بسم الله الرحمن الرحیم
 
نگارش 1 | رمضان 1430

 

صفحه اصلی | کتاب ها | موضوع هامولفین | قرآن کریم  
 
 
 موقعیت فعلی: کتابخانه > مطالعه کتاب شیخ بهائی در آیینه عشق, اسدالله بقائى   مناسب چاپ   خروجی Word ( برگشت به لیست  )
 
 

بخش های کتاب

     fehrest - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - ظپظ‡ط±ط³طھ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_01 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ± -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_02 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ² -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_03 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ³ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_05 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غµ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_06 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ¶ -
     shaikh_bahaaei_baqaaei_07 - - ظƒطھط§ط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ط¹ط§ط±ظپ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ - ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚ - غ· -
 

 

 
 

ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط¢ظٹظٹظ†ظ‡ ط¹ط´ظ‚

ط§ط³ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط¨ظ‚ط§ط¦ظ‰

- غ· -


ط¢ط«ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰
ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ط¢ط«ط§ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط² ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ظˆط§ظٹط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ط°ظƒط± ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط²ظٹط§ط¯ظ‰ ظ†ظٹط² ط³ظٹظ†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ طŒ ط¢ظ† ظ‚طµظ‡ ع†ع¯ظˆظ†ع¯ظ‰ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ط´ظ‡ط± ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ ط§ط³طھ :
ع¯ظˆظٹظ†ط¯ ظˆظ‚طھظ‰ ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ظ‰ ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§طھ ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ط­ظ…ظ„ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط§ظˆظ„ظٹظ† ظ…ظ†ط²ظ„ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ظپط¹ظ„ظ‰ ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھ طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط®ظˆط§ط¨ طŒ ظ…ظˆظ„ط§ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط±ط§ ط²ظٹط§ط±طھ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظپط±ظ…ظˆط¯ظ†ط¯: ط§ط² ظ…ط­ظ„ ظˆط¬ظˆظ‡ط§طھ ط§ظٹظ† ظ…ط­ظ…ظˆظ„ظ‡ طŒ ط´ظ‡ط±ظ‰ ط¯ط± ظ‡ظ…ظٹظ† ظ…ط­ظ„ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯. ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط³طھظˆط± ط¯ط§ط¯طŒ ط§ظ…طھط¹ظ‡ ظƒط§ط±ظˆط§ظ† ط±ط§ ط¨ظپط±ظˆط´ظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظˆط¬ظˆظ‡ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ط§ظٹط¬ط§ط¯ ظˆ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط´ظ‡ط± ظƒظˆع†ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ ط±ط§ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظ†ط¯.
ط·ط±ط§ط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط´ظ‡ط± ط³ط§ط²ظ‰ ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طµظˆط±طھ ع¯ط±ظپطھظ‡ طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط¨ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ„ظƒظ‡ ط§ظٹظ†ظƒ ظ†ظٹط² ظ¾ط³ ط§ط² ع¯ط°ط´طھ ظ‚ط±ظٹط¨ ع†ظ‡ط§ط± ظ‚ط±ظ† ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ط§ط³طھ . ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ظ…ط­ظ„ط§طھ ط§ط² ط´ظٹظˆظ‡ ظˆ ط±ظˆط´ ط¨ط³ظٹط§ط± ظ¾ظٹط´ط±ظپطھظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط±ظپطھ ظˆ ط¢ظ…ط¯ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ظ…ظˆظ…ط§ ط´ظ…ط§ظ„ظ‰ - ط¬ظ†ظˆط¨ظ‰ ظˆ ط´ط±ظ‚ظ‰ - ط؛ط±ط¨ظ‰ ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط³ط§ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ظ…ط­ظ„ط§طھ ط·ظˆط±ظ‰ ط·ط±ط§ط­ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظƒظ‡ ظ…ط´ظƒظ„ط§طھ ط±ط§ظٹط¬ ط¯ط± ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط´ط§ط¨ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط§طµظˆظ„ط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط­ظ„ط§طھ ط¯ط±ع¯ظٹط±ظٹظ‡ط§ظ‰ ظ‚ظˆظ…ظ‰ ظˆ ظ…ط­ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط·ط±ط§ط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط´ظ‡ط± ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ظ‚ط¯ط±طھ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ ط¨ظ‰ ظ†ط¸ظٹط± ط´ظٹط® ط¯ط± ط²ظ…ظٹظ†ظ‡ ط´ظ‡ط± ط³ط§ط²ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط› ظ‡ظ…ظٹظ† ط·ظˆط± ظ‚ط¯ط±طھ طھطµظ…ظٹظ… ع¯ظٹط±ظ‰ ظˆ ظپطھظˆط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ط²ظٹظ†ظ‡ ظ…ظˆظ‚ظˆظپط§طھ ط­ط±ظ… ظ…ط·ظ‡ط± ط­ط¶ط±طھ ط¹ظ„ظ‰ (ط¹ ) ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط­ظ„ طŒ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‚طھط¯ط§ط±طŒ ط§ط¨طھظƒط§ط±طŒ ظ†ظپظˆط° ظ…ط¹ظ†ظˆظ‰ ظˆ ط±ظˆط´ظ†ظپظƒط±ظ‰ ظˆظ‰ ط§ط³طھ .
ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆط± ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ طŒ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ظˆ ط·ط±ط§ط­ظ‰ ط­طµط§ط± ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ ط§ط´ط±ظپ ظ†ظٹط² ط§ط² ط§ظ‚ط¯ط§ظ…ط§طھ ط¯ظٹع¯ط± ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯.
ط·ط±ط­ ظƒط§ط±ظٹط² ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ ظ†ظٹط² ط§ط² ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط¢ط«ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯طŒ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظٹط² ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ظ‚ظ†ط§طھظ‡ط§ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظˆ ط·ظˆظ„ ط¢ظ† ط§ط² ط§ط¨طھط¯ط§ظ‰ ظ…ط¸ظ‡ط± ظ‚ظ†ط§طھ طھط§ ط§ظ†طھظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ط®ظˆط± ط¢ظ† طŒ ط¨ظٹط´ ط§ط² ظ†ظ‡ ظپط±ط³ظ†ع¯ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ظ‚ظ†ط§طھ ط²ط±ظٹظ† ظƒظ…ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯. ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظٹط² ط¨ظ‡ ظٹط§ط²ط¯ظ‡ ط¬ظˆظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ طھظ‚ط³ظٹظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط±ظˆط´ طھظˆط²ظٹط¹ ط¢ط¨ ط¢ظ† طŒ ظ…ظˆط±ط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظˆ ط¹ط§ط±ظ‰ ط§ط² ظ‡ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط·ط§ ظˆ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ط§ظ† ط§ط² ط¢ظ† طھط¨ط¹ظٹطھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط±ظˆط´ طھظˆط²ظٹط¹ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‡ظ… ط§ظƒظ†ظˆظ† ظ†ظٹط² ط¢ط¨ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ…ظƒظ‰ ط­ط§طµظ„ ط§ط² ع†ط§ظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظƒطھط±ظٹظƒظ‰ ظˆ ظٹط§ ظƒط§ظ†ط§ظ„ظ‡ط§ظ‰ ط¢ط¨ظٹط§ط±ظ‰ ط§ط¶ط§ظپظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط·ط±ظٹظ‚ ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ظˆظٹظ‡ط§ طھظ‚ط³ظٹظ… ظˆ طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظٹع† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط®طھظ„ط§ظپ ظٹط§ ط¨ط±ط®ظˆط±ط¯ظ‰ ط¨ظٹظ† ط±ط¹ط§ظٹط§ ظ¾ظٹط´ ظ†ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط¹ظ„ط§ظˆظ‡ ط¨ط± ط­ظ…ط§ظ… ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ظٹط® ظˆ ط³ط§ط®طھظ† ط´ظ‡ط± ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ط­طµط§ط± ظ†ط¬ظپ ط§ط´ط±ظپ ظˆ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ظˆ ط؛ظٹط±ظ‡ طŒ ط¯ط± ط§طھظ…ط§ظ… ط¨ظ†ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ظٹط® ظ„ط·ظپ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط¨ظ‡ ط®طµظˆطµ ظƒطھظٹط¨ظ‡ ط²ظٹط¨ط§ظ‰ ط³ط± ط¯ط± ط¢ظ† ظˆ ط´ط¹ط± ط±ط³ط§ظ‰ ط¹ط±ط¨ظ‰ ط´ظٹط® ظƒظ‡ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ†ظ‚ظˆط´ ط§ط³طھ ظ†ظٹط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط·ط±ط§ط­ظ‰ ظˆ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط´ظ‡ط± ظ†ط¬ظپ ط¢ط¨ط§ط¯ ظˆ ط·ط±ط­ ظƒط§ط±ظٹط² ط¢ظ† ط´ظ‡ط± ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظˆط§ط²ط§طھ ط¢ظ† طھظ‡ظٹظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط´ط§ظ†ع¯ط± ط§ظٹظ† ظˆط§ظ‚ط¹ظٹطھ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ظƒط§ط± طھط§ط،ظ…ظٹظ† ط¢ط¨ ط²ط±ط§ط¹ظ‰ ظˆ ط¢ط´ط§ظ…ظٹط¯ظ†ظ‰ ط´ظ‡ط±طŒ ط³ط¹ظ‰ ظˆ ط§ظ‡طھظ…ط§ظ… ظˆط§ظپط± ظ…ط¨ط³ظˆط·ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ط·ظˆظ…ط§ط± طھظ‚ط³ظٹظ… ط¢ط¨ ط²ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯طŒ ظ…ط¯طھظ‡ط§ طھظˆط§ظ† ظˆ ظˆظ‚طھ ط®ظˆط¯ ط±ط§ طµط±ظپ طھظ‡ظٹظ‡ ط¢ظ† ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط¹ظ„طھ ظƒط§ط± ط´ظƒظ†ظ‰ ظ…ط§ظ„ظƒط§ظ† ط¹ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط§ظٹظ† ط·ط±ط­ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¯ط± ظ†ط·ظپظ‡ ط®ظپظ‡ ط´ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ…ظ„ ظ†ظ¾ظˆط´ظٹط¯.
ط§ط² ط¯ظٹع¯ط± ظƒط§ط±ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ†ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ طŒ ط³ط§ط®طھظ† ط´ط§ط®طµ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ… ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط¯ط± ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ظƒظ…ظƒ ط¢ظپطھط§ط¨ ظ…ط­ط§ط³ط¨ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¹طھظ‰ ط¸ظ„ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظˆ ط¯ط± ظ…ط؛ط±ط¨ ظ…ط³ط¬ط¯ ط´ط§ظ‡ ظ†طµط¨ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ‚ظˆظ„ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¯ط± ط·ط±ط§ط­ظ‰ ظˆ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ط³ط±ط§ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط¹ط±ظˆظپ ظ…ط°ظƒظˆط± ظٹط§ط±ظ‰ ظˆ ظ…ط³ط§ط¹ط¯طھ ظ†ظ…ط§ظٹط¯طŒ ط²ظٹط±ط§ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒط§ط±ظˆط§ظ†ط³ط±ط§ظ‡ط§ ط¯ط± ظ…ط³ظٹط± ط¬ط§ط¯ظ‡ ط§ط¨ط±ظٹط´ظ… ظ‚ط±ط§ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظ‚طھظ„ طµظپظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§
ظ‚ط³ط§ظˆطھ ظˆ ط³ظ†ع¯ط¯ظ„ظ‰ ظ„ط§ط²ظ…ظ‡ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط§طµظˆظ„ط§ ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹظƒطھط§طھظˆط±ظ‰ ط¨ط¯ظˆظ† ط¯ط³طھ ط§ظپط²ط§ط± ط®ط´ظˆظ†طھ ظˆ ظ‚ط³ط§ظˆطھ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯. ط¯ط± ط·ظˆظ„ طھط§ط±ظٹط® ظ¾ط± ظ†ط´ظٹط¨ ظˆ ظپط±ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ„طھ طŒ ط¨ط§ط±ظ‡ط§ ط±عکظٹظ…ظ‡ط§ظ‰ ظپط§ط³ظ‚ ظˆ ط¬ط§ط¨ط± ظˆ ط¶ط¯ ظ…ط±ط¯ظ…ظ‰ ط­ظƒظˆظ…طھ ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظ‚طھط¯ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط³ط§ظٹظ‡ ط§ط±ط¹ط§ط¨ ظˆ ظˆط­ط´طھ ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط¬ظ…ط¹ظ‰ طھط§ط،ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط­ظƒظˆظ…طھظ‡ط§ ط§ط­ط³ط§ط³ ظٹط§ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط®ط·ط± ط§ط² ظ†ط§ط­ظٹظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ طŒ ظ…ط¹ط§ط¯ظ„ ط­ظƒظ… ظ‚طھظ„ ط§ظˆط³طھ .
ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ظ†ظٹط² ط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط®ط¯ظ…ط§طھ ظ†ط³ط¨ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ظ…طھط±طŒ ظˆط­ط¯طھ ظ…ظ„ظ‰ ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ‰ ظ‚ط¯ط±طھ ط§ط² ط¯ط³طھ ط±ظپطھظ‡ ط¢ظ† ط¨ظˆط¯. ط§ط² ط¢ط؛ط§ط² ط³ظ„ط·ظ†طھ طŒ ط±ظˆط´ ط®ط´ظˆظ†طھ ظˆ ظ‚طھظ„ ظˆ ظƒط´طھط§ط± ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط± ظˆ ط§ط¹ط¶ط§ظ‰ ط®ط§ظ†ظˆط§ط¯ظ‡ ط§ط´ طھط¬ط±ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ طھط§ ط§ظٹظ† ط±ط³ظ… ظˆ ط¢ظٹظٹظ† ظ…ظ†ط­ظˆط³ ط³ظ„ط·ظ†طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط³ظ„ظƒ ط§ظٹظ†ط§ظ† ط¬ط§ظˆظٹط¯ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط±ط³ظ… ظ†ط§ظ…ظٹظ…ظˆظ† ظˆ ط¨ط¯ظ‡ظ†ط¬ط§ط± طھط§ ط¨ط¯ط§ظ† ط¬ط§ ط¨ط± ظ…ط³ظ„ظƒ ظˆ ظ…ط±ط§ظ… ط§ظˆ طھط§ط،ط«ظٹط± ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ظٹظƒ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¶ط¹ظٹظپ طŒ ظƒظ…ط± ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ ظپط¬ظٹط¹ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظˆ طµط§ظ„ط­ ط®ظˆظٹط´ â€چطµظپظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط¨ط³طھ .
ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹط® ظ…ط°ظƒظˆط± ط§ط³طھ طŒ(43) ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ طµظپظˆظ‰ ط¯ط± طµظپط­ط§طھ ط´ظ…ط§ظ„ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ظ‚طµط¯ ط±ظپطھظ† ط¨ظ‡ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ† ط¯ط§ط´طھ طŒ ط¨ظ‡ طھط­ط±ظٹظƒ ظپط±ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ط§ظ†ع†ط±ظƒط³ظ‰ ط³ظ¾ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ط¨ط± ظپط±ط²ظ†ط¯ط´طµظپظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ط¸ظ†ظˆظ† ع¯ط±ط¯ظٹط¯ ظˆ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ظ…ط¨ط§ط¯ط§ ط§ظˆ ظ†ظٹط² ع†ظˆظ† ط®ظˆط¯ط´ ط¨ط± ظ¾ط¯ط± ط¨ط´ظˆط±ط¯ ظˆ ظƒط§ط± ظ‚طµط§طµ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط´ظٹط± ط³ظ¾ط§ط±ط¯طŒ ظ‚طھظ„ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط؛ظ„ط§ظ… ظˆط­ط´ظ‰ طھظ†ظˆظ…ظ†ط¯ ط¨ظ‰ ط¨ط§ظƒ ط®ظٹط±ظ‡ ط³ط± ط¨ط¯ظپط±ط¬ط§ظ… ط®ظˆط¯ ط³ظ¾ط±ط¯ ظˆط§ظˆط²ظ† ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط؛ظ„ط§ظ… ظ…ظˆطµظˆظپ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط·ط±ط² ط¨ط³ظٹط§ط± ظپط¬ظٹط¹ ظˆ ظˆط­ط´طھظ†ط§ظƒظ‰ طŒ ط¬ظˆط§ظ† ط®ظˆط´ظ†ط§ظ… ط¨ط§ ط§ط®ظ„ط§طµ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط´ط§ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ط± ط³ط± ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ط² ط­ظ…ط§ظ… ط¨ظ‡ ط¶ط±ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظƒط±ط± ط®ظ†ط¬ط± ط¨ظƒط´طھ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ط؛ظ„طھط§ظ†ظٹط¯.ط§ظˆط²ظ† ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط®ظˆظ† ط§ظٹظ† ظ¾ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط¨ظ‰ ط¢ط²ط§ط± ط±ط§ ط¯ط± ظƒظˆع†ظ‡ ظ¾ط³ ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط´طھ ط¢ظ† ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط²ظ…ظٹظ† ط±ظٹط®طھ ظˆ ط¨ظ‡ ظ„ط§ط¨ظ‡ ظˆ طھط¶ط±ط¹ ظ†ظ‡ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط²ظٹط§ط¯ ظˆظ‰ ظˆظ‚ط¹ظ‰ ظ†ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط؛ط§ظپظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط®ظˆظ† ظ†ط§ط­ظ‚ طŒ ظ¾ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ط´ظ…ط¹ ط±ط§ ع†ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظ…ط§ظ† ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط±ط§ ط³ط­ط± ظƒظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆط²ظ† ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط³ط±ظƒط´ ط¯ظٹظˆ ط³ظٹط±طھ طŒ ط®ظˆط¯ ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط³ط±ظ†ظˆط´طھظ‰ ط؛ظ… ط§ظ†ع¯ظٹط²طھط± ط§ط² ظ…ظ‚طھظˆظ„ ع¯ط±ظپطھط§ط± ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط°ظƒط± ط¢ظ† ط¯ط± طھظˆط§ط±ظٹط® ط¨ظ‡ طھظپطµظٹظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‚ظ„ ظ…ظƒط±ط± ط¢ظ† ظ…ظ„ط§ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط§ط³طھ .
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ ط´ط§ظ‡ ط³ظپط§ظƒ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§ط­طھظ…ط§ظ„ ط¸ظ† ظˆ ع¯ظ…ط§ظ† ظ†ط§ط¯ط±ط³طھ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط³طھ ط¨ظ‡ ظپط¬ظٹط¹ طھط±ظٹظ† ظ‚طھظ„ ظ…ظ…ظƒظ† ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط®ط´ظ… ظˆ ط؛ط¶ط¨ ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ط­ط§طµظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ط¯ظ…ظ†ط´ظ‰ ع†ظ†ط§ظ† ط¨ط± ظˆط¬ظˆط¯ ط§ظˆ ظ…ط³طھظˆظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ط­ظ… ظˆ ط´ظپظ‚طھ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط®ط§ط·ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط§طµظٹطھ ظ…ط°ظ…ظˆظ… ظˆ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‡ ط´ظ‚ط§ظˆطھ ط§ط³طھ .
ط§ظٹظ† ظ‚طھظ„ ظپط¬ظٹط¹ ع†ظ†ط§ظ† ظˆط­ط´طھ ظˆ ط±ط¹ط¨ظ‰ ط¨ط± ط®ط§ط·ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ط§ظ†ط¯ط§ط®طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ط¬ط±ط§ط،طھ ط¯ط®ط§ظ„طھ ظˆ ط­ط¯ط§ظ‚ظ„ ظ¾ط§ظƒ ظƒط±ط¯ظ† ط¸ط§ظ‡ط±ظ‰ ظ„ظƒظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ظ†ع¯ ط§ط² ظƒظˆع†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ط´طھ ظ†ط¨ظˆط¯. ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ† طŒ ط®ط¨ط± ط¨ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯. ط´ظٹط® ظ…ط؛ظ…ظˆظ… ظˆ ط§ظپط³ط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‡ طµط­ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط´طھط§ط¨ط¯طŒ ظ¾ط±ط®ط§ط´ع¯ط± ظˆ ط¨ظ‰ ظ…ط­ط§ط¨ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طھظ„ع¯ط§ظ‡ ظپط±ط²ظ†ط¯ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظ‚ط¯ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ظˆط§ط±ط³طھظ‡ طŒ ظ¾ط´طھ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظ†ظٹط§ ظˆ ظ…ط§ظپظٹظ‡ط§ ط²ط¯ظ‡ ظˆ ظ„ط°ط§ ط¨ظٹظ… ط¬ظ†ظˆظ† ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ط´ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ظ‡ظٹط¨طھ ظ¾ط±ط®ط§ط´ع¯ط± ظˆ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط´ظٹط® ظ†ظٹط² ط¬ط±ط§ط،طھ ط¯عکط®ظٹظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ط±ظ‡ ظ†ط´ط³طھظ‡ ط±ط§ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط³طھط§ظ†ط¯.
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ طµط­ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¬ط³ط¯ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طµظپظ‰ ظ…ظٹط±ط²ط§ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯ ظˆ ط·ظ„ط³ظ… ع¯ط§ظ… ظ†ط®ط³طھظٹظ† ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯ طھط§ ط¯ظٹع¯ط±ط§ظ† ظ†ظٹط² ظ¾ظٹط±ظˆظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط§ظ† ط¢ظٹظ†ط¯ ظˆ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯: ظ…ظٹط±ط²ط§ ط±ط¶ظ‰ طµط¯ط± ط¢ط³طھظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط؛ط³ظ„ ظˆ ظƒظپظ† ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† طھط±طھظٹط¨ طŒ ظ†ظپظˆط° ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ظ‡ظٹط¨طھ ط¹ط§ط±ظپط§ظ†ظ‡ ظˆ ظˆظ‚ط§ط± ظ‡ظ…ظٹط´ع¯ظ‰ ظˆ ط¬ط°ط¨ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط± ط§ط·ط±ط§ظپظٹط§ظ† ظƒظ‡ ط¨ط± ط´ط§ظ‡ ط؛ط¶ط¨ظ†ط§ظƒ ظ‚ظ‡ط± ط¢ظ„ظˆط¯ ظˆ ظپط±ط²ظ†ط¯ظƒط´ ظ†ظٹط² طھط§ط،ط«ظٹط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط§ط² طھظƒط±ط§ط± ظ…ط¶ط§ط¹ظپ ط¬ظˆط± ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط³ظˆط²طŒ ط¨ط§ط² ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ط§ط² ظƒط±ط¯ظ‡ ط¨ظ‰ ط­ط§طµظ„ ظˆ ط³ط±ط§ظ¾ط§ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط؛ط§ظپظ„ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ظ†ط¯ ط¬ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ : ط¹ط§ظ‚ظ„ط§ ظ…ظƒظ† ظƒط§ط±ظ‰ ظƒط§ظˆط±ط¯ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰ .
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ طھطµظˆظپ ظˆ ط¹ط´ظ‚
ط´ظٹط® ظ‚ظ„ظ†ط¯ط± طµظˆظپظ‰ ظ…ط±ط§ظ… ط´ظٹط±ظٹظ†ظƒط§ط±طŒ ط¹ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ طµط±ظپ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ طھطµظˆظپ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯ طھط§ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط§ظٹظ† طھط¬ط§ظ†ط³ ظˆ طھط¬ط§ط°ط¨ ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط¨ط± ط¯ظˆط± طھظپط§ط®ط± ظˆ طھط®ط§طµظ… ط¯ظٹط±ظٹظ† ط¢ظ† ط¯ظˆطŒ ط®ط· ط¨ط·ظ„ط§ظ† ظƒط´ط¯ ظˆ ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ظ‡ظ…ط²ط§ط¯ ظپط±ط²ط§ظ†ظ‡ طŒ ط§ظ†ط³ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ظ…ط§ط،ظ„ظˆظپ ط¨ط± ظ‚ط±ط§ط± ط³ط§ط²ط¯ ظˆ ظپظ‚ظ‡ ط±ط§ ط§ط² ط­ط¬ط±ظ‡ ط¨ظˆط¯ظ† طŒ ظ‚ط±ظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ط·ط±ظٹظ‚ ط®ط¬ط³طھظ‡ ط´ط¯ظ† ط±ظ‡ظ†ظ…ظˆظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ طھط«ظ„ظٹط« ط¹ط±ظپط§ظ† ظˆ طھطµظˆظپ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ ط¯ط± ط­ظƒظ… ط·ط±ظٹظ‚ظ‰ ظˆط§ط­ط¯ ط§ظ†ع¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ط§ظ„ظ„ظ‡ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط¯ط§ط±ط¯.
ط´ط¹ط± ط´ظٹط® ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ع¯ظˆظٹط§ظ‰ ط§ظٹظ† طھظپظƒط± ظ…ط¹ظ‚ظˆظ„ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ ط¹ظ„ظ… ط§ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯ ظˆ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± طھطµظˆظپ ظˆ ط¹ط±ظپط§ظ† ط®ظˆط´ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯:
 

ط¹ظ„ظ… ظ†ط¨ظˆط¯ ط؛ظٹط± ط¹ظ„ظ… ط¹ط§ط´ظ‚ظ‰
 
ظ…ط§ط¨ظ‚ظ‰ طھظ„ط¨ظٹط³ ط§ط¨ظ„ظٹط³ ط´ظ‚ظ‰
 
ظٹط¹ظ†ظ‰ ط¢ظ† ظƒط³ ط±ط§ ظƒظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¹ط´ظ‚ ظٹط§ط±
 
ط¨ظ‡ط± ط§ظˆ ظ¾ط§ظ„ط§ظ† ظˆ ظپط³ط§ط±ظ‰ ط¨ظٹط§ط±
 
ط³ظٹظ†ظ‡ ع¯ط± ط®ط§ظ„ظ‰ ط² ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯
 
ط³ظٹظ†ظ‡ ظ†ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ظ†ظ‡ طµظ†ط¯ظˆظ‚ظ‰ ط¨ظˆط¯
 
ط¯ط± ظƒط§ط± ط¹ط´ظ‚ ط³ط®طھظ‰ ظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط¨ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ط²ظٹظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ :
 
ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¨طھظ„ط§
 
ظپظ‰ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ط¹ط´ظ‚ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط¨ظ„ط§
 
طھط§ ظ†ط³ط§ط²ظ‰ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط­ط±ط§ظ…
 
ظƒظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط²ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ع¯ط§ظ…
 
ط؛ظٹط± ظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظ‡ ظƒط§ظ… ظ†ظٹط³طھ
 
ط±ط§ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط±ظ‡ ط­ظ…ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ
 
ظˆ ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ ظ…ظ‰ ط³طھط§ظٹط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ط±ط¯ ظƒظ‡ طµظپطھ طµظˆظپظ‰ طŒ طµط§ظپظ‰ ط¨ظˆط¯ظ† ط§ط³طھ :
 
ط³ط§ظ‚ظٹط§ ظٹظƒ ط¬ط±ط¹ظ‡ ط§ط² ط±ظˆظ‰ ظƒط±ظ…
 
ط¨ط± ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط±ظٹط² ط§ط² ط¬ط§ظ… ظ‚ط¯ظ…
 
طھط§ ظƒظ†ط¯ ط´ظ‚ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط± ط±ط§
 
ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظٹط§ط± ط¨ظٹظ†ط¯ ظٹط§ط± ط±ط§
 
ط´ظٹط® ط¯ط± ط·ط±ظٹظ‚ ط¹ط´ظ‚(44)طŒ ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ„ ط¯ط± ظƒظپظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯ ظˆ ظپظ‰ ط§ظ„ط­ط§ظ„ ط§ط² ظ…ط¹ط§ظ…ظ„طھ ظ†ظٹظƒظˆظ‰ ط®ظˆظٹط´ ط§ط¸ظ‡ط§ط± ظ…ط³ط±طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظƒظ‡ :
 
ط¯ظٹظ† ظˆ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ط¯ظٹط¯ظ† ط¨ط§ط®طھظٹظ… ظˆ ط®ط±ط³ظ†ط¯ظٹظ…
 
ط¯ط± ظ‚ظ…ط§ط± ط¹ط´ظ‚ ط§ظ‰ ط¯ظ„ طŒ ظƒظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ¾ط´ظٹظ…ط§ظ†ظ‰
 
ظˆ ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط´ظ‡ظ¾ط± ط®ظٹط§ظ„ ط§ظ†ع¯ظٹط² ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ط§ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ط¬ظˆظ„ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯:
 
ط¢ظ† ط¯ظ„ ظƒظ‡ طھظˆ ط¯ظٹط¯ظٹط´ ط² ط؛ظ… ط®ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ط±ظپطھ
 
ظˆط² ط¯ظٹط¯ظ‡ ط®ظˆظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ط±ظپطھ
 
ط±ظˆط²ظ‰ ط¨ظ‡ ظ‡ظˆط§ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ط³ظٹط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯
 
ظ„ظٹظ„ظ‰ طµظپطھظ‰ ط¨ط¯ظٹط¯ ظˆ ط¨ظٹط±ظˆظ† ط´ط¯ ظˆ ط±ظپطھ
 
ط§ظ…ط§ ظ‚طµظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط±ط§ ط¯ظ„ظƒط´ ظ…ظ‰ ظ¾ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ط¨ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ط؛ظٹط± ط§ط² ط¢ط¨ ظˆ ع¯ظ„ ظ†ظٹط³طھ :
 
ط§ظˆ ط±ط§ ظƒظ‡ ط¯ظ„ ط§ط² ط¹ط´ظ‚ ظ…ط´ظˆط´ ط¨ط§ط´ط¯
 
ظ‡ط± ظ‚طµظ‡ ظƒظ‡ ع¯ظˆظٹط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظ„ظƒط´ ط¨ط§ط´ط¯
 
طھظˆ ظ‚طµظ‡ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‰ ظƒظ… ط´ظ†ظˆظ‰
 
ط¨ط´ظ†ظˆ ط¨ط´ظ†ظˆ ظƒظ‡ ظ‚طµظ‡ ط´ط§ظ† ط®ظˆط´ ط¨ط§ط´ط¯
 
ط´ظٹط® طŒ ط¹ط§ظ„ظ… ط±ط§ ط®ط§ظ„ظ‰ ط§ط² ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¹ط´ط§ظ‚ ظ†ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظˆ ط­طµظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ظ†ظˆط§ظ‰ ظ…ط­ط²ظˆظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظ„ طŒ ط´ط§ظٹط³طھظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯:
 
ط§ط² ظ†ط§ظ„ظ‡ ط¹ط´ط§ظ‚ ظ†ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±
 
ط§ط² ط¯ط±ط¯ ظˆ ط؛ظ… ط¯ظˆط³طھ ط¯ظˆط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±
 
ط§ط² ظ…ظ†ط²ظ„ ظٹط§ط± طھط§ طھظˆ ط§ظ‰ ط³ط³طھ ظ‚ط¯ظ…
 
ظٹظƒ ع¯ط§ظ… ط²ظٹط§ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ظ¾ط§ظٹظ‰ ط¨ط±ط§ط¯ط±
 
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ظ¾ط°ظٹط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط¹ط´ط§ظ‚ ط±ط§ ظ†ظ‡ط§ظٹطھ ظ†ظٹط³طھ . ط§ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ظˆ ط­ظٹط§طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط±ط§ ط¯ط± ط¹ط´ظ‚ ط¬ط³طھط¬ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ¾ظ†ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط§ظƒط³ظٹط± ظ‡ط³طھظ‰ ط¨ط®ط´ طŒ ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ظˆط´ظ‡ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ† ط¬ظ…ط§ظ„ ظٹط§ط±طŒ ظپظ‚ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ طھظپط³ظٹط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¹ظ…طھ ط¹ط´ظ‚ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ط´ط¯ظ‡ طھط¹ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظƒط§ط±ع¯ط±ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط¨ظ‰ ط¯ط±ظٹط؛ ط¯ظˆظ„طھ ط¹ط´ظ‚ طµظˆط±طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ع¯ط§ظ‡ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ ظ…ط³طھط؛ط±ظ‚ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¹ظ„ظ… ط±ط§ ظ…ط±ط¯ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظˆط¯ظ† ط¯ط± ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ط±ط§ طھظƒط°ظٹط¨ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ع¯ظˆظٹظ‰ ط­ط§ظپط¸ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط¨ط§ط² ط³ط± ط¨ظٹط§ظ† ط¹ط´ظ‚ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط®ط· ظƒظ…ط±ظ†ع¯ ط¹ظ„ظ… طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¨ط§ط·ظ„ ط´ط¯ ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ط®ظˆط§ط¬ظ‡ ط´ظٹط±ط§ط² ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
 
ط¹ط§ظ‚ظ„ط§ظ† ظ†ظ‚ط·ظ‡ ظ¾ط±ع¯ط§ط± ظˆط¬ظˆط¯ظ†ط¯ ظˆظ„ظ‰
 
ط¹ط´ظ‚ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¯ط§ظٹط±ظ‡ ط³ط± ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯
 
ظٹط§ ظ…ظˆظ„ط§ظ†ط§ ظƒظ‡ ظ…ظ‰ ظپط±ظ…ط§ظٹط¯:
 
ط¹ط´ظ‚ ط¬ط² ط¯ظˆظ„طھ ظˆ ط¹ظ†ط§ظٹطھ ظ†ظٹط³طھ
 
ط¬ط² ع¯ط´ط§ط¯ ط¯ظ„ ظˆ ظ‡ط¯ط§ظٹطھ ظ†ظٹط³طھ
 
ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ† ط؛ط±ظ‚ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¯ط± ط´ظƒط± ط¢ط¨
 
ظˆط² ط´ظƒط± ظ…طµط± ط±ط§ ط´ظƒط§ظٹطھ ظ†ظٹط³طھ
 
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± ظƒط³ظˆطھ ط±ظˆط­ط§ظ†ظٹط§ظ† ظˆ ط¯ط± ط²ظ…ط±ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ظپظ‚ظ‡ ظˆ ط§طµظˆظ„ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط·ط±ظٹظ‚طھ ظˆ ط´ط±ظٹط¹طھ ط±ط§ ط¬ط¯ط§ ط§ط² ظ‡ظ… ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ط³ط¹ظ‰ ط¨ظ‰ ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط¯ط± ط¢ط´طھظ‰ ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® طŒ طھطµظˆظپ(45) ط±ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ط´ط±ظٹط¹طھ ظ…ظ‡ظٹظ† ط±ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظ‰ ظ…ط¹ط¨ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¨ط§ ظˆ ط¹ط¨ط§ ظˆ ط¯ظ„ظ‚ ظˆ ط®ط±ظ‚ظ‡ ظˆ ط²ظ†ط§ط± ظˆ ط¯ط³طھط§ط± ط±ط§ ظ…ط§ظ†ط¹ظ‰ ط¯ط± ط±ط§ظ‡ ظˆطµط§ظ„ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ط¯. ط´ظٹط® ط¯ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ط®ظ„ظˆطھ ط­ظ‚ طŒ ط¢ظ† ع†ظ†ط§ظ† ط؛ط±ظ‚ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ظٹظ… ظ‡ظ„ط§ظƒ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط± ط±ط§ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ع†ظ‡ ط±ط³ط¯ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ظ¾ط´ظ…ظٹظ†ظ‡ ظ¾ظˆط´ظ‰ ظˆ ظٹظƒ ظ„ط§ظ‚ط¨ط§ظٹظ‰ !
ط§ظٹظ† طµظˆظپظ‰ طµط§ظپظ‰ طŒ ع†ظ†ط§ظ† ط¯ط± ط¹ط´ظ‚ ظٹط§ط± ط؛ظˆط·ظ‡ ظˆط± ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظˆط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط±ط´ â€چ ظ†ظٹط³طھ ظˆ ظ„ط°ط§ ع¯ط§ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ظˆ ظ…ط­ط±ط§ط¨ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒط³ظˆ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط±ظپطھظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ط¯ظٹظ‡ ظ‡ط§ ظˆ ط´ظ‡ط±ظ‡ط§ ظ¾ط´طھ ط³ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ط´ط§ظ† ط§ط² ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط§ظˆ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ط³طھظٹظ† ط¹ط´ظ‚ ط§ط³طھ .
ط´ظٹط® طµظˆظپظ‰ طµط§ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ ط¹ظ…ط±ظ‰ ط±ط§ ط³ط± ط¨ظ‡ ع†ظˆع¯ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¹ط´ظ‚ ط³ظ¾ط±ط¯ ظˆ ط§ظ†ع¯ط§ط± ظ¾ط§ظ‰ ط¨ظ‰ ظ…ظˆط²ظ‡ ظˆ ط¯ط³طھط§ط± ط¨ط± ع¯ط±ط¯ظ† ط¢ظˆظٹط®طھظ‡ طŒ ط±ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ طŒ ظˆ ط³ط±ظ…ط³طھ ظˆ ط³ظٹظ†ظ‡ ع†ط§ظƒ ط·ط±ظٹظ‚ ظ¾ط± ط¢ط´ظˆط¨ ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ظƒظ‰ ط§ط² ط·ط¹ظ†ظ‡ ظ…ط­ط§ظپط¸ظ‡ ظƒط§ط±ط§ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط± ظ†ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط±ط³ظ… ظˆ ط¹ط±ظپ ظˆ ط¹ط§ط¯طھ طھط®ط¯ظٹط±ظ‰ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ط¹ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ظٹظ…ط§ظ† ظˆ ط§ط¹طھظ‚ط§ط¯ ط§ط²ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ط§ظ†ط¯ظٹط´ظٹط¯ ظƒظ‡ :
 
ط¹ط´ط§ظ‚ ط¨ظ‡ ط؛ظٹط± ط¯ظˆط³طھ ط¹ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ظ†ط¯
 
ط§ط² ط­ط³ط±طھ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط§ظˆ ط¨ظٹط²ط§ط±ظ†ط¯
 
ظˆ ط¢ظ†ط§ظ†ظƒظ‡ ظƒظ†ظ†ط¯ ط·ط§ط¹طھ ط§ط² ط¨ظ‡ط± ط¨ظ‡ط´طھ
 
ط¹ط´ط§ظ‚ ظ†ظٹظ†ط¯ ط¨ظ‡ط± ط®ظˆط¯ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ†ط¯
 
ظˆ ظ‡ظ… ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط¯ظˆ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط­ظٹط§طھط´ط¨ظ‡ ط´ظٹط´ظ‡ طµط§ظپظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط²ظ†ع¯ط§ط± ظˆ ظƒط¯ظˆط±طھ ظˆ ظ…ظ„ط§ظ„ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط±ظ¾ظ†ط¬ظ‡ ط¨ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ط¹ط´ظ‚ ط§ط² ط¬ط¨ظٹظ† ط²ط¯ظˆط¯ ظˆ ظ‡ط± ع¯ط§ظ‡ ظƒظ‡ ط®ظ…ط± ط³ط§ظ‚ظ‰ ط§ط²ظ„ظ‰ طŒ ط¬ط§ظ† ط¬ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط§ظپط±ظˆط®طھ طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظƒظ‡ :
 
طھط§ ظ†ظٹط³طھ ظ†ع¯ط±ط¯ظ‰ طŒ ط±ظ‡ ظ‡ط³طھطھ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯
 
ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¨ط§ ظ‡ظ…طھ ظ¾ط³طھطھ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯
 
ع†ظˆظ† ط´ظ…ط¹ ظ‚ط±ط§ط± ط³ظˆط®طھظ† ع¯ط± ظ†ط¯ظ‡ظ‰
 
ط³ط± ط±ط´طھظ‡ ط±ظˆط´ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط³طھطھ ظ†ط¯ظ‡ظ†ط¯
 
ط´ظٹط® ط¯ط± طھط­ظƒظٹظ… ط§ظ„ظپطھ ط¨ظٹظ† ط·ط±ظٹظ‚طھ ظˆ ط´ط±ظٹط¹طھ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظˆ ط¨ظٹط§ظ† ط¬ط°ط¨ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظˆط§ظپط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط³ظ„ط³ظ„ظ‡ ط¬ظ†ظˆظ† ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ ط¨ط± ظ¾ط§ظ‰ ط¯ظ„ طŒ ط¹ظٹظ† ط®ط±ط¯ظ…ظ†ط¯ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط³طھ :
 
ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ… ظ‡ط± ط¯ظ„ظ‰ ظƒظˆ ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ط³طھ
 
ط¨ظ‡ ط²ظ†ط¬ظٹط± ط¬ظ†ظˆظ† ط¹ط´ظ‚ طŒ ط¨ظ†ط¯ط³طھ
 
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط¯ظٹط¯ طھط°ظƒط±ظ‡ ظ†ظˆظٹط³ط§ظ†
ظ…ط­ظ…ط¯ ظ…ظ‡ط¯ظ‰ ط¨ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط±ط¶ط§ ط§ظ„ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ†طµظپ ط¬ظ‡ط§ظ† ظپظ‰ طھط¹ط±ظٹظپ ط§ظ„ط§طµظپظ‡ط§ظ† طµظپط­ظ‡ 177 ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظˆ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط§ظˆ (ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ط§ظˆظ„ ) ظ…ط¬ظ…ط¹ ط§ظپط§ط¶ظ„ ظˆ ط§ظ‡ظ„ ط¹ظ„ظ… ع¯ط´طھ . ط§ط² ظ…ط´ط§ظ‡ظٹط± ط§ظٹط´ط§ظ† ظٹظƒظ‰ ظ…ظٹط± ط§ط¨ظˆط§ظ„ظ‚ط§ط³ظ… ظپظ†ط¯ط±ط³ظƒظ‰ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظٹط± ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ط§ظ‚ط± ط´ظ‡ظٹط± ط¨ظ‡ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ط± ظٹظƒ ظپط±ظٹط¯ ط²ظ…ط§ظ† ظˆ ط¹طµط± ط®ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¢ظ…ط¯ظ‡ طŒ ط³ط§ظƒظ† ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ظ…ط±ط¯ظ…ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ طھط±ط¨ظٹطھ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط¤ ط¯ط¨ ظˆ ظ…ظ‡ط°ط¨ ع¯ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظ‡ط± ط¬ط§ظ‰ ظ†ظٹط² ط±ظˆظ‰ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ط´ظ‡ط± ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ع¯ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯ طھط§ ط²ظ…ط§ظ† ظˆظپط§طھ ط§ظˆ ط¹ط¯ط¯ ظ†ظپظˆط³ ط´ظ‡ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظپطھ طµط¯ ظ‡ط²ط§ط± ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط± ط§ظˆط§ط®ط± ط§ظٹط§ظ… ط­ظٹط§طھ طŒ ط±ظˆط¯ ظƒظˆط±ظ†ع¯ ط±ط§ ظƒظ‡ ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ط¢ظ† طŒ ط¹ظ‚ط¨ ظƒظˆظ‡ ظ…ظ†ط¨ط¹ ط²ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط¯ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط²ظٹط§ط¯طھظ‰ ط²ط±ط§ط¹طھ ظˆ ط¢ط¨ط§ط¯ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ طŒ ظ‚ط¯ط±ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ طŒ ظ…ط²ظٹط¯ ط²ظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط¯ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ظ…ط¤ ظ„ظپ ظ‚طµطµ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، (ط¯ط± طµظپط­ظ‡ 178) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¯ط± ط¬ظˆط§ظ†ظ‰ ط¨ط§ ظ¾ط¯ط± ط¨ظ‡ ط®ط±ط§ط³ط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ظ…ظ†ط¸ظˆظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظˆطµظپ ظ‡ط±ط§طھ ع¯ظپطھظ‡ ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط´ظƒظˆظ„ ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط¤ ظ„ظپ ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ط§ط«ط± ط¯ط± ط¬ظ„ط¯ ط³ظˆظ… طµظپط­ط§طھ (440 - 444) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯:ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ظ…طµط± ط¨ظˆط¯ ط¨ط§ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط¨ظƒط±ظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ط²ط±ع¯ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ط´ط§ظ† ظ…ط´ط§ط¹ط±ظ‡ ط±ظپطھ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ظ‚ط¯ط³ ط±ظپطھ ط¦ ط±ط¶ظ‰ ط¨ظ† ط§ط¨ظ‰ ط§ظ„ظ„ط·ظپ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‰ ط­ظƒط§ظٹطھ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ : ظˆظ‰ ط§ط² ظ…طµط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ† ط¯ط± ط¨ط± ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط®ظˆظٹط´طھظ† ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظˆ ظپط±ظˆطھظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھظ… ظƒظ‡ ع†ظٹط²ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط¢ظ…ظˆط²ظ… . ع¯ظپطھ : ط¨ظ‡ ط´ط±ط· ط¢ظ† ظƒظ‡ ظ†ظ‡ظپطھظ‡ ط¨ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ظ‡ظ†ط¯ط³ظ‡ ظˆ ظ‡ظٹط§ط،طھ ط±ط§ ط¨ط±ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ظ… ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ… ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¯ظ…ط´ظ‚ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ط± ظ…ط­ظ„ ط®ط±ط§ط¨ ط¯ط± ط³ط±ط§ظ‰ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ ظپط±ظˆط¯ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط­ط§ظپط¸ ط­ط³ظٹظ† ظƒط±ط¨ظ„ط§ط¦ظ‰ ظ‚ط²ظˆظٹظ†ظ‰ ظٹط§ طھط¨ط±ظٹط²ظ‰ طŒ ط³ط§ظƒظ† ط¯ظ…ط´ظ‚ طŒ ظ…ط¤ ظ„ظپ ط±ظˆط¶ط§طھ ط¯ط± ظ…ط²ط§ط±ط§طھ طھط¨ط±ظٹط² ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط´ط¹ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط± ط§ظˆ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ظٹظ„ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط­ط³ظٹظ† ط¨ظˆط¯ظٹظ†ظ‰ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¢ظ† ط¨ط§ط²ط±ع¯ط§ظ† طŒ ظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ظˆط¯ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ‡ظ… ط¯ظٹط¯ط§ط± ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظٹط´طھط± ط§ط² ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط´ظ‡ط± ط±ط§ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط¢ظˆط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ طŒ ط¬ط§ظ…ظ‡ ط¬ظ‡ط§ظ† ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¨ط± ط¨ط§ظ„ط§ظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظˆ ط±ط§ ع¯ط±ط§ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط´طھظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ط§ط¯ط¨ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ظ†ط¯ ظˆ ط¨ظˆط¯ظٹظ†ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ط§ظˆ ط´ع¯ظپطھ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ط±ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط®طھ ظˆ ع†ظˆظ† ظ¾ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ ط§ظˆ ط¨ط±ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ط´ ط¯ط§ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط§ظˆ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¢ظ…ط¯ظ†ط´ ط±ط§ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط¬ط§ ط¨ظ‡ ط­ظ„ط¨ ط±ظپطھ ظˆ ط´ظٹط® ط§ط¨ظˆط§ظ„ظˆظپط§ ط¹ط±ط¶ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظƒظ‡ : ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ط³ظ„ط·ط§ظ† ظ…ط±ط§ط¯ ط¨ظ† ط³ظ„ظٹظ… ظ¾ظˆط´ظٹط¯ظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ„ط¨ ط¢ظ…ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¯ط±ظˆظٹط´ط§ظ† ط¨ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ط¯ط±ط³ظ‡ط§ظ‰ ظ¾ط¯ط±ظ… ط´ظٹط® ط¹ظ…ط± ط­ط§ط¶ط± ظ…ظ‰ ط´ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¯ط§ظ†ط³طھ ظƒظ‡ ط±ط§ظپط¶ظ‰ ظˆ ط´ظٹط¹ظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ظٹظƒ طھظ† ط§ط² ط¨ط§ط²ط±ع¯ط§ظ†ط§ظ† ط§ظٹط±ط§ظ†ظ‰ ط®ظˆط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ¾ط¯ط±ظ… ط±ط§ ط¨ط§ ط§ظˆ ط¢ط´ظ†ط§ط¦ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ظ† ظ…ط¬ظ„ط³ ع¯ظپطھ ظƒظ‡ : ظ…ظ† ظ¾ظٹط±ظˆ ط³ظ†طھظ… ظˆ طµط­ط§ط¨ظ‡ ط±ط§ ط¯ظˆط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ظ… طŒ ظ„ظٹظƒظ† ع†ظ‡ ظƒظ†ظ… ظƒظ‡ ظ¾ط§ط¯ط´ط§ظ‡ ظ…ط§ ط´ظٹط¹ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط³ظ†ظٹط§ظ† ط±ط§ ظ…ظ‰ ظƒظˆط´ط¯ ظˆ ظˆظ‰ ظ¾ط§ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھظپط³ظٹط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ â€چ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط´طھ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط¯ظٹط§ط± ط§ظ‡ظ„ ط³ظ†طھ ط±ط³ظٹط¯طŒ ط¯ظٹط¨ط§ع†ظ‡ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط³ظ„ط·ط§ظ†ظ…ط±ط§ط¯ ظƒط±ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ظ…ط±ط¯ظ… ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ ط§ط² ط¢ظ…ط¯ظ† ط§ظˆ ط¢ع¯ط§ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹط¯ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ظˆظ‡ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ†ط²ط¯ ط§ظˆ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ طھط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط±ط´ ط¢ط´ظƒط§ط± ط´ظˆط¯. ط§ط² ط­ظ„ط¨ ط±ظپطھ ظˆ ط§ط² ط³ظٹط§ظ‚ ط³ط®ظ† ط¹ط±ط¶ظ‰ ظ¾ظٹط¯ط§ط³طھ ظƒظ‡ ع†ظˆظ† ط¨ظ‡ ط­ط¬ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ‡ ط¨ظ‡ ط­ظ„ط¨ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط±طŒ ظ„ط؛ط²ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط¢ط²ظ…ط§ظٹط´ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط§ط¯ظٹط¨ط§ظ† ظ†ط§ظ… ظ†ظˆط´طھ .
ط´ط±ط­ ظپظˆظ‚ طŒ ط³ظٹط± ظ…ط³ط§ظپط±طھ ظˆ ط³ظٹط§ط­طھ ط¹ظ…ط¯ظ‡ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ط¬ظ…ط§ظ„ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
ظ…ط¤ ظ„ظپ ظ…ط·ظ„ط¹ ط§ظ„ط´ظ…ط³ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¬ظ„ط¯ ط¯ظˆظ… (طµظپط­ظ‡ 387) ع¯ظپطھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¯ط± ط®ظ„ط§طµط© ط§ظ„ط§ط«ط± ط±ط§ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¬ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظˆظٹط¯: ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ط§ظٹظ„ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط³ظٹط§ط­طھ ظˆ ظ†ظٹطھ ط­ط¬ ظƒط±ط¯ ظˆ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط¯ط± ظ…طµط± ظˆ ط­ط¬ط§ط² ظˆ ط¹ط±ط§ظ‚ ظˆ ط´ط§ظ… ط³ظٹط§ط­طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظ‡ط±طھظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط§ط´طھ ظ¾ظ†ظ‡ط§ظ† ط³ظپط± ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯.
ع¯ظپطھظ‡ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¨ط§ طھظˆط¬ظ‡ ط¨ظ‡ ظ‚ط±ط§ظٹظ† ظˆ ط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ط² ظ†ط¸ط± ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظ†ظٹط³طھ طŒ ع†ط±ط§ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‡ظٹع† ع¯ط§ظ‡ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ظ…ط³طھظ…ط± ط¯ط± ط³ظپط± ظ†ط¨ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ظ…ط¤ ظ„ظپ ط³ظ„ط§ظپط© ط§ظ„ط¹طµط± ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط² ظ…ظ†ط§طµط¨ ط®ظˆط¯ ط¯ط³طھ ظƒط´ظٹط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظپظ‚ط± ظˆ ط¬ظ‡ط§ظ†ع¯ط±ط¯ظ‰ ظ…ط§ظٹظ„ ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط­ط¬ ظˆ ط²ظٹط§ط±طھ طھط±ط¨طھ ظ¾ظٹط§ظ…ط¨ط± ظˆ ط®ط§ظ†ط¯ط§ظ† ط§ظˆ ط±ظپطھ ظˆ ط³ظ‰ ط³ط§ظ„ ط³ظٹط§ط­طھ ظƒط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ط³ظٹط§ط± ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ط³ظ¾ط³ ط¨ظ‡ ط§ظٹط±ط§ظ† ط¨ط§ط²ع¯ط´طھ ظˆ ط¨ظ‡ طھط§ط،ظ„ظٹظپ ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھ ظˆ ط¢ظˆط§ط²ظ‡ ط§ط´ ط¯ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ظ¾ظٹع†ظٹط¯ ظˆ ط¯ط§ظ†ط´ظ…ظ†ط¯ط§ظ† ظ‡ط± ط¯ظٹط§ط± ظ†ط²ط¯ ظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط±ظپطھظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط³ظپط± ظˆ ط­ط¶ط± ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ ط¨ط§ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط¨ظˆط¯.
ظ…ط¤ ظ„ظپ ظ‚طµطµ ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ط§ط، (ط¯ط± طµظپط­ظ‡ 175 - 177) ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط³ظپط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط¬ظپ ظˆ ط³ظپط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…طµط± ظˆ ط³ظپط±ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ظƒظ‡ ظˆ ط³ظپط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ظ†ط¯ظٹط¨ ط±ظپطھظ‡ ظˆ ط¯ط± ظ…ظƒظ‡ ع†ظ‡ط§ط± ط³ط§ظ„ ظˆ ط¯ط± ظ…طµط± ط¯ظˆ ط³ط§ظ„ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
طھظˆط¶ظٹط­ط§طھ :
1. ظ…ظˆط¶ظˆط¹ ظƒظ†ط¯ظ† طھظˆظ†ظ„ ظƒظˆظ‡ط±ظ†ع¯ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط­ط« ظ…ط±ط¨ظˆط· ط¨ظ‡ ط·ظˆظ…ط§ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ط² ط²ط¨ط§ظ† ط§ظˆ ط´ظ†ظٹط¯ظٹظ… . ط´ظٹط® ط¹ظ‚ظٹط¯ظ‡ ط¯ط§ط´طھ طŒ ط±ظپط¹ ظ…ط´ظƒظ„ ظƒط´ط§ظˆط±ط²ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¯ظˆ ط·ط±ظٹظ‚ ظ…ظ‚ط¯ظˆط± ط§ط³طھ : ط§ظˆظ„ ط§ط²ط¯ظٹط§ط¯ ط¢ط¨ ط²ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط¯ ظƒظ‡ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ظˆط³ظٹظ„ظ‡ طھط؛ظٹظٹط± ط¬ظ‡طھ ط¢ط¨ ط¯ط± ط³ط±ع†ط´ظ…ظ‡ ظƒظˆظ‡ظ‡ط§ظ‰ ط²ط±ط¯ ظƒظˆظ‡ ظ…ظٹط³ظˆط± ط§ط³طھ ظˆ ط¯ظˆظ… طھظˆط²ظٹط¹ ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‰ ظˆ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ط¢ط¨ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ط·ظˆظ…ط§ط± ظ…ط¹ط±ظˆظپ ط´ظٹط® ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط´ط±ط­ ظ…ط¹ط±ظˆط¶ظ‡ ط¨ط± ط§ط«ط± ظ…ط®ط§ظ„ظپطھظ‡ط§ظ‰ ط¹ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ظ†ط·ظپظ‡ ط§ط² ظ…ظٹط§ظ† ط±ظپطھ ظˆ ط¬ط² ظ†ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط¢ظ† ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ†ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ظ…ط±ط¯ظ… ظ†ط­ظˆظ‡ طھظˆط²ظٹط¹ ط¢ط¨ ط²ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط±ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ط§ ظ†ط§ظ… ط´ط±ظٹظپ ط´ظٹط® ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ظ†ط¯ ظˆ ط¯ط± ط¢ط؛ط§ط² طھظˆط²ظٹط¹ ظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط· ظپط§ط±ط³ظ‰ ظˆ ظ†ظٹط² ط®ط· ط³ظٹط§ظ‚ طھط­طھ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظ„ط­ط§ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط± ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط§ظٹظ† ظƒطھط§ط¨ ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ طŒ ظ†ط§ظ… ظ¾ط±ط§ط­طھط´ط§ظ… ظˆ ظ¾ط± ط§ط­طھط±ط§ظ… ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ط¢ظ† ظ…ظ‰ ط¯ط±ط®ط´ط¯. ط§ع¯ط± ع†ظ‡ طھط§ط±ظٹط® ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط±ط¬ط¨ ط§ظ„ظ…ط±ط¬ط¨ ط³ط§ظ„ 923 ظ†ظٹط² ط¯ط± ط³ط±ظ„ظˆط­ظ‡ ط¢ظ† ظ‚ظٹط¯ ع¯ط±ط¯ظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§ طµط±ظپط§ ط¨ظ‡ ظ„ط­ط§ط¸ ط¶ط¨ط· ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ظˆ ط³ظ‡ظ… ط¨ظ†ط¯ظٹظ‡ط§ ظˆ ط§ط³ط§ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ‡ط§ ظˆ ظ‚طµط¨ط§طھ ظˆ ظ†ظٹط² ط«ط¨طھ ط§ظ…ظ„ط§ ظˆ ظ†ع¯ط§ط±ط´ â€چ ط§ط¹ط¯ط§ط¯ ط³ظٹط§ظ‚ طŒ ط¢ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط§ظ„ط­ط§ظ‚ظٹظ‡ ط¯ط±ط¬ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ ط§ظٹظ… طھط§ ظ…ط­ظ‚ظ‚ط§ظ† ظˆ ظ¾عکظˆظ‡ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط¯ط± طµظˆط±طھ ظ„ط²ظˆظ… ظˆ ط¶ط±ظˆط±طھ ط§ط² ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط³ظ†ط¯ ظ…ظˆط¬ظˆط¯ ط§ط³طھظپط§ط¯ظ‡ ظ„ط§ط²ظ… ط¨ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط­ظٹط§ظ†ط§ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¢ظ† ظ†ظٹط² ط¯ط± ط¨ظˆطھظ‡ ظپط±ط§ظ…ظˆط´ظ‰ ظ‡ظ…ظˆط§ط±ظ‡ طھط§ط±ظٹظ‡ ط§ظٹظ† ظ…ظ„طھ طŒ ظ…ط°ط¨ظˆط­ ظ†ع¯ط±ط¯ط¯.
ظ…ط±ع¯ ط´ظٹط®
ع†ظ‡ط§ط± ط´ظˆط§ظ„ ط³ط§ظ„ 1030 ظ‡ط¬ط±ظ‰ ظ‚ظ…ط±ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ط² ع†ظ‡ ط±ظˆظ‰ ظ…ط±ظٹط® ط¯ط± ط¹ظ‚ط±ط¨ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طں! ظ…ع¯ط± ظپظ„ظƒ ط±ط§ ظ‚طµط¯ ظƒظٹظ† ط¯ط± ط³ط± ظپطھط§ط¯ظ‡ طں ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ع¯ط±ط¯ط´ â€چ ظ†ط§ظ…ظٹظ…ظˆظ† ع¯ظˆظٹظ‡ط§ظ‰ ظپظ„ظƒظ‰ ! ظˆط§ظ‰ ط§ط² ط§ظٹظ† ع†ط±ط®ظ‰ ظƒظ‡ ع¯ط±ط¯ظˆظ† ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظ†ط§ع¯ط§ظ‡ ط¨ط¯! ط§ظٹظ† ط¯ط± ظ‡ظ… ظپطھط§ط¯ظ† ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ط¢ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ع†ظ‡ ظ…ط¹ظ†ط§ ط¯ط§ط±ط¯طں ظ…ع¯ط± ظ‚ط±ط§ظ† ط³ط¹ط¯ظٹظ† ط¨ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ ط؛ظپظ„طھ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط¨طھ ط²ط­ظ„ ظˆ ظ…ط±ظٹط® ط±ط§ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯طں ط§ظٹظ† ط§ظ†ط¬ظ…ط§ظ† ط³ط± ط¯ط± ع¯ظ… ع†ظ‡ ط¨ظٹط±ط§ظ‡ظ‡ ظ…ظ‰ طھط§ط²ظ†ط¯ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒط®ط§ظ†ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ط§ظ…ط´ط¨ ! ظ‚ط±ط§ظ† ط³ط¹ط¯ظ… ظƒظˆ ظƒظ‡ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط¨ط¯ظˆ ط²ط¯ط§ظٹظ… طں ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط§ظˆظ„ط§ظ† ظپظ„ظƒظ‰ ع¯ظˆظٹظ‰ ظپظƒط± ظ…ط°ظ…ظˆظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯! ط§ظٹظ† ظ‚ط±ط¨ظˆط³ ظ…ظ†ط­ظˆط³ ط¨ط± ظ¾ظ‡ظ†ظ‡ ط¢ط³ظ…ط§ظ† ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں ظ‚ط±ط§ظ† ظ†ط­ط³ظٹظ† ط±ط§ ع†ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ظ‰ ط¨ط± ط³ط± ط§ط³طھ ط§ظ…ط´ط¨ طں! ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط±ظ†ط¬ظˆط±ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ظ‡ظˆظٹط¯ط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ظ‚ط±ظٹط¨ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط³ط§ظ„ ظ¾ظٹط´ ط¬ط¨ظ„ ط¹ط§ظ…ظ„ ظ„ط¨ظ†ط§ظ† ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ† ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯. ط§ظٹظ† ط¬ظ†ط¨ ظˆ ط¬ظˆط´ ط³ط± ط¯ط± ع¯ظ… ظˆ ظ…ط§طھظ… ظˆط§ط± ط¯ط± ط¢ظ† ط±ظˆط² ط¬ط¨ظ„ ط¯ظٹع¯ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط¢ظ† ط±ظˆط²طŒ ط¬ط¨ظ„ ظ…ظˆظ„ظˆط¯ظ‰ طھط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ظپطھ ظƒظ‡ ط§ظپطھط®ط§ط± ط¹ط§ظ„ظ… ظˆ ط¹ط§ظ„ظ…ظٹط§ظ† ع¯ط±ط¯ط¯ ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط² ط§طµظپظ‡ط§ظ† طŒ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط±ط§ ط±ظ†ط¬ظˆط± ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظƒظ‡ ظ‚ظ„ط¨ طھظ¾ظ†ط¯ظ‡ ط´ط±ظٹط¹طھ ط±ط§ط³طھظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط§ط³طھ . ط¬ط¨ظ„ ط¯ط± ط¢ظ† ط³ط§ظ„ طŒ ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط´ظˆط¯ ظˆ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط§ظٹظ†ظƒ ط³ط± ظˆط¯ط§ط¹ ط¯ط§ط±ط¯ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظٹظ† ط±ط§ظ‡ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط³ط§ظ„ظ‡ ظ¾ط± ظ†ط´ظٹط¨ ظˆ ظپط±ط§ط² ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯! ط·ظ„ظˆط¹ ظپط±ط®ظ†ط¯ظ‡ ط¬ط¨ظ„ طŒ ظ‚طµط¯ ط؛ط±ظˆط¨ظ‰ ط²ظˆط¯ط±ط³ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ† طھظ† طھظƒظٹط¯ظ‡ طŒ ط­ط§ظ„ ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ† ظ‡ط±ظ… ظˆ ط¬ظˆط´ ط¯ط±ظˆظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ عکط§ظ„ظ‡ ط¨ط± ط¬ط¨ظٹظ† ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ظ†ط´ط§ظ†ط¯. ط§ظٹظ† طھط¨ط®ط§ظ†ظ‡ ط¯ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ ظ¾ظٹط؛ط§ظ…ظ‰ ط³ظˆط، ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ظٹط® طŒ ظ‡ظ…ط³ط± ط¨ط§ ظˆظپط§ظٹظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ظ†ظ‡ ظˆط§ط± ط¨ظ‡ ع¯ط±ط¯ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع†ط±ط®ط¯ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¯ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط°ظƒط± ط¯ط¹ط§ ظˆ طھظ‡ظٹظ‡ ط¯ظˆط§ ظƒظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯.
ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯طŒ ط³ط± ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ظٹظ…ط§ط± ط®ظپطھظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھط±طŒ ط§ط­ط³ط§ط³ ط¹ط¬ظٹط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط­ط§ظ„ ط؛ط±ظٹط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¨ط§ظ†ظˆظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ‡ظ…ط³ظپط±. ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط® ظ†ظٹط² ظپط±ظˆط؛ ط¯ظٹع¯ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط¢ط±ط§ظ… ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±طŒ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ ع¯ظˆظٹط§ط³طھ . ط´ظٹط® ع¯ظˆظٹظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ط¯طŒ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´ â€چ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط¢ط±ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ ع¯ط°ط´طھظ‡ ظ¾ط±ط¨ط§ط± ط­ظٹط§طھ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ع†ط´ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¨ظˆط§ط²ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط¬ط§ظˆظٹط¯. ط¢ظ‡ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ط´ظ‰ ظ…ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط§ظ… ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ع¯ظ‰ ! ط§ظٹظ† ط®ظˆط¯ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط§ط؛ظˆط´ظ‰ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ظˆطµظ„ ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¯ط±طŒ ط¢ط؛ظˆط´ ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع†ظ‡ ط³ط¨ظƒط¨ط§ط± ظˆ ط³ط¨ظƒط¨ط§ظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ط§ظٹظ† ط¬ط³ظ… ط®ط§ظƒظ‰ ! ظ¾ط±ظˆط§ط²طŒ ط¹ط±ظˆط¬ ظˆ ظˆطµظˆظ„ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھ طŒ ط±ط³ظٹط¯ظ† ط¨ظ‡ ط§ظˆط³طھ طŒ ظƒظ…ط§ظ„ ط§ط³طھ طŒ ط¯ظٹط¯ظ† ط¬ظ…ط§ظ„ ظٹط§ط± ط§ظ„ط³طھ طŒ ظ…ظ†ط¸ط± ط¬ظ„ظˆظ‡ ط°ط§طھ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ط± ع†ظ‡ ظ‡ط³طھ :
ط­ط§ظ„ ط®ظˆط´ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط´ظٹط® ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھط±ط› ط¨ظ‡ ط¢ظ„ط§ظ… طھظ† ط±ظ†ط¬ظˆط± ط·ط¹ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط±ط› ط¨ظ‡ ط¯ط±ط¯ ط§ط¹ط¶ط§ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط®ط³طھظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ط¨ط§ظ†ع¯ ط¨ظٹع¯ط§ظ‡ ط¬ط±ط³ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ط¯ ط¯ظ„ ط±ط§طŒ طھظ†ط´ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط§ط²ظ‰ طھط§ط±ظٹط® طŒ ط¨ط§ط± ط®ط³طھع¯ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ط› ط¯ظ„ط´ ط¨ظ‡ ط­ط¬ظ… ط²ظ…ط§ظ† ط¯ط± ظپط´ط§ط± ط؛طµظ‡ ط¯ظˆط³طھ ط› ظ„ط¨ط´ ط¨ظ‡ ظˆط²ظ† ط؛ط²ظ„ طŒ ط­ط±ظپ ط¹ط§ط´ظ‚ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¹ط§ط´ظ‚ ط› ظˆظ„ظ‰ ظ‡ظˆط§ظٹظ‰ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¯ظˆط³طھ ع¯ط´طھظ‡ ظƒظ†ظˆظ† .
ظˆ طµط­ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط¬ظ…ط¹ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ط§ظ† ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ط± ظپظƒط± ظ…ط¯ط§ظˆط§ظ‰ ط´ظٹط®ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط³ظˆط¯ط§ظ‰ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ظ…ط±ط§ط¯ ط¯ط± ط³ط± ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط±ط§ ط°ظƒط± ط¯ط¹ط§ ظˆ ط§ظ…ظٹط¯ ط§ط¬ط§ط¨طھ ط¯ط± ط¯ظ„ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ‡ظ…ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯طŒ ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± طµط­ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط±ط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹظ†ط¯. ط´ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط² ط±ظ†ط¬ظˆط±ظ‰ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒط´ظ†ط¯ ظˆ ط±ط§ظ‡ ط¨ظ‡ظ…ظٹط± ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ†ط¯. ظ…ظٹط±ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. طµظ„ط§ط¨طھ طµظ„ط­ط§ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† طµط§ظ„ط­ . ط³ظ„ط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط±ع†ظˆط¨ ط¯ط± ط¹ط±ط¶ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ظٹط® ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ظٹظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط®ط§ظ…ظˆط´ ط§ط³طھ ظˆ ط¨ط± ظ…ظ†ط¸ط± ط؛ظ… ع¯ط³طھط± ظƒظ…ط§ظ† ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯ ظƒظ‡ ط¨ط± ع†ط´ظ… ط¯ط´ظ…ظ†ط§ظ† طھظٹط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ…ط§ظ† طھظˆط§ظ† ط²ط¯.
ط¯ظˆ ظ¾ظٹط±طŒ ط¯ظˆ ظ…ط±ط§ط¯طŒ ط¯ظˆ ط­ط¨ظٹط¨ طŒ ط¯ظˆ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ طŒ ط¯ظˆ ط¹ط§ط´ظ‚ طŒ ط¯ظˆ ظ…ط¹ط´ظˆظ‚ طŒ ط¯ظˆ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ طŒ ط¯ظˆ ظ‡ظ…ط³ظپط±طŒ ط¯ظˆ ط¹ط§ظ„ظ… طŒ ط¯ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ظٹظƒط¯ظٹع¯ط± ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ع†ظ‡ ط§ظ†ط³ ظˆ ط§ظ„ظپطھ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط±ط§ظ†ط¯ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط§ط±ظپ طŒ ط§ظ…ط§ ظ…ظٹط± ط±ط§ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط± ظ…ط´ط§ط¹ط±ظ‡ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ…ظٹط± ط¯ظٹع¯ط± طھظˆط§ظ† ط¬ظ†ع¯ ظˆ ط¬ط¯ظ„ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ†ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ط³ط§ط²ط´ ط§ط³طھ ظˆ ط³ظƒظˆظ† طŒ طھط¹ط±ظٹط¶ ظ…ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط¯ط± ط§ظ„ظپط§ط¸ ظ…ظٹط± ط¯ظٹط±ظˆط²ظ‰ طŒ طھظ„ظ…ظٹط­ ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ط³طھط±ع¯ط´ â€چ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ† طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط¬ط¨ ط­ط±ظپظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ظ†ط¯! ظ…ظٹط± ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ظƒظ†ط§ظٹطھظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط²ط§ط­ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظ‚طµط¯ ط´ظƒظˆظپط§ظٹظ‰ ظ„ط¨ط®ظ†ط¯ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ طھظ„ط§ط´ط´ ط¨ظ‰ ط«ظ…ط± ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ظ…ظٹط± ط¬ط¨ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯طŒ ط¯ظ„ ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ط¯طŒ ط¢ط®ط± طھط§ط¨ طھط­ظ…ظ„ ط±ظ†ط¬ظˆط±ظ‰ ط´ظٹط® ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ .
ظ‚ظپظ„ظ‰ ط§ط³طھ ط¨ط± ط²ط¨ط§ظ† ظˆ ط³ط± ع¯ظپطھع¯ظˆ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظ…ظٹط±. ط؛ظ… ط¨ط± ط¯ظ„ط´ ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ…ط­طھط§ط¬ ط´ظٹظˆظ† ط§ط³طھ . ط¯ظٹظˆط§ظ† ط§ط´ط¹ط§ط± ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ طھظپط§ط،ظ„ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯:
 
ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ظ‚ظ„ط¨ ط§ظ„ط­ط²ظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¨طھظ„ط§
 
ظپظ‰ ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ط¹ط´ظ‚ ط§ظ†ظˆط§ط¹ ط§ظ„ط¨ظ„ط§
 
ط³ظ‡ظ„ ط¨ط§ط´ط¯ ط¯ط± ط±ظ‡ ظپظ‚ط± ظˆ ظپظ†ط§
 
ع¯ط± ط±ط³ط¯ طھظ† ط±ط§ طھط¹ط¨ ط¬ط§ظ† ط±ط§ ط¹ظ†ط§
 
ط±ظ†ط¬ طŒ ط±ط§ط­طھ ط¯ط§ظ† ع†ظˆ ط´ط¯ ظ…ط·ظ„ط¨ ط¨ط²ط±ع¯
 
ع¯ط±ط¯ ع¯ظ„ظ‡ طھظˆطھظٹط§ظ‰ ع†ط´ظ… ع¯ط±ع¯
 
طھط§ ظ†ط³ط§ط²ظ‰ ط¨ط± ط®ظˆط¯ ط¢ط³ط§ظٹط´ ط­ط±ط§ظ…
 
ظƒظ‰ طھظˆط§ظ†ظ‰ ط²ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ع¯ط§ظ…
 
ط؛ظٹط± ظ†ط§ظƒط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط±ظ‡ ظƒط§ظ… ظ†ظٹط³طھ
 
ط±ط§ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ط§ط³طھ طŒ ط§ظٹظ† ط±ظ‡ ط­ظ…ط§ظ… ظ†ظٹط³طھ
 
ظ…ظٹط± ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظˆ ظ…ط­ط²ظˆظ† طھط±ظ†ظ…ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ط´ظٹط® طھظ†ظ‡ط§ ع¯ظˆط´ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط®ظ…ظˆط± ط®ظˆظٹط´ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ظ…ظٹط± ط¯ظٹع¯ط± ط²ط¨ط§ظ† ط·ط¹ظ†ظ‡ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. طھظ„ظ…ظٹط­ ط´ط¹ط± ظ…ظٹط± ط¨ظ‡ ط¨ط؛ط¶ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯. ظƒظˆ ط¢ظ† ط¹طھط§ط¨ ط´ط§ط¹ط±ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط± ط±ظˆط²ظ‰ طں ظƒظˆ ط¢ظ† ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¯ط± ظƒط³ظˆطھ ط±ط³ط§ظ‰ ط؛ط²ظ„ طں
ط³ظƒظˆطھ ط³ظ†ع¯ظٹظ†ظ‰ ط¨ط± ط§طھط§ظ‚ ط­ط§ظƒظ… ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ طµط­ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط´ظٹط® ظ…ظˆط¬ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ط¯ط±ظˆظ† ط®ظ„ظˆطھ ط´ظٹط® ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ط­ط¶ظˆط± ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ…ظٹط± ظ¾ط± ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظٹظ† ط¯ظˆطŒ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط³ط®ظ† ظ†ط§ع¯ظپطھظ‡ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ظƒظˆ ط¢ظ† ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظ¾ظٹط´ظٹظ† طŒ ظƒظˆ ط¢ظ† ظ…ط´ط§ط¹ط±ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط¯ظٹط±ظٹظ† . ط¨ظ‡ ط°ظ‡ظ† ط®ط³طھظ‡ ظ…ظٹط± ظ†ظ‚ط´ ظ¾ط± ظ†ع¯ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ظƒطھط§ط¨ظ‰ ط§ط² ط®ط§ط·ط±ط§طھ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ظ…ط­ط§ظˆط±ط§طھ ظˆ ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ط§طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ظˆ ط§ط¯ط¨ظ‰ . ط¢ظ‡ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط®ظˆط´ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط§ظٹط§ظ… طŒ ع†ظ‡ ط®ظˆط´ ط¨ظˆط¯ ط¢ظ† ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ط§ظ† طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظٹط¯ط§ظٹظ‰ ط¯ط± ظƒط³ظˆطھ ظ…ط´ط§ط¹ط±ظ‡ ط§ط¯ط¨ظ‰ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظˆط³طھظ‰ ط¯ط± ظ…ط­ط§ظˆط±طھ ط¹ظ„ظ…ظ‰ ! ظƒظˆ ط¢ظ† ط§ط³ط¨ ط³ط¨ظƒط¨ط§ظ„ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط±ط§ ظ‡ظ…ظ¾ط§ظ‰ ط´ط§ظ‡ طµظپظˆظ‰ ظ…ظ‰ ط¨ط±ط¯طں ظƒظˆ ط¢ظ† ط²ط¨ط§ظ† ط§ظٹظ‡ط§ظ…ظ‰ ظƒظ‡ ط³ط±ط§ظ¾ط§ ط·ط¹ظ†ظ‡ ط¨ظˆط¯ ظˆ طھظ„ظ…ظٹط­ طں
ظ…ظٹط± ط¯ط± ط¨ظ‡طھ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ظ‰ ط´ع¯ط±ظپ ظپط±ظˆ ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظ†ع¯ط§ظ„ ظ†ط§ط®ظˆط´ظ‰ ط¯ط± ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط¯ط±ظٹط؛ ط§ط² ط³ط± ظˆ ط³ظٹظ…ظٹظ† ط®ط· ط²ط±ظٹظ† ظƒط§ظƒظ„ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھط±! ط¯ط±ظٹط؛ ط§ط² ط¨ط¯ط± ط³ظٹظ…ط§ظ‰ ظ…ظ‡ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ‡ط§ظ„ظ‡ ! طھظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ† طھط³ظ„ظٹظ…ظ‰ ط§ظٹظ† ط´ظٹط±. ط¨ط³ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ . ظ‚ط±ط§ط± ط§ط² ط¯ظ„ ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ظˆ طھط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ط±ظ†ط¬ظˆط±ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¨ط³ ط³ط®طھ ط§ط³طھ .
ظˆ ظ…ظٹط± ط³ظƒظˆطھ ظˆ ط³ظƒظˆظ† طŒ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط±ط§ ط¨ط§ظˆط± ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ…ع¯ط± ظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط§ط² ع¯ط±ط¯ط´ â€چ ط§ظپظ„ط§ظƒ ظˆ ط±ط§ط² ط³طھط§ط±ع¯ط§ظ† ظˆ ظ‡ظٹط¨طھ ظ‡ظ…ط§ط±ظ‡ ط§ط®طھط±ط§ظ† ط§ظپظ„ط§ظƒظ‰ ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯طŒ ظ¾ط³ ط§ظٹظ†ظƒ ع†ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط®ظپطھظ† ط§ط³طھ طŒ طھظ† ط¨ظ‡ ط±ظ†ط¬ظˆط±ظ‰ ظ…ط±ط§ظ… ط§ظˆ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظˆظ„ظ‰ ط§ظٹظ† طھط¨ط®ط§ظ„ظ‡ ظ†ط§ظ…ظٹظ…ظˆظ† ط³ط± ظ†ط§ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظ…ط´ط¨ .
ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ…ظٹط± ط´ط¹ط± طھظ„ظ…ظٹط­ظ‰ ط§ظ†ط´ط§ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط³ط± ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ط² ط¯ظ‡ط± ظ†ظٹط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط± ظ†ط¬ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯:
 
ط´ظ…ط´ظٹط± ظ…ظƒط´ ط³ظ¾ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ…
 
ط¨ع¯ط°ط§ط± ظƒظ…ط§ظ† ط®ط·ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ…
 
ط³ط± ط¨ط§ط®طھظ‡ ط­ط±ظٹظ… ط¹ط´ظ‚ظٹظ…
 
ط®ظˆظ†ط±ظٹط² ظ…ط¨ط§ط´ طŒ ط³ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ…
 
ط¨ط§ ط¯ظˆط³طھ ط¯ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¬ ط®ظ„ظˆطھ
 
ط³ظˆط¯ط§ظ‰ ط¯ع¯ط± ط¨ظ‡ ط³ط± ظ†ط¯ط§ط±ظٹظ… (46)
 
ط§ظٹظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط³ط± طھط³ظ„ظٹظ… ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¬ظ†ع¯ط§ظˆط± ط¯ظٹط±ظٹظ† ! ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظٹط§ظپطھظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط± ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ ط§ظٹط§ظ… ! ع¯ظˆظٹظ‰ ط´ظ…ط´ظٹط± ط¯ط± ظ†ظٹط§ظ… ظƒط´ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹظƒط§ط±ظ‰ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھط§ط±ظٹط® !
ط§ظ…ط§ ط¨ط§ط² ظ‡ظ… ظ†ع¯ط§ظ‡ ط³ظˆط²ط§ظ† ظˆ ظ¾ط± ظپط±ظˆط؛ ط¯ظˆ ظ¾ظٹط± ظƒظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط± ظ‡ظ… طھظ„ط§ظ‚ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ع¯ط±ط¯ط´ â€چ ع†ط´ظ…ط§ظ† ط¬ط² طھط¨ط³ظ…ظ‰ ط´ظٹط±ظٹظ† ظˆ ظ¾ط±ط±ظ…ط² ظˆ ط±ط§ط² ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ†ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ظƒظ„ط§ظ…ط´ط§ظ† ط®ط§ظ…ظˆط´ â€چ ع¯ط´طھظ‡ طŒ ط§ظ…ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ط´ط§ظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯. ط¯ظٹع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ع¯ظˆظٹظ†ط¯طں ط²ط¨ط§ظ† ط®ط³طھظ‡ طھظˆط§ظ† ط§ط¨ط±ط§ط² ط¯ط±ط¯ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط³ظٹظ†ظ‡ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظ…ط§ ع†ظ‡ ط¨ظٹع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط²ظ…ط§ظ† ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط³ظˆط²! ط­ط§ظ„ط§ ظƒظ‡ ظˆظ‚طھ ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ظ†ظٹط³طھ طŒ ط¯ط± ط³ط± ظ‡ط²ط§ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط¹ظ„ط§ظٹظ‚ ط§ط³طھ . ظپطµظ„ ط¨ظٹط§ظ† ع¯ظپطھظ‡ ظ†ط§ع¯ظپطھظ‡ ط¯ظ„ ط§ط³طھ . ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ظ… ط§ظٹظ†ظƒ ط²ظ…ط§ظ† ع¯ظپطھظ† ط·ط§ظ„ط¹ ط´ط¯ظ‡ ! ط§ظ†ع¯ط§ط± طھط§ط²ظ‡ طŒ ط²ط¨ط§ظ† ط¨ظ‡ طھظƒظ„ظ… ع¯ط´ظˆط¯ظ‡ ط§ط³طھ ! ع¯ظˆظٹظ‰ ظ‡ظ… ط§ظ…ط±ظˆط² ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظ‚طµط¯ ط§ظپط´ط§ظ‰ ط±ط§ط² ط®ظ„ظˆطھظٹط§ظ† ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظ¾ظٹط±!
ظ…ظٹط± ط¯ط± ط¬ط¯ط§ظ„ ط¨ط§ ط§ظپظƒط§ط± ط¯ط± ظ‡ظ… ط®ظˆظٹط´ طŒ ظپظ„ط³ظپظ‡ ط­ظٹط§طھ ط±ط§ ظ…ط±ظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ط§ظ…ط§ ع†ط±ط§ ط¯ط³طھ ط§ط¬ظ„ ط§ظ…ط§ظ† ظ†ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط´ط¨ ط±ط§ ط³ط­ط± ظƒظ†ط¯طں
ظ…ظٹط± ع†ط´ظ…ظ‰ ط¨ظ‡ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط±ظ†ط¬ظˆط± ط´ظٹط® ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط°ظ‡ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط¯ط§ظ„ ط§ط³ط±ط§ط± ط´ظƒ ط¢ظ„ظˆط¯ ط­ظٹط§طھ ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ط²ظˆط¯ ط§ط³طھ طŒ ط­ظٹظپ ط§ط³طھ طŒ ط¯ط±ظٹط؛ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط¯ط±ط¯ ظˆ ط±ظ†ط¬ظˆط±ظ‰ ظ†ط§ط¨ظ‡ظ†ع¯ط§ظ… طŒ ط²ظ…ط§ظ† ع†ظ‡ ط¨ظٹط±ط­ظ…ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ طھط§ط²ط¯ ط¨ط± ط§ظٹظ† ط³ط±ظˆ طھظ†ط§ظˆط±! ط§ط¬ظ„ ط±ط§ ع¯ظˆ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ظ¾ط³ ط¯ظٹظˆط§ط± ظ‡ط³طھظ‰ ط¯ط³طھ ط¯ط± ظƒط§ط±ظ‰ ط¯ع¯ط± ط¨ظ†ظ…ط§.
ظˆ ظ…ظٹط± ط§ط² ط¯ط³طھ ط¯ط§ط¯ظ† ط§ظٹظ† ط¯ط±ط®طھ طھظ†ط§ظˆط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯. ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ¾ظٹط´ â€چ ط§ط² ط²ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯طŒ ط²ظ…ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط± ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط´ظƒظ†ط¯طŒ ظˆظ‚ط§ظٹط¹ ط±ط§ ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط¯ط±ط¯ ظ†ظ‡ط§ظ†ط³ظˆط² ط¬ط¯ط§ظٹظ‰ ط§ط² ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ظˆظ„ظ‡ ط§ط³طھ . ظ†ع¯ط§ظ‡ ط´ظٹط® ظ‡ظ…ظٹظ† ط³ط®ظ† ط±ط§ ظ¾ط± ظپط±ظˆط؛ ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ… ظƒظ… ط±ظ†ع¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط²ط¯. ظپط±ظˆط؛ط´ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ظ¾ط§ ط¨ط± ط¬ط§ط³طھ طŒ ط§ظ…ط§ طھظˆط§ظ† ط¯ظٹط¯ظ†ط´ ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ظƒظ…طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط¯ظٹع¯ط± ط¢ظ† ط¯ظˆ ط¯ظٹط¯ظ‡ ط¬ط°ط§ط¨ ظ¾ط± ظپط±ظˆط؛ ظ†ط§ظپط° ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ظˆ ط¢ط±ط§ظ…ط´ ع¯ط±ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ط±ط®طھ ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯طŒ ط§ظ†ع¯ط§ط± ظ‡ط± ط³ط§ط¹طھ طŒ ط±ظˆط؛ظ† ع†ط±ط§ط؛ط´ ظƒط§ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ظƒط±ط¯ط§ط± ع†ط±ط§ط؛ ظ†ظٹظ… ظ…ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒط®ط§ظ†ظ‡ ط±ظˆط§ظ‚ ظ…ظ†ط¸ط± ع†ط´ظ… ط¢ط±ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ع†ط´ظ…ط§ظ† ط´ظٹط® ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظٹظ„ طھظ…ط§ط´ط§ظ‰ ط¨ظˆط³طھط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ط¢ط«ط§ط± طµظ†ط¹ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظ†ط¯ظˆظ‚ط®ط§ظ†ظ‡ ط°ظ‡ظ† ط³ظ¾ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ظ… ظƒط§ط± ط¨ظ‡ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ط¯ظٹع¯ط± ع†ط´ظ…ط§ظ† ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظ…ظ†ط¸ط± ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ظ†ط´ظٹظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط³ظٹط§ظ‚ ط¯ظٹط¯ظ† ط¢ظ†ظ‡ط§ ظ†ظ‡ ظ…ط«ظ„ ظ‡ط± ط±ظˆط² ط§ط³طھ .
ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط§ط² ظƒظ†ط§ط± ط¨ط³طھط± ط´ظٹط® ظ‚ط§ظ…طھ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. طµط­ظ†ظ‡ ظˆط¯ط§ط¹ ط§ظٹظ† ط¯ظˆ ط¹ط²ظٹط² ط¨ط³ ط³ظ†ع¯ظٹظ† ط§ط³طھ . ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط±ط§ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظ…ظٹط±طں! ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒط³ظ‰ ط±ط§ ظƒظ‡ ط±ظپظٹظ‚ ط®ظٹظ„ ط³ظپط± ط¨ظˆط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ظ‡ظ…ط¹ظ†ط§ظ† ظپط±ط§ظ‚ طں! ط¬ظ…ط§ظ„ ع†ظ‡ط±ظ‡ ظ…ط­ط¨ظˆط¨ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ظ…ظ‰ طھظˆط§ظ† ط¨ظ‡ ط³ظ‡ظˆظ„طھ ع¯ط°ط´طھ ط²ظٹظ† ظ…ظ†ط¸ط±.
ظ…ظٹط± ط¯ط§ظ…ط§ط¯ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط±ظپطھظ† ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط§ ظ¾ط³ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظˆط§ظ¾ط³ظٹظ† طŒ ط¨ط± ظ‚ط§ظ…طھ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ط¯. ط§ظٹظ† ط§ظˆظ„ ط¨ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ظƒظ„ط§ظ… ط¯ط± ط²ظ…ط§ظ† ظˆط¯ط§ط¹ طŒ ظ†ظ‚ط´ظ‰ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ظˆ ط¹ط§ط±ظپ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¹ط¬ظٹظ† ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯. ظ…ظٹط± ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط³ط®طھظ‰ طŒ ط±ط´طھظ‡ ط§ظ„ظپطھ ط§ط² طھظٹط± ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط§ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ‚ط¯ظ… ط¨ظ‡ طµط­ظ† ط®ط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ط› ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ظ…ط±ظٹط¯ط§ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط­ظٹط§ط· ط®ط§ظ†ظ‡ طŒ ع†ط´ظ…ط§ظ† ظ…ط´طھط§ظ‚ظ‰ ط§ط² ط­ط§ظ„ ط´ظٹط® ط¬ظˆظٹط§ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯:
 
ط­ط§ظ„ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظˆط³طھ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ع†ظ‡ ط®ظˆط´ ط¨ظˆط¯
 
ظٹط§ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ† ط¢ظ†ظƒظ‡ ط´ظ†ظٹط¯ ط§ط² ط¯ظ‡ط§ظ† ط¯ظˆط³طھ
 
ط§ظ…ط§ ظ…ظٹط± ط³ط± ط³ط®ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ طھظ†ظ‡ط§ ط¯ظ„ظ‰ ط¨ظ‡ ط؛ظ… ظ†ط´ط³طھظ‡ ظˆ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ط­ط²ظٹظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط§ط³طھ . ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±طھظ‰ ط§ط² ط³ط± ظ†ط§ط¹ظ„ط§ط¬ظ‰ ط¨ظ‡ ظ¾ط±ط³ط´ظ‡ط§ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯. ظ‡ظ…ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ظƒظˆطھط§ظ‡ ظ†ظٹط² طھط³ظƒظٹظ†ظ‰ ط¨ط±ط§ظ‰ ط®ظٹظ„ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ…ظٹط± ظ‚ط¯ظ… طھظ†ط¯ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ طھط§ط¨ ط¯ظٹط¯ظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ ط¨ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط؛ظ…ع¯ظٹظ†ظ‰ .
ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ط§ط² ظٹط§ط±ط§ظ† ط´ظٹط® ظ†ظٹط² ط¨ظ‡ ط¯ظ†ط¨ط§ظ„ ظ…ظٹط± ط§ط² ط®ط§ظ†ظ‡ ط®ط§ط±ط¬ ظ…ظ‰ ط´ظˆظ†ط¯طŒ ع¯ظˆظٹط§ ط§ظ…ظٹط¯ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ظٹط¯ ظˆ ط§ظ†طھط¸ط§ط±ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ظ‡ ط³ظٹظ†ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط²ظٹط± ط¨ط§ط± طھظ†ظپط³ طŒ ظپط±طµطھ ط§ظ†ط¨ط³ط§ط· ظ…ط¬ط¯ط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط®ط´ط¯.
ظˆ ط´ظٹط® ط¯ط± طھط¨ ط¬ط§ظ†ع¯ط¯ط§ط²ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط¯ط§ط²ط¯ ظƒظ‡ ط³ظˆط² ظˆ ظ…ظˆظٹظ‡ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط³ط§ظ„ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط±ظ†ط¬ظˆط±ظ‰ ظˆ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظپطھط§ط¯ظ‡ ظˆ ع¯ط± ع†ظ‡ ظƒط§ط± ط¬ظ‡ط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظ‡ظ„ ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆط§ع¯ط°ط§ط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ‡ط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط§ظ†طھط¸ط§ط± ظˆط±ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط¹ط§ظ„ظ…ظ‰ ط¨ط±طھط±طŒ طھظ† طھظƒظٹط¯ظ‡ ط§ط´ ط±ط§ ط¯ط± ظ‡ط±ظ… ظˆ طھط¨ ط¬ط§ظ†ظƒط§ظ‡ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ع¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ظپظƒط± ظˆ ط®ظٹط§ظ„ ظƒط§ط±ظ‰ ظ†ط§طھظ…ط§ظ… ظˆ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط°ظ‡ظ†ط´ ط±ط§ ظ…ط´ط؛ظˆظ„ ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط§ظٹظ† ظپط·ط±طھ ط¢ط¯ظ…ظ‰ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط§ ظˆط¬ظˆط¯ط´ â€چ ط³ط±ط´طھظ‡ ط´ط¯ظ‡ ظˆ طھط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ„ط­ط¸ط§طھ ط­ظٹط§طھ طŒ ط±طھظ‚ ظˆ ظپطھظ‚ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط¯ط³طھ ط§ط² ط¯ط§ظ…ط§ظ† ط±ط§ط­ظ„ ط¨ط± ظ†ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® ظƒظ…ط± ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ظ‰ ظƒظ‡ ط§ظ†ع¯ط§ط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط±ط§ ط§ط² ظٹط§ط¯ ط¨ط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§ ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯! ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط±ط§!
ط§ظٹظ† ط¬ظ…ظ„ظ‡ ظƒظˆطھط§ظ‡ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ط§ط² ظ„ط¨ط§ظ† ط´ظٹط® ط¬ط§ط±ظ‰ ط´ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ¾ظٹع¯ظٹط± ط§ظˆ ظ¾ط´طھظˆط§ظ†ظ‡ ط§ط¬ط±ط§ظ‰ ط³ط±ظٹط¹ ط¯ط±ط®ظˆط§ط³طھ ط§ظˆ ع¯ط±ط¯ظٹط¯.
ط¯ظٹط±ظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ط¯ ظƒظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ طھظ†ظ‰ ط®ط³طھظ‡ ط§ط² ظƒط§ط± ط±ظˆط²ط§ظ†ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ط¯ظ„ظ‰ ظ…ظ„ظˆظ„ ط§ط² ط±ظ†ط¬ظˆط±ظ‰ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±طŒ ط³ظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط±ع†ظˆط¨ ط¯ط± ظ‡ط¯ظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ظ‚ظˆط³ ظ‚ط·ط§ط¹ ظ…ظ‚طµظˆط±ظ‡ ط§ظˆظ„ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط§ظٹظ†ظƒ طھطµط¯ظٹظ‚ ط­ط¶ظˆط±ظ‰ ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯ طھط§ ط¯ط³طھظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظƒط§ط± ط¨ط§ط² ط´ظˆط¯... ظƒط§ط´ظ‰ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ظ‚ط±ظ†ط³ ط§ظٹظˆط§ظ† ظˆط±ظˆط¯ظ‰ ط¯ط± ط¨ظˆطھظ‡ ظƒظˆط±ظ‡ ظƒط§ط´ظ‰ ط³ط§ط² ط±ظ†ع¯ ط¨ط§ط®طھظ‡ ط§ظ†ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط¯ط±ظ‡ظ… ط´ط¯ظ† ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ ظ†ظ‚طµط§ظ† ط¨ظ‡ ظƒط§ط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯:
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¯ط± طھط¨ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط³ظˆط²ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¨ط§ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط­ط±ظپظ‡ط§ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¨ظ‡ ظٹظƒط¨ط§ط±ظ‡ ط§ط² ط¬ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¬ظ‡ط¯ ظˆ ظ¾ط±ط®ط§ط´ع¯ط± ظˆ ظ…ظ†ظ‚ظ„ط¨ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظƒط§ط´ظ‰ ط²ط±ظٹظ† ظپط§ظ… ظˆ ظƒط§ط´ظ‰ ظ‡ظپطھ ط±ظ†ع¯ طŒ ط¨ظ†ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط¹ ط®ظˆظٹط´ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ط­ط±ط§ط±طھ ظ…ط®طھظ„ظپ طŒ ط´ظƒظ„ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯. ط¢ظ†ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظٹظƒ ع†ظˆط¨ ظ†ط³ظˆط²ظٹط¯ ط§ط³طھط§ط¯! ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ¾ط±ظˆط±ظٹط¯طŒ ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ط®ظˆط¯ ط¢طھط´ ط¯ظ‡ظٹط¯.
ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط± ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ط¯ط± ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ط±ط³ ط§ط´طھط¨ط§ظ‡ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط´ظٹط® طھط§ط¨ ظˆ طھط­ظ…ظ„ ط§ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ط®ط·ط§ ط±ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯. طھظ† ظˆط§ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ظˆ ط±ظ†ط¬ظˆط± ظ‡ظ… طھط³ظ„ظٹظ… ط´ظٹط® ظ¾ط±ط®ط§ط´ع¯ط± ظˆ طھظ‡ظٹظٹط¬ ط´ط¯ظ‡ ظ†ظٹط³طھ . ط§ع¯ط± ط¯ط±ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط§ط¯ط±ط³طھظ‰ ظ¾ط§ط³ط® ط¯ط§ط¯ظ‡ ط´ظˆط¯طŒ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ط®ط±ظˆط´ط¯. ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ط¨ط³طھط± ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط´ط¯ظ† ط§ط² ط¢ظ† ط¬ظ‡طھ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒ ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظˆط§ظ† ظƒط§ط´ظٹظ‡ط§ ظ…ظ‚ط±ظ†ط³ ط§ظٹظˆط§ظ† ط§ظˆظ„ طŒ ظ…ط·ظ„ظˆط¨ ظ†ظٹظپطھط§ط¯ظ‡ طŒ ع†ط§ط±ظ‡ ع†ظٹط³طھ طں ظپط±ظٹط§ط¯ ط§ط² ط¬ع¯ط± ط¨ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط´ظٹط® ط±ط§ ظ…ظ‰ ط·ظ„ط¨ط¯طŒ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط§ظٹظ† ع†ظ†ظٹظ† ظ…ظ‰ ط®ط±ظˆط´ط¯طŒ ظ¾ط± ط®ط§ط´ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ طھط§ ط§ظ…ط± ظ†ط§طھظ…ط§ظ…ظ‰ ط§طµظ„ط§ط­ ظˆ ط§طھظ…ط§ظ… ع¯ط±ط¯ط¯.
ط´ظٹط® ط§ط² ظپط±ط· ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط¯ظ…ظ‰ ط¢ط±ط§ظ… ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ¾ط³ ط§ط² ظ„ط­ط¸ط§طھظ‰ ط¨ط§ ظ„ط­ظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆ ط¨ظ‡ ط³ط®طھظ‰ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط±! ظ¾ط±ط¯ط§ط®طھظ† ظƒط§ط´ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ظ„ظˆط§ظ† ط±ط§ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ ع¯ظپطھظ… طµظˆط±طھ ط¯ظ‡ظٹط¯. ط§ط³طھط§ط¯ ظƒط§ط´ظٹظƒط§ط± ظƒظ‡ ط´ظٹظˆظ‡ ط¹ظ…ظ„ ط±ط§ ط¢ظ…ظˆط®طھظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ ط¢ظ…ظˆط®طھظ… ط¨ظ‡ ط§ظ†ط¬ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ظٹط¯. ظƒط§ط± ظٹظƒط³ط±ظ‡ ط³ط§ط²ظٹط¯ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ظ…ط§ ظ‡ظ… ظٹظƒط³ط±ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط´ظٹط® ظ¾ط§ظٹط§ظ† ط±ط§ظ‡ ط±ط§ ط¨ظ‡ ع†ط´ظ… ظ…ظ‰ ط¨ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§ط³طھط§ط¯ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظƒط¨ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ظٹظ…ط§ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‡ظٹط¬ط§ظ† ط¢ظˆط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ…ظˆط¬ط¨ط§طھ ظ†ط§ط±ط§ط­طھظ‰ ط§ظˆ ط±ط§ ظپط±ط§ظ‡ظ… ط³ط§ط®طھظ‡ طŒ ط³ط®طھ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط³ط¹ظ‰ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ط§ ط¬ظ…ظ„ظ‡ ط§ظ‰ ظٹط§ ط¹ظ…ظ„ظ‰ ط®ط§ط·ط± ط´ظٹط® ط±ط§ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط³ط§ط²ط¯. ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع†ط´ظ…ط§ظ† ط´ظٹط® ظ‚ط±ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط¨ط§ ط­ط§ظ„طھظ‰ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ طھط¶ظ…ظٹظ† ظˆ طھط¹ظ‡ط¯ ط§ط³طھ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ط§ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ظ…ط·ظ…ط¦ظ† ط¨ط§ط´ظٹط¯طŒ ع†ظ†ظٹظ† ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ظƒط±ط¯طŒ ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ظ„ط§طھ ط±ط§ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… ظˆ ط³ظ‚ظپ ط§ظٹظˆط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط®ظˆط§ظ‡ظٹظ… ط²ط¯ط› ط®ظٹط§ظ„طھط§ظ† ط§ط² ط¨ط§ط¨طھ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط¨ط§ط´ط¯.
ط¢ظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ظ…ط¹ظ…ط§ط± ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط¨ط±ط§ظ‰ ط´ظپط§ظ‰ ط´ظٹط® ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯طŒ ظ‚ط·ط±ط§طھ ط§ط´ظƒ ظ„ط؛ط²ظٹط¯ظ‡ ط¨ط± ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‡ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ط§ ظ¾ط´طھ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط³طھط±ط¯ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ط§ط² ط¯ط± ط§طھط§ظ‚ ط®ط§ط±ط¬ ط´ط¯.
ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒط§ط± ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ظ…ط³ط¬ط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط¢ط±ط²ظˆظ‡ط§ظ‰ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظˆط¯ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ظ‡ط± ط±ظˆط² ع†ظ‡ط±ظ‡ ط§ظ„ظˆط§ظ† ط¯ظٹظˆط§ط±ظ‡ط§ ظˆ ط³ظ‚ظپظ‡ط§ ظˆ ع¯ظ†ط¨ط¯ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¨ظ‡ ظ†ظˆط± ط±ظ†ع¯ظٹظ† ظƒط§ط´ظٹظ‡ط§ظ‰ ط§ط¨ط¯ط§ط¹ظ‰ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط´ظٹط® ط±ظˆط´ظ†طھط± ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ظ†ظˆط± ع†ظ‡ط±ظ‡ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ظƒط§ظ‡ط¯.
ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط² ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط³ظ¾ط±ظ‰ ط´ط¯ظ‡ ظˆ ظ†ظ‡ طھظ†ظ‡ط§ ظ†ط´ط§ظ†ظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظ…ط´ط§ظ‡ط¯ظ‡ ظ†ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظƒظ‡ ط±ظˆط² ط¨ظ‡ ط±ظˆط² ط¢ط«ط§ط± ط¶ط¹ظپ ظˆ ط³ط³طھظ‰ ط¨ظٹط´طھط±ظ‰ ظ†ظٹط² ط¸ط§ظ‡ط± ظ…ظ‰ ع¯ط±ط¯ط¯. ط´ظٹط® ظƒظ… ظƒظ… طھظˆط§ظ† ع¯ظپطھ ظˆ ط´ظ†ظˆط¯ ط±ط§ ط§ط² ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯طŒ ظ‚ط§ظ…طھ ط®ظ…ظٹط¯ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ظƒظ…ط§ظ† ط¬ظ†ع¯ط§ظˆط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ ظˆ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ط§ظˆ ط¢ط±ط§ظ… ظˆ ظ…ظ†طھط¸ط± ظˆطµط§ظ„ ط¯ظˆط³طھ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط¢ط±ظ…ظٹط¯ظ‡ ط§ط³طھ .
ط¯ظٹع¯ط± ظ…ظ„ط§ظ‚ط§طھ ظƒظ†ظ†ط¯ع¯ط§ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² طھظ†ظ‡ط§ ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±طھ ط³ط± ظˆ طھظٹط± ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ طŒ ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ظ‚ظ‰ ظ„ط­ط¸ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط­ط¶ظˆط± ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ظƒظˆطھظ‰ ط±ظˆط­ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ع¯ظ‡ ع¯ط§ظ‡ ط¨ط§ ط¯ظٹط¯ظ† ط¯ظˆط³طھظ‰ ظٹط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ظ‚ط¯ ط±ط§ط³طھ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ طھظˆط§ظ† ظ¾ط§ط´ظٹط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ظ†ط¯ط§ظ…ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯طŒ ط¬ظˆظ‡ط±ظ‡ ظ…ط®طھطµط± طھظˆط§ظ† ط¬ط³ظ…ط§ظ†ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط³ط§ط¹ط¯ ط¯ط³طھظ‰ ظ…ظ‰ ظپط±ط³طھط¯ ظˆ ط¨ط§ طھظ…ط§ظ… ط³ط¹ظ‰ ظˆ طھظ„ط§ط´ ظ…ظ…ظƒظ† ط§طھظ…ط§ظ… ظƒط§ط±ظ‰ ط±ط§ طھظˆطµظٹظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ†ظƒ ط´ط§ع¯ط±ط¯ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¢ظ…ط¯ظ‡ ط§ط³طھ : ظ†ط¸ط§ظ… ط¨ظ† ط­ط³ظٹظ† ط³ط§ظˆط¬ظ‰ .
- ط¨ظٹط§ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ†ط¸ط§ظ… .
ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ط³ط§ظˆط¬ظ‰ ظ…ط؛ظ…ظˆظ… ظˆ ظ…ط­ط²ظˆظ† ط¯ط³طھط§ظ† ط¨ظ‰ ط±ظ…ظ‚ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط¯ظˆ ط¯ط³طھ ظ…ظ‰ ظپط´ط§ط±ط¯ ظˆ ط¨ط± ط¯ظٹط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ط¯ ظˆ ط²ط§ظ†ظˆ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ ظƒظ‡ : ظ…ظ† ط¹ظ„ظ…ظ†ظ‰ ط­ط±ظپط§ ظپظ‚ط¯ طµظٹط±ظ†ظ‰ ط¹ط¨ط¯ط§.
ظ†ط¸ط§ظ… ظ†ظ‡ ط·ط§ظ‚طھ ظƒظ„ط§ظ…ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ظٹط§ظ† ظ…ط·ظ„ط¨ظ‰ ط±ط§ ط¬ط§ظٹط² ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯. ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ط´ظٹط® ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ¾ط§ط³ط® ط±ط§ ط¬ظˆط§ط¨ ظ…ظ‰ ط´ظ…ط§ط±ط¯ ظˆ طھظˆط§ظ† ظ¾ط§ط³ط®ط´ ظ†ظٹط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ظ¾ط³ ط§ط² ط³ظƒظˆطھظ‰ ظ…ط®طھطµط±طŒ ط´ظٹط® ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ظ‡ظ…ظ‡ ظ†ظٹط±ظˆظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط§ط¹ط¶ط§ظٹط´ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط±ط¹ط§ظٹطھ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯ ظˆ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ط§ظ…ط¹ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط±ط§ طھظƒظ…ظٹظ„ ظƒظ† ظ†ط¸ط§ظ… !
ظ†ط¸ط§ظ… ط¨ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆظٹظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± طھظ†ظ‡ط§ ظ¾ظ†ط¬ ط¨ط§ط¨ ط§ظˆظ„ظٹظ‡ ظƒطھط§ط¨ ط´ط±ظٹظپ ط¬ط§ظ…ط¹ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظƒط±ط¯ظ‡ ظˆ ظ¾ط§ظ†ط²ط¯ظ‡ ط¨ط§ط¨ طھط¨ظˆظٹط¨ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط± ط²ظ…ظٹظ† ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ طŒ ظ„ط°ط§ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط§ط² ظ„ط­ظ† ظˆطµظٹطھ ع¯ظˆظ†ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ظ‡ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ظ¾ط±ط¯ط§ط²ط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط¨ظ‡ ظ„ط·ظپ ط§ظ„ظ‡ظ‰ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ظƒط§ظ…ظ„ ط­ط§طµظ„ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظƒط§ط؛ط° ظˆ ظ‚ظ„ظ… ط¯ط± ط§ظپطھط®ط§ط± ظƒظ„ط§ظ… ظˆ ط¬ظ…ظ„ط§طھ ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط®ظˆط¯ ظ…ظ‰ ط¨ط§ظ„ط¯.
ط´ظٹط® ط¯ظٹع¯ط± ط³ط± طھظƒط±ظٹظ… ظˆ ط§ط­طھط±ط§ظ… ظ†ط¯ط§ط±ط¯. ط¢ظپطھط§ط¨ ط­ظٹط§طھ ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ„ط¨ ط¨ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ظ‡ ظˆ ع†ط±ط§ط؛ ظ‡ط³طھظ‰ ط§ط´ ط³ظˆط³ظˆ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯طŒ ظ„ط°ط§ ع†ظ‡ط±ظ‡ ط¯ط±ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظƒط´ط¯ ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ظ†ط§ط±ط¶ط§ظٹطھظ‰ ط§ط³طھط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‚ط§ظ… ط§طµظ„ط§ط­ ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® ! ط¬ط§ظ…ط¹ ط±ط§ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ظƒظ†ظٹظ… طŒ ظ‡ظ…ط§ظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظƒظ‡ طھط¨ظˆظٹط¨ ظپط±ظ…ظˆط¯ظٹط¯. ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط®ظ…ط³ظ‡ طھط­ط±ظٹط±ظ‰ ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® طŒ ط§ظ„ع¯ظˆظ‰ ظƒط§ط±ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯. ط®ط§ط·ط± ط¢ط³ظˆط¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ط¬ظ†ط§ط¨ ط´ظٹط® !
ط¢ظ‡ ظƒظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ ع†ظ‚ط¯ط± ط¨ظ‰ ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط§ط³طھ . ط´ظٹط® ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ع¯ظ…ط§ظ†ط´ ط¨ظˆط¯ ظ‡ظ…ظ‡ ط§ظ…ظˆط± ط¯ظ†ظٹظˆظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ط±ط³ط§ظ†ط¯ظ‡ طŒ ظ‡ظ…ظ‡ طھظƒط§ظ„ظٹظپ ط±ط§ ط§ط¯ط§ ظ†ظ…ظˆط¯ظ‡ طŒ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¯ظ†ظٹط§ ط³ط± ظˆ ط³ط§ظ…ط§ظ† ط¯ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ„ط°ط§ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط³ظپط± ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯. ط¨ط§ط± ط³ظپط± ط¨ط³طھظ‡ ط¨ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط± ط®ط³طھظ‡ طŒ ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط± ط³ظپط± ط±ط§ ط¯ط± ع†ظ‡ط§ط±ع†ظˆط¨ ط¯ط± ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ط¨ظˆط¯. ط§ظ…ط§ ظ‡ظ†ظˆط² ظ‡ظ… ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط²ط§ظˆظٹظ‡ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒط±ط¯ ظƒط§ط± ظ†ط§ظƒط±ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ظ…ظ‰ ط¯ظٹط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ‡ط± ظƒط³ ظ…ظ‰ ظ†ع¯ط±ظٹط³طھ ط¬ظ„ظˆظ‡ ط§ظ‰ ط§ط² طھط¹ظ„ظ‚ط§طھ ظ†ط§طھظ…ط§ظ… طھط¬ظ„ظ‰ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯طŒ ظ‡ط± ظƒط³ ظˆ ظ‡ط± ع†ظٹط² ظˆ ظ‡ط± ظ†ع¯ط§ظ‡ظ‰ طھط¯ط§ط¹ظ‰ ط§ظ…ط±ظ‰ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯. ط§ظٹظ† ظ„ط­ط¸ظ‡ ظˆط¯ط§ط¹ ط¨ط³ ط¯ط´ظˆط§ط± ط§ط³طھ طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± طµظپ ط§ظ†ط¯ط± طµظپ ظƒطھط§ط¨ظ‡ط§طŒ ط¢ظ‡ ط§ط² ظ†ظ‡ط§ط¯ ط´ظٹط® ط¨ط± ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯.
- ع¯ظٹط±ظ… ظƒظ‡ ط¬ط§ظ…ط¹ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ط³ظ¾ط±ط¯ظ‰ ط§ظ‰ ط´ظٹط® ! ط¨ط§ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط­ط§ط´ظٹظ‡ ظˆ طھط­ط´ظٹظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ط¬ط§ ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ‰ طں
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¨ط§ ط®ظˆط¯ ظ†ط¬ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯: ظƒط´ظƒظˆظ„ ظ‡ظ…ظٹط§ظ† ط¹ط·ط§ط±ظ‰ ظ…ظ† ط§ط³طھ طŒ ط¯ط± ظ‡ط± ظƒط¬ط§ظ‰ ط¢ظ† طŒ ط±ط§ظٹط­ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ…ط´ط§ظ… ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ظƒط´ظƒظˆظ„ ط±ط§ ظ†ظ‡ ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط­طµظˆط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظ†ظ‡ ظƒظ„ط§ظ… . ط¢ظ‡ ظƒظ‡ ع†ظ‡ ط´ظٹط±ظٹظ† ط³ط®ظ† ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ط·ظˆط·ظ‰ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ† ! ظƒط´ظƒظˆظ„ ط±ط§ ط´ظ…ط§ظٹظ„ ط¯ظٹع¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ†ظٹط³طھ . ظƒط´ظƒظˆظ„ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط± ط§ط² ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ†ظ‰ ط§ط³طھ . ط¯ط± ط¨ط±ع¯ ط¢ط®ط±ظٹظ† ط³ظپظٹط¯ط´ ع†ظ‡ ط¢ظˆط±ظ… طں ظƒط´ظƒظˆظ„ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط؛طµظ‡ ظˆ ط´ط§ط¯ظ‰ ظˆ ط®ط±ظ…ظ‰ ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط´ط±ط­ ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ظ‡ط´طھط§ط¯ ط³ط§ظ„ظ‡ ظ…ظ† ط§ط³طھ ظƒط´ظƒظˆظ„ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¨ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‰ طŒ ظ…ظ† ظ…ظ‰ ط±ظˆظ… ظƒظ†ظˆظ† .
ع†ظ†ط¯ ط±ظˆط²ظ‰ ط§ط² ط¨ظٹظ…ط§ط±ظ‰ ط´ظٹط® ظ…ظ‰ ع¯ط°ط±ط¯. ط¯ظٹع¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ط´ظٹط® ط§ط² ط¢ظ† ط§ظ‡ظ„ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ†ظٹط³طھ . ظ‡ظ…ط³ط± ط´ظٹط® ظƒظ…طھط± ظپط±طµطھ ظˆ ط§ظ…ظƒط§ظ† ط­ط¶ظˆط± ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¨ط³طھط± ظˆظ‰ ط±ط§ ظ…ظ‰ ظٹط§ط¨ط¯. ط´ط¨ ظˆ ط±ظˆط² ط¬ظ…ط¹ظٹطھ ط§ظ†ط¨ظˆظ‡ظ‰ ط¯ط± ط­ظٹط§ط· ط®ط§ظ†ظ‡ ظˆ ع¯ط±ظˆظ‡ظ‰ ظ†ظٹط² ط¯ط± ط§ظ†ط¯ط±ظˆظ† ط¨ظ‡ ط³ط± ظ…ظ‰ ط¨ط±ظ†ط¯. ظ‡ظ…ظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط¯ظˆط³طھط§ظ†ظ†ط¯طŒ ظ‡ظ…ظ‡ ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ†ظ†ط¯. ط§ظˆ ظƒظٹط³طھ ط¯ط± ظƒظ†ط§ط±ظ‰ ط³ط± ط¨ظ‡ ط¯ظٹظˆط§ط± ط؛ظ… ط³ط§ظٹظٹط¯ظ‡ ظˆ ظ…ط§طھظ… ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ط³طھ . ط­ط§ظ„ ط؛ط±ظٹط¨ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯. ط´ظٹط® ط¨ظٹظ…ط§ط± ط¨ط§ ط§ط´ط§ط±طھ ط³ط± ط§ظˆ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¹ظ„ظٹظ†ظ‚ظ‰ ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ظ‡ ظ†ط²ط¯ظٹظƒ ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯. ط§ظˆط³طھ ظƒظ‡ ط¨ط¹ط¯ظ‡ط§ ظ‚ط§ط¶ظ‰ ط§ظ„ظ‚ط¶ط§طھ ط´ظٹط±ط§ط² ظˆ ط´ظٹط® ط§ظ„ط§ط³ظ„ط§ظ… ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ†ظƒ ط³ط± ط³ط®ظ† ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط´ط§ط¹ط±ظ‰ ط§ط³طھ ط´ظٹط±ظٹظ†ظƒط§ط±. ط´ط¹ط±طŒ ط¯ظٹع¯ط± ط¨ط§ط±طŒ ط¬ط³ظ… ظˆ ط¬ط§ظ† ط´ظٹط® ط±ط§ ظ¾ط± ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯. ط¬ط°ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط§ط±ظ‡ ط´ط¹ط± ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ† ط´ظٹط® ط¨ظٹظ…ط§ط± ظ…ظ‰ ط¯ظˆط¯ ظƒظ‡ ط§ط² ط§ظˆ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯: ط¨ط®ظˆط§ظ† ط´ظٹط® ! ط؛ط²ظ„ ط¨ط®ظˆط§ظ† ط¹ظ„ظٹظ†ظ‚ظ‰ !
ظˆ ط¹ظ„ظٹظ†ظ‚ظ‰ ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط¨ط§ ط¯ط±ط¯ ظˆ ط§ظپط³ظˆط³ ظپط±ط§ظˆط§ظ† طھظ†ظ‡ط§ ظ…ط·ظ„ط¹ ط§ظٹظ† ط؛ط²ظ„ ط³ظˆط²ط§ظ†ط´ ط±ط§ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ :
 
ظ…عکع¯ط§ظ† ظٹط§ط± ط§ط² ط®ظ… ط¢ظ† ط§ط¨ط±ظˆط§ظ† ع¯ط°ط´طھ
 
ط¨ط§ظٹط¯ ط²ط¬ط§ظ† ع¯ط°ط´طھ ع†ظˆ طھظٹط± ط§ط² ظƒظ…ط§ظ„ ع¯ط°ط´طھ
 
ظˆ ط¬ط§ط¯ظˆظ‰ ط´ط¹ط± ط¨ط§ط± ط¯ظٹع¯ط± ط±ظ…ظ‚ طھظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¨ظ‡ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ظƒط´ط§ظ†ط¯ طھط§ ظ¾ظٹط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط¯ط± ط¨ط³طھط± ط؛ط²ظ„ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯طŒ ط§ط² ظƒظ„ط§ظ… ظƒظ„ظٹظ… :
 
ظ¾ظٹط±ظ‰ ط±ط³ظٹط¯ ظˆ ظ…ط³طھظ‰ ط·ط¨ط¹ ط¬ظˆط§ظ† ع¯ط°ط´طھ
 
ط¨ط§ط± طھظ† ط§ط² طھط­ظ…ظ„ ط±ط·ظ„ ع¯ط±ط§ظ† ع¯ط°ط´طھ
 
ط§ظپط³ط§ظ†ظ‡ ط­ظٹط§طھ ط¯ظˆ ط±ظˆط²ظ‰ ظ†ط¨ظˆط¯ ط¨ظٹط´
 
ط¢ظ† ظ‡ظ… ظƒظ„ظٹظ… ط¨ط§ طھظˆ ط¨ع¯ظˆظٹظ… ع†ط³ط§ظ† ع¯ط°ط´طھ
 
ظٹظƒ ط±ظˆط² طµط±ظپ ط¨ط³طھظ† ط¯ظ„ ط´ط¯ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ† ظˆ ط¢ظ†
 
ط±ظˆط² ط¯ظٹع¯ط± ط¨ظ‡ ظƒظ†ط¯ظ† ط¯ظ„ ط²ظٹظ† ظˆ ط¢ظ† ع¯ط°ط´طھ
 
ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ظ†ظ‡ طھظˆط§ظ† ط´ظٹط® ط§ط¬ط§ط²ظ‡ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ظ†ظ‡ ط¨ط؛ط¶ ظپط´ط±ط¯ظ‡ ط¯ط± ع¯ظ„ظˆظ‰ ط´ظٹط® ظƒظ…ط±ظ‡ طھط­ظ…ظ„ ط´ظ†ظٹط¯ظ† ط¯ط§ط±ط¯طŒ ع¯ظˆظٹظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ظƒظ†ط¯ظ† ط¯ظ„ ظپط±ط§ ط±ط³ظٹط¯ظ‡ طŒ ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظˆ ط±ظˆط²ظ‡ط§ ظ¾ظٹط´ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط´ط§ظٹط¯ ط§ظٹط§ظ…ظ‰ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ‡ ظ‡ط± ط¨ط³طھظ† ط±ط§ ع¯ط´ظˆط¯ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ظ„ط§ظ…ط­ط§ظ„ظ‡ . ط´ط§ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ط² ظƒط¯ط§ظ… ط¨ع¯ظˆظٹظ… طں ظ†ط¸ط§ظ… طŒ ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ طŒ ظ…ط­ظ…ظˆط¯ ط¬ط²ط§ظٹط±ظ‰ طŒ ط§ظ…ط§ظ… ط§ظ„ط­ط¯ظٹط« طŒ ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ طھظ‚ظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ظ‰ طŒ ط§ط¨ظˆ ط·ط§ظ„ط¨ طھط¨ط±ظٹط²ظ‰ طŒ ط¢ظ‚ط§ ط®ظ„ظٹظ„ ط§طµظپظ‡ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ…ط­ظ‚ظ‚ طŒ ظٹط­ظٹظ‰ ظ„ط§ظ‡ظٹط¬ظ‰ طŒ ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ط³ظ† ظپظٹط¶ ظƒط§ط´ظ‰ طŒ ظ…ظٹط±ط²ط§ ط±ظپظٹط¹ ظ†ط§ط¦ظٹظ†ظ‰ طŒ ظ…ظ„ط§ ط®ظ„ظٹظ„ ط؛ط§ط²ظ‰ طŒ ظ…ط­ظ…ط¯ طµط§ظ„ط­ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ظˆ طµط¯ط± ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¨ظ† ط§ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط´ظٹط±ط§ط²ظ‰ طŒ طھظ‚ط±ظٹط¨ط§ ظ‡ظ…ظ‡ ظ‡ط³طھظ†ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط§ظٹظ† ط¨ط§ط±ط§ظ† ظ…ط¶ط·ط±ط¨ ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ع¯ظٹظ† ط¯ط± ط­ظٹط§ط· ظƒظˆع†ظƒ ط®ط§ظ†ظ‡ ظ¾ط§ ط¨ظ‡ ظ¾ط§ ظ…ظ‰ ع¯ط°ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط³ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ‡ظ†ط¯طŒ ظ†ط¬ظˆط§ ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯طŒ ط¯ط¹ط§ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ظ†ط¯طŒ ط¢ط±ط²ظˆظ‰ ط¨ظ‡ط¨ظˆط¯ ط§ط³طھط§ط¯ط´ط§ظ† ط±ط§ ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ط§ظٹظ†ظƒ ظ†ظˆط¨طھ ظ…ظ„ط§طµط¯ط±ط§ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¨ط±ط§ط¨ط± ع†ط´ظ…ط§ظ† ط®ط³طھظ‡ ط´ظٹط® ظ‚ط±ط§ط± ع¯ظٹط±ط¯: ط§ط³ظپط§ط±طŒ ط§ط³ظپط§ط±طں
(ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ‡ط¯طں ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں)
- ط¢ط±ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯طŒ ط§ط³ظپط§ط± ط¨ظ‡ ط§طھظ…ط§ظ… ط±ط³ظٹط¯ ظˆط´ظˆط§ظ‡ط¯ ط§ظ„ط±ط¨ظˆط¨ظٹظ‡ ظ†ظٹط² ظƒط§ظ…ظ„ ط´ط¯.
ط³ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¹ظ„ط§ظ…طھ ط±ط¶ط§ظٹطھ ظˆ ط®ط±ط³ظ†ط¯ظ‰ طھظƒط§ظ† ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯ ظˆ ط®ط§ظ…ظˆط´ ظ…ظ‰ ظ…ط§ظ†ط¯:
ط¢ظ‡ ط¹ط¬ط¨ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط§ط³طھ طŒ ط¢ظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط´ظˆط± ظˆ ط´ط± ظ…ط¬ط§ط¯ظ„ظ‡ ط±ط§ ع†ظ‡ ظƒط±ط¯ظ‰ ط§ط³طھط§ط¯طں ظ…ظ†ظ… طŒ ع†ط±ط§ ط®ط§ظ…ظˆط´ظ‰ طں ظƒظ„ط§ظ…طھ ط¨ط§ ظ…ظ† ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ظˆط¯ ط¯ط± ط§ظٹط§ظ… ط¨ظ‡ط±ظˆط²ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¬ط¯ظ„ ط±ط§ ط¯ط± ط®ظ…ظˆط´ظ‰ ظ¾ظٹع†ظٹط¯ظ‡ ط§ظ‰ طں ط¨ط§ طھظˆ ظ‡ط²ط§ط±ط§ظ† ط³ط®ظ† ظ†ط§ع¯ظپطھظ‡ ط¯ط§ط±ظ… ط§ظ‰ ظ¾ظٹط±! ط²ط¨ط§ظ† ط¨ع¯ط´ط§ ظˆ ط±ظ…ط² ظˆ ط±ط§ط² ط§ظٹظ† ط±ظ‡ ط¨ط§ط²ع¯ظˆ ظƒظ† !
ط§ظ…ط§ ط¯ظٹع¯ط± ظƒظ„ط§ظ… ظ…ط¹ظ†ط§ ظ†ط¯ط§ط±ط¯طŒ ظ„ظˆط­ ط¶ظ…ظٹط± ط´ظٹط® طŒ ط¹ط¬ط¨ ظ¾ط§ظƒ ظˆ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ .ظ†ظ‚ط´ â€چ ط؛ظ„ط· ظ…ط®ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ظ‡ظ…ط§ظ† ظ„ظˆط­ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ظٹظ… . ظ‡ظ†ع¯ط§ظ…ظ‡ ط³طھط±ط¯ظ† ط§ظ„ظپط§ط¸ ظ†ط§ط¨ط¬ط§ط³طھ . ظپطµظ„ ظ‚ط¨ظˆظ„ ظپظ„ط³ظپظ‡ ظ…ط±ع¯ ظˆ ط²ظ†ط¯ع¯ظ‰ ط§ظˆط³طھ . ع¯ظˆظٹط§طھط±ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… طŒ ظ†ع¯ط§ظ‡ طھط­ط³ط± ط§ط³طھ !
ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ظ… ط´ظˆط§ظ„(47) ظƒظ… ظƒظ… ظپط±ط§ ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ طھظ„ط§ط´ ع¯ظˆظٹظ‡ط§ظ‰ ظپظ„ظƒظ‰ ط¯ط± طھط«ط¨ظٹطھ ط²ظ…ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¬ط§ظٹظ‰ ظ†ظ…ظ‰ ط±ط³ط¯طŒ ط³ط±ط§ظ†ط¬ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¢ظٹط¯ ط§ظٹظ† ط±ظˆط² ظ…ظˆط¹ظˆط¯ ط´ظٹط® ظٹط§ ظ‡ظ†ظˆط² ط±ظˆط² ظ†ظٹط§ظ…ط¯ظ‡ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ط´ط¨ طŒ ط¢ظ…ط¯ظ†ط´ ط§ط«ط¨ط§طھ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯.
ط¨ط§ظ†ع¯ ط§ط°ط§ظ† ظ…ط¤ ط°ظ† ط¨ظ‡ ع¯ظ„ط¯ط³طھظ‡ ظ‡ط§ظ‰ ظ…ط³ط§ط¬ط¯ ظ…ظ‰ ظ¾ظٹع†ط¯. ط²ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ظƒظ„ظٹط³ط§ ع†ظ‡ ط¨ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظˆط§ط²ظ†ط¯! ع†ظ‡ ط³ظˆط² ظˆ ظ…ظˆظٹظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† طھظƒط¨ظٹط± ظ†ظٹظ… ط´ط¨ظ‰ طŒ ظ…ع¯ط± ظ‚ط±ط§ظ† ظ†ط­ط³ظٹظ† ظƒط§ط±ع¯ط± ط§ظپطھط§ط¯ ظƒظ‡ ظ‡ظ…ظ†ظˆط§ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط¨ظ„ط§ظ„ ظˆ ظ†ط§ظ‚ظˆط³ ظƒظ„ظٹط³ط§طں
ظˆ ط¯ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظˆع†ظƒ ط´ظٹط® طŒ ظپط±ظٹط§ط¯ ظˆط§ظ…طµظٹط¨طھط§ ط¨ط± ظ‡ظˆط§ط³طھ ! ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط±ظ…ط§ظ† ع†ط´ظ… ط§ط² ط¬ظ‡ط§ظ† ظˆ ط±ط¤ ظٹطھ ط¨ظ‰ ط­ط§طµظ„ط´ ط¨ط¨ط³طھ . ظƒظˆظ‡ظ‰ ط§ط² طµظ„ط§ط¨طھ ظˆ ط¨ط²ط±ع¯ظ‰ ط®ط§ظ…ظˆط´ â€چ ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ظ…ظ„ط§ ط¹ظ„ظٹظ†ظ‚ظ‰ ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ طŒ طµط§ظ„ط­ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ طŒ ظ†ط¸ط§ظ… ط³ط§ظˆط¬ظ‰ ظˆ... ط¯ظ‡ظ‡ط§ ط´ط§ع¯ط±ط¯ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط¯ط± ظƒظ†ط§ط± ط¬ط³ط¯ ط¨ظ‰ ط¬ط§ظ† ط§ط³طھط§ط¯ ط¨ط²ط±ع¯ط§ط´ط§ظ† ط­ط¶ظˆط± ط¯ط§ط±ظ†ط¯.
ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ ظ†ط¸ط§ظ… ط³ط§ظˆط¬ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظپطµظ„ ط§ط­ظƒط§ظ… ط؛ط³ظ„ ظ…ظٹطھ ط±ط§ ظƒظ‡ ط®ظˆط¯ ظ†ع¯ط§ط´طھظ‡ ط§ط³طھ . ط¬ط§ظ…ط¹ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط±ط§ طھظˆ ظ†ظٹظƒظˆ ظ…ظ‰ ط´ظ†ط§ط³ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ع†ط±ط§ ط¢ط±ط§ظ…ظ‰ ظ†ط¸ط§ظ… طں! ط¢ط¯ط§ط¨ ط¹ظ…ظ„ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±. ظ†ط¸ط§ظ… ! ط­طµظ‡ ط´ط±ظٹظپ ط´ظٹط® ط§ط² ط§ظٹظ† ط¬ط§ظ…ط¹ ظ…ط¨ط§ط±ظƒ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒظ† .
ظˆ ظ†ط¸ط§ظ… ط³ط§ظˆط¬ظ‰ ط¢ط³طھظٹظ† ط¨ط§ظ„ط§ ظ…ظ‰ ط²ظ†ط¯ طھط§ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ…ط°ظƒظˆط± ط¯ط± ط¬ط§ظ…ط¹ ط´ط±ظٹظپ ط¹ط¨ط§ط³ظ‰ ط¨ظ‡ ط¬ط§ظ‰ ط¢ظˆط±ط¯.
ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ ظ‡ظ…ع†ظ†ط§ظ† ط³ط®ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯ ظˆ ط§ظٹظ† ط®ط·ط§ط¨ ط¨ظ‡ طµط§ظ„ط­ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ : ط³ظƒط±ط§طھ ظˆ ظˆظ‚طھ ط§ط­طھط¶ط§ط± ط´ظٹط® ط±ط§ ظ†ط¯ظٹط¯ظٹظ… طŒ ع†ظ‡ ط®ظˆط´ طھط³ظ„ظٹظ… ط­ظ‚ ط´ط¯طں
ظˆ ظ…ظ„ط§ طµط§ظ„ط­ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†ظ‰ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط´ظٹط® ط±ط§ ع†ط´ظ… ظˆ ط¯ظ‡ط§ظ† ظ…ظ‰ ط¨ظ†ط¯ط¯ ظˆ طھط­طھ ط§ظ„ط¬ظ†ظƒ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط²ظٹط± ظ„ط¨ ظ¾ط§ط³ط® ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ط¯: ط´ظٹط® ط¯ط± ط¯ظˆ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط­ظٹط§طھط´ ظ‡ظ…ظٹط´ظ‡ طھط³ظ„ظٹظ… ط­ظ‚ ط¨ظˆط¯. ظƒظٹط³طھ ظƒظ‡ ط§ظ‚ط±ط§ط± ط¨ظ‡ ط§ظ…ط§ظ…طھ ظˆ طھظ„ظ‚ظٹظ† ظƒظ„ظ…ظ‡ ط§ط³ظ„ط§ظ… ط¨ط± ط§ظˆ ط¨ط®ظˆط§ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط§ظˆ ط®ظˆط¯ ط§ظ‚ط±ط§ط± ظ…ط­ط¶ ط¨ظˆط¯طں
ظˆ ط´ظٹط® ظƒظ…ط±ظ‡ ط§ظ‰ ط²ط¨ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ط´ط§ظٹط¯: ظٹط§ ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط°ظƒط± ط§ظ„ط¹ظ‡ط¯ ط§ظ„ط°ظ‰ ظپط§ظˆطھطھظ†ط§ ظ…ظ† ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¯ظ†ظٹط§ ط§ظ„ظ‰ ط¯ط§ط± ط§ظ„ط¢ط®ط±ظ‡ ط´ظ‡ط§ط¯ط© ط§ظ† ظ„ط§ ط§ظ„ظ‡ ط§ظ„ط§ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆط­ط¯ظ‡ ظ„ط§ ط´ط±ظٹظƒ ظ„ظ‡ ظˆ ط§ظ† ظ…ط­ظ…ط¯ط§ ط¹ط¨ط¯ظ‡ ظˆ ط±ط³ظˆظ„ظ‡ طŒ ط§ط±ط³ظ„ظ‡ ط¨ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰ ظˆ ط¯ظٹظ† ط§ظ„ط­ظ‚ . ظ„ظٹط¸ظ‡ط±ظ‡ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظƒظ„ظ‡ ظˆظ„ظˆ ظƒط±ظ‡ ط§ظ„ظ…ط´ط±ظƒظˆظ† . ظˆ ط§ظ† ط®ظ„ظٹظپطھظ‡ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ظ‡ ط§ظ…ظٹط± ط§ظ„ظ…ط¤ ظ…ظ†ظٹظ† ظˆ ط³ظٹط¯ ط§ظ„ظˆطµظٹظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ط§ط¨ظ† ط§ط¨ظٹط·ط§ظ„ط¨ ط«ظ… ظˆظ„ط¯ظ‡ ط§ظ„ط­ط³ظ† ط«ظ… ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط«ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط¨ظ† ط§ظ„ط­ط³ظٹظ† ط«ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„ط¨ط§ظ‚ط± ط«ظ… ط¬ط¹ظپط± ط§ظ„طµط§ط¯ظ‚ ط«ظ… ظ…ظˆط³ظ‰ ط§ظ„ظƒط§ط¸ظ… ط«ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ط±ط¶ط§ ط«ظ… ظ…ط­ظ…ط¯ ط§ظ„طھظ‚ظ‰ ط«ظ… ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظ‚ظ‰ ط«ظ… ط­ط³ظ† ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظ‰ ط«ظ… ط®ظ„ظپ ط§ظ„ظ…ظ†طھط¸ط± ط§ظ„ظ…ظ‡ط¯ظ‰ طµظ„ظˆط§طھ ط§ظ„ظ„ظ‡ ظˆ ط³ظ„ط§ظ…ظ‡ ط¹ظ„ظٹظ‡ظ… ط§ط¬ظ…ط¹ظٹظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ ط­ظٹظٹطھ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ ظ…طھ ظˆ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ط§ طھط¨ط¹ط« ط§ظ† ط´ط§ط، ط§ظ„ظ„ظ‡ طھط¹ط§ظ„ظ‰ .
ظˆ طھظ„ط§ظˆطھ ط´ظٹط±ظٹظ† ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ظˆ ط§ظ„طµط§ظپط§طھ ظˆ ط³ظˆط±ظ‡ ظ…ط¨ط§ط±ظƒظ‡ ظٹط³ ط¢ط؛ط§ط² ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¨ط§ظ†ع¯ ط¨ظٹع¯ط§ظ‡ ظ…ط¤ ط°ظ† ظˆ ظ†ط§ظ‚ظˆط³ ظƒظ„ظٹط³ط§ ظˆ ط´ظٹظˆظ† ط§ظ‡ظ„ ظƒظˆظ‰ ظˆ ط¨ط±ط²ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط¯ط± ظ…ظ‰ ط¢ظ…ظٹط²ط¯ ظˆ ط´ظ‡ط± ط±ط§ ط§ط² ظ…ط§طھظ…ظ‰ ط¨ط²ط±ع¯ ط®ط¨ط±ط¯ط§ط± ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯. ع†ط±ط§ط؛ظ‡ط§ ط±ط§ ط±ظˆط´ظ† ظ†ع¯ظ‡ ط¯ط§ط±ظٹط¯ ظˆ ط´ظ…ط¹ظ‡ط§ ط±ط§ ط¨ط³ظˆط²ط§ظ†ظٹط¯طŒ ظ…ط¤ ظ…ظ†ط§ظ† ط±ط§ ط®ط¨ط± ظƒظ†ظٹط¯ ظˆ ظ‚ط±ط¢ظ† ط¨ط®ظˆط§ظ†ظٹط¯ ظƒظ‡ طھط¹ط¬ظٹظ„ ط§ظ…ط±ظ‰ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط§ط³طھ . ط§ظٹظ† ط³ظ¾ظٹط¯ظ‡ طµط§ط¯ظ‚ ظƒظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظٹط§ظ‡ظ‰ ط´ط¨ ظ…ظ‰ طھط§ط²ط¯طں ظƒظ… ظƒظ… ط®ظˆط±ط´ظٹط¯ ط¨ظ‡ ط®ظˆظ† ظ†ط´ط³طھظ‡ ط·ط§ظ„ط¹ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ظ‡ظ… ط¯ط± ط§ظٹظ† ع¯ط§ظ‡ ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط´ظٹط® ط¨ط²ط±ع¯ظˆط§ط± ط¨ط± ط¯ظˆط´ ظˆ ط³ط± ط¯ط³طھ ظٹط§ط±ط§ظ† ط§ط² ط²ظ…ظٹظ† ط­ط³ط±طھ ط¨ط§ط± ط®ط§ظ†ظ‡ ظƒظ†ط¯ظ‡ ظ…ظ‰ ط´ظˆط¯ ظˆ ط¹ط²ظ… ط±ط§ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯.
ع†ظ‡ ط®ظˆط´ طµظ„ط§ط¨طھظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ظ¾ط±ظˆط§ط²ظ‰ طں ع†ظ‡ ط®ظˆط´ ظ…ظ‰ ط®ط±ط§ظ…ط¯ ط¨ط± ط³ط± ط§ظ†ع¯ط´طھط§ظ† ظٹط§ط±ط§ظ† ظ‡ظ…ط±ظ‡ظ‰ طں ع†ظ‡ طھط¹ط¬ظٹظ„ ظپط²ط§ظٹظ†ط¯ظ‡ ط§ظ‰ ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ط­ظ„ طں ط¨ظ‡ ط±ظپطھظ† ط³ط®طھ ظ…ط´طھط§ظ‚ ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط±ظپطھظ†ط´ ط±ظ‡ظˆط§ط±! ظˆ ط¯ط± طھط§ط±ظٹظƒ - ط±ظˆط´ظ† طµط¨ط­ع¯ط§ظ‡ط§ظ† ط¨ظ‡ ط¢ط¨ ع†ط§ظ‡ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¹طھظٹظ‚ ط؛ط³ظ„ ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯ ط§ظˆ ط±ط§ ظˆ ط¨ظ‡ ط¢ط¯ط§ط¨ ظ‡ط± ع†ظ‡ طھظ…ط§ظ…طھط± ظƒظپظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظƒظˆظ„ظ‡ ط¨ط§ط± ط³ظپط± ط¨ط± طھظ† ط§ط³طھ ظˆ ظ¾ط§ظ‰ ط¯ط± ط±ظƒط§ط¨ ط±ظپطھظ† ط¯ط§ط±ط¯ ط§ظٹظ† ط±ط§ط­ظ„ .
ط´ظ‡ط± ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط±ظٹط®طھظ‡ ط§ط³طھ . ط²ظ† ظˆ ظ…ط±ط¯ ط³ط±ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظˆ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ط¨ظ‡ ظ‡ط± ط³ظˆ ظ…ظ‰ ط¯ظˆظ†ط¯طŒ ط¨ظ‡ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ط±ظˆظ†ط¯ ظٹط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ط¹طھظٹظ‚ طں! ط¨ظ‡ ظ‡ظ… ط®ط¨ط± ظ…ظ‰ ط¯ظ‡ظ†ط¯: ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯طŒ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¢ظˆط±ط¯ظ†ط¯! ط¯ط± ط§ظ†ط¯ظƒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظ†ظ‚ط´ ط¬ظ‡ط§ظ† طŒ ظ†ظ‚ط´ ط¬ظ‡ط§ظ†ظ‰ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ط¯. ط§ظپط²ظˆظ† ط¨ط± ظ¾ظ†ط¬ط§ظ‡ ظ‡ط²ط§ط± ظ†ظپط± طھط§ط¨ظˆطھ ط´ظٹط® ط±ط§ ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ع¯ط±ظپطھظ‡ ط§ظ†ط¯. ط´ظٹط® ط¯ظٹع¯ط± ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ†ظ‡ ظ†ظٹط³طھ ! ظˆط§ ظ…طµظٹط¨طھط§! ظˆط§ط´ط±ظٹط¹طھط§! ظˆط§ ظ…ط­ظ…ط¯ط§! ع†ظ‡ ط¯ط±ط¯ ط¢ظ„ظˆط¯ ط¯ط±ط¯ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظƒط§ظˆط±ط¯ظ‰ ظپظ„ظƒ ط¨ط± ظ…ط§طں ط§ظٹظ† ط·ظ„ط¨ظ‡ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ† ظ…ط؛ظ…ظˆظ… ظƒظ‡ ط³ط± ط¨ط± ط³طھظˆط¯ظ†ظ‰ ظ†ظ‡ط§ط¯ظ‡ ظˆ طھظ†ظ‡ط§ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظƒظٹط³طھ طں ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯طں ع†ظ‡ ظ…ظ‰ ط®ظˆط§ظ†ط¯طں ط§ظ†ع¯ط§ط± ط´ط¹ط± ط´ظٹط® ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط²ظ…ط²ظ…ظ‡ ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ط¨ظ‡ ط±ط§ظ‡ ط­ط¬ط§ط²!
 
ط¬ط§ط، ط§ظ„ط¨ط±ظٹط¯ ظ…ط¨ط´ط±ط§ ظ…ظ† ط¨ط¹ط¯ ظ…ط§ ط·ط§ظ„ ط§ظ„ظ…ط¯ط§
 
ط§ظ‰ ظ‚ط§طµط¯ ط¬ط§ظ†ط§ظ† طھط±ط§ طµط¯ ط¬ط§ظ† ظˆ ط¯ظ„ ط¨ط§ط¯ط§ ظپط¯ط§
 
ط¨ط§ظ„ظ„ظ‡ ط§ط®ط¨ط± ظ†ظ‰ ط¨ظ…ط§ ظ‚ط¯ ظ‚ط§ظ„ ط¬ظٹط±ط§ظ† ط§ظ„ط­ظ…ظ‰
 
ط­ط±ظپ ط¯ط±ظˆط؛ظ‰ ط§ط² ظ„ط¨ ط¬ط§ظ†ط§ظ† ط¨ع¯ظˆ ط¨ظ‡ط± ط®ط¯ط§
 
ظٹط§ ط§ظٹظ‡ط§ ط§ظ„ط³ط§ظ‚ظ‰ ط§ط¯ط± ظƒط§ط³ ط§ظ„ظ…ط¯ط§ظ… ظپط§ظ†ظ‡ط§
 
ظ…ظپطھط§ط­ ط§ط¨ظˆط§ط¨ ط§ظ„ظ†ظ‡ظ‰ طŒ ظ…ط´ظƒط§ط© ط§ظ†ظˆط§ط± ط§ظ„ظ‡ط¯ظ‰
 
ظ‚ط¯ ط°ط§ط¨ ظ‚ظ„ط¨ظ‰ ظٹط§ ط¨ظ†ظ‰ ط´ظˆظ‚ط§ ط§ظ„ظ‰ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط­ظ…ظ‰
 
ط®ظˆط´ ط¢ظ†ظƒظ‡ ط§ط² ظٹظƒ ط¬ط±ط¹ظ‡ ظ…ظ‰ ط³ط§ط²ظ‰ ظ…ط±ط§ ط§ط² ظ…ظ† ط¬ط¯ط§
 
ع¯ظˆظٹظ‰ ط§ظٹظ† ط³ظˆط² ظˆ ط§ظٹظ† ظ…ظˆظٹظ‡ ط¬ظ…ط¹ ط§ط³طھ ط¯ط± ط¨ظٹط§ظ† ظˆ ظ„ط­ظ† ط¯ط±ط¯ط¢ظ„ظˆط¯ ط§ظٹظ† ظ…ط´طھط§ظ‚ ! ط²ط¨ط§ظ† ط®ظٹظ„ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظƒظ„ط§ظ… ط³طھط±ع¯ . ع†ظ‡ ط®ظˆط´ طھط±ظ†ظ… ط¢ظˆط§ط² ظƒط±ط¯ظ‰ ط¨ظ‡ ط­ط¬ط§ط²! ط¨ط®ظˆط§ظ† ظƒظ‡ ط¯ط±ط¯ ط¹ط¸ظٹظ…ظ‰ ط§ط³طھ ط¯ط±ط¯ ط±ظپطھظ† ظٹط§ط±!
ظˆ ط¯ظٹع¯ط± ط±ظˆط² ط¯ط± ظ…ظٹط§ظ† ط؛ظ… ظˆ ط§ظ†ط¯ظˆظ‡ ظˆ ظ…ط§طھظ… ظپط±ط§ظˆط§ظ† ط§ظ‡ظ„ ط´ظ‡ط±طŒ ط¬ظ†ط§ط²ظ‡ ظ¾ط§ظƒ ط´ظٹط® ط±ط§ ط±ظ‡ط³ظ¾ط§ط± ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯ ظˆ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ¾ط³ ط§ط² ظٹظƒ ط±ط¨ط¹ ظ‚ط±ظ† ظ…ظٹط²ط¨ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ طŒ ط§ظٹظ†ظƒ ط¹ظ„ظ‰ ط±ط؛ظ… ظ…ظٹظ„ ط¨ط§ط·ظ†ظ‰ طŒ ط¬ظˆط± ظˆ ظ…طµظٹط¨طھ ط±ظپطھظ‡ ط¨ط± ط®ظˆظٹط´ ط±ط§ طھظ…ظƒظٹظ† ظ…ظ‰ ظƒظ†ط¯ ظˆ ع¯ظ„ ط³ط±ط® ظ…ط­ظ…ط¯ظ‰ ط§ط´ ط±ط§ ط§ط±ظ…ط؛ط§ظ† ط¨ط§ط±ع¯ط§ظ‡ ط§ظ…ط§ظ… ظ‡ط´طھظ… ظ…ظ‰ ظ†ظ…ط§ظٹط¯ ظˆ ط§ظˆ ط±ط§ ط¯ط± ط¢ط³طھط§ظ†ظ‡ ظ…ظ‚ط¯ط³ظ‡ ظƒظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ظ…ط¬ظ„ط³ ط¯ط±ط³ ط¯ظٹط±ظٹظ†ظ‡ ط§ط´ â€چ ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ط®ط§ظƒ ظ…ظ‰ ط³ظ¾ط§ط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ ط®ظˆط´ ظ…ط§ط،ظ…ظ†ظ‰ ط§ط³طھ ط§ظٹظ† ظ…ط§ط،ظˆط§.
ظˆ ط§ظٹظ† ط¨ظˆط¯ ظ‚طµظ‡ ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط´ط±ط­ ط§ط´طھظٹط§ظ‚ ظˆ ط±ظˆط§ظٹطھ ظ¾ط±ظٹط´ط§ظ†ظ‰ ط¹ط§ط´ظ‚ظ‰ ظƒظ‡ ط¯ط± ط³ظٹط²ط¯ظ‡ ط³ط§ظ„ع¯ظ‰ طŒ ظ¾ط³ ط§ط² ط´ظ‡ط§ط¯طھ ط´ظ‡ظٹط¯ ط«ط§ظ†ظ‰ ظˆط·ظ† ظ…ط§ط،ظ„ظˆظپ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظ‚طµط¯ ظƒط¹ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط¸ظˆط± طھط±ظƒ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظ‡ط¬ظˆط±ظ‰ ظˆ ظ…ط®ظ…ظˆط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ظٹط¯ط§ط± ط¨طھ ط³ط§ظ‚ظ‰ ط´طھط§ظپطھ ظˆ ط¯ط± ط§ظٹظ† ظ…ط±طھط¨ظ‡ طŒ ظ‚ط±ط¨ ظˆ ط¨ط¹ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط¨ط§ط²ظ‰ ع¯ط±ظپطھ ظˆ طھظ†ط¹ظ… ط³ط§ط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆظٹظ‰ ط§ظپظƒظ†ط¯ ظƒظ‡ط¹ط§ط´ظ‚ظ‰ ط´ظٹظˆظ‡ ط±ظ†ط¯ط§ظ† ط¨ظ„ط§ظƒط´ ط¨ط§ط´ط¯.
ظˆ ظ‡ظ… ط§ظˆ ط¨ظˆط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط¯ظˆ ط§ط±ط¨ط¹ظٹظ† ط´ط±ظٹظپ ط­ظٹط§طھط´ ط¯ظˆ ط¨ط§ط± ط¨ظ‡ ط´ظٹط´ظ‡ طµط§ظپظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ طµظˆظپظ‰ طµط§ظپظ‰ ط´ط¯ظ‡ طŒ ط³ط®ظ† ط¹ط´ظ‚ ظˆ ط´ظٹظˆظ‡ ط±ظ†ط¯ظ‰ ظˆ ظ…ط±ط§ظ… ط¹ط§ط´ظ‚ظ‰ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط¬ظ‡ ظ†ظٹظƒظˆ طھطµظˆظٹط± ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ظ¾ط±ط¯ظ‡ ط¸ط±ظٹظپ ط¯ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظپط§ظ‰ ط¹ط§ط´ظ‚ظ‰ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظƒط±ط¯ ظƒظ‡ :
 
ط¬ط² ط¯ظ„ ظ…ظ† ظƒط² ط§ط²ظ„ طھط§ ط¨ظ‡ ط§ط¨ط¯ ط¹ط§ط´ظ‚ ط±ظپطھ
 
ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ† ظƒط³ ظ†ط´ظ†ظٹط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ط¯ط± ظƒط§ط± ط¨ظ…ط§ظ†ط¯
 
ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ط¹ظ‚ظ„ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظƒط§ط± ط¹ظ…ط§ط±طھ ظˆ ط³ط§ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ظ‰ ط§ظ…ظˆط± ط®ظ„ظ‚ ط®ط¯ط§ ع¯ظ…ط§ط´طھ ظˆ ط¹ط´ظ‚ ط±ط§ ظ…ط§ظٹظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط¯ظ„ ط´ظ†ط§ط®طھ طھط§ ط¯ط± ط§ظٹظ† طھظ„ظپظٹظ‚ ط¬ط§ظ†ط§ظ†ظ‡ طŒ ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ ظ…ط±ط§ط¯ ط±ط§ ط¯ط± ظƒظپ ط¨ط§ ظƒظپط§ظٹطھ ع¯ظٹط±ط¯ ظƒظ‡ : ع†ظˆظ† ط¬ظ…ط¹ ط´ط¯ ظ…ط¹ط§ظ†ظ‰ ع¯ظˆظ‰ ط¨ظٹط§ظ† طھظˆط§ظ† ط²ط¯.
ط´ظٹط® ط±ظ†ط¯ط§ظ†ظ‡ ظˆ ط³ط±ظ…ط³طھ طŒ ط²ظ…ط§ظ†ظ‰ ط¨ظ‡ ط¯ط±ط³ ظ…ط¯ط±ط³ظ‡ ظ…ظ‰ ظ†ط´ط³طھ ظˆ ط±ظˆط²ع¯ط§ط±ظ‰ ط§ظˆط±ط§ظ‚ ط¯ط±ط³ ظ…ظ‰ ط´ط³طھ ظˆ ط³ظپط± ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ… ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط¨ظ‰ ظ‚ط±ط§ط±ظ‰ ط¯ظ„ ط³ظˆط¯ط§ظٹظ‰ ط¨ظ‡ ط³ظˆط¯ ط³ظپط±طŒ ط¯ط±ظ…ط§ظ† ظ…ظ‰ ظ†ظ…ظˆط¯ ظˆ ط­طµظ‡ ظٹط§ط±ط§ظ† ط¨ط§ ط§ظ„طھظپط§طھ طھظ…ط§ظ… ظ…ظ‰ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ :
 
ط¨ظ‡ ط¹ط²ظ… ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ط¹ط´ظ‚ ظ¾ظٹط´ ظ†ظ‡ ظ‚ط¯ظ…ظ‰
 
ظƒظ‡ ط³ظˆط¯ظ‡ط§ ظƒظ†ظ‰ ط§ط± ط§ظٹظ† ط³ظپط± طھظˆط§ظ†ظ‰ ظƒط±ط¯
 
ط¨ط¯ظٹظ† ع¯ظˆظ†ظ‡ ظ‚طµظ‡ ط¹ط´ظ‚ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ ط±ظˆط§ظٹطھ ط¯ظ„ ط¹ط±ط¶ظ‡ ظƒط±ط¯ظٹظ… طŒ ط¯ط± ط­ط§ظ„ظ‰ ظƒظ‡ ط³ظٹط± طھط³ظ„ط³ظ„ طھط§ط±ظٹط®ظ‰ ط¢ظ† ط±ط§ ظ†ظٹط² ط¯ط± ظ†ط¸ط± ط¯ط§ط´طھظٹظ… ظˆ ط§ظٹظ† ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± طھط­طµظٹظ„ ط±ط¶ط§ظٹطھ ط®ط§طµظ‡ ظ…ظ‡ط±ظˆط±ط²ط§ظ† ظ…ظ‡ط±ط¨ط§ظ† ط§ظٹظ† ط³ط±ط²ظ…ظٹظ† ظ†ظ…ظˆط¯ظٹظ… طھط§ ط¹ظ„ظ… ط¹ط´ظ‚ ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ ط¨ط± ظ¾ظ‡ظ†ظ‡ ط¹ط²ظٹط² ط§ظٹظ† ط®ط§ظƒ طŒ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†ظ‡ ظ…ط§ظ†ط¯طŒ ع†ظ†ط§ظ† ظƒظ‡ :
 
ظƒظˆط³ ظ†ط§ظ…ظˆط³ طھظˆ ط§ط² ظƒظ†ع¯ط±ظ‡ ط¹ط±ط´ ط²ظ†ظٹظ…
 
ط¹ظ„ظ… ط¹ط´ظ‚ طھظˆ ط¨ط± ط¨ط§ظ… ط³ظ…ط§ظˆط§طھ ط¨ط±ظٹظ…
 
طھظˆط¶ظٹط­ط§طھ :
1. ظ†طµط±ط§ظ„ظ„ظ‡ ظپظ„ط³ظپظ‰ ط¯ط± ط²ظ†ط¯ع¯ط§ظ†ظ‰ ط´ط§ظ‡ ط¹ط¨ط§ط³ ط§ظˆظ„ طŒ ط¬ 2طŒ طµ 748 ط¨ظ‡ ظ†ظ‚ظ„ ط§ط² ظƒطھط§ط¨ ط§ظ„طھظ†ط¨ظٹظ‡ط§طھ ظ…ط­ظ…ط¯ ظ‚ط§ط³ظ… ط¨ظ† ظ…ط¸ظپط± ظ…ظ‰ ظ†ظˆظٹط³ط¯: ظ…ظ„ط§ظ…ط¸ظپط± ظ…ظ†ط¬ظ… ط¬ظ†ط§ط¨ط¯ظ‰ ظ¾ط³ ط§ط² طھظپظƒط± ظˆ طھط¯ط¨ط± ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط² ط¶ط¹ظپ ظˆ طھط¨ط§ظ‡ظ‰ ط­ط§ظ„ ظ…ط´طھط±ظ‰ ط¯ط± ط¢ظ† ظˆظ‚طھ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط±ط´ ط±ط³ظٹط¯ ظƒظ‡ ظٹظƒظ‰ ط§ط² ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ط²ظ…ط§ظ† ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ظ…ط±ط¯ ظˆ ط§ط² ط¢ظ† ط´ظƒط³طھظ‰ ط¨ط± ظ…ط°ظ‡ط¨ ط®ظˆط§ظ‡ط¯ ط´ط¯ ظˆ ع†ظˆظ† ط¨ط²ط±ع¯طھط±ظٹظ† ط¹ظ„ظ…ط§ظ‰ ظˆظ‚طھ طŒ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط، ط§ظ„ط¯ظٹظ† ظ…ط­ظ…ط¯ ط¹ط§ظ…ظ„ظ‰ ط¨ظˆط¯ ظ‚ط±ط¹ظ‡ ظ…ط±ع¯ ط¨ظ‡ ظ†ط§ظ… ط§ظˆ ط§ظپطھط§ط¯. ظ¾ط³ ط§ظٹظ† ط®ط¨ط± ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط¹ط±ط¶ ظƒط±ط¯ ظˆ ط§ظˆ ط¨ط³ظٹط§ط± ط§ط² ط§ظٹظ† ظ¾ظٹط´ ط¨ظٹظ†ظ‰ طھط§ط،ط³ظپ ط®ظˆط±ط¯طŒ ظˆظ„ظ‰ ظ…ظ†ط¬ظ… ط¯ظ„ط¯ط§ط±ظٹط´ ط¯ط§ط¯ ظƒظ‡ ط¯ط± ط§ظٹظ† ط¨ط§ط¨ طŒ ط¯ط؛ط¯ط؛ظ‡ ط¨ظ‡ ط®ط§ط·ط± ط§ط´ط±ظپ ظ†ط±ط³ط¯ ظƒظ‡ ط·ط§ظ„ط¹ ط§ظٹظ† ظ‚ظˆظ‰ ط§ط³طھ ظˆ ط§ط² ظ‚ط¶ط§ ع†ظ†ط¯ ظ…ط§ظ‡ ط¨ط¹ط¯ ط´ظٹط® ط¨ظ‡ط§ط¦ظ‰ ظ…ط±ط¯.
2. ظ¾ط±ظˆظپط³ظˆط± ظ¾ظˆظ¾ ط¯ط± ظƒطھط§ط¨ ظ…ط¹ظ…ط§ط±ظ‰ ط§ظٹط±ط§ظ† ظ…ظ‰ ع¯ظˆظٹط¯: ظƒط§ط± ظƒط§ط´ظ‰ ظ…ط¹ط±ظ‚ ط§ع¯ط± ع†ظ‡ ط¨ظ‡ ظ…ظ‡ط§ط±طھ ظˆ طھط®طµطµ ط§ط­طھظٹط§ط¬ ط¯ط§ط±ط¯طŒ ط§ظ…ط§ ط¯ط± ظˆط§ظ‚ط¹ ظ†ط³ط¨طھط§ ط³ط§ط¯ظ‡ ط§ط³طھ . ط§ظ…طھظٹط§ط² ط¨ط²ط±ع¯ ظƒط§ط´ظ‰ ط²ط±ظٹظ† ظپط§ظ… ظˆ ظƒط§ط´ظ‰ ظ‡ظپطھ ط±ظ†ع¯ ط§ظٹظ† ط§ط³طھ ظƒظ‡ ط±ظ†ع¯ظ‡ط§ظ‰ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط­ط¯ط§ظƒط«ط± ط¨ط±ط§ظ‚ظ‰ ط®ظˆط¯ ط±ط§ ط¯ط± ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ط®طھظ„ظپ ظ…ظ‰ ع¯ظٹط±ظ†ط¯ ظƒظ‡ 800 ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ط§ظ†طھظٹع¯ط±ط§ط¯ ط¨ط±ط§ظ‰ ظ„ط¹ط§ط¨ظ‡ط§ظ‰ ط³ط±ط¨ظ‰ ظˆ طھط§ ط¯ظˆ ط¨ط±ط§ط¨ط± ط§ظٹظ† ظ…ظ‚ط¯ط§ط± ط¨ط±ط§ظ‰ ظ‚ظ„ط¹ظ‰ ظˆ ظƒط¨ط§ظ„طھ ظ…ظ‰ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ط± ظ…ظˆط±ط¯ ظ‡ظپطھ ط±ظ†ع¯ 1050 ط¯ط±ط¬ظ‡ ط³ط§ظ†طھظٹع¯ط±ط§ط¯ ط§ط³طھ .
ظ¾ظٹظˆط³طھظ‡ط§ ظˆ ط¶ظ…ط§ط¦ظ…
 

 

 

next page

fehrest page

back page

 
 

کلیه حقوق این سایت محفوظ می باشد.

طراحی و پیاده سازی: GoogleA4.com | میزبانی: DrHost.ir

انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذی القعده ذی الحجة محرم صفر ربیع الثانی ربیع الاول جمادی الاول نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس دیتاسنتر فن آوا سرور اختصاصی سرور ابری اشتراک مکانی colocation