بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ±غ´ -


ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط®ظˆظپ ط§ط² ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط³طھظ…ظƒط§ط±طŒ ظ…ط®ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ظپط±ط¹ظˆظ† ط²ظ…ط§ظ†ط´ طŒ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظٹظ† ط§ظˆ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط­ط¬ط§ط¨ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¯ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظٹظˆط³ظپ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط¯طھظ‡ط§ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ط² ط¯ظٹط¯ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط¨ - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ طŒ ظ†ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ طµط§ط­ط¨ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھ )).
ط¬ - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ط² ظ…ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ظ†ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ طŒ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ع¯ط±ع†ظ‡ ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† طŒ ط®ظˆط´ط´ط§ظ† ظ†ظٹط§ظٹط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط§ظˆ ط«ط§ط¨طھ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط°ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظˆط¹ط¯ظ‡ ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ط³طھ ط§ع¯ط± ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹط¯طں ظˆ ط§ظ„ط¨طھظ‡ طµط§ط¨ط±ظٹظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط§ط°ظٹطھ ظˆ طھظƒط°ظٹط¨ طŒ طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ط¬ط± ظˆ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط¬ط± ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯(169))).
ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ…طھط­ط§ظ† ظˆ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ط´ط§ظ† ط±ط³ظˆط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط¬ط§ظ‡ط¯ظٹظ† طµط¯ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¬ظ‡ط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط¯- ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط± ظٹط¹ظ†ظ‰ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط¯ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھ ط› ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ط·ظˆظ„ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپظˆطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظپظ‚ط· ط®ط¯ط§ظ‰ ط­ظƒظٹظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆظ„ط§ظٹطھ ظˆ ط§ط² ط§ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ط§ط±ط¯)).(170)
5 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ )
ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ظ…طھظ‚ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
ط§ظ„ظپ - ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆظ‚طھظ‰ ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡((ظ„ظٹط³طھط®ظ„ظپظ†ظ‡ظ… ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ )) ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒط±ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط³طھط®ظ„ط§ظپ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ظ…ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ع¯ط± ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ظٹظƒ ط±ظˆط² ط±ط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ طھط§ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹طھط±طھ ظ…ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط·طŒ ظ¾ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯(171))).
ط¨ - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ : ظˆط¹ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¢ظ…ظ†ظˆط§ ظ…ظ†ظƒظ… ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظ‚ط§ط¦ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ )).(172)
ط¬ - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ (ط¨ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط±) ط§ط³ظٹط± ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ط®ط·ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ط² ظ…ط§ط³طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظˆطµظ‰ ط§ظˆ ظˆ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ ظˆ ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¯ظˆ ط³ط¨ط· ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط¬ط§ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ط¯(173))).
ط¯- ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ظ‡ظپطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ…ط§ظ† ط¢ط¯ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط­ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ط¹ظٹط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ط§ظٹظˆط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… )طŒ ط§ظ…ط§ ط³ظ†طھ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ط¯ظ… ظˆ ظ†ظˆط­ طŒ ط¹ظ…ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ط®ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظˆظ„ط§ط¯طھ ظˆ ظƒظ†ط§ط±ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ط² ظ…ظˆط³ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆظپ ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط¹ظٹط³ظ‰ طŒ ط§ط®طھظ„ط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط´ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظˆط¨ طŒ ظپط±ط¬ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ط¨طھظ„ط§ ظˆ ع¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظƒظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط§ط³طھ )).(174)
6 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ )
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ط¯ط± ط±ط§ط¨ط·ظ‡ ط¨ط§ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ط² ظ‚ط¨ظٹظ„ : ط§ط¨ظˆ ط¨طµظٹط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¯ط± طµط§ط­ط¨ ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±طŒ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ظٹظˆط³ظپ ظˆ ط³ظ†طھظ‰ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط³ظ†طھ ط§ظˆ ط§ط² ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط®ظˆظپ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ظٹظˆط³ظپ طŒ ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط²ط¯ظ† ط§ط³طھ . ط§ظˆ ظ…ط±طھط¨ط§ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ط³ط§ظ†ط¯ طھط§ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ظˆط¯)).
ط§ط¨ظˆ ط¨طµظٹط± ع¯ظˆظٹط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‰ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط±ط§ط،ظپطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯)).(175)
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظˆ ظ…ظ†طµظˆط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ط°ظƒط± ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… ظ†ظ…ط§ط²ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.(176)
7 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ )
ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­طھظ…ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… :
ط§ظ„ظپ - ((ط³ظٹط¯ ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط­ظ…ظٹط±ظ‰)) ط´ط§ط¹ط± ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ظ…ط¯طھظ‰ ط؛ظ„ظˆ ط¯ط§ط´طھظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ظپظٹظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط¨ظˆط¯ظ… طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ط± ظ…ظ† ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط¢طھط´ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ط³طھ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظˆ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ط§ظٹظ„ ظ…ط­ظƒظ… ط¨ط±ط§ظٹظ… ط«ط§ط¨طھ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ظˆ ط¨ط± طھظ…ط§ظ… ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ط§ظ†ط´ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط·ط§ط¹طھط´ ظˆط§ط¬ط¨ ظˆ ظ„ط§ط²ظ… ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط´ظ…ط§ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ طµط­طھ ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط؛ظٹط¨طھ ط¨ط± ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طں
ط¬ظˆط§ط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظٹظ† ط؛ظٹط¨طھ طŒ ط¨ط± ط´ط´ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† طŒ ط§ظˆظ„ط´ط§ظ† ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط¢ط®ط±ط´ط§ظ† ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ )) ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط§ط³طھ . ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط؛ظٹط¨طھط´ ط·ظˆظ„ ط¨ظƒط´ط¯ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ظ„ط§ط،ط®ط±ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯)).
((ط³ظٹط¯ ط­ظ…ظٹط±ظ‰ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط±ط§ ط§ط² ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظ†ظٹط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ طھظˆط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ط§ظ… ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ… ظˆ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ط§ظˆظ„ط´ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظپظ„ظ…ط§ ط±ط§ط،ظٹطھ ط§ظ„ظ†ط§ط³ ظپظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ‚ط¯ ط؛ظˆظˆط§ ط؛ط؛ط؛ طھط¬ط¹ظپط±طھ ط¨ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظٹظ…ظ† طھط¬ط¹ظپط±ظˆط§(177)
ط¨ - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((طµط§ط­ط¨ ظ…ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¸ظ‡ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ط² طµظ„ط¨ ط§ظٹظ† ط´ط®طµ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط§ ط¯ط³طھط´ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯. ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ظˆ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯)).(178)
ط¬ - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¬ط¹ظپط± طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط®ظ„ظپ طµط§ظ„ط­ ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ…ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظƒظ†ظٹظ‡ ط§ط´ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¯ط± ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ†ط±ط¬ط³ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ط¨ط±ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ط­ط±ط§ط±طھ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط°ظٹطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط§ط¨ط± ط¨ط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط­ط±ظƒطھ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯: ط§ظٹظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظٹط¯)).
ط±ظˆظ‘ط§طھ طŒ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ظپظˆظ‚ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط­طھظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط§ط¹ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط§ط²ظ‡ط§ظ‚ ط¨ط§ط·ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
8 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ظƒط§ط¸ظ… (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظٹط± ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .((ظٹظˆظ†ط³ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھط´ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¢ظٹط§ ط´ظ…ط§ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ‡ط³طھظٹط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ…ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظ‡ط³طھظ… ظˆظ„ظƒظ† ط¢ظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ† ظ¾ظ†ط¬ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط؛ظٹط¨طھ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‚ظˆط§ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط«ط§ط¨طھ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯. ظˆ ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ† ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ طھظ…ط³ظƒ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯. ظˆ ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط¨ط±ط§ط¦طھ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط§ط² ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظˆ ظ…ط§ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ طھط´ظٹط¹ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظٹظ… طŒ ظ¾ط³ ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ظ…ط±طھط¨ظ‡ ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ†ط¯)).(179)
ط§ط² ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ طھط·ظ‡ظٹط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط³طھظ…ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ط¯.
9 - ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ظٹظ† ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡ :
ط§ظ„ظپ - ط´ط§ط¹ط± ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ طŒ ((ط¯ط¹ط¨ظ„ ط®ط²ط§ط¹ظ‰)) ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط´طھظ…ظ„ ط¨ط± ظ…طµط§ظٹط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ظˆ ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظˆط¯طŒ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆظ„ ط¢ظ† ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ :
ظ…ط¯ط§ط±ط³ ط¢ظٹط§طھ ط®ظ„طھ ظ…ظ† طھظ„ط§ظˆط© ط؛ط؛ط؛ ظˆ ظ…ظ†ط²ظ„ ظˆط­ظ‰ ظ…ظ‚ظپط± ط§ظ„ط¹ط±طµط§طھ
ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‚ط³ظ…طھ ظ‚طµظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط³ظٹط¯:
ظپظ„ظˆظ„ط§ ط§ظ„ط°ظ‰ ط§ط±ط¬ظˆظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط§ظˆ ط؛ط¯ ط؛ط؛ط؛ ظ„ظ‚ط·ط¹ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط§ط«ط±ظƒظ… ط­ط³ط±ط§طھ
ط­ط¶ط±طھ ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ ع†ظٹط³طھ طں ط¢ط±ط²ظˆظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط³ط±طھظ‡ط§ ط¬ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ . ط¯ط¹ط¨ظ„ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط®ط±ظˆط¬ ط§ظ…ط§ظ… ظ„ط§ ظ…ط­ط§ظ„ط© ط®ط§ط±ط¬ ط؛ط؛ط؛ ظٹظ‚ظˆظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ„ط¨ط±ظƒط§طھ
ظٹظ…ظٹط² ظپظٹظ†ط§ ظƒظ„ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ط؛ط؛ط؛ ظˆ ظٹط¬ط²ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط¹ظ…ط§ط، ظˆ ط§ظ„ظ†ظ‚ظ…ط§طھ
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط³ط®طھظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط¨ظ„ طŒ ط§ظٹظ† ط´ط§ط¹ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط§ظ‰ ط®ط²ط§ط¹ظ‰ ! ط¯ط± ط­ظ‚ظٹظ‚طھ طŒ ط±ظˆط­ ط§ظ„ظ‚ط¯ط³ طŒ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ظٹطھ ط´ط¹ط± ط±ط§ ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† طھظˆ ظ†ط·ظ‚ ظƒط±ط¯. ظˆ ط¢ظٹط§ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظƒظٹط³طھ ظˆ ع†ظ‡ ظˆظ‚طھ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں))
((ط¯ط¹ط¨ظ„ )) ط¨ط§ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† ! ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ظ† ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط®ط±ظˆط¬ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظپط³ط§ط¯طŒ طھط·ظ‡ظٹط± ظˆ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…طµظ„ط­ ط§ط¹ط¸ظ… ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ط§ظ‰ ط¯ط¹ط¨ظ„ ! ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† ظ¾ط³ط±ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ظ¾ط³ط±ط´ ط­ط³ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط­ط³ظ† ظ¾ط³ط±ط´ ط­ط¬ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط؛ظٹط¨طھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط±ط´ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ظٹظƒ ط±ظˆط² ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط±ط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ¾ط± ظƒظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط±طŒ ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط§ط² ظˆظ‚طھ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ط¬ط¯ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ط§ظٹظ… ط­ط¯ظٹط« ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظٹظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط² ط°ط±ظٹظ‡ طھظˆ ع†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ط¹ ظ‚ظٹط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ط«ظ„ ط§ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظ…ط«ظ„ ط³ط§ط¹طھ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯)).(180)
ط¨ - ((ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط®ط§ظ„ط¯)) ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظˆط±ط¹ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ظٹظ†ط¯ط§ط± ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ طھظ‚ظٹظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¯ط§ط±ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ظˆ ط´ط±ظٹظپطھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط§طھظ‚ط§ظ‰ ط´ظ…ط§ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ…طھط±ظٹظ† ط´ظ…ط§ ط¨ظ‡ طھظ‚ظٹظ‡ ط§ط³طھ )).
ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ طھط§ ظƒظ‰ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((طھط§ ط±ظˆط² ظˆظ‚طھ ظ…ط¹ظ„ظˆظ… ظˆ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط®ط±ظˆط¬ ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ظ„ ط§ط² ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ… ظ…ط§طŒ طھظ‚ظٹظ‡ ط±ط§ طھط±ظƒ ظƒظ†ط¯ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ظٹط³طھ)).
ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ‚ط§ط¦ظ… ط´ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ع†ظ‡ط§ط±ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط³ظٹط¯ظ‡ ظƒظ†ظٹط²ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ…ظ‰ طھط·ظ‡ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظˆظ„ط§ط¯طھط´ ظ…ظˆط±ط¯ ط´ظƒ ط®ظٹظ„ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ طµط§ط­ط¨ ط؛ظٹط¨طھ ط§ط³طھ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ظˆط±ط§ظپط´ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ طھط±ط§ط²ظˆظ‰ ط¹ط¯ظ„ ط±ط§ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط­ط¯ظ‰ ط¸ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط­ظٹط· ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ†ط§ط¯ظ‰ ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† ط¢ظ† ظ†ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯:
((ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ظƒظ†ط§ط± ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ¾ط³ طŒ ط§ط² ط§ظˆ طھط¨ط¹ظٹطھ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط­ظ‚ ط¯ط± ط§ظˆ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ ظˆ ط¢ظ† ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط§ظ† ظ†ط´ط§ط، ظ†ظ†ط²ظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ط³ظ…ط§ط، ط¢ظٹط© ظپط¸ظ„طھ ط§ط¹ظ†ط§ظ‚ظ‡ظ… ظ„ظ‡ط§ ط®ط§ط¶ط¹ظٹظ†(181) ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط²ظˆط¬ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:ظٹظˆظ… ظٹظ†ط§ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط¯ ظ…ظ† ظ…ظƒط§ظ† ظ‚ط±ظٹط¨ # ظٹظˆظ… ظٹط³ظ…ط¹ظˆظ† ط§ظ„طµظٹط­ط© ط¨ط§ظ„ط­ظ‚ ط°ظ„ظƒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط®ط±ظˆط¬(182) ظٹط¹ظ†ظ‰ ط®ط±ظˆط¬ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ‚ط§ط¦ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…))).(183)
ط§ظٹظ†ظ‡ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط§ط­ط§ط¯ظٹط«ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظˆط¯ظ‰ ظ…طµط¯ط± ظ†ظˆط± ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظƒط±ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯.
10 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ )
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…طµظ„ط­ ظƒظ„ طŒ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ط±ط§ ط­طھظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظپ - ظ…ط±ط¯ ط«ظ‚ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظƒ ((ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط­ط³ظ†ظ‰)) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط± ط¢ظ‚ط§ظٹظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط§ط®ظ„ ط´ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ¾ط±ط³ظ… ظƒظ‡ ط¢ظٹط§ ط§ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظٹط§ ط؛ظٹط± ط§ظˆطں ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯:
((ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ! ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط² ظ…ط§طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھط´ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط±ط§ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط·ط§ط¹طھط´ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط³ظˆظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ظ…ط¨ط¹ظˆط« ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط§ط®طھطµط§طµ ط¯ط§ط¯طŒ ط§ع¯ط± ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ظپظ‚ط· ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ‡ظ… ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ† ط±ظˆط² ط±ط§ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ظ¾ط± ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ظƒط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ظٹظƒط´ط¨ظ‡ ط§طµظ„ط§ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ظƒظ„ظٹظ… ط®ظˆط¯ ظ…ظˆط³ظ‰ ط±ط§ ط§طµظ„ط§ط­ ظƒط±ط¯ ط¢ظ† ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط±ظپطھ طھط§ ظ‚ط¨ط³ظ‰ ط§ط² ط¢طھط´ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظپط¶ظ„ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظپط±ط¬ ط§ط³طھ)).(184)
ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ط±ظٹظپ طŒ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط­ط¯ظٹط« ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ظ„ط§ظ„طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط§ ط¬ط±ظ… ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ طھط­ظ‚ظ‚ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظٹط§ظپطھ .
ط¨ - ((طµظ‚ط± ط¨ظ† ط§ط¨ظˆ ط¯ظ„ظپ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ط¨ط§ ط¬ط¹ظپط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† طŒ ظ¾ط³ط±ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط± ط§ظˆ ط§ظ…ط± ظ…ظ† ظˆ ظ‚ظˆظ„ ط§ظˆ ظ‚ظˆظ„ ظ…ظ† ظˆ ط·ط§ط¹طھ ط§ظˆ ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ† ط§ط³طھ )). ط³ظ¾ط³ ط³ط§ظƒطھ ط´ط¯. ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹط´ط§ظ† ع¯ظپطھظ… ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ظƒظٹط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ¾ط³ط±ط´ ط­ط³ظ† ط§ط³طھ )).
ع¯ظپطھظ… : ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ط¬ظˆط§ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† طŒ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯)).
ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ… : ع†ط±ط§ ظ†ط§ظ…ط´ ((ظ‚ط§ط¦ظ…)) ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‚ظٹط§ظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ط§ظ…ظˆط´ ط´ط¯ظ† ظٹط§ط¯ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ط±طھط¯ط§ط¯ ط¨ظٹط´طھط± ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ظ‚ط§ظٹظ„ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯)).
ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ… : ع†ط±ط§ ((ظ…ظ†طھط¸ط±)) ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظˆ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط®ظ„طµظٹظ† ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط´ظƒط§ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ طھط±ط¯ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ†ظƒط±ظٹظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط³طھظ‡ط²ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ طھط¹ظٹظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط±طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…طھظˆط³ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¨ط§ط·ظ„ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ظ‡ظ„ طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ†ط¯)).(185)
11 - ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط´ط§ط،ظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ طµط±ظٹط­ط§ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ„ظپ - ((طµظ‚ط± ط¨ظ† ط§ط¨ظˆ ط¯ظ„ظپ )) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ط´ ظ‚ط§ط¦ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.))(186)
ط¨ - ظپظ‚ظٹظ‡ ظپط§ط¶ظ„ ((ط³ظٹط¯ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط­ط³ظ†ظ‰)) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط± ط¢ظ‚ط§ظٹظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ… طŒ ظˆظ‚طھظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ طھظˆط¬ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ… طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯:((ظ…ط±ط­ط¨ط§! ط¨ظ‡ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظƒظ‡ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط§ط³طھ)).
ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ظٹظ†ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¹ط±ط¶ظ‡ ط¨ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط§ط´ظƒط§ظ„ظ‰ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ظٹظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظ…ط§ظ†ظ… طھط§ ط®ط¯ط§ظٹظ… ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ظ… . ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط´ط±ظˆط¹ ظƒظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ)).
ع¯ظپطھظ… : ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² ط¯ظˆ ط­ط¯ ط§ط¨ط·ط§ظ„ ظˆ طھط´ط¨ظٹظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط§ط³طھ ظˆ ط¬ط³ظ… ظˆ طµظˆط±طھ ظˆ ط¹ط±ط¶ ظˆ ط¬ظˆظ‡ط± ظ†ظٹط³طھ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¬ط³ظ…ظ‡ط§ ظˆ طھط±ط³ظٹظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ طµظˆط±طھظ‡ط§ ظˆ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط§ط¹ط±ط§ط¶ ظˆ ط¬ظˆط§ظ‡ط±ط§طھ ظˆ طµط§ط­ط¨ ظˆ ظ…ط§ظ„ظƒ ظˆ ظ‚ط±ط§ط±ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظپط±ظٹظ†ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†ظٹط² ط§ط³طھ . ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط®ط§طھظ… ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ط±ظٹط¹طھ ط§ظˆ ط®ط§طھظ… ط´ط±ط§ظٹط¹ ط§ط³طھ ظˆ طھط§ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ط±ظٹط¹طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظˆ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ…ط± ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط³ظ¾ط³ طھظˆ ظ‡ط³طھظ‰ ط§ظ‰ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ظ…ظ† !
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¨ظٹط§ظ† ط³ط§ظƒطھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط®ظˆط¯ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:((ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ…ظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظ† ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ ط®ظ„ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯)).
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ط§ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ط§ط² ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ظƒظ†ط¯ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯)).
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظˆ ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط³ظ¾ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ‡ط§ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظˆط¬ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:((ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ! ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¯ظٹظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ )).(187)
12 - ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ )
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ‚ط§ط¦ظ… ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط±ط´ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھطµط±ظٹط­ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظ‰ ع¯ط°ط´طھظ‡ طŒ ط±ظˆط§ظٹط§طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ طھظˆط¶ظٹط­ ط¯ط§ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ط¨ظˆط¯:
ط´ط®طµظٹطھ ط«ظ‚ظ‡ ((ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط§ط´ط¹ط±ظ‰)) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط§ط¨ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ… ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط§ط´ ط¨ظ¾ط±ط³ظ… . ط­ط¶ط±طھ ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ط®ظ„ظ‚طھ ط¢ط¯ظ… طŒ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط­ط¬طھط´ ط®ط§ظ„ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ طھط§ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ط§ط¹طھ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظپط±ط§ ط±ط³ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط¬طھ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط¯ظپط¹ ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ†ط§ط²ظ„ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯)).
ط§ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ط¯: ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ط´ط®طµط§ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط®ظ„ظٹظپظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² طھظˆ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظپطھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ط±ط§ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظˆ طµظˆط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ط§ظ‡ ط´ط¨ ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ظˆظ‚ط¹ طŒ ط¹ظ…ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط³ظ‡ ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ((ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ! ط§ع¯ط± طھظˆ ظ¾ظٹط´ ط®ط¯ط§ ظˆ ط­ط¬ط¬ ط®ط¯ط§ ظƒط±ط§ظ…طھ ظˆ ظ…ظˆظ‚ط¹ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط±ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ! ظ…ط«ظ„ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ طŒ ظ…ط«ظ„ ط®ط¶ط± ظˆ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§! ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظپظ‚ط· ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ…طھط´ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط«ط§ط¨طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طھظˆظپظٹظ‚ ط¯ط¹ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط±ط¬ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆع¯ط±ظ†ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯)).
ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط¹ظ„ط§ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط± ظ‚ظ„ط¨ظ… ط¨ط§ط´ط¯ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھ طں
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ظ…ظ† ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ… ظˆ ظ…ظ†طھظ‚ظ… ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ… )).
ط§ط­ظ…ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط±ط§ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط§ظƒطھظپط§ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ط´ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط±ظپطھ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظˆ ط¯ظ„ط´ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ظˆ ظپط±ط¯ط§ظ‰ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ع¯ط´طھ ظˆ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظٹط±ظˆط² ط¨ط± ظ…ظ† ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط´طھظ‰ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ظ… ظˆ ط³ظˆط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط¢ظ† ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط³ظ†طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط¶ط± ظˆ ط°ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط±ظ†ظٹظ† ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ظ‡ط³طھ طŒ ع†ظٹط³طھ طں
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† ط؛ظٹط¨طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ )).
ط§ط­ظ…ط¯ طھظˆط¶ظٹط­ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ((ط¢ط±ظ‰ طŒ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ظ… ! ط؛ظٹط¨طھط´ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظƒط«ط± ظ‚ط§ظٹظ„ظٹظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط§ط±طھط¯ط§ط¯ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ظˆظ„ط§ظٹطھ ظ…ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ط³ط® ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ط®ط§طµظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ‰ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط³ط­ط§ظ‚ ! ط§ظٹظ† ط§ظ…ط±ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ظˆط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط³ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ظˆ ط؛ظٹط¨طھظ‰ ط§ط² ط؛ظٹط¨ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ ظˆ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط± ظˆ ط§ط² ط´ظƒط±ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظٹظ† ط¨ط§ ظ…ط§ ظ‡ط³طھظ‰(188) )).
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ط­ط« ط¨ط´ط§ط±طھظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط¹طµظˆظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظٹظ… ظˆ ظ†طھظٹط¬ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… طŒ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ظ†ط±ط¬ط³ ظˆ ظ†ظ‡ظ…ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ظƒط±ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¸ظ‡ظˆط± ظ…طµظ„ط­ ط¹ط¸ظٹظ… ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ظٹظƒ ظپظƒط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط±
ط§ظٹظ† طھظپظƒط± ظƒظ‡ ظ…طµظ„ط­ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط±ط§ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ظپطھط§ط±ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط§ط² ط§ظپظƒط§ط± ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ ظ‚ط¯ظٹظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ط¯ظˆط±ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط¨ط´ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ظٹظƒ ظپظƒط± ظ…ظ‚ط¯ط³ ظˆ ظ…ط­طھط±ظ… طŒ ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ .
ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط¯طھط±ظٹظ† ط¸ظ„ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ„ط§ظ‡ط§ ظƒظ‡ ع¯ط±ع¯ط§ظ† ط¨ط´ط±ظٹطھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط§ط³طھط¨ط¯ط§ط¯ ظˆ ط®ظˆط¯ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹظƒ ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط´ظ…ط§ط± ط§ط² ظ‡ظˆط§ظ¾ط±ط³طھط§ظ† طŒ ط§ط² ظ†ط¹ظ…طھظ‡ط§ ظˆ ط®ظٹط±ط§طھ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط­ط±ظˆظ… ط´ط¯ظ‡ طŒ ط¢ط±ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ طھط§ظ… ظˆ ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظ…طµظ„ط­ط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ط¬ط±ط§ظ‰ طھط§ط±ظٹط® ط±ط§ طھط؛ظٹظٹط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ظˆظ„طھ ط­ظ‚ ط±ط§ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط´ظƒظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…طµظ„ط­ ط¨ط²ط±ع¯ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ((ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯)) ط§ط³طھ . ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظˆ ط­ط³ظ† ط³ظٹط§ط³طھ ظˆ طھط¯ط¨ظٹط± ط§ظˆ ط´ط±ط§ظپطھ ظˆ ظƒط±ط§ظ…طھ ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ط¯ظˆظ† ظˆط­ظ‰ ط³ط®ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ع¯ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط¹طµظˆظ… ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظƒظ‡ ط§ط³طھظˆط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ظˆط§ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…طµظ„ط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط› ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ…طµظ„ط­ ط¨ط²ط±ع¯ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط­ظ‚ طŒ ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ… .

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation