بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقتل امام حسین (علیه السلام ), جواد محدثى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ± -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ´ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ² -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ³ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ· -
 

 

 
 

ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )

ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ : ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ…
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط¬ظˆط§ط¯ ظ…ط­ط¯ط«ظ‰

- غ±غ³ -


ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰  
26 - ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ع¯ظپطھ : (ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظ…ط±طھط¨ظ‡ ! ط§ظ‰ ط¨ط²ط± ط´ظˆظƒطھ ! ط§ظ‰ ط³ط®طھ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ع¯ظٹط±ظ†ط¯ظ‡ ! ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط² ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§! ط§ظ‰ ع¯ط³طھط±ط¯ظ‡ ظƒط¨ط±ظٹط§ط،! ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط² ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ! ط±ط­ظ…طھطھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طŒ ظˆط¹ط¯ظ‡ ط§طھ ط±ط§ط³طھ طŒ ظ†ط¹ظ…طھطھ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طŒ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´طھ ظ†ظٹظƒظˆط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طھ ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط­ط§ط·ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ طŒ طھظˆط¨ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ظ‰ طŒ ط§ع¯ط± ظٹط§ط¯طھ ظƒظ†ظ†ط¯ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ . طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ظٹط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… ظˆ ط¨ط§ طھظ‡ظٹط¯ط³طھظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡طھ ظ…ط´طھط§ظ‚ظ… ظˆ ط®ط§ط¦ظپط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ… ظˆ ط¨ط§ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ… ظˆ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظ†ط§طھظˆط§ظ†ظ‰ ط§ط² طھظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ ط¨ط³ظ†ط¯ظ‡ ظƒظ†ط§ظ† ط¨ط± طھظˆ طھظƒظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . ط¨ظٹظ† ظ…ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ† .
ط§ظٹظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ† ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط§ ظ…ط§ ط§ط² ط¯ط± ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ظ…ط§ ط¹طھط±طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طھظˆ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط­ط¨ظٹط¨ طھظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ‡ط³طھظٹظ… ط› ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ط±ع¯ط²ظٹط¯ظ‰ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ظ…ظٹظ† ظˆط­ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‰ . ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط§ط² ظƒط§ط±ظ…ط§ظ† ع¯ط´ط§ظٹط´ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط±ط­ظ…طھ ط®ظˆط¯طھ طŒ ط§ظ‰ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†طھط±ظٹظ† ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ط§ظ† .

ظپط§ط¬ط¹ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯  
27 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆط³ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ‡ظ„ط§ظ„ ط¨ظ† ظ†ط§ظپط¹ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ظ† ط¨ط§ ط§طµط­ط§ط¨ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ع¯ط±ظ‰ طµط¯ط§ ط²ط¯: ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±! ظ…عکط¯ظ‡ ط¨ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ…ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒط´طھ . ظ…ظ† ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ طµظپ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظƒظ†ط§ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ط²ظٹط¨ط§طھط± ظˆ ط±ظˆط´ظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… . ظپط±ظˆط؛ ط±ط®ط³ط§ط±ط´ ظˆ ط´ظƒظˆظ‡ ظ‡ظٹط¨طھط´ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ظ† ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط¨ط§ط² ط¯ط§ط´طھ . ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„طھ ط¢ط¨ ط®ظˆط§ط³طھ . ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ط¯ط± ط¢ظٹظ‰ ظˆ ط§ط² ع†ط±ظƒط§ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط¨ظ†ظˆط´ظ‰ ! ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ع†ط±ظƒط§ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظˆط²ط® ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ†ظˆط´ظٹط¯. ظ…ظ† ط¨ط± ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ طµط¯ظ‚ ظˆ ط±ط§ط³طھظ‰ ظˆ ط¯ط± ط¬ظˆط§ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± طھظˆط§ظ†ط§ ط³ط§ظƒظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظˆ ط§ط² ط¢ط¨ ط®ظˆط´ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط¯ط¨ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ†ظˆط´ظٹط¯. ط¨ظ‡ ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ ط´ظ…ط§ ظˆ ظƒط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ظƒط±ط¯ظٹط¯طŒ ط´ظƒط§ظٹطھ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ظ… ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط¯ظ„ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظٹع† ط±ط­ظ…ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ†ط¯ط§ط¯ ط§ط³طھ . ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ع¯ظپطھع¯ظˆ ط¨ظˆط¯ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط¨ط±ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط§ط² ط¨ظ‰ ط±ط­ظ…ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط´ط¯.
28 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ط¯طھظ‰ ط¯ط±ط§ط² ط§ط² ط±ظˆط² ط¯ط±ظ†ع¯ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆظ‚طھ ع¯ط°ط§ط±ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆط´ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظˆ ط§ظ‚ط¯ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯. ط´ظ…ط± ط¨ظ† ط°ظ‰ ط§ظ„ط¬ظˆط´ظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ† ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ظٹطھط§ظ† ط¨ظ†ط´ظٹظ†ط¯! ظ…ظ†طھط¸ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھظٹط¯طں ظƒط§ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط²ظٹط¯. ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ط؛ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ظپطھ ط²ط±ط¹ظ‡ ط¨ظ† ط´ط±ظٹظƒ طھظ…ظٹظ…ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظƒطھظپ ع†ظ¾ ط§ظˆ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯. ط­طµظٹظ† ظ‡ظ… ط¨ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپظƒظ†ط¯. ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ† ط§ظ†ط³ ط¨ط± ع¯ظ„ظˆع¯ط§ظ‡ط´ ط¶ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ظٹط² ط¨ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظˆ ط§ظپطھط§ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط³ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ط¯. ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ظ†ظٹط² ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ط› ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¯. (2)
29 - ط·ط¨ط±ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯. ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط³ط¹ط¯! ط¢ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ع¯ظˆظٹط¯: ع¯ظˆظٹط§ ط§ط´ظƒظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± طµظˆط±طھ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ†طھط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط²ظٹظ†ط¨ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯...
ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط±ظˆط² ع¯ط°ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ع¯ظˆظٹط§ ط§ط² ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ¾ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظƒط§ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ط´ظ…ط± ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§! ظ…ظ†طھط¸ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھظٹط¯طں ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظٹط¯. ظ…ط§ط¯ط±ط§ظ†طھط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ط²ط§ظٹطھط§ظ† ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظ†ط¯! ط§ط² ظ‡ط± ط·ط±ظپ ط¨ط± ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط²ط±ط¹ظ‡ ط¨ظ† ط´ط±ظٹظƒ ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط¨ط± ظƒطھظپ (ظƒظپ ) ع†ظ¾ ط§ظˆ ط²ط¯طŒ ط¶ط±ط¨طھظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ طŒ ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط®ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط³ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ظپطھط§ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ„ظ‰ ع¯ظپطھ : ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ† .
ط®ظˆط§ط³طھ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ„ط±ط²ظٹط¯ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ . ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط³طھط§ظ†طھ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¨ط§ط¯! ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ† طŒ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط¶ط±ط¨طھ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. (3)
ظ‚ط§طھظ„ طھط¨ظ‡ظƒط§ط±  
30 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظٹط¯. ظ†طµط± ط¨ظ† ط®ط±ط´ظ‡ ط¬ظ„ظˆ ط¢ظ…ط¯. ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ط´ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط²ط¯. ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ„ظ‰ ع¯ظپطھ : ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ‰ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ† . ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯.
31 - ط¯ظٹظ†ظˆط±ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ظˆظ‰ ط²ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط§ظپطھط§ط¯. ط®ظˆظ„ظ‰ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ظ„ط±ط²ظٹط¯. ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط´ط¨ظ„ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط­ظˆظ„ظ‰ (2) ط¢ظˆط±ط¯.
32 - ط¨ظ„ط§ط°ط±ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ طŒ ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ† ط§ظ†ط³ ط¨ط± ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط§ظپطھط§ط¯. ط¨ظ‡ ط®ظˆظ„ظ‰ ع¯ظپطھ : ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ† . ط®ظˆظ„ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ†ط¯طŒ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ظ„ط±ط²ظٹط¯. ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط³طھ ظˆ ط¨ط§ط²ظˆظٹطھ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¨ط§ط¯! ط®ظˆط¯ط´ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆظ„ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ط¯ط± ظ†ظ‚ظ„ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط°ظ† ط³ظ†ط§ظ† ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯.
33 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ط³ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ„ظ‰ ع¯ظپطھ : ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ† . ط§ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھ ظˆ ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ظ„ط±ط²ظٹط¯. ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط³طھ ظˆ ط¨ط§ط²ظˆظٹطھ ط´ظƒط³طھظ‡ ط¨ط§ط¯! ظ†طµط± ط¨ظ† ط®ط±ط´ظ‡ ظٹط§ ط´ظ…ط± (ظƒظ‡ ظ¾ظٹط³ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ) ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط§ظٹط´ ط¨ط± ط§ظˆ ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط´طھ ط§ظپظƒظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ع¯ ظ„ظƒ ظˆ ظ¾ظٹط³ ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ… طں ط´ظ…ط± ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ! ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ع¯ظ‡ط§ طھط´ط¨ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ط´ ط¨ط± ع¯ظ„ظˆع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط§ظ…ط±ظˆط² طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ… ظˆ ظٹظ‚ظٹظ† ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ط¬ط§ظ„ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ¾ظˆط´ط³ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±طھ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط³ط®ظ†ظˆط± ط¨ظˆط¯.
ط§ط¨ظˆط§ظ„ط­ط³ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ط§طµظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظ†ظ‡ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظˆط¯ظٹظ… . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±! ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظƒط¨ط±! ط®ط¯ط§ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط±ط§ط³طھ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع¯ظˆظٹط§ ط³ع¯ ظ„ظƒ ظˆ ظ¾ظٹط³ ط¯ط§ط± ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ…ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ظٹط³ط¯. ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ! ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ‰ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط±ط§ط­طھ ظƒظ† . ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ط³ط§ط®طھ . ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ط§ظˆ ط´ظ…ط± ط¨ظˆط¯.
ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ…ط± ظˆ ط³ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط®ط±ظٹظ† ط±ظ…ظ‚ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ط§ط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط²ط¨ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ†ط²ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط´ظ…ط± ظ„ع¯ط¯ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ط§ط¨ظˆطھط±ط§ط¨ ! ط¢ظٹط§ طھظˆ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±طھ ظƒظ†ط§ط± ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط±طŒ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طں ظ¾ط³ طµط¨ط± ظƒظ† طھط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط¢ط¨ ط¨ظ†ظˆط´ظ‰ .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط§ظ† ع¯ظپطھ : ط³ط±ط´ ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¬ط¯ط§ ظƒظ† . ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ع†ظ†ظ†ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¬ط¯ط´ ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ط®طµظ… ظ…ظ† ع¯ط±ط¯ط¯. ط´ظ…ط± ط§ط² ط§ظˆ ط¹طµط¨ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯. ط®ظˆط¯ط´ ط±ظˆظ‰ ط³ظٹظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط´ط³طھ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظ†ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ طں ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ† ظƒظٹط³طھظ… طں ع¯ظپطھ : طھظˆ ط±ط§ ط®ظˆط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… . ظ…ط§ط¯ط±طھ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط±طھط¶ظ‰ ظˆ ط¬ط¯طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…طµط·ظپظ‰ ظˆ ظƒظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡طھ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¹ظ„ط§ط³طھ . طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ… ظˆ ط¨ط§ظƒظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ… . ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ط¶ط±ط¨طھ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯. ط³ظ¾ط³ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ط³ظˆط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ط¬ط¹ظˆظ†ظ‡ ط­ط¶ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†طھظٹط¬ظ‡ طŒ ظ¾ظٹط³ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ ط±ظٹط®طھ .
34 - ط§ط¨ظ† ظ†ظ…ط§ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ط²ط®ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط§ظپط²ظˆظ† ع¯ط´طھ ظˆ ط­ط±ظƒطھظ‰ ط¯ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط´ظ…ط± ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ طھظٹط± ط¨ط§ط±ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯: ظ…ظ†طھط¸ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھظٹط¯طں ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط§ظ† ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ط¯. ط³ظ†ط§ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ظٹط´ طھظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ… ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط³ط±ظˆط± ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆ ط§ط² ظ†ط¸ط± ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ . ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ط±ط¯. ط§ظˆ ظ‡ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط³ط± ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ† ط§ط³ط¨ط´ ط¢ظˆظٹط®طھ .
35 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ط´ظ…ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط®ظˆظ„ظ‰ ط¨ط±ط¯. ط§ظˆ ظ‡ظ… ع¯ظپطھ : ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ظٹط±طŒ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ط¨ط±.
36 - ط³ط¨ط· ط¨ظ† ط¬ظˆط²ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط± ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظٹظƒ ظ‚ظˆظ„ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط§طھظ„ط´ ط³ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ (ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯).
ظ‚ظˆظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­طµظٹظ† ط¨ظ† ظ†ظ…ظٹط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط¨طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ طھظٹط± ط²ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ط± ط±ط§ ط§ط² ع¯ط±ط¯ظ† ط§ط³ط¨ط´ ط¢ظˆظٹط®طھ طھط§ ط¨ط¯ظٹظ† ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯طŒ طھظ‚ط±ط¨ ط¬ظˆظٹط¯. ظ…ظ‡ط§ط¬ط± ط¨ظ† ط§ظˆط³ طŒ ظƒط«ظٹط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط± ط¨ظ† ط°ظ‰ ط§ظ„ط¬ظˆط´ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¯ط±ط³طھ طھط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط§طھظ„ط´ ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ظ…ط´ط§ط±ظƒطھ ط´ظ…ط±.(1)
ط¯ظپط§ط¹ ط§ط³ط¨ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ 
37 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظ…ط®ظ†ظپ ع¯ظˆظٹط¯:
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ ط§ط³ط¨ط´ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظپط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط³ظˆط§ط±ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¬ظ‡ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط²ظٹظ† ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ظ„ع¯ط¯ ظƒظˆط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ع†ظ‡ظ„ ظ†ظپط± ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ† ط±ط§ ظƒط´طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ظˆط§ظ† ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ظٹظ‡ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط³ظ… ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظٹط¯.
38 - ط·ط¨ط±ظ‰ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظ…ط®ظ†ظپ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظˆظ‚طھظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ 33طŒ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ 34 ط¶ط±ط¨طھ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ط¨ط¯ظ†ط´ ظٹط§ظپطھ ط´ط¯.
39 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ :
ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ظٹطµط¯ ظˆ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ†ط¯ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ طھظٹط± ط¨ط± ط¨ط¯ظ† ط¯ط§ط´طھ . ظ†ظٹط² 360 ط¬ط±ط§ط­طھ ظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ†ظٹط² 33 ط¶ط±ط¨طھ طŒ ط؛ظٹط± ط§ط² طھظٹط±ظ‡ط§. ظ†ظٹط² 1900 ط²ط®ظ… ظ‡ظ… ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. طھظٹط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط²ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط«ظ„ طھظٹط±ظ‡ط§ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ط®ط§ط±ظ¾ط´طھ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ† طھظٹط±ظ‡ط§ ط¯ط± ط¬ظ„ظˆ ط¨ط¯ظ† ط¨ظˆط¯.
40 - ط·ط¨ط±ظ‰ ط´ظٹط¹ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ 33 ط¶ط±ط¨طھ ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ 44 ط¶ط±ط¨طھ ط´ظ…ط´ظٹط± ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظٹط´ ط§ط² 110 ظ¾ط§ط±ع¯ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط«ط± ط¶ط±ط¨طھ ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ طھظٹط± ط¨ظˆط¯ ظˆ 120 ظ‡ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظپطµظ„ ظ‡ظپطھظ… : ط¯ظپظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ 
1 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ع†ظˆظ† ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظƒظˆع†ظٹط¯طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ط§ط¶ط±ظٹظ‡ ط³ط§ظƒظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ ط¬ط³ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ‚ط¨ط± ط§ظˆط³طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ط±ط´ â€چ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط±ط§ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ¾ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظٹظƒط¬ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯. ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط؛ط§ط¶ط±ظٹظ‡ ظƒظ‡ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ‚ط¨ط± ط§ظˆط³طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯.
2 - ط§ط¨ظ† ظ†ظ…ط§ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط؛ط§ط¶ط±ظٹظ‡ ط³ظƒظˆظ†طھ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط§ط¬ط³ط§ط¯ ظ¾ط§ظƒ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† طھط±ط¨طھ ط§ط·ظ‡ط± ط¯ظپظ†ط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
3 - ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط­ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط¬ط§ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ط¯ظپظ† ط´ط¯. ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ط¨ط± ظ‚ط¨ط§ظٹظ„ ط¹ط±ط¨ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ…ط§ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظˆ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظٹظ… .
4 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط¬ط³ط§ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظ… ط؛ط§ط¶ط±ظٹظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯طŒ ظٹظƒ ط±ظˆط² ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط¯ط± طھظپ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯.
ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظٹط´طھط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط³ظپظٹط¯ظ‰ ط±ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯.
5 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ط²ظ‡ظٹط± ط¨ظ† ظ‚ظٹظ† ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯. ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ط¬ط±ظ‡ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ظˆ ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒظ† . ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ…ط¯ظ… ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط®ط§ظƒ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع¯ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ظ…ظ† طµط§ط­ط¨ ط®ظˆط¯ظ… ط±ط§ ظƒظپظ† ظƒظ†ظ… ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط±ظ‡ط§ ظƒظ†ظ… طں ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھظ… ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ط²ظ‡ظٹط± ع¯ظپطھظ… : ع¯ظپطھ : ط¢ظپط±ظٹظ† ! ظƒظپظ† ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط±ظˆ طµط§ط­ط¨ ط±ط§ ظƒظپظ† ظƒظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ظپظ† ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
6 - ظ…ط­ط¯ط« ظ‚ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط«ط§ط¨طھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¹طµظˆظ… ط±ط§ ط¬ط² ظ…ط¹طµظˆظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظ†ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¬ط² ط§ظ…ط§ظ… ط؛ط³ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ظ…ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ظ…ط´ط±ظ‚ ظپظˆطھ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظˆطµظ‰ ط§ظˆ ط¯ط± ظ…ط؛ط±ط¨ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط®ط¯ط§ ط¨ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ظˆ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
7 - ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ… . ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ظˆ ط§ط¨ظ† ط³ط±ط§ط¬ ظˆ ط§ط¨ظ† ظ…ظƒط§ط±ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط®ظ†ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھط´ ع¯ط°ط´طھ طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ظپطھ : ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط§ظ†طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ط§ظ…ط± ط¯ظپظ† ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¬ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ¾ط³ â€چ ط¨ع¯ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯ ظٹط§ ظ†ظ‡ طں ع¯ظپطھ : ط§ظ…ط§ظ… ط¨ظˆط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒط§ط± ط§ظˆ ط´ط¯طں ع¯ظپطھ : ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… . ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط§ظˆ ظƒط¬ط§ ط¨ظˆط¯طں ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط§ط³ظٹط± ط¨ظˆط¯! ع¯ظپطھ : ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظپظ‡ظ…ظ†ط¯ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط±ط¶ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظˆظپظ‡ ط¨ط¨ط±ط¯ طھط§ ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ط§ ط¯ظپظ† ظƒظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† طµط§ط­ط¨ ط§ظ…ط± ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ ط¨ط±ط³ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¹ظ‡ط¯ظ‡ ط¯ط§ط± ظƒظپظ† ظˆ ط¯ظپظ† ظ¾ط¯ط±ط´ â€چ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط¯ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ‡ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظ†ظ‡ ط§ط³ظٹط±. (3)
8 - طµظپط§ط± ظ‚ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ع†ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط±ظˆط­ ظƒظ‡ ط¯ط± ط´ط¨ ظ‚ط¯ط± ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯. ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ طھط§ ط²ظ…ظٹظ† ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظˆظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط؛ط³ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط§ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ‚ط¨ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¬ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ‚ط¨ط± ظ†ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ‚ط¨ط± ط´ط¯ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ع¯ظˆط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆط´ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ط®ظ†ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط´ط¯. ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظپط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظ¾ط³ ع¯ط±ظٹط³طھ طŒ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¯ظٹع¯ط± ط²ط®ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط§ظ†ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¯ظٹع¯ط± ط§ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ† ظ…ط§ط³طھ طŒ ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط§ظ„ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ . ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† طµط­ظ†ظ‡ ط±ط§ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ط› ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط§ظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط› ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ظ…ط«ظ„ ط¢ظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط› ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط³ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ…ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ ط› ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط› ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ظƒظ‡ ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط› ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ظˆظپط§طھ ظٹط§ظپطھ طŒ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ† طµط­ظ†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ…ط§ ط¬ط±ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯.
9- ظ…ظ‚ط±ظ… ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯طŒ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ط± ظƒط´طھع¯ط§ظ† ع¯ط±ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ط› ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ†ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط¨ظٹظ† ط¨ط¯ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط³ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¯ظپظ† ط§ظٹظ† ط§ط¬ط³ط§ط¯ ظ¾ط§ظƒ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ظˆ ظ…ط´ط®طµط§طھ ظ…ط¹ط±ظپظ‰ ظƒط±ط¯. ظ‡ط§ط´ظ…ظٹط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط´ظ†ط§ط³ط¯ظ†ط¯. ظ†ط§ظ„ظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط§ط´ظƒظ‡ط§ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ظ…ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط³ظٹظ„ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¨ظ„ظ†ط¯ ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ…ط­ظ„ ظ‚ط¨ط± ط¢ظ…ط¯طŒ ظƒظ…ظ‰ ط§ط² ط®ط§ظƒظ‡ط§ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯طھ ظ‚ط¨ط± ط­ط§ط¶ط± ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظˆ طµظ†ط¯ظˆظ‚ظ‰ ط´ظƒط§ظپطھظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯. ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط²ظٹط± ظƒظ…ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ„ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ طµط¯ظ‚ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ طŒ ظ…ط§ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… ظˆ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظƒط§ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط§ط´ ظƒظ†ظ†ط¯ ظ¾ظٹظƒط± ظ…ط·ظ‡ط± ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ‚ط¨ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ط¯طŒ طµظˆط±طھ ط¨ط± ط¢ظ† ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : (ط®ظˆط´ط§ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط± ظ¾ط§ظƒ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ ! ط¯ظ†ظٹط§ ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ طھط§ط±ظٹظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط¢ط®ط±طھ ط¨ط§ ظپط±ظˆط؛ ط¬ظ…ط§ظ„طھ ط±ظˆط´ظ† ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ ط´ط¨ طŒ ط¨ظٹط¯ط§ط±ظ‰ ظˆ ط؛ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† طھظˆ ط³ط±ط§ظ‰ ط¢ط®ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‰ . ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط§ط² ظ…ظ† طŒ ط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظˆ ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ظ†ظˆط´طھ : (ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط¹ط¨ط§ط³ ط±ظپطھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظ‡ط´طھ ط²ط¯ظ‡ طŒ ظˆ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯. ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط±ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظˆط³ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط®ط§ظƒ ط¨ط± ط³ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ‰ ظ‚ظ…ط± ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ! ط§ط² ظ…ظ† ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ! ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯!
ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ظ‚ط¨ط±ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظ‚ط¨ط± ظƒط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ â€چ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ظ…ظ† ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ظ…ط¬ط§ظ„ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ طھط§ ط¯ط± ط¯ظپظ† ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ط´ط§ط±ظƒطھ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ظˆ ط¬ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† طھط¹ظٹظٹظ† ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ ط¯ظˆ ع¯ظˆط¯ط§ظ„ ظƒظ†ط¯ظ†ط¯ط› ط¯ط± ط§ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط±ط§ ظˆ ط¯ط± ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§طµط­ط§ط¨ ط±ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط­ط± ط±ظٹط§ط­ظ‰ ط±ط§ ظ‚ط¨ظٹظ„ظ‡ ط§ط´ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ظٹظ†ظƒ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆط³طھ . ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط­ط§ط¶ط± ط¨ظˆط¯. ع†ظˆظ† ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط¬ط³ط§ط¯ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ (ط¯ظپظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظٹظƒ ط¬ط§) ط­ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظƒط§ظ† ط¨ط±ط¯.
ط§ط«ط± ط§ظ†ط¨ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
10 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط´ط¹ظٹط¨ ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ط§ظ† ط®ط²ط§ط¹ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط´طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط«ط± ظˆ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† طŒ ط§ط«ط± ط§ظ†ط¨ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط؛ط°ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹظˆظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط¨ظٹظ†ظˆط§ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯.
ط®ط±ظٹط¯ظ† ظ…ط­ظ„ ط¯ظپظ†  
11 - ط·ط±ظٹط­ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط·ط±ط§ظپ ظ…ط­ظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط± ط´ط±ظٹظپط´ â€چ ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ظٹظ†ظˆط§ ظˆ ط؛ط§ط¶ط±ظٹظ‡ ط¨ظ‡ 60 ظ‡ط²ط§ط± ط¯ط±ظ‡ظ… ط®ط±ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط®ط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط´ط±ط· ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظ‚ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ظ‡ظ†ظ…ط§ظٹظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ظ…ظ‡ظ…ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯.
ظ…ط­ظ„ ط¯ظپظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط±  
12 - ط§ط¨ظ† ظ†ظ…ط§ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط¯ظپظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط§ط®طھظ„ط§ظپ ط§ط³طھ . ط¨ط±ط®ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯. ط§ط² ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ† ط¬ظ…ظ‡ظˆط± ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط´ط¯. ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط±ط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯ظٹط¯. ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ…ط´ ط³ظ„ظٹظ… ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظƒظٹط³ظ‡ ع†ط±ظ…ظٹظ† ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ‰ ظƒظ† ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ظ†ط¬ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط§ط³طھ ع†ظˆظ† ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯طŒ ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط±ظ†ع¯ ظ…ط´ظƒظ‰ ط®ط¶ط§ط¨ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ…ط´ ع¯ظپطھ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ظˆط±. ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ¾ظٹع†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ظ…ط´ظ‚ طŒ ظƒظ†ط§ط±(ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظپط±ط§ط¯ظٹط³ طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ط±ط¬ ط³ظˆظ… ط§ط² ط³ظ…طھ ظ…ط´ط±ظ‚ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯.
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…طµط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ…ط¯ظپظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ظ†ط²ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…(ظ…ط´ظ‡ط¯ ط§ظ„ظƒط±ظٹظ… ظ†ط§ظ…ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ط› ط¨ظ‚ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆظ„ظ‰ ظ‚ظˆظ„ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط¹طھظ…ط§ط¯ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³ط± ط±ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ† ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¨ط¯ظ† ظ…ظ„ط­ظ‚ ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¬ط³ط¯ ط¯ظپظ† ط´ط¯.
13 - ط§ط¨ظ† ط¬ظˆط²ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط­ظ„ ط¯ظپظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ‚ظˆط§ظ„ظ‰ ط§ط³طھ . ظ…ط¹ط±ظˆظپطھط±ظٹظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‚ظˆظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط¯ظپظˆظ† ط§ط³طھ . ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظˆظٹط¯: ع†ظˆظ† ط³ط± ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط§طµ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ† ط±ط§ ط¬ظ„ظˆ ط§ظˆ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯. ط§ظˆ ط§ط² ط¨ظٹظ†ظ‰ ط³ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¨ط¹ط¯ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯.
ط´ط¹ط¨ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط±ظˆط§ظ† ط­ظƒظ… ط¯ط± ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ† ط³ط± ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط®ظˆط¯ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ† ظˆط± ظ…ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ظ‡ط§ظ†طھ ط¢ظ…ظٹط² ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ط¨ظ‡ ظٹط§ط¯ ط¯ظˆط±ط§ظ† ط¹ط«ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپطھظ… . ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ط§طµ ظٹط§ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط³ط¹ظٹط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ…ظٹط§ظ† طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹظˆظ† ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط¨ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ† ط´ط¹ط±ظ‰ ط·ظ†ط²ط¢ظ…ظٹط²طŒ ط§ط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯.
ظ‚ظˆظ„ ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظ…ط´ظ‚ ظ…ط¯ظپظˆظ† ط§ط³طھ . ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط­ظƒط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯: ط¯ط± ط®ط²ط§ظ†ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط± ط¯ظ…ط´ظ‚ ط³ط±ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظپظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط±(ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظپط±ط§ط¯ظٹط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ظ„ط§ط°ط±ظ‰ ظ‡ظ… ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ط± ط§ظˆ ط¯ط± ط¯ط§ط±ط§ظ„ط§ظ…ط§ط±ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط§ط³طھ . ظˆط§ظ‚ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ع†ظ†ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ظ‚ظˆظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ط±ظ‚ظ‡ طŒ ظƒظ†ط§ط± ظپط±ط§طھ طŒ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‰ ظ…ط´ظ‡ظˆط± ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ع¯ظپطھظ‡ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط± ظˆط±ط§ظ‚ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ (ظ…ظ‚طھظ„ط§ط³طھ . ع¯ظˆظٹط¯: ع†ظˆظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ظٹط²ظٹط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظ„ط§ظپظ‰ ط³ط± ط¹ط«ظ…ط§ظ† طŒ ظ†ط²ط¯ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† (ط§ط¨ظ‰ ظ…ط¹ظٹط· ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظ‚ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط³ط± ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ط³طھط§ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط³ط± ط±ط§ ط¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¯ظپظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ط¢ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط¬ط²ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¬ط§ظ…ط¹ ط´ط¯طŒ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¯ط±ط®طھ ط³ط¯ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط±ع¯ظ‡ط§ظٹظ‰ ط´ط¨ظٹظ‡ ط¨ط±ع¯ ظ†ظٹظ„ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط²ظ…ط³طھط§ظ† ظˆ طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ط³ط¨ط² ط§ط³طھ .
ظ‚ظˆظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ظ„ظپط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‰ ط¢ظ† ط³ط± ط±ط§ ط§ط² ط¨ط§ط¨ ط§ظ„ظپط±ط§ط¯ظٹط³ ط¨ظ‡ ط¹ط³ظ‚ظ„ط§ظ† ظˆ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط§ظ‡ط±ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¢ظ†ط¬ط§ط³طھ ظˆ ظ…ط²ط§ط± ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط­ط§ظ„ طŒ ط¢ظ† ط³ط± ظ…ط·ظ‡ط± ظ‡ط± ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط¯ظ„ظ‡ط§ ظˆ ظˆط¬ط¯ط§ظ†ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ط²ظ‡ط§ ظˆ ط®ط§ط·ط±ظ‡ ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظˆط³طھ . (1)
ظپطµظ„ ظ‡ط´طھظ… : ط­ظˆط§ط¯ط« ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… 
ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ† ط؛ط¨ط§ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ظˆ ظ†ط¯ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰  
1 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ†ط¯:
ط¯ط± ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط؛ط¨ط§ط±ظ‰ طھظٹط±ظ‡ ظˆ ط³ظٹط§ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط¯ظ‰ ط³ط±ط® ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯. ط­طھظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ظ¾ظ†ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط°ط§ط¨ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط³ط§ط¹طھظ‰ ط§ظٹظ† ظˆط¶ط¹ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ط´طھ . ط³ظ¾ط³ ع¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ط¨ط§ط± ط¨ط±ط·ط±ظپ ط´ط¯. (1)
2 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط³ط± ط§ط² ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط¬ط¯ط§ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط¹ط±ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظ†ط¯ط§ظٹظ‰ ط±ط³ظٹط¯: (ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ط³طھظ…ظƒط§ط± ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظˆ ظپط·ط± ظ…ظˆظپظ‚طھط§ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯! ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‚ظٹط§ظ… ظƒظ†ط¯. (2)
ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ظˆظپظ‚ ظ†ط´ط¯ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط·ط± ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظٹط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ط§ظ‡ طŒ ظ‡ظ„ط§ظ„ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ (ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط؛ظ„ط¨ ع†ظ†ظٹظ† ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯) ظٹط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ظ‡طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط­ظ‚ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط­ط§ظƒظ… ظ†ظٹط³طھظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظˆظپظ‚ ط¨ط§ ط§ط¯ط§ظ‰ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ظٹط¯ ظپط·ط± ظˆ ظ‚ط±ط¨ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ظٹط§ ط§ط¯ط§ظ‰ ظƒط§ظ…ظ„ طŒ ظٹط§ ظ…ط·ظ„ظ‚ طŒ ط¨ظ†ط§ط¨ط± ط§ظٹظ†ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط´ط±ط· ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظ‰ ط¢ظ† ط¨ط¯ط§ظ†ظٹظ… ظٹط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ظƒظ… طŒ ظ…ط®طµظˆطµ ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط§ط³طھ ظˆ ط§ظٹظ† ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ظ‚ظˆظٹطھط± ط§ط³طھ ظˆط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… . (3)
ط§ط³ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
3 - طµط¯ظˆظ‚ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط³ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط§ظƒظ„ ظˆ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظˆط¨ظٹط¯ ظˆ ط´ظٹظ‡ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹظ‡ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط³ط¨ ط¨ظ‰ ط³ظˆط§ط± ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ظپظ‡ظ…ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظپط±ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط²ط¯. ظˆط§ ظ…ط­ظ…ط¯ط§ظ‡ ! ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ط¨ط± طµط­ط±ط§ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . (1)
4 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظ„ط¨ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط³ط¨ طŒ ط³ظ… ظƒظˆط¨ط§ظ† ظˆ ط´ظٹظ‡ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ط¢ظ…ط¯ط› ط³ط± ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط²ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯. (2)
ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط³ط¨ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظٹظ…ظ‡ ع¯ط§ظ‡ طŒ ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظ†ظٹط² ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
5 - ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ط¨ط§ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ (ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ) ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط¨ط§ظٹط³طھ ظˆ ط¨ع¯ظˆ: ط§ط³ط¨ طھظˆ ط´طھط§ط¨ط§ظ† ظˆ ط´ظٹظ‡ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ظٹظ† ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط®ظٹظ…ظ‡ ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ط¢ظ…ط¯. ط²ظ†ط§ظ† ع†ظˆظ† ط§ط³ط¨ طھظˆ ط±ط§ ط®ط¬ط§ظ„طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ط²ظٹظ† ظˆط§عکع¯ظˆظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ع¯ظٹط³ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظˆ ط¨ط± طµظˆط±طھ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظˆ ط¹ط²طھ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ طھظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط´ظ…ط± ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ طھظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ط› ط®ظ†ط¬ط± ط¨ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ طھظˆ ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط®ظ†ط¬ط± ط¨ط± ط­ظ†ط¬ط±طھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط­ظˆط§ط³ طھظˆ ط§ط² ط­ط³ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ظ†ظپط³ظ‡ط§ظٹطھ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ع¯ط±ظپطھ طŒ ط³ط±طھ ط¨ط± ظپط±ط§ط² ظ†ظ‰ ط±ظپطھ طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†طھ ظ‡ع†ظˆظ† ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط§ط³ظٹط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط´طھط±ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظƒط¬ط§ظˆظ‡ ط¨ط§ ط؛ظ„ ظˆ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¨ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ع¯ط±ظ…ط§ظ‰ ط³ظˆط²ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط¯ط§ط®طھ طŒ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط´طھظ‡ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھظ‡ط§ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ط§ ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط§ط²ط§ط±ظ‡ط§ ع†ط±ط®ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ظ¾ط³ ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ع¯ظ†ظ‡ظƒط§ط±ط§ظ† ظپط§ط³ظ‚ ! ط¨ط§ ظƒط´طھظ† طھظˆ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ظ†ظ…ط§ط² ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ط±ط§ طھط¹ط·ظٹظ„ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط³ظ†ظ† ظˆ ط§ط­ظƒط§ظ… ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ‚ط¶ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط§ظٹظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ظˆظٹط±ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† ط±ط§ طھط­ط±ظٹظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط·ط؛ظٹط§ظ† ظˆ ط³ط±ظƒط´ظ‰ طھط§ط®طھظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ظˆ طµط§ط­ط¨ ط®ظˆظ† ط´ط¯طŒ ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ظ…ظ‡ط¬ظˆط± ع¯ط´طھ طŒ ظˆ ع†ظˆظ† طھظˆ ظ…ظ‚ظ‡ظˆط± ط´ط¯ظ‰ ط­ظ‚ ظƒظ†ط§ط± ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط´ط¯. ط¨ط§ ظپظ‚ط¯ط§ظ† طھظˆ طھظƒط¨ظٹط± ظˆ طھظ‡ظ„ظٹظ„ ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظˆ طھظ†ط²ظٹظ„ ظˆ طھط§ظˆظٹظ„ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ طھط؛ظٹظٹط± ظˆ طھط¨ط¯ظٹظ„ ظˆ ظƒظپط± ظˆ ظˆط§ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ط§ط­ظƒط§ظ… ظˆ ظ‡ظˆط³ظ‡ط§ ظˆ ع¯ظ…ط±ط§ظ‡ظٹظ‡ط§ ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ط·ظ„ظ‡ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ط´طھ .
ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھطھ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¬ط¯طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯طŒ ط§ط´ظƒط±ظٹط²ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§طھ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظ‡طھظƒ ط´ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†طھ ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ط§ظ†طھ ط±ط§ ط­ط±ظٹظ… ط´ظƒط³طھظ†ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط¢ط²ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¯ظ„ ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط±ط´ â€چ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طھط³ظ„ظٹطھط´ ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط؛ط¯ط§ط± ع¯ط´طھ . ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‚ط±ط¨ ط¨ط±ط§ظ‰ طھط³ظ„ظٹطھ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±طھ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ظ…ظ„ظƒظˆطھ ط§ط¹ظ„ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط¹ط²ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ ط´ط¯ طھ ط­ظˆط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط³ظٹظ„ظ‰ ط²ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط®ط§ط²ظ†ط§ظ† ط¢ظ† طŒ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط±ظ‡ ظ‡ط§طŒ ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ†ط´ طŒ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط§ظ… ظˆ ظ…ط´ط¹ط± ظˆ ط­ظ„ط§ظ„ ظˆ ط­ط±ط§ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯.
ط؛ط§ط±طھ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… 
6 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط§ط¨ط­ط± ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ظ„ظˆط§ط± ط§ط² طھظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯. ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³طھ ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ط¯ط± طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ظ…ط«ظ„ ط¯ظˆ ع†ظˆط¨ ط®ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط³طھط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† طŒ ع†ط±ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒط´ â€چ ظƒط±ط¯.
7 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¹ط±ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ط³ط­ط§ظ‚ ط¨ظ† ط­ظˆظٹظ‡ (ط­ظˆط¨ظ‡ ) ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط³ظ‰ ظ…ط¨طھظ„ط§ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظˆظ‡ط§ظٹط´ â€چ ط±ظٹط®طھ .
ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¯ط± ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ط­ط¶ط±طھ طµط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظ‰ ط§ط«ظٹط± طھظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ط§ظٹط¯: ط¯ط± ظ¾ظٹظƒط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط«ط± ط³ظ‰ ظˆ ط³ظ‡ ظ†ظٹط²ظ‡ ظˆ ط³ظ‰ ظˆ ع†ظ‡ط§ط± ط¶ط±ط¨طھ ط´ظ…ط´ظٹط± ظٹط§ظپطھظ†ط¯.
ط´ظ„ظˆط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط­ط± ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ط¨ط±ط¯. ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط²ظ…ظٹظ†ع¯ظٹط± ظˆ ظپظ„ط¬ ط´ط¯. ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ â€چ ط±ط§ ط§ط®ظ†ط³ ط¨ظ† ظ…ط±ط«ط¯ ط¨ط±ط¯ ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ط¬ط§ط¨ط± ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط§ظˆط¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ط¯ع†ط§ط± ط³ظپط§ظ‡طھ ع¯ط´طھ . ظƒظپط´ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط§ط³ظˆط¯ ط¨ظ† ط®ط§ظ„ط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط¬ط¯ظ„ ط¨ظ† ط³ظ„ظٹظ… ظƒظ„ظٹظ… ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط§ظ†ع¯ط´طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط¨ط±ظٹط¯. ظ‡ظ… ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط®طھط§ط± ط¯ط³طھع¯ظٹط±ط´ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ ط؛ظ„طھظٹط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯. ظ‚ط·ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط² ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ظ‚ظٹط³ ط¨ظ† ط§ط´ط¹ط« ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯. ط²ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒظˆطھط§ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط¯ط§ظ…ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ظ…ط®طھط§ط± ط¢ظ† ط²ط±ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظٹط¹ظ†ظ‰ ط§ط¨ظ‰ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط¨ط®ط´ظٹط¯. ط´ظ…ط´ظٹط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¬ظ…ظٹط¹ ط¨ظ† ط®ظ„ظ‚ ط§ط²ط¯ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ طھظ…ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط³ظˆط¯ ط¨ظ† ط­ظ†ط¸ظ„ظ‡ . ط¯ط± ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپظ„ط§ظپط´ ظ†ظ‡ط´ظ„ظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط²ظƒط±ظٹط§ ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط± ط­ط¨ظٹط¨ ط¨ظ† ط¨ط¯ظٹظ„ ط±ط³ظٹط¯. ط§ظٹظ† ط´ظ…ط´ظٹط± ط؛ط§ط±طھ ط´ط¯ظ‡ ط؛ظٹط± ط§ط² ط°ظˆط§ظ„ظپظ‚ط§ط± ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ظ…ط­ظپظˆط¸ ظˆ ط°ط®ظٹط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ط´ظٹط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط§ط² ط°ط®ط§ظٹط± ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ . ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ‡ظ… ط­ظƒط§ظٹطھ ط§ط² ط¯ط±ط³طھظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ع¯ظپطھظٹظ… ط¯ط§ط±ط¯.
8 - طµط¯ظˆظ‚ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط² ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط´ط¯طں ظˆ ع¯ظپطھظ… ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… ط§ط² ط§ظ†ع¯ط´طھط´ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظˆطµظ‰ ط®ظˆط¯ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظ†ع¯ط´طھ ط§ظˆ ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ…طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظ¾ط±ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط³ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ… .
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظˆظٹط¯: ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ط®ط¯ظ…طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظ† ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯. ط¯ط± ط§ظ†ع¯ط´طھط´ â€چ ط§ظ†ع¯ط´طھط±ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ†ظ‚ط´ ظ†ع¯ظٹظ† ط¢ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯:
(ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ط¯ظ‡ ظ„ظ„ظ‚ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط¬ط¯ظ… ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ .
9- ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظƒظ†ط¯ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط´ط¨ظƒظ„ط§ظ‡ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ†ط³ ط®ط² ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط§ظ… ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ط±ط¯ طھط§ ط®ظˆظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط´ظˆظٹط¯ ط²ظ†ط´ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ظ‰ طں
ط¨ط±ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ! ط®ط¯ط§ ظ‚ط¨ط±طھ ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¢طھط´ ظƒظ†ط¯! ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ط®ط´ظƒ ط´ط¯ ظˆ طھط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظپظ‚ظٹط± ظˆ ط¨ط¯ط­ط§ظ„ ظ…ط§ظ†ط¯.
10 - ط§ط¨ظˆ ظ…ط®ظ†ظپ ع¯ظˆظٹط¯:
ظƒظ†ط¯ظ‰ ظƒظ„ط§ظ‡ط®ظˆط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط¨ط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ‡ط®ظˆط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ ط› ط®ظˆظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط´ظˆظ‰ . ط²ظ†ط´ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ! ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ‰ ظˆ ط³ظ„ط§ط­ط´ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ‰ !طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ظٹع¯ط± طھظˆ ط´ظˆظ‡ط± ظ…ظ† ظ†ظٹط³طھظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ‡ظ„ طھظˆ ظ‡ط³طھظ… ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ† ظˆ طھظˆ ط²ظٹط± ظٹظƒ ط³ظ‚ظپ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط²ظٹط³طھ . ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¬ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ظٹظ„ظ‰ ط¨ط²ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط§ط² ع†ظ†ع¯ط´ ع¯ط±ظٹط®طھ ظˆ ط¯ط³طھ ظƒظ†ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط® ط¯ط± ط®ظˆط±ط¯.
ط²ظ†ط´ ط¨ط± ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط±ط§ ط§ط² ظ…ع† ظ‚ط·ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظپظ‚ظٹط± ط¨ظˆط¯ طھط§ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ . (4)
11 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط§ط² ط§ط¨ظ† ط±ط¨ط§ط­ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ…ط±ط¯ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯. ط¹ظ„طھ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ظٹظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ‡ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯ظ… ظˆ ظ†ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ظˆ ظ†ظ‡ طھظٹط± ط§ظپظƒظ†ط¯ظ… . ع†ظˆظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھظ… ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط¹ط´ط§ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ… . ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظƒط³ظ‰ ط³ط±ط§ط؛ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ط¬ط§ط¨طھ ظƒظ† . ع¯ظپطھظ… : ظ…ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ع†ظ‡ ظƒط§ط±طں ظ…ط±ط§ ظƒط´ط§ظ† ظƒط´ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ط±ط¯. ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظٹظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ طŒ ط¢ط³طھظٹظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط­ط±ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھ . ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط±ط´ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ط´ â€چ ط¢طھط´ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط³طھط´ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ظ†ظ‡ ع¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´طھ . ظٹظƒ ط¶ط±ط¨طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط²ط¯طŒ ظˆط¬ظˆط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ط§ط² ط¢طھط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… ظˆ ط²ط§ظ†ظˆ ط²ط¯ظ‡ ع¯ظپطھظ… : ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ط¬ظˆط§ط¨ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ ظˆ ط³ظƒظˆطھظ‰ ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط³ط± ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§! ط­ط±ظ…طھظ… ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ‰ طŒ ط¹طھط±طھظ… ط±ط§ ظƒط´طھظ‰ طŒ ط­ظ‚ ظ…ط±ط§ ظ…ط±ط§ط¹ط§طھ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ ظˆ ظƒط±ط¯ظ‰ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ !
ع¯ظپطھظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ†ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¯ظ‡ ط§ظ… ظˆ ظ†ظ‡ طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ظˆظ„ظ‰ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ظ„ط´ظƒط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ‰ . ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط¨ظٹط§. ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط±ظپطھظ… . طھط´طھظ‰ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط¨ظˆط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط®ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط³طھ . ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆظ† ط¨ط± ع†ط´ظ…ظ… ط³ط±ظ…ظ‡ ظƒط´ظٹط¯. ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… ظˆ طھط§ ظƒظ†ظˆظ† ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… . (1)
12 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ط±ط¯ظ‰ ظ†ط§ط¨ظٹظ†ط§ ظˆ ط¨ظ‰ ط¯ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ط§ط² ط¬ظ‡ظ†ظ… ظ†ط¬ط§طھظ… ط¨ط®ط´ . ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¹ظ‚ظˆط¨طھظ‰ ط¨ط± طھظˆ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› طھظˆ ط¯ط± ظ†ط¬ط§طھ ط§ط² ط¢طھط´ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ظˆظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط´ظ„ظˆط§ط± ظˆ ط¨ظ†ط¯ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¨ط± ظˆظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… . ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ط؛ط§ط±طھط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ع¯ط´ط§ظٹظ… طŒ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ظ„ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ . ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¢ظ† ط¯ط³طھ ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ظٹط¯ظ… . ط®ظˆط§ط³طھظ… ط´ظ„ظˆط§ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط²ظ„ط²ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… . طھط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ط±ظ‡ط§ ظƒط±ط¯ظ… . ط®ظˆط§ط¨ظ… ط±ط¨ظˆط¯. ظ…ظٹط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯ظ… . ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط³ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¢ظ† ط³ط± ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط±ظ… ! ط®ط¯ط§ ط¨ظƒط´ط¯ط´ط§ظ† ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ع¯ظˆظٹط§ ط¢ظ† ط¬ط³ط¯ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ…ط±ط§ ط´ظ…ط± ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ط¯ط³طھظ… ط±ط§ ط§ظٹظ† ط®ظپطھظ‡ (ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯) ظ‚ط·ط¹ ظƒط±ط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ ط¯ط³طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…طھ ط±ط§ ظƒظˆط± ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط®طھ ط§ظپظƒظ†ط¯. ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… . ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ظٹط² ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طŒ ط¯ط³طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹظ… ظ‡ظ… ط§ط² ظƒط§ط± ط§ظپطھط§ط¯. ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط®طھ ط§ظپظƒظ†ط¯. ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯ظ… . ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… طŒ ط¯ط³طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹظ… ظ‡ظ… ط§ط² ظƒط§ط± ط§ظپطھط§ط¯. ط§ط² ظ†ظپط±ظٹظ† ط§ظˆ ط¬ط² ط¯ظˆط²ط® ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(2)
13 - ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ طŒ ط§ط² ط³ط¹ظٹط¯! ظ…ط³ظٹط¨ ع†ظ†ظٹظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ع†ظˆظ† ط³ط±ظˆط± ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ط³ط§ظ„ ط¨ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط§ظٹط§ظ… ط­ط¬ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ظ†ظٹطھ ط®ظˆط¯ ط¨ط±ظˆظˆ ط­ط¬ ط¨ع¯ط²ط§ط±. ط­ط¬ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ… . ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط·ظˆط§ظپ طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ظˆ ظ¾ط§ظٹط´ ظ‚ط·ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ط´ ط³ظٹط§ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظƒط¹ط¨ظ‡ ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط§ظٹظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ! ظ…ط±ط§ ط¨ط¨ط®ط´ طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظپظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظٹط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظپط±ظٹط¯ع¯ط§ظ†طھ ظ‡ظ… ط´ظپط§ط¹طھ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط³ط¨ط¨ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ… ظ…ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ظ‰ .
ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظٹط¨ ع¯ظˆظٹط¯: ط·ظˆط§ظپ ظ…ظ† ظˆ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† طھظ…ط§ظ… ط´ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ظˆ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظٹظ… ظˆ ع¯ظپطھظٹظ… : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ! ط§ع¯ط± ط´ظٹط·ط§ظ† ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط§ظٹط¯ ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ظ…ط§ظٹظˆط³ ط¨ط§ط´ظ‰ . طھظˆ ظƒظٹط³طھظ‰ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ط§ظ†طھ ع†ظٹط³طھ طں ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯ظ… ! ظ…ظ† ط®ظˆط¯ظ… ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظˆ ط¬ظ†ط§ظٹطھظ… ط±ط§ ط¨ظ‡طھط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… . ع¯ظپطھظٹظ… : ط¨ط±ط§ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط§ط² ع¯ظˆ. ع¯ظپطھ : ظ…ظ† ط´طھط±ط¨ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط³ظپط±ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ط¯. ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆط¶ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھ . ط¨ظ†ط¯ ط´ظ„ظˆط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط±ط§ ط®ظٹط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ظƒط§ط´ ظ…ط§ظ„ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظˆ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ظ…ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… . ط´ط¨ ظƒظ‡ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ ط§ط² ط¬ط§ظٹظ… ط¨ط±ط¢ظ…ط¯ظ… . ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ط±ط§ ظ†ظˆط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ط› ظƒط´طھع¯ط§ظ† ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ط² ط³ط±ط´طھ ظ¾ظ„ظٹط¯ ط®ظˆط¯ظ… ظٹط§ط¯ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ ط§ظپطھط§ط¯ظ… . ع¯ظپطھظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ظ… ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ ط´ظ„ظˆط§ط± ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط´ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ… . ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طھط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط³ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ¾ظٹظƒط±ظ‰ ط¨ظ‰ ط³ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ظ†ظˆط±ط´ طھط§ط¨ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظˆظ† ط®ظˆط¯ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ط§ط¯ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظˆط±ط²ظٹط¯ظ†ط¯. ع¯ظپطھظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ظٹظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط´ظ„ظˆط§ط±ط´ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ…ظˆ ط¯ط³طھ ط¨ط±ط¯ظ… طھط§ ط¨ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ع¯ط±ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ط²ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ع¯ط±ظ‡ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ… . ظ†ظپط³ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظ…ط±ط§ ظˆط§ط¯ط§ط´طھ طھط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط´ظƒط³ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ† ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ع† ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ ظƒظ†ط§ط± ط¨ط²ظ†ظ… . ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ†ط¯ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط³طھ ع†ظ¾ط´ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ع† ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ ظƒظ†ط§ط± ط¨ط²ظ†ظ… . ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ†ط¯ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط³طھ ع†ظ¾ط´طھ ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ ظˆ ظ†طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ظ… . ط¨ط§ ط¢ظ† ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط³طھ ع†ظ¾ط´ ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ظ†ط¯ ط¬ط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ… . ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¨ظ†ط¯ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ظ…ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… طŒ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ„ط±ط²ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ طµط¯ط§ظ‰ ط´ظٹظˆظ† ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ! ظˆط§ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ! ظˆط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط؛ط±ظٹط¨ ! ظ¾ط³ط±ظ… ! طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ†ط´ظ†ط§ط®طھظ†ط¯طھ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ ظ…ظ†ط¹ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ع†ظ†ظٹظ† ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظٹظ‡ظˆط´ ط´ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ†ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ… . ط³ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظˆ ظٹظƒ ط²ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط´طھ ط³ط± ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ¾ط± ط§ط² ط¢ط¯ظ…ظ‡ط§ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط´ط¯. ظٹظƒظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ! ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھ ظپط¯ط§طھ ! ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط´ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط± ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط¯ط§ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ„ط¨ظٹظƒ ظٹط§ ط¬ط¯ط§ ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ظٹط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† ! ظ…ط§ط¯ط± ط¬ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط²ظ‡ط±ط§! ط¨ط±ط§ط¯ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ط³ظ…ظˆظ…ظ… ! ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ…ط§! ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط¬ط¯ط§! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط²ظ†ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ…ط§ظ† ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظƒظˆط¯ظƒط§ظ†ظ…ط§ظ† ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ط¨ط± طھظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ط¨ط§ ظ…ط§ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظˆط± ط§ظˆ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ظ†ط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ط§ظ…طھ طھظˆ ط¨ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طں ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ ط§ط² ط®ظˆظ† ظ…ط­ط§ط³ظ†ط´ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ظ…ط§ظ„ظ… ظˆ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھ ط®ط¶ط§ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ† ط› ظ…ط§ ظ‡ظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… . ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط² ط®ظˆظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¢ط¨ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯: ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ظˆ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ† ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ط§ظ„ظٹط¯ظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ط­ط³ظٹظ† ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ…ظ† ط³ط®طھ ط§ط³طھ طھظˆ ط±ط§ ط³ط± ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط®ظˆظ†ظٹظ† ع†ظ‡ط±ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ع¯ظ„ظˆظٹظ‰ ط®ظˆظ†ظٹظ† ظˆ ط¨ظ‡ ط±ظˆ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط´ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹط§ط¨ط§ظ† طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ط¯ ظˆ طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط´ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ . ظپط±ط²ظ†ط¯ظ… ! ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ظˆ ع†ظ¾ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯طں
ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¬ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±! ط´طھط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆط¶ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ… طŒ ط¹ظ„ط§ظ‚ظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¨ظ†ط¯ ط´ظ„ظˆط§ط±ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط§ظˆ ط¨ط§ط´ط¯. ع†ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ… ط§ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ… . ع†ظˆظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ط§ظˆ ط¯ط± ط¨ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯. ظ¾ظٹظƒط± ط¨ظ‰ ط³ط± ظ…ط±ط§ ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط¨ظ†ط¯ ط¨ط± ط´ظ„ظˆط§ط± ظ…ظ† ط§ط³طھ . ظ…ظ† ع¯ط±ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظٹط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¨ظ†ط¯ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹظƒ ع¯ط±ظ‡ ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯.
ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ… . ط´ظ…ط´ظٹط± ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظٹط§ظپطھ ظˆ ط¯ط³طھظ… ط±ط§ ط¨ط±ظٹط¯ ظˆ ع¯ط±ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒط±ط¯. ط¨ط§ ط¯ط³طھ ع†ظ¾ظ… ط¨ظ†ط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ… طھط§ ط¨ط§ط² ظ†ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ظˆط±طھظ… ظ†ظ…ط§ظٹط§ظ† ظ†ع¯ط±ط¯ط¯. ط¯ط³طھ ع†ظ¾ظ… ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ظٹط¯. ع†ظˆظ† ط®ظˆط§ط³طھ ط¨ظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ع¯ط´ط§ظٹط¯ ظˆط¬ظˆط¯ طھظˆ ط±ط§ ط­ط³ ظƒط±ط¯ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ .
ع†ظˆظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظƒظ„ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طھ ط¨ط´ط¯طھ ع¯ط±ظٹط³طھظˆ ط¨ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط´طھط±ط¨ط§ظ† ! ظ…ط±ط§ ط¨ط§ طھظˆ ع†ظ‡ ظƒط§ط±طں ط¯ط³طھط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط±ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظˆ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† طھط¨ط±ظƒ ط¬ط³طھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¢ظٹط§ ط¢ظ† ط°ظ„طھ ظˆ ط§ظ‡ط§ظ†طھظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¹ظ„ظˆظ†ظ‡ط§ ط±ظˆط§ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظƒط§ظپظ‰ ظ†ظٹط³طھ طں ط­ط±ظ…طھ ط²ظ†ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط´ظƒط³طھظ†ط¯. ط®ط¯ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§طھ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ط®ط±طھ ط³ظٹط§ظ‡ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظ‡ط§ ظˆ ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹطھ ط±ط§ ظ‚ط·ط¹ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ع¯ط±ظˆظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ ط±ط§ ط±ظٹط®طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط®ط¯ط§ ع¯ط³طھط§ط®ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‡ظ†ظˆط² ظ†ظپط±ظٹظ† ط§ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ†ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط§ظ†ظ… ظپظ„ط¬ ط´ط¯ ظˆ ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ظ… ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ… ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط´ط¨ طھظٹط±ظ‡ طŒ ط³ظٹط§ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… . ط§ظƒظ†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط´ظپط§ط¹طھ ط¨ط·ظ„ط¨ظ… ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط±ط§ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ط®ط´ظˆط¯.
ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ظˆ ط¨ط§ ظ„ط¹ظ† ط¨ط± ط§ظˆطŒ ط®ط¯ط§ طھظ‚ط±ط¨ ظ…ظ‰ ط¬ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¬ظ†ط§ظٹطھظ‰ ظƒظ‡ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھ ط¨ط³ ط§ط³طھ ط§ظ‰ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ! (ظˆ ط³ظٹط¹ظ„ظ… ط§ظ„ط°ظٹظ† ط¸ظ„ظ…ظˆط§ ط§ظ‰ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظٹظ†ظ‚ظ„ط¨ظˆظ†
ط؛ط§ط±طھ ظˆ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ† ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ 
14 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط±ط§ ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط´ط¹ط± ظ‡ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ع¯ظپطھ : ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒظ†ظٹط¯. ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط­طھظ‰ ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ع¯ظˆط´ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ط®ظˆط§ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظˆط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط²ط®ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¨ط± ط³ط± ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± طھظ† ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظ†ط²ط§ط¹ ط¨ظˆط¯ ظ†ط²ط§ط¹ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ظ‚ظٹط³ ط¨ظ† ط§ط´ط¹ط« طŒ ظ‚ط·ظٹظپظ‡ ط§ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡(ظ‚ظٹط³ ظ‚ط·ظٹظپظ‡ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ط¯. ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ط²ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط³ظˆط¯طŒ ظƒظپط´ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط§ط³ط¨ظ‡ط§ ظˆ ط´طھط±ظ‡ط§ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
16 - ط§ط¨ظ† ظ†ظ…ط§ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ط§ط±طھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ط³ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ط±ظˆط³ط±ظ‰ ط§ط² ط³ط±ظ‡ط§ ظˆ ط§ظ†ع¯ط´طھط± ط§ط² ط§ظ†ع¯ط´طھظ‡ط§طŒ ع¯ظˆط´ظˆط§ط±ظ‡ ط§ط² ع¯ط´ظˆظ‡ط§ ظˆ ط®ظ„ط®ط§ظ„ ط§ط² ظ¾ط§ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط³ط¨ط³ ظ¾ظٹط´ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ع†ط§ط± ط§ط² ط³ط±ط´ ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ„ط¨ط§ط³ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط³طھط®ظˆط´ ط¨ط§ط¯ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ط¨ط§ط²ظٹع†ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ طھظ‚ط¯ظٹط± ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‡ط§ ط¨ط²ط±ع¯ (ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظˆظ‰ ط§ط´ط¹ط§ط±ظ‰ ط§ط² ط­ط³ظ† ط¨ظ† ط¶ط­ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط؛ظ…ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¹ط²ظٹط²ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظ…ط±طھط¨ط· ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.)
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط¨ظƒط± ط¨ظ† ظˆط§ط¦ظ„ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ ظˆط³ط§ظٹظ„ ط؛ط§ط±طھ ط´ط¯ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط¨ظƒط±! ط¢ظٹط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں! ط­ظƒظ…ظ‰ ط¬ط² ط§ط² ط¢ظ† ط®ط¯ط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ‡ظ„ط§ ط§ظ‰ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظ…طµط·ظپظ‰ ...! ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ظ†ظˆط± ع†ط´ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ظ‡ط±ط§ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯طŒ ط­ط³ط±طھ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظˆط­ظ‡ ع¯ط± ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ† ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ† . ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¢طھط´ ط²ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹط²ط§ظ† ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. (2)
 

ط¢طھط´ ط¨ظ‡ ط¢ط´ظٹط§ظ†ظ‡ ظ…ط±ط؛ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯
 
ع¯ظٹط±ظ… ظƒظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ طŒ ط®ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ„ ط¹ط¨ط§ ظ†ط¨ظˆط¯
 
17 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¹ط±ط§ظ‚ طŒ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھ ع¯ط±ظٹظ‡ ط²ظٹظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… طں ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط±ط¯.
18 - طµط¯ظˆظ‚ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط؛ط§ظ†ظ…ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ…ط§ ط´ط¯. ظ…ظ† ط¯ط®طھط± ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¨ظˆط¯ظ… ظƒظ‡ ط¯ظˆ ط®ظ„ط®ط§ظ„ ط·ظ„ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظ¾ط§ظ‡ط§ظٹظ… ط¨ظˆط¯. ط§ظˆ ط®ط¯ط§!طں ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ†ظƒظ†ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط§ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ! ع¯ظپطھظ… : ط®ظˆط¨ ط؛ط§ط±طھظ… ظ†ظƒظ† .
ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ طھط±ط³ظ… ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط¨ط±ط¯. ع¯ظˆظٹط¯: ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯ ط؛ط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± طھظ†ظ…ط§ظ† ط¨ظˆط¯.
19 - ط§ط¨ظ† ط¬ظˆط²ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط²ظٹظˆط±ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط§ ظ„ط®طھ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
20 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ط§ط² ظ‚ظˆظ„ ط±ط§ظˆظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط¯ط®طھط± ط§ط² ط·ط±ظپ ط®ظٹظ…ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯. ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط¯ط®طھط±! ط³ط±ظˆط±طھ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯! ط¢ظ† ط¯ط®طھط± ع¯ظˆظٹط¯: ط´ظٹظˆظ† ظƒظ†ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط²ظ†ط§ظ† ط±ظپطھظ… . ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ… ط±ظˆ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ظ…ظ† ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظپط؛ط§ظ† ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯.
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¯ط± ط؛ط§ط±طھ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ط§ظ„طھ ط¨ظ‡ ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯طŒ ط­طھظ‰ ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھظ†ط¯. ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط­ط±ظٹظ… ط±ط³ط§ظ„طھ طŒ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظˆ ظ†ط§ظ„ط§ظ† ط¯ط± ظپط±ط§ظ‚ ط­ط§ظ…ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظˆظٹط¯: ط²ظ†ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط¨ظƒط± ط¨ظ† ظˆط§ط¦ظ„ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط¯ط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ظˆط¯ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط؛ط§ط±طھ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¯ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط´طھط§ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¢ظ„ ط¨ظƒط±! ط¢ظٹط§ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طں! ط¬ط² ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظ‰ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ط´ظˆظ‡ط±ط´ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ ط¢طھط´ â€چ ط§ظپط±ظˆط®طھظ†ط¯.
21 - ظ†ظٹط² ع¯ظˆظٹط¯:
ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆط§ط®ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط³ط§ط±طھ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯. ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط§ ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ع†ظ†ط§ظ† ط®ظˆط§ط±ظ‰ ظˆ ط´ظƒط³طھع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ظ„ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط¢ظ† ط´ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµط¨ط­ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط§ظ…ظٹط§ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط؛ط±ظٹط¨ط§ظ†ظ‡ ظƒظˆع† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ظٹط´طھط± ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ طھط§ ظ†ط²ط¯ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ظ‰ ط¯ظٹظ† ظˆ ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظƒط§ظپط± ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ طŒ ط³ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ„ط­ط§ط¯ ظˆ ط¹ظ†ط§ط¯ طھظ‚ط±ط¨ ط¬ظˆظٹظ†ط¯. (4)
22 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ط§ط² ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط¨ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط؛ط§ط±طھ ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ â€چ ظ†ط²ط§ط¹ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط´ط¯طھ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ظˆظ‰ ظپط±ط´ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯. ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط¨ط§ ط´ظ…ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ†ط¯: ط¢ظٹط§ ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط± ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ طں ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… : ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¢ظٹط§ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طں ط§ظٹظ† ظٹظƒ ظƒظˆط¯ظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±. ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ط§ط·ط±ط§ظپ ط§ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ظ… . ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¢ظ…ط¯. ط²ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ†ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ع¯ظپطھ : ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…طھط¹ط±ط¶ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط± ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ط²ظ†ط§ظ† ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯: ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط؛ط§ط±طھ ط´ط¯ظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ طھط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ¾ظˆط´ط§ظ†ظ†ط¯. ع¯ظپطھ : ظ‡ط± ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظٹظ†ط§ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ظٹط§ظˆط±ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ‡ظٹع† ظƒط³ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ط§ظ…ظˆط± ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط³ط§ط®طھ طھط§ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ط±ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط¯ ط±ظپطھط§ط±ظ‰ ظ†ط´ظˆط¯.
23 - ط§ط¨ظ† ظƒط«ظٹط± ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ ط§ط² ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط´ظ…ط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظƒظ‡ ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ظƒط´ط¯طŒ ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ع¯ط°ط§ط´طھ . ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظƒط³ظ‰ ظˆط§ط±ط¯ ط®ظٹظ…ظ‡ ط²ظ†ط§ظ† ظ†ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ط§ظٹظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط±ط§ ظ†ظƒط´ط¯ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط¨ط±ط¯ظ‡ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ع†ظٹط²ظ‰ ط¨ط± ظ†ع¯ط±ط¯ط§ظ†ط¯.

 


next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation