بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب گنجینه دعا,   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     GANG0001 -
     GANG0002 -
     GANG0003 -
     GANG0004 -
     GANG0005 -
     GANG0006 -
     GANG0007 -
     GANG0008 -
     GANG0009 -
     GANG0010 -
     GANG0011 -
     GANG0012 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page

پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله : در تفسير برهانمنقول است هر كه شب جمعه سوره (حم دخان ) را قرائت نمايد حق تعالى گناهان گذشته اورا بيامرزد، و هر كه بنويسد و با خود دارد، از كيد شيطان ايمن گردد، و اگر بنويسد وزير متكاى خود نهد خواب خوش بيند و از اضطراب محفوظ ماند، و اگر بشويند و آب آن راصاحب درد شقيقه بياشامد شفا يابد، و اگر بنويسد و در دكان يا درمال التجاره گذارد منفعت زياد پيدا كند.
در خواص سوره يس : در تفسير مجمع البيان و تفسير برهان و لئالى الاخبار، از امامجعفر صادق عليه السلام روايت شده كه ايشان فرمودند: از براى هر چيزى قلبى است وقلب قرآن سوره (يس ) است ، پس هر كه قرائت كند اين سوره را پيش از خوابيدن يا درروز پيش از آن كه شام شود، از محفوظين بوده باشد و از مرزوقين ، و هر كه در شبقبل از خواب قرائت كند حق سبحانه و تعالىموكل گرداند به او هزار ملك كه محافظت نمايند او را از شر شيطان رجيم ، و از هر آفتى، و اگر در آن روز بميرد او را داخل بهشت گرداند، و درغسل او حاضر شوند سى هزار ملك كه تمام آنها براى او طلب آمرزش كنند، و با استغفارمشايعت نمايند جنازه او را تا سر قبر، پس چون او راداخل لحد نمايند، مى باشند در جوف قبر او، و عبادت خدا مى كنند و ثواب صلوات آنهابراى اوست و وسيع مى شود قبر او به قدرى كه چشم كار كند، و ايمن مى شود از فشارقبر، و از قبر او نورى به سوى آسمان ساطع مى شود تا وقتى كه از قبر بيرون آيد،پس جميع آن ملائكه با او هستند و سخن مى گويند، و او را بشارت به خوشى مى دهند ودر روى او مى خندند تا او را از ميزان و صراط مى گذرانند، پس او را در جايى كهپيغمبران هستند قرار دهند و حق تعالى به او مى فرمايد: اى بنده من شفاعت كن در هر كهخواهى و سوال نما هر چه خواهى تا به تو عطا كنم ، پس شفاعت مى كند و خداقول مى فرمايد و سوال مى كند و خدا عطا مى فرمايد و حساب كرده نمى شود، و خلايقگويند: (سبحان اللّه ! گويا اين بنده يك گناه هم نداشت ) و مى باشد از رفيقانرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله
امام جعفر صادق عليه السلام : در مجمع البيان روايت است هر كس در شب جمعه سه سورهاى را كه اول آن (طس ) است (سوره شعرا، نمل ، قصص ) تلاوت كند از دوستان خداوندمتعال و در جوار و در كنف قادر ذوالجلال خواهد بود و جاى دهد خداوند او را در بهشت عدن ،كه وسط بهشت است ، با پيغمبران و مرسلين و اوصيا باشد، و در دنيا هرگز تنگدستىبه او نرسد، و در آخرت حق تعالى آن قدر ازفضل و رحمت خود به او مزد عطا فرمايد كه راضى و خشنود شود زياده بر رضايت وخشنودى او، و به او تزويج فرمايد صد نفر حوريه از حورالعين را.
پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله : در مجمع البيان روايت نموده هر كس سوره (المتنزيل ) كه سجده باشد و سوره (تبارك الذى بيده الملك ) را قرائت نمايد مانند كسىاست كه شب قدر را احيا كرده باشد.
امام جعفر صادق عليه السلام : در مجمع البيان روايت است هر كس در شب جمعه سوره (المسجده ) را بخواند حق تعالى نامه عمل او را به دست راست او دهد و حساب او را نكند، و ازرفيقان حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله واهل بيت طاهرين عليه السلام باشد.
امام جعفر صادق عليه السلام : در مصباح شيخ كفعمى روايت است هر كس در شب جمعه ،سوره (سبا و فاطر) هر دو را قرائت كند، در حفظ و حمايت خداوند عالم باشد. هر كس درروز جمعه قرائت كند در آن روز به او مكروهى نمى رسد و عطا مى شود به او از خير دودنيا آنچه در قلب او خطور نكرده باشد.
پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله : هر كه در وقت خواب يازده مرتبه سوره (انا انزلناه )را بخواند حق تعالى ، يازده ملك بر او موكل گرداند كه او را از شر شيطان حفظ كنند تاصبح .
بخش 5 دعاهاى قرآن كه با ربنا شروع مى شود
دعاهاى قرآن به كلمه ربنا
1 -
ربنا اتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه و قنا عذاب النار

201/2
پروردگارا در دنيا و آخرت به ما نيكى و احسان فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ مصونبدار.
2 -
ربنا اتنا فى الدنيا و ماله فى الاخره من خلاق

200/2
پروردگارا در دنيا رحمت و نعمت به ما عنايت كن هر كه از رحمت تو محروم شد در آخرتبهره ندارد.
3 -
ربنا اتنا من لدنك رحمه و هيى لنا من امرنا رشدا.

10/18
پروردگارا ما، از جانب خود بر ما رحمتى فرست و براى رشد عقلى ماوسائل هدايت و ارشاد آماده فرما.
4 -
ربنا اتهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيرا.

69/33
پروردگارا ما آنها كه ما را گمراه نمودند عذاب آنها را دو چندان كن و از نعمتهاى خودمحروم ابدى فرما.
5 -
ربنا امنا بما انزلت و اتبعناالرسول فاكتبنا مع الشاهدين .

53/3
پروردگار ما، ما به تو و آنچه بر پيغمبرت فرستادى ايمان آورديم و ازرسول تو پيروى كرديم نام ما را از شهادت دهندگان به توحيد و نبوت قرار ده .
6 -
ربنا امنا فاغفرلنا و ارحمنا و انتخير الراحمين .

109/23
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورديم ما را ببخش و بيامرز و به ما رحم كن كه توبهترين بخشندگانى .
7 -
ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين .

83/5
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورديم ما را در زمره گواهان توحيد و موحدين قرار ده .
8 -
ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنانعمل صالحا انا موقنون .

12/32
پروردگار ما آنچه به ما وعده فرموده بودى و ديديم و شنيديم ما را به دنيا برگردانتا عمل صالح كنيم كه ما به حشر و نشر و كتاب و معاد يقين پيدا كرده ايم .
9 -
ربنا اتمم لنا نورنا و اغفرلنا انك علىكل شى ء قدير.

8/66
پروردگارا نور علم و ايمان را براى ما تمام گردان و ما را بيامرز كه تو بر هر چيزقادر و توانايى .
10 -
ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون .

108/23
پروردگارا ما را از جهنم بيرون ببر كه اگر ما دوباره عصيان كنيم ستمكاريم .
11 -
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنانعمل .

37/35
پروردگارا ما را از اين آتش بيرون كن تا به پيروى پيغمبرتعمل صالح كنيم غير از آنچه مى كرديم .
12 -
ربنا اخرجنا الى اجل قريب نجب دعوتك و نتبعالرسل .

44/14
پروردگارا ما، عذاب را براى ما به تاخير انداز و مهلت كوتاهى ده تا آنچه فوت شدهجبران كنيم ما دعوت تو را اطاعت كنيم و پيغمبر تو را پيروى نماييم .
13 -
ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا.

75/4
پروردگارا ما را از دست ستمكاران مكه نجات ده و راه فرج و نجاتى به ما بنما و يار ومددكارى براى ما بفرست كه از جانب تو ياور ما باشد.
14 -
ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا اجلنا.

128/6
پروردگارا بعضى از ما از بعض ديگر بهره مند شديم و رسيديم به آنچه مقرر فرمودهاى .
15 -
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غزاما.

65/25
پروردگارا بگردان از ما عذاب جهنم را كه آن عذاب براى هميشه هلاك كننده است .
16 -
ربنا اطمس على اموالهم و اشدد على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذابالاليم .

88/10
پروردگارا اموال آنها را نابود ساز و دلهاى آنها را قسى و سخت گردان كه ايمان نمىآورند جز به ديدن عذاب سخت .
17 -
ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علىالقوم الكافرين .

147/3
پروردگار ما گناهان ما را بيامرز و لغزش و اسراف ما را ببخش و قدمهاى ما را در راهانجام وظيفه ثابت بدار و بر كفار نصرت و پيروزى بخش .
18 -
ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا.

10/59
پروردگار ما بيامرز ما را و برادران ما را كه در ايمان بر ما سبقت گرفتند خدايا دردلهاى ما براى گرويدگان به تو كينه و كدورتى قرار مده كه تو مهربانى .
19 -
ربنا انك روف رحيم .

10/59
پروردگار ما تو به تحقيق رئوف و مهربانى .
20 -
ربنا اغفرلى ولوالدى و للمومنين يوم يقوم الحساب .

41/14
پروردگار ما مرا و پدر مادر مرا و همچنين مومنين را در روز حساب بيامرز.
21 -
ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحين .

89/7
پروردگار تو درى از رحمت به سوى ما و قوم ما بگشا كه راه تو راه حق ات و توبهترين گشاينده اى .
22 -
ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين .

پروردگار ما به ما صبر و شكيبايى عنايت كن و در عبادت ثابت قدم و بر كفار پيروزىبخش .
23 -
ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمين .

126/7
پروردگار ما به ما تحمل و بردبارى عنايت فرما و ما را جزو تسليم شدگان پيغمبرتبميران .
24 -
ربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون

12/44
پروردگار ما عذاب را از ما دور بگردان و بر طرف ساز كه ما گرويدگان به تو هستيم.
25 -
ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا و اخرنا.

114/5
پروردگار ما از آسمان براى ما مائده و غذايى فرست كه بر ما و آيندگان (روز عيد)باشد.
26 -
ربنا انك تعلم ما نخفى و ما نعلن و ما يخفى على اللّه من شى ء فىالارض و لا فى السماء.

38/14
پروردگارا تو مى دانى آنچه پنهان و آشكارعمل مى كنيم بر خداوند در آسمان و زمين هيچ كار و هيچ چيز پوشيده نيست .
27 -
ربنا انك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان اللّه لايخلف الميعاد.

9/3
پروردگارا تو هستى كه روز قيامت روزى كه در آن شك نيست اجزاء و اجساد و ابدان همهبندگانت را جمع و حشر مى كنى محققا خداوند وعده خود را خلاف نمى كند.
28 -
ربنا انك انت العزيز الحكيم .

5/60
پروردگار ما به حقيقت تو عزيز و حكيمى و غالب و مصلحت دانى .
29 -
ربنا انك اتيت فرعون و ملاه زينه و اموالا فى الحيوه الدنيا.

88/10
پروردگار ما تو فرعون و اشراف ملت او را بهمال دنيا و تحمل نيرو داده اى تو خود مى توانى گرفت آنچه به آنها داده اى .
30 -
ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته و ما للظالمين من انصار.

192/3
پروردگارا تو هستى كه از روى عدالت هر كه مستحق عذاب شد به آتش مى فرستى وخوار و ذليل مى سازى و براى ستمكاران يار و ياورى نيست .
31 -
ربنا اننا امنا فاغفرلنا ذنوبنا و قنا عذاب النار.

16/3
پروردگار ما، ما به تو ايمان آورده ايم پس گناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب جهنممصون بدار.
32 -
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان ان امنوا بربكم فامنا.

193/3
پروردگار ما نداى منادى تو را كه مردم را دعوت مى كرد كه به خداى يگانه ايمانآوريد، شنيديم و ايمان آورديم كه تو خداى واحدى .
33 -
ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغنى .

45/20
پروردگارا ما مى ترسيم فرعون بر ما چيره و غالب شود يا طغيان نمايد.
34 -
ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم .

37/14
پروردگار ما من زن و فرزندم اسماعيل را در وادى بى آب و علف كنار خانه محترم امن توسكنى دادم تو آنها را حفظ فرما.
35 -
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم .

127/2
پروردگار ما ساختمان كعبه را كه خانه امن توست از ماقبول فرما كه تو شنونده و دانايى .
36 -
ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمن لنكونن من الخاسرين .

22/7
پروردگار ما ما بر نفوس خود ستم كرديم و اگر تو ما را نيامرزى و به ما رحم نكنى اززيانكاران خواهيم بود.
37 -
ربنا عليك توكلنا و اليك انبنا و اليك المصير

4/60
پروردگار ما در هر كار به تو توكل مى كنم و از تو استعانت مى جوييم كه بازگشتهمه ما بسوى توست .
38 -
ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و كفر عنا سيئاتنا و توفنا مع الابرار

193/3
پروردگار ما گناهان ما را بيامرز و از بديهاى ما در گذر و بپوشان و ما را بانيكوكاران قرار ده .
39 -
ربنا لاتجعلنا فتنه للذين كفروا و اغفرلنا.

4/60
پروردگار ما، ما را براى آنها كه كافر شدند سبب آزمايش قرار مده و ما را بيامرز.
40 -
ربنا لاتزع قلوبنا بعد اذهديتنا و هب لنا من لدنك رحمه .

8/3
پروردگار ما دلهاى ما را پس از روشن گردانيدن به نور ايمان و حق هدايت ديگر تيرهمگردان و از جانب خودت رحمت فرما كه تو بخشاينده اى .
41 -
ربنا ليقيموا الصلوه فاجعل افبده من الناس تهوى اليهم و ارزقهم منالثمرات لعلهم يشكرون .

37/14
پروردگار ما من اسماعيل را در كنار خانه امن تو سكنى دادم ، تا نماز را بر پا دارند.بارالها! دلهاى مردم را مايل و راغب به مكه گردان و اين سرزمين را پر بركت قرار ده تامردم به سوى كعبه آيند و از بركات و رزق و روزى مادى و معنوى آن بهره مند گردندباشد كه سپاسگزار شوند.
42 -
ربنا لاتجعلنا فتنه للقوم الظالمين .

85/10
پروردگارا ما را سبب آزمايش براى اقوام ستمكار قرار مده .
43 -
ربنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين .

47/7
پروردگار ما، ما را با مردم ستمكار و متعدى محشور مفرما.
44 -
ربنا لاتجعلنا فتنه للذين كفروا و اغفرلنا ربنا انك انت العزيز الحكيم.

6/60
پروردگارا ما را فتنه و امتحان براى آنان كه كافر شده اند قرار مده و ما را بيامرز.پروردگارا محققا تو عزيز و حكيمى .
45 -
ربنا لاتواخذنا ان نسينا او اخطانا.

286/2
پروردگارا ما را به نيسان و غفلت و خطا و فراموشى مگير و هشيار و بيدارمان دار.
46 -
ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الىاجل قريب .

77/4
(كفار گفتند) پروردگارا چرا بر ما جنگ واجب كردى و نگذاشتى بهاجل خود بميريم (بگو بدون پيكار چيزى به كسى نمى دهند)
47 -
ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك و تكون من المومنين .

48/28
پروردگارا اگر براى ما پيغمبر و رسولى مى فرستادى آيات فرمان تو را پيروى مىكرديم و ايمان مى آورديم .
48 -
ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك منقبل ان نذل و نخزى .

135/20
پروردگار ما چرا براى ما پيغمبرى نفرستادى تا آيات تو را پيروى كنيم و به خوارىو خزيان نيفتيم (گفتار كفار است )
49 -
ربنا ليضلوا عن سبيلك

88/10
پروردگارا فرعون و فرعونيان مردم را از راه گمراه كردند.
50 -
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

193/3
پروردگارا تو هيچ چيز را باطل نيافريدى تو منزهى پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.
51 -
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم اياتك و يعلمهم الكتاب والحكمه و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم .

129/2
پروردگارا در ذريه من پيغمبرى برگزين و برانگيز كه آيات تو را بر آنها بخواندو علم و دانش و كتاب و حكمت به آنها بياموزد و نفوس آنها را تزكيه و تهذيب نمايد. تومحققا عزيز و حكيم و غالب و مصلحت دانى .
52 -
ربنا و لا تحمل علينا اصراكما حملته على الذين من قبلنا.

286/2
پروردگارا بار گناه را بر ما گران مفرما آنچنان كه بر پيشينيان ما نمودى .
53 -
ربنا و اتنا ما وعدتنا على رسلك و لاتحزنا يوم القيامه انك لا تخلفالميعاد.

194/3
پروردگارا ما را به صلاح آر، آنچه بر زبان پيغمبرانت از عطا وعده فرمودى به ما همعنايت كن و روز قيامت ما را خوار و ذليل و بينوا مفرما محققا وعده هاى تو خلف نمى شود.
54 -
ربنا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مسلمه لك و ارنا مناسكنا و تب عليناانك انت التواب الرحيم .

128/2
ابراهيم گفت : پروردگارا دلهاى من و فرزندماسماعيل را تسليم خودت بگردان كه همه دلها به دست توست و از ذريه من امتى مسلمانقرار ده ، كه تسليم اراده و رضاى تو باشند و مناسك و روش حج خانه خود را به مابياموز، و توبه ما را بپذير كه تو بسيار توبه پذير و بخشنده و مهربانى .
55 -
ربنا و ادخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من صلح من ابائهم و ازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم .

8/40
فرشتگان گويند: پروردگارا اين بندگان پرهيزگار را وارد بهشت عدن خود ساز كهبه آنها وعده داده اى و هر كس از آنها از پدرانشان و ذريه شان صالح بودند همه راداخل بهشت فرما كه تو بر همه چيز غالب و دانايى .
56 -
ربنا وسعت كل شى ء رحمه و علما فاغفر للذين تابوا و اتبعو سبيلك وقهم عذاب الجحيم .

7/40
پروردگارا تمام موجودات در احاطه علمى و رحمت واسعه تو هستند پس بيامرز آنها كهتوبه كردند و پيروى پيامبران تو نمودند و به راه تو رفتند و آنها را و آنها را ازعذاب جهنم نگاهدار يعنى عذاب جهنم براى آن طبقه مطيع به وقوع نپيوندد و پيش نيايد.
57 -
ربنا و لاتحملنا ما لاطاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولينافانصرنا على القوم الكافرين .

286/2
پروردگارا ما طاقت تحمل بار گران را نداريم ما را ببخش و عفو كن و بيامرز كه توصاحب اختيار ما هستى خدايا ما را بر كفار پيروزى ده .
58 -
ربنا و تكون من المومنين

28/6
پروردگارا ما از گروندگان به توحيد و يگانگى تو مى باشيم .
59 -
ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون .

17/36
پروردگار ما بهتر مى داند كه ما را به رسالت به سوى شما فرستاده تا راه توحيدرا به شما بنماييم .
60 -
ربنا رب السموات و الارض لن ندعوا من دونه الها.

14/18
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است ، هرگز ما معبودى غير از او نمى گيريم .
61 -
ربنا هولاء شركاونا الذين كنا ندعوا من دونك .

86/16
پروردگارا اين گروهند شريكان ما كه ما را دعوت مى كردند غير از تو را پرستش كنيم .
62 -
ربنا الذى اعطى كلشى ء خلقه ثم هدى .

51/20
پروردگار ما، كسى است كه همه موجودات را آفريد و هدايت بهكمال فرمود.
63 -
ربنا باعد بين اسفارنا و ظلموا انفسهم .

19/34
(مردم توانگر يمن به درويشان حسد بردند و گفتند:) پروردگارا بين شهرهاى يمنتا شام را سرزمين خشك قرار ده تا درويشان نتوانند بدون زاد و راحله سفر كنند. آن مردمبدين دعا به خود ستم كردند.
64 -
ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين .

107/23
پروردگارا شقاوت بر ما غلبه يافت و گمراهى گريبان ما را گرفت و ما به خود ستمكرديم .
65 -
ربنا هولاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار.

38/7
پروردگارا اين بت ها و بت پرستان ما را گمراه نمودند عذاب آتش آنها را دو جندان كن .
66 -
ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قره اعين و اجعلنا للمتقين اماما.

47/25
پروردگارا زنان و فرزندانى به ما عنايت فرما كه اسباب رو سفيدى و چشم روشنى مابشوند. خدايا ما را پرهيزكار و پيشوايان پارسا قرار ده ، يا براى ما پيشوايانپرهيزكارى بگمار.
67 -
ربنا هولاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرانا اليك ما كانوا ايانايعبدون

63/28
پروردگارا كسانى كه ما را گمراه نمودند تو گمراهشان كن آن چنان كه ما را گمراهنمودند، بتها مى گويند ما هم از آنها بيزاريم و هرگز ما را عبادت نكردند بلكه خود راعبادت كردند و پرستيدند.
بخش 6 نمازهاى پر فضليت
(1) نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است
از جمله نمازهايى است كه زمان آن پيش از نماز ظهر جمعه است . در بحار جلد 89 صفحه372 از كتب متعدده از امام جعفر صادق عليه السلام روايت نموده و آن جناب از آباى گرامخود كه حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله فرمودند: كسى كه اين نماز را به جابياورد و آنچه ذكر مى شود بعد از آن بگويد خدا بر مى دارد از او شراهل آسمان و اهل زمين و شر شيطان و شر سلطان جائر را و روا مى كند هفتاد حاجت او را در دنياو هفتاد حاجت او را در آخرت و فرمود كه شب و روز بيست و چهار ساعت است آزاد مى كند حقتعالى از براى صاحب اين نماز در هر ساعتى به جهت كرامت او نزد خدا هفتاد هزار كس راكه مستوجب آتش باشند از اهل توحيد و اگر صاحب اين نماز مردگان را بخواند به اذن خداجواب دهند. آنگاه فرمود: قسم به خداوند كه مرا به حق مبعوث فرموده ، بنده هرگاه ايننماز را بخواند و دعا كند به اين دعا بر مى انگيزاند خدا براى او هفتاد هزار ملك را كهحسنات براى او بنويسند و دفع گناهان كنند و درجات بلند نمايند و استغفار كنند وصلوات بفرستند تا هنگام مردن و اگر مرد و زنى را اولاد نشود اين نماز را و دعا رابخوانند، خداوند به آنها فرزند كرم فرمايد و اگر بعد از اين نماز بميرد اجر هفتادهزار شهيد داشته باشد و هنگامى كه از اين نماز فارغ مى شود عطا مى فرمايد خدا به اوبه عدد هر قطره بارانى كه باريده و هر گياهى كه روييده حسنه و ثوابى ، و نوشتهمى شود براى او مثل اجر ابراهيم و موسى و زكريا و يحيى عليه السلام و باز مى شودبه رويش در غنى و بسته مى شود در فقر و تنگدستى و نمى گزد او را مار و عقرب ونمى ميرد به غرق شدن و سوختن و حضرت صادق عليه السلام فرمودند: من ضامن هستمبر او. و هر روزى حق تعالى صد و شصت مرتبه به او نظر مى فرمايد و كسى را كهخدا بر او نظر انداخت نازل مى كند بر او رحمت و مغفرت را، و اگر كسى اين نماز رابخواند و آنچه مى گويد در آن با زعفران بنويسد و با آب باران بشويد و به مجنونيا صاحب خوره و پيسى بدهد بياشامند خدا آنها را شفا مى دهد، و اگر پدر و مادر او مشركباشند عذاب آنها سبك مى شود.
كيفيت نماز كامله اين است :
پيش از ظهر جمعه چهار ركعت (دو، دو ركعتى ) نماز بجا آورد. در هر ركعت ده مرتبه سوره(حمد)، ده مرتبه (قل هو اللّه احد)، ده مرتبه (قل يا ايها الكافرون )، ده مرتبه(قل اعوذ برب الفلق )، ده مرتبه (قل اعوذ برب الناس )، ده مرتبه (آيه الكرسى ) و دهمرتبه سوره (انا انزلناه ) و ده مرتبه آيه (شهداللّه ) كه آيه زير مى باشد بخواند:

شهداللّه انه لا اله الا هو و الملائكه و اولوا العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيزالحكيم ان الدين عنداللّه الاسلام و ما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جائهم العلمبغيا بينهم و من يكفر بايات اللّه فان اللّه سريع الحساب .

و چون از نماز فارغ شد، صد مرتبه استغفار كند به اين طريق
(استغفر اللّه ربى واتوب اليه )

و صد مرتبه بگويد
(سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّهاكبر و لا حول و لاقوه الا باللّه العلى العظيم )

و صد مرتبه صلوات بر محمد وآل محمد بفرستد.
نماز پرفضيلت ديگر
اين نماز مشهور و معروف است ، اكثر بزرگان مانند علامه مجلسى در بحار و شيخ طوسىو علامه حلى در كتابهاى خود ذكر كرده اند.
شيخ طوسى رحمه اللّه از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله روايت نموده اند: هر كسدر شب جمعه يا روز جمعه يا شب دوشنبه يا روز دوشنبه يا شب پنج شنبه يا روز پنجشنبه چهار ركعت نماز (دو، دو ركعتى ) نماز بجا بياورد، در هر ركعت (حمد) هفت مرتبه وسوره (انا انزلناه ) را يك مرتبه قرائت كند و بعد از سلام صد مرتبه بگويد:
(اللهم صل على محمد و آل محمد)

و صد مرتبه
(اللهمصل على جبرئيل )

بگويد: خداوند به او عطا مى فرمايد هفتاد هزار قصر در بهشت كهدر هر قصرى هفتاد هزار خانه باشد و در هر يك از آنها هزار اطاق باشد و در هر يك هفتادهزار جاريه بهشتى .
(2) نمازى جهت نجات از ميزان
در وسائل الشيعه از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله مروى است كه هر كس در شبجمعه مابين مغرب و عشا دوازده ركعت يعنى شش دو ركعتى نماز كند و در هر ركعت بعد از حمدچهل مرتبه (قل هو اللّه ) بخواند در قيامت برپل صراط او را ملاقات كنم و با او مصافحه كنم و با هر كس من بر صراط ملاقات ومصافحه كنم كفايت مى كنم از او حساب ميزان را.
(3) نمازى جهت حفظ مال ، دين و دنيا و آخرت
در مصباح شيخ كفعمى ، ص 180 از حضرترسول اكرم صلى اللّه عليه و آله روايت شده كه ايشان فرمودند: هر كس در شب جمعهمابين مغرب و عشاء بيست ركعت نماز كند در هر ركعت بعد از حمد يازده مرتبه سوره(توحيد) را بخواند، خداوند حفظ مى كند او را دراهل و مال و دين و دنيا و آخرت .
(4) نماز به جهت تجديد قوا و پيدا كردن نيرو
كيفيت اين نماز: دو ركعت ، در هر ركعت بعد از (حمد) همين آيه فوق دو آيه آخر سوره بقره(امن الرسول ) مذكور شد بخواند، بعد از نماز دست خود را بر صورت خود گذارد،دعا كند و حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله را شفيع آورد و سه بار گويد:

بسم اللّه اخرج عليك يا وجع من عين انس او عين جن اخرج عليك الذى اتخذ ابراهيم خليلاو كلم موسى تكليما و خلق عيسى من روح القدس لما هدات و طفئت كما طفئت نار ابراهيم باذناللّه .

(5) نماز پرفضيلت بين مغرب و عشاء
از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله روايت است كه سفارش فرمودند: دو ركعت نماز بينمغرب و عشاء در ركعت اول بعد از حمد سيزده مرتبه (اذا زلزلت ) و در ركعت دوم (حمد) وپانزده مرتبه (قل هو اللّه احد) را بخواند و اگر هر شب بخواند ثوابش را جز خدا كسىنتواند بشمار آورد. اگر در هر ماه بخواند از مومنين ، اگر در هرسال بخواند از محسنين ، و اگر در هر جمعه يك بار بخواند از مخلصين ، و اگر هر شببخواند با من در بهشت همنشين باشد.
(6) نماز پرفضيلت مخصوص ماه جمادى الثانى
سيد بن طاووس رحمه اللّه نقل كرده كه در اين ماه هر وقت كه خواهد چهار ركعت نماز كند(دو، دو ركعتى )، در ركعت اول بعد از (حمد) يك مرتبه (آيه الكرسى ) و بيست و پنجمرتبه (انا انزلناه ) را بخواند و در ركعت دوم ، (حمد) و يك مرتبه (الهيكم التكاثر) وبيست و پنج مرتبه (قل هو اللّه احد) را بخواند و در كعت سوم ، (حمد) و يك مرتبه(قل يا ايها الكافرون ) و بيست و پنج مرتبه سوره (فلق ) و در ركعت چهارم ، (حمد) و يكمرتبه (اذا جاء نصراللّه ) و بيست و پنج بار سوره(قل اعوذ برب الناس ) و بعد از سلام ركعت چهارم ، هفتاد مرتبه گويد:
(سبحان اللّه والحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر)

و هفتاد مرتبه
(اللهمصل على محمد و آل محمد)

و سه مرتبه بگويد:
(اللهم اغفر للمومنين و المومنات )

پس سر به سجده گذارده و سه مرتبه گويد:
(يا حى يا قيوم ياذالجلال و الاكرام يا اللّه يا رحمن يا رحيم يا ارحم الراحمين )

پس هر حاجت كه دارد ازخدا بخواهد و هر كه چنين كند خدا او را و مال و زن و فرزندان و دين و دنيايش را تاسال ديگر حفظ كند و اگر در اين سال بميرد شهيد مرده است .
(7) نماز پر فضيلت پيش از ظهر روز جمعه
در بحار از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است كه حضرترسول صلى اللّه عليه و آله فرمودند: هر كه بخواهد دريابد فضيلت روز جمعه را پسبجا بياورد پيش از ظهر چهار ركعت نماز كه قرائت كند در هر ركعت يك مرتبه سوره (حمد)و پانزده مرتبه (آيه الكرسى ) و پانزده مرتبه سوره(قل هو اللّه احد) پس ‍ چون از نماز فارغ شود استغفار نمايد. هفتاد مرتبه
(استغفر اللّهربى و اتوب اليه )

و بعد پنجاه مرتبه
(لاحول و لا قوه الا باللّه )

و بعد پنجاه مرتبه بگويد
(لا اله الا اللّه وحده لا شريكله )

و پنجاه مرتبه بگويد
(صلى اللّه على النبى الامى و آله )

پس چون اينعمل را بجا آورد از جاى خود بر نمى خيزد تا خدا او را از آتش دوزخ آزاد فرمايد و نمازشرا قبول مى فرمايد و دعايش را مستجاب مى كند و او را و پدر و مادرش را مى آمرزد و مىنويسد حق تعالى از براى او به هر حرفى كه بيرون آمده از دها او (يعنى در اين نمازشريف و اعمال ) ثواب يك حج و يك عمره و بنا مى كند از براى او به عدد هر حرفى يكشهرى در بهشت و عطا مى فرمايد به او ثواب هر كسى را كه نماز كرده باشد درمسجدهاى جامع شهرها با پيغمبران .
(8) نماز پر فضيلتى كه سبب مى شود خداوند در آخرتدوبال بدهد كه پرواز كند
در بحار جلد 89 از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله روايت نموده كه هر كس بجابياورد روز جمعه چهار ركعت نماز و در هر ركعت بعد از حمد پنجاه و يك مرتبه سوره(قل هو اللّه ) و پنجاه مرتبه (آيه الكرسى ) بخواند قرار مى دهد حق تعالى براى او درآخرت دو بال كه پرواز كند بر پل صراط و در بهشت هر جا كه بخواهد.
(9) نماز پر فضيلتى كه ثواب چهل مرتبه قرآن خواندن را دارد
در بحار جلد 89 از حضرت صادق عليه السلام روايت نموده : هر كس پيش از ظهر روزجمعه دو ركعت نماز بكند در هر ركعت يك مرتبه سوره (حمد) و شصت مرتبه سوره(قل هو اللّه ) را بخواند و در ركوعش سه مرتبه يا هفت مرتبه (سبحان ربى العظيم وبحمده ) بگويد و در سجودش بگويد بعد از ذكر سجود:

سجد لك سوادى و خيالى و آمن بك فوادى و ابوء اليك و اعترف لك بالذنب العظيمعملت سوء و ظلمت نفسى فاغفرلى ذنوبى فانه لايغفر الذنوب الا انت اعوذ بعفوك منعقوبتك و اعوذ برحمتك من نقمتك و اعوذ بر ضاك من سخطك و اعوذ بك منك لا ابلغ مدحتك و لااحصى نعمتك و لا الثناء و عليك انت كما اثنيت على نفسك و عملت سوء و ظلمت نفسىفاغفرلى ذنوبى انه لايغفر الذنوب الا انت .

پس كسى كه اين نماز را بكند ثواب آن را دارد كهچهل مرتبه قرآن را قرائت نموده .
(10) نماز كن فيكون
به جهت هر حاجت مجرب است چهار ركعت نماز بخواند. به يك سلام ركعتاول بعد از حمد 100 مرتبه
(و افوض امرى الى اللّه )

در ركعت دوم 100 مرتبه
(نصر من اللّه و فتح قريب )

و در ركعت سوم بعد از حمد 100 مرتبه
(الا الى اللّهتصير الامور)

و در ركعت چهارم بعد از حمد 100 مرتبه
(انا فتحنا لك فتحا مبينا)

و بعد از سلام قبل از حرف زدن با كسى 100 مرتبه
(استغفر اللّه ربى و اتوباليه )

و بعد سر به سجده بگذارد و حاجتش را بخواهد.
(11) نماز حضرت جعفر طيار عليه السلام جهت پاك شدن از تمام گناهان
يكى از نمازهاى مستحب ، نماز جعفر طيار عليه السلام است كه درباره آن تاكيد فراوانشده است و براى آمرزش گناهان بسيار موثر است و آن چهار ركعت است كه دو ركعت دوركعت خوانده مى شود. به اين ترتيب كه در هر ركعت بعد زا حمد و سوره پانزده مرتبه
(سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر)

و در هر ركوع ده مرتبه و پس ازسر بلند كردن از ركوع ده مرتبه و در سجدهاول ده مرتبه و در ميان دو سجده دو مرتبه و در سجده دوم ده مرتبه و پس از سر بلندكردن از سجده دو مرتبه كه مجموعا در هر ركعت هفتاد و پنج مرتبه و در چهار ركعت 300مرتبه مى شود. نماز حضرت جعفر طيار عليه السلام را سوره معين لازم نيست ولى بهتر آناست كه در ركعت اول بعد از حمد سوره (اذا زلزلت ) و در ركعت دوم سوره (و العاديات ) ودر ركعت سوم (اذا جاء) و در ركعت چهارم سوره(قل هو اللّه احد) را بخواند و احتياط لازم آن است كه ذكر ركوع و سجود را علاوه برذكرهاى مذكور به جا آورد خواه قبلا و بعدا باشد و نماز جعفر طيار عليه السلام وقت معينندارد و در سفر حضر مى توان خواند. ولى بهتر آن است كه در حرم مطهر آقا على بنموسى الرضا عليه السلام و ديگر ائمه معصومين عليه السلام باشد و بهترين وقتخواندن آن شب جمعه و روز جمعه موقع بالا رفتن افتاب مى باشد و هر كس موفق شودروزى يك مرتبه بخواند امام صادق عليه السلام مى فرمايد: گناهى براى او نوشتهنخواهد شد و حدودا نيم ساعت وقت مى برد و حيف است كه انسان از چنين نماز پر فضيلتىغافل شود.
(12) نماز اميرالمومنين على عليه السلام
(انسان با خواندن آن از گناهان مانند روزى كه از مادر متولد شده است پاك مى شود).
از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده اند كه فرمود: هر كس از شما كه چهار ركعتنماز اميرالمومنين عليه السلام را بجا آورد از گناهان بيرون آيد مانند روزى كه از مادرمتولد شده باشد و حاجتهاى او برآورده شود و آن چهار ركعتى است كه به صورت دوركعت دو ركعت خوانده مى شود به اين ترتيب كه در هر ركعت بعد از حمد پنجاه مرتبهسوره قل هو اللّه احد را بخواند كه جمعا در چهار ركعت دويست مرتبه مى شود و خواندن ايننماز هم حدودا نيم ساعت طول مى كشد و احاديث بسيارى در فضيلت خواندن اين چهار ركعتنماز در شب و روز جمعه وارد شده و اگر بعد از نماز بگويد:
اللهمصل على النبى العربى و للّه

وارد شده كه گناهان گذشته و آينده او آمرزيده شود وچنان باشد كه دوازده مرتبه قرآن را ختم كرده باشد و حق تعالى گرسنگى و تشنگىقيامت را از او دفع كند.
(13) نمازى به جهت حفظ از شر همه مخلوقات
در كتاب جناه الخلود مسطور است هر كس در شب جمعه دو ركعت نماز بجا بياورد و در هرركعتى بعد از حمد ده مرتبه سوره (اذا زلزلت ) را قرائت نمايد و بعد از فراغ بگويد:
(يا حى يا قيوم يا ذالجلال و الاكرام )

از شر همه مخلوقات ايمن گردد.
(14) نماز به جهت دفع فقر و پريشانى
در بعضى از كتب معتبره از حضرت زين العابدين عليه السلامنقل شد به جهت دفع فقر و پريشانى در شب جمعه دو ركعت نماز بجا آورد و در هر ركعتبعد از حمد هقتاد مرتبه سوره (الم نشرح ) را بخواند و يازده مرتبه بخواند:

ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السموات و الارض و ما بينهمافليرتقوا فى الاسباب

و بعد از فراغت از نماز هزار دفعه با خضوع و خشوع بگويد: (يا وهاب )
(15) نماز هديه به والدين
در شب جمعه بايد بجا آورد و آن دو ركعت است . در ركعتاول بعد از حمد ده مرتبه بگويد:
(ربنا اغفرلى و لوالدى و للمومنين يوم يقوم الحساب)

و ركعت دوم بعد از حمد
(رب اغفرلى و لوالدى و لمندخل بيتى مومنا و للمومنين و المومنات )

و بعد از سلام ده مرتبه بگويد:
(ربارحمهما كما ربيانى صغيرا)

(16) نمازى كه مادر بايد براى فرزند مريضش بخواند
در كتاب صحايف الاعمال مسطور است كه شخصى مريض شده بود به بيمارى سختى ،چنان كه از حيات وى قطع اميد شده بود. امام جعفر صادق عليه السلام به عيادت آن مردرفت . مادر او را ديد كه در كنار فراش او نشسته و گريه و زارى و جزع مى كند. آنحضرت فرمود: اى مادر! وضو بساز و دو ركعت نماز بخوان و در سجده بگو:
(اللهمانت وهبته لى و لم يك شيئا فهبه لى هبه جديده )

چون آن زن نماز را خواند، مرض آنپسر به صحت پيوست به نوعى كه طعامى در آن روز طبخ شده بود آن پسر با مادر خوداز آن طعام ميل كرد.
(17) نماز مجرب براى قطع تب
دو ركعت نماز بخواند در هر ركعتى حمد سه مرتبه و آيه الكرسى و آيه
الا له الخلقو الامر تبارك اللّه رب العالمين .

و اين دعا را بنويسد و بشويد. آن شخص كه تب داردبخورد.

بسم اللّه الرحمن الرحيم
اللهم اتشفع بنبيك محمد صلى اللّه عليه و آله يا محمد استشفع بك على رب فى قضاءحاجتى و هو شفاء هذا المريض يا اللّه يا اللّه يا رحمن يا رحيم يا حى يا قيوم ياذالجلال و الاكرام برحمتك يستغيث الان خفف اللّه عنكم يريد اللّه ان يخفف عنكم ذلك تخفيف منربكم و رحمه .


(18) نماز براى رفع درد گردن
دو ركعت است در هر ركعتى الحمد يك مرتبه و سوره اذا زلزلت الارض سه مرتبه .
(19) نماز براى رفع درد سينه
چهار ركعت است . در ركعت اول الحمد و يك مرتبه سوره الم نشرح و در ركعت دوم سه بارقل هو اللّه احد و در ركعت سوم يك مرتبه سوره والضحى و ر ركعت چهارم آيه
و يعلمخائنه الاعين و ما نخفى الصدور.

(20) نماز براى رفع قولنج
دو ركعت است در هر ركعتى يك مرتبه الحمد و آيه
ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر.

(21) نماز به جهت درد پا
دو ركعت است و در هر ركعتى الحمد يك مرتبه و آيه :

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation