بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب گنجینه دعا,   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     FEHREST -
     GANG0001 -
     GANG0002 -
     GANG0003 -
     GANG0004 -
     GANG0005 -
     GANG0006 -
     GANG0007 -
     GANG0008 -
     GANG0009 -
     GANG0010 -
     GANG0011 -
     GANG0012 -
 

 

 
 

 

next page

fehrest page

back page


امن الرسول بما انزل اليه من ربه و المومنونكل امن باللّه و ملئكته و كتبه و رسله لا نفرق بين احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانكربنا و اليك المصير لايكلف اللّه نفسا الا وسعها لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ربنا لاتواخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا و لا تحمل علينا اصراكما حملته ، على الذين من قبلناربنا و لا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا علىالقوم الكافرين .

(22) نماز جهت دردسر
دو ركعت است در هر ركعتى الحمد يك مرتبه وقل هو اللّه احد سه مرتبه و يك مرتبه اين آيه :

رب انى وهن العظم منى و اشتعل الراس شيبا و لم اكن بدعائك رب شقيا

و بقيهركوع و سجود مانند نماز صبح خوانده شود.
(23) نماز جهت رفع كورى
از ابوحمزه ثمالى از حضرت صادق عليه السلام و آن حضرت ازرسول خدا صلى اللّه عليه و آله روايت كرده است كه شخصى ازمقابل آن حضرت عبور كرد فرمودند مى خواهى خداى تعالى چشم تو را بينا گرداند.عرض كرد: بلى . حضرت فرمودند: كه وضوى كاملى بگير و دو ركعت نماز بخوان وبگو:

اللهم انى اسئلك و ارغب اليك و اتوجه بنيك نبى الرحمه يا محمد انى توجه بك الىاللّه ربى و ربك ان ترد على بصرى .

امام صادق عليه السلام فرمود كه حضرترسول صلى اللّه عليه و آله هنوز از جاى خود حركت نمودند كه آن شخص برگشت و هر دوچشمش بينا شده بود.
(24) نماز درد چشم
دو ركعت در هر ركعتى الحمد يك مرتبه و قل يا ايها الكافرون سه مرتبه و آيه و عندهمفاتح الغيب كه در نماز غفليهه خوانده مى شود تا... فى كتاب مبين . ان شاء اللّه درد چشمساكت شود.
(25) نماز حاجت از حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله
از حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله روايت شده است كه هر كس پيش از نمازصبح دو ركعت نماز حاجت بخواند در ركعت اول بعد از حمد هفت مرتبه سورهقل يا ايها الكافرون و در ركعت دوم بعد از حمد هفت مرتبه سورهقل هو اللّه احد را و چون نماز را سلام بدهد ده مرتبه بگويد:
سبحان اللّه و الحمدللّهو لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظيم .

و ده مرتبهصلوات بفرستد و ده مرتبه بگويد
يا غياث المستغيثين اغثنى

و بعد حاجت خود رابخواهد.
(26) نماز حاجت ديگر كه خيلى مجرب است
اين كه دو ركعت نماز در وقت ضرورت بخواند به اين دستور، در ركعتاول بعد از سوره انا فتحنا را تا... نصرا عزيزا بخواند و در ركعت دوم بعد از سورهحمد، الم نشرح را تا آخرش بخواند و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد.
(27) نماز حاجت ديگر مخصوص روز پنج شنبه
در روز پنج شنبه از صبح تا غروب هر وقت بتواند چهار ركعت نماز بخواند دو ركعتى درركعت اول بعد از حمد يازده مرتبه قل هو اللّه احد و در ركعت دوم بعد از حمد بيست و يكمرتبه سوره قل هو اللّه احد را و پس از سلام نماز پنجاه و يك مرتبهقل هو اللّه احد و پنجاه و يك مرتبه صلوات بر حضرترسول . بعد به سجده رفته ، صد مرتبه يا اللّه بگويد و حاجتش را از خدا بخواهد كهان شاء اللّه مستجاب است و بعد از خاتمه چهار ركعت نماز و تسبيح حضرت زهرا سلاماللّه عليها را فراموش ننمايد.
(28) نماز حاجت ديگر
دو ركعت نماز حاجت بخواند. بعدا يك دور تسبيح حضرت زهرا سلام اللّه عليها را بگويد وبعد سجده رفته دويست و بيست مرتبه و ذالنون اذ ذهب مغاضبا را بخواند درحال سجده و حاجت خود را از خدا بخواهد.
(29) نماز حاجت از امام محمد باقر عليه السلام
دو ركعت نماز بخواند و بعد از نماز بگويد:
(يا ابصر الناظرين و يا اسمع السامعينو يا اسرع الحابسين اقض حاجتى

و بعد حاجت خود را از خدا بخواهد.
(30) نماز صلوه المضطر
در كتاب تحفه المهدويه مرقوم است كه از براى حوائج بخواند و آن چهار ركعت است در هرركعت به يك سلام در ركعت اول بعد از حمد بيست و پنج مرتبه بگويد:
(افوض امرىالى اللّه ان اللّه بصير بالعباد)

و در ركعت دوم بعد از حمد بيست و پنج مرتبه
(لااله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاسبجبناله و نجيناه من الغم و كذلك ننجى المومنين)

و در ركعت سوم بعد از حمد بيست و پنج مرتبه بگويد:
(حسبى اللّه و نعمالوكيل )

و در ركعت چهارم بعد از حمد بيست و پنج مرتبه
(لاحول و لا قوه الا باللّه العلى العظيم )

و بعد از نماز بيست و پنج مرتبه صلواتبفرستد و حاجتش را از خدا بخواهد.
(31) نمازهاى شبهاى ايام هفته و نماز اول هر ماه
نماز شب شنبه
رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمود: هر كس شب شنبه دو ركعت نماز كند به حمد وتوحيد و بيست و پنج بار تسبيحات اربعه
(سبحان اله و الحمدللّه و لا اله الا اللّه واللّه اكبر)

حق تعالى گناهان او را بيامرزد و از گناهان بيرون رودمثل روزى كه از مادر متولد شده است .
نماز شب يكشنبه
رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمود: هر كس شب يكشنبه شش ركعت نماز كند در هرركعت بعد از حمد هفت بار توحيد بخواند خداى تعالى به او مزد شاكرين و صابرين واعمال متقين بخشد و برايش عبادت چهل سال بنويسد و از جايش برنخيزد مگر آمرزيده و ازدنيا برون نشود تا جايش را در بهشت ببيند و مرا هم در خوابش ببيند و هر كس مرا درخوابش ديد بهشت برايش واجب شود. (جمال الاسبوع )
نماز شب دوشنبه
رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمود: هر كس شب دوشنبه دو ركعت نماز كند در هرركعت پانزده حمد و پانزده توحيد و پانزده
(قل اعوذ برب الناس )

و پانزده
(قل اعوذ برب الفلق )

بخواند و بعداز تمام شدن نماز پانزده آيه الكرسى قرائت كند خداوند نامش را از بهشتيان گرداند واگر چه از اهل آتش باشد برايش گناهان آشكار را آمرزد و برايش به هر آيه اى كهخوانده يك حج و يك عمره نويسد و گويا دو بنده از فرزنداناسماعيل عليه السلام آزاد كرده و شهيد بميرد.(جمال الاسبوع ، ص 64)
نماز شب سه شنبه
رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمود: هر كس شب سه شنبه دو ركعت نماز گزارد درركعت اول حمد و انا انزلنا و در ركعت دوم حمد و هفت بارقل هو اللّه بخواند خدا برايش مى آمرزد و درجات او را بلند نمايد و به او از نزد خدا دربهشت خيمه اى از در عطا شود كه وسيعتر از يك شهر در دنيا است .(جمال الاسبوع ، ص 77)
نماز شب چهارشنبه
رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله فرمودند: هر كس در شب چهارشنبه دو ركعت نماز كندبعد از حمد در هر ركعت آيه الكرسى و توحيد و قدر بخواند خداوند گناهان گذشته وآينده او را بيامرزد.
نماز شب پنج شنبه
از فاطمه زهرا سلام اللّه عليها روايت شده كهرسول خدا مرا شب پنج شنبه نمازى آموخت هر كس شش ركعت (سه دو ركعتى ) نماز كند درهر ركعت بعد از حمد بخواند:

قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء ونذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شى ء قدير تولجالليل فى النهار و تولج النهار فى الليل و تخرج الحى من الميت و تخرج الميت منالحى و تزرق من تشاء بغير حساب .

بخواند چون از نماز فارغ شد بگويد:

جزى اللّه محمدا ما هو اهله

(خدا برايش بيامرزد هر گناهى را تا هفتادسال و به او از ثواب ناشمار عطا فرمايد).
نماز شب جمعه
از رسول خدا روايت شده هر كس شب جمعه دو ركعت نماز كند در هر ركعت بعد از حمد هفتادمرتبه توحيد بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفتاد بار بگويد (استغفروا اللّه ) بهآن خدايى كه مرا به حق انگيخته اگر با اين نماز نمازگذار براى تمام امتم دعا كند ازخدا براى آنها بهشت را به شفاعتش مى گيرد و خداوند به او به هر حرفى در ايناستغفار به عدد نجوم آسمان خانه بخشد و در هر خانه به عدد نجوم آسمان قصر باشد ودر هر قصرى به شمار ستارگان آسمان خزينه در هر خزينه همان قدر سرير در هرسريرى همان قدر فرش و به عدد نجوم جاريه خداى مهربان همه اين ثوابها را عطا مىكند به كسى كه اين دو ركعت را بخواند.
(32) نماز اول هر ماه
دو ركعت مى باشد در ركعت اول بعد از حمد سى مرتبه(قل هو اللّه احد) و در ركعت دوم بعد از حمد سى مرتبه (انا انزلناه ) بخواند و بعد ازنماز صدقه اى بدهد چون چنين كند سلامتى خود را در آن ماه از حق تعالى بخرد و دربعضى روايات نقل است كه بعد از نماز بخواند اين دعا را.

بسم اللّه الرحمن الرحيم
و ما من دابه فى الارض الا على اللّه رزقها و يعلم مستقرها و مستودعهاكل فى كتاب مبين بسم اللّه الرحمن الرحيم و ان يمسسك اللّه بضر فلا كاشف له الا هو و انيردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده و هو الغفور الرحيم بسم اللّهالرحمن الرحيم سيجعل اللّه بعد عسر يسرا ماشاء اللّه لا قوه الا باللّه حسبنا اللّه و نعمالوكيل و افوض امرى الى اللّه ان اللّه بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك انى كنت منالظالمين رب انى لما انزلت الى من خير فقير رب لاتذرنى فردا او انت خير الوارثين


(33) نماز امام زمان (عج ) در شب جمعه
در كتاب پنجم ثاقب نقل كرده از ناحيه مقدسه امام زمان عليه السلام كه هر كس را بهسوى حق تعالى حاجتى باشد پس بايد كه بعد از نصف شب جمعهغسل كند و دو ركعت نماز گذارد. در ركعت اول بخواند سوره حمد را و چون به
(اياكنعبد و اياك نستعين )
برسد صد مرتبه با كمك تسبيح آن را تكرار كند و بعد از آنكه صد مرتبه تمام شد بقيه سوره حمد را بخواند و بعد سوره(قل هو اللّه احد) را يك مرتبه بخواند و به ركوع رفته و هفت مرتبه بگويد:
(سبحان ربى العظيم و بحمده )

و بعد به سجده رفته و هفت مرتبه
(سبحانربى الاعلى و بحمده )

را در هر سجده گفته مى شود و ركعت دوم را نيز مانند ركعتاول بجا مى آورد و بعد از تمام شدن نماز اين دعا را بخواند پس به درستى كه حقتعالى البته حاجت او را بر مى آورد. و دعا اين است :

اللهم ان اطعتك فالمحمده لك و ان عصيتك فالحجه لك منك الروح و منك الفرج سبحان منانعم و شكر سبحان من قدر و غفر اللهم ان كنت عصيتك فانى قد اطعتك فى احب الاشياء اليكو هو الايمان بك لم اتخذلك ولدا و لم ادع لك شريكا منا منك به على لا منا منى به عليك وقد عصيتك يا الهى على غير وجه المكابره و لا الخروج عن من عبوديتك و لا الجحودلربوبيتك و لكن اطعت هواى و ازلنى الشيطان فلك الحجه على و البيان فان تعذبنىفبذنوبى غير ظالم لى و ان تغفرلى و ترحمنى فانك جواد كريم

(و بعد از آن تانفس او وفا كند)
يا كريم يا كريم

(را مكرر بگويد و بعد از آن بگويد)
يا امنامن كل شى ء و كل شى ء منك خائف حذر اسئلك بآمنك من كلشى ء و خوفكل شى ء منك ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تعطينى امانا لنفسى و اهلى و ولدى وسائر ما انعمت به على حتى لا اخاف و لا احذر من شى ء ابدا انك على كلشى ء قدير وحسبنا اللّه و نعم الوكيل يا كافى ابرهيم نمرود و يا كافى موسى فرعون اسئلك انتصلى على محمد و ال محمد و ان تكفينى شر فلان به فلان

(به جاى فلان پسرفلان شخصى را كه از ضرر او مى ترسد و نام پدر او را بگويد و از حق تعالى طلبكند كه ضرر او را رفع نمايد و كفايت كند.
(34) نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام اللّه عليها
نماز استغاثه به حضرت بتول سلام اللّه عليها روايت شده كه هر گاه تو را حاجتىباشد به سوى حق تعالى و سينه ات از آن تنگ شده باشد پس دو ركعت نماز بكن و چونسلام نماز گفتى سه مرتبه تكبير بگو و تسبيح حضرت فاطمه سلام اللّه عليها
بخوان پس بسجده برو و بگو صد مرتبه
(يا مولاتى يا فاطمه اغيثينى )

پسجانب راست رو را بر زمين گذارد و همين را صد مرتبه بگو پس جانب چپ رو را بر زمينگذار و صد مرتبه بگو پس باز به سجده رود و صد و ده مرتبه بگو و حاجت خود را يادكن به درستى كه خداوند بر مى آورد آن را.
بخش 7 خواص اسماء الحسنى
(1) مى خواهيد حاجتتان روا شود.
گويند هر كه سجده بيست و يك مرتبه
(يا ذالجلال و الاكرام )

بگويد و حاجتبخواهد، روا مى شود. ان شاء اللّه .
(2) جهت توانگر شدن
گويند در نصف شب دوشنبه به صحن مسجد يا به فضاى گشاده زير آسمان رود و دست ورو به طرف آسمان كند و صد مرتبه بگويد (يا وهاب ) البته توانگرى يابد.
(3) جهت هر مرض سختى
در جواهر القرآن از امام رضا عليه السلام منقول است هر كه را مرضى سختى باشد هرروز هزار و يك مرتبه بگويد (يا واجد) از آن مرض خلاص گردد.
(4) به جهت دفع دشمن
گويند به جهت دفع دشمن از روز پنجشنبه يا يك هفته هر روز صد وچهل و شش مرتبه بگويد (حسبى اللّه ) البته دفع مى شود.
(5) به جهت نجات از سختيها
به جهت خلاصى از شدائد خواندن (يا رئوف يا رحيم ) از جمله مجربات است .
(6) به جهت آشتى دادن بين زن و شوهر
به جهت ناسازگارى بين زن و شوهر هزار و يك مرتبه اسم مبارك (يا ودود) را بخوانداختلاف رفع خواهد شد. ان شاء اللّه .
(7) به جهت زياد شدن محصول
در خاصيت اسم (حليم ) گفته اند كه در وقت آب دادن درخت و كشت ، اين اسم را بر كاغذىنويسند و با آب بشويند. آن آب بر هر زمينى كه رسدمحصول آن زياد شود و از آفت سالم ماند. ان شاء اللّه .
(8) جهت فراخى روزى
هر كس در هر گوشه از خانه خود صد بار (يا رزاق ) گويد روزىاهل آن خانه وسعت يابد.
(9) قبل از هر دعا بگويد
از ابى درداء از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله براى خدا هشت اسم است كه در ساقعرش و قلب خورشيد و در بهشت و درخت طوبى نوشته شده ، هر كس ‍قبل از دعا بگويد مستجاب شود.

يا دائم ، يا حى ، يا وتر، يا فرد، يا احد، يا قوى ، يا قديم يا قادر.

(10) جهت صفاى قلب
بعد از نماز صبح به جهت صفاى قلبش كلمه (يا نور) را به عددش كه 267 مى باشدبگويد.
(11) جهت هر مشكلى كه داريد
گويند از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است هرگاه مشكلى مرا پيش آمد اين كلماتبر سه پاره كاغذ مى نوشتم و در آب روان مى انداختم . آنمشكل حل مى شد و كلمات اين است .
(هو الحافظ و الكافى وحده )

(12) اگر مى خواهيد از دشمن به شما صدمه نرسد
در مقابل خصم ، بيست و يك مرتبه بخوانند. (الجبار) از خصم به انسان صدمه اى نمىرسد.
(13) جهت محفوظ ماندن اهل خانه از گناه
گويند اگر كسى اسم (الرقيب ) را بر در سرائى نويسداهل آن سرا از معاصى محفوظ مانند. ان شاء اللّه .
(14) جهت زيادى نعمت
بعد از نماز صبح به جهت زيادى نعمت ، بايد به عدد حروف ابجد آن جمله را بگويد،يعنى كلمه (يا منعم ) را 211 مرتبه بگويد.
(15) هر كسى بخواهد مظلومى را از ظالمى برهاند
از حضرت رضا عليه السلام منقول است : هر كه خواهد مظلومى را از دست ظالمى رهاند دربرابر او بايستند و ده مرتبه بگويد (يا روف ) آن ظالم شفاعت او راقبول كند.
(16) جهت بر آمدن هر حاجتى
هر كه تا سه شب ، يك در ميان يعنى از شش شب سه شب خوانده شود در ثلث آخر شب باحضور قلب دست بردارد و هر شبى هزار و چهارصد و بيست و چهار مرتبه بگويد (ياباسط) حاجتش روا مى شود، خصوصا به جهت معيشت و گويند بسيار مجرب است .
(17) قدرت ذكر يا اللّه
از اميرالمومنين على عليه السلام است كه فرمود: كسى كه بخواهد صد آيه از قرآن را ازهر جاى آن ، و بعد از آن هفت مرتبه بگويد (يا اللّه ) پس اگر نفرين كند بر سنگى ، هرآينه آن سنگ را از جاى خود جدا مى نمايد.
(18) جهت پيدا كردن نيرو
هر كه اين دو اسم الهى را بنويسد و با خود دارد و بر خواندنش مداومت نمايد قوت ونيروى او زياده شود و اگر بنويسد و بر ران خود ببندد، از پياده رفتن وانماند.

يا قوى و يا قائم

(19) اگر مى خواهيد نفس مطيع شما گردد
امام على بن موسى الرضا عليه السلام فرموده است : هر كس را نفس اماره باشد بايد كهوقت خواب دست بر سينه نهد و صد مرتبه بگويد (يا مميت ) تا خوابش ‍ ببرد، حق تعالىنفس او را مطيع او گرداند.
(20) براى حج رفتن
حضرت صادق عليه السلام فرمود: هر كس هزار مرتبه در يك مجلس (ماشاء اللّه ) بگويددر همان سال به او حج روزى گردد، اگر در همانسال نشد تاخير كند خدا در اجل او تا روزى كند حج را بر او.
بخش 8 صلواتهاى پر فضيلت
(1) صلواتى كه انسان را يك هفته در امان دارد
از حضرت صادق عليه السلام در بحار جلد 90 صفحه 56نقل شد كه هر كس بعد از نماز ظهر روز جمعه سه مرتبه بگويد:

اللهم اجعل صلواتك و صلوات ملائكتك و رسلك على محمد وآل محمد.

در امان است تا جمعه ديگر.
(2) صلواتى كه تا يك هفته ملائكه برايش صلوات فرستند
در كتاب جمال الاسبوع از امام جعفر صادق عليه السلاممنقول است : هر كس بعد از نماز عصر روز جمعه ده مرتبه بگويد:

اللهم صل على محمد و آل محمد الاوصياء المرضيينبافضل صلواتك و بارك عليهم بافضل بركاتك و عليه و عليهم السلام و على ارواحهمو اجسادهم و رحمه اللّه و بركاته .

ملائكه براى آن شخص از اى جمعه تا جمعه ديگر در همين ساعت صلوات مى فرستند.
(3) جهت نجات از آتش جهنم
در كتاب ثواب الاعمال از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه به صباح بنسيابه فرمودند: ميل دارى به تو تعليم نمايم چيزى را كه روى تو را از گرمى آتشجهنم نگه دارد. عرض كرد: بلى فرمودند: بعد از نماز صبح صد مرتبه بگو:

اللهم صل على محمد و آل محمد

كه حق تعالى نگه مى دارد روى تو را از گرمى جهنم .
(4) صلوات جهت يك سال گناه
از حضرت صادق عليه السلام منقول است هر كه در روز جمعه بعد از نماز صبح بگويد
اللهم اجعل صلواتك و صلوات ملائكتك و حمله عرشك و جميع خلقك و سمائك و ارضك وانبيائك و رسلك على محمد و آل محمد.

تا يك سال هيچ گناهى بر او نوشته نشود.
(بحار الانوار ج 89، ص 354)
(5) صلواتى كه هر مرتبه آن ، ثواب ده هزار صلوات است

اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الملوان و تعاقب العصران و كر الجديدان وستقبل الفرقدان و بلغ روحه و ارواح اهل بيته منا التحيه و السلام

(6) صلواتى كه فضيلت بسيار براى آن نقل شده است
روايت است كه هر كه سه مرتبه در بامداد و سه مرتبه در آخر روز اين صلوات رابخواند، گناهانش آمرزيده شود و شادى او هميشه باشد و دعايش مستجاب گردد، روزيشفراخ شود و بر دشمن غلبه يابد و در بهشت از رفيقان محمد صلى اللّه عليه و آلهباشد.

اَللّهُمَّ يا اَجْوَدَ مَنْ اَعْطى وَيا خَيْرَمَنْ سُئِلَ وَيا اَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِىالاَْوَّلينَ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِى الاَّْخِرينَ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍوَآلِهِ فِى الْمَلاَءِ الاَْعْلى وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِى الْمُرْسَلينَاَللّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً وَآلَهُ الْوَسيلَةَ وَالْفَضيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالرِّفْعَةَوَالدَّرَجَةَ الْكَبيرَةَ اَللّهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِوَلَمْ اَرَهُ فَلا تَحْرِمْنى فِى الْقِيمَةِ رُؤْيَتَهُ وَارْزُقْنى صُحْبَتَهُ وَتَوَفَّنىعَلى مِلَّتِهِ وَاسْقِنى مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيّاً سآئِغاً هَنَّيئاً لا اَظْمَاءُبَعْدَهُ اَبَداً اِنَّكَ عَلى كُلِّشَىْءٍ قَديرٌ اَللّهُمَّ اِنّى آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّىاللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَمْ اَرَهُ فَعَرَِّفْنى فِى الْجِنانِ وَجْهَهُ اَللّهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّداًصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنّى تَحِيَّةً كَثيرَةً وَسَلاماً

(7) صلوات جهت پاك شدن از تمام گناهان
و ابن بابويه از ابوحمزه روايت كرده است كه از امام جعفر صادق عليه السلام پرسيدمكه چگونه صلوات فرستم بر (محمد و آل محمد)؟ فرمود: كه مى گوييد

صلوات اللّه و صلوات ملائكته و انبيائه و رسله و جميع خلقه على محمد وال محمد و السلام عليه و عليهم و رحمه اللّه و بركاته .

عرض كردم چه خواهد بود ثواب آن ؟ فرمودند: به خدا قسم از گناهان بيرون مى آيد،مانند روزى كه از مادر متولد شده است .
(8) صلوات پر فضيلتى بعد از نماز ظهر جمعه
در بحارالانوار از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كس اين صلوات را بررسول خدا صلى اللّه عليه و آله فرستد گناهانش محو مى گردد و بر دشمنانش ‍ يارىكرده شود و روزى بر او گشاده مى گردد و در بهشت از رفقاى حضرت محمد صلى اللّهعليه و آله خواهد بود.

اللهم صل على محمد و آل محمد حتى لايبقى صلوه اللهم بارك على محمد وآل محمد حتى لايبقى بركه اللهم و سلم على محمد وآل محمد حتى لايبقى سلام و ارحم محمدا و آل محمد حتى لايبقى رحمه .

(9) صلوات جهت پاك شدن از گناهان بهمدتيكسال
در مصباح المتهجد از حضرت صادق عليه السلام روايت كرده است ، هر كس بعد از نمازظهر بگويد:

اللهم اجعل صلواتك و صلوات ملائكتك و رسلك على محمد وآل محمد.

تا يك سال هيچ گناه بر او نوشته نمى شود.
(10) صلوات بسيار مهم و با فضيلت بسيار

اللهم صل على سيدنا محمد و اله صلاه نتجينابها من جميعالاهوال و الافات و تقضى لنابها جميع الحاجات و تطهر نابها من جميع السيئات وترفعنابها عندك اعلى الدرجات و تبلغنا بها اقصى الغايات من الخيرات فى الحياه وبعد الممات انك على كل شى ء قدير.

(11) صلوات مهم هديه حضرت مسلم به شخصى

اللهم صل على محمد و ال محمد حتى لايبقى من صلواتك شى ء و سلم على محمد وال محمد لايبقى من سلامك شى ء و بارك على محمد وال محمد حتى لايبقى من بركاتك شى ء و ترحم على محمد وال محمد حتى لا يبقى من رحمتك شى ء.

(12) صلواتى كه از اسرار مى باشد
اين صلوات از اسرار مى باشد كه اگر براى آخرت بخواند معنويات به دست مى آورد ومشهور است اگر براى دنيا بخواند گنج پيدا خواهد كرد. ده مرتبه صبح ، ده مرتبهعصر، نزديك مغرب و عشا بخواند و براى ختم 99 مرتبه لازم است .

اللهم صل على سيدنا و حبيبنا و شفيعنا محمد حاء الرحمه و ميمى الملك ودال الدوام اسيد الكامل الفاتح الخاتم كلما ذكرك و ذكره الذاكرون و كلما سهى وغفل عن ذكرك و ذكره الغافلون صلواه دائمه بدوامك باقيه ببقائك لامنتهى لها دون ذلك وعلى اله و اصحابه كذلك انك على كل شى ء قدير و بالاجابه جدير.

(13) ختم صلوات
مدت سيزده روز هر روز يكهزار مرتبه در وقت معين با تسبيح تربت بهتر است هر روز بهروح يكى از چهارده معصوم صلوات بفرستد اول به روح پيغمبر اكرم صلى اللّه عليه وآله ، دوم فاطمه زهرا سلام اللّه عليها، سوم على عليه السلام تا روز سيزدهم بر امامحسن عسكرى عليه السلام و بعد رو به قبله تسبيح را آويزان نموده و هر وقت حاجتشبرآورده شد هزار مرتبه صلوات به روح مقدس امام زمان مى فرستد و قدرت خدا را مشاهدهكند.
(14) صلوات براى چهارده معصوم عليهم السلام
شيخ طوسى در مصباح در اعمال روز جمعه فرموده خبر داد ما را جماعتى از اصحاب ما ازابوالفضل شيبانى كه گفت حديث كرد ما را از لفظ خود ابو محمد عبداللّه بن عابدبداليه گفت سوال كردم از مولاى خود امام حسن عسكرى عليه السلام درمنزل آن حضرت بسر من راى سنه دويست و پنجاه و پنج كه املاء فرمايد بر من يعنى كلمهكلمه بفرمايد. كيفيت صلوات فرستادن بر پيغمبر و اوصياء آن حضرت صلوات اللّهعليهم را و حاضر كرده بودم با خود كاغذ بزرگى پس ‍ املاء كرد بر من از لفظ خودبدون اين كه از كتاب ببيند فرمود:

صلوات بر پيغمبر صلى اللّه عليه و آله

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَما حَمَلَ وَحْيَكَ وَبَلَّغَ رِسالاتِكَ وَصَلِّعَلى مُحَمَّدٍ كَما اَحَلَّ حَلالَكَ وَحَرَّمَ حَرامَكَ وَعَلَّمَ كِتابَكَ وَصَلِّعَلى مُحَمَّدٍ كَما اَقامَ الصَّلوةَ وَ اتَى الزَّكاةَ وَدَعا اِلى دينِكَ وَصَلِّعَلى مُحَمَّدٍ كَما صَدَّقَ بِوَعْدِكَ وَاَشْفَقَ مِنْ وَعيدِكَ وَصَلِّ عَلىمُحَمَّدٍ كَما غَفَرْتَ بِهِ الذُّنوُبَ وَسَتَرْتَ بِهِ الْعُيوُبَ وَفَرَّجْتَ بِهِالْكُروُبَ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَما دَفَعْتَ بِهِ الشَّقآءَ وَكَشَفْتَ بِهِ الْغَمّآءَوَاَجَبْتَ بِهِ الدُّعآءَ وَنَجَّيْتَ بِهِ مِنَ الْبَلاَّءِ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَم ارَحِمْتَ بِهِ الْعِبادَ وَاَحْيَيْتَ بِهِ الْبِلادَ وَقَصَمْتَ بِهِ الْجَبابِرَةَ وَاَهْلَكْتَبِهِ الْفَراعِنَةَ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ كَما اَضْعَفْتَ بِهِ الاَْمْوالَ وَاَحْرَزْتَ بِهِمِنَ الاَْهْوالِ وَكَسَرْتَ بِهِ الاَْصْنامَ وَرَحِمْتَ بِهِ الاَْنامَ وَصَلِّ عَلىمُحَمَّدٍ كَما بَعَثْتَهُ بِخَيْرِ الاَْدْيانِ وَاَعْزَزْتَ بِهِ الا يمانَ وَتَبَّرْتَ بِهِالاَْوْثانَ وَعَظَّمْتَ بِهِ الْبَيْتَ الْحَرامَ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِالطّاهِرينَ الاَْخْيارِ وَسَلِّمْ تَسْليماً

صلوات بر اميرالمؤ منين عليه السلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى اَميرِ الْمُؤْمِنينَ عَلِىِّ بْنِ اَبيطالِبٍ اَخى نَبِيِّكَ وَوَلِيِّهِوَصَفِيِّهِ وَوَزيرِهِ وَمُسْتَوْدَعِ عَلْمِهِ وَمَوْضِعِ سِرِّهِ وَبابِ حِكْمَتِهِوَالنّاطِقِ بِحُجَّتِهِ وَالدّاعى اِلى شَريعَتِهِ وَخَليفَتِهِ فى اُمَّتِهِ وَمُفَرِّجِالْكَرْبِ عَنْ وَجْهِهِ قاصِمِ الْكَفَرَةِ وَمُرْغِمِ الْفَجَرَةِ الَّذى جَعَلْتَهُ مِنْنَبِيِّكَ بِمَنْزِلَةِ هروُنَ مِنْ موُسى اَللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْعاداهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ وَالْعَنْ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَالاَْوَّلينَ وَالاْ خِرينَ وَصَلِّ عَلَيْهِ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِنْاَوْصِيآءِ اَنْبِيآئِكَ يا رَبَّ الْعالَمينَ

صلوات بر سيّده نسوان فاطمه سلام الله عليها

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدّيقَةِ فاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبيبَةِ حَبيبِكَ وَنَبِيِّكَ وَاُمِّاَحِبّآئِكَ وَاَصْفِيآئِكَ الَّتِى انْتَجَبْتَها وَفَضَّلْتَها وَاخْتَرْتَها عَلى نِسآءِالْعالَمينَ اَللّهُمَّ كُنِ الطّالِبَ لَها مِمَّنْ ظَلَمَها وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّها وَكُنِالثّائِرَ اَللّهُمَّ بِدَمِ اَوْلادِها اَللّهُمَّ وَكَما جَعَلْتَها اُمَّ اَئِمَّةِ الْهُدىوَحَليلَةَ صاحِبِ اللِّوآءِ وَالْكَريمَةَ عِنْدَ الْمَلاَءِ الاَْعْلى فَصَلِّ عَلَيْهاوَعَلى اُمِّها صَلوةً تُكْرِمُ بِها وَجْهَ اَبيها مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَتُقِرُّبِها اَعْيُنَ ذُرِّيَّتِها وَاَبْلِغْهُمْ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلامِ

صلوات بر حسن و حسين عليهماالسلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبْدَيْكَ وَوَلِيَّيْكَ وَابْنَىْرَسوُلِكَ وَسِبْطَىِ الرَّحْمَةِ وَسَيِّدَىْ شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَفْضَلَ ماصَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِنْ اَوْلادِ النَّبِيّينَ وَالْمُرْسَلينَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَىالْحَسَنِ بْنِ سَيِّدِ النَّبِيّينَ وَوَصِىِّ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَرَسوُلِ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ سَيِّدِ الْوَصِيّينَ اَشْهَدُ اَنَّكَ يَا بْنَ اَميرِالْمُؤْمِنينَ اَمينُ اللَّهِ وَابْنُ اَمينِهِ عِشْتَ مَظْلوُماً وَمَضَيْتَ شَهيداًوَاَشْهَدُ اَنَّكَ الاِْمامُ الزَّكِىُّ الْهادِى الْمَهْدِىُّ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَبَلِّغْروُحَهُ وَجَسَدَهُ عَنّى فى هذِهِ السّاعَةِ اَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَالسَّلامِ اَللّهُمَّصَلِّ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي الْمَظْلوُمِ الشَّهيدِ قَتيلِ الْكَفَرَةِ وَطَريحِالْفَجَرَةِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسوُلِ اللَّهِاَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ اَشْهَدُ موُقِناً اَنَّكَ اَمينُ اللَّهِ وَابْنُاَمينِهِ قُتِلْتَ مَظْلوُماً وَمَضَيْتَ شَهيداً وَاَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ تَعالى الطّالِبُبِثارِكَ وَمُنْجِزٌ ما وَعَدَكَ مِنَ النَّصْرِ وَالتَّاْييدِ فى هَلاكِ عَدُوِّكَوَاِظْهارِ دَعْوَتِكَ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَجاهَدْتَ فى سَبيلِاللَّهِ وَعَبْدتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتّى اَتيكَ الْيَقينُ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَاللَّهُ اُمَّةً خَذَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَلَبَّتْ عَلَيْكَ وَاَبْرَءُ اِلَى اللَّهِ تَعالى مِمَّنْاَكْذَبَكَ وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّكَ وَاسْتَحَلَّ دَمَكَ بِاَبى اَنْتَ وَاُمّى يا اَباعَبْدِاللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ قاتِلَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ خاذِلَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ واعِيَتَكَفَلَمْ يُجِبْكَ وَلَمْ يَنْصُرْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبا نِسآئَكَ اَنَا اِلَى اللَّهِ مِنْهُمْبَرَّئٌ وَمِمَّنْ والاهُمْ وَمالاََهُمْ وَاَعانَهُمْ عَلَيْهِ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ وَالاَْئِمَّةَمِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوى وَبابُ الْهُدى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقى وَالْحُجَّةُعَلى اَهْلِ الدُّنْيا وَاَشْهَدُ اَنّى بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَبِمَنْزِلَتِكُمْ موُقِنٌ وَلَكُمْتابِعٌ بِذاتِ نَفْسى وَشَرايِعِ دينى وَخَواتيمِ عَمَلى وَمُنْقَلَبى فى دُنْياىَ وَآخِرَتى

صلوات بر على بن الحسين عليهماالسلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِ الْعابِدينَ الَّذىِ اسْتَخْلَصْتَهُلِنَفْسِكَ وَجَعَلْتَ مِنْهُ اَئِمَّةَ الْهُدىَ الَّذينَ يَهدوُنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَاخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ وَطَهَّرْتَهُ مِنَ الرِّجْسِ وَاصْطَفَيْتَهُ وَجَعَلْتَهُ هادِياًمَهْدِيّاً اَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِنْ ذُرِّيَةِ اَنْبِيآئِكَحَتّى تَبْلُغَ بِهِ ما تَقِرُّ بِهِ عَيْنُهُ فِى الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ اِنَّكَ عَزيزٌ حَكيمٌ

صلوات بر محمّد بن على عليهماالسلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي باقِرِ الْعِلْمِ وَاِمامِ الْهُدى وَقآئِدِ اَهْلِالتَّقْوى وَالْمُنْتَجَبِ مِنْ عِبادِكَ اَللّهُمَّ وَكَما جَعَلْتَهُ عَلَماً لِعِبادِكَوَمَناراً لِبِلادِكَ وَمُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِكَ وَمُتَرْجِماً لِوَحْيِكَ وَاَمَرْتَ بِطاعَتِهِوَحَذَّرْتَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ فَصَلِّ عَلَيْهِ يا رَبِّ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍمِنْ ذُرِّيَةِ اَنْبِيآئِكَ وَاَصْفِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَاُمَنآئِكَ يا رَبَّ الْعالَمينَ

صلوات بر جعفر بن محمّد عليهماالسلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصّادِقِ خازِنِ الْعِلْمِ الدّاعى اِلَيْكَبِالْحَقِّ النُّورِ الْمُبينِ اَللّهُمَّ وَكَما جَعَلْتَهُ مَعْدِنَ كَلامِكَ وَوَحْيِكَوَخازِنَ عِلْمِكَ وَلِسانَ تَوْحيدِكَ وَوَلِىَّ اَمْرِكَ وَمُسْتَحْفِظَ دينِكَفَصَلِّ عَلَيْهِ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِنْ اَصْفِيآئِكَ وَحُجَجِكَ اِنَّكَحَميدٌ مَجيدٌ

صلوات بر موسى بن جعفر عليهماالسلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الاَْمينِ الْمُؤْتَمَنِ موُسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَرِّ الْوَفِىِّالطّاهِرِ الزَّكِىِّ النُّورِ الْمُبينِ الْمُجْتَهِدِ الْمُحْتَسِبِ الصّابِرِ عَلَى الاَْذىفيكَ اَللّهُمَّ وَكَما بَلَّغَ عَنْ ابآئِهِ مَا اسْتُودِعَ مِنْ اَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَحَمَلَعَلَى الْمَحَجَّةِ وَكابَدَ اَهْلَ الْعِزَّةِ وَالشِّدَّةِ فيما كانَ يَلْقى مِنْ جُهّالِقَوْمِهِ رَبِّ فَصَلِّ عَلَيْهِ اَفْضَلَ وَاَكْمَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِمَّنْاَطاعَكَ وَنَصَحَ لِعِبادِكَ اِنَّكَ غَفوُرٌ رَحيمٌ

صلوات بر على بن موسى عليهماالسلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ موُسىَ الَّذِى ارْتَضَيْتَهُ وَرَضَّيْتَ بِهِ مَنْشِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ اَللّهُمَّ وَكَما جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلى خَلْقِكَ وَقآئِماً بِاَمْرِكَوَناصِراً لِدينِكَ وَشاهِداً عَلى عِبادِكَ وَكَما نَصَحَ لَهُمْ فِى السِّرِوَالْعَلانِيَةِ وَدَعا اِلى سَبيلِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَصَلِّعَلَيْهِ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِنْ اَوْلِيآئِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَاِنَّكَ جَوادٌ كَريمٌ

صلوات بر محمّد بن على بن موسى عليهم السلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ موُسى عَلَمِ التُّقى وَنوُرِ الْهُدىوَمَعْدِنِ الْوَفآءِ وَفَرْعِ الاَْزْكِيآءِ وَخَليفَةِ الاَْوْصِيآءِ وَاَمينِكَ عَلىوَحْيِكَ اَللّهُمَّ فَكَما هَدَيْتَ بِهِ مِنَ الضَّلالَةِ وَاسْتَنْقَذْتَ بِهِ مِنَالْحَيْرَةِ وَاَرْشَدْتَ بِهِ مَنِ اهْتَدى وَزَكَّيْتَ بِهِ مَنْ تَزَكّى فَصَلِّ عَلَيْهِاَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِنْ اَوْلِيآئِكَ وَبَقِيَّةِ اَوْصِيآئِكَ اِنَّكَ عَزيزٌحَكيمٌ

صلوات بر على بن محمّدعليهماالسلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَصِىِّ الاَْوْصِيآءِ وَاِمامِ الاَْتْقِيآءِوَخَلَفِ اَئِمَّةِ الدّينِ وَالْحُجَّةِ عَلَى الْخَلاَّئِقِ اَجْمَعينَ اَللّ هُمَّ كَم اجَعَلْتَهُ نوُراً يَسْتَضيَّىُ بِهِ الْمُؤْمِنوُنَ فَبَشَّرَ بِالْجَزي لِ مِنْ ثَوابِكَوَاَنْذَرَ بِالاَْليمِ مِنْ عِقابِكَ وَحَذَّرَ بَاْسَكَ وَذَكَّرَ بِآياتِكَ وَاَحَلَّ حَلالَكَوَحَرَّمَ حَرامَكَ وَبَيَّنَ شَرايِعَكَ وَفَرايِضَكَ وَحَضَّ عَلى عِبادَتِكَوَاَمَرَ بِطاعَتِكَ وَنَهى عَنْ مَعْصِيَتِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَعَلى اَحَدٍ مِنْ اَوْلِيآئِكَ وَذُرِّيَّةِ اَنْبِيآئِكَ يا اِلهَ الْعالَمينَ

راوى اين صلوات ابو محمد يمنى گفت كه چون حضرت عسكرى عليه السلام از ذكرصلوات بر پدرش فارغ شد و نوبت بر خود آن جناب رسيد ساكت ماند عرض كردم كهكيفيت صلوات بر باقى را بفرمائيد فرمود اگر نه اين بود كه ذكر اين از معالم دين استو خدا امر فرموده ما را كه به اهلش برسانيم هر آينه دوست داشتم كه ساكت مانم و لكنچون در مقام دين است بنويس .
صلوات بر حسن بن على بن محمد عليهم السلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرِّ التَّقِىِّ الصّادِقِالْوَفِىِّ النُّورِ الْمُضيئِ خازِنِ عِلْمِكَ وَالْمُذَكِّرِ بِتَوْحيدِكَ وَوَلِىِّ اَمْرِكَوَخَلَفِ اَئِمَّةِ الدّينِ الْهُداةِ الرّاشِدينَ وَالْحُجَّةِ عَلى اَهْلِ الدُّنْيا فَصَلِّعَلَيْهِ يا رَبِّ اَفْضَلَ ما صَلَّيْتَ عَلى اَحَدٍ مِنْ اَصْفِيآئِكَ وَحُجَجِكَوَاَوْلادِ رُسُلِكَ يا اِلهَ الْعالَمينَ.

صلوات بر ولى الامر المنتظر عليه السلام

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى وَلِيِّكَ وَابْنِ اَوْلِيآئِكَ الَّذينَ فَرَضْتَ طاعَتَهُمْوَاَوْجَبْتَ حَقَّهُمْ وَاَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهيراً اَللّهُمَّانْصُرْهُ وَانْتَصِرْ بِهِ لِدينِكَ وَانْصُرْ بِهِ اَوْلِيآئَكَ وَاَوْلِيآئَهُ وَشيعَتَهُوَاَنْصارَهُ وَاجْعَلْنا مِنْهُمْ اَللّهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ باغٍ وَطاغٍ وَمِنْ شَرِّجَميعِ خَلْقِكَ وَاحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمينِهِ وَعَنْشِمالِهِ وَاحْرُسْهُ وَامْنَعْهُ اَنْ يوُصَلَ اِلَيْهِ بِسُوَّءٍ وَاحْفَظْ فيهِ رَسوُلَكَوَآلَ رَسوُلِكَ وَاَظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَاَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ وَانْصُرْ ناصِريهِوَاخْذُلْ خاذِليهِ وَاقْصِمْ بِهِ جَبابِرَةَ الْكُفْرِ وَاقْتُلْ بِهِ الْكُفّارَوَالْمُنافِقينَ وَجَميعَ الْمُلْحِدينَ حَيثُ كانوُا مِنْ مَشارِقِ الاَْرْضِوَمَغارِبِها وَبَرِّها وَبَحْرِها وَامْلاَْ بِهِ الاَْرْضَ عَدْلاً وَاَظْهِرْ بِهِ دينَنَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السَّلامُ وَاجْعَلْنِى اللّهُمَّ مِنْ اَنْصارِهِ وَاَعْوانِهِوَاَتْباعِهِ وَشيعَتِهِ وَاَرِنى فى آلِ مُحَمَّدٍ ما يَاْمُلوُنَ وَفى عَدُوِّهُمْ مايَحْذَروُنَ اِلهَ الْحَقِّ آمينَ

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation