‡ظ… ظˆ ظ‚ط§طھظ„ظˆظƒ ط¨ظƒظٹط¯ظ‡ظ… ظˆ ط³ط±ظ‡ظ… ظˆط§ط¯ ط§ظ„ظ„ط¹ظٹظ† ط¬ظ†ظˆط¯ظ‡ ظپظ…ظ†ط¹ظˆظƒ ط§ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ظˆط±ط¯ظ‡ ...
ظ…ط¹ظ†ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط§ظ…ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظˆظ‡ ط³ط± ط¨ظ‡ ظپظ„ظƒ ظƒط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ ط±ظˆط´ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ظ†طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط¨ظٹع¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³ط±ط²ظ†ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظ†ظٹط±ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط³ظ„ط·ظ‡ ظˆ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ط±ط§ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‡ط± ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† - ط­طھظ‰ ط¨ط§ ظ‚ط·ط¹ ط¢ط¨ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ظ†ط¯- ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ع¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظٹط±ظˆظƒظ…ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ط¯ظپ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ع¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط³ط®طھظٹظ‡ط§ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† طµط¨ط± ظˆ طھط­ظ…ظ„ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط´ع¯ظپطھ ط´ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ط®ط´ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ :
ظپظ…ط§ ط­ط¯ظ‚ظˆط§ ط¨ظƒ ظ…ظ† ظƒظ„ ط§ظ„ط¬ظ‡ط§طھ ظˆ ط§ط«ط®ظ†ظˆظƒ ط¨ط§ظ„ط¬ط±ط§ط­ ظˆ ط­ط§ظ„ظˆط§ ط¨ظٹظ†ظƒ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط±ظˆط§ط­ ظˆ ظ„ظ… ظٹط¨ظ‚ ظ„ظƒ ظ†ط§طµط± ظˆ ط§ظ†طھ ظ…ط­طھط³ط¨ طµط§ط¨ط±...
ط§ظٹظ† ظƒظ„ظ…ط§طھ طŒ ظ…ط¬ط³ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ„ط­ط¸ط§طھ ط¢ط®ط± ط¹ظ…ط±طŒ ط³ط¨ط· ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¢ظ† ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§- ظƒظ‡ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظƒظ†ظ†ط¯- ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ طھظ…ط§ظ… ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظ†ظٹط§- ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ - ط¨ط± ط±ظٹط­ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¬ع¯ط± ع¯ظˆط´ظ‡ ظˆ ظˆط§ط±ط« ظپط¶ط§ظٹظ„ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ط² ط·ط±ظپظ‰ طŒ ظ…طµظٹط¨طھ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظˆط´طھ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‡ - ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±طŒ ط§ط؛ط§ط«ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط³ظˆط²ظ†ط§ظƒ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط´ط¯طھ طھط´ظ†ع¯ظ‰ طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظ…ط®ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆط­ظ‰ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط§ط² ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ„ط§ط، ط¨ظ„ظ†ط¯ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط´ط§ط· ط¹ظ…ط± ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆظ†ط´ط§ظ† ط؛ظˆط·ظ‡ ظˆط±ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‚ط·ط¹ظ‡ - ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ظ…ط®طµظˆطµط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط؛ط±ظٹط¨ ظˆ ط§ظ…طھط­ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط³ظٹط¯ ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ظ…ط¬ط±ظ… طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚طھظ„ ظˆ ظƒط´طھظ† ط§ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ط¯ظٹع¯ط± ط³ط¨ظ‚طھ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظˆط³ط§ظٹظ„ ظ‚طھظ„ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط±ظˆظ‰ ط¬ط³ظ… ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظٹط®طھظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ طھظٹط±ظ‡ط§ ط¨ط¯ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯.
ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط¬ظٹط¹ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ط´ط¯طھ ط¨ظ„ط§طŒ ظ¾ط§ط±ظ‡ - ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط±ظ‡ ظˆ طھط±ط³ طŒ ط±ظ†ع¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط¨ط§ظٹط¯ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯. ظˆ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ظٹطھ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط¬ظٹط¹طھط± ظˆ ط¨ط§ ظ‚ط³ط§ظˆطھ طھط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ظ…طµظٹط¨طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط­ط¶ط±طھ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ طھظ‚ط¯ظٹظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط´ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ طŒ ظ¾ط³ط± ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¯ط§ط± ظˆ ط¯ط³طھظ‡ ط§ط´ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھط§ط²ظٹط§ظ†ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒطھظƒ ط²ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ط¢ظ‡ظ† ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ط·ظپط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط³طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط´طھط±ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط±ط¬ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط±ط¨ط§ط¨ط´ ظٹط²ظٹط¯ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ظ‚ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظٹظ† ظ…طµظٹط¨طھ ط¨ط§ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ†ط§ ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ†
ظپطµظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆظٹظ… :
ظپط§ظ„ظˆظٹظ„ ظ„ظ„ط¹طµط§ط© ط§ظ„ظپط³ط§ظ‚ ظ„ظ‚ط¯ ظ‚طھظ„ظˆط§ ط¨ظ‚طھظ„ظƒ ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¹ط·ظ„ظˆط§ ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆ ط§ظ„طµظٹط§ظ… ظˆ ظ†ظ‚طµظˆط§ ط§ظ„ط³ظ†ظ† ظˆ ط§ظ„ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ‡ط¯ظ…ظˆط§ ظ‚ظˆط§ط¹ط¯ ط§ظ„ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظ…ظˆط§ ط¢ظٹط§طھ ط§ظ„ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ„ط¬ظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط¨ط؛ظ‰ ظˆ ط§ظ„ط¹ط¯ظˆط§ظ† ...(69)
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط­ط« ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط¨ط®ط´ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط±ط­ظˆظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ - ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط¯ط¹ط§ ظˆ ظ†ظ…ط§ط²ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط°ظƒط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ )
ط±ط§ظˆظٹط§ظ† طŒ طھط¹ط¯ط§ط¯ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ط®طµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‡ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…طھط¶ظ…ظ† ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ط´ط±ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط¨ ط³ظˆط§ظ„ط§طھ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ع†ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
1 - ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ ) ط¨ظ‡ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚
((ط§ط­ظ…ط¯)) ظپط±ط²ظ†ط¯((ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط§ط´ط¹ط±ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ ))طŒ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ‡ظٹط¦طھظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظ…ظ‰ - ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط§ط¦ظ…ظ‡ ط§ط·ظ‡ط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯- ظˆ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ((ط¬ط¹ظپط±)) ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯. ط¬ط¹ظپط±طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط²ط¹ظٹظ… ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط¯ط¹ط§ ظƒط±ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯ ط±ط§ ط¯ط§ط±ط§ط³طھ . ط§ط­ظ…ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھط´ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھط´ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§طµظ„ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¬ط¹ظپط± ط±ط§ ظ‡ظ… ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ط³طھط§ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط®((ط§ط­ظ…ط¯)) ظ†ظˆط´طھظ†ط¯:
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظˆ- ط®ط¯ط§ ط­ظپط¸طھ ظƒظ†ط¯- ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¶ظ…ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط³ظٹط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‰ - ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ„ظپط§ط¸ ظˆ طھط¹ط§ط¨ظٹط± ط¢ظ† ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ… ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ… ظˆ ط®ط·ط§ظ‡ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ط§طھ ط¢ظ† ظ…طھظƒط±ط± ط¨ظˆط¯- ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ع¯ط± ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ظ‚طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ط·ظ„ط§ط¹ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ… ط®ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ‰ .
((ط­ظ…ط¯)) ظ…ط®طµظˆطµ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ط› ط­ظ…ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط±ظٹظƒ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ((ط§ظ„ط­ظ…ط¯ ظ„ظ„ظ‡ ط±ط¨ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ))طŒ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط­ط³ط§ظ† ظˆ ظپط¶ظ„ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط§طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط­ظ‚ ط±ط§ ظƒط§ظ…ظ„ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ† ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط¨ط± ط´ظ…ط§ط³طھ ط¯ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† طھط±ط¯ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯. ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظ…ط§ط³طھ ظ…ط³ظˆظˆظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط®ظ„ط§ظٹظ‚ طŒ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط§ط·ط§ط¹طھ ظˆ ط¹ظ‡ط¯ ط°ظ…ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظ…ط§ظٹظ‡ ظƒظپط§ظٹطھ ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯!- ط®ط¯ط§ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ظƒظ†ط¯- ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظٹظ‡ظˆط¯ظ‡ ظ†ظٹط§ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ظ„ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‚ط¯ط±طھ ط®ظˆط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظˆط´ ظˆ ع†ط´ظ… ظˆ ط¯ظ„ ظˆ ط¶ظ…ظٹط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط¨ط´ط± ظˆ ظ…ظ†ط°ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط§ط¹طھ ط®ط¯ط§طŒ ط§ظ…ط± ظˆ ط§ط² ظ…ط¹طµظٹطھ ط®ط¯ط§طŒ ظ†ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ظˆ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒطھط§ط¨ ظ†ط§ط²ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ظˆط§ط³ط·ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¨ط± ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
- ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢طھط´ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط³ط±ط¯ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظ„ظٹظ„ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
- ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ط§ظˆ ظ…ط¤ ظƒط¯ط§ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظˆ ط¹طµط§ظٹط´ ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط§عکط¯ظ‡ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯.
- ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظƒظˆط± ظ…ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط®ط¯ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
- ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط²ط¨ط§ظ† ظ¾ط±ظ†ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظٹط§ط¯ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ط±ط­ظ…طھ ط¨ط± ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¹ظ…طھط´ â€چ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط±ط§ ط®طھظ… ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ طµط¯ظ‚ ظˆ ط¯ط±ط³طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظ†ط¨ظˆطھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط³طھط§ظٹط´ع¯ط± ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ط¨ط®طھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆ ظˆ ظˆطµظ‰ ظˆ ظˆط§ط±ط« ط§ظˆ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ - ظٹظƒظ‰ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ - ط³ظ¾ط±ط¯. ظˆ ط¯ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط± ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯. ظˆ ط¨ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ…ظˆظ‡ط§ ظˆ ظپط§ظ…ظٹظ„ط´ط§ظ† ظپط±ظ‚ ط§ط³ط§ط³ظ‰ ظˆ ط§ظ…طھظٹط§ط² ظ…ط­ط³ظˆط³ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† (ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظٹط´ ) ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ظ…ط¹طµظˆظ… ظˆ ط§ط² ط¹ظٹظˆط¨ ظ…ط¨ط±ط§ ظˆ ط§ط² ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ طŒ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯. ظˆ ظ†ظٹط² ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط­ظƒظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط³ط±ظ‘ط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظˆ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ط± ط¢ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط³ط§ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ظ‡ط±ط§ ط­ظ‚ ط§ط² ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… ط§ط² ط¬ط§ظ‡ظ„ ط´ظ†ط§ط®طھظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.