بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب مقتل امام حسین (علیه السلام ), جواد محدثى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ± -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_04 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ´ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_12 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ² -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_13 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ³ -
     maqtal_imam_hossein_mohaddethi_17 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ) - غ±غ· -
 

 

 
 

ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† (ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… )

ع¯ط±ط¯ط¢ظˆط±ظ†ط¯ظ‡ : ع¯ط±ظˆظ‡ ط­ط¯ظٹط« ظ¾عکظˆظ‡ط´ظƒط¯ظ‡ ط¨ط§ظ‚ط±ط§ظ„ط¹ظ„ظˆظ…
طھط±ط¬ظ…ظ‡ : ط¬ظˆط§ط¯ ظ…ط­ط¯ط«ظ‰

- غ´ -


ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ  
39 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ظ†ط®ط¹ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ط³ط¬ط¯ ظ†ط´ط³طھ . ط§طµط­ط§ط¨ ط§ظˆ ظ¾ظٹط±ط§ظ…ظˆظ† ظˆظ‰ ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ظ†ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ط­ط¶ط±طھ ط§ظٹط³طھط§ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط¯ط³طھ ط¨ط± ط³ط± ط§ظˆ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ط±ظ… ! ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظ‚ظˆط§ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ظ‚ط±ط¢ظ† ظ†ظƒظˆظ‡ط´ ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(ظ†ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ظ†ظ‡ ظ…ظ‡ظ„طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ†ط¯(97). ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯طŒ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± طھظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯.(98)
40 - ط¯ظٹظ„ظ…ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط´ط¨ط« ط¨ظ† ط±ط¨ط¹ظ‰ ظˆ طھظˆ ط§ظ‰ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط­ط±ظٹظ‚ ظˆ ظ¾ط³ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ طھظˆ ط§ظ‰ ط§ط´ط¹ط« ط¨ظ† ظ‚ظٹط³ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظٹط¯. ط­ط¨ظٹط¨ظ… ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع†ظ†ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظˆط§ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ†ط´ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ظˆ ط¯ط®طھط±ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯طŒ ط´ط¨ط« ط¨ظ† ط±ط¨ط¹ظ‰ طŒ ط¹ظ…ط±ظˆ ط¨ظ† ط­ط±ظٹظ‚ ظˆ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط´ط¹ط« ظ†ظٹط² ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظƒظˆظپظ‡ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ظپطھظ‡ ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¬ظ†ع¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ظƒط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ظٹظƒظ‰ ط§ط² ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط¨ظˆط¯.(99)
41 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ظ…ط±ط¯ظ… ط®ط·ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ظٹط´ ط§ط² ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ط¨ط¯ظ‡ظٹط¯ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ¾ط±ط³ظٹط¯.
ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط§ط² ظ‡ظٹع† ع†ظٹط² ع¯ط°ط´طھظ‡ ظˆ ط¢ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ظ†ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… . ط³ط¹ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ظˆظ‚ط§طµ ط¨ط±ط®ط§ط³طھظ‡ طŒ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظٹط§ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ! ظ…ط±ط§ ط®ط¨ط± ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھظ… ع†ظ†ط¯ ظ…ظˆ ظ‡ط³طھ طں ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ طھظˆ ط§ط² ظ…ظ† ع†ظٹط²ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ طھظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ط¯ط± ط³ط± ظˆ طµظˆط±طھ طھظˆ ظ‡ظٹع† ظ…ظˆظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ظٹط® ط¢ظ† ط´ظٹط·ط§ظ†ظ‰ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ طھظˆ ط¨ع†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯. ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¹ظ…ط± ط³ط¹ط¯طŒ ظƒظˆط¯ظƒظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¬ظ„ظˆ ظ¾ط¯ط±ط´ â€چ ط¨ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.(100)
42 - طµط¯ظˆظ‚ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§طµط¨ط؛ ط¨ظ† ظ†ط¨ط§طھظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط±ظˆط² ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط·ط§ظ„ط¨ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط³طھط´ ط¯ط± ط¯ط³طھ ظ¾ط³ط±ط´ ط­ط³ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظٹظ† طµظˆط±طھ ط¯ط³طھظ… ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ط¨ط±ط§ط¯ط±ظ… ط§ط³طھ ط› ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط§ظˆ ظ¾ظٹط´ظˆط§ظ‰ ظ‡ط± ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ† ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ† ط§ط³طھ . ط¢ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ط´ظٹط¯! ظ…ظ† ظ†ظٹط² ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… : ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط³ط±ظˆط± ط¢ظ†ط§ظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ¾ط³ط±ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ظˆظپط§طھ ظ…ظ† ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط³ط±ظ¾ط±ط³طھ ظ‡ط± ظ…ظˆظ…ظ† ط§ط³طھ . ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³طھظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ط´ط¯ظ… . ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط³ظ† طŒ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ظ…ط±ط¯ظ… ظˆ ط³ط±ظˆط±ط´ط§ظ† طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط± ط§ظˆ ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط§ظˆ ظˆ ط§طµط­ط§ط¨ط´ ط§ط² ط³ط±ظˆط±ط§ظ† ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ظ†ظ‡ ظ†ظپط± ط§ط² ظ†ط³ظ„ ط§ظˆ ط¬ط§ظ†ط´ظٹظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ط­ط¬طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظˆ ط¨ط± ط¨ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط§ظˆظٹظ†ط¯...(101)
43 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط­ط§ط±ط« ط§ط¹ظˆط± ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظپط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ظƒظ‡ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظƒظˆظپظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ… ظƒظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طµط­ط±ط§ ط§ط² ظ‡ط± ظ†ظˆط¹ طŒ ط³ط± ظˆ ع¯ط±ط¯ظ†ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط´ط¨ طھط§ طµط¨ط­ ط¨ط± ط§ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ‡ ظ…ط±ط«ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯. ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط´ط¯طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط´ظ…ط§ (ط¨ط§ طھط±ظƒ ط²ظٹط§ط±طھط´ ) ط¬ظپط§ ظƒظ†ظٹط¯.(102)
44 - ط¨ط­ط±ط§ظ†ظ‰ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط®ظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚طھظ„ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… ظˆظپط§طھط´ ظˆظ‚طھظ‰ ع¯ط±ظٹظ‡ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ط±ظ… ط¢ظٹط§ ط¨ط± ظ…ط±ع¯ ظ¾ط¯ط±طھ ظ†ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ظپط±ط¯ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† طھظˆ ظ…ط³ظ…ظˆظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ…ط¸ظ„ظˆظ… ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ط­ط³ظٹظ† ظ†ظٹط² ظ‡ظ…ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ط§ ط´ظ…ط´ظٹط± ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¬ط¯طھط§ظ† طŒ ظ¾ط¯ط±طھط§ظ† ظˆ ظ…ط§ط¯ط±طھط§ظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظˆظ†ط¯ظٹط¯.(103)
45 - ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط¨ظ† ظ…ط؛ط§ط²ظ„ظ‰ :
ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط²ط¹ظپط±ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ†ط¬ظ‰ ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظپط± ط±ظپطھ . ظˆظ‰ ط­ط§ظ…ظ„ ط¸ط±ظپ ط¢ط¨ ظˆ ظˆط¶ظˆظ‰ ط­ط¶ط±طھ ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± طµظپظٹظ† ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظ†ظٹظ†ظˆط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظپط±ظ…ظˆط¯: طµط¨ط± ظƒظ† ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! طµط¨ط± ظƒظ† ظƒظ†ط§ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ ! ع¯ظپطھظ… : ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظٹط³طھ طں ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظ¾ط± ط§ط² ط§ط´ظƒ ط¨ظˆط¯. ع¯ظپطھظ… : ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ظƒظٹط³طھ طں ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ط¯ظ…طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ظ… ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظ¾ط± ط§ط² ط§ط´ظƒ ط¨ظˆط¯. ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§! ط¢ظٹط§ ظƒط³ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط´ظ… ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ع†ط±ط§ ع†ط´ظ…ط§ظ†طھ ع¯ط±ظٹط§ظ† ط§ط³طھ طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ†ظƒ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط§ط² ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط¨ط±ط®ط§ط³طھ ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† طŒ ظƒظ†ط§ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط§ظˆ ط¨ط¨ظˆظٹظ‰ طں ع¯ظپطھظ… : ط¢ط±ظ‰ . ط¯ط³طھط´ ط¯ط±ط§ط² ظƒط±ط¯ ظˆ ظ…ط´طھظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط¢ظ†ط¬ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¯ط§ط¯. ظ…ظ† ط¨ظ‰ طھط§ط¨ ط´ط¯ظ… ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ†ظ… ط¨ظ‡ ط§ط´ظƒ ظ†ط´ط³طھ .(104)
46 - ط§ط¨ظ† ط³ط¹ط¯ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظƒط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ظ…ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ… . ط¯ط± ظ†ط²ط¯ظٹظƒظ‰ ط¯ظˆ ظ†ظ‡ط± ط¯ط± ط؛ط±ظٹط¨ ط¨ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯.(105)
47 - ط¹ظ„ط§ظ…ظ‡ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ط¨ط±ط®ظ‰ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹طھط¨ط± ط§ط² ظ„ظˆط· ط¨ظ† ظٹط­ظٹظ‰ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ‚ظٹط³ ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط±ط²ظ…ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± طµظپظٹظ† ط¨ظˆط¯ظ… . ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط§ط¹ظˆط± ط³ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط± ط¢ط¨ ظ…ط³ظ„ط· ط´ط¯ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ط¢ط¨ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ† . ظ…ط³ظ„ظ…ط§ظ†ط§ظ† ط§ط² طھط´ظ†ع¯ظ‰ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ ط´ظƒظˆظ‡ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ طŒ ط³ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ط§ط² ظ¾ط³ ع¯ط±ظپطھظ† ط¢ط¨ ع¯ط³ظٹظ„ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط§ظƒط§ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط­ط¶ط±طھ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ط´ط¯. ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ â€چ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ظپطھ : ظ¾ط¯ط± ط¬ط§ظ† ! ظ…ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ع¯ط´ظˆط¯ظ† ط¢ط¨ ط¨ط±ظˆظ… طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط±ظˆ ظ¾ط³ط±ظ… . ط­ط³ظٹظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط³ظˆط§ط±ط§ظ†ظ‰ ط±ظپطھ ظˆ ط§ط¨ظˆ ط§ظٹظˆط¨ ط±ط§ ط§ط² طھط³ظ„ط· ط¨ط± ط¢ط¨ ظƒظ†ط§ط± ط²ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ†ط¬ط§ ط®ظٹظ…ظ‡ ط§ظپط±ط§ط´طھ ظˆ ط³ظˆط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯. ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط±ظٹط³طھ . ع¯ظپطھظ†ط¯: ظٹط§ ط¹ظ„ظ‰ ! ط¨ط±ط§ظ‰ ع†ظ‡ ع¯ط±ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں ط¨ظ‡ ط¨ط±ظƒطھ ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ† ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ¾ظٹط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ظٹط§ط¯ظ… ط¢ظ…ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‰ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط§ط³ط¨ط´ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظˆط¯ ظˆ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط§ط¯ ط§ط² ط§ظ…طھظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ظƒط´طھ !(106)
48 - ظ†طµط± ط¨ظ† ظ…ط²ط§ط­ظ… ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ظ‡ط±ط«ظ…ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¨ط§ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¬ظ†ع¯ طµظپظٹظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ… طŒ ع†ظˆظ† ط¯ط± ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ظٹظ… ط¨ط§ ظ…ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ظ„ط§ظ… ظ†ظ…ط§ط²طŒ ظ…ط´طھظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ! ط§ط² طھظˆ ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط§ط² ط¬ظ†ع¯ طŒ ظ‡ط±ط«ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ†ط´ طŒ ط¬ط±ط¯ط§ ط¯ط®طھط± ط³ظ…ظٹط± ظƒظ‡ ظ‡ظˆط§ط¯ط§ط± ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ع¯ظپطھ : ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ طھظˆ ط±ط§ ط§ط² ظ…ط­ط¨طھ ط§ط¨ط§ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظ‡ ط´ع¯ظپطھظ‰ ط¢ظˆط±ظ… طں
ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط±ط³ظٹط¯ظٹظ… طŒ ظ…ط´طھظ‰ ط§ط² طھط±ط¨طھ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ظˆظٹظٹط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ظ‡ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط®ط§ظƒ ! ظƒط³ط§ظ†ظ‰ ط§ط² طھظˆ ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ط­ط³ط§ط¨ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯. ط§ظˆ ط±ط§ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ… ط؛ظٹط¨ ! ظ‡ظ…ط³ط±ط´ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ظ…ط±ط¯! ظ…ط§ ط±ط§ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±! ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¬ط² ط­ظ‚ ظ†ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .
ع†ظˆظ† ط¹ط¨ظٹط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ†ط¨ط±ط¯ ط¨ط§ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط¢ظ† ع¯ط±ظˆظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… . ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‚ظˆظ… ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ â€چ ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¬ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط§ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظپط±ظˆط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ط±ط²ظ…ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ طھط±ط¨طھط´ ط±ط§ ط¨ط±ط¯ط§ط´طھظ‡ ظˆ ط¨ظˆظٹظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط´ظ†ط§ط®طھظ… ظˆ ط­ط±ظپ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط±ط§ ط¨ط± ظٹط§ط¯ ط¢ظˆط±ط¯ظ… . ط§ط² ط§ظٹظ† ط³ظپط± ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ط´ط¯ظ… . ط¨ط§ ط§ط³ط¨ظ… ظ†ط²ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¢ظ…ط¯ظ… طŒ ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ… ظˆ ط¨ط± ط§ظˆ ط³ظ„ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ط³ط®ظ†ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ… ط¨ط§ط² ع¯ظپطھظ… . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط§ ظ…ط§ظٹظ‰ ظٹط§ ط¨ط± ظ…ط§طں ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±! ظ†ظ‡ ط¨ط§ طھظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط± طھظˆ. ط²ظ† ظˆ ط¨ع†ظ‡ ط§ظ… ط±ط§ ع¯ط°ط§ط´طھظ‡ ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط§ط¨ظ† ط²ظٹط§ط¯ ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹظ…ظ†ط§ظƒظ… . ط­ط³ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ â€چ ط§ط² ط§ظٹظ†ط¬ط§ ط¨ع¯ط±ظٹط² طھط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ط§ ظ†ط¨ط§ط´ظ‰ . ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط§ظ…ط±ظˆط² ظ‡ظٹع† ظƒط³ ظ†ظٹط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ† ظ…ط§ ط±ط§ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ط§ ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظƒظ†ط¯ ظ…ع¯ط± ط¢ظ†ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆط§ط±ط¯ ط¯ظˆط²ط® ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ط¢ظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ع¯ط±ظٹط®طھظ… طھط§ ط´ط§ظ‡ط¯ ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ†ط´ ظ†ط¨ط§ط´ظ… .(107)
ط§ظٹظ† ظ…ط§ط¬ط±ط§ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط®طھظ„ظپ ظˆ طھط¹ط§ط¨ظٹط± ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¯ط± ظ…ظ†ط§ط¨ط¹ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ¾ط±ظ‡ظٹط² ط§ط² ط·ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ط´ط¯ظ† طŒ ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ظ†ظٹط§ظˆط±ط¯ظٹظ… .
49 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¬ط¯ظ„ظ‰ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط®ط¯ظ…طھ ط§ظ…ط§ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط¨ظˆط¯. ط¨ط§ ط¯ط³طھط´ ط¨ط± ط´ط§ظ†ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط²ط¯.
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط³ظ‰ ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط´ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع¯ظپطھظ… : ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط¨ط³ظٹط§ط± ط¨ط¯ ط§ط³طھ . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظٹظ† ط­ط§ط¯ط«ظ‡ طŒ ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ .(108) 50 ط´ظٹط® ط·ظˆط³ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط¨ظˆط·ظپظٹظ„ ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظ…ط³ظٹط¨ ط¨ظ† ظ†ط¬ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ظٹط¨ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط³ط¨ط§ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯.
ط­ط¶ط±طھ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‚ط¶ظٹظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ ط¯ط±ظˆط؛ ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯. ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں
ع¯ظˆظٹط¯: ط³ط®ظ† ظ…ط³ظٹط¨ ط±ط§ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ! ظ‡ظٹظ‡ط§طھ ط§ط² ط؛ط¶ط¨ ! ظˆظ„ظ‰ ظ†ط§ظ‚ظ‡ ط³ظˆط§ط±ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط´ظ…ط§ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯طŒ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ظˆ ط´طھط§ط¨ط§ظ† طŒ ط­ط¬ ظˆ ط¹ظ…ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ (ظ…ظ‚طµظˆط¯ط´ â€چ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظˆط¯).(109)
51 - ط´ظٹط® ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط¬ط¨ظ„ظ‡ ظ…ظƒظٹظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط«ظ… طھظ…ط§ط± ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ! ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ طŒ ظ¾ط³ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظ‡ظ… ظ…ط­ط±ظ… ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† ط®ط¯ط§ ط¢ظ† ط±ظˆط² ط±ط§ ط±ظˆط² ط®ط¬ط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظˆ ط§ظٹظ† ط­طھظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¹ظ„ظ… ط®ط¯ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظٹط§ط¯ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظˆظ„ط§ظٹظ… ط§ظ…ظٹط± ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ط± ع†ظٹط²طŒ ط­طھظ‰ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طµط­ط±ط§ ظˆ ظ…ط§ظ‡ظٹط§ظ† ط¯ط±ظٹط§ ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظˆ ظ…ط§ظ‡ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ظˆ ط²ظ…ظٹظ† ظˆ ظ…ظˆظ…ظ†ط§ظ† ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ†ع¯ظ‡ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ط¯ظˆط²ط® ظˆ ط­ط§ظ…ظ„ط§ظ† ط¹ط±ط´ ط¨ط± ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط®ظˆظ† ظˆ ط®ط§ظƒط³طھط± ظ…ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯.
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ„ط¹ظ†طھ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ط± ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط­طھظ…ظ‰ ع¯ط´طھ طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¨ط± ظ…ط´ط±ظƒط§ظ† ط­طھظ…ظ‰ ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ†ط¯طŒ ظˆ ط¨ط± ظٹظ‡ظˆط¯ ظˆ ظ†طµط§ط±ط§ ظˆ ظ…ط¬ظˆط³ .
ط­ط¨ظ„ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ع¯ظپطھظ… ط§ظ‰ ظ…ظٹط«ظ… ! ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ…ط±ط¯ظ… طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط±ظˆط² ط¨ط±ظƒطھ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ظ†ط¯طں ظ…ظٹط«ظ… ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ط± ط§ط³ط§ط³ â€چ ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط¯ط±ظˆط؛ظٹظ† ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ظ† طŒ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط°ظٹط­ط¬ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط¢ط¯ظ… ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ طھظˆط¨ظ‡ ط¯ط§ظˆظˆط¯ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط°ظٹط­ط¬ظ‡ طھظˆط¨ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظٹظˆظ†ط³ ط±ط§ ط§ط² ط´ظƒظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط± ط°ظٹظ‚ط¹ط¯ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² ط´ظƒظ… ظ…ط§ظ‡ظ‰ ط®ط§ط±ط¬ ط³ط§ط®طھ . ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ط¨ط± ظƒظˆظ‡ ط¬ظˆط¯ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط´طھظ‰ ظ†ظˆط­ ط±ظˆط² ظ‡ط¬ط¯ظ‡ظ… ط°ظ‰ ط­ط¬ظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ع¯ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¯ط±ظٹط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¨ظ†ظ‰ ط§ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ط´ظƒط§ظپطھ طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¯ط± ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨ظٹط¹ ط§ظ„ط§ظˆظ„ ط¨ظˆط¯.
ط³ظ¾ط³ ظ…ظٹط«ظ… ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط¬ط¨ظ„ظ‡ ! ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط³ط±ظˆط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ظˆ ط¨ط± ط³ط§ظٹط± ط´ظ‡ظٹط¯ط§ظ† ط¨ط±طھط±ظ†ط¯. ط§ظ‰ ط¬ط¨ظ„ظ‡ ! ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ط® ط¨ظˆط¯ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط®ظˆظ† طھط§ط²ظ‡ طŒ ط¨ط¯ط§ظ† ظƒظ‡ ط³ط±ظˆط±طھ ط­ط³ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¬ط¨ظ„ظ‡ ع¯ظˆظٹط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ظ… ظˆ ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ط¨ط± ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ طھط§ط¨ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظˆظٹط§ ظ…ظ„ط§ظپظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ . ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ طµظٹط­ظ‡ ظƒط´ظٹط¯ظ… ظˆ ع¯ط±ظٹط³طھظ… ظˆ ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط³ظˆع¯ظ†ط¯! ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒط´طھظ‡ ط´ط¯.(110)
ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع¯ط°ط´طھ ظˆ طھظƒط±ط§ط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… .
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´  
52 - ط§ط¨ظ† ظ‚ظˆظ„ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯:
ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ظ…ظ†ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ظ…ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ظ‡ط±ع¯ط² ظ‡ظٹع† ظƒط¯ط§ظ…ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظٹط± ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¹ط·ط§ظٹظ‰ ظ†ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ظ† ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ… ط§ظˆظ„ظٹظ† ظƒط´طھظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظ…طھظٹظ… . ط³ظˆع¯ظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¬ط§ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط¯ط³طھ ط§ظˆط³طھ طŒ ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط± ظ¾ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ط² ط¨ظ†ظ‰ ظ‡ط§ط´ظ… ط¨ط± ط±ظˆظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ع†ط´ظ… ط¨ط± ظ‡ظ… ط¨ط²ظ†ط¯.(111)
ط¯ط± ط§ظٹظ† ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ظ†ظٹط² ظ‡ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط§ط¨ ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظ…ط¯.
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط¨ط§ط¯ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´ 
53 - ط·ط±ظٹط­ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ط± ط¨ط³ط§ط· ط®ظˆظٹط´ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯. ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظƒظ‡ ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط³ظٹط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ط¨ط§ط¯طŒ ط¨ط³ط§ط· ط§ظˆ ط±ط§ ط³ظ‡ ط¨ط§ط± ع†ط±ط®ط§ظ†ط¯طŒ طھط§ ط¢ظ†ط¬ط§ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ… ط³ظ‚ظˆط·ط´ ط¨ظˆط¯.
ط¨ط§ط¯ ط¢ط±ط§ظ… ع¯ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط³ط§ط· ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯. ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¨ط§ط¯ ع¯ظپطھ : ع†ط±ط§ ط¨ط§ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط§ظٹظ†ط¬ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ظپط±ط²ظ†ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ط®طھط§ط± ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ظƒط±ط§ط±. ع¯ظپطھ : ظ‚ط§طھظ„ط´ ظƒظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ† طŒ ظٹط²ظٹط¯. ط³ظ„ظٹظ…ط§ظ† ط¯ط³طھظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯. ط¬ظ† ظˆ ط§ظ†ط³ ظ‡ظ… ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ†ط¯. ط¨ط§ط¯ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¬ظ†ط¨ظٹط¯ ظˆ ط¨ط³ط§ط· ط­ط±ظƒطھ ظƒط±ط¯.(112)
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ† ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھط´  
54 - ط·ط±ظٹط­ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ† ط­ط¶ط±طھ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ط· ظپط±ط§طھ ط¨ظ‡ ع†ط±ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯.
ع†ظˆظ¾ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظپظ„ط§ظ† ط±ظˆط² ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ط§ظ† ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ط¨ط´ط®ظˆط± ط¢ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظ†ط¯. ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ط³ط¨ط¨ ط¢ظ† ط±ط§ ط§ط² ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±ط´ ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ! ط§ط² ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯طھ ط¨ظ¾ط±ط³ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط® طھظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ط±ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط±ظٹط¯طں ع¯ظˆط³ظپظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ط¢ط´ظƒط§ط± ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ظ…ط§ ط®ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… طŒ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ„ط¨ طھط´ظ†ظ‡ ط´ظ‡ظٹط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ طŒ ظ…ط§ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¢ط¨ط´ط®ظˆط± ط¢ط¨ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´ظٹظ… . ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯. ط¬ظˆط§ط¨ ط¯ط§ط¯: ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‡ط§ ظˆ ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ط®ظ„ظˆظ‚ط§طھ طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯. ط§ط³ظ…ط§ط¹ظٹظ„ ع¯ظپطھ : ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ† .(113)
ظ¾ظٹط´ع¯ظˆظٹظ‰ ط´ظٹط± ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ظˆ 
55 - ط·ط±ظٹط­ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ظˆط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط¹ظٹط³ظ‰ ط¯ط± طµط­ط±ط§ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط´طھ . ط­ظˆط§ط±ظٹظˆظ† ظ‡ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ط´ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ع¯ط°ط§ط±ط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒط±ط¨ظ„ط§ ط§ظپطھط§ط¯. ط´ظٹط± ط´ظƒط³طھظ‡ ط­ط§ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط¹ظٹط³ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط´ظٹط± ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ع†ط±ط§ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط§ظ‰ طں ط¢ظٹط§ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ‰ ط¹ط¨ظˆط± ظƒظ†ظٹظ… طں ط´ظٹط± ط¨ط§ ط²ط¨ط§ظ† ظپطµظٹط­ظ‰ ع¯ظپطھ : ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹطھط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ… طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒظ†ظٹط¯. ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† ظƒظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط§ظ…ظ‰ ط­ط¶ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ظ¾ط³ط± ط¹ظ„ظ‰ ظˆظ„ظ‰ . ظ¾ط±ط³ظٹط¯: ظ‚ط§طھظ„ط´ ظƒظٹط³طھ طں ع¯ظپطھ : ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط´ط¯ظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طµط­ط±ط§ ظˆ ظ¾ط±ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ظ‡ظˆط§ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ظٹظˆط§ظ†ط§طھ طŒ ط®طµظˆطµط§ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§.
ط¹ظٹط³ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط³طھظ‡ط§ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ„ظ†ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط§ ظ†ظپط±ظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯. ط­ظˆط§ط±ظٹظˆظ† ظ‡ظ… ط¯ط¹ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¢ظ…ظٹظ† ع¯ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط´ظٹط± ط§ط² ط¬ط§ط¯ظ‡ ظƒظ†ط§ط± ط±ظپطھ .(114)
ظپطµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ظ… : ظˆطµظٹطھظ‡ط§ظ‰ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… 
1 - ظƒظ„ظٹظ†ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظپط±ظ…ظˆط¯:
ع†ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط¹ط±ط§ظ‚ ط¹ط²ظٹظ…طھ ظƒط±ط¯طŒ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§ ظˆ ظˆطµظٹطھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ط³ظ¾ط±ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ع¯ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ط¯ط§ط¯.(115)
2 - ظ…ط³ط¹ظˆط¯ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط±ظˆط² ط¹ط§ط´ظˆط±ط§ ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ظ¾ط¯ط±ط´ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظƒظ‡ طھظƒظ„ظٹظپ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط§ط² ط§ظˆ ط³ط§ظ‚ط· ط¨ظˆط¯. ع†ظˆظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظˆطµظٹطھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظ†ط²ط¯ ط§ظ… ط³ظ„ظ…ظ‡ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ظ…ظٹط±ط§ط« ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط§ظ† ظˆ ط³ظ„ط§ط­ ظˆ ظƒطھط§ط¨ طŒ ط§ط² ط§ظˆ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ ظƒظ†ط¯.(116)
3 - طµظپط§ط± ظ‚ظ…ظ‰ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¬ط§ط±ظˆط¯ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯:
ط´ظ†ظٹط¯ظ… ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ظ‚ط± ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظˆظ† ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ط´ط¯طŒ ط¯ط®طھط± ط¨ط²ط±ع¯ط´ ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط±ط§ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط¨ط³طھظ‡ ظˆ ظˆطµظٹطھظ‰ ط¨ط§ط² ظˆ ط¢ط´ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط³ظ¾ط±ط¯. ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯. ظپط§ط·ظ…ظ‡ طŒ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¯ط§ط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ¾ط³ ط§ط² ط§ظˆ ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظ…ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ع¯ظپطھظ… : ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ! ط¯ط± ط¢ظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظˆط¯طں ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ط¯ظ… ط§ط² ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¢ط¯ظ… ط¢ظپط±ظٹط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط§ط²ظ…ظ†ط¯ظ†ط¯. ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط¯ظˆط¯ ط§ظ„ظ‡ظ‰ طŒ ط­طھظ‰ ط¯ظٹظ‡ ط®ط±ط§ط´ ظ‡ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .(117)
4 - ط±ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط²ظٹظ† ط§ظ„ط¹ط§ط¨ط¯ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ع†ظ†ظٹظ† ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ط¯ط±ظ… ط´ظ‡ظٹط¯ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظˆظ†ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¬ظˆط´ظٹط¯طŒ ظ¾ط¯ط±ظ… ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ع†ط³ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط±ظ… ! ط¯ط¹ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ظ… ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ط­ط¶ط±طھ ظ†ظٹط² ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط­ظپط¸ ظƒظ† . ط¯ط¹ط§ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ†ظٹط§ط² ظˆ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‡ط§ط³طھ ظˆ ط­ظˆط§ط¯ط« ظˆ ظ…طµط§ط¦ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ع†ظ†ظٹظ† ط¯ط¹ط§ ظƒظ† :
(ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ظٹط³ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط­ظƒظٹظ… طŒ ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط·ظ‡ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¹ط¸ظٹظ… طŒ ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظٹظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط¯ط§ظ‰ ط­ط§ط¬طھ ط³ط§ط¦ظ„ط§ظ† طھظˆط§ظ†ط§ظٹظ‰ ! ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط±ظˆظ† ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ! ط§ظ‰ ط²ط¯ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ع¯ط±ظپطھط§ط±ط§ظ† ! ط§ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط؛ظ…ع¯ظٹظ†ط§ظ† طŒ ط§ظ‰ ط±ط­ظ… ظƒظ†ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ظ¾ظٹط± ط³ط§ظ„ط®ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ط§ظ‰ ط±ظˆط²ظ‰ ط±ط³ط§ظ† ظƒظˆط¯ظƒ ظƒظˆع†ظƒ طŒ ط§ظ‰ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظ‰ ظ†ظٹط§ط² ط§ط² ط´ط±ط­ ظˆ ط¨ظٹط§ظ†ظ‰ ! ط¨ط± ظ…ط­ظ…ط¯ ظˆ ط¢ظ„ ط§ظˆ ط¯ط±ظˆط¯ ظپط±ط³طھ ظˆ ع†ظ†ظٹظ† ظˆ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ† ...(118)
5 - طµط¯ظˆظ‚ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ط¯ط± ط³ط§ظ„ 262 ط®ط¯ظ…طھ ط­ظƒظٹظ…ظ‡ طŒ ط¯ط®طھط± ط§ظ…ط§ظ… ط¬ظˆط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ… ظˆ ط§ط² ظ¾ط´طھ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط³ط®ظ† ع¯ظپطھظ… . ط§ط² ظ…ط°ظ‡ط¨ط´ ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… . ط§ظˆ ط§ظ…ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ظ†ط§ظ… ط¨ط±ط¯ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ظٹط² ع¯ظپطھ . ع¯ظپطھظ… : ظپط¯ط§ظٹطھ ط´ظˆظ… ! ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظٹط§ ط®ط¨ط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ‰ طں ع¯ظپطھ : ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط®ط¨ط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط±ط´ â€چ ظ†ظˆط´طھ . ع¯ظپطھظ… : ط¢ظ† ظپط±ط²ظ†ط¯ ظƒط¬ط§ط³طھ طں ع¯ظپطھ : ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط§ط³طھ . ع¯ظپطھظ… : ط´ظٹط¹ظ‡ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ¾ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯طں ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ظ…ط§ط¯ط± ط§ظ…ط§ظ… ط¹ط³ظƒط±ظ‰ . ع¯ظپطھظ… : ط¢ظٹط§ ط¨ظ‡ ظƒط³ظ‰ ط§ظ‚طھط¯ط§ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط²ظ†ظ‰ ظˆطµظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں ع¯ظپطھ : ط§ظ‚طھط¯ط§ ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظƒظ† ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ط±ط´ ط²ظٹظ†ط¨ ط¯ط®طھط± ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط¸ط§ظ‡ط± ظˆطµظٹطھ ظƒط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ط¹ظ„ظ… ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ‰ ظƒظ‡ ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط³ط¬ط§ط¯ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ط²ظٹظ†ط¨ ظ†ط³ط¨طھ ط¯ط§ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ طھط§ ط¬ط§ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ط­ظپظˆط¸ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯.(119)
ظپطµظ„ ظ¾ظ†ط¬ظ… : ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ظ†ظ‡ط¶طھ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… 
1 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ط§ط² ط³ظٹط±ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ط§ظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ع†ظˆظ† ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ طŒ ط´ظٹط¹ظٹط§ظ† ط¹ط±ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط¬ظ†ط¨ط´ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط®ظ„ط¹ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ط§ظ…ط§ظ… طŒ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھظ†ط¯. ط­ط¶ط±طھ ظ†ظ¾ط°ظٹط±ظپطھ ظˆ ظٹط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط§ظˆ ظˆ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¹ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ†ط¯ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظ‚ط¶ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ…ط¯طھ ط¨ع¯ط°ط±ط¯. ع†ظˆظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ…ظٹط±ط¯طŒ ط¯ط± ط¢ظ† ط¨ظ†ع¯ط±ط¯.(120)
ظˆطµظٹطھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ط´ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
2 - طµط¯ظˆظ‚ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ظ…ظ†طµظˆط± ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط² ط§ظ…ط§ظ… طµط§ط¯ظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ¾ط±ط³ظٹط¯ظ… : ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ظ¾ط³ط± ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ع¯ظˆ. ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط¯ط±ظ… ط§ط² ظ¾ط¯ط±ط´ ط±ظˆط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ظ…ط±ع¯ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯طŒ ظ¾ط³ط±ط´ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط±ط§ ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ ط±ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظ†ط´ط§ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ¾ط³ط±ظ… ! ظ…ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ع¯ط±ط¯ظ†ظƒط´ط§ظ† ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ طھظˆ ط®ظˆط§ط± ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ طھظˆ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ط§ط®طھظ… ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ طŒ ط·ط¹ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط±ط§ظٹطھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ… طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ط² ط³ظ‡ ظ†ظپط± ط¨ط± طھظˆ ط¨ظٹظ… ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط®ط§ظ„ظپطھ ط¨ط§ طھظˆ ط¨ظƒظˆط´ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±طŒ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ظˆ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ†ط¯. ط§ظ…ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط¹ظ…ط±طŒ ط§ظˆ ط¨ط§ طھظˆط³طھ . ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط§ط´ ظˆ ط±ظ‡ط§ظٹط´ ظ†ظƒظ† . ط§ظ…ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط±طŒ ط§ع¯ط± ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‰ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ظ‚ط·ط¹ظ‡ ط§ط´ ظƒظ† ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط± طھظˆ ظ‡ط¬ظˆظ… ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¢ظˆط±ط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظٹط± ط¨ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط´ظƒط§ط±ط´ ظ…ظ‰ ط§ظپطھط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظˆ ط§ط² ط¯ط± ظ†ظٹط±ظ†ع¯ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¢ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط±ظˆط¨ط§ظ‡ ط³ع¯ ط±ط§ ظپط±ظٹط¨ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ع¯ظˆط´طھ ظˆ ط®ظˆظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط§ط³طھ ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط¹ط±ط§ظ‚ظٹط§ظ† ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ط®ظˆط¯ ظپط±ط§ ط®ظˆط§ظ‡ظ†ط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ط´ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ†ط¯. ط§ع¯ط± ط¨ط± ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظٹط§ظپطھظ‰ طŒ ط­ظ‚ ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ط´ ط±ط§ ظ†ط³ط¨طھ ط¨ظ‡ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ط´ظ†ط§ط³ â€چ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظٹط´ ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظˆط§ط®ط°ظ‡ ظ†ظƒظ† . ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ط§ ط¨ط§ ط®ظˆظٹط´ط§ظˆظ†ط¯ظ‰ ظ‡ظ… ط¯ط§ط±ظٹظ… طŒ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¨ط¯ظ‰ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² طھظˆ ط±ظپطھط§ط± ظ†ط§ط´ط§ظٹط³طھظ‰ ط¨ط¨ظٹظ†ط¯.(121)
3 - ط§ط¨ظ† ط§ط¹ط«ظ… ط§ظپط²ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ :
ظˆ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ طŒ ط§ظˆظ‡ ! ط§ظˆظ‡ ! ط§ظ‰ ظٹط²ظٹط¯! ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط§ظˆ ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ…طھ طں ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ظ…طھط¹ط±ط¶ طھظˆ ط´ظˆط¯. ط¨ط±ط§ظ‰ ط§ظˆ ط±ظٹط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ„ظ†ط¯ ط¨ظƒط´ ظˆ ط¨ع¯ط°ط§ط± ظ‡ط± ط¬ط§ظ‰ ط²ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ع†ط±ط®ط¯ ظˆ ط¢ط²ط§ط±ط´ ظ…ط¯ظ‡ طŒ ظˆظ„ظ‰ طŒ طھظ‡ط¯ظٹط´ ظƒظ† . ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¯ط±ط§ظپطھظ‰ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط± ظˆ ظ†ظٹط²ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظٹط¯! ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¹ط·ط§ ظƒظ† طŒ ط§ط­طھط±ط§ظ…ط´ ظƒظ† . ط§ع¯ط± ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ط´ طھظ‡ظٹط¯ط³طھ ط´ط¯طŒ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ظˆط³ط¹طھ ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط§ظ† ط³ط§ط² ظƒظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¬ط² ط±ط¶ط§طŒ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ط¬ط² ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ظˆط§ظ„ط§ ط¯ط± ط®ظˆط±ط´ط§ظ† ظ†ظٹط³طھ . ظ¾ط³ط±ظ… ! ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط¨ط§ ط¯ط³طھظ‰ ط¢ظ„ظˆط¯ظ‡ ط®ظˆظ†ط´ ط®ط¯ط§ ط±ط§ ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ظ‰ ظˆ ط§ط² ظ‡ظ„ط§ظƒ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ط¨ط§ط´ظ‰ . ظ‡ظ…ط§ظ†ط§ ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط®ط¯ظ…طھ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ظˆط¯ظ… ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظˆظپط§طھ ط¨ظˆط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ع†ط³ط¨ط§ظ†ط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ط§ظٹظ† ط§ط² ظ¾ط§ظƒط§ظ† ظ†ط³ظ„ ظ…ظ† ظˆ ظپط±ظˆط؛ظ‡ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظˆ ط¨ظ‡طھط±ظٹظ†ظ‡ط§ظ‰ ظ†ط³ظ„ ظ…ظ† ط§ط³طھ . ط®ط¬ط³طھظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ ط¢ظ†ظƒظ‡ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ظ† ط­ط±ظ…طھ ط§ظˆ ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظ¾ط³ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط§ط² ظ‡ظˆط´ ط±ظپطھ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¯ط± ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ط§ ظ‚ط§طھظ„ طھظˆ ظ…ط®ط§طµظ…ظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¯ط§ط´طھ . ط®ظˆط´ظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯طŒ ظ…ط±ط§ ط·ط±ظپ ظˆ ط®طµظٹظ… ظ‚ط§طھظ„ ظ†ظˆط± ط¯ط± ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ !
ظ¾ط³ط±ظ… ! ط§ظٹظ† ط­ط¯ظٹط« ط§ط¨ظ† ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظˆط¯. ظ…ظ† ظ‡ظ… ط­ط¯ظٹط«ظ‰ ط§ط² ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط¨ط±ط§ظٹطھ ط¨ع¯ظˆظٹظ… . ظپط±ظ…ظˆط¯: ط±ظˆط²ظ‰ ط¬ط¨ط±ط¦ظٹظ„ ظ†ط²ط¯ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط­ظ…ط¯! ط§ظ…طھ طھظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯طھ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ ط§ظˆ ظ…ظ„ط¹ظˆظ† ط§ظٹظ† ط§ظ…طھ ط§ط³طھ . ظ¾ط³ط±ظ… ! ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒط±ط¯. ط®ظˆط¨ ط¨ظ†ع¯ط± ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط§ط°ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط±ط³ط§ظ†ظ‰ . ظ¾ط³ط±ظ… ! ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒط±ط¯. ط®ظˆط¨ ط¨ظ†ع¯ط± ظˆ ظ…ظˆط§ط¸ط¨ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ط§ط°ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط±ط³ط§ظ†ظ‰ . ظ¾ط³ط±ظ… ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط­ظ‚ ط§ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ظ† ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظ… ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ طھط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… ظˆ ع¯ط±ط¯ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط±ط§ظٹط´ ظƒط¬ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط¨ط§ ظ…ظ† ط³ط®ظ† طھظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظˆ ط¯ظ„ظ… ط±ط§ ظ…ظ‰ ط¢ط²ط±ط¯ ظˆ ط¬ظˆط§ط¨ط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ظ… ظˆ ع†ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ… ظ†ط¯ط§ط´طھظ… طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط²طŒ ط¨ط§ط²ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط²ظ…ظٹظ†ظٹط§ظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ‡ط± ظƒظ‡ ط±ط§ ط¨ظٹظ… ط¯ظ‡ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط±ط§ظ‡ ط¹ط°ط± ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط³طھظ‡ ط§ط³طھ .(122)
ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظ…ط§ظ… ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯  
4 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ع†ظˆظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ طŒ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹طھط¨ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط³ظˆظ‰ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ظˆط§ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھ طھط§ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ„طھ طھط§ط®ظٹط± ظ‡ظ… ظ†ط¯ظ‡ط¯. ظˆظ„ظٹط¯طŒ ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ظƒط³ظ‰ ظ†ط²ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ…ظ‚طµظˆط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظپظ‡ظ…ظٹط¯. ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ط؛ظ„ط§ظ…ط§ظ† ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط®ظˆط§ط³طھ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ط³ظ„ط§ط­ ط¨ط±ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆظ„ظٹط¯ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظˆظ‚طھ ظ…ط±ط§ ط·ظ„ط¨ظٹط¯ظ‡ ظˆ ط§ظٹظ…ظ† ط§ط² ط¢ظ† ظ†ظٹط³طھظ… ظƒظ‡ ط§ط² ظ…ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ¾ط§ط³ط®ط´ ظ†ط¯ظ‡ظ… . ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط®ط§ط·ط± ط¬ظ…ط¹ ط¨ظˆط¯. ط¨ط§ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯. ع†ظˆظ† ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ظپطھظ… ط¯ظ… ط¯ط± ط¨ظ†ط´ظٹظ†ظٹط¯. ط§ع¯ط± ط´ظ†ظٹط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ طµط¯ط§ظٹظ… ط¨ظ„ظ†ط¯ ط´ط¯طŒ ظˆط§ط±ط¯ ط´ظˆظٹط¯ طھط§ ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظپط§ط¹ ظƒظ†ظٹط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ†ط²ط¯ ظˆظ„ظٹط¯ ط±ظپطھ . ظ…ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ ظ‡ظ… ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ظٹط§ظپطھ . ظˆظ„ظٹط¯طŒ ط¯ط± ع¯ط°ط´طھ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط­ط¶ط±طھ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯. ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: ظپظƒط± ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ط¶ظ‰ ط´ظˆظ‰ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ… ظˆ ظ…ط±ط¯ظ… ظ‡ظ… ط¨ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ط§ط´ط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ظ…ظˆط¯: طµط¨ط­ ظƒظ‡ ط´ط¯طŒ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظٹظ†ط¯ظٹط´ . ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط®ط¯ط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ طھط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ†ط²ط¯ ظ…ط§ ط¢ظٹظ‰ . ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ط­ط³ظٹظ† ط§ظٹظ†ظƒ ط§ط² طھظˆ ط¬ط¯ط§ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظƒظ†ط¯طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ ط¬ط² ط¨ط§ ظƒط´طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظپط±ط§ظˆط§ظ† ظ…ظٹط§ظ† ط´ظ…ط§ ظˆ ط§ظˆ. ط§ظˆ ط±ط§ ط²ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ظƒظ† طھط§ ط§ط² ظ¾ظٹط´ طھظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ظ†ط±ظˆط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ط¯ ظٹط§ ع¯ط±ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط²ظ†ظ‰ ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط±ط¬ط³طھ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ظ¾ط³ ط²ظ† ظƒط¨ظˆط¯طŒ طھظˆ ظ…ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ‰ ظٹط§ ط§ظˆطں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط¯ط±ظˆط؛ ع¯ظپطھظ‰ ظˆ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ .(123)
5 - ط§ط¨ظ† ط§ط¹ط«ظ… ع¯ظˆظٹط¯:
ط­ط³ظٹظ† ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ظ…ظٹط±! ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ†ط¨ظˆطھ ظˆ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط±ط³ط§ظ„طھ ظˆ ظ…ط­ظ„ ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ظˆ ط¬ط§ظٹع¯ط§ظ‡ ط±ط­ظ…طھظٹظ… . ط®ط¯ط§ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¢ط؛ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ط¨ط§ ظ…ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¨ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظٹط²ظٹط¯طŒ ظ…ط±ط¯ظ‰ طھط¨ظ‡ظƒط§ط± ظˆ ط´ط±ط§ط¨ط®ظˆط§ط± ظˆ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط³ط§ظ†ظ‡ط§ظ‰ ط¨ظٹع¯ظ†ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ط´ظƒط§ط±ط§ ع¯ظ†ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ظ…ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ‡ظ…ع†ظˆظ† ط§ظˆظٹظ‰ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظƒط±ط¯. ظ„ظٹظƒظ† ظ…ط§ ظˆ ط´ظ…ط§ طµط¨ط­ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ظٹظ… طھط§ ط¨ظٹظ†ظٹظ… ظƒط¯ط§ظ… ظٹظƒ ط§ط² ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط®ظ„ط§ظپطھ ظˆ ط¨ظٹط¹طھ ط³ط²ط§ظˆط§ط±طھط±ظٹظ… .
ع¯ظˆظٹط¯: ط¢ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¯ط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ طµط¯ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ†ط¯. ط®ظˆط§ط³طھظ†ط¯ ط¯ط± ط±ط§ ط¨ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط´ظ…ط´ظٹط±ظ‡ط§ ط¨ظƒط´ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ط§ ط´طھط§ط¨ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ†ط§ظ† ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ†ط¯.(124)
6 - ط´ظٹط® ظ…ظپظٹط¯ ع¯ظˆظٹط¯:
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ†ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط±ظپطھ . ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط­ط±ظپظ… ع¯ظˆط´ ظ†ظƒط±ط¯ظ‰ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ط±ع¯ط² ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط¯ط³طھ ظ†ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ظٹط§ظپطھ . ظˆظ„ظٹط¯ ع¯ظپطھ : ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ! ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ¾ظٹط´ ظ¾ط§ظٹظ… ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‰ ظƒظ‡ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط¯ظٹظ†ظ… ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ . ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ط¨ظ„ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ط«ط±ظˆطھ ظˆ ط­ظƒظˆظ…طھ ط¬ظ‡ط§ظ† ط¨ط±ط§ظ‰ ظ…ظ† ط¨ط§ط´ط¯. ط³ط¨ط­ط§ظ† ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ظ† ع¯ظپطھ ط¨ظٹط¹طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… طŒ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظƒط´ظ… طں ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ع†ظ†ظٹظ† ظ…ط¹طھظ‚ط¯ظ… ظƒظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ط±ط§ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط®ظˆظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ط¨ظƒط´ظ†ط¯طŒ ظˆط²ظ†ظ‡ ط§ط¹ظ…ط§ظ„ط´ â€چ ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط³ط¨ظƒ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¨ظˆط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ط§ع¯ط± ظ†ط¸ط±طھ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ†ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ ط¨ط¬ط§ ط¨ظˆط¯ (ط§ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ ظ†ط¸ط± ظˆظ„ظٹط¯ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط³طھظˆط¯).(125)
7 - ظ†ظٹط² ع¯ظˆظٹط¯:
ط¢ظ† ط´ط¨ ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط´ظ†ط¨ظ‡ ط¨ظٹط³طھ ظˆ ظ‡ظپطھظ… ط±ط¬ط¨ ط³ط§ظ„ 60 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ط¨ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ظ…ط§ظ†ط¯. ظˆظ„ظٹط¯ ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط± ط²ط¨ظٹط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظˆ ط§ظ…طھظ†ط§ط¹ ط§ظˆ ط§ط² ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ط¨ظˆط¯. ظ¾ط³ط± ط²ط¨ظٹط± ظ‡ظ…ط§ظ† ط´ط¨ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ظƒظ‡ ط±ظپطھ . طµط¨ط­ ظƒظ‡ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظٹط¯ ط³ظˆط§ط±ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظˆط§ط¯ط§ط±ط§ظ† ط¨ظ†ظ‰ ط§ظ…ظٹظ‡ 80 ظ†ظپط± ط¨ظˆط¯ظ†ط¯ ط¯ط± ظ¾ظ‰ ط§ظˆ ظپط±ط³طھط§ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ†ط±ط³ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط±ع¯ط´طھظ†ط¯. ط¢ط®ط± ط±ظˆط² ط´ظ†ط¨ظ‡ طŒ ظ…ط±ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ط² ظ†ط²ط¯ ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظپط±ط³طھط§ط¯ طھط§ ط¨ظٹط§ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ط§ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ط¯. ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ع¯ط°ط§ط±ظٹط¯ طµط¨ط­ ط´ظˆط¯ طھط§ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹط¯ ظˆ ط¨ط¨ظٹظ†ظٹظ… ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¢ظ† ط´ط¨ ط¯ط³طھ ط§ط² ط§ظˆ ظƒط´ظٹط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§طµط±ط§ط± ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯.(126)
ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط¨ط§ ظ…ط±ظˆط§ظ† 
8 - ط§ط¨ظ† ط§ط¹ط«ظ… ع¯ظˆظٹط¯:
طµط¨ط­ ظپط±ط¯ط§ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ط¢ظ…ط¯ طھط§ ط®ط¨ط±ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط´ظ†ظˆط¯. ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ط±ظˆط§ظ† ط­ظƒظ… ط¨ط± ط®ظˆط±ط¯. ظ…ط±ظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ع¯ظپطھ : ط§ظ‰ ط§ط¨ط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ! ظ…ظ† ط®ظٹط± ط®ظˆط§ظ‡ طھظˆ ظ‡ط³طھظ… . ط§ط² ظ…ظ† ط§ط·ط§ط¹طھ ظƒظ† طھط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ط§طھ ظˆ ظ†ظٹظƒظ‰ ط¨ط±ط³ظ‰ . ط­ط³ظٹظ† ظپط±ظ…ظˆط¯: ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ طھط§ ط¨ط´ظ†ظˆظ… طں ظ…ط±ظˆط§ظ† ع¯ظپطھ : ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط³طھظˆط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ… ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط®ظٹط± ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ†ظٹط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط§ط³طھ . ط§ظ…ط§ظ… ع¯ظپطھ : ط§ظ†ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ†ط§ ط§ظ„ظٹظ‡ ط±ط§ط¬ط¹ظˆظ† . ظپط§طھط­ظ‡ ط¨ط± ط§ط³ظ„ط§ظ… ! ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط§ظ…طھ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط²ظ…ط§ظ…ط¯ط§ط±ظ‰ ظ…ط«ظ„ ظٹط²ظٹط¯ ط´ظˆط¯.
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط±ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¢ظٹط§ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظپط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‰ طں ط§ظˆ ظƒظ‡ ظ…ط±ط¯ظ‰ ظپط§ط³ظ‚ ط§ط³طھ ! ظٹط§ظˆظ‡ ع¯ظپطھظ‰ ط§ظ‰ ظ„ط؛ط²ط´ظƒط§ط±! طھظˆ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط³ط®ظ†طھ ظ…ظ„ط§ظ…طھ ظ†ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ… . طھظˆ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھظ‰ ظ‡ظ†ظˆط² ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ¾ط´طھ ظ¾ط¯ط±طھ ط­ظƒظ… ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط¹ط§طµ ط¨ظˆط¯ظ‰ طŒ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… طھظˆ ط±ط§ ظ„ط¹ظ†طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظƒط³ظ‰ ظƒظ‡ ظ„ط¹ظ†طھ ط´ط¯ظ‡ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط¬ط² ط¨ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظپط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯.
ط³ظ¾ط³ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط¯ط´ظ…ظ† ط®ط¯ط§! ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆ. ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ظٹظٹظ… . ط­ظ‚ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط§ ظˆ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظ…ط§ط³طھ . ط§ط² ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ… ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط®ظ„ط§ظپطھ ط¨ط± ط¢ظ„ ط§ط¨ظˆ ط³ظپظٹط§ظ† ظˆ ط¢ط²ط§ط¯ ط´ط¯ع¯ط§ظ† ظپطھط­ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¢ظ†ط§ظ† ط­ط±ط§ظ… ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ†ط¨ط± ط¯ظٹط¯ظٹط¯طŒ ط´ظƒظ…ط´ ط±ط§ ط¨ط¯ط±ظٹط¯. ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ط² ظ…ظ†ط¨ط± ط¬ط¯ظ… ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ظپط±ظ…ط§ظ† ظٹط§ظپطھظ‡ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯. ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط¯ظ†ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¢ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط³ط±ط´ ظٹط²ظٹط¯ ع¯ط±ظپطھط§ط± ظƒط±ط¯. ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¹ط°ط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ظˆط²ط® ط¨ظٹظپط²ط§ظٹط¯.
ظ…ط±ظˆط§ظ† ط§ط² ط³ط®ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط¢ط´ظپطھ ظˆ ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظƒظ‡ ط¯ط³طھ ط§ط² طھظˆ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط°ظ„ظٹظ„ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ط¹ط§ظˆظٹظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ظƒظ†ظ‰ . ط´ظ…ط§ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط§ط¨ظˆطھط±ط§ط¨ طŒ ط³ط®ظ† ظˆ ط¬ط§ظ†طھط§ظ† ظ¾ط± ط§ط² ظƒظٹظ†ظ‡ ط¢ظ„ ط§ط¨ظˆ ط³ظپظٹط§ظ† ط§ط³طھ .
ط­ظ‚ ط´ظ…ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ط¢ظ†ط§ظ† ط¯ط´ظ…ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯ ظˆ ط­ظ‚ ط¢ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط´ظ…ظ† ط´ظ…ط§ ط¨ط§ط´ظ†ط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظˆط§ظ‰ ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ظ…ط±ظˆط§ظ† ! ط§ط² ظ…ظ† ط¯ظˆط± ط´ظˆ ظƒظ‡ ظ¾ظ„ظٹط¯ظ‰ طŒ ظˆ ظ…ط§ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط·ظ‡ط§ط±طھظٹظ… ظƒظ‡ ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±ط´ ظ…ط­ظ…ط¯ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط§ظٹظ† ط¢ظٹظ‡ ط±ط§ ظ†ط§ط²ظ„ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ†ظ…ط§ ظٹط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظ„ظٹط°ظ‡ط¨ ط¹ظ†ظƒظ… ط§ظ„ط±ط¬ط³ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¨ظٹطھ ظˆ ظٹط·ظ‡ط± ظƒظ… طھط·ظ‡ظٹط±ط§ (127). ظ…ط±ظˆط§ظ† ط³ط±ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ظٹط± ط§ظپظƒظ†ط¯ ظˆ ع†ظٹط²ظ‰ ظ†ع¯ظپطھ . ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط¨ط´ط§ط±طھ ط¨ط§ط¯ طھظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط¯ظˆط³طھ ظ†ط¯ط§ط±ظ‰ ظˆظ„ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ طھظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط¨ط± ظ¾ط±ظˆط±ط¯ع¯ط§ط±طھ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ‰ ط¬ط¯ ظ…ظ† ط§ط² ط­ظ‚ ظ…ظ† ظˆ ط­ظ‚ ظٹط²ظٹط¯ ط§ط² طھظˆ ط³ظˆط§ظ„ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ظ…ط±ظˆط§ظ† ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ط±ظپطھ ظˆ ط¨ط± ظˆظ„ظٹط¯ ظ…ظ† ط¹طھط¨ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط´ط¯ ظˆ ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط´ظ†ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯.(128)
ظ†ط§ظ…ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظƒط´طھظ† ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ…  
9 - ط§ط¨ظ† ط§ط¹ط«ظ… ع¯ظˆظٹط¯:
ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ط§ط² ظˆط¶ط¹ ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظˆ ظ¾ط³ط± ط²ط¨ظٹط± ظˆ ظپط±ظ…ط§ظ† ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯ ظˆ ط§ظپط²ظˆط¯ ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ†ظ‡ ط§ط·ط§ط¹طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ†ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ . ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظˆ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظٹط²ظٹط¯ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط´ط¯طھ ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒ ط´ط¯ (ظˆ ظ‡ط±ع¯ط§ظ‡ ط®ظٹظ„ظ‰ ط®ط´ظ…ع¯ظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ط¯طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ظ„ظˆع† ظ…ظ‰ ط´ط¯) ظˆ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ع†ظ†ظٹظ† ظ†ظˆط´طھ :
ط§ط² ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط®ط¯ط§ ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظˆظ„ظٹط¯ ط¨ظ† ط¹طھط¨ظ‡ . ط§ظ…ط§ ط¨ط¹ط¯طŒ ع†ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھطھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¨ط§ طھط§ظƒظٹط¯ظ‰ ط¨ظٹط´طھط±طŒ ط¯ظˆط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط² ظ…ط±ط¯ظ… ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط¨ظٹط¹طھ ط¨ع¯ظٹط±. ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ† ط²ط¨ظٹط± ط±ط§ ظˆط§ع¯ط°ط§ط±طŒ ع†ظˆظ† ط§ظˆ ط§ط² ط¯ط³طھظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط±ظˆط¯ ظˆ طھط§ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ط² ع†ظ†ع¯ ظ…ط§ ظ†ط¬ط§طھ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ¾ط§ط³ط® ظ†ط§ظ…ظ‡ طŒ ط³ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط±ط§ ط¨ظپط±ط³طھ . ط§ع¯ط± ع†ظ†ظٹظ† ظƒط±ط¯ظ‰ طŒ ط§ط®طھظٹط§ط± ط³ظ¾ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھظˆ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط³ظ¾ط±ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط¬ط§ظٹط²ظ‡ ط¯ط§ط±ظ‰ . ظˆط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… .
ع¯ظˆظٹط¯: ع†ظˆظ† ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ظˆظ„ظٹط¯ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ظ†ظ‡ ! ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ ظ…ط±ط§ ظ‚ط§طھظ„ ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ظˆ ظƒط´ظ†ط¯ظ‡ ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§ طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ظ†ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط¯ظٹط¯طŒ ظ‡ط± ع†ظ†ط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¯ظ‡ط¯.(129)
ط­ط³ظٹظ† ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
10 - ط§ط¨ظ† ط§ط¹ط«ظ… ع¯ظˆظٹط¯:
ط´ط¨ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ط¬ط¯ط´ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ع¯ظپطھ : ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± طھظˆ ط§ظ‰ ط±ط³ظˆظ„ ط®ط¯ط§! ظ…ظ† ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ظپط§ط·ظ…ظ‡ ط§ظ… ط› ظپط±ط²ظ†ط¯ طھظˆ ظˆ ظ¾ط³ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ طھظˆ ظˆ ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ طھظˆ ظˆ ط¢ظ† ظˆط²ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظ…طھ ط®ظˆظٹط´ ط¨ط± ط¬ط§ظ‰ ع¯ط°ط§ط´طھظ‰ . ط§ظ‰ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط®ط¯ط§! ط¨ط± ط¢ظ†ط§ظ† ع¯ظˆط§ظ‡ ط¨ط§ط´ ظƒظ‡ ظ…ط±ط§ ظٹط§ط±ظ‰ ظ†ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط®طھظ†ط¯ ظˆ ط­ط±ظ…طھ ظ…ط±ط§ ظ†ع¯ظ‡ ظ†ط¯ط§ط´طھظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط´ظƒط§ظٹطھ ظ…ظ† ط¨ظ‡ ظ…ط­ط¶ط± طھظˆط³طھ طھط§ ط±ظˆط²ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط±طھ ظƒظ†ظ… . ط¯ط±ظˆط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ط± طھظˆ ط¨ط§ط¯!
ط¢ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ظ†ظ…ط§ط² ط§ظٹط³طھط§ط¯ ظˆ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¯ط± ط±ظƒظˆط¹ ظˆ ط³ط¬ظˆط¯ ط¨ظˆط¯.(130)
11 - ط·ط¨ط±ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:
ط§ط¨ظˆ ظ…ط®ظ†ظپ ط¨ط§ ط³ظ†ط¯ ط®ظˆظٹط´ ط§ط² ط§ط¨ظˆ ط³ط¹ظٹط¯ ظ…ظ‚ط¨ط± ظ†ظ‚ظ„ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط¨ظ‡ ط­ط³ظٹظ† ظ†ع¯ط±ظٹط³طھظ… ظƒظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ظ…ط³ط¬ط¯ ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ¾ظٹط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ظ†ظپط± طھظƒظٹظ‡ ط¯ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯طŒ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆ ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظˆ ط§ظٹظ† ط´ط¹ط± ظٹط²ظٹط¯ ط¨ظ† ظ…ظپط±ط؛ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯:
ط³ظ¾ظٹط¯ظ‡ ط¯ظ…ط§ظ† طŒ ط³طھظˆط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط±ظ…ط§ظ†ظ… ظˆ ظ…ط±ط§ ظٹط²ظٹط¯ ظ†ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ظ† ط±ظˆط² ظƒظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ طھط±ط³ طŒ ط¯ط³طھ ط¯ط± ط¯ط³طھ ط³طھظ… ط¨ع¯ط°ط§ط±ظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ…ط±ع¯ظ‡ط§ ط¯ط± ظƒظ…ظٹظ† ظ…ظ†ظ†ط¯ طھط§ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ…ط§ظ†ظ… .
ع¯ظˆظٹط¯: ظ¾ظٹط´ ط®ظˆط¯ ع¯ظپطھظ… : ط¨ظ‡ ط®ط¯ط§ ظ‚ط³ظ… طھظ…ط«ظ„ ط¬ط³طھظ† ط§ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¨ظٹطھ طŒ ط¨ظ‰ ظ‡ط¯ظپ ظ†ظٹط³طھ . ط¯ظˆ ط±ظˆط² ظ†ع¯ط°ط´طھ ظƒظ‡ ط®ط¨ط± ط±ط³ظٹط¯ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ .(131)
ط¨ط§ط± ط¯ظˆظ… طŒ ظƒظ†ط§ط± ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±  
12 - ط§ط¨ظ† ط¹ط«ظ… ظ†ظˆط´طھظ‡ ط§ط³طھ :
ط³ط­ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ ط¨ط±ع¯ط´طھ . ط´ط¨ ط¯ظˆظ… ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ط²ظٹط§ط±طھ ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ط±ظپطھ . ط¯ظˆ ط±ظƒط¹طھ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯. ظ¾ط³ ط§ط² ظ†ظ…ط§ط² ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ :
ط®ط¯ط§ظˆظ†ط¯ط§! ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط±طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ط³طھ . ظ…ظ† ظ‡ظ… ظ¾ط³ط± ط¯ط®طھط± ظ…ط­ظ…ط¯ظ… . ظƒط§ط±ظ‰ ظ¾ظٹط´ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ‰ . ط®ط¯ط§ظٹط§! ظ…ظ† ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط§ط±ظ… ظˆ ط§ط² ظ…ظ†ظƒط± ط¨ظٹط²ط§ط±ظ… . ط§ظ‰ ط®ط¯ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¬ظ„ط§ظ„طھ ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ! ط¨ظ‡ ط­ظ‚ ط§ظٹظ† ظ‚ط¨ط± ظˆ طµط§ط­ط¨ط´ ط§ط² طھظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ظ… ط¢ظ†ع†ظ‡ ط±ط¶ط§ظ‰ طھظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط³طھ ط¨ط±ط§ظٹظ… ط¨ط±ع¯ط²ظٹظ†ظ‰ .
ط³ظ¾ط³ طھط§ طµط¨ط­ ع¯ط±ظٹط³طھ . طµط¨ط­ط¯ظ… ط³ط± ط¨ط± ظ‚ط¨ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ ظˆ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ‰ ط®ظˆط§ط¨ ع†ط´ظ…ط§ظ†ط´ â€چ ط±ط§ ط±ط¨ظˆط¯.
ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ظ… ط±ط§ ط¯ظٹط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¯ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط² ظپط±ط´طھع¯ط§ظ† ط¯ط± ع†ظ¾ ظˆ ط±ط§ط³طھ ظˆ ط¬ظ„ظˆ ظˆ ظ¾ط´طھ ط³ط±ط´ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ طھط§ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ع†ط³ط¨ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ع†ط´ظ…ط´ ط±ط§ ط¨ظˆط³ظٹط¯ ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯: ظ¾ط³ط±ظ… ط­ط³ظٹظ† ! ع¯ظˆظٹط§ ط¨ط²ظˆط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ظ…طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¬ظ…ط¹ظ‰ ط§ط² ط§ظ…طھ ظ…ظ† طŒ طھط´ظ†ظ‡ ظ„ط¨ ظƒط´طھظ‡ ط®ظˆط§ظ‡ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ظ‚ط§طھظ„ط§ظ† ط¯ط± ط¹ظٹظ† ط­ط§ظ„ ط§ظ…ظٹط¯ ط´ظپط§ط¹طھ ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط¢ظ† ط±ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯!طں ط®ط¯ط§ ط¯ط± ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط´ظپط§ط¹طھ ظ…ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط±ط³ط§ظ†ط¯. ط¢ظ†ط§ظ† ظ†ط²ط¯ ط®ط¯ط§ ط¨ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ظ†ط¯. ط¹ط²ظٹط²ظ… ط­ط³ظٹظ† ! ظ¾ط¯ط± ظˆ ظ…ط§ط¯ط± ظˆ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ ظ¾ظٹط´ ظ…ظ† ط¢ظ…ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ…ط´طھط§ظ‚ طھظˆط§ظ†ط¯. طھظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ طŒ ط¯ط±ط¬ط§طھظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ط² ط¨ط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط¨ظ‡ ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ظ‰ . ط­ط³ظٹظ† ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط´ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ظˆ ط³ط®ظ† ط§ظˆ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط´ظ†ظٹط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظپطھ : ظٹط§ ط¬ط¯ط§! ظ…ط±ط§ ظ†ظٹط§ط²ظ‰ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ط±ط§ ظ‡ظ… ط¨ع¯ظٹط± ظˆ ط¨ط§ ط®ظˆط¯طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§طھ ط¨ط¨ط±. ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± طµظ„ظ‰ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ ظˆ ط¢ظ„ظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ظˆط¯: ط§ظ‰ ط­ط³ظٹظ† ! طھظˆ ط¨ط§ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ط¨ط±ع¯ط±ط¯ظ‰ طھط§ ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط±ظˆط²ظ‰ ط§طھ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ط¯ط§ط´ ط¹ط¸ظٹظ… ط¢ظ† ط¨ط±ط³ظ‰ . طھظˆطŒ ظ¾ط¯ط±طھ طŒ ط¨ط±ط§ط¯ط±طھ طŒ ط¹ظ…ظˆظٹطھ ظˆ ط¹ظ…ظˆظ‰ ظ¾ط¯ط±طھ ط±ظˆط² ظ‚ظٹط§ظ…طھ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¨ط±ط§ظ†ع¯ظٹط®طھظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆظٹط¯ طھط§ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ط´طھ ط´ظˆظٹط¯.
ع¯ظˆظٹط¯: ط­ط³ظٹظ† ط§ط² ط®ظˆط§ط¨ ط¨ظٹط¯ط§ط± ط´ط¯. ظ†ط§ط±ط§ط­طھ ظˆ ظ†ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظˆط¯. ط®ظˆط§ط¨ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ط§ظ† ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ…ط·ظ„ط¨ ع¯ظپطھ . ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¯ط± ط´ط±ظ‚ ظˆ ط؛ط±ط¨ طŒ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ†طھط± ظˆ ع¯ط±ظٹط§ظ†طھط± ط§ط² ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظ†ط¨ظˆط¯.
ط­ط³ظٹظ† ط¨ظ† ط¹ظ„ظ‰ ط¹ظ„ظٹظ‡ ط§ظ„ط³ظ„ط§ظ… ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط´ط¯ ظˆ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ط±ظپطھ ط§ط² ظ…ط¯ظٹظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ط´ظˆط¯. ط´ط¨ط§ظ†ظ‡ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط± ظ…ط§ط¯ط±ط´ ط±ظپطھ طŒ ط¢ظ†ط¬ط§ ظ†ظ…ط§ط² ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظˆط¯ط§ط¹ ظƒط±ط¯. ط³ظ¾ط³ ظ†ط²ط¯ ظ‚ط¨ط± ط¨ط±ط§ط¯ط±ط´ ط§ظ…ط§ظ… ط­ط³ظ† ط±ظپطھ ظˆ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظƒط±ط¯. ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ط¨ط±ع¯ط´طھ .(132)

 

next page

fehrest page

back page

 

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation