بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقتل امام حسین (علیه السلام ), جواد محدثى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ± -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ´ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ² -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ³ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ· -
 

 

 
 

ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )

ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ : ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ…
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط¬ظˆط§ط¯ ظ…ط­ط¯ط«ظ‰

- غ±غ² -


ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ظ¾ط§ظٹظٹظ† ط¢ظ…ط¯. ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ظ…ظ‡ط§ط¬ط±ط§ظ† ظˆ ط§ظ†طµط§ط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹظ‚ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ظƒظ‡ ظƒط¹ط¨ ط§ظ„ط§ط­ط¨ط§ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ط§ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط®ط± ط§ظ„ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ . ط§ظپط²ظˆط¯: ط¢ط±ظ‰ طŒ ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظپطھظ†ظ‡ ظ‡ط§طŒ ظپطھظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط±ع¯ط² ظپط±ط§ظ…ظˆط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظپط³ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ط¨ظٹط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ط´ظ…ط§ ظ‡ظ… ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط› ظپط³ط§ط¯ ط¯ط± ط¯ط±ظٹط§ ظˆ ط®ط´ظƒظ‰ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(340) ط¢ط؛ط§ط² ط§ظٹظ† ظپط³ط§ط¯طŒ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ‡ط§ط¨ظٹظ„ ظˆ ط®ط§طھظ…ظ‡ ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ ظƒط¹ط¨ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظƒظˆع†ظƒ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظٹط¯.
ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ط± ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط±ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ع¯ط±ظٹط³طھظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ‡ظ… ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯طں ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ط³ط±ط®ظ‰ ط§ط² ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ ط¢ظ† ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯طŒ ط¨ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط³ط±ط®ظ‰ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط´ط¯: ط§ظ‰ ط§ط¨ظˆط§ط³ط­ط§ظ‚ ! ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ع¯ ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظƒط±ط¯طں ظƒط¹ط¨ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§! ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† طŒ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³طھظ… ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظˆطµظٹطھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ظٹظ‡ ط®ط´ظ†ظˆط¯ظ‰ ط¯ظ„ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ط³طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯. ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ظƒط¹ط¨ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹظ‡ ط´ط§ظ† طھط§ ط§ط¨ط¯ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ…ط¯ظپظ† ط§ظˆطŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ظ‡ ظ…ط­ظ„ ظ…ظƒظ‡ طŒ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ط¨ظٹطھ ط§ظ„ظ…ظ‚ط¯ط³ طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ط³طھ . ظ‡ظٹع† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ط§ط³طھ . ظ‡ط± ط±ظˆط² ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¨ط§ ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯ظ† ط²ظٹط§ط±طھط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط´ط¨ ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظٹط§ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظ‡ط²ط§ط± ظپط±ط´طھظ‡ ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯. ظپط¶ط§ظٹظ„ ط§ظˆ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط­ط³ظٹظ† ط°ط¨ط­ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† طŒ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‚طھظˆظ„ ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ط¯ط± ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ط§ط³طھ : ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ط±ط®ط´ط§ظ† ظ…ط¸ظ„ظˆظ… طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط±ظˆط²طŒ ط¢ظپطھط§ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط´ط¨ طŒ ظ…ط§ظ‡ ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط¸ظ„ظ…طھ ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… طھط¯ط§ظˆظ… ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط®ظˆظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯طŒ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظٹط§ظ‡ط§ ظ…ظˆط¬ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط°ط±ظٹظ‡ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ط´ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ط®ظٹط²ط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ط² ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¢طھط´ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ظٹط¯.
ط³ظ¾ط³ ظƒط¹ط¨ ع¯ظپطھ : ط´ط§ظٹط¯ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ع¯ظپطھظ… طھط¹ط¬ط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ط§ط² ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط³طھظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆظ„ طھط§ ط¢ط®ط± ظ†ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ! ط­ط¶ط±طھ ظ…ظˆط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ظٹع† ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§طŒ ع†ظ‡ ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ع†ظ‡ ط¢ظٹظ†ط¯ع¯ط§ظ† . ع†ظ‡ ط²ظ† ع†ظ‡ ظ…ط±ط¯ ظ†ط¨ظˆط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط¨ط± ط¢ط¯ظ… ط¹ط±ط¶ظ‡ ط´ط¯. ط¢ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظˆ ظ†ط²ط§ط¹ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط³ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ع†ظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯طں ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظˆ ط¨ط±طھط±ظٹظ† ط§ظ…طھظ‡ط§ظٹظ†ط¯! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆط­ظ‰ ظƒط±ط¯: ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ! ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆ طھظ‚ط¯ظٹط± ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ… ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ط³طھ .
ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ! ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظ„ط§ظپ ظƒط±ط¯ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ظ„ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظ†ط§ظ‡ظ…ط³ط§ظ† ط´ط¯. ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ† ظپط³ط§ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ‚ط§ط¨ظٹظ„ طŒ ط¨ط§ ظƒط´طھظ† ظ‡ط§ط¨ظٹظ„ ظپط³ط§ط¯ ظƒط±ط¯طŒ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط¨ظٹط¨ ظ…ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظƒط´طھ .
ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ط¬ظˆظ… ط§ظ…طھ ط¬ط¯ط´ ط¨ط± ط§ظˆ طھط¬ط³ظ… ظٹط§ظپطھ .
ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط³ظٹظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ع¯ظپطھ : ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظٹظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ع¯ط³طھط±ط§ظ† .
ظ‡ط¨ظٹط±ظ‡ ط¨ظ† ظٹط±ظٹظ… ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ظٹط±ظٹظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ : ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظپط§ط±ط³ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ… . ط³ظ„ظ…ط§ظ† ع¯ظپطھ : ظƒط¹ط¨ ط±ط§ط³طھ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپط²ط§ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط² ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط­طھظ‰ ط³طھط§ط±ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ع¯ظٹط§ظ‡ط§ظ† ط²ظ…ظ‰ ! ظ…ط±ع¯ ط­ط³ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ…ظ„ظƒظˆطھظٹط§ظ† ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! طھظˆ ط¯ط§ظ†ط§ظ‰ ط­ظƒظٹظ…ظ‰ . ط³ط± ط§ط² ط³ط¬ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھظ‡ ط§ظ‰
ظ…ظٹط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظ†ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ! ط³ط±ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¹ط²طھ ظˆظپط§ ظƒط±ط¯ظٹط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظ¾ط³ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظٹظ… ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظٹط±ظٹظ… ! ط§ظ‰ ظƒط§ط´ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ع†ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ع†ط´ظ… طŒ ط¨ط§ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯ ظˆ ظپط±ظˆط؛ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯. ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒط¹ط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط±ط§ط³طھ ط§ط³طھ . ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط±ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط§ع¯ط± ظ…ظ† ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ظ… طŒ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط§ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط¹ط¶ط§ظٹظ… ط¬ط¯ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ… . ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ظˆط¯طŒ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ظ‡ظپطھط§ط¯ ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط¨ط¯ط± ظˆ ط§ط­ط¯ ط­ظ†ظٹظ† ظˆ ط®ظٹط¨ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ط§ط´طھ .
ط³ظ¾ط³ ط³ظ„ظ…ط§ظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظٹط±ظٹظ… ! ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ. ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں ط­ط³ظٹظ† طŒ ط¨ظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط³ط±ظˆط± ط¬ظˆط§ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھظ‰ ط§ط³طھ . ط®ظˆظ† ط§ظˆ ظ‡ط¯ط± ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ظٹط³طھط¯.
ط­ط³ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ظ†ط§ظ„ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط§ظ‰ ظٹط±ظٹظ… ! ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ع†ظ‡ طھط¹ط¯ط§ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط؛ظˆط´ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طں ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ط§! ط³ط±ظˆط± ظ…ط§! ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ط§ظˆ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ طھظ† ط§ظˆط³طھ . ط§ظ‰ ظٹط±ظٹظ… ! ط§ع¯ط± ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط±ظƒ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط¨طھظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط§ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ظˆظ‰ طŒ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ظ‰ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ط´ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† طŒ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظ‡ط± ط®ظˆظ†ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط³ظ¾ط³ ط®ظˆظ† ط´ظ‡ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯. ط§ظ‰ ظٹط±ظٹظ… ! ط¨ظ†ع¯ط± ظƒظ‡ ط§ع¯ط± ط¬ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط§ ط§ظˆ ظƒط´طھظ‡ ظ†ط´ط¯ظ‰ ظ¾ط³ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ† . ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . ظ‡ط± ظƒط³ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯. طھط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط¨ط؛ط¶ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ع¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظ„ظ…ط§ظ† ط¯ط± ط¢ط®ط± ط®ظ„ط§ظپطھ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¯ط± ظ…ط¯ط§ط¦ظ† ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ . ظٹط±ظٹظ… ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†ط±ط³ظٹط¯.(341)
205 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
... ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ط±ع¯ ط§ظپط±ط§ط¯ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¬ط² ط®ظˆط¯ ط§ظˆ ظˆ ط²ظ†ط§ظ† ظˆ ظƒظˆط¯ظƒط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¨ظٹظ…ط§ط±ط´ ظƒط³ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ظ†ط¯ط§ ظƒط±ط¯: ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² ط­ط±ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ط¯طں ط¢ظٹط§ ظٹظƒطھط§ ظ¾ط±ط³طھظ‰ ظ‡ط³طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ…ط§ ط§ط² ط®ط¯ط§ ط¨طھط±ط³ط¯طں ط¢ظٹط§ ظٹط§ط±ظٹع¯ط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ظ† ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ…ظٹط¯ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯طں ط¢ظٹط§ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ…ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط§ط¬ط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط¯ظˆط²ط¯طں طµط¯ط§ظ‡ط§ظ‰ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظƒظ†ط§ط± ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط±ظپطھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظˆط¯ظƒظ… ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ طھط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ظˆط¯ط§ط¹ ظƒظ†ظ… . ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط³ظٹط¯ظ† ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ع¯ط± ط¬ط¯ طھظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط´ط§ظ† ط¨ط§ط´ط¯! ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط·ظپظ„ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط´طھ ط®ظˆط¯ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ظپط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! ظٹط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¯ظˆط± ط¯ط§ط´طھظ‰ ط› ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط² ط§ط³ط¨ ط®ظˆظٹط´ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط؛ظ„ط§ظپ ط´ظ…ط´ظٹط± ظ‚ط¨ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹط´ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯.
206 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ†ط´ط³طھ . ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ - ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط¨ظˆط¯ - ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ط¯. ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ط°ط¨ط­ ظƒط±ط¯. ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ظ…ط´طھ ط¨ط±ع¯ط±ظپطھ . ع†ظˆظ† ظ…ط´طھط´ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھ . ط³ظ¾ط³ â€چ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±! ط§ع¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھظ‰ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط§ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ط³طھظ…ع¯ط± ط¨ع¯ظٹط±. ط³ظ¾ط³ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ظƒط´طھع¯ط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆط¯ ع¯ط°ط§ط´طھ .
207 - ط§ط¨ظˆط§ظ„ظپط±ط¬ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯. طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط°ط¨ط­ ظƒط±ط¯.
ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط´ط¨ظٹط¨ ظ…ط±ط§ ط­ط¯ظٹط« ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط§ط±ط« طŒ ط§ط² ظ…ط¯ط§ط¦ظ†ظ‰ طŒ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظ…ط®ظ†ظپ طŒ ط§ط² ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط±ط§ط´ط¯طŒ ط§ط² ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ : ط­ط³ظٹظ† طŒ ظƒظˆط¯ظƒ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ط¯. ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط´ط± طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯.
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط§ط´ظ†ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط§ط¯ ط¨ظ† ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ طŒ ط§ط² ظ…ظˆط±ط¹ ط¨ظ† ط³ظˆظٹط¯ ط§ط² ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ : ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظ¾ط³ط± ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ط´ ط¨ظˆط¯. طھظٹط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط± ع¯ظ„ظˆظٹط´ ظ†ط´ط³طھ .
ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆظ† ط§ط² ع¯ظ„ظˆع¯ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ط² ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ط§ظٹظ† ظ†ط²ط¯ طھظˆ ظƒظ… ! ط§ط±ط²ط´طھط± ط§ط² ظپطµظٹظ„ (ظ†ظˆط²ط§ط¯ ظ†ط§ظ‚ظ‡ ط­ط¶ط±طھ طµط§ظ„ط­ ) ظ†ظٹط³طھ .
208 - ط·ط¨ط±ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ط¨ظˆ ظ…ط®ظ†ظپ ط§ط² ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯! ظ…ط§ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط­ظ‚ ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط³طھ . ع¯ظˆظٹط¯: ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¬ط¹ظپط±! ط±ط­ظ…طھ ط­ظ‚ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯! ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ع†ظٹط³طھ ظˆ ط¢ظ† ط®ظˆظ† ظƒط¯ط§ظ… ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظƒظˆط¯ظƒ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ط·ظپظ„ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯طŒ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھ . ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط´طھظ‡ط§ظٹط´ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط§! ط§ع¯ط± ظٹط§ط±ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§ ط¯ط±ظٹط؛ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ¾ط³ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظٹط²ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ط¨ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ ظˆ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¨ع¯ظٹط±.
ع¯ظˆظٹط¯: ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط؛ظ†ظˆظ‰ طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط¹ظ‚ط¨ ط´ط§ط¹ط± ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ظˆظ† ظ…ط§ ظ†ط²ط¯ (ط؛ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ظ‚ط·ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط²ط¯ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ…ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. (1)
209 - ط§ط¨ظ† ط¬ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
... ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط·ظپظ„ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ط±ظˆظ‰ ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ! ط§ع¯ط± ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط±ط­ظ… ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط·ظپظ„ طھط±ط­ظ… ظƒظ†ظٹط¯. ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯. ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ظƒظ‡ ط¯ط¹ظˆطھظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯طŒ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ† . ظ†ط¯ط§ ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ : ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ع¯ط°ط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط§ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط´ظٹط± ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط­طµظٹظ† ط¨ظ† ظ†ظ…ظٹط± طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ط² ظ„ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ†ظ… ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡طھ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . (2)
210 - ظ‚ظ†ط¯ظˆط²ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ! ط³ظ‡ ط±ظˆط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¢ط¨ ظ†ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¢ط¨ظ‰ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ طھط§ ط³ظٹط±ط§ط¨ط´ ظƒظ†ظ‰ . ط§ظ…ط§ظ… طŒ ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ† ظ‚ظˆظ… ط¨ط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ع¯ط±ظˆظ‡ ! ظٹط§ط±ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ظˆط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط±ط§ ظƒط´طھظٹط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظˆط¯ظƒ ط´ط´ ظ…ط§ظ‡ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط¯ط± ط±ظ†ط¬ ط§ط³طھ . ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط¢ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¨ظ†ظˆط´ط§ظ†ظٹط¯. ط¯ط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظپطھ ظˆ ع¯ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ طھظٹط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ظƒظˆط¯ظƒ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯. ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: طھظٹط± ط±ط§ ط¹ظ‚ط¨ظ‡ ط¨ظ† ط¨ط´ظٹط± ط§ط²ط¯ظ‰ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط§ظپظƒظ†ط¯.
ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ†ظˆط²ط§ط¯ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§
211 - ظٹط¹ظ‚ظˆط¨ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ظ¾ط³ ظٹظƒط§ظٹظƒ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظٹع† ظƒط³ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒط§ظ†ط´ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط±ظˆظ‰ ط§ط³ط¨ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط¯ظ… ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط± ع¯ظˆط´ ط§ظˆ ط§ط°ط§ظ† ع¯ظپطھ ظˆ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظƒط§ظ… ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ† ظ†ظˆط²ط§ط¯ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظٹط±ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ظƒظˆط¯ظƒ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ‡ظٹط¯ ظƒط±ط¯. ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھظٹط± ط§ط² ط­ظ„ظ‚ظˆظ… ط§ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ع¯ظ„ظˆظٹط´ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط§ط² ظ†ط§ظ‚ظ‡ طµط§ظ„ط­ ط¹ط²ظٹط²طھط±ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط§ط² طµط§ظ„ط­ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ع¯ط±ط§ظ…ظٹطھط± ط§ط³طھ ! ط³ظ¾ط³ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¬ط³ط¯ ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط§ط² ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ†ط´ ع¯ط°ط§ط´طھ .
ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡
212 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆط¯ظ…ط§ظ† ط§ط² ط¬ط¯ظ…ط§ظ† ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒظ‡ ع¯ظپطھ : ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط¹ظٹط§ط´ . ط§ط² ط§ط¨ظˆ ظ…ظ†طµظˆط± ط¨ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ظ†ط¹ظ… ط¨ط؛ط¯ط§ط¯ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظٹظ† ط²ظٹط§ط±طھ ط¯ط± ط³ط§ظ„ 252 ظ‡ط¬ط±ظ‰ (1) ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظپط§طھ
ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظ…ط§ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط´ظٹط® ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ طµط§ط¯ط± ط´ط¯. (ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط؛ط§ظ„ط¨ ع¯ظˆظٹط¯:) ط¢ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظ…ظ† ظƒظˆع†ظƒ ظˆ ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط¯ظ…طھ ط­ط¶ط±طھ ظ†ظˆط´طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ط°ظ† ط®ظˆط§ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¢ظ…ط¯:
ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط§ظ„ط±ط­ظٹظ…
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط§ط³طھظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒظ†ظ‰ طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ¾ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ظ‚ط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ظ„ظ‡ ط¨ط§ظٹط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ط¯ظپظ† ط´ظ‡ط¯ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط±) ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ:
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط§ظˆظ„ظٹظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† طŒ ط§ط² طھط¨ط§ط± ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط®ظ„ظٹظ„ ! ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظˆ ظˆ ط¨ط± ظ¾ط¯ط±طھ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط®ط¯ط§ ط¨ظƒط´ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯! ظ¾ط³ط±ظ… ! ع†ظ‡ ع¯ط³طھط§ط®ظ†ط¯ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ظ‡طھظƒ ط­ط±ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ظ¾ط³ ط§ط² طھظˆ ط®ط§ظƒ ط¨ط± ط³ط± ط¯ظ†ظٹط§! ع¯ظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ…طھ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ظ¾ط¯ط±طŒ ط¨ظ‡ ظƒط§ظپط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ :
ظ…ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظٹظ… .
ط¨ط§ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ… ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… طھط§ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ط¯ط± ط¯ظپط§ط¹ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ظ… ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… .
ط¶ط±ط¨طھظ‰ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ… طŒ ط¶ط±ط¨طھ ط¬ظˆط§ظ† ظ‡ط§ط´ظ…ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‰ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ظ†ط§ظ¾ط§ظƒ ط²ط§ط¯ظ‡ ظ†ط¨ط§ظٹط¯ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒظ†ط¯.
طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ† ظˆ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒط±ط¯ظ‰ . ع¯ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ظƒظ‡ طھظˆ ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ط´ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظ‰ . طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط­ط¬طھ ظˆ ط§ظ…ظٹظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ طھظˆ ظˆ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظ‚ط§طھظ„ طھظˆ ظ…ط±ظ‡ ط¨ظ† ظ…ظ†ظ‚ط° ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ظˆ ط®ظˆط§ط± ظˆ ط´ط±ظٹظƒط§ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظƒط´طھظ† طھظˆ ط¯ط§ظˆط±ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط±ط§ ظƒظ‡ ط¨ط¯ ظپط±ط¬ط§ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ع†ط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ظˆ ط±ظپظ‚ط§ظ‰ ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¹ظ…ظˆ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظ…ط¸ظ„ظˆظ…طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯. ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ظ‚ط§طھظ„ طھظˆ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ… ظˆ ط¯ط± ط³ط±ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ط¢ط®ط±طھ طŒ ظ‡ظ…ظ†ط´ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ طھظˆ ط§ط² ط®ط¯ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظˆ ط§ط² ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ†طھ ظƒظ‡ ظ…ظ†ظƒط±ط§ظ† ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظˆظٹظ… . ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ط±ط­ظ…طھ ظˆ ط¨ط±ظƒط§طھ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯!
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ظٹط± ط®ظˆط§ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظٹط±طŒ ظ‡ط¯ظپ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ط´ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط§ظ„ط§ ط±ظپطھ ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¨ط§ طھظٹط± ط¯ط± ط¯ط§ظ…ط§ظ† ظ¾ط¯ط±ط´ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯. ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط²طŒ ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظƒط§ظ‡ظ„ ط§ط³ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ط³طھع¯ط§ظ† ط§ظˆ!
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ط®ظˆط¨ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¹ط±طµظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ†ط¯ط§ظ‰ ظ‡ظ…ط¨ط³طھع¯ظ‰ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط³ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط±ظˆ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ‡ط¯ظپ ط¶ط±ط¨طھ ط¯ط´ظ…ظ† ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ! ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ† ط«ط¨طھ ط­ط¶ط±ظ…ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¹ط¨ط§ط³ طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظƒط±ط¯ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ظٹط±ظˆط²ط´ ط±ظ‡طھظˆط´ظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظپط¯ط§ظٹط´ ع¯ط±ظپطھ ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظپط¯ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ظƒط±ط¯. ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±ظ†ط¯ظ‡ ظˆ طھظ„ط§ط´ع¯ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط¢ط¨ط±ظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¯ط³طھط§ظ†ط´ ط¨ط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯. ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط§ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظˆظ‚ط§ط¯ (1) ظˆ ط­ظƒظٹظ… ط¨ظ† ط·ظپظٹظ„ ط·ط§ط¦ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¬ط¹ظپط±طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط¯ط§ط± ظˆ ط®ط¯ط§ط¬ظˆ ط¨ظˆط¯طŒ ط؛ط±ظٹط¨ ط§ط² ظˆط·ظ† ظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ… ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ظٹظƒط§ط±ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ظ… ط´ظƒط³طھ . ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ط´ ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ† ط«ط¨ظٹطھ ط­ط¶ط±ظ…ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¹ط«ظ…ط§ظ† طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ…ظ†ط§ظ… ط¹ط«ظ…ط§ظ† ط¨ظ† ظ…ط¸ط¹ظˆظ† . ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط§ طھظٹط± ط²ط¯طŒ ط®ظˆظ„ظ‰ ط¨ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط§طµط¨ط­ظ‰ ظˆ ط§ط¨ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ…ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† طŒ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط¨ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط±ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ظˆظ‰ ط¨ط§ط¯! ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯ ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط± ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط´ظƒظٹط¨ط§ظ‰ طھظˆ!
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ط¨ظˆط¨ظƒط±طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ). ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظˆ ظˆ ط¨ط± طھظٹط±ط§ظ†ط¯ط§ط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظƒط§ظ‡ظ„ ط§ط³ط¯ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ‚ط§ط³ظ… طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ظ…ط¬طھط¨ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط¨ط± ظپط±ظ‚ ط³ط±ط´ â€چ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط²ط±ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ط› ط¢ظ† ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¨ط§ط² ط´ظƒط§ط±ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‰ ط¨ط§ ظ¾ط§ظٹط´ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط®ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط²ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¯ظˆط± ط¨ط§ط¯ (ط§ط² ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§) ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظƒظ‡ طھظˆ ط±ط§ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ظƒظٹظ†ط®ظˆط§ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط¬ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±طھ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ظˆط¯. ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط¨ط± ط¹ظ…ظˆظ‰ طھظˆ ظ†ط§ع¯ظˆط§ط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظ‰ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨طھ ظ†ط¯ظ‡ط¯طŒ ظٹط§ ظˆظ‚طھظ‰ ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ظƒط´طھظ‡ ظˆ ط´ظƒط³طھظ‡ ط§ط³طھط®ظˆط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظˆ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ظˆ طھظˆ ط±ط§ ط³ظˆط¯ظ‰ ظ†ط¯ظ‡ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط§ظٹظ† ط±ظˆط²طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ط¢ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ظˆ ظٹط§ظˆط±ط§ظ† ط¢ظ† ط§ظ†ط¯ظƒظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط§ ظ‡ظ… ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ…ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¬ط§ظٹظ… ط¯ظ‡ط¯. ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ طھظˆ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ظ†ظپظٹظ„ ! ط®ط¯ط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢طھط´ ط¯ظˆط²ط® ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظ…ظ‡ظٹط§ ط³ط§ط²ط¯!
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¹ظˆظ† ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ¾ط±ظˆط§ط² ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ط› ط¨ط§ ط§ظٹظ…ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ظٹظƒط§ط±ع¯ط± ط¨ط§ ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ط§ظ† ط› ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ظˆ طھظ„ط§ظˆطھع¯ط± ط¢ظٹط§طھ ظ‚ط±ط¢ظ† . ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ‚ط·ط¨ظ‡ ظ†ط¨ظ‡ط§ظ†ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯طŒ ظ¾ط³ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط±طŒ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ط± ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط´ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ظ‰ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¨ط¯ظ† ط®ظˆظٹط´ ط­ط§ظ…ظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط± ع¯ط´طھ طŒ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ط´ ط¹ط§ظ…ط± ط¨ظ† ظ†ظ‡ظ„ط´ طھظ…ظٹظ…ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¬ط¹ظپط± ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ظˆ طھظٹط± ط§ظپظƒظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط´ط± ط¨ظ† ط®ظˆط· ظ‡ظ…ط¯ط§ظ†ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ظˆ طھظٹط± ط§ظپظƒظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط¹ظ…ط± ط¨ظ† ط®ط§ظ„ط¯ ط¬ظ‡ظ†ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط´ظ‡ظٹط¯ ظ¾ط³ط± ط´ظ‡ظٹط¯طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ¾ط³ط± ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ط¹ط§ظ…ط± ط¨ظ† طµط¹طµط¹ظ‡ ! (ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ‚ط§طھظ„ط´ ط§ط³ط¯ ط¨ظ† ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .)
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ط¨ظˆ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظˆ طھظٹط± ط§ظپظƒظ† ط¨ط± ط§ظˆ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† طµط¨ظٹط­ طµظٹط¯ط§ظˆظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظ„ظ‚ظٹط· ط¨ظ† ظ†ط§ط´ط± ط¬ظ‡ظ†ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† طŒ ط؛ظ„ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظ„ط¹ظ†طھ ط­ظ‚ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ† ط¹ظˆظپ ط­ط¶ط±ظ…ظ‰ !
ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ‚ط§ط±ط¨ طŒ ط؛ظ„ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )طŒ ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ظ†ط­ط¬ طŒ ط؛ظ„ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )
ظ†ط§ظ…ظ‡ط§ظ‰ ط´ظ‡ط¯ط§ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ظˆ ظ…ط¯ظپظ† ط¢ظ†ط§ظ†  
213 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ†ط§ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظپط¯ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ظ‡ط¬ط¯ظ‡ظ…ظٹظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯طŒ ط¹ط¨ط§ط±طھ ط§ط³طھ ط§ط²:
1 - ط¹ط¨ط§ط³ 2 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 3 - ط¬ط¹ظپط± 4 - ط¹ط«ظ…ط§ظ† (ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ط§ظ… ط§ظ„ط¨ظ†ظٹظ† ط¨ظˆط¯) 5 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 6 - ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± (ط¯ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ظˆظ…ظ†ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ط§ظ† ظ„ظٹظ„ظ‰ ط¯ط®طھط± ظ…ط³ط¹ظˆط¯ ط¨ظˆط¯) 7 - ط¹ظ„ظ‰ 8 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ط¯ظˆ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) 9- ظ‚ط§ط³ظ… 10 - ط§ط¨ظˆط¨ظƒط± 11 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ (ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) 12 - ظ…ط­ظ…ط¯ 13 - ط¹ظˆظ† (ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ طŒ ط¨ظ† ط¬ط¹ظپط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) 14 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ 15 - ط¬ط¹ظپط± 16 - ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ط±ط­ظ…ظ† (ظ¾ط³ط±ط§ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) 17 - ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط³ط¹ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹ظ‚ظٹظ„ . ط±ط­ظ…طھ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯! ط§ظٹظ† ظ‡ظپط¯ظ‡ ظ†ظپط±طŒ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… - ظƒظ‡ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯! - ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ظˆ ط¹ظ…ظˆط²ط§ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ‚ط¨ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظپط± ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط¬ط² ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ظƒظ†ط§ط± ط±ط§ظ‡ ط؛ط§ط¶ط±ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظپظ† ط´ط¯. ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ط§ط³طھ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط§ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ظٹظ… طŒ ط§ط«ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط²ط§ط¦ط±طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط§ظٹظٹظ† ظ¾ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ط³طھ طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ط± ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ط¬ظ…ط¹ ط¢ظ†ط§ظ† ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ط§ط² ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒطھط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ظپظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ط·ط±ط§ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط¯ظپظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ طھظپطµظٹظ„ظ‰ ظˆ طھط­ظ‚ظٹظ‚ظ‰ ظ‚ط¨ط±ظ‡ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظٹظ… طŒ ط¬ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ظƒ ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط­ط§ط¦ط± ط­ط³ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ط±ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط±ط¶ظˆط§ ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ط¯! ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط®ط´ظ†ظˆط¯ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ظ¾ط± ظ†ط¹ظ…طھ طŒ ط¬ط§ظٹط´ط§ظ† ط¯ظ‡ط¯!
ظپطµظ„ ط´ط´ظ… : ظƒظٹظپظٹطھ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) 
ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ظپطھظ† ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )  
1 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯. ط´ظ…ط´ظٹط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ط®ظˆط¯ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظٹظƒ ط±ظپطھط§ط±ظ… طŒ ط§ط² ط¯ظˆط¯ظ…ط§ظ† ظ‡ط§ط´ظ… ظˆ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظپط®ط± ظƒظ†ظ… طŒ ظ‡ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط®ط§ط± ظ…ط±ط§ ط¨ط³ .
ط¬ط¯ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ط³طھ طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط§ط² ع¯ط°ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ظ…ط§ ع†ط±ط§ط؛ ظپط±ظˆط²ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ… .
ظ…ط§ط¯ط±ظ… ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ¾ط§ظƒ ط§ط³طھ ظˆ ط¹ظ…ظˆظٹظ… ط±ط§ ط¬ط¹ظپط± ط·ظٹط§ط± ع¯ظˆظٹظ†ط¯.
ظƒطھط§ط¨ ط®ط¯ط§ ط¯ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ط§ ط§ط² ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظˆ ظˆط­ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظ‰ ظٹط§ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ…ط§ظٹظٹظ… ظ¾ظٹط´ظˆط§ظٹط§ظ† ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط§ظٹظ† ط­ظ‚ظٹظ‚طھ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط±طŒ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظٹظ… .
ظ…ط§ظٹظٹظ… ط³ط±ظ¾ط±ط³طھط§ظ† ط­ظˆط¶ ظƒظˆط«ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ†ظ…ط§ظ† ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظٹظ… ظˆ ط¢ظ† ط­ظˆط¶ طŒ ظƒظˆط«ط±ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط³ظٹط±ط§ط¨ ط³ط§ط®طھظ† ط§ط³طھ .
ط¯ط± ط±ط³طھط§ط®ظٹط²طŒ ط¯ظˆط³طھط¯ط§ط±ط§ظ† ظ…ط§ ط³ط¹ط§ط¯طھظ…ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ طŒ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ظ…ط§ ط²ظٹط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ (ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯) ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ… ظƒط§ظپط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ط¯ظٹط± ط¨ط§ط² ط§ط² ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط± ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ط§ط³طھ طŒ ط±ظˆظٹع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ†ظٹظƒظˆ ط±ظپطھط§ط± (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ع¯ ط­ط³ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.
ظ¾ط¯ط±ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط¬ط¯ظ… ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ ظ…ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ط¯ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ†ظ… .
ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ط®ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط§ظٹظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط±ط§ ط³ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ع¯ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ط± ط¢ظٹط¯طŒ ط³ط±ط§ظ‰ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ظˆط§ظ„ط§طھط± ظˆ ط§ط±ط¬ظ…ظ†ط¯طھط± ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ظ¾ظٹظƒط±ظ‡ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ط±ع¯ ظ¾ط¯ظٹط¯ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ظ¾ط³ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط±طھط± ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ط±ظˆط²ظٹظ‡ط§ طھظ‚ط³ظٹظ… ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظ‚ط¯ط± ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ظƒظ… ط¢ط²ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظƒط³ط¨ طŒ ط²ظٹط¨ط§طھط± ط§ط³طھ .
ط§ع¯ط± ع¯ط±ط¯ ط¢ظˆط±ظ‰ ط§ظ…ظˆط§ظ„ ط¨ط±ط§ظ‰ ظˆ ط§ظ†ظ‡ط§ط¯ظ† ظˆ ط±ظپطھظ† ط§ط³طھ طŒ ظ¾ط³ ط§ظ†ط³ط§ظ† ع†ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط´طھظ†ظ‰ ط¨ط®ظ„ ظˆط±ط²ط¯طں
ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط±ظپطھ ظˆ ظ…ط±ع¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¬ظˆط§ظ†ظ…ط±ط¯طŒ ظ†ظ†ع¯ ظˆ ط¹ط§ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظپطھظ† ظˆ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯.
ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ط²ظ‡ ط·ظ„ط¨ظٹط¯. ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط´ظ†ط§ط³ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ط§ط² ط¯ظ… طھظٹط؛ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط§ظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ط§ظ†ط¯.
ط­ظ…ظ„ظ‡ ط§ظˆظ„
2 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ط­ ط±ط§ط³طھ ط¯ط´ظ…ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ :
ظ…ط±ع¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظ†ظ†ع¯ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ظ†ع¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط² ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظˆط²ط® ط§ط³طھ .
ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط§ط­ ع†ظ¾ ط¯ط´ظ…ظ† طھط§ط®طھ ظˆ ع¯ظپطھ :
ظ…ظ†ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ . ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ط¯ط±ظ… ط­ظ…ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ط´ظˆظ… ظˆ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¯ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¬ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… .
ظˆ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ 1950 ظ†ظپط± ط±ط§ ط¨ط¬ط² ط²ط®ظ…ظٹط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ„ط§ظƒطھ ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§! ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع†ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طں... ط§ظٹظ† طŒ ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط¹ط±ط¨ ط§ط³طھ . ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒظ†ظٹط¯ 180 ظ†ظپط± ظ†ظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط± ظˆ 4000 ظ†ظپط± طھظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط² ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط­ط¶ط±طھ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. (2)
ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )  
3 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ط³ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط®ظٹظ…ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ†ط¯. ط¨ط± ط³ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظٹط§ط¯ ظƒط´ظٹط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ† ط¢ظ„ ط³ظپظٹط§ظ† ! ط§ع¯ط± ط¯ظٹظ† ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ†ظ…ظ‰ طھط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¢ط²ط§ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط¹ط±ط¨ ظ‡ط³طھظٹط¯ - ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظٹط¯ - ط¨ظ‡ ط´ط±ط§ظپطھ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ع¯ظ‰ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ط´ظ…ط± ظ†ط¯ط§ ط¯ط§ط¯: ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ط§ظٹظ† ظ…ظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظ… ظˆ ط´ظ…ط§ ط¨ط§ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯طŒ ط²ظ†ط§ظ† ط±ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط³ط±ظƒط´ط§ظ† ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ†ع¯ط±ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظ‡ظ„ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ طھط§ ظ…ظ† ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ… طŒ ط§ط² طھط¹ط±ط¶ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظ… ط¨ط§ط² ط¯ط§ط±ظٹط¯.
ط´ظ…ط±ع¯ظپطھ : ط¨ط§ط´ط¯ ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ! ط³ظ¾ط³ ط´ظ…ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط§ظ† ط®ظˆظٹط´ ط¯ط§ط¯ ط²ط¯: ط§ط² ط­ط±ظٹظ… ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ط¯ظˆط± ط´ظˆظٹط¯ ظˆ ط³ط±ط§ط؛ ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط±ظˆظٹط¯. ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظˆط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ! ظ…ط±ط¯ظ… ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ظ…ظ‰ طھط§ط®طھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط¢ط¨ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ طھط§ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ظ†ظˆط´ط¯. ظ‡ط± ط¨ط§ط² ظٹظƒ ط¨ط§ ط§ط³ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظپط±ط§طھ ظ…ظ‰ طھط§ط®طھ طŒ ط¨ط± ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ط§ط² ط¢ط¨ ط¯ظˆط± ظ…ظ‰ ط³ط§ط®طھظ†ط¯.
طھط³ظ„ط· ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط¢ط¨  
4 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط¨ظˆ ظ…ط®ظ†ظپ ط§ط² ط¬ظ„ظˆط¯ظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¨ط± ط§ط¹ظˆط± ط³ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط± ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط­ط¬ط§ط¬ ظƒظ‡ ط¨ط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± ظ…ط§ظ…ظˆط± ط´ط±ظٹط¹ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط³ط¨ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯. ع†ظˆظ† ط§ط³ط¨ ط³ط± ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط¨ ط¨ظ†ظˆط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ… . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط¢ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط®ظˆط±ط¯ طھط§ طھظˆ ط¢ط¨ ط¨ظ†ظˆط´ط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… طھط´ظ†ظ‡ ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط¢ط¨ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط®ظˆط±ط¯ طھط§ طھظˆ ط¨ظ†ظˆط´ظ‰ . ط§ط³ط¨ ع†ظˆظ† ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ط¨ ظ†ظ†ظˆط´ظٹط¯. ع¯ظˆظٹط§ ط³ط®ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط±ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯. ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ†ظˆط´ طŒ ظ…ظ† ظ‡ظ… ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظ†ظˆط´ظٹط¯. ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط³طھ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط´طھظ‰ ط§ط² ط¢ط¨ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ . ط³ظˆط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¨ط§ ظ†ظˆط´ظٹط¯ظ† ط¢ط¨ ظ„ط°طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط­ط±ظٹظ… طھظˆ طھط§ط®طھظ†ط¯. ط¢ط¨ط§ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھط´ ط±ظٹط®طھ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط®ظٹظ…ظ‡ ط³ط§ظ„ظ… ط¨ظˆط¯.
5 - ط·ط¨ط±ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ظ‡ط´ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط´ظ…ط±طŒ ط§ط² ط¬ط§ط¨ط± ط¬ط¹ظپظ‰ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھط´ظ†ظ‡ ط´ط¯ ظˆ طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط§ط´ ط´ط¯طھ ظٹط§ظپطھ . ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯ طھط§ ط¢ط¨ ط¨ظ†ظˆط´ط¯طŒ ط­طµظٹظ† ط¨ظ† ظ†ظ…ظٹط± طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ظ†ط´ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ط®ظˆظ† ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ†ط´ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ط§ط´ظٹط¯. ط³ظ¾ط³ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط­ظ…ط¯ ظˆ ط«ظ†ط§ ع¯ظپطھ ظˆ ط¯ط³طھط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¬ظ…ط¹ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظƒظ† ظˆ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط±.
ظ‡ط´ط§ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط³ط§ط¦ط¨ طŒ ط§ط² ظ‚ط§ط³ظ… ظ¾ط³ط± ط§طµط¨ط؛ ط¨ظ† ظ†ط¨ط§طھظ‡ طŒ ط§ط² ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ„ط´ظƒط± ط¨ظˆط¯ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ع†ظˆظ† ط³ظ¾ط§ظ‡ (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط´ظƒط³طھ ط®ظˆط±ط¯طŒ ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط³ظˆط§ط± ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظ…طھ ظپط±ط§طھ ط±ظپطھ . ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ط§ط¨ط§ظ† ط¨ظ† ط¯ط§ط±ظ… ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط´ظ…ط§! ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ط¢ط¨ ظپط§طµظ„ظ‡ ط¨ظٹظ†ط¯ط§ط²ظٹط¯ طھط§ ظ¾ظٹط±ظˆط§ظ†ط´ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط§ظˆ ظ†ظٹط§ظٹظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ†ط¯: ط¨ط± ط§ط³ط¨ ط®ظˆظٹط´ ط²ط¯ ظˆ طھط§ط®طھ . ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط§ظˆ ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹظ† ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ظپط±ط§طھ ظپط§طµظ„ظ‡ ط§ظپظƒظ†ط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! طھط´ظ†ظ‡ ط§ط´ ع¯ط±ط¯ط§ظ† . ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† ظ…ط±ط¯طŒ طھظٹط±ظ‰ ط§ط² طھظٹط±ط¯ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط¬ط¯ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ط¯ظ‡ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ط²ط¯. ط§ظ…ط§ظ… طŒ طھظٹط± ط±ط§ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط´طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! ط¨ظ‡ ط¯ط±ع¯ط§ظ‡طھ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ط§ط² ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¨ط§ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ط°ط´طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¹ط·ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¬ط§ظ† ط¢ظ† ظ…ط±ط¯ ط±ظٹط®طھ ط› ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹط¯ ط³ظٹط±ط§ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط´ط¯.
ط§طµط§ط¨طھ طھظٹط± ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )  
6 - ط§ط¨ظ† ط§ط¹ط«ظ… ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ¾ط³ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ط¨ظˆ ط¬ظ†ظˆط¨ ط¬ط¹ظپظ‰ طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯.
ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) طھظٹط± ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . ط®ظˆظ†ظ‡ط§ ط¨ط± طµظˆط±طھ ظˆ ظ…ط­ط§ط³ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯.
ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ط¯ط³طھ ط§ظٹظ† ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ†ط§ظپط±ظ…ط§ظ† ظˆ ط·ط؛ظٹط§ظ†ع¯ط± طھظˆ ط¯ط± ع†ظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ظ‡ط³طھظ… . ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ†ط§ط¨ظˆط¯ ظˆ ط±ظٹط´ظ‡ ظƒظ†ط´ط§ظ† ظƒظ† ظˆ ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ط§ط­ط¯ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط± ظˆ ظ‡ط±ع¯ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ظ…ط±ط².
ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظ¾ط³ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط´ظٹط±ظ‰ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‰ ط­ظˆط§ظ„ظ‡ ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ . طھظٹط±ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ ط§ط² طھظٹط±ظ‡ط§ ط§ط³طھظ‚ط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ظ…طھ ط¨ط¯! ط¨ط§ ط§ظ…طھ ظˆ ط¹طھط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ (طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆط¢ظ„ظ‡ ) ع†ظ‡ ط¨ط¯ ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯ظٹط¯! ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظƒط´طھظ† ظ…ظ† طŒ ظƒط´طھظ† ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط¢ط³ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط§ظ…ظٹط¯ ط¢ظ† ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط§ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط´ظ…ط§ ظ…ط±ط§ ظƒط±ط§ظ…طھ ط¨ط®ط´ط¯ ظˆ ط§ط² ط¬ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯طŒ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯.
ط­طµظٹظ† ط¨ظ† ظ†ظ…ظٹط± ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظپط§ط·ظ…ظ‡ ! ط®ط¯ط§ ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظ…ط§ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طں
ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط¯ط±طھ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ظ…ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯ط› ط³ظ¾ط³ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط¨ط± ط´ظ…ط§ ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ط±ظٹط²ط¯.
7 - ط·ط¨ط±ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط¨ظˆظ…ط®ظ†ظپ ط§ط² طµظ‚ط¹ط¨ ط¨ظ† ط²ظ‡ظٹط± ط§ط² ط­ظ…ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط³ظ„ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط¨ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط®ط² ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¹ظ…ط§ظ…ظ‡ ط¨ط± ط³ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط®ط¶ط§ط¨ ط¨ط± ظ…ظˆظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط²ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظ¾ظٹط´ ط§ط² ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط¯ظˆ ظ¾ط§ ظ…ط«ظ„ ط³ظˆط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط´ط¬ط§ط¹ ظ…ظ‰ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ طھظٹط± ط§ظ†ط¯ط§ط²ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ظپط±طµطھ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط¨ط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظƒط´طھظ† ظ…ظ† ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ط±ط§ طھط­ط±ظٹظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹط¯طں ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ط§ط²ظ‡ ظƒط´طھظ†ظ… ط®ط´ظ… ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظ†ع¯ظٹط²ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ظ…ظٹط¯ظˆط§ط±ظ… ط¨ط§ ط®ظˆط§ط±ظ‰ ط´ظ…ط§ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظƒط±ط§ظ…طھ ط¨ط®ط´ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ظ†ظپظ‡ظ…ظٹط¯طŒ ط§ظ†طھظ‚ط§ظ… ظ…ط±ط§ ط§ط² ط´ظ…ط§ ط¨ع¯ظٹط±ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظٹط¯طŒ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ†ظٹط±ظˆظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯طھط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ظٹطھط§ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط±ظٹط®طھ . ط³ظ¾ط³ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط´ظ…ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¹ط°ط§ط¨ظ‰ ط¯ط±ط¯ظ†ط§ظƒ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ط¯ظ‡ط¯.
ط¹ط±ظٹط§ظ† ط³ط§ط®طھظ† ط¬ط³ظ… ظ…ط·ظ‡ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
8 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط؛ط¨طھظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظٹط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ… ط¨ظ¾ظˆط´ظ… طھط§ ظ…ط±ط§ ط¹ط±ظٹط§ظ† ظ†ظƒظ†ظ†ط¯. ط´ظ„ظˆط§ط±ظ‰ ظƒظˆع†ظƒ (2) ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ†ظ‡ طŒ ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ط§ظ† ط§ط³طھ . ظ¾ظٹط±ط§ظ‡ظ† ظƒظ‡ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ع†ظ†ط¯ ط¬ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط²ظٹط± ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹط´ ظ¾ظˆط´ظٹط¯. ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ط§ط² ط¨ط¯ظ†ط´ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ط´ظ„ظˆط§ط±ظ‰ ط§ط² ط¨ط±ط¯ ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ط³طھ ظƒط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ظ¾ظˆط´ظٹط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط±ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ظٹط§ظˆط±ظ†ط¯. ع†ظˆظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط¨ط­ط± ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¹ط±ظٹط§ظ† ع¯ط°ط§ط´طھ . ط§ط² ط¢ظ† ظ¾ط³ ط¯ط³طھط§ظ† ط¨ط­ط± ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ط¯ط± طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ظ…ط«ظ„ ط¯ظˆ طھظƒظ‡ ع†ظˆط¨ ط®ط´ظƒ طŒ ط®ط´ظƒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط³طھط§ظ† ط¨ط­ط± ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ط¯ط± طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ظ…ط«ظ„ ط¯ظˆ طھظƒظ‡ ع†ظˆط¨ ط®ط´ظƒ طŒ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط³طھط§ظ† ظ…ط±ط·ظˆط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ع†ط±ظƒ ظˆ ط®ظˆظ† ط§ط² ط¢ظ† طھط±ط´ط­ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…طھط¹ط§ظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ظ‡ظ„ط§ظƒ ظƒط±ط¯. (3)
ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط­ط³ط§ط³ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ظٹط§ظˆط±ظٹط¯ طھط§ظƒط³ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ط±ط؛ط¨طھ ظ†ظƒظ†ط¯ط› ط¢ظ† ط±ط§ ط²ظٹط± ظ„ط¨ط§ط³ظ‡ط§ظٹظ… ط¨ظ¾ظˆط´ظ… طھط§ ط¹ط±ظٹط§ظ†ظ… ظ†ظƒظ†ظ†ط¯. ع¯ظپطھظ†ط¯: ط´ظ„ظˆط§ط±ظƒ طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ظ„ط¨ط§ط³ ط§ظ‡ظ„ ط°ظ„طھ ط§ط³طھ . ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط²ظٹط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ط´ ظ¾ظˆط´ظٹط¯. ع†ظˆظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط¹ط±ظٹط§ظ†ط´ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. طµظ„ظˆط§طھ ظˆ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯!
10 - ط§ط¨ظ† ط´ظ‡ط± ط¢ط´ظˆط¨ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¢ظˆط±ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط؛ط¨طھظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ظƒظ†ط¯ طھط§ ط²ظٹط± ط¬ط§ظ…ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ… ط¨ظ¾ظˆط´ظ… ظƒظ‡ ط¹ط±ظٹط§ظ†ظ… ظ†ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ظˆ ط؛ط§ط±طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظ… . ط´ظ„ظˆط§ط±ظƒظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯. ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ¾ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط°ظ„طھ ط§ط³طھ . ط³ظ¾ط³ â€چ ع†ظٹط²ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ع¯ط´ط§ط¯طھط± ط§ط² ط¢ظ† ظˆ ظƒظˆطھط§ظ‡طھط± ط§ط² ط´ظ„ظˆط§ط± ظˆ ط¨ظ„ظ†ط¯طھط± ط§ط² ط´ظ„ظˆط§ط±ظƒ . ط¢ظ† ط±ط§ ظ¾ظˆط´ظٹط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ط§ ط²ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒط±ط¯.
ظˆط¯ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
11 - ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¯ط± ط¨ط¹ط¶ظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ط§ظ‡ظ„ ط¨ظٹطھ ط®ظˆظٹط´ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯طŒ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط®ظٹظ…ظ‡ ط¢ظ…ط¯ ظˆ طµط¯ط§ ط²ط¯: ط§ظ‰ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ! ط§ظ‰ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ! ط§ظ‰ ط²ظٹظ†ط¨ ! ط§ظ‰ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ! ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸! ط³ظƒظٹظ†ظ‡ طµط¯ط§ ط²ط¯: ظ¾ط¯ط±! ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ظ†ط´ظˆط¯ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظٹط§ظˆط±ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طں ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط±ظ… ط¬ط¯ظ…ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† . ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ! ط§ع¯ط± ظ…ط±ط؛(ظ‚ط·ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ†ط¯طŒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ظٹط¯. ط²ظ†ط§ظ† طµظٹط­ظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ط§ظƒطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ† ظ‚ظˆظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯.
12 - ظ‚ظ†ط¯ظˆط²ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط­ط³ظٹظ† - ظƒظ‡ ط±ط¶ظˆط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط¯! - ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§ طھظˆ ط¨ط± ط§ظٹظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ظ†ظپط±ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط² ظ†ط³ظ„ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯ط› ظˆ ط¨ط´ط¯طھ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط®ط¯ط§ظٹط§! طھظ†ظ‡ط§ظٹظ… ظ…ع¯ط°ط§ط±. ط§ظٹظ†ط§ظ† ظپط³ظ‚ ظˆ ط§ظ†ظƒط§ط± ط±ط§ ط¢ط´ظƒط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط®ظˆط¯ط´ط§ظ† ظ…ط«ظ„ ط¨ط±ط¯ع¯ط§ظ† ط³ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ط±ط§ط¶ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط§ طµظ„ط§ط¨طھ ظˆ ط§ط³طھظˆط§ط± ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظˆط¯طŒ ظˆ طھظˆ ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ظ…ط¬ظٹط¯ ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ† ظ‡ط³طھظ‰ .
ط³ظ¾ط³ طµط¯ط§ ط²ط¯: ط§ظ‰ ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… طŒ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ طŒ ط±ظ‚ظٹظ‡ طŒ ط¹ط§طھظƒظ‡ طŒ ط²ظٹظ†ط¨ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ…ظ† طŒ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸! ع†ظˆظ† طµط¯ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯طŒ طµط¯ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ طŒ ط¯ط®طھط±ط´ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ ع†ط³ط¨ط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظٹظ† ط¯ظˆ ع†ط´ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯طŒ ط§ط´ظƒظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯. ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ . ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ط§ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط§ظ‰ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ! ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ع¯ط±ظٹظ‡ ط§طھ ط¨ط³ظٹط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯.
طھط§ ط¬ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط¯ظ† ط¯ط§ط±ظ… ط¨ط§ ط§ط´ظƒظ‡ط§ظٹطھ ط¯ظ„ظ… ط±ط§ ظ…ط³ظˆط²ط§ظ† .
ط§ع¯ط± ظƒط´طھظ‡ ط´ظˆظ… ط§ظ‰ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆط§ظ† ! طھظˆ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ طھط±ظٹظ† ظپط±ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ط´ظƒ ط±ظٹط®طھظ†ظ‰ .
13 - ط§ط³ظپط±ط§ظٹظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط§ط³طھ ط§ط² ط²ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ†ط§ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط² ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ† .
ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ع†ط´ظ…طھ ع¯ط±ظٹط§ظ† ظ…ط¨ط§ط¯! ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ†ع¯ط±ظٹظ… ظƒظ‡ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ط´ظ…ط§ ط±ط§ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ط³ظٹط±ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¨ط±ط¯. طµط¯ط§ ط²ط¯: ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… طŒ ط±ظ‚ظٹظ‡ طŒ ط¹ط§طھظƒظ‡ طŒ ط³ظƒظٹظ†ظ‡ طŒ ط®ط¯ط§ط­ط§ظپط¸! ط§ظ… ظƒظ„ط«ظˆظ… ع¯ظپطھ : ط¨ط±ط§ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ط¢ظٹط§ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ط±ع¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظ†ط´ظˆظ… ظƒظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ط§ط³طھ ! ع†ظˆظ† ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯طŒ طµط¯ط§ظٹط´ ط¨ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¯ط®طھط±ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ... (طھط§ ط¢ط®ط± ط¢ظ† ط§ط´ط¹ط§ط±)
14 - ط³ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط§ط¨ظٹط§طھ ط±ط§ ط§ظپط²ظˆط¯:
ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆ: ط§ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ظƒظ†ط§ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ طŒ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط¬ط§ظ† ط¯ط§ط¯.
ع¯ط±ظٹظ‡ ظƒظ† ظˆ ط¨ع¯ظˆط¯: ط³طھظˆظ†ظ… ط´ظƒط³طھ ظ¾ط³ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ† ط³طھظˆظ† طŒ ط³طھظˆظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ„ط±ط²ط§ظ†ط¯.
ط¢ط±ط²ظˆ ط¯ط§ط´طھظ… ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ طھط­طھ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظˆ ظ…ط­ط¨طھ ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¨ط±ظ… .
ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¬ط§ظ†ظ… ! ط²ظˆط¯طھط± ط¨ظٹط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ طھط§ ط¨ط§ طھظˆ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظˆط¯ط§ط¹ ط±ط§ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط¯ظ‡ظ… .
طھظˆ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ظƒظˆط¯ظƒ ط®ط±ط¯ط³ط§ظ„ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظˆ ظٹطھظٹظ…ط§ظ† ظˆ ظ‡ظ…ط³ط§ظٹع¯ط§ظ† ط³ظپط§ط±ط´ â€چ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… .
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ… طŒ ظ…ط¹ط¬ط² ظˆ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ع†ط§ظƒ ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط°ظ„ظٹظ„ط§ظ†ظ‡ ط³ط± ظ…ط¯ظ‡ .
ط³ظƒظٹظ†ظ‡ ط¬ط§ظ† ! ط¨ط± طھظ‚ط¯ظٹط± ط§ظ„ظ‡ظ‰ طµط¨ط± ظƒظ† ط› ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† طµط¨ط± ظˆ ط§ط­ط³ط§ظ†ظٹظ… .
ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط¬ط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط§ط±ظ†ظ… ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط·ط§ط؛ظٹط§ظ† طŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط؛طµط¨ ظƒط±ط¯ظ†ط¯.
ط³ظٹط¨ ط¨ظ‡ط´طھظ‰  
15 - ظپطھط§ظ„ ظ†ظٹط´ط§ط¨ظˆط±ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¨ظˆط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط§ط²ظ„ ط´ط¯. ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ع¯ظپطھع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط²ط¯. ط±ظپطھظ… طھط§ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ط§ط² ظƒظ†ظ… . ط¯ظٹط¯ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ط§ ط§ظˆط³طھ . ظ‡ط± ط¯ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ظ†ط¯.
ع†ظˆظ† ع†ط´ظ…ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط´ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط§ظپطھط§ط¯طŒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¯ط± ظ†ط¸ط±ط´ط§ظ† ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط¯ط­ظٹظ„ظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط¯ظˆط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ظٹط¯ظ†ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ط¯ظˆ ظƒظˆط¯ظƒ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: طھظˆ ط±ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط¯ط­ظٹظ‡ ظƒظ„ط¨ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط§ظˆ ط²ظٹط§ط¯ ط³ط±ط§ط؛ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ظ‡ط¯ظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹط´ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط´ط±ظˆط¹ ظƒط±ط¯ ط¨ظ‡ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ظ† ط¨ط§ ط¯ط³طھط´ طŒ ظ…ط«ظ„ ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظ†ط§ع¯ظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط¯ط³طھط´ ظٹظƒ ط³ظٹط¨ ظˆ ع¯ظ„ط§ط¨ظ‰ ظˆ ط§ظ†ط§ط± ط¨ظˆط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط§ط¯طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط¯ط³طھط´ ط§ط´ط§ط±ظ‡ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯. ظ‡ط± ط¯ظˆ ط®ظˆط´ط­ط§ظ„ ظˆ ط®ظ†ط¯ط§ظ† ط´ط¯ظ†ط¯. ظ†ط²ط¯ ط¬ط¯ط´ط§ظ† ط´طھط§ظپطھظ†ط¯. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طŒ ط³ظٹط¨ ظˆ ط§ظ†ط§ط± ظˆ ع¯ظ„ط§ط¨ظ‰ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظˆظٹظٹط¯طŒ ط³ظ¾ط³ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ط§ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ط¨ط±ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ع¯ط± ط§ط¨طھط¯ط§ ظ¾ظٹط´ ظ¾ط¯ط±طھط§ظ† ط¨ط±ظˆظٹط¯ ط¨ظ‡طھط± ط§ط³طھ . ط¢ظ† ط¯ظˆ ط·ط¨ظ‚ ط¯ط³طھظˆط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط²ط¯ط´ط§ظ† ط¨ط±ظˆط¯. ط³ظٹط¨ ظˆ ظ…ظٹظˆظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ ط¨ظˆط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ! ع†ط±ط§ ط§ط² ظ…ظٹظˆظ‡ ظ†ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ظˆ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط³ط± ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ†طھ ظ†ط¯ط§ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط±ط§ ظپط±ظ…ظˆط¯. ظ¾ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ظˆ ط­ط³ظ† ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط§ظ†ط§ط± ظˆ ع¯ظ„ط§ط¨ظ‰ ظˆ ط³ظٹط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ع†ظ‡ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ط¨ط§ط² ط¨ظ‡ ط­ط§ظ„طھ ط§ظˆظ„ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط§ط² ط¯ظ†ظٹط§ ط±ظپطھ . ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط¯ظˆط±ط§ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… طھط؛ظٹظٹط± ظˆ ظƒط§ظ‡ط´ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ظ†ظٹط§ظ…ط¯.
ع†ظˆظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ع¯ظ„ط§ط¨ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط§ظ¾ط¯ظٹط¯ ط´ط¯ ظˆ ط³ظٹط¨ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط­ط§ظ„طھ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯. ط³ظٹط¨ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯ طھط§ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ط§طµط±ظ‡ ظˆ ط¨ظ‰ ط¢ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھظ… .
ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ طھط´ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ… ط¢ظ† ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ… طŒ ط´ط¯طھ ط¹ط·ط´ظ… ظپط±ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ . ع†ظˆظ† طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط§ظ… ط§ظپط²ظˆظ† ط´ط¯طŒ ط¨ط± ط¢ظ† ط¯ظ†ط¯ط§ظ† ط²ط¯ظ… ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظٹظ‚ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¯ط§ط´طھظ… .
ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظˆظٹط¯: ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط³ط§ط¹طھظ‰ ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط§ط² ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط´ظ†ظٹط¯ظ… . ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ظˆظ‰ ط¢ظ† ط³ظٹط¨ ط§ط² ظ‚ظ„طھع¯ط§ظ‡ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯. ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط¢ظ† ط³ظٹط¨ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ط«ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ†ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¨ظˆظ‰ ط³ظٹط¨ ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ… ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯: ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ظٹط¯ظ… ط¨ظˆظ‰ ط¢ظ† ط³ظٹط¨ ط§ط² ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ظ¾ط³ ظ‡ط± ظƒط³ ط§ط² ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظƒظ‡ ط²ط§ط¦ط±ط§ظ† ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط§ط´ظ†ط¯ ط¨ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط¢ظ† ط¨ظˆ ط±ط§ ط§ط³طھط´ظ…ط§ظ… ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط³ط­ط± ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ط¢ظ† ط±ظˆظ†ط¯. ط§ع¯ط± ظ…ط®ظ„طµ â€چ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ظٹط§ظپطھ .
16 - ط§ط¨ظ† ط­ظ…ط²ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ظ…ط­ظٹطµ ط±ظˆط§ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ظ† ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط¨ظˆط¯ظ… . ع†ظˆظ† ط¹ط·ط´ ط¨ط± ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ† ط³ظٹط¨ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط±ظˆظ† ط¬ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط± ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¨ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹط´ ع¯ط°ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ع¯ط´طھظ… ظˆظ„ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط§ظپطھظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ طµط¯ط§ظٹظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯ظ… ظˆظ„ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط³طھظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط±ط³ظ… ظƒظ‡ : ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ط·ظ„ظˆط¹ ط³ظ¾ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ† ط±ظˆط²طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¨ظˆظ‰ ط¢ظ† ظ„ط°طھ ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯.
ط­ظ…ظ„ظ‡ ط¯ظˆظ…  
17 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ع¯ظˆظٹط¯:
ط¨ط¹ط¶ظ‰ ط§ط² ط±ط§ظˆظٹط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯: ظ‡ط±ع¯ط² ظ‡ظٹع† ظ…ط؛ظ„ظˆط¨ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ظ†ط¯طŒ ظ‚ظˆظٹط¯ظ„طھط± ط§ط² ط§ظˆ ظ†ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ… . ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط±ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط­ظ…ظ„ظ‡ ظˆط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط±ط´ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط­ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظپط±ط§ط± ع¯ظ„ظ‡ ط¨ط²ظ‡ط§ ط§ط² ط­ظ…ظ„ظ‡ ع¯ط±ع¯ طŒ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹط®طھظ†ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ„ط§ ط­ظˆظ„ ظˆظ„ط§ ظ‚ظˆظ‡ ط§ظ„ط§ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ظ„ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¹ط¸ظٹظ… .
18 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ†ط¨ط±ط¯ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ‡ظپطھط§ط¯ ظˆ ط¯ظˆ ط²ط®ظ… ط¨ط± ظ¾ظٹظƒط±ط´ â€چ ظ†ط´ط³طھ . ط§ظٹط³طھط§ط¯ طھط§ ط¨ظٹط§ط³ط§ظٹط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ¾ظٹظƒط§ط±طŒ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ط³ظ†ع¯ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط®ظˆط±ط¯ ظˆ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ ط§ط² ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط¬ط§ط±ظ‰ ع¯ط´طھ . ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ طھط§ ط®ظˆظ† ط§ط² ظ¾ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ظ¾ط§ظƒ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طھظٹط± ط³ظ‡ ط´ط¹ط¨ظ‡ ط²ظ‡ط±ط¢ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ‚ظ„ط¨ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ط´ط³طھ . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط³ظ… ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ„ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ . ط³ط± ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع¯ط±ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! طھظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ط§ظ† ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ†طھ ط¬ط² ط§ظˆ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط؛ظ…ط¨ط±ظ‰ ظ†ظٹط³طھ . ط³ظ¾ط³ طھظٹط± ط±ط§ ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ظ¾ط´طھ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ظˆ ط®ظˆظ† ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ†ط§ظˆط¯ط§ظ† ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯.
ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط±ظˆظ‰ ط²ط®ظ… ع¯ط°ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† ظ…ط´طھط´ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆظ† ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط±ظ†ع¯ط´طھ . ط³ط±ط®ظ‰ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ† ظ†ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆظ† ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط´ظٹط¯. ط³ظ¾ط³ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¯ط³طھ ط±ظˆظ‰ ط²ط®ظ… ع¯ط°ط§ط´طھ . ع†ظˆظ† ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† طŒ ط®ظˆظ† ط´ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط®ظˆط¯ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ظˆظ† ط¢ظ„ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¨ظˆط¯ طھط§ ط¬ط¯ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒظ†ظ… ظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ… : ظٹط§ ط±ط³ظˆظ„ ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظˆ ظپظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯.
ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
19 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ظ¾ط³ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„طھ طŒ ظ¾ط³ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ظ…ط¬طھط¨ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ‡ ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ظ†ط§ ط¨ط§ظ„ط؛ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ط²ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ…ط¯ طھط§ ظƒظ†ط§ط± ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹط³طھط§ط¯. ط²ظٹظ†ط¨ طŒ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط³ط§ظ†ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظˆط§ظ‡ط±ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ط¯ط§ط±! ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ط¨ط´ط¯طھ ظ…ظ‚ط§ظˆظ…طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط§ط² ط¹ظ…ظˆظٹظ… ط®ط¯ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆظ… ! ط§ط¨ط¬ط± ط¨ظ† ظƒط¹ط¨ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظƒط±ط¯. ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ¾ط§ظƒ ط²ط§ط¯ظ‡ ! ط¹ظ…ظˆظٹظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ طں ط§ط¨ط¬ط± ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ط¯ط³طھ ط¢ظ† ظ†ظˆط¬ظˆط§ظ† ط²ط¯ ظˆ ط¯ط³طھط´ ط¬ط¯ط§ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ظ¾ظˆط³طھ ط¢ظˆظٹط²ط§ظ† ط´ط¯. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡
طµط¯ط§ ط²ط¯: ط§ظ‰ ظ…ط§ط¯ط±! ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط؛ظˆط´ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ط§ط¯ط± ط²ط§ط¯ظ‡ ! ط¨ط± ط¢ظ†ع†ظ‡ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ طµط¨ط± ظƒظ† ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط®ظٹط± ط§ط² ط³ظˆظ‰ ط®ط¯ط§ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ . ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط¯ط±ط§ظ† ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ط§طھ ظ…ظ„ط­ظ‚ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
20 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ع¯ظˆظٹط¯:
ط­ط±ظ…ظ„ظ‡ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† طھظٹط±ظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط§ظ…ظ† ط¹ظ…ظˆظٹط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ط³ط§ظ†ط¯. (2)
21 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ظ¾ط³ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط³طھط§ظ† ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط§ع¯ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ طھط§ ظ…ط¯طھ ظ…ط¹ظٹظ†ظ‰ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ظ…ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ¾ط³ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¯ع†ط§ط± طھظپط±ظ‚ظ‡ ظˆ طھط´طھطھ ط³ط§ط². ظˆط§ظ„ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ‡ط±ع¯ط² ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط®ط´ظ†ظˆط¯ ظ…ظƒظ† . ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط¹ظˆطھظ…ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ†ط¯ طھط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ…ط§ظ† ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط³ظ¾ط³ طھط¬ط§ظˆط² ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯. ط³ظ¾ط§ظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط§ط² ع†ظ¾ ظˆ ط±ط§ط³طھ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ‚ظٹظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¬ط² ط³ظ‡ ظٹط§ ع†ظ‡ط§ط± ظ†ظپط± ظƒط³ظ‰ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯. (3)
ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط±ط¨ط§ط­  
22 - ط§ط¨ظ† ط¹ط³ط§ظƒط±طŒ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ظ…ط³ظ„ظ… ط¨ظ† ط±ط¨ط§ط­ طŒ ط؛ظ„ط§ظ… ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ :
ظ…ظ† ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط±ظˆط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظˆط¯ظ… . طھظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط±ط¯. ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ…ط³ظ„ظ… ! ط¯ط³طھط§ظ†طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظƒظ† . ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… . ع†ظˆظ† ظƒط±ط¯ظ… . ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… . ع†ظˆظ† ط¯ظˆ ط¯ط³طھظ… ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط³طھط§ظ†ظ… ط¨ط±ظٹط² ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒط±ط¯ظ… . ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظ¾ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظˆط¯: ط®ط¯ط§ظٹط§! ط®ظˆظ†ط®ظˆط§ظ‡ ط®ظˆظ† ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ط¨ط§ط´ .
ظ…ط³ظ„ظ… ع¯ظˆظٹط¯: ط­طھظ‰ ظٹظƒ ظ‚ط·ط±ظ‡ ظ‡ظ… ط§ط² ط¢ظ†ط§ظ† ط®ظˆظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط²ظ†ع¯ط´طھ .
ظ‡ط¬ظˆظ… ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… 
23 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ¾ط³ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ط¯ ظˆ ط³ط± ط¬ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط§ظٹط³طھط§ط¯. ظ‡ط± ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط·ط±ظپ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ (ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط­ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯) ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ ظˆ ط®ظˆط´ â€چ ظ†ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط´ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط´ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط§ظˆ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط´ظˆط¯ ظˆ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ط§ط² ط·ط§ظٹظپظ‡ ظƒظ†ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ…ط§ظ„ظƒ ط¨ظ† ظ†ط³ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ط³ط± ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط§ظˆ ط²ط¯. ط­ط¶ط±طھ ط®ظˆط¯ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط¯ط§ط´طھ . ط´ظ…ط´ظٹط±طŒ ط¢ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط´ظƒط§ظپطھ ظˆ ط³ط±ط´ ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظˆظ‰ ع¯ظپطھ : ظ‡ط±ع¯ط² ظ…ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¯ط³طھ ط±ط§ط³طھطھ ط¢ط¨ ظˆ ط؛ط°ط§ ط¨ط®ظˆط±ظ‰ ! ط®ط¯ط§ طھظˆ ط±ط§ ط¨ط§ ط³طھظ…ع¯ط±ط§ظ† ظ…ط­ط´ظˆط± ظƒظ†ط¯! ظƒظ„ط§ظ‡ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ط§ظ†ط¯ط§ط®طھ ظˆ ظƒظ„ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظˆط´ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط§ط±ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط±ظˆظ‰ ط¢ظ† ط¨ط³طھ .
24 - ط®ظˆط§ط±ط²ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط³ظ¾ط³ ط´ظ…ط± ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھظٹط¯طں طھظٹط±ظ‡ط§طŒ ظ†ظٹط²ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ط± ط³ظˆ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ع¯ط±ظپطھ . ظ…ط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط±ط¹ظ‡ ط¨ظ† ط´ط±ظٹظƒ طŒ ط¶ط±ط¨طھ ط³ط®طھظ‰ ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯. ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ† ط§ظ†ط³ ظ‡ظ… طھظٹط±ظ‰ ط¨ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯. طµط§ظ„ط­ ط¨ظ† ظˆظ‡ط¨ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ†ظٹط²ظ‡ طŒ ط¶ط±ط¨طھ ظ…ط­ظƒظ…ظ‰ ط¨ط± طھظ‡ظٹع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط±ط§ط³طھ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ط§ط³ط¨ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ط§ظپطھط§ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ظ†ط´ط³طھ ظˆ طھظٹط± ط§ط² ط§ط² ع¯ظ„ظˆظٹط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ†ع¯ط±ط¯.
ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ† ط²ظٹظ†ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط®ظٹظ…ظ‡  
25 - ط³ظٹط¯ ط¨ظ† ط·ط§ظˆظˆط³ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ط§ظˆظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط²ظٹظ†ط¨ ط§ط² ط¯ط± ط®ظٹظ…ظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طµط¯ط§ ظ…ظ‰ ط²ط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط±ط§ط±ظ… ! ظˆط§ظ‰ ط³ط±ظˆط±ظ… ! ظˆط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ! ظƒط§ط´ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظپط±ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯! ظƒط§ط´ â€چ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ظ…طھظ„ط§ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط´ظ…ط± ظپط±ظٹط§ط¯ ط²ط¯: ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ط±ط¯ ظ…ظ†طھط¸ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھظٹط¯طں ط§ط² ظ‡ط± ط·ط±ظپ ط¨ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­ظ…ظ„ظ‡ ظˆط± ط´ط¯ظ†ط¯. ط²ط±ط¹ظ‡ ط¨ظ† ط´ط±ظٹظƒ طŒ ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط¨ط± ظƒطھظپ ط§ظˆ ط²ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ظ… ط¶ط±ط¨طھظ‰ ط¨ط± ط§ظˆ ظˆط§ط±ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظ‚ط´ ط²ظ…ظٹظ† ط³ط§ط®طھ . ظ…ط±ط¯ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظˆ ط¶ط±ط¨طھ ط²ط¯ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¨ط§ طµظˆط±طھ ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط؛ظ„طھظٹط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ط§طھظˆط§ظ† ط´ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط±ظˆظ‰ ط²ط§ظ†ظˆظ‡ط§ ظ†ط´ط³طھ . ط³ظ†ط§ظ† ط¨ظ† ط§ظ†ط³ ظ†ظٹط²ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط± ع¯ظ„ظˆع¯ط§ظ‡ط´ ط²ط¯. ظ†ظٹط²ظ‡ ط±ط§ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯. ط³ظ†ط§ظ† ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ طھظٹط±ظ‰ ط¯ط± ظƒظ…ط§ظ† ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ط¨ط± ط­ظ†ط¬ط±ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط²ط¯.
ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظپطھط§ط¯. ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ط´ط³طھ ظˆ طھظٹط± ط±ط§ ط§ط² ع¯ظ„ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظƒط´ظٹط¯. ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظƒظ†ط§ط± ظ‡ظ… ط²ظٹط± ع¯ظ„ظˆ ع¯ط±ظپطھ .
ع†ظˆظ† ظ¾ط± ط§ط² ط®ظˆظ† ط´ط¯طŒ ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط±ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: (ط®ط¯ط§ ط±ط§ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¢ط؛ط´طھظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ†ظ… ط¯ظٹط¯ط§ط± ط®ظˆط§ظ‡ظ… ظƒط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ظ‚ ظ…ط±ط§ ط؛طµط¨ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation