بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب زندگانی خاتم الاوصیاء امام مهدی (عج), علّامه محقق حاج شیخ باقر شریف قرشى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ± -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ² -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_10 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ° -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ³ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_14 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ´ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_16 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¶ -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ· -
     zendegaani_khatamolosiaa_qurashi_19 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ ) - غ±غ¹ -
 

 

 
 

ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )

ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…طھط±ط¬ظ… :ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ

- غ± -


ظ†ط§ظ… ظƒطھط§ط¨ : ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ط¬ )
ظ†ط§ظ… ظ…ط¤ ظ„ظپ : ط¨ط§ظ‚ط± ط´ط±ظٹظپ ظ‚ط±ط´ظ‰
ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ†ط§ط´ط±
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ع†ظ‡ ط´ط¨ظ‰ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط´ط¨ طں ط¢ظٹط§ ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ظˆ ط´ط¨ ظ†ط²ظˆظ„ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ظˆط¯طں ط¢ظٹط§ ط´ط¨ ظ…ط¹ط±ط§ط¬ ط¨ظˆط¯طں ط¢ط±ظ‰ ط¢ظ† ط´ط¨ طŒ ط´ط¨ ط³ط±ظ‘ ظ…ط³طھظˆط¯ط¹ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ط´ط¨ ط´ط±ظپظٹط§ط¨ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ„ظٹظ„ط© ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظˆ ط¬ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ظˆط± طھظپط±ظٹظ‚ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط± ظƒظ„ ط§ظ…ظˆط± ط¢ظ† ط´ط¨ ط¨ظˆط¯طŒ ط´ط¨ طھط­ظ‚ظ‚ ظˆط¹ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ظˆ ط´ط¨ ظ…ظƒطھظˆط¨ ط²ط¨ظˆط± ظˆ ظپط±ظ‚ط§ظ† طŒ ط´ط¨ ظ…ظ‚طھط¯ط§ظ‰ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظˆظ† ظˆظ„ط§ط¯طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ظˆ ظ‡ظ… ط§ط³ظ… ظˆ ظ‡ظ… ظƒظ†ظٹظ‡ ظ…طµط·ظپظ‰ ط¨ظˆط¯. ط¢ط±ظ‰ ط´ط¨ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، ط´ط¨ ظ†ظٹظ…ظ‡ ط´ط¹ط¨ط§ظ† ط¨ظˆط¯.
ط¢ظ† ط´ط¨ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§طŒ طµط¯ط§ظ‰ طھظƒط¨ظٹط± ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط³ ظˆ ظ‚ط±ط§ط¦طھ ط§ظ†ط§ ط§ظ†ط²ظ„ظ†ط§ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ظ†ط§ط¬ط§طھ ط­ط¶ط±طھ ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ طھظ‡ط¬ط¯ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ظˆ ط´ظپط¹ ظˆ ظˆطھط± ظ†ط±ط¬ط³ â€چ ط®ط§طھظˆظ† ظˆ ط¢ظˆط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¨ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¯ظ…ظٹط¯ظ† ط³ظ¾ظٹط¯ظ‡ طµط§ط¯ظ‚ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط³طھظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط±ط§ ظ…ظ†ط²ظ„ ط§ظ…ط§ظ… ظٹط§ط²ط¯ظ‡ظ… ظ¾ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ط§ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ظ†ظˆط±ظ‰ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط±ط¬ط³ ط±ط§ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظٹط±ظ‡ ظˆ ط´ع¯ظپطھظ‰ ظˆط§ ط¯ط§ط´طھ . ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ظ†ط±ط¬ط³ ط®ط§طھظˆظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طھظƒط¨ظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ طھط³ط¨ظٹط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظٹع¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظƒط§ط¦ظ†ط§طھ ظˆ ط±ط³ط§ظ„طھ ط³ط±ظˆط± ظ…ظˆط¬ظˆط¯ط§طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ‡ط§ط¯ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ طŒ ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ طھط­ظˆظٹظ„ ط¯ط§ط¯طŒ طھط§ ظ¾ط¯ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظˆ ظ…ط®ظ„طµط§ظ† ط±ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظٹظ…ظ‡ ظˆ طھطµط¯ظ‚ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ ظˆظپط§ ظˆ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ط´ ط±ط§ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
طھط§ط²ظ‡ ظ…ظˆظ„ظˆط¯طŒ ظˆظ„ظٹظ…ظ‡ طŒ ظ‚ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط§ظˆ ط§ط² ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ ط±ظˆط² ظ…ط¬ط§ظ„ط³ ظˆ ظ…ط­ط§ظپظ„ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯طŒ ط´ط±ط­ ظˆ ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ط§ط² طھط§ط²ظ‡ ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ…طھ - ط¨ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط§ظ…ظ†ظٹطھظ‰ ظˆ ط­ظپط§ط¸طھظ‰ ط§ط² ط¬ط§ط³ظˆط³ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ - ط¨ظ‡ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط± ظˆ ط¯ظˆط±طھط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ط§ط´ط®ط§طµ ظˆ ظ‡ظٹط§ط،طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط¨ط§ط¯ ظˆ ط´ط±ظپظٹط§ط¨ظ‰ ط¹ط§ط²ظ… ط³ط§ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط³ط§ط¦ظ„ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† طھط§ط²ظ‡ ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط±ط³ظˆظ„ - ظƒظ‡ ط±ط´ط¯ ط³ط±ظٹط¹ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھ - ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظ„ ظ†ط±ط¬ط³ ط®ط§طھظˆظ† ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ع¯ظ„ ظ…ط±ظٹظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ظ‡ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ط¹ط²ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ظ‚ظ… ط¨ظˆط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھظ…ط§ظ… ط¬ط²ط¦ظٹط§طھ ظˆ ط´ط±ط­ ط§ظ…ط§ظ†ط§طھ ط±ط§ ظٹظƒظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظˆظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط¬ط¯ظ‡ ط´ظƒط± ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ طھط«ط¨ظٹطھ ظˆ ظˆط§ط¬ط¨ ط§ظ„ط§ط·ط§ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…طµظ„ط­طھ ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط­ظƒظٹظ… طŒ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ظƒظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ظ†ظˆط§ط¨ ط®ط§طµظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط؛ظٹط¨طھ طµط؛ط±ظ‰ ط±ط§ط¨ط· ط¨ظٹظ† ط®ظˆط¯ ظˆ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط³ظ¾ط±ظ‰ ط´ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ط¯ظˆط±ظ‡ ط؛ظٹط¨طھ ظƒط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ - ظƒظ‡ ط§ط² ظ…طµط§ط¯ظٹظ‚ ط؛ظٹط¨ ظˆ ط§ط² ط§ط³ط±ط§ط± ط¢ظپط±ظٹظ†ط´ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط§ط³طھ - ط´ط±ظˆط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ط­ظƒظٹظ… ط¸ظ‡ظˆط± ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯.
ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط¢ظپطھط§ط¨ ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ طھط§ط¨ط¯ ظˆ ظƒط§ط¦ظ†ط§طھ ط¨ظ‡ ظٹظ…ظ† ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ط­ظٹط§طھ ظˆ ظ†ظپط³ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ط¢ظ† ظƒظ‡ - ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ - ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظٹط´ - ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¯ط± ط¹ط±ظپط§طھ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¹ظ‰ ظˆ ظ…ط·ط§ظپ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط­ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ظ‡ظ„ظ‡ ظˆ ط¬ظ…ظƒط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ط§ط±ط§ط¯ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ظ„ظ‚ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ - ط¨ظ‡ ط¬ظ…ط§ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظٹط´ ظ…ظ†ظˆط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظپظٹط¶ ظ„ظ‚ط§ط¦ط´ ط­ظٹط§طھ ط·ظٹط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯. ظˆ ط®ظˆط´ط§ ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„ ط¢ظ† ظ¾ط§ظƒط§ظ† ظˆ ظ…ط®ظ„طµط§ظ† - ظˆ ظƒظ… ظ‡ظ… ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ - ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯.
ط±ط²ظ‚ظ†ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ط²ظٹط§ط±طھظ‡ .

ظ…ط¤ط³ط³ظ‡ ((ظ†ط´ط± ظپظ‚ط§ظ‡طھ)) ظ‚ظ…

ظ…ظ‚ط¯ظ…ظ‡ ظ…طھط±ط¬ظ… :
ط¨ط³ظ…ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰
ظ†ط²ط§ط¹ ظˆ ظƒط´ظ…ظƒط´ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط´ط§ط¯ظˆط´ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ظ‡ظٹع† ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ط§ظ†ط³طھ . ظˆط¬ظˆط¯ ط­ظ‚ طŒ طھط¬ط³ظ… ظ„ط·ظپ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طŒ ط­ط¬طھ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط§طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ظˆط¬ظˆط¯ ط¨ط§ط·ظ„ ط²ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظپط³ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظˆط³ظˆط³ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ط¨ط¹ط«طھ ط§ظ†ط¨ظٹط§ط، ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط³طھظٹط² ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ„ط§ط¨ظ„ط§ظ‰ ط§ظٹظ† طھط®ط§طµظ… طŒ طھطµظ…ظٹظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط·ظٹظ†طھ طµظ„طµط§ظ„ظ‰ ظˆ طھظ…ط§ظٹظ„ط§طھ ط­ظٹظˆط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط³طھط±ط´ ط¯ظ‡ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط³ظپظ„ ط§ظ„ط³ط§ظپظ„ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ ظˆ ع†ظ†ط§ظ†ع†ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ طµظ„ط§ط­ ظˆ ط±ط¹ط§ظٹطھ ط·ظٹظ†طھ ظ…ظ„ظƒظˆطھظ‰ ط±ط§ ط¨ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظپظ„ط§ط­ ظˆ ط§ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.
ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ظ†ط²ط§ط¹ ظˆ ظƒط´ظ…ظƒط´ ط¨ظٹظ† ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ طŒ ط§ط¨ط¯ظٹطھ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ظ„ط§ط®ط±ط© ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط­ظ‚ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† طŒ ظˆظ‚طھ ط¸ظ‡ظˆط± ظ…طµظ„ط­ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط®ط³طھع¯ظ‰ ظ‡ط§طŒ ظ†ع¯ط±ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط§طŒ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظˆط­ط´طھ ظˆ ط§ط¶ط·ط±ط§ط¨ طŒ ظپظ‚ط± ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¶ طŒ ط­ظ‚ ظƒط´ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ طŒ ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ط¯ط¹طھ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط·طŒ ط¢ط¨ط§ط¯ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ طŒ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظˆ طھظˆط­ظٹط¯ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط¯ظˆظ„طھ ظƒط±ظٹظ…ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط®ط§طھظ… ط§ظ„ط§ظˆطµظٹط§ط، (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ظˆ ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² طھط±ط³ ظˆ ظˆط­ط´طھ طŒ ع†ظ¾ط§ظˆظ„ ظˆ ط؛ط§ط±طھ طŒ ظپط¶ظٹظ„طھ ط³ظˆط²ظ‰ ظˆ ط®ط¨ط§ط«طھ ظ¾ط±ظˆط±ظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط³طھظˆظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† ((ظ…طµظ„ط­ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ )) ظٹظƒ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ((ط¢ظ† ظ…طµظ„ط­ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ )) ظٹظƒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† طھط´ظ†ظ‡ ط¸ظ‡ظˆط± ع†ظ†ظٹظ† ظ…طµظ„ط­ظ‰ ظ‡ط³طھظ†ط¯ ظ…ط³طھط؛ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹط§ظ† ط§ط³طھ .
ع†ظ†ط¯ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆظٹعکظ‡ ط§ط² ظˆظ‡ط§ط¨ظٹظ‡ط§ظ‰ ظپط§ظ‚ط¯ ظ…ط¹ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط²ط¯ظˆط± ط؛ط§ط±طھع¯ط±ط§ظ† ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظ„ ط±ط§ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ط§ظ„ط¨طھظ‡ ظ…ط¬ط±ط¯ ظ†ظ‚ط¯ ظˆ ط¨ط­ط« ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط³ط±ط¯ظ…ط¯ط§ط±ط§ظ† ظƒظپط± ظˆ ظ†ظپط§ظ‚ ظ…ط¹ط§طµط± ظˆ ط¹ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط¨ط¯ط¹طھ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± ط³ط¯ ط±ط§ظ‡ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط؛ظ†ظ‰ ظˆ ط§طµظٹظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ طھط´ظƒظٹظ„ط§طھظ‰ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ظ‰ ط§ط¹ط¸ظ… ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ط§ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ظ…ط¹ط¬ط²ط§طھ ظˆ ط¯ط± ط¹طµط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ… طŒ ع†ظ†ظٹظ† طھط±ط¯ظٹط¯ظ‡ط§ ظˆ طھط´ظƒظٹظƒ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ع¯ط± ط§ظٹظ† طھط§ط±ظٹط® ‌ظ†ظˆظٹط³ط§ظ† ظˆ ط³ظٹط±ظ‡ طھط¯ظˆظٹظ† ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظٹط³طھظ†ط¯ ظƒظ‡ طµط¯ظ‡ط§ ظƒطھط§ط¨ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ط´ط¤ ظˆظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ†ط¨ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظˆط§ط®ط± ط¬ظ‡طھ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط¯ط± ظ…ظˆط¶ظˆط¹ظ‰ طŒ ط­ط¯ظˆط¯ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظƒطھط§ط¨ ط§ظ‡ظ„ طھط³ظ†ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ طµط±ظٹط­ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط¹طھط±ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ…ظˆط±ط¯ ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¹ط¨ط§ط±طھظ†ط¯ ط§ط²:
1 - ط§ظ„ظ…طµظ†ظپ ظ„ظ„طµظ†ط¹ط§ظ†ظ‰ (ط§ظ„ظ…طھظˆظپظ‰ 211 ظ‡ )
2 - ط§ظ„ظ…طµظ†ظپ ظ„ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط´ظٹط¨ط© (235)
3 - ط§ظ„ط³ظ†ظ† ظ„ط§ط¨ظ† ظ…ط§ط¬ط© ط§ظ„ظ‚ط²ظˆظٹظ†ظ‰ (235)
4 - ط§ظ„ط³ظ†ظ† ظ„ط§ط¨ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ ط§ظ„ط³ط¬ط³طھط§ظ†ظ‰ (275)
5 - ط§ظ„ط³ظ†ظ† ظ„ظ„طھط±ظ…ط°ظ‰ (297)
6 - ط§ظ„ط¨ط¯ط، ظˆ ط§ظ„طھط§ط±ظٹط® ظ„ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‰ (ط¨ط¹ط¯ 355)
7 - ط§ظ„ظ…ط¹ط¬ظ… ط§ظ„ظƒط¨ظٹط± ظ„ظ„ط·ظٹط±ط§ظ†ظ‰ (388)
8 - ظ…ط¹ط§ظ„ظ… ط§ظ„ط³ظ†ظ† ظ„ظ„ط®ط·ط§ط¨ظ‰ (388)
9 - ط§ظ„ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ ظ„ظ„ط­ط§ظƒظ… ط§ظ„ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±ظ‰ (405)
10 - ظپط±ط¯ظˆط³ ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط± ظ„ظ„ط¯ظٹظ„ظ…ظ‰ (509)
11 - ظ…طµط§ط¨ظٹط­ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ„ظ„ط¨ط؛ظˆظ‰ (510 ط§ط،ظˆ 516)
12 - ط¬ط§ظ…ط¹ ط§ظ„ط§طµظˆظ„ ظ„ط§ط¨ظ† ط§ط،ط«ظٹط± ط§ظ„ط¬ط²ط±ظ‰ (606)
13 - ط§ظ„ظپطھظˆط­ط§طھ ط§ظ„ظ…ظƒظٹط© ظ„ط§ط¨ظ† ط¹ط±ط¨ظ‰ (638)
14 - ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ظ„ط³ظˆظˆظ„ ظ„ط§ط¨ظ† ط·ظ„ط­ط© ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ (652)
15 - طھط°ظƒط±ط© ط®ظˆط§طµ ط§ظ„ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط¬ظˆط²ظ‰ (654)
16 - ط´ط±ط­ ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط؛ط© ظ„ط§ط¨ظ† ط§ط،ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط¯ (655)
17 - ظ…ط®طھطµط± ط³ظ†ظ† ط§ط،ط¨ظ‰ ط¯ط§ظˆط¯ ظ„ظ„ظ…ظ†ط°ط±ظ‰ (656)
18 - ط§ظ„ط¨ظٹط§ظ† ظ„ظ„ع¯ظ†ط¬ظ‰ ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ (658)
19 - ط¹ظ‚ط¯ ط§ظ„ط¯ط±ط± ظ„ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ (ط¨ط¹ط¯ 658)
20 - ط§ظ„طھط°ظƒط±ط© ظ„ظ„ظ‚ط±ط·ط¨ظ‰ (671)
21 - ط°ط®ط§ط¦ط± ط§ظ„ط¹ظ‚ط¨ظ‰ ظ„ط­ط¨ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط·ط¨ط±ظ‰ (694)
22 - ظ…ظ†ظ‡ط§ط¬ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ„ط§ط¨ظ† طھظٹظ…ظٹط© ط§ظ„ط­ط±ط§ظ†ظ‰ (728)
23 - ظپط±ط§ط¦ط¯ ط§ظ„ط³ظ…ط·ظٹظ† ظ„ظ„ط­ظ…ظˆط¦ظ‰ ط§ظ„ط®ط±ط§ط³ط§ظ†ظ‰ (732)
24 - ظ…ط´ظƒط§ط© ط§ظ„ظ…طµط§ط¨ظٹط­ ظ„ظ„ط®ط·ظٹط¨ ط§ظ„طھط¨ط±ظٹط²ظ‰ (737)
25 - طھظ„ط®ظٹطµ ((ط§ظ„ظ…ط³طھط¯ط±ظƒ )) ظ„ظ„ط°ظ‡ط¨ظ‰ (748)
26 - ط®ط±ظٹط¯ط© ط§ظ„ط¹ط¬ط§ط¦ط¨ ظ„ط§ط¨ظ† ط§ظ„ظˆط±ط¯ظ‰ (749)
27 - ط§ظ„ظ…ظ†ط§ط± ط§ظ„ظ…ظ†ظٹظپ ظ„ط§ط¨ظ† ظ‚ظٹظ… ط§ظ„ط¬ظˆط²ظٹط© (751)
28 - ط§ظ„ظپطھظ† ظˆ ط§ظ„ظ…ظ„ط§ط­ظ… ظ„ط§ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ط§ظ„ط¯ظ…ط´ظ‚ظ‰ (774)
29 - ط´ط±ط­ ط§ظ„ظ…ظ‚ط§طµط¯ ظ„ظ„طھظپطھط§ط²ط§ظ†ظ‰ (793)
30 - ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظ„ط²ظˆط§ط¦ط¯ ظ„ظ„ظ‡ظٹط«ظ…ظ‰ ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ (807)
31 - ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ط¸ظ…ط¢ظ† ظ„ظ„ظ‡ظٹط«ظ…ظ‰ ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ (807)
32 - ط§ظ„ظپطµظˆظ„ ظ„ط§ط¨ظ† ط§ظ„طµط¨ط§ط؛ ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظƒظ‰ (855)
33 - ط§ظ„ط¹ط±ظپ ط§ظ„ظˆط±ط¯ظ‰ ظ„ظ„ط³ظٹظˆط·ظ‰ ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ (911)
34 - ط§ظ„ط§ط¦ظ…ط© ط§ظ„ط§ط«ظ†ط§ ط¹ط´ط± ظ„ط§ط¨ظ† ط·ظˆظ„ظˆظ† ط§ظ„ط¯ظ…ط´ظ‚ظ‰ (953)
35 - ط§ظ„ظٹظˆط§ظ‚ظٹطھ ظˆ ط§ظ„ط¬ظˆط§ظ‡ط± ظ„ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظˆظ‡ط§ط¨ ط§ظ„ط´ط¹ط±ط§ظ†ظ‰ (973)
36 - ط§ظ„طµظˆط§ط¹ظ‚ ط§ظ„ظ…ط­ط±ظ‚ط© ظ„ط§ط¨ظ† ط­ط¬ط± ط§ظ„ظ‡ظٹط«ظ…ظ‰ (974)
37 - ط§ظ„ظپطھط§ظˆظ‰ ط§ظ„ط­ط¯ظٹط«ط© ظ„ط§ط¨ظ† ط­ط¬ط± ط§ظ„ظ‡ظٹط«ظ…ظ‰ (974)
38 - ط§ظ„ظ‚ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ط®طھطµط± ظ„ط§ط¨ظ† ط­ط¬ط± ط§ظ„ظ‡ظٹط«ظ…ظ‰ (974)
39 - ظƒظ†ط² ط§ظ„ط¹ظ…ط§ظ„ ظ„ظ„ظ…طھظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ†ط¯ظ‰ (975)
40 - ط§ظ„ط¨ط±ظ‡ط§ظ† ظ„ظ„ظ…طھظ‚ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ†ط¯ظ‰ (975)
41 - ظ…ط±ظ‚ط§طھ ط§ظ„ظ…ظپط§طھظٹط­ ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط§ط±ظ‰ ط§ظ„ط­ظ†ظپظ‰ (104)
42 - ط§ط،ط®ط¨ط§ط± ط§ظ„ط¯ظˆظ„ط© ظ„ظ„ظ…ط±ظ‚ط§ظ†ظ‰ (1019)
43 - ظپظٹط¶ ط§ظ„ظ‚ط¯ظٹط± ظ„ظ„ظ…ظ†ط§ظˆظ‰ (1031)
44 - ط§ظ„ط§ط´ط§ط¹ط© ظ„ط§ط،ط´ط±ط§ط· ط§ظ„ط³ط§ط¹ط© ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط¨ط±ط²ظ†ط¬ظ‰ (1103)
45 - ط§ظ„ط§طھط­ط§ظپ ط¨ط­ط¨ ط§ظ„ط§ط´ط±ط§ظپ ظ„ظ„ط´ط¨ط±ط§ظˆظ‰ (1171)
46 - ظ„ظˆط§ط¦ط­ ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط§ظ„ط§ظ„ظ‡ظٹط© ظ„ظ„ط³ظپط§ط±ظٹظ†ظ‰ (1188)
47 - ط§ط³ط¹ط§ظپ ط§ظ„ط±ط§ط؛ط¨ظٹظ† ظ„ظ„طµط¨ط§ظ† ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ (1206)
48 - ظٹظ†ط§ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ظ…ظˆط¯ط© ظ„ظ„ظ‚ظ†ط¯ظˆط²ظ‰ (1270)
49 - ظ†ظˆط± ط§ظ„ط§ط¨طµط§ط± ظ„ظ„ط´ط¨ظ„ظ†ط¬ظ‰ (ط¨ط¹ط¯ 1290)
50 - ظ…ط´ط§ط±ظ‚ ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ظ„ظ„ط®ظ…ط±ط§ظˆظ‰ ط§ظ„ظ…طµط±ظ‰ (1303)
51 - ط§ظ„ط§ط°ط§ط¹ط© ظ„ظ„ظ‚ظ†ظˆط¬ظ‰ (1307)
52 - ط§ظ„ط¹ط·ط± ط§ظ„ظˆط±ط¯ظ‰ ظ„ظ„ط¨ظ„ط¨ظٹط³ظ‰ ط§ظ„ط´ط§ظپط¹ظ‰ (1308)
53 - ط؛ط§ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…ظˆط§ط¹ط¸ ظ„ظ„ط¢ظ„ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ط­ظ†ظپظ‰ (1317)
54 - ط¹ظˆظ† ط§ظ„ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ظ„ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ (1329)
55 - ظ†ط¸ظ… ط§ظ„ظ…طھظ†ط§ط«ط± ظ„ظ„ظƒطھط§ظ†ظ‰ (1345)
56 - طھط­ظپط© ط§ظ„ط§ط­ظˆط°ظ‰ ظ„ظ„ظ…ط¨ط§ط±ظƒظپظˆط±ظ‰ (1354)
57 - ط§ظ„طھط§ط¬ ظ„ظ„ط´ظٹط® ظ…ظ†طµظˆط± ط¹ظ„ظ‰ (1371)
58 - ط§ط،ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ„ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط²ظ‡ط± ط§ظ„ط®ط¶ط± (1377)
59 - ط§ط¨ط±ط§ط² ط§ظ„ظˆظ‡ظ… ط§ظ„ظ…ظƒظ†ظˆظ† ظ„ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ظ‰ (1380)
60 - ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط± ظ„ط§ط¨ظ† ط§ظ„طµط¯ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط؛ط±ط¨ظ‰ (1380)
61 - ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ„ظ„ط§ظ„ط¨ط§ظ†ظ‰ (ظ…ط¹ط§طµط±)
62 - ط¹ظ‚ظٹط¯ط© ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظ„ط³ظ†ط© ظ„ظ„ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط­ط³ظ† (ظ…ط¹ط§طµط±)
63 - ط§ظ„ط±ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ† ظƒط°ط¨ ط¨ط§ظ„ط§ط،ط­ط§ط¯ظٹط« ط§ظ„طµط­ظٹط­ط© ط§ظ„ظˆط§ط±ط¯ط© ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ„ظ„ط´ظٹط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط­ط³ظ† (ظ…ط¹ط§طµط±)
64 - ظ†ط¸ط±ظٹط© ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ط© ظ„ظ„ط¯ظƒطھظˆط± ط§ط،ط­ظ…ط¯ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ طµط¨ط­ظ‰ (ظ…ط¹ط§طµط±)
65 - ط¹ظ‚ظٹط¯ط© ط§ظ„ظ…ط³ظٹط­ ط§ظ„ط¯ط¬ط§ظ„ ظ„ط³ط¹ظٹط¯ ط§ظٹظˆط¨ (ظ…ط¹ط§طµط±)
66 - ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط­ظ‚ظٹظ‚ط© ظ„ط§ ط®ط±ط§ظپط© ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط­ظ…ط¯ (ظ…ط¹ط§طµط±)
67 - ط§ظ„ط§ظ…ط§ظ…ط© ظˆ ط§ط،ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ„ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظٹظˆظ…ظ‰ ط§ظ„ظ…طµط±ظ‰ (ظ…ط¹ط§طµط±)
ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طھط´ظƒظٹظƒ ط¯ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط´ظƒظٹظƒ ط¯ط± ظٹظƒ ظ…ط³ط§ط،ظ„ظ‡ طµط¯ط¯ط±طµط¯ ط«ط§ط¨طھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ طھط´ظƒظٹظƒ ط¯ط± ط§طµظ„ ظ†ط¨ظˆطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط§طھظ… ط§ط³طھ . ظˆ ع†ظ†ظٹظ† طھط´ظƒظٹظƒط§طھظ‰ ط¬ط²ط، ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ظ„ظ‚ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط¬ظٹط±ظ‰ ط¨ط§ط·ظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط³طھظٹط² ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظˆطµظپ طŒ ط¨ظ†ط¸ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظˆ طھظƒظ„ظٹظپ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¹ط§ظ…ظ„ ط¨ط§ط´ظ… ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط³ط§ط­طھ ط§ظ‚ط¯ط³ ظˆظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظˆط¸ظٹظپظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ… . ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ…ظ†ط¯ ظˆ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط´ظˆط±طھ ظ†ط´ط³طھظ… ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ط¨ط± ط¢ظ† ط´ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظˆط³ظˆط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ - ظƒظ‡ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط§طھ ظˆ ط´ط±ط­ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظˆظ‚طھ ظˆ ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظˆظƒظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ - طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظˆ طھطµظ†ظٹظپ ط´ظˆط¯طŒ ظƒظ‡ ط´ط±ظˆط¹ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط®ط´ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظ‡ طŒ ط·ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ظ…ط¬ظ„ط¯ط§طھ ط¢ظ† طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظˆ طھط¯ظˆظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظ„ط§ط²ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظ„ط·ط§ظپ ظˆ ظ¾ظٹع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ طھط´ظˆظٹظ‚ ظ…ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… ط¬ظ„ظٹظ„ ط§ظ„ظ‚ط¯ط± ظˆ ظ…ط®ظ„طµ ظˆظپظ‰ ط¢ط³طھط§ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‚ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ط¹ط¸ظ… - ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ - ط¢ظٹط© ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظˆط³ظˆظ‰ ط´ط§ظ„ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹط± ظˆ طھط´ظƒط± ظ†ظ…ط§ظٹظ… . ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط­ط§ط¶ط± - ظƒظ‡ ط­ط§ظˆظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط³ظˆط¯ظ…ظ†ط¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¹ط¸ظٹظ… ط§ظ„ط´ط§ط،ظ† ط­ط§ط¬ ط´ظٹط® ط¨ط§ظ‚ط± ظ‚ط±ط´ظ‰ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ع¯ط´طھظ‡ ط§ط³طھ - ط¯ط± ط±ط§ط³طھط§ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظپط§ط±ط³ظ‰ طھط±ط¬ظ…ظ‡ ظƒط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ…ظˆط±ط¯ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ظ…طھط¹ط§ظ„ ظˆ ط®ظˆط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¢ظ† ط¹ط²ظٹط² ط²ظ‡ط±ط§ظ‰ ط§ط·ظ‡ط± - ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ‚ط±ط§ط± ط¨ع¯ظٹط±ط¯.

ظ‚ظ… ط­ظˆط²ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹظ‡
ظˆظ„ط§ط¯طھ ط¨ط§ ط³ط¹ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…
1376طŒ 1418
ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط¶ظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ (ط¹ظ„ظ‰ )

ظ¾ظٹط´ع¯ظپطھط§ط±
(1)
ظ…ط§طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط´ظƒظ†ط¬ظ‡ ط´ط¯ظ‡ - ظƒظ‡ ط¬ظ†ع¯ظ‡ط§ ظˆ ط¢ط²ظ…ظ†ط¯ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط¹ظ…ط§ط±ع¯ط±ط§ظ† طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ‡ - ظ‡ط³طھظٹظ… طŒ ظ„ط°ط§ ط¨ط§ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ طŒ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظ…ظ†ط¬ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طھط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ - ظƒظ‡ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ†ظٹط³طھ ظˆ ط§ط³طھط«ظ…ط§ط± ظˆ طھط¨ط¹ظٹط¶ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط§ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ - ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظƒظ†ط¯.
ظ…ط§طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط¹ط¯ط§ظ„طھ ظ‚ط§ط·ط¹ظ‰ ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط¬ظˆط± ظˆ ط³طھظ… ظˆ ط¨ط±ط¯ظ‡ ع¯ظٹط±ظ‰ ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظˆ ظپط¶ظٹظ„طھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ظˆ ظ…ظˆط§ط³ط§طھ ظˆ ط§ظٹط«ط§ط± ظˆ ظ…ظˆط¯طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ع¯ط³طھط±ط§ظ†ط¯. ظˆ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ ط­ط§ظƒظ…ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط¨ط´ط±ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ظˆ ظٹط§ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظˆط§ط¬ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط­ظƒظˆظ… ط¨ظ‡ ظپظ†ط§ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ .
ظ…ط§طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ط¹ط¯ظ„ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ((ظ‡ط¨ط© ط§ظ„ظ„ظ‡ )) ظˆ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظˆ ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط¸ظ…ط§ظ‰ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ط³طھ ط› ط¢ظ† ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط­ط±ظˆظ…ظٹظ† ظˆ ط¨ظٹع†ط§ط±ع¯ط§ظ† ط±ط§ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط± ظˆ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ طŒ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظٹط±ط§طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ…ط§طŒ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ط³طھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ طھط؛ظٹظٹط± ط³ظٹط³طھظ…ظ‡ط§ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ظپط§ط³ط¯ ط­ط§ظƒظ… ط¨ط± ط¬ظ‡ط§ظ† - ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط³طھ طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط§ط­ظ„ ط³ظ‚ظˆط· ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ - ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ - ط­ظ‚ط§ - ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¹ط§ظ„ظٹطھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط§طµظ„ط§ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط¨ط´ط±ظ‰ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ„ ظˆ ظ‚ط³ط· ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ط¸ظ„ظ… ظˆ ط¬ظˆط± ظ¾ط± ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط¹ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ† ط§ظˆظ„ظٹط§ظٹط´ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ظ‚ظ„ط¨ ظˆ ط³ط±ط´طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط±ظ‚ظٹظ‚طھط± ظˆ ط¨ط§ طµظپط§طھط± ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¨طµظٹط±طھ ظˆ ط°ظƒط§ظˆطھ طŒ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط§ظپط°طھط± ط§ط³طھ ط› ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¢ط±ط§ط³طھظ‡ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ط¯ظˆط± ط³ط§ط®طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† - ظ…ط³ظ„ظ…ط§ - ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ظ¾ط§ظƒظ‰ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
(2)
ط§ط² ط±ظˆط´ظ†طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط±ط¬ط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظˆ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… - ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ‡ظˆط§ ظˆ ظ‡ظˆط³ ط³ط®ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ - ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط¦ظ…ظ‡ ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظˆ ظ‡ط§ط¯ظٹط§ظ† ط§ظ…طھ - ظƒظ‡ ع¯ظ†ط¬ظٹظ†ظ‡ ط¹ظ„ظ… ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ظˆ ظ…ط®ط²ظ† ط­ظƒظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ - ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط´ط§ط±طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† - ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¹ظ„ظ… ط±ط¬ط§ظ„ - ط§ط®ط¨ط§ط± ط¢ط­ط§ط¯ ظˆ ط®ط¨ط± ظٹظƒ ظ†ظپط± ظˆ ط¯ظˆ ظ†ظپط± ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظ„ طھط´ظƒظٹظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط³ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ…ظ†ط§ظ‚ط´ط© ظˆ ظ†ظ‚ط¯ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط®ط¨ط§ط± - ط¨ظ‡ ط§طµط·ظ„ط§ط­ ط¹ظ„ظ… ط±ط¬ط§ظ„ - ظ…طھظˆط§طھط± ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط¢ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ظ‚ط·ط¹ ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¹ط§ظ„ظ…ط§ظ† ط­ط¯ظٹط« ظˆ ط®ط¨ط±ع¯ط§ظ† ط­ط¯ظٹط« ط´ظ†ط§ط³ ظˆ ط­ظپط§ط¸ ظˆ ظ…ط­ط¯ط«ظٹظ† طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ طھطµط¯ظٹظ‚ ظˆ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط§ط·ظ…ظٹظ†ط§ظ† ظˆ ط§ظٹظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ظ‡ظ…ع¯ظ‰ طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¯ظˆظ†ط§طھ ظˆ ط¬ظˆط§ظ…ط¹ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ظˆ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط®ظˆط¯طŒ ط¶ط¨ط· ظˆ طھط¯ظˆظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. طھظˆط§طھط± ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ط®ط¨ط§ط±طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط´ظƒظٹظƒ ظˆ طھط±ط¯ظٹط¯ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¶ط±ظˆط±ظٹط§طھ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¨ط¯ظٹظ‡ظ‰ طھط±ظٹظ† ظ…ط³ط§ظٹظ„ ط¢ظ† طŒ طھط´ظƒظٹظƒ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ„ط°ط§ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
((ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط±ظˆط¬ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ظ…ظ†ظƒط± ط´ظˆط¯طŒ ط­ظ‚ظٹظ‚طھط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظƒظپط± ظˆط±ط²ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .))
(3)
ط¹ظ‚ظ„ ط³ظ„ظٹظ… - ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظƒظ„ظ‰ - ط¨ظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط­طھظ…ط§ ط¸ظ‡ظˆط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط¨ط§ظˆط± ظ¾ظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ع†ظ†ظٹظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط¹ظ‚ظ„ طŒ ظ…ظ…ظƒظ† ظˆ ط´ط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¯ظ„ظٹظ„ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط± ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ظˆ ظ†ط´ط¯ظ† ط¢ظ† طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¢ظ†ع†ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ظˆ ط³ظ†طھ ط§ط² ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§ظˆطµظٹط§ظ‰ ع¯ط±ط§ظ…ظٹط´ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ظƒ ظˆ ظˆظ‡ظ… ط±ط§ ظ…ط­ظˆ ظˆ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… طµط±ط§ط­طھ ط¨ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط­طھظ…ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¹ط±طµظ‡ ط­ظٹط§طھ طŒ ط¬ظ‡طھ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ† ط¸ظ„ظ… ظˆ ط³طھظ… ظˆ ط§ط¹ط·ط§ظ‰ ط­ظٹط§طھ ظ…ط¬ط¯ط¯ ظˆ ظ†ط´ط§ط· ط¨ظٹط´طھط± ط¨ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط¯ظ„ط§ظ„طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط®ط¨ط§ط± ظˆ ط±ظˆط§ظٹط§طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¯ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظ…ط³ظ„ظƒظ‡ط§ظ‰ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ظ‰ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ظٹظƒ ظ…طµظ„ط­ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯ - ظƒظ‡ ط§ظ‚ط§ظ…ظ‡ ط­ظ‚ ظˆ ط­ظƒظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¯ظ„ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ظ…ظƒط± ظˆ ط­ظٹظ„ظ‡ ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ط¯ - ط§طھظپط§ظ‚ ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظˆ ظ†ظٹط² ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ظƒظ… ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹط´ط±ظپطھ ظˆ طھظ…ط¯ظ† ظˆ طھظƒط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± طھظ…ط§ظ… طھط§ط±ظٹط® طŒ ظ†طµظٹط¨ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ط­ط¯ظˆط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط´ط¯ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¨ط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط±ظپظٹط¹طھط± ط§ط³طھ .
(4)
ط§ع¯ط± ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط§ط³طھط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط®طµظˆطµظٹط§طھ ظˆ ط´ط¤ ظˆظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¢ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ط¨ط­ط«ظ‡ط§ظ‰ ظپظ„ط³ظپظ‰ طŒ طھطھط¨ط¹ ظˆ ط¨ط±ط±ط³ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ظˆ ط¶ط±ظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ…ظ„طھط²ظ… ظˆ ظ…ظˆظ…ظ† ط´ط¯ط› ع†ظˆظ† ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ظ…ط³طھظ…ط±طŒ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظˆ ظ„ط§ ظٹظ†ظ‚ط·ط¹ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظپظٹط¶ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظƒط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ظپط§ط¶ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¹ط¯ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط¹ط±طµظ‡ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط­ط³ظ† طھظ‚ظˆظٹظ… ط®ظ„ظ‚طھط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط«ظٹط±ظ‰ ط§ط² ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ طŒ ط¨ط±طھط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ط§ظ† ط¢ط¯ظ… طŒ ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ظپطھط§ط¨ ظˆ ظ…ظ‡طھط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط³ط®ظٹط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط§ط² ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¹ط¸ظٹظ…طھط±ظٹظ† ظ„ط·ظپ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¶ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ طŒ ط¹ظٹط³ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط±ط§ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط¯ط± ع¯ط±ط¯ط§ط¨ ط¬ظ‡ظ„ ظˆ ط¬ط±ط§ظٹظ… ظˆ ظ¾ظ„ظٹط¯ظٹظ‡ط§ ط؛ط±ظ‚ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
ظƒظ†طھظ… ط¹ظ„ظ‰ ط´ظپط§ ط­ظپط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ†ط§ط± ظپط§ط،ظ†ظ‚ط°ظƒظ… ظ…ظ†ظ‡ط§.(1)
((ط´ظ…ط§ ط¯ط± ظ¾ط±طھع¯ط§ظ‡ ط¢طھط´ ط¨ظˆط¯ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط¬ط§طھ ط¯ط§ط¯)).
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ظٹط±ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط­ظٹط· ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظ„ظٹط¯ظٹظ‡ط§ ظˆ ط¸ظ„ظ…طھظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط²ظ…ط§ظ† ط¢ظ† طŒ ط¨ط¹ط«طھ ط±ط³ظˆظ„ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طھظپط§ظ‚ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† طھظˆط¶ظٹط­ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯:
ط§ط±ط³ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط­ظٹظ† ظپطھط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط³ظ„ ... ظ…ظ† ط«ظ…ط±ظ‡ط§(2)
ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† طŒ ط¸ظ‡ظˆط± ظ‚ط§ط¦ظ… ط¢ظ„ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ط¬ظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ ظپط±ط¬ظ‡ ط§ظ„ط´ط±ظٹظپ - ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظˆط§ظ‚ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ظˆ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ط² ط´ط±ط§ظٹط· ط³ط®طھ ظˆ طھظƒط§ظ† ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‰ ط¹ط¯ط§ظ„طھظٹظ‡ط§طŒ ظ†ط§ط¨ط³ط§ظ…ط§ظ†ظٹظ‡ط§طŒ ط¯ط±ط¯ظ‡ط§ ظˆ ط±ظ†ط¬ ظ‡ط§ ط¹ط¨ظˆط± ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ طھظ„ط®ظ‰ ط³طھظ…ظ‡ط§ ظˆ ط­ظ‚ظƒط´ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ع†ط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† طŒ ط¨ط´ط±ظٹطھ ط±ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھ طھظˆط§ظ†ط§ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ع¯ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ†ط¬ط§طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ظ…ظ†ظٹطھ طŒ ط¢ط³ط§ظٹط´ طŒ ط¹ط¯ظ„ طŒ ظ…ط³ط§ظˆط§طھ ظˆ طھظ…ط§ظ… ط§ط±ط²ط´ظ‡ط§ ظˆ ظ…ظ„ط§ظƒظ‡ط§ظ‰ ظپط¶ظٹظ„طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظٹطھ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ظˆط¬ظˆط¯طŒ ع†ط´ظ… ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط§ظ†طھط¸ط§ط±ط´ ط§ط³طھ طŒ ط¨ط±ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط³طھط±ط§ظ†ط¯.
(5)
ظˆظ„ط§ط¯طھ طŒ ط؛ظٹط¨طھ ظˆ ط¸ظ‡ظˆط± ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط´ط¨ظٹظ‡ ط´ط¤ ظˆظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆ ظ…طµظ„ط­ط§ظ† ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ . ظ…ط®ظپظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ† ظ…ط­ظ„ ظˆ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ظˆظ„ط§ط¯طھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§طŒ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±ط§ظ† - ط¹ظ„ظٹظ‡ظ…ط§ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… - ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ط› ط²ظٹط±ط§ ظپط±ط¹ظˆظ† طŒ ط¬ط§ط³ظˆط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظˆط¸ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ‡ط± ط²ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ط§ظٹظ…ط§ظ† طŒ ظ¾ط³ط± ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ ط¯ظ‡ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ† ظ¾ط³ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ع¯ط± طھط§ط²ظ‡ ظ…ظˆظ„ظˆط¯طŒ ط¯ط®طھط± ط¨ظˆط¯طŒ ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط¯ط§ط´طھ ط› ع†ظˆظ† ظƒظ‡ ظƒط§ظ‡ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظپط±ط¹ظˆظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھط´ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ† طھظˆظ„ط¯ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط§ط² ط¨ظٹظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ط³طھ ظ‚طµظ‡ ط­ظ…ظ„ ظˆ ظˆظ„ط§ط¯طھ ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط± - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط­ظƒظٹظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ع†ط´ظ…ظ‡ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ ط› ط²ظٹط±ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط§ط³ ط¯ط± طھظ„ط§ط´ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆظ„ظˆط¯ظ‰ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط­طھظ‰ ط®ط§ظ†ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ط³ع¯ط±ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ظ†ظٹطھظ‰ ظˆ ط§ط·ظ„ط§ط¹ط§طھظ‰ ط§ط² ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯طŒ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط§ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ¾ط³ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ط¨ط´ط§ط±طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط®ظ„ظٹظپظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ط§ط³ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ط´ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط­ط§ظƒظ…ط§ظ† ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ظٹظ‚ظٹظ† ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط¯ظˆظ„طھط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظˆظ„ظˆط¯ظ‰ ط§ط³طھ ظ¾ط³ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط´ظƒظ„ ظ…ظ…ظƒظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظˆ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط´ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظٹط§ط¨ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ط´ ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯.
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط±ظٹظ… - ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ - ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظˆظ„ط§ط¯طھ طŒ ظپظˆط±ط§ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ…ط±ظٹظ… ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¯ظˆط± ظ…ط±ظٹظ… ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯ (ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط³ط¨طھ ظ†ط§ط±ظˆط§ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯) ظ…ط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ†ظˆط²ط§ط¯ط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ طŒ ط¹ظٹط³ط§ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظˆظ„ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ظ‡ظˆط§ط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط®ظ† ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھ :
ط§ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§طھط§ظ†ظ‰ ط§ظ„ظƒطھط§ط¨ ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظ†ط¨ظٹط§ ظˆ ط¬ط¹ظ„ظ†ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط§ ط§ط،ظٹظ† ظ…ط§ ظƒظ†طھ ظˆ ط§ط،ظˆطµط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ظ„طµظ„ط§ط© ظˆ ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظ…ط§ ط¯ظ…طھ ط­ظٹط§.(3)
((ط¢ظ† ط·ظپظ„ (ط¨ظ‡ ط§ظ…ط± ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ) ع¯ظپطھ : ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ…ظ† ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط§طµ ط®ط¯ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظƒطھط§ط¨ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ظˆ ط´ط±ظپ ظ†ط¨ظˆطھ ط¹ط·ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ…ط±ط§ ظ‡ط± ظƒط¬ط§ ط¨ط§ط´ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظ‡ط§ظ†ظٹط§ظ† ظ…ط§ظٹظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ظˆ ط±ط­ظ…طھ ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظˆ طھط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¹ط¨ط§ط¯طھ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط²ظƒط§طھ طŒ ط³ظپط§ط±ط´ ظƒط±ط¯)).
ط­ط¶ط±طھ طµط§ط­ط¨ ط§ظ„ط¹طµط± ظ‡ظ… ظˆظ‚طھظ‰ ظ…طھظˆظ„ط¯ ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط´ط±ظٹظپظ‡ ط±ط§ طھظ„ط§ظˆطھ ظƒط±ط¯:
ظˆ ظ†ط±ظٹط¯ ط§ط،ظ† ظ†ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط°ظٹظ† ط§ط³طھط¶ط¹ظپظˆط§ ظپظ‰ ط§ظ„ط§ط±ط¶ ظˆ ظ†ط¬ط¹ظ„ظ‡ظ… ط§ط¦ظ…ط© ظˆ ظ†ط¬ط¹ظ„ظ‡ظ… ط§ظ„ظˆط§ط±ط«ظٹظ†(4)
((ظˆ ظ…ط§ ط§ط±ط§ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… ط¨ط± ط¢ظ† ط·ط§ظٹظپظ‡ ط¶ط¹ظٹظپ ظˆ ط°ظ„ظٹظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ†طھ ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط®ظ„ظ‚ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ظٹظ… ظˆ ظˆط§ط±ط« ظ…ظ„ظƒ ظˆ ط¬ط§ظ‡ ظپط±ط¹ظˆظ†ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظٹط¯ظٹظ… )).
ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± ظ†ظ‡ ظپظ‚ط· ط¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط³ط§ظٹظ„ طŒ ط´ط¨ظٹظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ط³ظپظٹط±ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط± ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط³ط§ظٹظ„ ظ‡ظ… ظ‡ط³طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط¨ط§ظ‡طھ ط¯ط§ط±ط¯ط› ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ع¯ط±ع¯ظˆظ† ط³ط§ط®طھظ† ط§ظˆط¶ط§ط¹ ظˆ ط´ط±ط§ظٹط· ط¬ط§ظ…ط¹ظ‡ طŒ طھط¨ظ„ظˆط± ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظپظƒط§ط± ظˆ ط¹ظ‚ظˆظ„ ط¨ط´ط±ظ‰ ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ… ظƒظˆط¨ظٹط¯ظ† ط¸ظ„ظ… ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ† .
ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ظ…ظ†طھط¸ط±طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ط±ط§ ط§ظٹظپط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ†ط§ط¨ط±ط§ظٹظ† طŒ ط§ط¬ط­ط§ظپ ظˆ ط³طھظ… ط±ط§ ط³ط±ظƒظˆط¨ ظˆ ط¹ط¯ظ„ ظˆ ط­ظ‚ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ‰ ط¨ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ع¯ط³طھط±ط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯.
(6)
ط¨ط± ط­ط³ط¨ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ظ… ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط¨ط§ط­ط« ط§ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظ‚ط¶ظٹظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط³ظٹط±ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ط§ظ† ظˆ طھط­ظ„ظٹظ„ع¯ط±ط§ظ† طŒ طھظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ظ†ط¨ ظˆ ط¬ظ‡ط§طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ط§ط³ط§ط³ ظ‚ط±ط¢ظ† ظˆ ط³ظ†طھ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط¨ط­ط« ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ط، ظˆ ظ…طھظپظƒط±ط§ظ† ط¯ط± ط´ط¤ ظˆظ† ظ…ط®طھظ„ظپ ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظˆ ط¯ط± ط¹ظ„ط§ظ…ط§طھ ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظˆ ظٹط§ط¯ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظƒطھظ‡ ط®ظˆط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒطھط§ط¨ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظ…ظƒطھط¨ طھط´ظٹط¹ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ظ†ط¯. ظˆ ظ…ط§ ط¯ط± ط¶ظ…ظ† ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ طŒ ظ„ظٹط³طھظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط°ظƒط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ظˆ ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط­ط¯ظ‰ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ظˆط± ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ طھط´ظƒظٹظƒ ط¯ط± ط§ظ…ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ظƒ ط¯ط± ط¨ط¯ظٹظ‡ظٹط§طھ ظˆ ظ…ط³ظ„ظ…ط§طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ظ‚ظ„ ظˆ ط¹ط±ظپ ظˆ ط¹ظ‚ظ„ط§ ط¢ظ† ط±ط§ طھط§ط،ظٹظٹط¯ ظˆ طھط«ط¨ظٹطھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط³ظ†ط¯ظ†ط¯.
ط¯ط± ظ‡ط± طµظˆط±طھ طŒ ظ‚ظˆظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‡ط¯ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظƒظ… ط¹ظ‚ظ„ظ‰ ظˆ ط³ط·ط­ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ظپظƒط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط§ظ…ط§ ط³ط¨ط¨ ظˆ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط§ظ†ظƒط§ط± ط¬ظ‡طھ ط¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ((ط§ط¨ظ† ط®ظ„ط¯ظˆظ† طŒ ظƒط³ط±ظˆظ‰ ظ…ط¬ظˆط³ظ‰ ظˆ ط§ط­ظ…ط¯ ط§ظ…ظٹظ† ظ…طµط±ظ‰ )) ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط¹ط¯ط§ظˆطھ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط±ظٹط´ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ظٹظ† ط§ظپط±ط§ط¯ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ . ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¯ط± طھظ…ط§ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ط§ظ† ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ع¯ط±ط§ظ† ط¨ط´ط±ظٹطھ ظ‡طھظƒ ظˆ ط§ط³ط§ط¦ظ‡ ط§ط¯ط¨ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظ„ط¨طھظ‡ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§طŒ ظ†ظˆظٹط³ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط³ط¨ظƒ ظˆ ط®ظپظٹظپ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط­ظ‚ط¯ ظˆ ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ط§طµط­ط§ظ† ط§ظ…طھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ظ…ط³ظ„ظ…ظٹظ† ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ط±ط²ط´ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯.
(7)
ط´ظٹط¹ظ‡ ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط´ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط± - ط§ط±ظˆط§ط­ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…ظٹظ† ظ„ظ‡ ط§ظ„ظپط¯ط§ - ط¨ظ‡ ط·ظˆط± ط¨ظ‰ ط§ظ†طµط§ظپظ‰ طŒ ظ…ظˆط±ط¯ طھظ‡ظ…طھ ظˆ ط§ظپطھط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط¯ط±ظˆط؛ طŒ ط¨ظ‰ ط§ط³ط§ط³ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط› ظ…ط«ظ„ط§ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ((ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ط±ط¯ط§ط¨ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ط³ط§ظ…ط±ط§ ط؛ط§ظٹط¨ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ط®ط±ظˆط¬ ط§ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط³ط±ط¯ط§ط¨ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ ط§ط³طھ )).
ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ((ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† طŒ ط¯ظˆط± ط³ط±ط¯ط§ط¨ ظ…ط®طµظˆطµظ‰ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ظ„ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ط¸ظ‡ظˆط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ط² ط¢ظ† ط³ط±ط¯ط§ط¨ ط¯ط§ط±ظ†ط¯)). ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ظٹظ„ ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ .
ظ…ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ†طھط¸ط±طŒ ظ…ظ†ط¬ظ‰ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظٹط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھط´ طŒ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ظ¾ط§ظƒظٹط²ظ‡ ظˆ ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯طŒ ط¯ط±ط®ط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ع¯ط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ…طھظ† ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط²ظٹط² ظˆ طھط¹ط§ظ„ظٹظ… ط§ط¦ظ…ط© ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط± (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ) ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ ظ…ظ†ط²ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط·ظ‡ط§ط±طھ ظˆ ظ‚ط¯ط§ط³طھ ط¨ط®ط´ظٹط¯ظ‡ طŒ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆ ط¨ط­ظ…ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط² ظƒط°ط§ط¨ طŒ ط¬ط¹ط§ظ„ ظˆ ظ…ظ†ط­ط±ظپ طŒ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ط§طھ ط´ظٹط¹ظ‡ طŒ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط´ط§ط° ظˆ ط§ط¹ظˆط¬ط§ط¬ظ‰ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ ظˆ ط§ظ†ط­ط±ط§ظپظ‰ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظ„ط§ظپ ط³ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظˆ ظ†ظˆط§ظ…ظٹط³ ط·ط¨ظٹط¹ظ‰ طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ط§طھ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ع¯ط§ظ… ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ‡ظ†ع¯ ط¨ط§ ظ…ظ†ط·ظ‚ طŒ ط¨ط±ظ‡ط§ظ† طŒ ظپط·ط±طھ ظˆ ظˆط¬ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط¬ظ…ظٹط¹ ط§ط¬طھظ…ط§ط¹ط§طھ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط¹طµط§ط± ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ط§طŒ ظ‡ظ…ط¯ظˆط´ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ .

 

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation