بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب نماز خوبان, على - احمد پور ترکمانى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     FOOTNT01 -
     NAMAZ001 -
     NAMAZ002 -
     NAMAZ003 -
     NAMAZ004 -
     NAMAZ005 -
     NAMAZ006 -
 

 

 
 

 

1- صحيفه نور، ج 12، ص 148.
2- از ژرفاى نماز، حضرت آية ا... سيّد على الحسينى الخامنه اى ، رهبر معظم انقلاب، ص 11 و 10 و 7.
3- كشف المحّجه ، سيّد بن طاووس ، ص 212.
4- مهر تابان ، ص 48.
5- زندگى ابوعلى سينا، ص 29 و 28.
6- سوره طه ، آيه 14.
7- كيمياى سعادت ، محمد غزالى ، ص 141 و 120.
8- منهاج النجات ، ملا محسن فيض كاشانى ص 88
9- سوره فاتحه ، آيه 5.
10- يادنامه آية ا... العظمى اراكى ، ص 322.
11- نردبان آسمان ، مجموعه درسهاى اخلاق آية ا... بهاء الدين ره ، درس 62 ص267.
12- اخلاق ناصرى ، تهذيب نفس ، ص 112.
13- احياى فكر دينى ، علامه اقبال لاهورى ، ص 109.
14- نماز نشانه حكومت صالحان ، ص 101.
15- راه تكامل ، احمد امين ، ج 7، ص 211 و 210.
16- آئين زندگى ، ديل كارنگى ،ص 164
17- نماز چيست ، شهيد آية ا... دكتر سيّد محمد حسين بهشتى (ره )، ص 10.
18- اين دانشمند مشهور اروپائى ، قبلاً از رهبران حزب كمونيست بود پس از تحقيقدين مسيحيت را بگزيد و سپس در پى تحقيقات عميق به دين اسلام مشرّف گرديد.
19- اسلام از ديدگاه دانشمندان ، ج 1، ص 34.
20- نماز شدن انسان ، دكتر على شريعتى (ره )، ص 4 و 5.
21- آئين زندگى ، الكسيس كارل ، ص 170 و 171.
22- فرهنگ اسلام از ديدگاه ژول لابوم ، ص 66 و 67.
23- نيايش ، الكسيس كارل ، ص 7 و 12.
24- عصر ايمان ، ويل دورانت ، ج چهارم ، ص 273، چاپ دوم .
25- دين و روان ، ويليام جيمز، ص 168.
26- بر گرفته از، شرح و تفسير آداب الصلوة امام خمينى (ره )، ص 22 و 23.
27- اسرار عبادات ، آية الله جوادى آملى ، ص 20 و 21.
28- ثمرات ، ص 408.
29- تفسير نماز، ص 84 و 85.
30- بحار الانوار، ج 18، ص 105.
31- شرح و تفسير آداب الصلوة امام (ره )، ص 31.
32- كيمياى سعادت ، ابو حامد محمد غزالى ، ص 147.
33- هزار يك نكته ، آية ا... حسن زاده آملى ، ج 1 ص 100.
34- نشان از بى شانها، ص 325.
35- پندهاى جاويدان ، ص 225.
36- داستانهاى مدرّس ، ص 131.
37- جلوه هاى ربانى ، ص 108.
38- زندگى نامه آية ا.. بهاءالدينى ، ص 61 و 53.
39- الكلام - يجرّ الكلام ، آية ا... سيّد احمد زنجانى ، ج 2 ص 26، پاداشها وكيفرها، ص 38.
40- داستانهاى شگفت ، ص 42، خاطره از حاج آقا معين شيرازى .
41- سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام خمينى (ره )، ج 1، ص 55.
42- مجله ، پيام زن ، ش 3، خرداد 1371، خاطره از خانم فريده مصطفوى ، دخترحضرت امام .
43- در آسمان معرفت ، ص 234.
44- همان ، ص 247.
45- روزنامه كيهان ، شماره 3659، بيست و يك تير ماهسال 1368، امام در سنگر نماز، ص 23 ، خاطره از يادگار گرامى حضرت امام (ره )،مرحوم حاج احمد آقا (ره ).
46- نشان از بى نشانها، ص 31 و 32.
47- داستانهاى مدّرس ، ص 319 و 322.
48- مجله زن روز، ش 1267، خرداد 1369، خاطره از خانم نعيمه اشرافى نوهحضرت امام .
49- در محضر بزرگان ، ص 99.
50- فصل سبز، خانم صديقه مصطفوى دختر حضرت امام ره ، ص 48 و 49.
51- فصل صبر، على اشراقى نوه حضرت امام ره ، ص 161.
52- سردار رشيد اسلام محمد بروجردى (1333 - 1362 ه‍ .ش ) بعد از سالها تلاشو جهاد، عاقبت در مسير جاده مهاباد نقده به همراه عده اى ديگر از همرزمانش به آرزوىديرينه اش نائل و به خيل شهداى اسلام پيوست .
53- اسوه يادواره سردار سپاه اسلام شهيد محمد بروجردى ، ص 17.
54- روشهاى پرورش احساس مذهبى نماز، ص 29، بهنقل از دوستان صميمى شهيد رجائى .
55- علمدار سر فراز، ص 123.
56- روزنامه جمهورى اسلامى ، 20 ارديبهشتسال 78، ش 5774، ص 12.
57- نماز در اسارت ، ص 15، خاطره از برادر آزاده رمضانعلى زارعى .
58- پيشانى سوخته ، ص 50، خاطره از برادر پاسدار موسى بخشايش از محافظينبيت حضرت امام قدّس سرّه .
59- برادر عباس حاجى زاده بعدها در يكى از عملياتها به فيض شهادتنائل آمد.
60- ستارگان خاكى ، ص 219.
61- شهيد مدنى جلوه اخلاص ، ص 112، نماز ابرار، ص 119.
62- امام موسى صدر، اميد محرومان ، ص 99، نماز ابرار، ص 43.
63- مجله حوزه ، مصاحبه با آية ا... اراكى ره ، شماره 12.
64- شهاب شريعت ، ص 282.
65- شهاب شريعت ، ص 295
66- نشان از بى نشانها، ص 323، قصص العلماء.
67- مجله حوزه ، شماره 43 و 44.
68- زندگى علماء، ص 124.
69- واعظ اجتماع ، ص 24.
70- محرمان راز، ص 176.
71- مهر تابان ، ص 83 و 147، خاطره از يكى از شاگردان علامه ؛.
72- مجله حوزه ، شماره 32 ص 10.
73- حكايتهاى شنيدنى ، ج 5، ص 18.
74- داستانها و پندها، ج نهم ، ص 71.
75- سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام ، ج 4، ص 137، خاطره از حجة الاسلامناصرى .
76- ستارگان حرم ، ج 3، ص 47.
77- داستانها و پندها، ج 9، ص 71.
78- سرگذشتهاى ويژه ، ج 2 ص 100،نقل خاطره از آية ا... شيخ حسن صانعى .
79- جلوه هاى ربانى ، ص 64، داستانهاى نماز، ص 130، خاطره بهنقل از فرزند آن مرحوم .
80- سرگذشتهاى ويژه ، ج اول ، ص 65 و 66، خاطره از حجة الاسلام فرقانى .
81- در سايه آفتاب ، ص 50 و 51، خاطره بهنقل از حجة الاسلام محمد حسن رحيميان .
82- همان ، ص 17 و 18، خاطره به نقل از محمد حسن رحيميان از اعضاى دفتر امام ره .
83- روزنامه رسالت ، ويژه نامه پيك هجران ، خرداد 1369، و امام در سنگر نماز،ص 42، خاطره به نقل از آية ا...توسلى رئيس دفتر حضرت امام .
84- همان ، ص 55.
85- سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام ، ج 4، ص 113، خاطره از آية ا... امينى .
86- همان ، ج 6 ص 160، خاطره از حجة الاسلام عباس مُهرى .
87- داستانها و پندها، ج 7، ص 72.
88- اطلاعات ، تاريخ 9/10/77، ص 12، خاطرات حجة الاسلام محمّدى گلپايگانى ،رئيس ‍ دفتر مقام معظم رهبرى .
89- المراقبات ، ص 141، ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى ، سيماى فرزانگان ،كشكول شيخ بهائى .
90- فضيلت هاى فراموش شده ، ص 136.
91- مدرّس مجاهدى شكست ناپذير، ص 214، داستانهاى مدرّس ، ص 309 و 310.
92- نماز در اسارت ، ص 137، خاطره از برادر آزاده محمد صادق رهنمايى .
93- خوشه هاى خاطرات ، روحانى آزاده برادر قاسم جعفرى ، ص 68.
94- در محراب اسارت ، ص 66.
95- مفاتيح الجنان ، شيخ عباس قمى ، ص 1099.
96- منازل الاخره ، ص 134.
97- همان ، ص 168.
98- گلستان سعدى ، ص 74.
99- گلستان سعدى ، ص 84.
100- الكنى و الالقاب ، شيخ عباس قمى ، ج 2، ص 158، تذكره الاولياء عطارنيشابورى ، حكايتهاى شنيدنى ، ج 1، ص 107.
101- شيخ آقا بزرگ تهرانى ، ص 7.
102- زمر، آيه 9.
103- زندگينامه آية ا... اراكى ، ص 24.
104- شهاب شريعت ، ص 283.
105- سرگذشتهاى ويژه از زندگى استاد شهيد مطهرى (ره )، ج 1، ص 89، خاطرهاز همسنگر ديرين آن شهيد، آية ا... خامنه اى رهبر معظم انقلاب .
106- فيض قدسى ، ص 57.
107- زندگينامه علامه محمد باقر مجلسى ، ص 124.
108- بنيانگذار بناى عشق ، شرح حال آية ا... ابراهيم رياضى ، ص 50.
109- آفتاب شوشتر، ص 38.
110- مثنوى مولوى ،
111- نشان از بى نشانها، ص 85 و 86.
112- زندگانى علماء، ص 94.
113- احياء تفكر اسلامى ، استاد علامه شهيد آية ا... مطهرى (ره )، ص 95.
114- زندگينامه آية ا... بهاء الدينى ، ص 51.
115- رساله لقاءالله ، آية ا... ملكى (ره )، مقدمه ص ه‍، خاطره از مرحوم سرهنگمحمود مجتهدى .
116- سوره الحديد، آيه 16.
117- گفتارهاى معنوى ، ص 226.
118- قصص العلماء ص 73، محرّمان راز، ص 114.
119- حكايتهاى شنيدنى ، ج 5، ص 64.
120- آل عمران ، آيات 190 و 191.
121- رساله لقاء الله ، ترجمه و توضيح سيد احمد فهرى ، ص 128.
122- ويژه نامه در رثاى نور، 24 تيرماه 68، امام در سنگر نماز، ص 75، خاطرهاز خانم فاطمه طباطبائى عروس حضرت امام قدّس سرّه .
123- امام در سنگر نماز، ص 61، يكى از اعضاى دفتر امام .
124- فصل صبر، ص 196، خاطره از دكتر سيد عبد الحسين طباطبائى يكى از اعضاىتيم پزشكى حضرت امام قدّس سرّه .
125- معاد شناسى ، ج 7، ص 167.
126- امام در سنگر نماز، ص 70، خاطره از خانم نعيمه اشراقى نوه حضرت امامقدّس سرّه .
127- همان ، ص 71، خاطره به نقل از يادگار گرامى امام حاج احمد آقا؛، ص 71.
128- رسالت ، ويژه نامه پيك هجران ، خرداد 1369، مجله پاسداران ، شماره 26،خاطره از حجة الاسلام اسماعيل فردوسى پور.
129- سيماى فرزانگان ، ج 3، ص 76.
130- مهر تابان ، ص 136 و 30.
131- مهر تابان ، ص 136 و 30.
132- اسرار الصلوة ، ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى ، ص 293.
133- مهر تابان ، ص 26 - سيماى فرزانگان ، ج 3.
134- سيماى فرزانگان ، ص 226، تاريخ حكماء و عرفا متاءخرين برصدرالمتاءلمين ، ص 75.
135- رسالت ، 8 دى ماه 1377، ويژه نامه فروغ دانايى ، ص 4.
136- سيماى فرزانگان ، ج 3،ص 164.
137- پيشواى شهيدان ، ص 226.
138- سوره بقره ، آيه 115.
139- سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام ، ج 2، ص 51، خاطره از حجة الاسلام محمدعلى انصارى .
140- امام در سنگر نماز، به نقل از آية ا... العظمىفاضل لنكرانى ، ص 78.
141- اطلاعات ، چهارشنبه 9/10/ 77، ص 7.
142- نقباء البشر، آقا بزرگ تهرانى ، ج 1، ص 87، تذكره المتقين ، ص 28.
143- ظهور و سقوط سلطنت پهلوى ، خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست ، ج 1،ص 157 و 158.
144- نماز در اسارت ، ص 43، خاطره از برادر آزاده عيسى على پور.
145- همان ، ص 110، خاطره از برادر آزاده محمد رضا بروجى .
146- همان ، ص 23، خاطره از برادر آزاده حميد حكيم زاده .
147- رَملهاى تشنه ، ص 84.
148- زخم شقايق ، ص 5.
149- منتهى الامال ، شيخ عباس قمى ؛، ج 1، ص 183.
150- بحار الانوار، ج 41، ص 11، منازل الاخره ، شيخ عباس قمى ، ص 130،اسرارالصلاة ، ص ‍ 214.
151- مناقب ، ج 3، ص 341.
152- ارشاد القلوب ، ص 105.
153- گفتارهاى معنوى ، ص 97 و 98، منتهىالامال ، ج 1، ص 438.
154- جامع الخبار، ص 76.
155- بحارلانوار، ج 82، ص 311.
156- بحار الانوار، ج 46، ص 74.
157- مجله حوزه ، ش 12، سيّد محمد تقى خوانسارى بر چشمه ساران حضور، ص59، نماز ابرار، ص 19.
158- به نقل از آية ا... جعفر سبحانى در دومين اجلاسيه سراسرى نماز.
159- مثنوى و معنوى ، ص 502.
160- مجله حوزه ، ش 37 و مصاحبه با صدا و سيماى جمهورى اسلامى ، خاطره از حجةالاسلام سيّد هاشم رسولى محلاتى ، عضو دفتر امام قدّس سرّه .
161- قصص العلماء، ص 104، ميرزا محمد تنكابنى ؛، سيماى فرزانگان ، ج 3، ص161.
162- جا نماز معطّر، ص 20.
163- مجله حوزه ، شماره 39، ص 48 و 49.
164- رسالت ، ويژه نامه ، پيك هجران ، خرداد 1369، خاطره از آية ا... حاج شيخمحمد رضا توسلى ، رئيس دفتر حضرم امام (ره ).
165- امام در سنگر نماز، ص 42، خاطره از آية ا... حاج شيخ محمد رضا توسلى ،رئيس دفتر حضرت امام قدّس سرّه .
166- حكايتهاى شنيدنى ، ج 5، ص 84.
167- داستانهاى از زندگى علماء، ص 98.
168- آشنايى با علوم اسلامى ، دوره كامل ، ص 208.
169- عرفان اسلامى ، ج 10، ص 258.
170- شرح مكاسب ، سيّد محمد كلانتر، ج 1 ص 130.
171- معاد شناسى ، ج 1، ص 101، ستارگان حرم ، ج 3، ص 33.
172- مراوده يعنى : جستجوى معشوق و خدا در نماز.
173- يادها و يادگارها ص 80، خاطره بهنقل از، آية ا... ابراهيم امينى .
174- يادواره شهيد آية ا... دستغيب شيرازى ؛، ص 29، خاطره از حجة الاسلام سيدمهدى امام جمارانى .
175- اسرار الصلوة ، ص 370، المراقبات ، ص 201 و 202.
176- نشان از بى نشانها، ص 57.
177- در محراب اسارت ، ص 22.

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation