بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگی سیاسی هشتمین امام, جعفر مرتضى حسینى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_00 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - ظپظ‡ط±ط³طھ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ± -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غµ -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ· -
     zendegi_siyaasi_imam_rezaa_motezaa-hosseini_09 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )) - غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ‡ط´طھظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…
ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )

ط¬ط¹ظپط± ظ…ط±طھط¶ظ‰ ط­ط³ظٹظ†ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… : ط¯ظƒطھط± ط³ظٹط¯ ط®ظ„ظٹظ„ ط®ظ„ظٹظ„ظٹط§ظ†

- غ· -


2 ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ„ط¨ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظˆظ‰ ظٹظƒ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ظپط¶ظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¬ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¯ط± ظ‡ط± طµظˆط±طھ طŒ ط§ظٹظ† طھط¶ظ…ظٹظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظˆظ‰ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظٹع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظˆ ظ…ظ…ط§ظ†ط¹طھظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظپط§ظٹط¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
3 ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ…ط²ط¨ظˆط± ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ„ظپط§ط¸ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ ط°ظˆظ‚ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط¯ظٹظ†ظ‰ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‰ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط¹ظ‚ط§ظٹط¯ ط´ط§ظٹط¹ ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط­ظ‚ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ†ط¯طŒ ظ†ظ‚ط¶ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط¶ظ„ ظƒظˆط´ظٹط¯ظ‡ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط§ظˆ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھطµظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ…طھظپط§ظˆطھ ط§ط³طھ . ظپط¶ظ„ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ((ط±ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط±ظ‡ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ . ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط­ظ‚ ط®ظˆط¯طھ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ¾ط³ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ طھظˆ ط´ط±ظٹظƒ ط¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ†ط³ط¨ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ط®طھظٹط§ط± ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظ‰ )).
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ط¨ط§ط±ط§طھ ط³ظ‡ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯.
4 ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ…ط¬ط±ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ظ…ظ‚ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط­ظپط¸ ظ…طµط§ظ„ط­ ظ…ظ„طھ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظˆظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ¾ط§ظ‰ ظ…طµط§ظ„ط­ ظ…ظ„طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظƒط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ طŒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ظ†ع¯ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ظ…ظ‡ظ…
ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ط¹ظ„ظ„ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ظٹط¯ ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ظ…ظ‡ظ… ط±ط§ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨ع¯ط°ط±ط§ظ†ظٹظ… :
ط§ظ„ظپ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ط´ظ… ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ظ…ظ‰ ط§ظ†ع¯ظٹط®طھ ط› ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ طھط®ظ… ظƒظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¶ط¯ ط§ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھع¯ظٹط´ط§ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ط¨ط³ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± طµط§ط¹ظ‚ظ‡ ط¢ط³ط§ ط­ط§ط¶ط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظپط±ط¯ ط¯ظˆظ† ظ‡ظ…طھظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط´ظƒظ„ط© ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط®ظˆط§ظ† طŒ ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ط´ظˆط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ظپط±ط¯ ط¨ط§ظƒظپط§ظٹطھظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط²ظٹظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظˆ ظ†ظٹط±ظ†ع¯ظ‰ ط¯ظˆظ„طھظ…ط±ط¯ط§ظ† ط±ط§ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ط¯.
ط¨ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ظˆط­ط´طھ ع†ظ‡ ط³ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظƒظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط®طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ط³طھ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ : ((ط¹ظ„طھ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ظ… طŒ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ط² ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط°ط§طھظ‰ ظˆظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ط§ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ط­ظپط¸ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط­ظ…ط§ظٹطھطھط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ… ....))
ط´ط¨ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¯ط± ط§طµظ„ ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظٹط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ظƒظ…طھط± ط®ط´ظ…ظ†ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظƒط§ط± ط­طھظ…ط§ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط§ظ…ط± ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط®ط§ط·ط± ط§ط¨ظ‚ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ط± طھط®طھ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط´ع¯ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط§طھط¨ ط§ط² ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ط³ظ„ط­ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ† ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯طھط± ط¨ظˆط¯.
ط¬ ط­ظ‚ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظٹظ… ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯طŒ ط´ع¯ط±ط¯ ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¨ط¹ط¯ط§ ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… . ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط²ظٹط±ظƒظ‰ ظˆ طھط¯ط¨ظٹط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ظ†ط±ظ… ظƒظ†ط¯.
ط¯ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ظ†ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط¯ط±ط¯ط³ط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھ . ظˆظ„ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ…ظ†ط¨ط¹ ط®ط·ط± ط¨ط±ط§ظٹط´ ط¨ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط·ط¨ظ‚ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط§ط² ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ظپظˆط° ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ط±ع¯ط² ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ ظ…ع¯ط± ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¬ط±ظٹط§ظ† ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ظˆ ظ…طµظˆظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ط² طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ظˆط، ظ‚طµط¯ظ‡ط§طŒ ط¨ط¹ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯.
ظ‡ ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ . ظ„ط°ط§ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ طµط¯ظ‚ ظˆ ط§ط®ظ„ط§طµ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط«ط¨ط§طھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع†ظ†ط¯ ظƒط§ط± ط¨ط²ظ†ط¯:
ظ†ط®ط³طھ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط¹ط§ط± ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² طھظ† ط¨ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط³ط¨ط² ظ¾ظˆط´ظٹط¯. ط³ط¨ط² ط´ط¹ط§ط± ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯طŒ ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظ‡ط´طھ ط³ط¨ط² ط§ط³طھ .(225) ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط§ظٹظ† طھط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط§ ط¯ط±ع¯ط°ط´طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¨ط³ط± ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ‡ط´طھ ط±ظˆط²طŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† طŒ ظˆ ظٹط§ ط³ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ† ظƒط±ط¯.
ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط³ظƒظ‡ ط¨ط²ظ†ظ†ط¯.
ط³ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط®طھط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط؛ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظ‡ظ„ ط³ط§ظ„ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ظƒظˆع†ظƒطھط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط§ط´ظˆظٹظ‰ ظˆظ‰ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط®طھط± ط¯ظٹع¯ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ ط¯ط±ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² طµط؛ظٹط± ظˆ ط·ظپظ„ ظ‡ظپطھ ط³ط§ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظˆط¯(226).
ط´ط§ظٹط¯ ظ‡ظ… ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط²ط¯ظˆط§ط¬ظ‡ط§ ع¯ظ…ط§ط´طھظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆط±ط§ظ† ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط¨ط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظٹط² ظˆط§ظ‚ط¹ ط¨ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط³ط§ط®طھ . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ ط±ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظˆط²ظٹط±ط´ ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ظ†ظٹط² ط§ط¬ط±ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¯ط®طھط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھط²ظˆظٹط¬ ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظپط¶ظ„ ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ†ط±ظپطھ .
ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ طŒ ط¨ط¸ط§ظ‡ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط­طھط±ط§ظ… ظˆ طھط¬ظ„ظٹظ„ ظ‚ط§ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ط³ظ‰ ط§ظƒط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ط´ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ ط²ظٹط±ظƒظ‰ ط§ظˆط³طھ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆط±ظ‰ ط¬ط² ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ط³ظٹط§ط³ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظٹظ† ط¬ط±ظٹط§ظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع†ظƒط¯ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­طھظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ظ† ظˆظ‰ طھظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ع†ظ‡ ظ…طµظ…ظ… ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§طµ ط®ظˆط¯ ط·ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ط¯ط±ط§ط² ظ…ط¯طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ… ظƒظ… ط§ط² طµط­ظ†ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ†ط¯. ط®ظˆط¯ ط§ظˆ طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط·ظˆط±ظ‰ ع¯ط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‰ ظ„ظٹط§ظ‚طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط¯ظ‡ط¯. ط¨ط¹ط¯ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط³ط®ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط´طھ .
ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ
ع†ط´ظ…ط¯ط§ط´طھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ع¯ط±ظپطھظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط°ظٹظ„ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯:
ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ‡ط¯ظپ
ط§ط­ط³ط§ط³ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط§ط² ط®ط·ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط´ط®طµظٹطھظ‰ ظ†ط§ط¯ط± ظƒظ‡ ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹط´ ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ظ†ظپظˆط° ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ط§طµ ظˆ ط¹ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط± ط¨ظˆط¯. ط¯ط± طµظˆط±طھ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط§ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظˆط±ط´ ظٹط§ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط­ط±ظƒطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط¶ط¯ ط­ظƒظˆظ…طھ طŒ ط¯ط¹ظˆطھ ظƒظ†ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ط¯ظˆظ…
ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظٹط¯ طھط­طھ ظƒظ†طھط±ظ„ ط¯ظ‚ظٹظ‚ ظˆظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ‡ظ… ط§ط² ط¯ط§ط®ظ„ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط®ط§ط±ط¬ ط§ظٹظ† ظƒظ†طھط±ظ„ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ع¯ط±ط¯ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظƒظ… ظƒظ… ط±ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ظ‡ظ…ظˆط§ط± ط´ظˆط¯. ظ…ط«ظ„ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± طھط²ظˆظٹط¬ ط¯ط®طھط±ط´ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط®ظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ع¯ظ…ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¬ظ„ط¨ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ط§ظٹظ† طŒ ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط­ط±ظƒط§طھ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظˆظ‰ ط±ط§ ع¯ط²ط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ((ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط±ط§ط´ط¯ظ‰ )) ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط±ظپطھظ‡ طŒ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ط§ ط°ظˆط§ظ„ط±ط¦ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھظ…ط§ط³ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظˆظٹعکظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒط±ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط¯ط±ط¨ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ طھظ†ظ‡ط§ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ . ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒظ…طھط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھط±ط³ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯....))(227).
ظ‡ط¯ظپ ط³ظˆظ…
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ع†ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط­طھظ‰ ط¨طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ… ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط± ط¨ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. طھط§ ط¢ظ†ط§ظ† طھط­طھ طھط§ط،ط«ظٹط± ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¹ظ„ظ… طŒ ط­ظƒظ…طھ ظˆ ط¯ط±ط§ظٹطھط´ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ع¯ظٹط±ظ†ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ظ…طھط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ط´ ظ†ظٹط² ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط²ط¯ طھط§ ط¨ط§ ظ‚ط·ط¹ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط´ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†طھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط³طھظˆط±ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ع†ظ‡ط§ط±ظ…
ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط®ط´ظ… ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ظ…طµظˆظ† ط¨ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ط¨ظٹطھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط§ظپط±ظˆط®طھظ† ط´ط¹ظ„ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ طھط²ط§ظٹط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ†ظپط¹ ط®ظˆظٹط´طھظ† ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط¨ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط®ظ† طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ¾ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظƒط³ط¨ ظƒظ†ط¯. ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظƒظ‡ ط´ط®طµظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظˆ ظ†ظپظˆط° ظˆ ظ†ظٹط±ظˆظ…ظ†ط¯ظ‰ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆظ‰ ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ط§طھطµط§ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ط§ ط¨ط§ط² ظƒظ†ط¯.
ط¯ظƒطھط± ط´ظٹط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ((ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ط´ط¯ظ† ط¯ظٹع¯ط± طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ طŒ ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظپط±ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…طھط®ط§طµظ… ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط±ظ‡ط¨ط±ظ‰ ظˆظ‰ ط§طھظپط§ظ‚ ظƒط±ط¯ظ†ط¯))(228).
ظ‡ط¯ظپ ظ¾ظ†ط¬ظ…
ظ†ط¸ط§ظ… ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظٹط§ظ… ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¹ظ…ظˆظ… ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯. ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¢ظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ظƒظ… ظ„ظٹط§ظ‚طھ ظˆ ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط®ظˆط§ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط·ظ„ط¨ ط´ظ‡ط±طھ ظˆ ط·ظ…ط¹ ظ…ط§ظ„ ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ظˆ ظ…ط¢ظ„ط´ط§ظ† ط¨ط± ظ‡ظ…ع¯ط§ظ† ط±ظˆط´ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ع†ظ†ط§ظ† ط´ط®طµظٹطھظ‰ ط¹ط¸ظٹظ… ظٹظƒ ظ†ظٹط§ط² ظ…ط¨ط±ظ… ط¨ظˆط¯. ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ‡ط¬ظˆظ… ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط³ط§ظٹط± ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¨ط§ ط´ظƒط³طھ ظ…ظˆط§ط¬ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط¨ط±ظˆط² ط¶ط¹ظپ ظˆ ظ¾ط±ط§ظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆظ„طھظ‰ طŒ ظ…طھظپظƒط±ط§ظ† ط³ط§ظٹط± ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¨ط± ظپط¹ط§ظ„ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط¨ط³ظ‰ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ„ط§ظٹظ‚ ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ط§ظ†ط¯ظٹط´ ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط´طھ ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ظ…ط´طھ ط¢ط¯ظ… ع†ط§ظ¾ظ„ظˆط³ ظˆ ط®ط´ظƒ ظˆ طھظ‡ظ‰ ظ…ط؛ط². ظ„ط°ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¯ظٹط« ظ…طھط­ط¬ط± ط±ط§ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط±ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط±ط¹ظƒط³ طŒ ظ…ط¹طھط²ظ„ظٹط§ظ†ظ‰ ع†ظˆظ† ((ط¨ط´ط± ظ…ط±ظٹط³ظ‰ )) ظˆ ((ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‡ط°ظٹظ„ ط¹ظ„ط§ظپ )) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¬ط°ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط´ط®طµظٹطھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظٹط´ طھظˆط§ط،ظ… ط¨ط§ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ طŒ ظƒط³ظ‰ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط±ط§ ط®ظˆط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ‡ط± ط´ط®طµظٹطھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط­ط³ط§ط³ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ط´ط´ظ…
ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظ¾ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ‡ ط¢ط´ظˆط¨ ظˆ ط¨ظ„ظˆط§ ظˆ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظٹط¬ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط°ظ‡ظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظ‚ظ‰ ط§ط² ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طھظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯طŒ ظ…ظ†طµط±ظپ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظ… ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ظ…ظ„طھ ظƒظ…طھط± ط§ط­ط³ط§ط³ ط´ظˆط¯.
ظ‡ط¯ظپ ظ‡ظپطھظ…
ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط´ظˆط¯ ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظ†ط¯ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ط¯ط¹ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ‡ط¯ظپ ط§ط² طھظ…ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھط´ ع†ظٹط²ظ‰ ط؛ظٹط± ط§ط² ط®ظٹط± ط§ظ…طھ ظˆ ظ…طµط§ظ„ط­ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ . ط­طھظ‰ ط¯ط± ظƒط´طھظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ط±ظٹط§ط³طھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ظ‡ط¯ظپط´ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ…طµط§ظ„ط­ ط¹ظ…ظˆظ…ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط¯ط¹ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط®ظٹط± ظ…ظ„طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط®طھظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظˆ طھط³ظ„ظٹظ… ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظٹط§ظپطھ طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط±ظ†ع¯ ظ†ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط·ظٹط¨ ط®ط§ط·ط±طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯. ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظپط§ط±ظ‡ ع¯ظ†ط§ظ‡ ط²ط´طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ط³ظٹط§ط± ع¯ط±ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ .
ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط³طھظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ط¬ظ„ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¨ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯. ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط¯ظٹظ† ط§ظ…ط± ط¯ظ„ ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھع¯ط§ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھط´ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط´ع¯ط±ط¯ طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط± ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ط¯طŒ ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¬ظ„ط¨ ظƒظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظ†ط§ظ…ط§ط،ظ†ظˆط³ ظˆ ظٹط§ ظ†ط§ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ط¯ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯:
ظ†ط®ط³طھ : ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط±ظپطھط§ط± ظ¾ط¯ط± ظٹط§ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظٹط§ ط³ط§ظٹط± ظ¾ظٹط´ظٹظ†ظٹط§ظ†ط´ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ع†ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط¯ط± ع¯ط±ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظ†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ .
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط± ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط±ظˆط§ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط®ط´ظ… ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ ظˆ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط±طھط±ظٹظ† ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¹ظ…ظ„ط§ ظ†ط´ط§ظ† ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² طµظ„ط§ط­ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط±ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯.
ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆطŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ط§ع¯ط± ط§ط¹ط±ط§ط¨ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط±ظˆط­ظ‰ ط³ط±ط´ط§ط± ط§ط² ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط¯.
ط¯ظˆظ… : ط§ظ…ط§ ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ† طŒ ط¨ظˆظٹعکظ‡ ط§ظ‡ط§ظ„ظ‰ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط¹ظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ط±ظٹط´ ط±ط§ طھط¶ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ع†ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ ط±ط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ط®طµظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ…ظ‡ط± ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ظˆ ظپط±ظ‚ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط±ط¨ ظˆ ط¹ط¬ظ… ظٹط§ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظˆ ط؛ظٹط± ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظˆ ظپظ‚ط· ط¨ظ‡ ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ط¯ ظˆ ط¨ط³ .
ظ‡ط¯ظپ ظ‡ط´طھظ…
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ط§ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط´ط¹ظ„ظ‡ ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ظٹط§ظ„ط§طھ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ظپط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظپط±ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ط¯. ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظ‡ظ…ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ظ… ط´ط¯طŒ ع†ظˆظ† ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظٹع† ظ‚ظٹط§ظ…ظ‰ طµظˆط±طھ ظ†ع¯ط±ظپطھ طŒ ظ…ع¯ط± ظ‚ظٹط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¯ط± ظٹظ…ظ† طŒ ظˆ طھط§ط²ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط¢ظ† ط¸ظ„ظ… ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ط¢ظ† ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ط¯ط§ط¯ظ† ظ‚ظˆظ„ ط±ط³ظٹط¯ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‡ط§ظٹط´ طŒ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط³ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ع†ظ†ط¯ ظ†ظƒطھظ‡ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظپط²ظˆط¯:
ط§ظ„ظپ : ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ظپط±ظˆظ†ط´ط§ظ†ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط´ظˆط±ط´ظ‡ط§ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ‡ظˆط§ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط¬ظ„ط¨ ظƒط±ط¯.
ط¨ : ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ طŒ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظ‡ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظٹط¹طھ ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط³ط§ط³ط§ ط¨ظٹط´طھط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط®ط§ظ„ظپ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¯ط± ط§ط·ط§ط¹طھ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط¯ظˆظ† طھط±ط¯ظٹط¯ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯.
ط¬ : ط¨ظٹط´طھط± ظ‚ظٹط§ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¶ط¯ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظˆظ„ط§ط¯ ط­ط³ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط¢ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظٹظٹظ† ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ظ„ط°ط§ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ع¯ظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¢ظٹظٹظ†ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯.
ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظ…ط°ظ‡ط¨ ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ظˆط§ط¬ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظ†ظٹط² ط¯ط§ظ…ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ طھط± ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط´ظˆط±ط´ع¯ط±ط§ظ† ط²ظٹط¯ظ‰ ظ†ظپظˆط° ظپط±ط§ظˆط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظٹظƒظ‡ ط­طھظ‰ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظٹظƒ ظ†ظپط± ط²ظٹط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ ط¨ظ† ط¯ط§ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظˆط²ط§ط±طھ ط®ظˆط¯ ع¯ظ…ط§ط´طھظ‡ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ظ…ظˆط± ط®ظ„ط§ظپطھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯.(229 )
ظ…ظˆط±ط®ط§ظ† ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§طµط­ط§ط¨ ط­ط¯ظٹط« ظ‡ظ…ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظ‚ظٹط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ ظپطھظˆط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹط§ط±ظٹط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ‚ظٹط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯(230).
ط¨ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ طھط§ط± ظˆ ظ…ط§ط± ظƒط±ط¯ظ† ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھظ† ط´ظˆظƒطھ ظˆ ط§ط±ط¬ط´ط§ظ† طŒ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ط§ط®ط° ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ط§ ط¯ط§ط¯ظ† ظ„ظ‚ط¨ ((ط±ط¶ط§)) ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚طµط¯ ط®ظ„ط¹ ط´ط¹ط§ط± ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط¯ط¹ظˆطھ ظˆ ظ‚ظٹط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ظپط±ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ((ط±ط¶ط§ ظˆ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯))(231). ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط±طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ„ظ‚ط¨ ط±ط¶ط§ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط±ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ‰ طھط­ظ‚ظ‚ ظٹط§ظپطھظ‡ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ط³ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ط¹ظˆطھظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ط­طھظˆط§ط³طھ . ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¶ط±ط¨ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط²ظٹط¯ظٹظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ظ†ظ‡ظ…
ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯. ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ†ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط§ط² ظ…ط´ط±ظˆط¹ظٹطھ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ع¯ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯: ((ظ…ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظٹظ… طھط§.... ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒظ†ط¯.....))
ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ…ظ†ظپظ‰ ط§ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط§ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط´ط§ط±ظƒطھ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† . ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط§ط­ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ظƒظ†ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط´ظˆط§ط± ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط¹ظˆطھ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط´ظˆط±ط´ ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط±ظˆط¹ظٹطھط´ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒظ†ط¯.
طھط§ط²ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ†ط­ظˆظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ†ط­طµط± ط¨ظˆط¯ظ† ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯. ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظپظ‚ط· ط¬ظ†ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ظˆ ع¯ط´ط§ط¯ظ‡ ط¯ط³طھظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ ظ…ظٹط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظˆظ‰ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ظ‡ط¯ظپ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط²ظ†ع¯ط§ط± ظƒط¯ظˆط±طھظ‡ط§ ط§ط² ط¯ظ„ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط®ط§ط·ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط±ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط³ظ„ط§ظپط´ ط¨ط± ط³ط± ط§ظٹط´ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط²ط¯ظˆط¯ظ‡ ط´ظˆط¯.
ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ‡ طھط°ظƒط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ظ…ط±ط§طھط¨ ط²ظٹط§ظ†ط¨ط§ط±طھط± ظˆ ط®ط·ط±ظ†ط§ظƒطھط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط± ط¬ط§ظ† ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† طھط§ ط´ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظƒط´طھط§ط± ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ظˆظٹط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ط¯ظ‡ظ…
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¯طھ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط·ظˆط± ط¶ظ…ظ†ظ‰ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† طھطµظˆظٹط±ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط­ط§ظƒظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ظٹط¯ع¯ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯. ظˆظ‰ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ…ط­ط§ظپظ„ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط­ط§ظƒظ… ط§ظˆط³طھ ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھط´ ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ . ط¯ظٹع¯ط± ظƒط³ظ‰ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظƒظ†ط¯ ط­طھظ‰ ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± طھط¹ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط³ظƒظˆطھ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‡ظٹط§ط،طھ ط­ط§ظƒظ…ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¨ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظˆظ‰ طھظ„ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† طµظˆط±طھ طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ط§ط­طھظ‰ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ظٹطھ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ ظ‡ط± ط¹ظ„ظˆظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ…ظƒظ† ط¨ظˆط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ظƒط§ط± ط¢ظٹط¯طŒ ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ظ…ط¬ط³ظ… ظƒظ†ظ†ط¯. ط­ط§ظ„ ط§ع¯ط± ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظƒظ„ ظˆ ظ…ط­طھظˆط§ ظˆ ط§ط³ط§ط³ ظٹظƒظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط¯ط± ظ†ط§ظ… ظˆ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ط±ط® ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ع†ط±ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط­ظ…طھ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ع†ظٹط²ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط®ط§ط±ط¬ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط¨ط±طھط± ظˆ ط­ظƒظ…ط±ط§ظ†ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط¯ع¯ط³طھط±طھط±طŒ ط¨ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ط¯ظپ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ…
ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ط³طھظٹط§ط¨ظ‰ ط¨ظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ…ظ†ط¸ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظˆط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط¨ط®ط´ ط¯ظˆظ… ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ظ†ظ…ظٹط´ ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯. ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¢ط±ط§ظ… ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ط¨ظ‡ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط´ط®طµظٹطھ ط§ظٹط´ط§ظ† طŒ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ط¯. ط§ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ط² ظ…ظ†ط´ط§ط، ط®ط·ط± ظˆ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط­ظƒظˆظ…طھط´ طŒ ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ط±ط´ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط²ط¯ط§ظٹط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط­ط³ط§ط³ط§طھط´ط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ظ‡ط¯ظپ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط±ط§ ط§ط² ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط³ط§ظ‚ط· ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ظƒظ… ظƒظ… ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظپظ‡ظ…ط§ظ†ط¯ ط§ظˆ ط´ط§ظٹط³طھع¯ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ† ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط²ط¯ ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ظ‡ط±ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ طµط±ط§ط­طھ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒط±ط¯.
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط±ط§ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ ط®ظˆظٹط´ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط±ظˆظٹط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒط§ظپظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ طھط§ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ظ‡ظ… ط¨ط´ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط±ط¬ط´ ظ¾ظٹط´ ظ…ط±ط¯ظ… ظپط±ظˆ ط¨ظٹظپطھط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ†ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ…ظ„ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ†ط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¯ظ†ظٹط§ط³طھ . ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ„ط·ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط­ط³ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ط¬ط±ظٹط­ظ‡ ط¯ط§ط± ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ طھظپط§ظˆطھ ط³ظ†ظ‰ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ظˆط¯طŒ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظٹط³طھ ظˆ ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ‚ط¨ظˆظ„ ظˆظ„ط§ظٹطھط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ط³ظ†ظ‰ ط؛ظٹط± ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ„ط°ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط­ظ…ظ„ ط¨ط± ط­ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ¾ط±ط³طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ†ظٹط² ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ†ظ‚ط´ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط±ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ((.... ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظˆط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ ...... ظ…ع¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ ظˆظ„ط§ظٹطھ ط¹ظ‡ط¯ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طں!.....)).
ظ…ظˆط¶ط¹ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± طھظˆط·ط¦ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ†
ط¯ظٹط¯ظٹظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط§ط² ط¨ط§ط²ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‡ط¯ظپظ‰ ط¬ط² طھظپظˆظ‚ ط¨ط± ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط®ظˆظٹط´ ظ†ط¯ط§ط´طھ . ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ط¨ط§ط³ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط³طھظˆط§ط± ظƒظ†ط¯. ط§ظƒظ†ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ¾ط±ط³ط´ ظ…ط·ط±ط­ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط²ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ع†ظ‡ ظ…ظˆط¶ط¹ظ‰ ط§طھط®ط§ط° ظƒط±ط¯طں
ط¢ظٹط§ ط¹ط±طµظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظپط±ط§ط® ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط±ط³ط¯طں
ظٹط§ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط®ط§طµ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ظ‡ط¯ظپظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط¯ط³طھ ط¨ظٹط§ط¨ط¯طں
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) طھظˆط§ظ†ط³طھ ط¨ط§ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ط§ط² ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط±ظپطھط§ط± ط¬ط§ظ„ط¨ ظˆ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆظٹط´ طŒ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط±ع¯ظˆظ†ظ‡ ظپط±طµطھ ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط¨ظ†ط¯ط¯. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ظٹط² ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ظٹط§ط،ط³ ظˆ ط³ط±ط§ظپظƒظ†ط¯ع¯ظ‰ ط±ظˆط¨ط±ظˆ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ع†ط§ط± ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… ظˆ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط¨ط®ط´ ط³ظˆظ… : طھط´ط±ظٹط­ ظ…ظˆط¶ط¹ ط§ظ…ط§ظ…
ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )
ظ†ع¯ط±ط´ظ‰ ط¨ط± طھط§ط±ظٹط®
ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط®ط³طھ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯(232)طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط´ط¯ظٹط¯ط§ ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¢ظ† ط®ظˆط¯ط¯ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯. ظ…ط¯طھظ‡ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ط´ ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظ‚ط§ظ†ط¹ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯. ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¯طھ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ط¯ط± ((ظ…ط±ظˆ)) ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆظ‰ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯(233).
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ((.. ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظپط¶ظٹظ„طھ طŒ ط¹ظ„ظ… طŒ ط²ظ‡ط¯طŒ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ظˆ ط®ط¯ط§ظ¾ط±ط³طھظٹطھ ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ… ظˆ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظ‰ ...)).
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ((ط¨ط§ ظ¾ط§ط±ط³ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ…ظٹط¯ ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط´ط± ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ط² ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ† طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظˆ ط¨ط§ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظ… .))
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط¹ط²ظˆظ„ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ظ… ظˆ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¨ط§ طھظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ… طں!
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط§ع¯ط± ط§ظٹظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط§ط² ط¢ظ† طھط³طھ طŒ ظ¾ط³ طھظˆ ط­ظ‚ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط§ط² طھظ† ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ‚ط§ظ…طھ ط´ط®طµ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظ¾ظˆط´ظ‰ طŒ ظˆ ط§ع¯ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط§ظ„ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ¾ط³ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ظ„ طھظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط§ظٹظ‰ طں))(234).
ط¨ط§ ط§ظٹظ†ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع¯ظپطھ : طھظˆ ظ†ط§ع¯ط²ظٹط± ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¢ظ†ظ‰ !!
ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ظ‡ط±ع¯ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط·ظٹط¨ ط®ط§ط·ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯..
ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ط± ظ…طھظ‚ط§ط¹ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒظˆط´ظٹط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظپط¶ظ„ ظˆ ط­ط³ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ط§ط،ظٹظˆط³ ط´ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط§ط² ظˆظ‰ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯.
ط±ظˆط²ظ‰ ط°ظˆط§ظ„ط±ط¦ط§ط³طھظٹظ† طŒ ظˆط²ظٹط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط´ع¯ظپطھط§! ع†ظ‡ ط§ظ…ط± ط´ع¯ظپطھ ط¢ظ…ظٹط²ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ! ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¶ط§ طھظپظˆظٹط¶ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯. ط±ط¶ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ظ…ظ† طھظˆط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ظ†ظٹط±ظˆظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ط±ظ… .... ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط§ظٹظ†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¶ط§ظٹط¹ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظٹط§ظپطھظ… ))(235).
ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯
طھظ„ط§ط´ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…طھظ‚ط§ط¹ط¯ ط³ط§ط®طھظ† ط§ظ…ط§ظ…
ط§ط² ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ع†ظ†ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ†ظ‰ طھظ„ط§ط´ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ‚ظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ط§ط² ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† طھظ„ط§ط´ظ‡ط§ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط§ ظˆظ‰ ظ…ظƒط§طھط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط®ط± ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯.
ط³ظ¾ط³ ((ط±ط¬ط§ط، ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¶ط­ط§ظƒ )) ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ظˆظٹط´ط§ظ† ظپط¶ظ„ ط¨ظ† ط³ظ‡ظ„ ط¨ظˆط¯(236)طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆ ظƒط±ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط؛ظ… ط¹ط¯ظ… طھظ…ط§ظٹظ„ ظ‚ظ„ط¨ظٹط´ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظƒظˆط´ط´ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯. ظ…ط¯طھ ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظƒظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط¨ظ‡ طھطµط±ظٹط­ ظٹط§ ظƒظ†ط§ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ‡ظ… طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط±ع¯ط² ط²ظٹط± ط¨ط§ط± ظ†ط±ظپطھ . طھط§ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط²ظٹط± ظپط´ط§ط± ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ظƒط±ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط´ط¯طھ ط¯ط±ظ…ط§ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ .
ط§ظٹظ† ط¨ظٹط¹طھ ط¯ط± ظ‡ظپطھظ… ط±ظ…ط¶ط§ظ† ط¨ط³ط§ظ„ 201 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ .
ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ†ط§ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ )
ظ…طھظˆظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¢ظ†ظ‚ط¯ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط¯ طھظˆط§طھط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ . ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ((.. ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† طŒ ظپط¶ظ„ ظˆ ط­ط³ظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط³ظ‡ظ„ طŒ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ ) ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯. ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھظƒط±ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط´ ط§ط¨ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ طھط§ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ظ†ظپط± ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ع¯ط´ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھ طŒ ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ط±ط§ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ طھط§ ع¯ط±ط¯ظ†طھ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظ… ط§ع¯ط± ط¨ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظˆ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ظƒظ†ظ‰ .))(237)
ط¨ط±ط®ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ ) ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طŒ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¯ط§ط³طھط§ظ† ظ…ط³ظ…ظˆظ… ط´ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² طھظ† ط¯ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طھط±ط§ ط²ط§ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯طں
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯: ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ…ط±ط§ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¯ط±ظˆط؛ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط®ط§ط·ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط²ظ‡ط¯ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ظˆ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھظˆ ع†ظٹط³طھ ظˆ طھظˆ ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ع†ظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ .
ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… طں
ط¢ظٹط§ ط§ع¯ط± ط±ط§ط³طھ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ… طں
ط¨ظ„ظ‰ ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ† ظ‡ط³طھظ‰
طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظˆظ‰ ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط§ظ‚ط¨ط§ظ„ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ . ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ظ…ط¹ ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط¢ط´ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : طھظˆ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ط§ط®ظˆط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‰ ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظٹظƒظ‡ طھط±ط§ ط§ط² ط³ط·ظˆطھ ط®ظˆط¯ ط§ظٹظ…ظ†ظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ… . ط¨ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯طŒ ط§ع¯ط± ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† طŒ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ…ط¬ط¨ظˆط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ . ط§ع¯ط± ط¨ط§ط² ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط¨ظˆط±ط²ظ‰ طŒ ع¯ط±ط¯ظ†طھ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط²ط¯(238).
ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¯ط± ظ¾ط§ط³ط® ط±ظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¹ظ„طھ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ظپطھ :
((... ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ‚ط¯ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ط¨ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ظˆظ„ظ‰ ع†ظˆظ† ظ…ط±ط§ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒط´طھظ† ظٹط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ظ… طŒ ظ…ظ† طھط±ط¬ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ظ… ... ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ط§ظٹظ† ط¶ط±ظˆط±طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ† ط¢ظ† ظƒط´ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ† طھط­طھ ظپط´ط§ط± ظˆ ط§ظƒط±ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ..))(239)
ط§ظ…ط§ظ… ط­طھظ‰ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظ†ظˆظٹط³ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ط®ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ† ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ظ…ظ„ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯(240).
ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ طھط§ ع†ظ‡ ط­ط¯ ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯طں
ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ط¬ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯!
ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ع¯ظپطھظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ†ط®ط³طھ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط§ ط§طµط±ط§ط± ظ‡ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طŒ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ع†ظ‡ ط¯ط± ظ…ط±ظˆطŒ ظˆ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط­طھظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ‡ظ… طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ظˆظپظ‚ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯.
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظˆظ…ظٹط¯ظ‰ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ط² ط§ط² ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ†ط´ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¯ظ‰ طھظ„ظ‚ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ط¬ط¨ظˆط± ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ¾ط°ظٹط±ط¯.
ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ظˆ ط³ط¤ ط§ظ„ ظ…ط·ط±ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯:
ظٹظƒظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ…ظ‚ط§ظ… ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ط·ظˆط± ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ طں
ط¯ظˆظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ طŒ ط¯ط± طµظˆط±طھ ط¬ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ط«ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ طŒ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ‡ ظ…ظˆط¶ط¹ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§طھط®ط§ط° ظƒظ†ط¯طں
ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ظ†ط®ط³طھ
ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¢ظ†ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظ‚ط±ط§ط¦ظ† ظˆ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¨ط± ط¬ط¯ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط²ظٹط±ط§ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯ظٹظ… . ظ…ط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھ ط­ط±طµ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط§ع†ط§ط± ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¨ط±ط§ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ ط¨ظٹط§ظ„ظˆط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ظˆط²ط±ط§ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظ…ظ‚ط§ظ… طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆظٹط±ط§ظ†ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط§ط¨ظ„ طھطµظˆط± ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط³ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط³طھ ط§ط² ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ط¨ط§ ط§طµط±ط§ط± ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط´ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ„ط¨ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظ‰ ظˆط²ط±ط§ ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯.
ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط§ط² ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ظپط¹ط§ظ„ظٹطھظ‡ط§ظٹط´ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط§ط¯ط±طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ظ…طھ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ ) ط¨ط§ط² ظƒظ†ط¯طں!
ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظٹظ† طھظ‡ط¯ظٹط¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط¬ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظ¾ظٹط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…ط²ط¨ظˆط±طŒ ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظƒط±ط¯طں
ط§ع¯ط± ط§ظˆ طھظˆط§ظ†ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ظˆظ„ط§ظ†ط¯ظ† ط®ظ„ط§ظپطھ طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط²ظˆط± ظˆ ط§ط¬ط¨ط§ط± ط±ط§ ط¨ظƒط§ط± ظ†ع¯ط±ظپطھ طں
ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¯ظ„ظٹظ„ ط§طµط±ط§ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ظ‡ط§ ظ†ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط²ظˆط±ع¯ظˆظٹظ‰ ظˆ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ظ‚ط¯ط±طھ طں
ط§ع¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ظ…ط³ظ†ط¯ ط®ظ„ط§ظپطھ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ط´ط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ طھط§ط،ظƒظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ط´ طŒ ط§ط² ط±ط§ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ظˆ ظ‚ظ… ظ†ط±ظˆط¯طں ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط¨ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط´ظ‡ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ع¯ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹظپطھظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ط§ط² ط§ع¯ط± ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¯ظˆ ط¨ط§ط± ط¬ظ„ظˆظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ع¯ط±ظپطھ طں ط¢ط±ظ‰ طŒ ط§ظˆ ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط§ظٹط³طھط¯طŒ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظ„ط§ظپطھط´ ط¨ظ‡ طھط²ظ„ط²ظ„ ط§ظپطھط¯.
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طŒ ط§ع¯ط± ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط®ظ„ظ‚ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ ط®ظˆط¯ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ظ†ط§طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ظˆط± ط¯ط§ط´طھ طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظ†ط¸ط±ظ‰ ط¨ط± ظˆظ‰ طھط­ظ…ظٹظ„ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظ„ط§ط­ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ظˆ ع†ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ طھظ‡ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طں
ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† طŒ ط¢ظٹط§ ط¢ظ† ط±ظپطھط§ط± ط®ط´ظ† ظˆ ط؛ظٹط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ† طŒ ظˆ ط¯ط± ط·ظˆظ„ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظپط§طھط´ طŒ ط¨ط§ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ ط¹ظ„ظˆظٹط§ظ† ط¯ط± ظ¾ظٹط´ â€چ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظٹظ‡ ط¨ظˆط¯طں
ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¯ظ„ظٹظ„ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯
ط´ط§ظٹط§ظ† طھط°ظƒط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط¤ ط§ظ„ظ‡ط§ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ط¯ط± طھظˆط¬ظٹظ‡ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ†ط·ظ‚ ط§ط³طھظˆط§ط±ظ‰ ط¨ط±ظ†ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظ‚ ط§ظˆظ„ط§ط¯ط´ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط¨ط¯ط§ط±ط¯(241).
ع¯ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯ظٹط²ظ‡ ط§ط´ ط§ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظˆ ط·ظ„ط¨ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ظپط¶ظ„ ظˆ طھظ‚ظˆط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…طµط§ظ„ط­ ط§ظ…طھ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط±ط§ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظƒظ†ط¯(242).
ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ†ط°ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط± ظ…ط®ظ„ظˆط¹ط´ â€چ ط§ظ…ظٹظ† طŒ ظˆظ„ظٹط¹ظ‡ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط¨ط³ظ¾ط±ط¯(243).
ط§ظٹظ† طھظˆط¬ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¨ط± ط¹ط¯ظ… طھظˆط¬ظ‡ ظ…ط§ط،ظ…ظˆظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ„ط§ط²ظ… ط¬ظ‡طھ ظ¾ط§ط³ط® ط¨ظ‡ ط³ط¤ ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†طھظ‚ط§ط¯ط¢ظ…ظٹط²ط› ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ†ط±ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± طھظ†ط§ظ‚ط¶ ظˆ ظ†ط§ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظٹظ… .

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation